Archiwum 01 grudnia 2022


gru 01 2022 #354_1: "[Ω] Pieczęcie Boga"...

#354_1: "[Ω] Pieczęcie Boga" zaszyfrowane w wersety Biblii a potwierdzające prawdę istotnych przyszłych odkryć (część 1)

 

Streszczenie: W niniejszym wpisie #354 zestawiłem podsumowania esencji 12 prawd odkrytych dopiero moimi badaniami chociaż już od tysiącleci potwierdzanych "[Ω] Pieczęcią Boga" mądrze zakodowaną w wersety Biblii. Prawdy te stanowią jedynie fragment sporej liczby wszystkich prawd jakie odkryłem dzięki wskazaniom mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku". Z tych wszystkich jakie już odkryłem, do zestawienia tutaj wybrałem tylko 12 prawd o jakich wierzę iż są one najbardziej fundamentalne dla wiedzy budującej postęp i rozwój ludzkości. Wszystkie z zestawionych tu 12 prawd należą do licznej grupy prawd jakich Bóg postanowił NIE wyjaśniać otwarcie i szczegółowo w Biblii (np. w sposób na jaki prosto i zrozumiale Biblia uczy nas iż Bóg stworzył cały nasz "świat materii" oraz ludzi i wszystkie żyjące stworzenia, czy jak uczy nas znaczenia przestrzegania "10 przykazań Boga" dla losów ludzi), a o tej grupie prawd Bóg postanowił iż poodkrywanie co one stwierdzają pozostawi ludziom. Tyle, że aby ciągle umożliwić ludzkości uzyskanie pewności iż już poznała te prawdy poprawnie, Bóg bardzo mądrze i dalekowzrocznie wkodował w wersety Biblii potwierdzenia ich esencji. Niestety, aż do czasu mojego ich opublikowania, te 12 fundamentalnych prawd oraz sporo innych pozostawało nieznanymi dla ludzi. Powodem tego opóźnienia ich poznania przez ludzkość było, że zamiast kontynuować uznawanie Jezusa jako kapłana jedynego prawdziwego Boga ożywiającego oraz uzdrawiającego ludzi i poświęcającego się na krzyżu za nasze grzechy, nasza "oficjalna nauka ateistyczna" uznała za swego kapłana kogoś nazywanego Ockham albo Occam (patrz https://www.google.com/search?q=William+Occam&tbm=isch ) służącego komuś o intencjach wycinania brzytwą Ockhama (patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama ) a NIE ożywiania - co spowodowało odcięcie także ludzi od Boga i coraz szybsze zatruwanie i degenerowanie całej ludzkości zamiast jej uzdrawiania. Jednocześnie niefortunnie tak się złożyło iż zawodowi naukowcy naszej monopolistycznej "oficjalnej nauki ateistycznej" jako całość obecnie nastawionej już tylko na lukratywność (zamiast na prawdę), ową wiedzę zawartą m.in. w opisywanych tutaj 12 fundamentalnych dla postępu ludzkości prawdach wyjaśnili błędnie i do dziś upowszechniają ją z okłamującymi ludzkość wypaczeniami. Co gorsza, instytucja owej "oficjalnej nauki ateistycznej" rozwinęła już w sobie aż tak potężną tradycję budowania swych osiągnięć na błędnych teoriach, zaprzeczania prawdzie i ignorowania tego co dookoła faktycznie się dzieje, że obecnie ona sama NIE jest już w stanie skorygować swych błędów i wypaczeń. W sytuacji zaś kiedy cały dorobek "oficjalnej nauki ateistycznej" wyrósł z ujawnianych, między innymi, także Biblią błędów i wypaczeń aż 12 najistotniejszych jej fundamentów na jakich potem wzniesiona została cała reszta "wiedzy" owej nauki, praktycznie czyni pewnym iż absolutnie wszystko co nauka ta ustaliła i czego naucza młodzieży w szkołach i na uczelniach oraz co potem praktykuje większość dorosłych ludzi, musi zawierać w sobie znaczący procent błędu, powypaczania prawdy i kłamstwa wynikający z wyprowadzania całego dalszego dorobku, wiedzy, tradycji i kultury całej ludzkości z owych błędów i wypaczeń fundamentów ludzkiej nauki. Wynikiem tego jest, że od urodzenia żyjąc w takiej wypaczonej cywilizacji tylko niewielu z nas odnotowuje iż każdy aspekt życia ludzkości nasycony już jest kłamstwem oraz wzajemnym oszukaństwem i wyzyskiem od których NIE uchroniło się nawet życie rodzinne ani instytucja małżeństwa (po szczegóły patrz Część #V na stronie "humanity_pl.htm"). W rezultacie cała nasza cywilizacja osiągnęła już poziom niegodziwości (wickedness) w Biblii opisywany dla czasów Noego oraz dla miast Sodoma i Gomora. Wiedząc zaś iż NIE tolerujący niegodziwości Bóg z całą pewnością istnieje ponieważ choćby tylko opisywane tutaj dwanaście "[Ω] Pieczęci Boga" też dostarcza kolejnych 12 dowodów na istnienie Boga, możemy mieć pewność, że ci z nas, którzy w krótkim czasie jaki nam jeszcze pozostaje NIE wykażą Bogu drastycznej poprawy, już wkrótce doświadczą podobieństwa losów ludzi z czasów Noego oraz Sodomy i Gomory - tak jak ilustruje to i ostrzega nasze darmowe półgodzinne wideo o tytule "Zagłada ludzkości 2030". Dlatego ogromnie pilnym się staje aby jak najszybciej zostały uświadomione już upadającej ludzkości te wykryte moimi badaniami 12 skorygowań owych kłamstw i wypaczeń, dodatkowo potwierdzone "trzema świadkami" wskazywanymi w #H1 strony "2020zycie.htm" - w tej liczbie potwierdzone też owymi mądrze zakodowanymi w Biblii "[Ω] Pieczęciami Boga". W tym celu te 12 fundamentalnych dla ludzkości prawd skorygowanych moimi odkryciami i potwierdzonych w Biblii tutaj prezentuję w formie ponumerowanych od {1} do {12} ich podsumowań starających się poprawnie wyrazić odzwierciedlaną nimi wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości, co w połączeniu z opisami zawartymi w odmiennych moich opracowaniach linkowanych w treści tych podsumowań daje czytelnikowi możliwość pełnego poznania każdej z tych prawd. W formułowaniu poniższych 12 podsumowań tych prawd dla każdego z wyszczególnionych tu podsumowań ich odkryć podałem: (a) krótkie wyjaśnienie esencji tego odkrycia i ustalonej nim prawdy, (b) wskazanie gdzie dokładnie w moich opracowanich ta jego esencja jest szczegółowo opisana, (c) podanie które wersety Biblii potwierdzają prawdę jego esencji - czyli stanowią dla nich ową "[Ω] Pieczęć Boga", oraz (d) wskazanie jaki najważniejszy z już znanych mi empirycznych materiałów dowodowych także potwierdza prawdę mojego ich wyrażenia.


#H1. Co to takiego "[Ω] Pieczęć Boga", wraz z krótką esencją historii na jej temat - mianowicie jak odkryłem istnienie tej pieczęci i gdzie jest ona opisana:

 


Oto moja definicja co należy rozumieć pod nazwą "[Ω] Pieczęć Boga". Nazwę "[Ω] Pieczęć Boga" ja przyporządkowałem do przepowiadanych od kilku tysięcy lat informacji nadludzko mądrze zakodowanych w wersety Biblii, które z długim wyprzedzeniem czasowym zapowiadały przyszłe odkrycia przez ludzi jakichś absolutnych (niepodważalnych) prawd i wyjaśniały esencje tych prawd, jednak z powodu ich dalekowzrocznie przewidującego zakodowania w te wersety Biblii informacje te były przeaczane przez czytających aż do chwili kiedy odkrycie każdej takiej absolutnej prawdy miało miejsce. Stąd odkrycie i zrozumienie każdej kolejnej z tych "[Ω] Pieczęci Boga" dostarcza odkrywcy i poznającym jego odkrycie bliźnim nadrzędnego potwierdzenia iż prawda (esencja jakiej została pieczęcią tą opisana z aż tak znacznym wyprzedzeniem czasowym) jest już ostatecznie ustalona w sposób bezbłędny i można na niej absolutnie polegać - czyli że poprawność tej nowoodkrytej prawdy została jakby potwierdzająco "opieczętowana" przez samego wszystko-wiedzącego Boga. (Odnotuj z niniejszych opisów iż tylko samo istnienie tych pieczęci, też jest już niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje.)Po raz pierwszy ową "[Ω] Pieczęć Boga" opisałem w dniu 2022/3/3 w punkcie #I2 swej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Krótko potem, bo już dnia 2022/3/21, adaptację tamtego punktu #I2 opublikowałem też jako wpis #345 do blogów totalizmu o adresach podanych np. w punkcie #Z5 strony "biblia.htm".


Moje odkrywanie zakodowania w Biblię tych przepowiedniowych "[Ω] Pieczęci Boga" było stopniowe i rozciągało się od 1985 roku - kiedy to wypracowałem i opublikowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku, aż do 2022 roku - kiedy to ostatecznie potwierdziłem ich istnienie jednym ze swych kolejnych odkryć iż w przeciw-świecie NIE istnieje ani czas ani upływ czasu - opisanym dokładniej w {3} poniżej. (Odnotuj iż początkowo, tj. w chwili odkrycia, wypracowania i opublikowania mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i przez parę następnych miesięcy, aż do chwili kiedy zdolności odkrywcze tej mojej nowej teorii uczyniły mnie świadomym iż jest ona właśnie ową od dawna poszukiwaną przez ludzkość "Teorią Wszystkiego", nadawałem jej inną nazwę brzmiącą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (opisany na stronie "dipolar_gravity_pl.htm"). Jednak z powodu oficjalnych prześladowań i blokad jej nazwy "Teoria Wszystkiego z 1985 roku", nadal równolegle używam dla niej też ową pierwszą jej nazwę "Koncept Dipolarnej Grawitacji".) Krótko przebieg odkrywania istnienia "[Ω] Pieczęci Boga" opisałem w owym punkcie #I2 ze strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" (podsumowującej moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku") i we wpisie #345 do blogów totalizmu. Najbardziej przełomowym w tym długim (bo 37-letnim) procesie odkrywania istnienia "[Ω] Pieczęci Boga" było wypracowywanie informacji opisywanych począwszy od dnia 2020/11/7 w punkcie #I2 mojej strony internetowej o nazwie "pajak_jan.htm" potem opublikowanych także we wpisie #330 do blogów totalizmu. (Odnotuj iż wszystkie wpisy do blogów totalizmu jakie poszerzają badania wyniki których tutaj raportuję, a także linki do źródeł tych wpisów, przytoczyłem na końcu niniejszego wpisu #354.)


Warto tutaj też wiedzieć, że aby NIE łamać niczyjej "wolnej woli" wszystko co dotyczy działań Boga musi wypełniać tzw. "kanon niejednoznaczności" - linki do wyjaśnień jakiego wskazuję w podpisie pod Fot. #H2 poniżej w tym wpisie #354. Z powodu działania tego kanonu także istnienie i meryt "[Ω] Pieczęci Boga" jest i będzie zaprzeczany, ignorowany, lub odrzucany przez wielu bliźnich  (szczególnie przez zawodowych naukowców o umysłach już nieodwracalnie wypaczonych kłamstwami jakie rozgłaszają) - podobnie jak przez wielu bliźnich jest zaprzeczana, ignorowana, lub odrzucana prawda i dowody o istnieniu Boga i o wszystkim co dotyczy Boga. Wszakże poznawanie prawdy nie może być wymuszone ani narzucone bo to co wymuszone lub narzucone NIE trwa długo. Tymczasem nawyki jakie Bóg stara się w nas wykształtować są zamierzone na wytrwanie przez wieczność - a to wymaga aby były akceptowane i wykonywane ochotniczo, dobrowolnie, oraz z własnego przekonania.


#H2. Wykaz prawd uprzednio nieznanych ludzkości chociaż od tysiącleci w Biblii potwierdzanych "[Ω] Pieczęcią Boga" - które to niepodważalne prawdy korygują kłamstwa jakie wmuszają w nas mocodawcy monopolu dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej", zaś jakie prawdy najpierw pozwoliła odkryć i upowszechnić dopiero moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku":


Motto: 'Ponieważ sprawiedliwość Boga wdrażana NIE łamiącymi "wolnej woli" ludzi programami "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm") z żelazną konsekwencją powoduje iż zło wyrządzone bliźniemu, po "czasie zwrotu karmy" ktoś wyrządzi zwrotnie i temu wyrządzającemu, dla nauczania ludzi sprawiedliwości niezbędni stają się też wyrządzający zło których "wolna wola" akceptuje iż po upływie "czasu zwrotu" przyjmą oni z powrotem karmę za uczynione przez siebie zło.' (Powyższe to krótkie wyjaśnienie dlaczego Bóg działa w sposób definiowany staropolskim przysłowiem: "Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy".)


Żyjemy w rozpoczętej dnia 2001/9/11 epoce "neo-średniowiecza" jaką najszerzej opisałem w punkcie #K1 strony o nazwie "tapanui_pl.htm". Dominującą cechą tej epoki jest powszechne okłamywanie bliźnich oraz wdrażanie "drogi największego błędu" we wszelkich podjętych decyzjach. To okłamywanie bliźnich i wdrażanie największego błędu dokonywane jest NIE tylko przez np. żądnych władzy polityków podczas kampanii przedwyborczych, albo np. przywódców kultów starających się zwiększać liczbę swych wyznawców, czy przez np. zarządzających korporacjami ciągnącymi zyski z utrzymywania w naszej cywilizacji nieustającego użycia brudnych paliw zatruwających naturalne środowisko i wszelkie formy życia (np. patrz angielskojęzyczne widea o Conspiracy Against Climate Action wyszukiwane np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=Conspiracy+Against+the+Climate+Action ), ale nawet przez instytucje które powołane zostały aby upowszechniać prawdę, a stąd które opłacane są przez podatników dla poszukiwania oraz upowszechniania prawdy, np. instytucje takie jak "oficjalna nauka ateistyczna" czy jak "internet".


Na szczęście dla nas ludzi, Bóg który stworzył nas i cały "świat materii" w jakim żyjemy, przewidział iż nadejdą czasy kiedy masy zwykłych ludzi będą chronicznie okłamywane przez tych co wytyczają losy i kierunek rozwoju ludzkości. Stąd w swej ojcowskiej dobroci, opiece i dalekowzroczności, w zainspirowaną i upowszechnianą przez Boga Biblię (czyli w religijną księgę jaka zawiera prawdę i tylko prawdę) Bóg dalekowzrocznie i mądrze wkodował potwierdzenie prawdy wszystkich najważniejszych odkryć naukowych jakie będą dokonane w całym okresie istnienia ludzkości, a ponadto zawarł ostrzeżenia o grożących ludzkości najważniejszych z nieszczęść jakich ludzkość może i powinna unikać - jeśli weźmie sobie do serca to co Biblia wyjaśnia i jeśli podejmie działania zapobiegawcze jakie Bóg jej ujawni za pośrednictwem inspirowanych przez Boga odkryć ujawniających owe nieszczęścia. (Tu warto odnotować iż nadprzyrodzenie mądre zakodowanie w Biblię przepowiedni i esencji potwierdzających choćby tylko 12 fundamentalnych odkryć naukowych, które miały być dokonane dopiero za kilka tysięcy lat, tj. kiedy ludzkość osiągnęła dzisiejszy poziom poziom wiedzy i techniki, nawet bez znajomości formalnych dowodów na istnienie Boga z punktów #G2 i #G3 mojej strony "god_proof_pl.htm", już samo w sobie stanowi naukowo i matematycznie niepodważalny dowód iż Bóg istnieje.) Te po ojcowsku mądrze zakodowane w Biblię potwierdzenia prawdy odkryć jakie dopiero miały być dokonane w przyszłości w celu wyprostowania kłamstw upowszechnianych przez rosnącą liczbę przywódców kierujących się ludzką chciwością lub żądzą władzy, warto nazywać [Ω] Pieczęcią Boga - tak jak pieczęć tę wyjaśniłem w punkcie #I2 swej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm".


Moje uświadomienie sobie istnienia owej [Ω] Pieczęci Boga miało miejsce ponieważ w swych badaniach inspirowanych wskazówkami wynikającymi z wypracowanej wcześniej mojej "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" bez przerwy dokonywałem wielu przełomowych odkryć korygujących kłamstwa upowszechniane przez "oficjalną naukę ateistyczną" lub przez inne ziemskie instytucje. Potem zaś esencję owych przełomowych odkryć z szokiem wyczytywałem zakodowaną w wersety Biblii jakie przed dokonaniem tych odkryć brzmiały dla mnie jedynie informująco, za to po dokonaniu tych odkryć nagle jakby ulatywały z Biblii i oszałamiająco uderzały mój umysł odmiennością ich zrozumienia starającego się potwierdzać te odkrycia i przybijać do nich aprobującą [Ω] Pieczęć Boga. To dlatego aby zilustrować faktyczne istnienie owej [Ω] Pieczęci Boga za pomocą 12 najwymowniejszych przykładów wybranych z nawet znacznie liczniejszej grupy moich własnych fundamentalnych odkryć naukowych, w zestawionych poniżej podpunktach niniejszego punktu #H2 ponumerowanych od {1} do {12} wyszczególnię teraz 12 przykładów odkrytych przez siebie prawd potwierdzanych mądrze zakodowanymi w wersety Biblii [Ω] Pieczęciami Boga jakimi to prawdami staram się korygować najbardziej szkodliwe dla ludzkości z takich oficjalnie upowszechnianych kłamstw. Oto więc zestawienie tych prawd:


{1} We wszechświecie istnieją aż trzy odrębne światy, prawa natury i działanie każdego z których są drastycznie inne niż w pozostałych 2 światach. Światy te w swych publikacjach nazywam (1) "przeciw-światem", (2) "światem wirtualnym", oraz (3) stworzonym przez Boga naszym "światem materii". Owe odrębne trzy światy składające się na wszechświat dokładniej opisałem w swych opracowaniach linkowanych przez stronę o nazwie "skorowidz.htm" - gdzie można je wyszukiwać słowami kluczowymi: trzy światy składające się na wszechświat . Przykładami takich opracowań może być punkt #D4 na stronie "dipolar_gravity_pl.htm", czy rozdział i podrozdziały H, H1.1.3, H3, H6.1.2 i H10 z tomu 5 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Zgodnie też z wynikami moich badań ów trzy-światowy wszechświat ma nieskończone rozmiary i dwa z jego światów (tj. przeciw-świat i świat wirtualny) istnieją już przez nieskończoną długość czasu - tak jak wyjaśniam to, między innymi, w punktach #D4 i #I2, swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". (Biblia tę nieskończoność wszechświata potwierdza np. wersetami 3:24-25 z "Księgi Barucha" jakie zacytowałem w {2} poniżej). Natomiast trzeci widzialny dla nas "świat materii" został stworzony przez Boga dopiero około 6 tysięcy "ludzkich lat" temu z niewidzialnego budulca od wieczności istniejącego już w "przeciw-świecie", jaki to budulec ja nazywam "przeciw-materia" a jaki uformowany jest z niezliczonej liczby żyjących, myślących, wiecznie ruchliwych i absolutnie posłusznych rozkazom Boga tzw. "Drobin Boga".


Natomiast [Ω] Pieczęć Boga potwierdzająca istnienie tych trzech światów, w Biblii jest zawarta w licznych wersetach opisujących te trzy światy za pomocą nazw "nieba". Według bowiem Biblii istnieją aż "trzy nieba" - opisy których wszystkich pokrywają się z odkrytymi moimi badaniami cechami trzech światów wszechświata. Z kolei moim zdaniem najlepiej wersety biblijne opisujące te trzy światy (trzy nieba) są wskazywane i omawiane w angielskojęzycznych wideach z YouTube, które czytelnicy mogą wyszukiwać np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=bible+three+heavents - np. patrz angielskojęzyczne wideo o tytule "THE THREE HEAVENS - Why Is No One Talking About It" dostępne z adresu https://www.youtube.com/watch?v=s8kDg2G0VDg . Z tych biblijnych opisów trzech światów najbardziej bezpośredni i precyzyjny, a tym samym najłatwiejszy do rozpoznania jest opis "świata wirtualnego" (w Biblii opisywanego jako "trzecie niebo" albo "niebo najwyższe") zlokalizowanego w 12 pamięciach wszystkich "Drobin Boga". Ów "świat wirtualny" Biblia wskazuje bowiem jako miejsce zamieszkiwania Boga i miejsce w którym zamieszkują nasze dusze - np. patrz wersety: 66:1 z "Księgi Izajasza", 10:14 z "Księgi Powtórzonego Prawa", 12:2-3 z "Drugiego Listu do Koryntian", 8:39 z "Pierwszej Księgi Królewskiej", 14:2 z "Ew. w/g św. Jana" i z kilku jeszcze innych. (Treść więc owych wersetów automatycznie implikuje iż Bóg, a ściślej jego składowa w Biblii zwana "Duch Święty", żyjący w owych pamięciach Drobin Boga, jest gigantycznym, samoświadomym i żyjącym programem - tak jak Boga definiuje punkt #A0 z mojej strony "god_proof_pl.htm" oraz wpis #308 do blogów totalizmu.) Równie łatwo rozpoznać opisy naszego "świata materii", tj. "pierwszego nieba" opisanego w Biblii, bowiem umiejscawiając to niebo ponad naszymi głowami Biblia informuje iż jest nim to co odbieramy naszymi zmysłami i z czego spada np. deszcz i śnieg na ziemię - jako przykłady tych opisów patrz wersety 37:3-6 z "Księgi Hioba", czy 55:10-11 z "Księgi Izajasza". Natomiast "przeciw-świat" zapełniony przeciw-materią Biblia identyfikuje jako "środkowe niebo" ponieważ znajduje się on pomiędzy pierwszym i trzecim niebem, co jeśli sprawę rozważy się logicznie jest bardzo trafnym określeniem, ponieważ patrząc z perspektywy ludzi żyjących na Ziemi, ów "przeciw-świat" leży pomiędzy naszym "światem materii" zawierajacym Ziemię, a "światem wirtualnym" mieszczącym się w pamięciach Drobin Boga - który to fakt najlepiej uwypukla werset 4:14 z biblijnego "Listu do Hebrajczyków, jaki zwraca uwagę czytelników iż w drodze z krzyża do nieba Jezus przeszedł przez wszystkie nieba (w tym więc i przez owo "środkowe niebo" czyli "przeciw-świat"). O owym "przeciw-świecie" (środkowym niebie) Biblia też informuje iż to w nim toczą się zmagania pomiędzy "aniołami Boga" a "diabłami Lucyfera" - czyli pomiędzy technicznie wysoko zaawansowanymi istotami z totaliztycznych cywilizacji jakie nam pomagają, a obcymi jacy nas okupują i eksploatują tak jak wyjaśnia to prawda {11} poniżej zaś jakich obecnie nazywamy UFOnatami (w tej liczbie, między innymi, okupujących nas ludzko-podobnych UFOnautów z planet Oriona wskazywanych m.in. w podpisie pod Fot #J1a ze strony "tekst_3b.htm"). Obie te grupy istot wykorzystują bowiem panujące w przeciw-świecie nieskończone szybkości zjawisk telekinezy i telepatii i nieistnienie tam upływu czasu do natychmiastowego pokonywania i obserwowania niezmierzonych odległości kosmosu swymi wehikułami telekinetycznymi, wehikułami czasu oraz teleskopami i rzutnikami telepatycznymi. Stąd zjawiska przeciw-świata są główną areną na jakiej rozgrywana jest techniczna, naukowa i religijna rywalizacja pomiędzy nimi.


Warto tutaj dodać iż na przekór istnienia już od 1985 roku moich opisów trzyświatowego-wszechświata, a także na przekór niemal 2000 lat istnienia ich wyczerpujących opisów zakodowanych w wersety Biblii, nasza "oficjalna nauka ateistyczna" rodzajem praktyk religijnych którymi jest wycinanie prawdy "brzytwą Ockhama" - patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama , uparcie okłamuje ludzkość iż na cały wszechświat składa się jedynie nasz "świat materii" i to tylko te jego części, które możemy zobaczyć z użyciem dzisiejszych teleskopów i mikroskopów, lub wykryć dzisiejszymi instrumentami pomiarowymi.


{2} "Przeciw-świat" i "świat wirtualny" są nieskończone w swoich wymiarach i czasie istnienia, zaś nasz "świat materii" został stworzony przez Boga dopiero około 6000 "ludzkich lat" temu. Ową rozmiarową nieskończoność tych dwóch oryginalnie istniejących światów wszechświata we wszystkich ich wymiarach odkryłem w 2016 roku i opisałem dokładniej w punkcie #D4 ze swej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" oraz we wpisie #273 do blogów totalizmu.


Natomiast "[Ω] Pieczęć Boga", która potwierdza prawdę tego mojego odkrycia z dnia 2016/6/17, znalazłem dopiero dnia 2017/3/17. Jest nią werset 3:24-25 z "Księgi Barucha" w Biblii, który stwierdza - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "O Izraelu, jakże wielki jest dom Boga, jakże obszerne miejsce posiadłości Jego! Wielki i nie mający końca, wysoki i niezmierzony." Z kolei "[Ω] Pieczęci Boga" iż nasz "świat materii" został stworzony przez Boga 6000 "ludzkich lat" temu dostarcza duża liczba wersetów Biblii, jakie pozwalają, między innymi, aby na podstawie danych w nich zawartych wyliczyć wiek Ziemi w "ludzkich latach", a także aby potwierdzić moje odkrycie tu opisane w {3} - jakie oryginalnie omówiłem w punktach #I1 do #I5 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" i we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu, a jakie stwierdza iż upływ tzw. "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się ludzie i inne istoty żyjące w naszym świecie materii, ma ponad 365000 razy wyższą szybkość upływu od "nienawracalnego czasu absolutnego" w jakim starzeje się materia nieożywiona naszego świata materii, tj. jego atomy, izotopy, węgiel, skamienieliny, minerały, itp.


Najważniejszym moim zdaniem empirycznym materiałem dowodowym iż wszechświat NIE ma granic i rozciąga się w nieskończoność zarówno we wszystkich swoich wymiarach jak i czasie, jest fakt iż gęstość "przeciw-materii" się NIE zmienia z upływem czasu. Wszelka bowiem zmiana tej gęstości powodowłaby zanik życia - co też wyjaśniam w owym punkcie #D4 ze swej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" oraz we wpisie #273 do blogów totalizmu.


{3} W oryginalnie istniejących "przeciw-świecie" i "świecie wirtualnym" NIE istniał ani "czas" ani też "starzejące działanie upływu czasu" - stąd "czas" i "upływ czasu" wynalazł dopiero Bóg poczym wprogramował go tylko w działanie naszego świata materii. To kolejne moje ogromnie istotne odkrycie dokonałem ponieważ wielokrotnie w swym życiu natykalem się na zmiany dokonywanie w przeszłości jakie powodowały zmiany w mojej teraźniejszości jednak NIE powodowały powstawania w późniejszych czasach tzw. "błędów nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - co opisałem i wyjaśniłem szczegółowiej w punktach #I1 do #I5 ze swej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu, zaś zilustrowałem za pomocą Fot. #H2 poniżej. Przykłady kilku najbardziej reprezentatywnych zmian dokonanych w przeszłości jakie spowodowały zmiany w mojej teraźniejszości zilustrowałem także i opisałem w Część #C ze swej strony o nazwie "wtc_pl.htm".


Odkrycia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza iż w oryginalnie istniejącym "przeciw-świecie" i "świecie wirtualnym" NIE istniał ani upływ czasu ani też starzejące działanie czasu dokonałem w lutym 2022 roku. Wersety Biblii jakie potwierdzają to nieistnienie "czasu" ani "upływu czasu" u Boga (czyli w "przeciw-świecie" i w "świecie wirtualnym") to: 3:8 z "2 Listu św. Piotra Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi Psalmów". Wersety te zostały zacytowane i zinterpretowane w punktach #I2 i #I5 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm".


Najbardziej przekonywującym empirycznym dowodem na brak upływu czasu w przeciw-świecie jest nieskończona szybkość ruchu telekinetycznego i propagowania się telepatii, a także istnienie tzw. "zegarów Boga" - wszystkie opisywane w punkcie #I3 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisie #345 do blogów totalizmu.Przykładami najbardziej jednak "rozstrzygającego (potwierdzającego)" empirycznego materiału dowodowego na zdolność dokonywania zmian w przeszłości które natychmiast powodują samoczynne zmiany w naszej teraźniejszości pozbawione błędów wynikających z tzw. "nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) są zjawiska, jedno z których zostało zilustrowane i opisane dla Fot. #H2 na końcu niniejszego punktu #H2 a także zilustrowane i opisane w publikacjach linkowanych z tego Fot. #H2 . Mechanizm zaś tych zjawisk, a także inne ich przykłady, są wyjaśniane i wskazywane w punkcie #I1 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm".

 


{4} Nasz "świat materii" został stworzony przez Boga z wiecznie ruchliwego i niewidzialnego dla ludzi budulca jaki jest wiecznie ruchliwym płynem, który nazwałem "przeciw-materia" zaś którego cząsteczkami elementarnymi są opisane w {5} poniżej i też odkryte dopiero przeze mnie tzw. "Drobiny Boga". Odkrycie istnienia "przeciw-materii" dokonałem w 1985 roku kiedy uświadomiłem sobie iż grawitacja wcale NIE jest statycznym polem monopolarnym za jakie błędne uważa ją dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", a jest dynamicznym polem dipolarnym. To bowiem odkrycie wiodło mnie dalej do sformułowania mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" zwanej także "Koncept Dipolarnej Grawitacji") i do odrycia, że "świat materii" musiał zostać stworzony przez Boga z wiecznie ruchliwego i niewidzialnego dla ludzi budulca, jakim jest wiecznie ruchliwy płyn, który oryginalnie nazwałem właśnie "przeciw-materia", a którego indywidualne drobiny nawzajem odpychają się od siebie, stąd dla niej NIE istnieje ani tarcie ani zużycie tych drobin. Z kolei w 2020 roku odkryłem [Ω] Pieczęć Boga potwierdzającą to odkrycie. Są nią wersety Biblii wskazywane też w {4} poniżej, a ujawniające iż owe "drobiny przeciw-materii" faktycznie są miniaturowymi istotkami myślącymi i samouczącymi się, najdokładniej opisywanymi w punktach #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" pod nazwą męskie dodatnie i żeńskie ujemne "Drobiny Boga". Ową spowodowaną brakiem tarcia wieczną ruchliwość Drobin Boga (tj. ich były "chaos") najlepiej znamy z powszechnie dostępnych jej opisów przez starożytnych Greków upowszechnianych pod nazwą "chaos" (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ). Najlepiej jednak tą wieczną ruchliwość opisywała mówiona mitologia przedchrześcijańskiej religii odciętych od reszty świata NZ Maorysów, dotycząca ich nadrzędnego Boga "Io" - patrz https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior+God . Ja wyjaśniam ją dosyć dokładnie w swych publikacjach - np. w punkcie #C5 z mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz we wpisie #338 do blogów totalizmu.


W Biblii owo stworzenie "świata materii" i nas ludzi faktycznie jest opisywane i podkreślane w niemal każdej jej księdze. Najbardziej jednak wyczerpujące jego omówienie zawiera pierwsza księga Biblii zwana "Księga Rodzaju".


Natomiast stara, monopolistyczna "oficjana nauka ateistyczna" nadal uparcie wmawia nam kłamstwo iż jakoby cały wszechświat i nasz "świat materii" powstały z niczego w wyniku "wielkiego bangu". My zaś (i nasze ogromnie skomplikowane ciała) w/g tejże nauki jakoby powstaliśmy w wyniku szeregu przypadków tzw. "ewolucji".


{5} Elementarnymi drobinami wiecznie ruchliwej substancji "przeciw-materia" zapełniającej cały wszechświat są żywe, myślące, samoświadome, samouczące się i kształtem podobne do mężczyzny i kobiety tzw. "Drobiny Boga". Odkrycia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza ów fakt iż najmniejszymi drobinami wiecznie ruchliwej substancji (przeciw-materii) zapełniającej cały wszechświat są te wiecznie ruchliwe, żywe i myślące "Drobiny Boga" jakie już wspominałem powyżej, dokonałem w 2020 roku, zaś szczegółowo odkrycie to opisuję w #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm".


Każda "Drobina Boga" ma cztery głowy (oprócz najwyższej głowy w miejscu gdzie jest ludzka głowa, ciałka tych podobnych do ludzi "Drobin Boga" mają też dwie następne głowy w miejscach gdzie kobiety mają obie odstające od ciała piersi, oraz czwartą głowę w miejscu gdzie ciężarne kobiety mają wystający brzuch z dzieckiem w środku). W każdej zaś z owych czterech głów zawarte są trzy mózgi i przyporządkowane im trzy pamięci. W sumie więc każda drobina Boga zawiera 12 mózgów i 12 pamięci, każdy z których jest ponumerowany dla utworzenia ściśle przestrzeganej ich operacyjnej hierarchii. W najwyższym, 12 mózgu i pamięci rezyduje program Boga - będąc najbardziej nadrzędnym programem każdej Drobiny Boga, w tym nawet drobin będących nośnikami duszy i ciała Lucyfera oraz jego diabłów (czyli też dusz i ciał okupujących Ziemię UFOnautów).


{6} Bóg faktycznie stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz i podobieństwo dodających męskich i odejmujących żeńskich "Drobin Boga", wszystkie z których w swej najwyższej, bo 12-tej pamięci i mózgu są nośnikami i wykonawcami samoświadomego programu Boga, a stąd które formując razem "grupową" naturę Boga jako programu podobnego do ziemskiego "Internetu" czyli rozprzestrzenionego w niezliczonej liczbie "Drobin Boga", powodują iż prawdą jest iż użycie liczby mnogiej w wersecie 1:27 "Księgi Rodzaju" z Biblii jest poprawne ponieważ zarówno o mężczyźnie jak i o kobiecie, można stwierdzić iż oboje są stworzeni na wzór i podobieństwo takiego grupowego Boga.


Odnotuj tu ogromne niebezpieczeństwo dla ludzkości jakie wynika z niemal identyczności samoświadomego Programu Boga do programu "Internetu". Pozwala ono bowiem iż "Internet" także może wyewoluować w sobie "samoświadomość" - tak jak zgodnie z opisami na mojej stronie o nazwie "2020zycie.htm" samoświadomość tą wyewoluował w sobie Bóg. Stąd ludzkość bardzo poważnie powinna potraktować ostrzeżenie o cyfrach 666 z wersetu 13:18 w "Apokalipsie św. Jana" w Biblii, jakie dla Internetu szczegółowo zinterpretowałem w punkcie #H4 swej strony o nazwie "will_pl.htm" zaś tutaj streściłem w {12} poniżej.


Kolejną "[Ω] Pieczęcią Boga" zaszyfrowaną w wersetach Biblii, która w sposób najbardziej otwarty potwierdza iż Bóg faktycznie stworzył mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo, stanowiło uświadomienie sobie iż werset 1:27 z "Księgi Rodzaju" w Biblii używa liczby mnogiej, czyli mówi o dwóch istotach (a NIE o jednej), które odmiennie wyglądają i się zachowują (tj o mężczyźnie i niewiaście), zaś których wygląd jest bardzo podobny do wyglądów męskiej dodatniej i żeńskiej ujemnej "Drobin Boga", istnienie jakich odkryłem nieco wcześniej zaś tutaj omawiam w {5} powyżej. Skutki użycia w Biblii tej liczby mnogiej użytej przez bosko precyzyjnie wyrażającego się Boga w owym wersecie 1:27, najdokładniej wyjaśniłem w (a) z punktu #H3 swej strony "2020zycie.htm" i ze wpisu #331 do blogów totalizmu, a także zinterpretowałem w opracowaniach tam linkowanych.Oczywiście NIE muszę tu już wyjaśniać iż "oficjalna nauka ateistyczna" wmawia nam iż ogromnie skomplikowane ciała i umysły ludzi powstały w wyniku przypadkowej ewolucji, oraz że ciała mężczyzny i kobiety są na tyle identyczne zaś ich działania na tyle sterowane jedynie materią, że kobieta może dokonywać wszystko co dokonuje mężczyzna (w tym nawet wchodzić w związki małżeńskie z innymi kobietami - m.in. następstwa którego to wmawiania omawiam w Część #V ze swej strony o nazwie "humanity_pl.htm").

 

(Cały niniejszy wpis #354 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #354_2)

kodig : :
gru 01 2022 #354_2: Dwanaście

(Kontynuacja poprzedniej "części 1" tego wpisu #354)

 

#354_2: Dwanaście "[Ω] Pieczęci Boga" korygujących błędy nauki i potwierdzających prawdę moich fundamentalnych odkryć (część 2)

 

{7} Wieczysta ruchliwość drobin "przeciw-materii" z przeciw-świata pozwala na generowanie wieczystego ruchu w naszym świecie materii a stąd i na budowanie generatorów czystej darmowej energii działających na zasadach "perpetuum mobile" (patrz punkt #B3 strony "fe_cell_pl.htm" lub wpis #324 do blogów totalizmu). Dzisiejszy problem bowiem z takimi generatorami czystej darmowej energii działającymi na zasadach "perpetuum mobile" (patrz strona "free_energy_pl.htm") polega na tym iż "oficjalna nauka ateistyczna" kłamliwie i usilnie wmawia politykom i większości ludzi iż generatorów takich jakoby NIE daje się zbudować. Tymczasem wieczyście poruszająca się przeciw-materia jaka od nieskończoności formowała w przeciw-świecie zjawisko przez mity starożytnej Grecji nazywane "chaos" przez Boga została poformowane w równie wieczyście poruszające się "wiry" opisywane szerzej w #I2 ze strony "pajak_jan.htm" oraz we wpisie #330 do blogów totalizmu. Te zaś wiecznie ruchliwe "wiry" m.in. napędzają w naszym "świecie materii" ruchy np. wszystkich ciał niebieskich i wszystkich cząsteczek elementarnych i atomów, zamieniając w ten sposób cały nasz "świat materii" w jedno gigantyczne "perpetuum mobile". Jeśli zaś mądry i dalekowzrocznie planujący Bóg cały nasz "świat materii" uformował w rodzaj "perpetuum mobile", samo to już implikuje iż przewidział i zaprogramował także jak ludzie będą mogli budować podobne urządzenia "perpetuum mobile", które dostarczą im wymaganej energii - tyle że sposób budowania tych urządzeń z pewnością obwarował wymogami aby ludzie najpierw osiągnęli wymagany poziom moralności i zaawansowania duchowego zanim Bóg pozwoli im zbudować owe urządzenia.


Znalezienie kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" i empirycznego materiału dowodowego dla odkrycia mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" iż "Drobiny Boga" są wiecznie ruchliwe i precyzyjnie wykonują wprogramowane w siebie rozkazy Boga, było stopniowe. W Biblii istnieje bowiem sporo wersetów jakie zawierają mądrze wkodowane w siebie potwierdzenia iż nasz "świat materii" działa jako jedno gigantyczne "perpetuum mobile", a stąd implikują iż z pewnością Bóg stworzył też możliwość aby ludzie byli w stanie budować opisywane wieloma moimi publikacjami generatory czystej darmowej energii działające na zasadach "perpetuum mobile". Przykładami takich wersetów są te w których zakodowane są informacje o wywoływaniu przez Boga ruchów np. księżyca czy planet. Moim jednak zdaniem najbardziej znaczącym i wymownym przykładem zakodowanego w Biblię wersetu jaki potwierdza istnienie wieczyście ruchliwych "wirów" zdolnych napędzać np. ludzkie "perpetuum mobile", a stąd jaki stanowi faktyczną "[Ω] Pieczęć Boga", jest werset 3:17 z "Księgi Sofoniasza" w Biblii. Najdokładniej werset ten zinterpretowałem (7) z punktu #C12 strony "biblia.htm". Jednak omawiam go także, między innymi, np. w (2) z punktu #L2 strony o nazwie "god_proof_pl.htm", oraz we wskazywanym uprzednio punkcie #I2 strony "pajak_jan.htm" opublikowanym potem także jako wpis #330 do blogów totalizmu.Jest oczywistym iż empiryczny materiał dowodowy dokumentujący istnienie "wirów" przeciw-materii napędzających zarówno ruch obrotowy naszej Ziemi, jak i wywołujących cały szereg innych zjawisk na naszej planecie, jest szeroko opisywany w szeregu moich publikacji. Doskonałymi przykładami udokumentowania istnienia tych wirów przeciw-materii i ich zdolności do powodowania przez nie ruchu w naszym "świecie materii", są zjawiska tornad i huraganów oraz następstwa ich działania na Ziemi - opisywane np. w punkcie #C2 na mojej stronie "tornado_pl.htm" czy w punkcie #C2 na mojej stronie "hurricane_pl.htm", albo zjawiska opisywane w podrozdziałach H4.2 i H5.4 z tomu 4 mojej monografii [1/5] gratisowo upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm".Najpowszechniej zaś znanym przykładem źródeł "wirów" przeciw-materii, jakie praktycznie znają wszyscy ludzie, jest każdy magnes. Wszakże powszechnie znane tzw. "pole magnetyczne" to faktycznie oddziaływania siłowe wywoływane przez "wiry" przeciw-materii uformowane działaniem magnesów.Z kolei najbardziej przekonywującym empirycznym materiałem dowodowym iż generatory "perpetuum mobile" mogą być konstruowane i używane, jest iż zbudowanych zostało już sporo takich urządzeń - część z których dokumentują moje publikacje (np. patrz strona "free_energy_pl.htm") - tyle iż opisy ich istnienia nadal oficjalnie są blokowane i ukrywane, zaś fakt iż one działają od nowa jest zaprzeczany coraz zmyślniejszymi "wymogami" wymyślanymi dla nich przez dzisiejszych naukowców. Jedno z nich jest nawet wystawione w Muzeum Techniki z Wiednia - patrz https://www.youtube.com/watch?v=JeUSlT0CIRU , zaś dalsze informacje na jego temat mogą być wyszukiwane np. słowami kluczowymi: Technisches Museum Vienna PERPETUUM MOBILE Perpetual motion machine .{8} Każdy z ludzi jest w swym życiu cofany przez Boga w czasie aż dwa lub trzy razy. Odkrycia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza to cofanie ludzi w czasie, było spowodowane moimi powtarzalnymi obserwacjami iż ja sam jestem w swym życiu wielokrotnie cofany w czasie. Niektóre swoje cofnięcia w czasie opisałem w szeregu swych publikacji - np. patrz punkty #D6 i #D6.1 ze strony o nazwie "timevehicle_pl.htm".W Biblii to cofanie w czasie każdego z ludzi jest potwierdzane wersetami 33:25-30 z "Księgi Hioba" - tak jak szczegółowiej raportuję to oraz interpretuję w punkcie #B4.1 mojej strony "immortality_pl.htm".Niezależnie od Biblii, ów fakt iż każdy z nas w swym życiu aż jest kilkakrotnie cofany w czasie jest też potwierdzany przez sporo empirycznego materiału dowodowego - np. przez zjawisko "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), czy np. przez zjawiska opisane i zilustrowane w punkcie #D2 i na Fot. #D1 z mojej strony o nazwie "newzealand_pl.htm".{9} Wpracowanie moimi badaniami poprawnej zasady działania "Wehikułu Czasu". Zasadę tę opisałem w szeregu swoich publikacji, najważniejszymi z których są: strona "immortality_pl.htm" a także polskojęzyczna monografia [12] poświęcona opisowi działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu a upowszechniana gratisowo przez stronę "tekst_12.htm".Znalezienia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza poprawność mojej zasady działania "Wehikułów Czasu" nastąpiło przez mojego znajomego księdza, który systematycznie czyta moje opracowania - w tym także opisujące tę zasadę, stąd który wskazał mi właściwy werset z Biblii.Iż zasada ta jest poprawna Biblia potwierdza w wersetach 20:1-11 z "Drugiej Księdze Królewskiej" oraz powtarza ponownie w 38:1-8 z "Księdze Izajasza" - które to wersety na bazie swojej wiedzy o działaniu czasu zinterpretowałem dokładniej w punktach #B4, #D5 i #D5.1 do #D5.2 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm" a także we wpisie #175 do blogów totalizmu.Ponadto prawda możliwości podróży w czasie jest też potwierdzana dość licznym empirycznym materiałem dowodowym opisywanym np. w #D6 do #D6.1 z tej samej mojej strony "immortality_pl.htm" i we wpisie #191 do blogów totalizmu.


Zbudowanie Wehikułów Czasu mojego wynalazku będzie bardzo istotne dla ludzkości, ponieważ pozwoli ono na powtarzalne powracanie do wieku młodzieńczego po osiągnięciu starości, a stąd na życie w tzw. "uwięzionej nieśmiertelności".

 

{10} Wyraźnym życzeniem Boga jest aby ludzie wdrożyli ustrój polityczny jaki zupełnie wyeliminuje "pieniądze" z użycia na Ziemi - przykładowo wdrożyli "Ustrój Nirwany" zasadę działania jakiego Bóg już przygotował. W życzenie to Bóg zainwestował wiele swojej twórczości - np. już zaprogramował działanie ludzkich dusz i ciał na generowanie "energii moralnej" w ilościach wystarczających do przeżywania zjawiska nirwany - tak jak opisuję to szczegółowiej w punkcie #A1 ze strony "evolution_pl.htm" oraz we wpisie #316 do blogów totalizmu. Ów "Ustrój Nirwany" ilustratywnie jest wyjaśniony na naszym około półgodzinnym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianym za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , a bazującym na treści mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm".

W Biblii aż trzy odmienne wersety składają się na "[Ω] Pieczęć Boga" zawierającą najbardziej kluczowe potwierdzenia definiujące to życzenie Boga aby ludzkość wdrożyła na Ziemi "Ustrój Nirwany". Dwa z tych wersetów definiują to życzenie w kategoriach "co" i "dlaczego" - tym zaś potwierdzają iż ludzkość ma zupełnie wyeliminować "pieniądze" z użycia i zastąpić je pozbawionym zła bezpieniężnym wynagradzaniem moralnie wykonywanej produktywnej pracy fizycznej. Chociaż Biblia NIE wskazuje ani nazywa metody tego wynagradzania, obecnie daje się już wydedukować iż jest nim zjawisko cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie ja odkryłem i dokładnie opisałem w swoich publikacjach. Z kolei trzeci z tych wersetów Biblii przekazuje nam obietnicę Boga, że w przypadku gdy na "wzgląd" Boga i ludzkości wyeksponowanych będzie co najmniej 10 osób, którzy właśnie przeżywają zjawisko zapracowanej nirwany i stąd przykład których zainicjuje proces wdrażania Ustroju Nirwany, wówczas Bóg zatrzyma nadchodzący upadek ludzkości lat 2030-tych sprowadzany na Ziemię właśnie użyciem "pieniędzy" generujących wszelkie formy zła, nadchodzenie jakiego to upadku każdy już zaczyna odczuwać zaś zapowiedź jakiego została udostępniona na "wzgląd" świata m.in. znakami opisanymi moją stroną "2030.htm" i naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030". W owym trzecim wersecie Biblii tych co najmniej 10 osób mądrze i dalekowzrocznie NIE zostało nazwanych aby werset ten brzmiał bardziej ogólnie i odnosił się do dowolnej przyszłej nazwy tych osób - wszakże w czasach pisania Biblii pojęcie "zapracowanej nirwany" oraz możliwość jej dowolnie długiego przeżywania NIE były jeszcze znane. Jednak poniżej ja uzasadnię swymi interpretacjami Biblii iż w przypadku wdrażania "Ustroju Nirwany", pod "wzgląd" bliźnich i Boga wyeksponowanych powinno być co najmniej "10 osób" właśnie przeżywających "zapracowaną nirwanę" opisywaną, między innymi, skrótowo stroną "nirvana_pl.htm" zaś znacznie dokładniej tomem 8 mojej monografii [1/5].

Owe dwa wersety Biblii definiujące "co" i "dlaczego", to werset 10:8 z "Ew. w/g św. Mateusza" - stwierdzający: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"; oraz werset 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" - stwierdzający: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Z kolei ów trzeci werset obietnicy zatrzymania przez Boga upadku świata lub kraju wdrażającego ten ustrój to werset 18:32 z "Księgi Rodzaju", stwierdzający - cytuję: "Na to Abraham: «O racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dzisięciu»." Owe dwa "definiujące" z tych wersetów Biblii, tj. 10:8 i 6:10, są jednoznaczne i stąd NIE wymagają odkodowania. Natomiast trzeci werset "obietnicy" Boga jest zakodowany i wymaga dodania tu jego interpretacji. I tak, jak to podkreślam w końcowej części tego punktu #H2 i w swych poprzednich publikacjach, w Biblii każde słowo swą treścią i zakresem znaczeniowym z precyzją i dalekowzrocznością Boga wyraża jakąś prawdę zakodowaną w niego a istotną dla danej specyficznej sprawy. To dlatego np. tylko dwa wersety 18:26 i 18:28 z "Księgi Rodzaju", powtarzają iż odnoszą się tylko do wyjątkowo niemoralnych miast Sodoma i Gomora. Natomiast pozostałe wersety 18:29-32 są tam już sformułowane jako ogólna obietnica, która odnosi się do każdego miejsca i wszystkich czasów, a więc także do całej Ziemi i całej obecnej ludzkości - skoro ta sprowadza na siebie zasłużone zniszczenie. To zaś oznacza, że jeśli ludzkość lub np. Polska wyeksponuje na "wzgląd" Boga i siebie samej co najmniej 10 osób o nawykach "sprawiedliwych", tak jak to implikuje werset 18:32, wówczas Bóg zatrzyma jej zniszczenie przez zagładę z lat 2030-tych jakie są zapowiadane np. znakami opisywanymi na mojej stronie "2030.htm". Proszę jednak odnotować wieloznaczeniowość użytego tam kluczowego słowa "wzgląd" zawartego w owym wersecie 18:32. Wszakże w jego roli celowo jest użyte słowo pokrewne do "oglądać" czy "wglądać", zamiast dowolnego innego mogącego oznaczać np. "dla dobra". W precyzyjnym języku Boga ono zaś oznacza iż NIE wystarcza aby na Ziemi lub w jakimś kraju (np. w Polsce) wdrażającym Ustrój Nirwany np. żyło czy mieszkało "10 sprawiedliwych" którzy właśnie przeżywają zapracowaną nirwanę, a aż 10 z nich musi być wystawionych pod "wzgląd" - czyli musi zostać wyeksponowanych w jakiś publiczny i poznawalny przez każdego sposób jako wzorzec postępowania dla wszystkich pozostałych ludzi danego obszaru (czyli w tym przypadku dla całej ludzkości lub dla jakiegoś kraju, np. Polski). Empirycznie potrzebę tego wyeksponowania częściowo podkreślają opisy z #J3 do #J3v mojej innej strony o nazwie "petone_pl.htm". Mianowicie, tak jak to wyjaśniłem w punkcie #I3 i #G2 ze swej strony "day26_pl.htm" początkowo posądzałem iż zaobserwowane w miasteczku Petone (w jakim mieszkam od 2001 roku), jego omijanie przez wszelkie kataklizmy spowodowane jest zamieszkiwaniem w jego okolicy (jednak bez bycia wystawionymi pod "wzgląd" ludzi i Boga), około 10-ciu osób, których moja ludzka (a więc i omylna) wiedza kwalifikowała jako będących "biblijnymi sprawiedliwymi". Jednak w 2018 roku odkryłem iż faktycznym powodem omijania Petone przez kataklizmy jest "święty obszar" położony na lokalnym "czakramie Ziemi" i oznaczony Celtyckim Krzyżem przy petońskiej plaży opisywanym szerzej w #J3 do #J3v strony "petone_pl.htm". Mojego zinterpretowania także wymaga pytanie dlaczego w wersecie 18:32 Bóg NIE używa ani nazwy "10 sprawiedliwych", ani też nazwy "10 przeżywających nirwanę", czy też jakiejkolwiek innej specyficznej nazwy. Sprawę tę częściowo wyjaśniłem w punkcie #I1 mojej strony o nazwie "quake_pl.htm". Mianowicie, w opisywanych we WSTĘPie i w części #L strony "smart_tv.htm" moich wysiłkach wykonywania tzw. "pracy moralnej" (efekty jakiej sprowadziły na mnie właśnie przeżywanie zapracowanej nirwany przez około 9 miesięcy), moimi działaniami kierowały zawarte w Biblii wymogi jakie muszą też spełniać w swym postępowaniu owi "biblijni sprawiedliwi", których opisałem w w/w #I1 strony "quake_pl.htm". To zaś oznacza, że w okresie kiedy ktoś przeżywa zapracowaną nirwanę ów ktoś jednocześnie spełnia wymogi bycia "biblijnym sprawiedliwym", a stąd może być wyeksponowany na "wzgląd" bliźnich i Boga jako odpowiednik "sprawiedliwego". Tylko bowiem osoby spełniające wymogi "biblijnego sprawiedliwego" są w stanie wygenerować swą "pracą moralną" ilość "energii moralnej" jaka wystarcza aby spowodować pojawienie się u nich zapracowanej nirwany. Najwyraźniej więc Bóg celowo NIE używa nazwy "sprawiedliwi" w owym wersecie 18:32 obiecującym ochronę przed zagładą jeśli na "wzgląd" wystawione zostaną przez lokalnych ludzi odpowiedniki co najmniej "10 sprawiedliwych" - ponieważ (jak dopiero niedawno zdołałem to odkryć) istnieją przykładowo: "osoby które właśnie przeżywają zapracowaną nirwanę" a stąd które dla wygenerowania "energii moralnej" jaka spowodowała u nich ową nirwanę także spełniły te same wymogi Boga co "biblijni sprawiedliwi".

Z różnych punktów widzenia ja wyjaśniam we wielu swych publikacjach owo życzenie i obietnicę Boga aby cała ludzkość lub chociaż pierwszy kraj (np. Polska) ochotniczo i dobrowolnie wyeliminowała na Ziemi pieniądze z użycia. Dla powyższych wersetów 10:8 i 6:10 z Biblii wyjaśniłem to najkrócej np. w [D] z punktu #C9, oraz w punkcie #C7, ze swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" a także we wpisach #351 i #328 do blogów totalizmu. Z kolei dla powyższego wersetu 18:32 wyjaśniam to szerzej w punkcie #I1 z mojej strony o nazwie "quake_pl.htm". Jednak niezależnie od powyższych wersetów, niebezpośrednio wyeliminowanie przez ludzi "pieniędzy" z użycia - które wszakże stanowią ów "korzeń wszelkiego zła", Biblia perswaduje też w ogromnej liczbie innych swych wersetów o treści poświęconej upominaniu ludzi aby wykorzeniali zło zarówno ze swoich własnych postępowań, jak i ze wszystkiego na co mają wpływ. Jako ich przykład patrz werset 4:17 z "Listu św. Jakuba Apostoła" - cytuję: "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy."


Oczywiście, niezależnie od powyższej "[Ω] Pieczęci Boga" zakodowanej w wersety Biblii, owo życzenie Boga aby ludzie ochotniczo wyeliminowali "pieniądze" z użycia jest też potwierdzane przez sporo empirycznego materiału dowodowego. Najważniejszy przykład tego materiału dowodowego stanowi faktyczne istnienie zjawiska cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakiej wypracowanie dla siebie i przeżywanie przez około 9 miesięcy opisałem dokładniej np. we WSTĘPie i w części #L" strony "smart_tv.htm". Innymi przykładami tego materiału dowodowego mogą być liczne wymogi moralne nakładane na zapracowanie dla siebie przeżywania owego zjawiska nirwany opisywane szerzej w punktach #D3, #D2 i #C7 z mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" oraz w #A1 do #A4 innej mojej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm" i w bazującym na nich wpisie #320 do blogów totalizmu. Empirycznym przykładem materiału dowodowego na życzenie Boga aby wynagradzanie pracy "pieniędzmi" ludzie ochotniczo zastąpili wdrożeniem "Ustroju Nirwany" jest też fakt iż Bóg wprogramował do ciał wszystkich ludzi naturalny mechanizm generowania "energii moralnej" za pomocą moralnie wykonywanej produktywnej pracy fizycznej - co opisuję szczegółowiej w punkcie #A1 ze strony "evolution_pl.htm" oraz we wpisie #316 do blogów totalizmu. Moim zdaniem jednym też z bardziej przekonywujących przykładów takich argumentów Boga dlaczego ludzie powinni ochotniczo wyeliminować "pieniądze" z użycia jest właśnie nadchodząca zagłada ludzkości z lat 2030-tych jaką najlepiej ilustruje nasz półgodzinny film "Zagłada ludzkości 2030" upowszechniany za darmo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , a jaka już wkrótce zilustruje każdemu do czego prowadzi nadmiernie długotrwałe używanie pieniędzy przez NIE potrafiących pohamować swojej chciwości ludzi.

 

{11} Od tysiącleci Ziemia jest skrycie okupowana i eksploatowana przez technicznie wysoko zaawansowaną konfederację UFOnautów praktykujących przeciwstawiającą się intencjom Boga filozofię szatańskiego pasożytnictwa (patrz moja strona "parasitism_pl.htm"). Ta konfederacja UFOnautów, zamiast wykuwania lepszej przyszłości dla wszystkich własną pracą i bazującym na miłości pokojowym współżyciem (które to zasady stanowią esencję religii chrześcijaństwa opisywanej w Biblii), wybrała praktykowanie lenistwa i poprawianie tylko własnej sytuacji żerowaniem na pracy innych istot siłą lub oszustwem im podporządkowanych oraz rabowaniem wszystkiego co im potrzebne od tychże innych istot. Filozofię pasożytnictwa praktykującą tę bardziej zwierzęcą niż ludzką zasadę "przeżywania najsilniejszych" od tysiącleci konfederacja tych UFOnautów narzuca też ludzkości - jak już to doskonale widać: z ogromnym sukcesem. Na konfederację tych szatańskich UFOnautów składa się szeroka rozpiętość najróżniejszych ras istot jakie już opanowały podróże międzygwiezdne i jakie różnią się od siebie wieloma cechami, m.in. wzrostem - np. dla ludzko wyglądających istot począwszy od gigantów, dłuższe od ludzkich kroki jakich pokazałem na Fot. #K3abc strony "petone_pl.htm", a skończywszy na ludzikach wielkości małej butelki lemoniady - zdjęcie jednego z których pokazałem i omawiam na Fot. #H4ab ze strony "explain_pl.htm". Rasy UFOnautów z cywilizacji wchodzących w skład owej konfederacji obejmują też istoty różniące się wyglądem i budową genetyczną - począwszy od naszych kosmicznych krewniaków o wyglądzie niemal identycznym do ludzi - tyle iż o niewypowiedzianie piękniejszym od nas wyglądzie, a skończywszy na pokrytych wężową skórą latających potworach podobnych do starożytnych wężowatych "smoków" z rogami i jakby nietoperzowymi skrzydłami. Każda z tych ras zapewne ma pod swoją okupacją także wiele prymitywnych cywilizacji i planet, o sytuacjach podobnych do ludzkości, które niemiłosiernie choć skrycie eksploatują ze wszystkich potrzebnych im surowców i dóbr. Te zbiorowisko odmiennych cywilizacji owej konfederacji UFOnautów przybywających na Ziemię aby nas eksploatować i utrzymywać w okupacyjnym im podporządkowaniu, do niedawna ludzie nazywali "UFOnautami". Obecnie zaś sami owi okupanci jacy nami zarządzają starają się nas konfundować wprowadzaniem dla siebie coraz to bardziej mylących nazw. Natomiast w Biblii opisywani są oni pod starożytnymi nazwami "upadłe anioły", "diabły", "demony", Lucyfer, Szatan, synowie boga, węże, smoki, itp. - starającymi się wyrazić ich cechy i wygląd. Na przekór iż dokładnym opisom owych eksploatujących nas i okupujących UFOnautów poświęcona jest spora proporcja Biblii, ich opisy są podane bardzo mądrze, dalekowzrocznie i w zakodowany sposób. Wszakże gdyby używały bezpośrednich opisów i zwrotów, tak jak ja tu czynię, Biblia NIE miałaby szansy przetrwać aż do dzisiejszych czasów bez znaczącego jej ocenzurowania. Ludzko wyglądający UFOnauci utrzymują bowiem Ziemię i całą naszą cywilizację pod swą absolutną kontrolą i swymi rządami. Dlatego Bóg zainspirował ich opisy w Biblii jak rodzaj "łamigłówki" wymagającej dopiero rozszyfrowania kiedy ludzkie odkrycia i wiedza dotyczące cech UFOnautów umożliwią jej pełne zrozumienie. I tak w Biblii daje się wyróżnić aż cały szereg kategorii wersetów opisujących te istoty, formujących jakby wielowersetowe "[Ω] Pieczęcie Boga". Omówmy więc tu informacje składające się na esencję chociaż najważniejszych z tych kategorii. Oto już poodkrywane prawdy jakie te najważniejsze kategorie nam potwierdzają:

{11a} Istoty te wykazują brutalnie niszczycielskie dla ludzkości i przeciwne boskim intencjom cechy. Cechy te potwierdza "[Ω] Pieczęć Boga" poświęcona omówieniu ich typowych zachowań, wierzeń, sposobów myślenia, metod działania, celów życiowych, itp. Przykładami wersetów owej pieczęci mogą być: 6:11 z "Efezjan", 28:17 z "Ezechiela", 14:12-14 z "Izajasza", 12:3-4 i 12:7-9 z "Apokalipsy", 5:8 z "1 Piotra", 11:14-15 z "2 Koryntian", czy 4:5-6 z "Łukasza" mówiący o kuszeniu nawet Jezusa przez diabła.

{11b} Natura tych istot jest śmiertelna i biologiczna (podobna jak u nas ludzi) oraz nacechowana podobnymi do ludzkich ich słabostkami. Dla tej informacji główną "[Ω] Pieczęć Boga" ją potwierdzającą tworzą: wersety 6:1-4 z "Księgi Rodzaju" ujawniające iż płodzili oni giganty poprzez stosunki z ludzkimi kobietami, a także werset 22:30 z "Mateusza" i 12:25 z "Marka" - które ujawniają iż gdyby faktycznie byli oni aniołami (nawet potem "upadłymi") wówczas z powodu duchowej (a NIE cielesnej) natury aniołów NIE byliby w stanie spładzać dzieci - co implikuje łatwo przez nas wyciągalny wniosek iż są oni śmiertelni i biologiczni tak jak my ludzie. Pieczęć ta i wersety na sposoby mądrze i dalekowzrocznie zakodowane w wersety Biblii podkreślają więc śmiertelność i biologiczną naturę tych istot, tyle że poszerzoną ich ogromnym zaawansowaniem technicznym i naukowym - które na nas i przy naszym dotychczasowym technicznym prymitywiźmie sprawiało wrażenie iż są oni nadprzyrodzonymi istotami. Skoro jednak Biblia potwierdza i podkreśla ich materialność (jako przeciwstawność duchowej natury aniołów) i ich biologiczne organizmy, to oznacza iż są oni istotami śmiertelnymi i możliwymi do pokonania tak jak my ludzie. Stąd na przekór ich zaawansowania technicznego i mądrości, ciągle jeśli się potrafimy do tego zmobilizować, przy aktywnej pomocy Boga mamy szanse aby uwolnić się na dobre od ich okupacji i eksploatacji. Faktycznie niemal cała Biblia stara się też nam wskazywać metody jakimi możemy się bronić przed ich brutalnością, okupacją i eksploatacją oraz przed ich skrytymi sposobami "nawrócenia" nas na ich pasożytniczą filozofię i ateizm. Biblia sama zresztą jest doskonałym przykładem efektywności podanych w niej metod obrony. Wszakże opisy tych istot zakodowane w Biblii zdołały przetrwać aż do naszych czasów, chociaż owe istoty faktycznie rządzą ludzkością i bez problemów w każdej chwili mogłyby ocenzurować i usunąć z Biblii wszystkie wersety na swój temat - tak jak już uczyniły to z biblijnymi potwierdzeniami istnienia reinkarnacji udokumentowanymi w punkcie #C4 mojej strony "biblia.htm". (Widać iż wystarczyło schlebienie ich próżności poprzez porównywanie ich do aniołów i synów boga oraz podkreślanie ich piękna, mądrości, oraz możliwości - np. patrz wersety 28:12-13 z "Ezechiela", przy jednoczesnym mądrym zakodowaniu prawdy na ich temat.)

{11c} Istoty te narazie są przydatne Bogu - działania ich szkodzenia i kuszenia ujawniają bowiem "moc wiary" u poszczególnych ludzi. To zaś pozwala Bogu sprawdzać przydatność każdego ludzkiego kandydata do owej armii 144 tysięcy "żołnierzy Boga" jaką Bóg stara się zwerbować i wyszkolić na obecnym etapie rozwoju ludzkości, zanim nada nieśmiertelne ciała tym 144 tysiącom już sprawdzonych w najtrudniejszym działaniu ludzi. Na "[Ω] Pieczęcie Boga" które to potwierdzają też składa się aż szereg wersetów Biblii. Przykładowo werset 3:1 z "Księgi Rodzaju" informuje, że podobnie jak wszystko inne, także i te istoty postwarzał Bóg. Z kolei wersety 1:6-12 (i następne) z "Hioba" dają nam do zrozumienia iż Bóg pozwala UFOnautom testować "moc wiary" kandydatów na przyszłych "żołnierzy Boga" poprzez poddawanie ich najróżniejszym prześladowaniom lub poprzez kuszenie aby zarzucali przestrzeganie przykazań Boskich i "nawrócili się" na praktykowanie pasożytniczej filozofii owych UFOnautów (którą w dzisiejszych czasach zaczyna już praktykować większa część ludzkości). Natomiast wersety 7:4, 14:3 i 21:17,27 z "Apokalipsy" potwierdzają iż tylko starannie wybranym przez Boga 144 tysiącom (którzy zdadzą takie rygorystyczne egzaminy i testy) nadane będą nieśmiertelne ciała. Temu wszakże NIE trzeba się dziwić - nawet i ludzie już przecież odkryli iż o tym co warci są żołnierze jakiejś armii dowieść jest w stanie tylko przepuszczenie ich przez prawdziwe wojny, a NIE np. tylko przez świąteczne parady czy przez powitania dygnitarzy. NIE na darmo dla wyrażenia tej prawdy Anglicy używają przysłowie "the proof of pudding is in the eating" - co na polski można przetłumaczyć słowami: "dowód jakości deseru jest w jego jedzeniu".

 

Istnienie owych skrycie okupujących nas i eksploatujących istot w obecnych czasach nazywanych "UFOnautami" jakie są technicznie aż tak wysoko zaawansowane iż ich działania na nas sprawiają wrażenie "nadprzyrodzonych", potwierdza też ogromna ilość empirycznego materiału dowodowego. Ja nawet opracowałem formalny dowód naukowy na istnienie UFO jaki opublikowałem m.in. na swej stronie internetowej o nazwie "ufo_proof_pl.htm", zaś do jakiego nawiązują także, między innymi, moje strony "ufo_pl.htm", "explain_pl.htm", "evil_pl.htm", czy "military_magnocraft_pl.htm". Najnowszym przykładem tego materiału dowodowego może być "wytopienie w twardym asfalcie NZ chodnika stopy UFOnautki z rasy zmora", opisywane w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" oraz we wpisach #347 i #348 do blogów totalizmu. Doskonałym dowodem było też uprowadzenie Polaka, Ś.P. Andrzeja Domała, na planetę Nea, opisane w naszym wspólnym traktacie "Kosmiczna Układanka" upowszechnianym gratisowo w internecie przez stronę "tekst_3b.htm", krótko zaś omawianem we wpisach #349 i #350 do blogów totalizmu.


Całą dużą kategorię empirycznego materiału dowodowego na istnienie skrycie okupujących i brutalnie eksploatujących ludzkość UFOnautów są ślady jakie nieludzkie metody ich eksploatowania pozostawiają na ciałach ludzi. Doskonałym przykładem tych śladów jest blizna na nodze jaką mniej lub lepiej widocznie zagojoną ma każda osoba na Ziemi, a jaką zilustrowałem i opisałem na Fot. #B4 ze swej strony "ufo_pl.htm". Innymi są ślady wiercenia lewego (a niekiedy i prawego) boku nosa tuż przy i nieco poniżej oka, a także wypalenia na lewym policzku u niektórych mężczyzn systematycznie uprowadzanych do UFO (w tym u mnie), które zilustrowałem i omówiłem w Filmy #A2ab na powyższej stronie "ufo_pl.htm".


Moim zdaniem potencjalnie wysoce intrygującym empirycznym materiałem dowodowym może być też fakt iż u niemal wszystkich rządzących osobistości, które w przeszłości wyróżniły się uczynieniem czegoś dewastującego sytuację ludzkości, istnieją szczegóły anatomii jakie opisałem i zilustrowałem od punktu #G3 do Fot. #G2f ze swej strony internetowej o nazwie "evil_pl.htm", a obecność jakich to szczegółów u ludzko wyglądających UFOnautów eksploatujących ludzi na pokładach UFO raportują osoby pamiętające swoje uprowadzenie do UFO. Niestety, aż do czasu podjęcia budowania przez ludzi poręcznych "urządzeń ujawniających" opisywanych w naszym gratisowym traktacie [7b] o tytule "Urządzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" upowszechnianym za darmo stroną "tekst_7b.htm", brak nam narzędzia które pozwoliłoby efektywnie ustalać czy szczegóły te reprezentują niewinne przypadki, czy też znaczącą informację. Wysoce intrygujące jest iż te same szczegóły (nawet włącznie z pojedyńczą pionową zmarszczką w środku pomiędzy brwiami) daje się rozpoznać na wizerunkach Williama Occam, który swoją "brzytwą Ockhama" powycinał m.in. prawdę, Boga i UFOnautów z obszaru zainteresowań "oficjalnej nauki ateistycznej" - tak jak wzmianuję to w "streszczeniu" tego wpisu #354.


Ponadto istnieje też materiał dowodowy sugerujący iż na Ziemię sporadycznie przybywają UFOnauci reprezentujący totaliztyczne cywilizacje starające się pomagać ludzkości, lub iż symulowane są przez Boga przybycia takich UFOnautów faktycznie stanowiących przysłanych na Ziemię aniołów Boga.


{12} To NIE urząd Papieża, a już dawno temu wytypowana moimi badaniami instytucja internetu, będzie owym nosicielem złowrogich cyfr "666" w Biblii opisywanych wersetami 13:17-18 z "Apokalipsy w/g św. Jana", jaki to nosiciel cyfr "666" sprowadzi na ludzkość ogromną ilość zła i prześladowań wierzących w Boga ludzi. Papież o nosicielstwo owych cyfr "666" jest niesłusznie oskarżany przez najróżniejsze reformatorskie kościoły już przez około 500 lat, czyli od czasów niemieckiego reformatora kościoła o nazwisku Martin Luter (ur. 1483, zm. 1546 r.). Powodem jest iż oficjalny tytuł Papieża "VICARIUS FILII DEI" zawiera cyfry rzymskie jakie po dodaniu do siebie sumują się do liczby "sześćset sześćdziesiąt sześć" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=666+in+Vicarius+Filii+Dei . Jednak w punkcie #H4 ze swej strony "will_pl.htm" i we wpisie #353 do blogów totalizmu zaprezentowałem wyniki moich własnych badań, które wykazują iż w Biblii werset 13:18 z "Apokalipsy św. Jana" zawiera mądrze wkodowaną przez Boga informację iż owe cyfry 666 należy naliczać z liczby 18=6+6+6, a NIE z sumy 666 rzymskich cyfr zawartch w nazwie ich nosiciela - tak jak kościół SDA nalicza to dla tytulu Papieża "VICARIUS FILII DEI". Jednocześnie moje wieloletnie badania wskazują iż wszystkie informacje zakodowane w Biblii o nosicielu cyfr 666 spełnia instytucja dzisiejszego internetu.


Tamto moje odkrycie informacji mądrze zakodowanej w werset 13:18 z "Apokalipsy św. Jana" iż nosiciela cyfr 666 powinno się naliczać dla liczby "18" będącej sumą 18=6+6+6, faktycznie dostarcza nam "[Ω] Pieczęci Boga" potwierdzającej poprawność moich badań, zaś unieważniającej poprzednie badania wskazujące Papieża jako nosiciela cyfr 666.


Oczywiście niezależnie od Biblii istnieją też liczni inni "świadkowie", którzy także potwierdzają iż to instytucja internetu (jeśli jej na to pozwolimy) może stać się przyszłym największym prześladowcą ludzkości o jakim ostrzega nas Biblia. Najważniejszych z owych świadków wskazałem w owym punkcie #H4 swej strony o nazwie "will_pl.htm" i we wpisie #353 do blogów totalizmu oraz w innych swych publikacjach stamtąd linkowanych.

* * *

Powinienem tu też dodać, że ja celowo wybrałem liczbę 12 dla zestawiania powyższych najbardziej fundamentalnych chociaż ludziom nieznanych "[Ω] Pieczęci Boga". Liczba 12 może bowiem też stanowić źródło sporej konfuzji we wszelkich sprawach Boga i niebios, o jakim warto wiedzieć. Wszakże w ciałkach "Drobin Boga", z możliwości i zachowań których formowane są mechanizmy działania wszystkich trzech światów wszechświata i ich zawartości, fizykalnie istnieją też jeszcze inne formy, którą różne mitologie religijne używające do swych opisów najróżniejsze słowa i wyrażenia mogą mylić z pojęciami "nieba". Mianowicie, te fizykalne formy to 12 odzielnych mózgów i pamięci jakie każda Drobina Boga zawiera w swoich czterech głowach - po ich szczegóły patrz opisy Drobin Boga podane w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie "god_istnieje.htm". Precyzyjne metody postępowania Boga powodują bowiem iż każdy z tych 12 mózgów i pamięci w Drobinach Boga reprezentuje jakby odrębny sektor "Świata Wirtualnego", czyli jakby odrębne "niebo" dla jakiejś kategorii istot. Najlepiej tę sprawę wyjaśnia przedchrześcijańska mitologia odciętych od reszty świata Nowozelandzkich Maorysów dotycząca ich nadrzędnego Boga "Io". Bardzo podobną do Maorysów wiedzę objaśniał mi też mistyk Hinduizmu z którym miałem bardzo długą i owocną rozmowę podczas swojej profesury w Kuala Lumpur. Twierdził on, że wszystko co istnieje we wszechświecie to żyjące istoty, dzielące się aż na cztery kategorie - NIE wszystkie jednak z których to kategorii otrzymały od Boga tzw. "wolną wolę". Każda z tych kategorii istot przynależy więc do jakby odrębnego poziomu wszechświata zawierającego świadomości trzech rodzajów istot. Obecnie wiedząc już o 12 mózgach i pamięciach Drobin Boga rozumiem iż faktycznie słowami "poziom wszechświata" referował on do owych czterech głów w Drobinach Boga, w każdej z których zawarte są po 3 mózgi i pamięci, zaś indywidualne z których to mózgów i pamięci obsługują myślenie i zachowania odmiennego rodzaju istot. Ów mistyk mi opisywał iż najniższy z tych czterech poziomów wszechświata zawiera świadomości cząstek elementarnych, atomów i minerałów - czyli tzw. nieożywionej materii. Z kolei najwyższy sektor zawiera samoświadomość Boga i świadomości wybranych Aniołów Boga. Innymi słowy, istnienie owych 12 mózgów i pamięci porozmieszczanych po trzy w każdej z czterech głów Drobin Boga, w połączeniu z nadrzędną precyzją i powtarzalnością organizowania wszystkiego przez Boga, powoduje iż także "Świat Wirtualny" jest podzielony na cztery poziomy, w każdym z których poziomów zlokalizowane są 3 sektory utrzymujące samoświadomości i ośrodki myślenia odrębnego rodzaju istot - jakie przez najróżniejsze religie (w swych mitologiach religijnych używające odmiennych słów i wyrażeń) mogą utożsamiać z odmiennymi rodzajami "nieba". Stąd NIE powinno nas dziwić, kiedy np. się dowiemy iż któraś z religii NIE bazujących na Biblii będzie twierdziła iż istnieje więcej niż trzy nieba, zaś w każdym z nich rezydują odmienne dusze lub istoty - bowiem to twierdzenie pod pojęciem "niebo" będzie rozumiało NIE cały "świat wirtualny" (ani nie cały "przeciw-świat", czy ani nie fragment naszego "świata materii" jaki ujrzymy kiedy pod "gołym niebem" popatrzymy w górę), a tylko jedną z 12 odrębych pamięci u "Drobin Boga" w których cały "świat wirtualny" jest umiejscowiony.

* * *

Zaprezentowane powyżej 12 przykładów [Ω] Pieczęci Boga wnosi też sobą istotną lekcję dla każdego z nas. Lekcja ta stwierdza iż w Biblii zainspirowanej przez wszechwiedzącego Boga każde jej słowo ma znaczenie i każde jej słowo zostało dobrane z iście boską precyzją i dalekowzrocznością. To więc co jednego dnia lub dla jednej grupy ludzi brzmi jak banalna dygresja starożytnych pastuchów, odmiennego dnia lub dla kogoś innego może okazać się być mądrze zaszyfrowaną przez Boga esencją jakiegoś ogromnie ważnego przyszłego odkrycia lub wynalazku. To właśnie z tego powodu, gdyby kiedyś nowa "nauka totaliztyczna" (patrz jej opisy w #C6 i #C4 strony "telekinetyka.htm") podjęła edukowanie młodzieży prawdą (jako przeciwieństwo obecnego edukowania młodzieży okłamującymi ludzkość wypaczeniami prawdy i błędnymi definicjami "co" zamiast "jak"), wówczas moim zdaniem wybrane fragmenty Biblii, obejmujące też np. wersety 1:27 z "Księgi Rodzaju", 90:4 z "Księgi Psalmów", 3:8 z "2 Listu św. Piotra Apostoła", czy 13:18 z "Apokalipsy w/g św. Jana", powinny stać się obowiązkową lekturą na przykładzie której młodzi ludzie uczyliby się poznawania boskiego kunsztu wyrażania najistotniejszych idei najprostrzymi słowami.


http://pajak.org.nz/1964/fotki/klasa_z_drzewem.jpg
Fot. #H2: Zdjęcie całej klasy Pani Hass z Liceum Ogólnokształcącego w miasteczku Milicz opisywanym stroną "milicz.htm", wykonane w 1964 roku - czyli kiedy uwiecznieni na nim uczniowie klasy Pani Hass (w tej liczbie i autor niniejszego wpisu #354) byli w wieku około 18 lat. (W chwili pisania niniejszego wpisu #354, ci z nich co nadal żyją mieli już około 76 lat.) Zdjęcie to pokazuję tutaj, ponieważ w dniu 2022/11/21 odnotowałem w nim "osobę" jakiej uprzednio na nim NIE było, a jaką Bóg zapewne celowo do niego wprowadził zupełnie niedawno aby wierzącym i otwartym na prawdę potwierdzić i dać do ręki dowód iż faktycznie w naturalnym przeciw-świecie NIE istnieje ani czas ani upływ czasu, jednak jakie to potwierdzenie i dowód wypełnia "kanon niejednoznaczności" opisywany np. w #C2 ze strony "will_pl.htm" z doskonałym przykładem empirycznego materiału dowodowego potwierdzającego faktyczne wdrażanie przez Boga tego kanonu jaki zaprezentowałem, m.in., w punkcie #C2 swej strony o nazwie "tornado_pl.htm". Owo nieistnienie czasu ani upływu czasu w "domu Boga" jakim jest "przeciw-świat" z kolei umożliwia Bogu np. dokonywanie zmian w przeszłości jakie zupełnie NIE powodują w późniejszych czasach "teraźniejszości" powstawania tzw. "błędów nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - tak jak to krótko podsumowałem powyżej w {3} z punktu #H2 tego wpisu #354, zaś szczegółowo wyjaśniam w #I1 do #I5 ze swej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Tą "osobą-dowodem" spełniającym "kanon niejednoznaczności" jest ktoś, kto NIE był uczestnikiem pokazanej na owym zdjęciu klasy Pani Hass ani zapewne NIE był nawet uczniem Liceum w Miliczu w 1964 roku, kogo nikt z uczestników klasy Pani Hass NIE jest w stanie rozpoznać, oraz który NIE pasuje do tego zdjęcia ponieważ jest ubrany w koszulę lub bluzkę o kroju "golf" (tj. koszulę lub bluzkę z kołnierzykiem o kształcie wąskiego i u góry podwiniętego "rękawa", który ciasno okrywa naokoło całą szyję tego co go nosi). Wszakże takie koszule lub bluzki o kroju "golf" zaczęły wchodzić do szerokiego użycia w Polsce dopiero w latach 1980-tych. Aby je bowiem wytwarzać procesem maszynowego dziewiarstwa (tj. "knitting" - "trykotarstwa") konieczne są wysoce elastyczne włókna masowo produkowane dopiero po upowszechnieniu się naciągliwych włókien plastykowych. Tę tajemniczą "osobę-dowód" w koszuli lub bluzce "golf" czytelnik znajdzie na powyższym zdjęciu w najwyższej warstwie zdjęcia w czwartej pozycji od końca odliczając do tyłu (tj. od prawej strony) tej zakrzywionej najwyższej warstwy. Z kolei jeśli z opisów pod "Fot. #10" na stronie o nazwie "1964/klasa.htm" doczyta się gdzie ja (tj. Jan Pająk) jestem na tym zdjęciu, wówczas tę osobę znajdzie celowo tak wstawioną aby ona swoim lewym ramieniem dotykała mojego prawego ramienia - czyli abym przypadkiem dodania owej tajemniczej osoby do zdjęcia NIE przeoczył. Ponadto szczegółowe opisy jak ta osoba z późniejszych czasów mogła zostać wstawiona do grupowego zdjęcia naszej klasy z 1964 roku, czytelnik znajdzie w punkcie #I1 (dalej poszerzonym w #I2 do #I5) z mojej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz z wpisów #345 i #346 do blogów totalizmu. (To wstawienie tej osoby do powyższego zdjęcia mogło nastąpić w podobny sposób jak nieuświadamiane przeniesienie mnie do pustego kościoła NMP ze Świętej Lipki odległej o kilkaset kilometrów od Warszawy - opisywane w punkcie #D6.1 strony "timevehicle_pl.htm" oraz w punktach #E2 i #E3 strony "malbork.htm".) Kiedy zdarzenia jak tu opisane nieustająco dzieją się na Ziemi, chociaż większość ludzi (w tym niemal wszyscy naukowcy i politycy odcinający się od świata i życia w swoich "wieżach z kości słoniowej") chronicznie odmawia ich odnotowania i przyznania ich istnienia, NIE powinno nas dziwnić iż w Biblii aż wielokrotnie są podkreślane upomnienia w rodzaju ... patrzą a NIE widzą ... (np. patrz w Biblii księgi i wersety: Dzieje Apostolskie 28:27, Ezechiela 12:2, Izajasza 6:10, Jeremiasza 5:21, Marka 4:12, Mateusza 13:13-15, Psalmy 115:5-8, Psalmy 115:6, Rzymian 11:8). Wszakże bez względu na to ile naukowych dowodów zarówno ja bym ludziom NIE przedstawił w swoich publikacjach, jak i ile z nich byłoby udokumentowane wideami i raportami w YouTube i internecie, ciągle nadal oficjalnie się twierdzi i dla utrzymania monopolu oficjalnej nauki i rządów uparcie będzie zapewne się twierdziło w oficjalny sposób aż do nadejścia "Zagłady ludzkości 2030" ( https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) przykładowo, że czasu NIE daje się cofać, zmian przeszłości dokonywać, podróżowanie przez czas jest niemożliwe, zaś UFOnauci od tysiącleci podróżujący w czasie i okupujący Ziemię wcale jakoby NIE istnieją! (Kliknij na powyższe zdjęcie aby móc je oglądnąć w powiększeniu - tak jak to wyjaśniam np. w końcowej części wstępu do strony "biblia.htm".)


Ci co oglądają powyższe zdjęcie uczni klasy Pani Hass z Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu zwrócą zapewne uwagę na owo powszechne obejmowanie się i wzajemne dotykanie przez poszczególnych uczestników owej klasy. Ukazuje ono bowiem iż po czterech latach wspólnej nauki wszyscy uczestnicy owej klasy byli i czuli się jak jedna wielka rodzina, a stąd iż w owej rodzinie poszczególni jej uczestnicy mieli serdecznych przyjaciół do jakich czuli największą sympatię i stąd w tamtych czasach niewinnie lubili nawzajem się obejmować i dotykać. Niestety, w dzisiejszych czasach narastających napięć, problemów i światowej epidemii "wojny płci" opisywanych szczegółowiej w Część #V mojej strony o nazwie "humanity_pl.htm" Ziemię ogarnęła ogólnoświatowa pandemia takich negatywnych trendów jak "kobiecy narcyzyzm" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=kobieta+narcyz ), "toksyczna wersja feminizmu", "kultura podłączania seksualnego" (po angielsku zwana "hookup culture"), oraz aż kilka jeszcze innych wysoce niszczycielskich negatywnych trendów o dość zagadkowych dla mojego pokolenia nazwach, np. "czerwona pigułka (red pill)", "czarna pigułka (black pill) przymusowego celibatu (incels)", czy "małżeństwa zagłodzone aż do rozwodu brakiem seksu" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=sex+starved+marriage ). Z kolei owe negatywne trendy zamieniły to co powyższe zdjęcie pokazuje jako naturalne i niewinne, w coś praktykowanie czego w obecnej kulturze powypaczanej przez zabraniane Biblią zboczenia i nienaturalne zachowania wzbudza najróżniejsze negatywne odczucia i reakcje.


Powinienem tutaj też wyjaśnić, że powyższe zdjęcie ilustrujące zmianę w mojej dalekiej przeszłości jaka wprowadziła powodujące poszukiwania prawdy i wiedzy zmiany do przebiegu mojego obecnego życia, jest tylko jednym z wielu takich przypadków kiedy odnotowałem iż Bóg skonfrontował mnie z jakąś zmianą przeszłości, która miała wywołać odnotowalną zmianę mojej teraźniejszości nastawioną na zainspirowanie poszukiwań prawdy i wiedzy. Najważniejsze z tych niezwykłych przypadków bezpośrednich oddziaływań Boga poprzez moją przeszłość na moje obecne życie, wiedzę i badania, wyszczególniam, ilustruję i zaopatrywuję linkami do ich szczegółowszych opisów w części #C ze swej odmiennej strony o nazwie "wtc_pl.htm". Wiem też iż podobnie przenoszące prawdę przeżycia są serwowane przez Boga praktycznie każdej innej osobie (wszakże reakcja na nie pozwala Bogu gromadzić dane potem kwalifikujące tę osobę albo do biblijnych "ziaren" albo też do "plew") - tyle że większość ludzi albo "patrzy ale ich NIE widzi", albo też choć je odnotowuje ciągle jednak ponieważ są one sprzeczne z tym co oficjalnie nauczano w szkole osoby te usilnie i szybko starają się je zapomnieć.


Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #354 oryginalnie była opublikowana w punktach #H1 i #H2 oraz w podpisie pod Fot. #H2 ze strony internetowej o nazwie "biblia.htm" (aktualizacja datowana 25 listopada 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/biblia.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/biblia.htm
http://nirwana.hstn.me/biblia.htm
http://drobina.rf.gd/biblia.htm
http://pajak.org.nz/biblia.htm


Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.


Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/biblia.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "biblia.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "evolution_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/biblia.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.


Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #354, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.


Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwaly do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.


Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #354:
#353, 2022/11/1 - dowody iż cechy "internetu" Biblia opisała cyframi 666 (#H4 z "will_pl.htm")
#351, 2022/8/27 - prawa rządzące rozwiązywaniem problemów o narastającej mocy (#C9 z "nirvana_pl.htm")
#350, 2022/7/30 - gdzie i dlaczego budować pomniki z inżyniersko-precyzyjnymi modelami UFO (#A1 do #A1c z "tapanui_pl.htm")
#349, 2022/7/1 - zakodowane w Biblii potwierdzenia prawd na temat światła (#J1 do #J4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#348, 2022/6/20 - inżynierska analiza "jak" zmory-UFOnauty z Aceh  (#K2 z "petone_pl.htm")
#347, 2022/6/1 - wytopione w NZ asfalcie ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu (#K1 z "petone_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczonia przez "oficjalną naukę ateistyczną" zrozumienie czasu (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 to #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#338, 2021/9/1 - niemożliwość powstania życia w naturalnych formach nieożywionej materii z naszego "świata materii"(#C5 i #C6 z "2020zycie.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" dowodząca powstanie i atrybuty form życia (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#330, 2021/1/1 - najważniejsze z nowoodkrytych prawd o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm")
#328, 2020/10/1 - "zapracowana nirwana" i "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#C7 z "nirvana_pl.htm")
#320, 2020/2/19 - "Ustrój Nirwany" jaki wynagradzanie pieniędzmi zastąpi nirwaną (#A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm")
#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskończoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")
#191, 2010/12/19 - sfilmowanie podróżnika przez czas (#D6 i #A2 z "immortality_pl.htm")
#175, 2009/11/2 - nieśmiertelność osiągana cofaniem w czasie sterowanym wibracji DNA opisanymi w Biblii (#D5 z "immortality_pl.htm")


Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :