Archiwum kwiecień 2022


kwi 25 2022 #346_1: Jak "[Ω] Pieczęć Boga"...

#346_1: Jak "[Ω] Pieczęć Boga" z Biblii naukowe spekulacje o czasie zastąpiła wiedzą prawdy o wszechświecie i czasie (część 1)

 

Poprzedni wpis #346E jest angielskojęzyczną wersją niniejszego polskiego wpisu #346 (the previous post #346E is the English language version of this Polish post #346E). Po angielsku tłumaczenie #346E tego wpisu #346 jest opublikowane w punkcie #I5 strony "1985_theory_of_everything.htm" i jako wpis #346E do blogów totalizmu powtórzony w opracowaniu [13] (w PDF) upowszechnianym stroną "tekst_13.htm".


 

Streszczenie: W niniejszym wpisie #346 do blogów totalizmu (oryginalnie publikowanym jako punkt #I5 strony internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm") skrótowo raportuję sporą grupę swych najnowszych odkryć jakie dokonałem w lutym 2022 roku, a jakie zainspirowała moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Szczegółowe opisy owej grupy odkryć zawarte są w całej "części #I" strony "1985_teoria_wszystkiego.htm", zaś niniejszy wpis #346 głównie stara się podsumować ich esencję i zaprezentować wnioski jakie wynikają z ich odkrycia. Najważniesze z tej grupy moich odkryć z lutego 2022 roku stwierdza, że w tzw. "naturze" NIE istnieje ani "upływ czasu" ani starzejące działanie "czasu", stąd oryginalnie wszystkie ruchy i wszystkie postępowania w naturze następują z nieskończoną szybkością. Istnieje też wiele empirycznych dowodów potwierdzających istnienie i działanie w "naturze" owej nieskończonej szybkości, np.: "Zegary Boga", telepatia, telekineza, hipnoza, zjawiska przyśmiertne, itp. Dowody te opisałem w punkcie #I3 ze strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" z najnowszą prezentacją mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" a także opisałem w poprzednim wpisie numer #345 do blogów totalizmu. Odnotuj jednak iż dla istotnych powodów w "świecie materii" w jakim my żyjemy wszelkie ruchy i postępowania zostały technicznie spowolnione poprzez wprogramowanie w działanie naszego "świata materii" właśnie wynalazku "upływu czasu" i starzejącego działania "czasu".

Drugie też ogromnie istotne z moich odkryć z lutego 2022 roku ujawnia, że używając jedynie 13+5=18 liter, dwa wyrażenia z dwóch odmiennych wersetów Biblii już od ponad dwóch tysięcy lat zapowiadają i potwierdzają esencję i prawdę mojego odkrycia naukowego dokonanego jeszcze w 1985 roku, jakie stwierdza iż na cały "wszechświat" składają się aż dwa odrębne światy o fizykalnej naturze. Te dwa wyrażenia z Biblii stanowią też jedyny znany mi przypadek kiedy Biblia potwierdza "[Ω] Pieczęcią Boga" esencję i prawdę fundamentalnej teorii naukowej dzisiejszych czasów. Wszakże przykładowo żadna z teorii dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej", np. ani "teoria wielkiego bangu", "teoria ewolucji" czy "teoria względności", NIE mogą się wykazać iż Biblia potwierdza ich prawdę i esencję. Oba te potwierdzane Biblią światy opisałem dokładniej w niniejszym wpisie #346 do blogow totalizmu. Istnienie tych dwóch światów jest empirycznie wskazywane też przez "zasysające" działanie grawitacji. Wszakże dipolarnie zachowujące się wektory grawitacji działają jak strumień wody z fontanny który powoduje dośrodkowe "wsysanie" doświadczane np. przez piłeczkę ping-pongową utrzymywaną tym "wsysaniem" w strumieniu wody z fontanny (patrz filmy https://www.youtube.com/results?search_query=ping-pong+ball+fountain ilustrujące to Bernoulli-podobne zjawisko "zasysania" przez grawitację jakie też krótko wyjaśniane w niniejszym wpisie #346 do blogów totalizmu). Odnotuj jednak, że tylko jeden z owych dwóch fizykalnych światów wszechświata jest "naturalnego" pochodzenia. Ja go nazywam "przeciw-światem" bowiem wszystko w nim jest przeciwstawne do tego co istnieje w technicznie stworzonym przez Boga naszym "świecie materii". Ponieważ to w nim mieszka Bóg i przechowywane są tam także nasze "dusze", w pierwszym z omawianych tu dwóch wersetów Biblii ów "przeciw-świat" nazywany jest "u Pana" - patrz katolicka "Biblia Tysiąclecia", werset 3:8 z "2 Listu św. Piotra Apostoła". Natomiast drugi z obu tych fizykalnych światów wszechświata został stworzony technicznie przez Boga. Ja go nazywam naszym "światem materii". Ponieważ jest on odrębny od przeciw-świata w którym mieszka Bóg werset 90:4 z "Księgi Psalmów" tej samej "Biblii Tysiąclecia" referuje do tego "świata materii" jako do świata widzianego "w Twoich oczach". Wszakże Bóg na nasz "świat materii" jedynie patrzy, podczas gdy przebywa i żyje w owym "przeciw-świecie". Odnotuj, że pomimo iż potwierdzenie tego odkrycia (o istnieniu aż dwóch fizykalnych światów we wszechświecie) jest zakodowane w Biblii, niestety jego szczegółów nigdy NIE poznasz od kapłanów religii jaką praktykujesz. Wszakże NIE bez powodu Biblia oskarża kapłanów iż "odrzucają wiedzę" (patrz wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza"). Ponadto odnotuj, że skoro przy pomocy tylko powyższych 13+5=18 liter Bóg zdołał potwierdzić w Biblii istnienie aż dwóch światów wszechświata, można sobie wyobrazić ile jeszcze dalszych potwierdzeń esencji i prawdy ogromnie ważnych i nadal nieznanych ludzkości odkryć naukowych pozostaje zaszyfrowane w wersetach niewielkiej objętościowo Biblii.

Tę moją nieustająco generującą coraz to nowsze odkrycia "Teorię Wszystkiego z 1985 roku" do dzisiaj nieprzerwanie upowszechniam już przez 37 lat - między innymi na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Niestety, pomimo rozlicznych wysiłków - część z których opisałem szerzej w #A5 do #A5bc ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm", nigdy NIE zdołałem jej opublikować w czasopismach naukowych. Nadal też wielu ludzi chcących ją poznać, NIE jest w stanie jej znaleźć w internecie, gdzie referencje do niej są zmyślnie poukrywane. To zaś powinno przekonywać i służyć jako oznaka (omen), że moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" ma jakiegoś ogromnie wpływowego wroga o światowym zasięgu działania, który na przeliczne zmyślne i ukryte sposoby NIE dopuszcza aby sama ta teoria, ani aby jej ustalenia i odkrycia, dostały się do publicznej wiadomości. O istnieniu takiego właśnie wroga ludzkości informuje nas przecież Biblia. Ponieważ zaś w okresie od 1985 roku do 2007 roku dokonywałem dosyć intensywnych badań osób uprowadzanych na pokłady UFO - patrz niektóre wnioski z tych badań jakie prezentuję w #A2 do #A2cd i #B4 ze swej strony o nazwie "ufo_pl.htm", mam ważne powody aby posądzać, że ów ogromnie wpływowy wróg ludzkości opisywany w Biblii, jest także tym samym wrogiem jakiego sporo ludzi widuje na pokładach UFO. Tyle, że wróg ten posiada rozlicznych swoich sprzymierzeńców w gronie samych mieszkańców Ziemi. Wszakże to wyjaśniłoby dlaczego niektóre szczegóły anatomiczne wyglądu twarzy u ludzko-podobnych istot widywanych na pokładach UFO pokrywają się z podobnymi szczegółami anatomicznymi demonstrowanynymi w naszych TV u niektórych najbardziej wpływowych decydentów, a także dlaczego praktycznie wszyscy mieszkańcy Ziemi są intensywnie eksploatowani na pokładach UFO - włącznie z eksploatacją rozrodczą. Najwyraźniej mieszkańcy Ziemi są głównymi dostarczycielami ogromnej liczby ludzkich płodów jakie UFOnauci używają zarówno do zaludniania nowych planet - które także będą oni eksploatowali w przyszłości tak jak obecnie UFOnauci czynią to z ludźmi z Ziemi, a ponadto ludzie są też dostarczycielami płodów wyrastających na tzw. bioroboty jakie dla UFOnatów są niewolnikami usługującymi im na rodzimych planetach UFOnautów, zaś dokładniej opisywanymi np. w naszym polskojęzycznym traktacie [3b] gratisowo upowszechnianym stroną "tekst_3b.htm". Odnotuj też, iż to eksploatowanie ludzi jako dostawców materiału rozrodczego wyjaśnia dlaczego na skrycie okupowanej przez "UFOnautów" planecie Ziemia, rządzący tak usilnie wdrażają antyaborcyjne prawa jakich treść jest sprzeczna z Biblią oraz łamie przykazanie Boga - którą to sprzeczność i łamianie wyczerpująco już wyjaśniłem w punkcie #C6 strony o nazwie "soul_proof_pl.htm" oraz w punkcie #L2 innej swej strony o nazwie "2020zycie.htm", a także we wpisach numer #194 i #342 do blogów totalizmu bazujących na owych punktach #C6 i #L2. Niestety, po każdym z eksploatacyjnych uprowadzeń do UFO pamięć uprowadzonych osób jest wymazywana, zaś każdy uprowadzony otrzymuje po-hipnotyczne nakazy (patrz https://www.google.pl/search?q=po-hipnotyczne+nakazy ) aby ignorował ślady jakie uprowadzenia te pozostawiają na jego/jej ciele - a jakie opisuję i ilustruję np. w #A2 do #A2cd i #B4 strony "ufo_pl.htm", a także aby aktywnie zaprzeczał i eliminował wszelkie źródła informacji stwierdzające iż UFO istnieją i działają na Ziemi.

Odkrycia zaprezentowane w niniejszym wpisie #346 wiodą do wielu intrygujących wniosków. Najbardziej zaskakujący z nich, to że podobnie jak dla wszelkich innych odkryć naukowych wyrażających sobą ponadczasową prawdę, także esencja i prawda powyżej opisanych moich odkryć już od ponad 2000 lat jest zapowiadana w wersetach Biblii. To zapowiadanie prawdy ja nazywam "[Ω] Pieczęcią Boga" zaś opisałem je w punkcie #I2 strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz wpisu #345 do blogów totalizmu. Wszakże już dawno odkryłem iż Bóg przybija Swą pieczęć dla poświadczenia prawdy i esencji wszystkiego co istotne dla dobra ludzkości - tyle że jak dotąd ludzie pozostawali ślepi na istnienie w Biblii owej pieczęci. Tymczasem systematyczne przybijanie tej pieczęci do wszystkiego co wyraża prawdę i co istotne dla ludzi, powinno zdołać już nauczyć ludzkość, że jeśli jakieś odkrycie naukowe, teoria, czy idea życiowa, NIE otrzymały takiej "[Ω] Pieczęci Boga" zakodowanej w wersety Biblii, podobnie jak pieczęci tej NIE otrzymała np. "teoria wielkiego bangu", "teoria ewolucji", czy "teoria względności", wówczas żadna z osób w powyżej referowanym wersecie 3:8 nazywanych "umiłowani" - ponieważ przestrzega ona przykazań Boga i poszukuje prawdy, NIE powinna zaakceptować tego co one stwierdzają i aktywnie wyrażać przeciwko temu swą opozycję, bowiem NIE wyrażają one prawdy, zwodzą ludzi, oraz powodują niszczycielskie skutki jakie jedynie będą szkodziły indywidualnym ludziom i całej naszej cywilizacji.

Motto niniejszego wpisu #346: 'Jakże tu spodziewać się iż monopolistyczna "oficjalna nauka ateistyczna" zrozumie i uzna działanie czegoś tak skomplikowanego jak niedoścignienie mądre "wynalezienie" i zaprogramowanie przez Boga istnienia nawracalnego "upływu czasu" i starzejącego działania "czasu" w naszym "świecie materii", czy że zrozumie i uzna iż w przeciw-świecie z drugiego końca dipola grawitacyjnego NIE istnieje ani "upływ czasu" ani "starzejące działanie czasu" - obie które to szokujące prawdy zostały odkryte dzięki wiedzo-twórczej mocy mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, jeśli nauce tej brak jest nawet kompetencji aby zrozumieć i uznać tak oczywistą prawdę jak istnienie i działanie UFO, chociaż od odkrycia istnienia UFO w dniu 24 czerwca 1947 roku przez Arnold'a A. Kenneth (patrz https://www.google.com/search?q=Arnold+Kenneth+UFO+1947 ) następni przeliczni świadkowie, zdjęcia i widea już przez 75 lat nieustannie dokumentują naukowcom aktywność UFO na Ziemi i w otaczającym nas kosmosie (a odnotować warto, że w dużym świecie ktoś z ludzi zapewne obserwuje, fotografuje lub filmuje gdzieś UFO praktycznie każdego dnia), zaś od 1980 roku, czyli już przez 42 lata, budowę i działanie UFO dokładnie wyjaśniają też naukowcom wynalezione przeze mnie gwiazdoloty zwane "Magnokraft" opisywane na stronie "magnocraft_pl.htm".' (Gorzka prawda o poziomie niekompetencji i oddalenia się od prawdy naszej monopolistycznej i skorumpowanej "oficjalnej nauki ateistycznej" w obszarach badań innych inteligencji jakie NIE kooperują z badającymi je naukowcami a swą wiedzą oraz inteligencją niemierzalnie przewyższają ludzi - np. patrz wpis #151 do blogów totalizmu lub punkt #B1 ze strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm", albo patrz punkt #J2 ze strony "explain_pl.htm" dokumentującej iż "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty".)


#I5. Jak 13+5=18 liter z dwóch wersetów Biblii, które w dzisiejszych czasach poszukiwania ratunku przed szybko nadchodzącą zagładą ludzkości pozytywnie: (a) potwierdzają prawdę mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" przybiciem "[Ω] Pieczęci Boga" do jej fundamentalnego stwierdzenia iż na wszechświat składają się aż dwa światy; (b) demaskują jak monopol "oficjanej nauki ateistycznej" już od wielu lat okłamuje ludzkość co do Boga; (c) zapowiadają nadejście nowej ery poprawnej wiedzy o budowie wszechświata i o nieistnieniu ani "upływu czasu" ani następstw "działania czasu" w oryginalnym przeciw-świecie (czyli w tzw. "naturze"); a ponadto (d) ostrzegają przed wmuszaniem kłamliwych poglądów:

Jak czytelnik zapewne pamięta z nauczania w szkole lub uczelni, instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" dawno temu przyjęła niesprawdzone założenie o jakim już wiadomo iż jest fundamentalnie błędne, które krótko można streścić stwierdzeniem iż pole grawitacyjne jest rodzajem statycznego "przyciągania" powodowanego istnieniem dwóch odmiennych monopoli materii i jej składowych, np. istnieniem "materii" i "antymaterii". Problem jednak iż istnienia stabilnej "antymaterii" nigdy NIE zdołano odkryć. Tymczasem ja w 1985 roku odkryłem iż pole grawitacyjne jest rodzajem dośrodkowego dynamicznego "zasysania" Bernoulli'ego (patrz https://www.google.com/search?q=Bernoulli+principle ) niemal identycznego do tego jakie utrzymuje piłeczkę ping-pongową w strumieniu wody z fontanny (pokazywaną na https://www.youtube.com/results?search_query=ping-pong+ball+fountain ) a jakie wynika z dipola przepływu programów i danych pomiędzy naszym "światem materii" oraz niewidzialnym dla nas "przeciw-światem" - co dokładniej wyjaśniłem opisami sformułowanej wówczas teorii początkowo nazywanej "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") jaką jednak już w parę miesięcy później nazwałem "Teorią Wszystkiego" i pod taką nazwą potem ją opisywałem już przez około 37 lat. Kiedy zaś po roku 2014 odkryłem coraz liczniejsze zapędy "oficjalnej nauki ateistycznej" aby zaprzeczać mojemu wypracowaniu i autorstwu tejże Teorii Wszystkiego, do jej nazwy dodałem rok 1985 jej sformułowania, nazywając ją "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (co opisuje moja nowsza strona "1985_teoria_wszystkiego.htm"). Ponieważ jednak naukowo potwierdza ona istnienie Boga dostarczając aż cały szereg naukowo-niepodważalnych dowodów iż Bóg istnieje, a w ten sposób otwierając też możliwość coraz pełniejszego naukowego poznawania naszego Boga, ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku ściągnęła na siebie furię prześladowań i skrytych sabotaży serwowanych mi i jej przez instytucję "oficjalnej nauki ateistycznej" - której NIE jest na rękę istnienie Boga ponieważ jej "luminarze nauki" sami starają się uzurpować dla siebie rolę Boga.

Opisywana w niniejszym wpisie #346 moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku pozwoliła poodkrywać aż tyle nowych i dotychczas nieznanych prawd o budowie i działaniu otaczającej nas rzeczywistości, iż prawdy te wystarczają do stworzenia zupełnie nowej nauki, jaką ja nazywam "totaliztyczna nauka" ponieważ jest ona konkurencyjna wobec naszej nadal monopolistycznej i skorumpowanej "oficjalnej nauki ateistycznej" - patrz #C1 do #C6 strony "telekinetyka.htm". Cechą tej nowej "nauki totaliztycznej" jest iż jej odkrycia wnoszą potencjał do korygowania narosłych błędów, wypaczeń i kłamstw naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" wmuszającej ludziom poglądy niezgodne z dzisiejszym poziomem wiedzy i udokumentowania faktów a stąd będące poglądami stronniczymi i korumpującymi, pozbawionymi naukowego balansowania i powodującymi konfuzję, odchylanie się ku nieprawdzie i moralne "wykrzywianie" postępowań dzisiejszych ludzi. Owych licznych odkryć tejże "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" NIE będę już tutaj wymieniał, bowiem opisują je moje liczne publikacje, zawartości których i linki do których każdy może sobie wyszukać na stronie o nazwie "skorowidz.htm" - np. patrz podsumowanie najważniejszych z nich w punkcie #A1 strony "milicz.htm". Podkreślę tu tylko iż moim zdaniem najważniejsze z tych odkryć jest to dokonane w lutym 2022 roku a stwierdzające iż dające się mierzyć "upływy czasu" i starzejące działania "czasu" NIE istnieją w "naturze" a zostały one "wynalezione" przez Boga poczym wprogramowane w nasz świat materii jaki Bóg stworzył - co opisałem już dokładniej w punktach #I1 do #I5 ze strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Odkrycie to burzy bowiem praktycznie wszystkie fundamenty na jakich stoi nasza monopolistyczna, "oficjalna nauka ateistyczna". Ujawnia ono też fałszywość tych fundamentów, zaczynając zupełnie nową erę w dziejach ludzkiej wiedzy i świadomości - to zapewne dlatego "Przeciwnik Boga" (patrz https://www.google.pl/search?q=Przeciwnik+Boga , po angielsku zwany "God's Adversary") i jego pomocnicy zesynchronizowali moment tego odkrycia z lutego 2022 roku z rozpętanym przez siebie istnym piekłem na Ziemi, jakie odrywa oczy ludzkości od tego co się dzieje w sprawach jej nauki, wiedzy, świadomości, postępu i przyszłości. To dlatego owemu odkryciu z lutego 2022 roku poświęcę tu nieco więcej uwagi.

W punkcie #I2 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" udokumentowałem iż w aż dwóch wersetach Biblii zaistnienie mojego odkrycia z lutego 2022 roku było przepowiadane a jego esencja jest tam potwierdzana przybiciem "[Ω] Pieczęci Boga". Zacytujmy więc tu ponownie dla przypomnienia oba owe wersety z katolickiej "Biblii Tysiąclecia". I tak w tejże Biblii werset 3:8 z "2 Piotra" stwierdza - cytuję: "Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień". Z kolei werset 90:4 z "Księgi Psalmów" stwierdza: "Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna".

Jeśli ktoś przeanalizuje choćby tylko te dwa wersety, wówczas odkryje iż za pomocą tylko 18 liter składających się na dwa wyrażenia w nich zawarte, Bóg bardzo mądrze i przewidująco zakodował potwierdzenie "[Ω] Pieczęcią Boga" fundamentalnych prawd zawartych w stwierdzeniach mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - którą z powodu upartego i uprzedzonego uniemożliwiania jej publikowania w czasopismach naukowych ja zmuszony jestem już przez 37 lat publikować wyłącznie w szeregu swych internetowych monografii i stron internetowych. Jednak pomimo tych potwierdzeń w Biblii oraz ogromnego empirycznego materiału dowodowego jaki też jest jednogłośnie zgodny z prawdami tej mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", ciągle nasza monopolistyczna "oficjalna nauka ateistyczna" odmawia uznania tej teorii i ujawnionych nią prawd oraz nadal stara się siłą i wybiegami obstawać przy swych kłamstwach. Owe dwa wyrażenia stwierdzają - cytuję z powyższych wersetów: (3:8) "u Pana" oraz (90:4) "w Twoich oczach". Jeśli więc pamięta się iż każde słowo Biblii zainspirował wszechwiedzący Bóg jaki stara się nas uczyć odkrywania całej prawdy o tym co stworzył, wówczas zaczyna się odnotowywać iż 5+13=18 literami obu tych wyrażeń Bóg potwierdza też w Biblii iż istnieją aż dwa odrębne fizykalne światy, w jednym z których mieszka Bóg (tj. iż istnieje "przeciw-świat" zlokalizowany "u Pana"), na drugi zaś świat (tj. na nasz "świat materii") Bóg jedynie patrzy (tj. dla Boga jest on widoczny "w Twoich oczach"). A istnienie owych dwóch fizykalnych światów, tj. oryginalnego "przeciw-świata" oraz stworzonego przez Boga naszego "świata materii", formuje fundamenty całej mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku". Czytelniku, czy więc widzisz iż skoro tylko 18 literami Bóg potrafił wyrazić prawdę, wyjaśnienie jakiej ludziom mi zajęło aż szereg długich monografii i stron internetowych jednak nadal jest ignorowane przez ludzi, jakże ogromna więc liczba dalszych niepoznanych jeszcze prawd i przyszłych odkryć naukowych z pewnością nadal pozostaje mądrze zakodowana i przez nas jeszcze NIE zrozumiana w jednej niewielkiej Biblii? Tyle, że aby dla ludzi dłużej "nie było to tajne" ani ukrywane przez jakąś anty-postępową instytucję, wymogiem jest aby w oczach Boga (tj. "w Twoich oczach") zasługiwali oni na nazwę "umiłowani", tj. aby NIE postępowali jak "straż nocna" mrocznego okresu "który minął" podobnie "jak wczorajszy dzień". Czy w świetle powyższego NIE jest zarozumiałością np. uważać iż "oficjalna nauka ateistyczna" poznała i wie już praktycznie niemal wszystko co było do poznania - zarozumiałość którego to implikowania równie klarownie jest też ujawniana zarówno świecką treścią punktów #J4.1 do #J4.6 mojej strony "propulsion_pl.htm" oraz naszym równie świeckim filmem o tytule "Napędy Przyszłości" - polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI , jak i wersetami 1:27-29 z biblijnego "1 Koryntian" stwierdzającymi - cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga". Wniosek jaki więc natychmiast nasuwa się z zarówno prawd ujawnionych w niniejszym wpisie #346, jak i w punktach #I1 do #I4 strony internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz w bazującym na nich wpisie numer #345 do blogów totalizmu, stwierdza: ludzie opamiętajcie się w sprawie kłamstw jakie myślące wyłącznie w słownikowych kategoriach "co" i stąd niezdolne do wypracowywania procedur "jak" najróżniejsze "autorytety" w was wmuszają - wszakże "oficjalna nauka ateistyczna" w sformułowaniu swych najważniejszych fundamentów jest w kardynalnym błędzie zaś utrzymywanie przez nią lukratywnego monopolu na badania i na edukację składnia ją do okłamywania ludzkości.

Niezależnie od powyższego potwierdzenia przez oba wersety Biblii iż na wszechświat składają się aż dwa fizykalne światy jakie w publikacjach omawiających moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku" są nazywane "przeciw-świat" oraz nasz "świat materii", wersety te kryją w sobie aż cały szereg odmiennych potwierdzeń i informacji. Kolejny ich przykład wyrażają słowa "który minął" z wersetu 90:4 "Księgi Psalmów". Wszakże słowa te zawsze opisują "coś" co było, jednak przestało już być. Czym zaś owo "coś" może być, łatwo się domyślić z wersetów jakie potwierdzają aż tak "naukowo świato-burczą prawdę", jak "nieistnienie upływu czasu w przeciw-świecie" czyli też w tzw. "naturze". Przecież na następstwach istnienia i działania "upływu czasu" oparta była cała dotychczasowa era błędnej filozofii "oficjalnej nauki ateistycznej", która "czas" wywyższyła aż do rangi bycia "kolejnym z wymiarów". Jeśli więc zostanie zaakceptowane moje wszechstronnie już potwierdzone odkrycie iż faktycznie "upływ czasu" ani starzejące działanie "czasu" NIE istnieją w tzw. "naturze" (czyli poza naszym "światem materii" który przecież NIE istniał "w naturze" bowiem jest światem technicznie stworzonym dopiero przez Boga), wówczas cały ów okres kardynalnego błędu nauki się zakończy - czyli stanie się okresem "który minął". Podsumowując więc słowa "który minął", w owym wersecie one ogłaszają obietnicę Boga iż do odkrycia nieistnienia czasu w przeciw-świecie przywiązane jest zakończenie całej ery trwania w błędzie naszej monopolistycznej, "oficjalnej nauki ateistycznej".

Równoczesnie z tą obietnicą Boga, w tych samych wersetach zawarte jest też ostrzeżenie. Bóg przewidywał bowiem iż instytucja naszej monopolistycznej, zapatrzonej na "pieniądze" (patrz #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm") "oficjalnej nauki ateistycznej", jak zwykle dobrowolnie NIE zaprzestanie upierania się przy swych błędnych poglądach, tylko dlatego iż jakiś tam polski emigrant, dr inż. Jan Pająk, zdołał już odkryć prawdę. Dlatego w tym samym wersecie 90:4 "Księgi Psalmów" Bóg dodał wymowne słowa "niby straż nocna". Słowa te ostrzegają więc iż "oficjalna nauka ateistyczna" dla ukrycia swej nieprawości i interesów użyje najróżniejszych form przemocy symbolizowanych słowami "niby straż nocna". Oczywiście, pojedyńczy odkrywca, taki jak ja, NIE ma żadnych szans wygrania z potężną instytucją używającą przemocy owej symbolicznej "niby straży nocnej". To dlatego już następny werset 3:9 z "2 Piotra" zapewnia, iż Bóg wypełni jednak obietnicę związaną z potwierdzeniem odkrycia nieistanienia upływu czasu w przeciw-świecie. Natomiast krótko wcześniej werset 2:6 z tego samego "2 Piotra" ostrzega przypomnieniem Sodomy i Gomory iż w razie kontynuowania przemocy przez decydentów siłą obstających przy starych i błędnych poglądach, tym razem sam Bóg dokona dopełnienia danej przez siebie obietnicy. (Warto tutaj odnotować, że chociaż cały list "2 Piotra" jest sformułowany w sposób ogólny aby mógł wyjaśniać aż szereg odmiennych sytuacji życiowych, jeśli się go przeanalizuje szczegółowo wówczas rzuca się w oczy iż cały jego tekst służy zakodowaniu dodatkowego poszerzenia i uzupełnienia przełomowych znaczeń jego wersetu 3:8.) Wszakże czytający te słowa zapewne jest świadom odmienności losów owych grzesznych miast Sodoma i Gomora - w Biblii opisanego np. w wersetach 19:24-28 z "Księgi Rodzaju", od losów np. też grzesznego miasta Niniwa - w Biblii opisanego w wersetach 3:4-10 z "Księgi Jonasza". Jeśli zaś czytelnik NIE jest świadomy, to krótko je tu przypomnę: mieszkańcy Sodomy i Gomory uparcie oraz arogancko trwali w swej grzeszności, dlatego musieli umrzeć i wymrzeć na zawsze. Natomiast mieszkańcy Niniwa wraz z ich królem poważnie potraktowali przekazane im ostrzeżenie, ukorzyli się i zmienili swoje postępowania, stąd Bóg im wybaczył i pozwolił uniknąć zagłady. A czy ty czytelniku jesteś świadom głębi grzeszności zachowań jakie praktykują już nawet ci z dzisiejszych ludzi, którzy uważają siebie za wierzących w Boga, a nawet praktykują już niektórzy z kapłanów jakich w Biblii wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" ostrzegają co będzie im wymierzone za "odrzucanie wiedzy"? Jeśli zaś NIE jesteś świadom tej głębi, to chociaż przeglądnij nasze półgodzinne gratisowe filmy o tytułach "Zagłada ludzkości 2030" oraz "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - do jakich linkuję w niniejszym wpisie #346, lub poczytaj np. moją stronę o nazwie "2030.htm" albo dowolną inną, zaś te ci przypomną tę gorzką prawdę. Zapewne tutaj pomyślisz, że przecież tak wszyscy obecnie się zachowujemy ponieważ jest to oznaką życia w nowoczesnych czasach postępu, dostępności naukowej wiedzy, demokracji, wolności poglądów i słowa, itd. Czy jednak zdajesz sobie sprawę, jak odległe jest to wszystko od prawdy, od 10 przykazań Boga, oraz od wzorców faktycznej moralności? Poczytaj np. punkt #A2.12 ze strony "totalizm_pl.htm", aby się dowiedzieć jak dalekie są choćby tylko motywacje postępowań niemal każdego z dzisiejszych ludzi, od motywacji naprawdę wymaganych przez wzorzec moralności z Biblii. A czy znasz werset 6:23 z biblijnego "Listu do Rzymian" stwierdzający: "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" albo werset 4:17 z "Listu św. Jakuba Apostoła": "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy". NIE czas więc na dalsze kontynuowanie dotychczasowej pasywności i popierania kłamliwych poglądów ery co do której Bóg już uznał iż minęła. Trzeba wszakże pamiętać, że zarówno pod ziemią, jak i na ziemi oraz ponad ziemią czyhają przeliczne źródła zła, takie jak lawa, wulkany, trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, pożary, pandemie, rakotwórcze zanieczyszczenia, skorumpowani politycy, kryminaliści, wojny, szarańcza, grad, tornada, huragany, meteoryty, mordercze emisje kosmiczne, UFO, itd., itp. Tylko też Bóg trzyma je wszystkie pod swoją kontrolą i chroni przed ich atakiem indywidualnie każdego z ludzi jaki na ochronę Boga zasługuje - to dlatego w czasach drugiej wojny światowej w lejach po bombach NIE dało się znaleźć ateistów ukrywających się tam przed bombardowaniem (patrz https://www.google.pl/search?q=w+okopach+nie+ma+ateist%C3%B3w ), zaś mój ojciec przeżył spartaczone alianckie bombardowanie "Peenemunde" (patrz http://www.google.com/search?q=Peenemunde ) jak przez całe życie wierzył - jako jedyny z tamtejszego obozu więźniów wojennych, ponieważ NIE zważał na to co czynią inni więźniowie i sam wskoczył do leja pierwszej bomby alianckiej jaka tam spadła, aby to w nim się ukryć (potem nam wyjaśniał iż wierzył, że bomby NIE spadają ponownie w już uderzone uprzednio miejsce) - podczas gdy pozostali więźniowie ukrywali się w barakach po jakich, jak mój ojciec mówił, "gdy bombardowanie się skończyło NIE pozostała nawet jedna cała cegła". Natomiast owa "oficjalna nauka ateistyczna" która nadal oficjalnie NIE uznaje istnienia Boga i skrycie blokuje moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku" ujawniającą m.in. właśnie prawdę o istnieniu, pochodzeniu i mocach Boga, ciągle NIE potrafi nawet przewidzieć kiedy i gdzie którekolwiek z owych źródeł zła wypełznie z ukrycia aby dołączyć się do wyniszczania ludzi. Z pewnością więc nauka ta NIE uratuje tych co wierzą w jej "odkrycia", zamiast zawierzyć ponadczasowym prawdom jakich naucza nas Biblia i jakie tak otwarcie potwierdza ogromny empiryczny materiał dowodowy opisywany w punktach #I1 do #I5 ze strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Dlatego drogi czytelniku, nigdy NIE jest za późno na powrócenie do Boga oraz na liczenie na Jego łaskę, po uprzednim aktywnym zmienieniu swoich postępowań i motywacji, oraz po podjęciu faktycznej opieki nad bliźnimi, naturą i wszystkim co reprezentuje sobą prawdę i dobro. Wszakże zgodnie z wersetem 15:3 z biblijnej "Księgi Przysłów" stwierdzającym "Na każdym miejscu są oczy Pańskie, dobrych i złych wypatrują" - Bóg uważnie cię obserwuje tysiącami oczu swych "Drobin Boga" i zna nawet twoje najskrytsze myśli - to też On osądza twoje dalsze losy.

Skoro już omawiamy prawdy zaszyfrowane w Biblii wersetami "2 Piotra", pragnę tu zwrócić też uwagę czytelnika na informację z podanych tam wersetów 1:20 oraz 3:16. Oba one podkreślają bowiem, że prawdy zawarte w dowolnych wersetach Biblii wymagają aby je wyjaśniać używając pojęć ujawnianych innymi wersetami Biblii i unikając niedouczenia (czyli "odrzucania wiedzy" - patrz wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" w Biblii) oraz unikając małego utwierdzenia w wierze. Innymi słowy, droga do prawdy wiedzie poprzez nabywanie pewności istnienia Boga i stosowanie się do Jego praw i wymogów, plus wybieranie wąskiej bramy i drogi uczenia się i używania mądrości, wiedzy, logiki oraz doświadczenia.

Najlepiej te boskie wymogi znajdowania drogi do prawdy ilustruje niesamowicie mądry i przewidujący sposób, na jaki Bóg zaszyfrował przed niepowołanym zrozumieniem przez najróżniejszych oszustów i niedowiarków potwierdzenia (dokładnie omawianego w "części #I" strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm") odkrycia iż "u Pana", czyli w przeciw-świecie, "upływ czasu" NIE istnieje, stąd iż "czas" wynalazł dopiero Bóg poczym wprogramował jego działanie w nasz "świat materii". Zaszyfrowanie to opisałem już w punkcie #I2 ze strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Jego zaś poprawne rozszyfrowanie sprowadza się do zrozumienia w jakich warunkach wyrażenie zawarte w wersecie 3:8 z "2 Piotra" stwierdzające: "jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień" wyrażałoby sobą logiczną prawdę i tylko prawdę - tak jak wyłącznie prawdę i tylko prawdę wyraża sobą cała treść Biblii. Wszakże w zgodzie z logiką, gdyby "upływ czasu" istniał w miejscu o którym werset ów mówi, tj. "u Pana" (czyli w "przeciw-świecie"), wyrażenie owo NIE wyrażałoby sobą prawdy, bowiem albo prawdą byłoby tam iż "jeden dzień jest jak tysiąc lat" czyli wówczas musiałoby być nieprawdą iż "tysiąc lat jest jak jeden dzień" albo też prawdą byłoby iż "tysiąc lat jest jak jeden dzień" a wówczas nieprawdą musiałoby być iż "jeden dzień jest jak tysiąc lat" - jednak nigdy w świecie gdzie "czas upływa" zgodnie z logiką obie te części równocześnie wyrażałyby prawdę. A pamiętać trzeba iż rola i autorytet Boga NIE pozwala na stwierdzanie nieprawdy nawet użytej tylko symbolicznie - czyli np. użytej na skrycie nauczający kłamania sposób do jakiego nas ludzi nieodpowiedzialnie przyzwyczajają unikający trzymania się prawdy i nieznający rzeczywistych ograniczeń poeci i inni artyści, np. piosenką "Set Fire To The Rain" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=set+fire+to+the+rain ) implikujący iż jakoby deszcz daje się podpalić. Tymczasem kiedy "u Pana" czyli w "przeciw-świecie" upływ czasu NIE istnieje, wówczas faktycznie obie części tego wyrażenia stanowią prawdę, ponieważ faktycznie kiedy "u Pana" czas NIE istnieje ani NIE upływa, wówczas rzeczywiście zawsze jeden dzień u Pana jest jak ludzkie tysiąc lat, a tysiąc ludzkich lat jak jeden dzień u Pana. Widząc aż tak ogromną mądrość i dalekowzroczność właśnie spradzającego się naukowego proroctwa wpisanego w kilka słów Biblii, można tylko odczuwać litość i wyrazy pożałowania dla tych nieszczęśników, którzy w Biblii nadal NIE dopatrują się niczego więcej niż jedynie bajdurzenia starożytnych pastuchów i rolników.

"[7] Powód do alarmu" - ludzkość NIE wypracowała jeszcze ani NIE powdrażała tam gdzie to potrzebne niezawodnych i efektywnie działających zabezpieczeń zapobiegających anty-ludzkim postępowaniom, takim jak wzrost korupcji, kłamania, wypaczeń, unikania naprawy popełnionych błędów, prześladowania tych co wyrażają bazujące na faktach poglądy, nierównego traktowania i wyniszczania bliźnich, itd., itp. Z lekcji zaś jakie udziela nam historia doskonale już wiemy, co się dzieje jeśli przy braku takich zabezpieczeń jakiejś osobie lub instytucji przez zbyt długi czas pozwoli się utrzymywać monopol na władzę nad jakimś obszarem ludzkiej działalności. Tymczasem aby były efektywne zabezpieczenia takie koniecznie powinny istnieć i to na aż kilku poziomach działania. Przykładowo, z moich osobistych obserwacji wynika, że jeśli ta sama osoba pracuje w danej instytucji przez dłużej niż 7 lat i to na jakiejś pozycji władzy, wówczas pokusy jakie jej się wtedy ujawnią zwykle zdołają ją nakłonić do jakichś anty-ludzkich postępowań. Stąd pierwszym poziomem wymaganych zabezpieczeń powinno być iż danej osobie NIE wolno pracować przez dłużej niż 7 lat w tej samej instytucji sprawującej jakąkolwiek władzę nad bliźnimi lub ponoszącej odpowiedzielność za jakąkolwiek sferę wzrostu, bezpieczeństwa, postępu i dobra bliźnich. Kolejnym źródłem anty-ludzkich postępowań jest nepotyzm (patrz https://www.google.pl/search?q=nepotyzm ) i kolesiostwo. Przykładowo najbardziej antyludzkie i skorumpowane są rządy i instytucje, w których wszystkie pozycje władzy zajmują albo członkowie tej samej rodziny, albo np. byli koledzy z tej samej szkoły i uczniowskiej klasy. Stąd następnym poziomem zabezpieczeń powinien być efektywny mechanizm eliminowania nieformalnych powiązań formujących rządzące kliki. Jeszcze innym powodem są prawa sprzyjające antyludzkim postępowaniom. Wiemy więc, że jeśli monopolu i władzy jakiejś osoby lub instytucji NIE zbalansuje się albo poprzez ustanowienie i ścisłe przestrzeganie praw jakie gwarantują wolność wyrażania poglądów na temat jej postępowań oraz gwarantują wolność demokratycznego kształtowania kierunków i zasad tworzenia lepszej przyszłości zarządzanych przez nią osób - tj. NIE zbalansuje np. prawami podobnych np. do tzw. "Karty Praw" w 1791 roku nowelizujących pierwszą konstytucję USA, wówczas taka osoba lub instytucja urasta do roli "tyrana" zdolnego wyniszczyć mnogość ludzi i zagrażającego bezpieczeństwu całej ludzkości. Kolejnym powodem jest kiedy zaniedba się zbalansowania monopolu i władzy - tj. jeśli oficjalnie NIE ustanowi się jakiejś konkurencji, która będzie przysłowiowo "patrzyła na ręce i korygowała błędy oraz podnosiła alarm". Braki właśnie zabezpieczeń typu tu opisywanego powodują urastanie jakiejś osoby czy instytucji do roli potwornego tyrana swych bliźnich. Doskonale ilustruje to nam wiele przykładów i to wcale NIE z odległej przeszłości. Co mnie bardzo alarmuje, to że na naszych oczach i z naszym pozwoleniem, do tak niszczycielskiej roli szybko urasta też instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej". Najwyższy więc czas, abyśmy zbudzili się z letargu i zaczęli sprawdzać "czy" oraz "jak bardzo" ludzkość jest już zagrożona objawami kłamstw, błędów, wypaczeń i korupcji naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" i czy NIE nadszedł już najwyższy czas aby np. ograniczyć długość pracy w tej samej instytucji jej decydentów, zadbać w niej o brak układów nieformalnych, stworzyć dla niej odpowiednie prawa, oraz powołać dla niej konkurencję w postaci nowej "nauki totaliztycznej" na absolutną potrzebę powołania jakiej od wielu już lat argumentuję w swych publikacjach - np. w punktach #C1 do #C6 ze swej strony o nazwie "telekinetyka.htm".

Oczywiście wskazywany powyżej "[7] Powód do alarmu" ujawnia niebezpieczeństwo iż narastanie w naszej "oficjalnej nauce ateistycznej" tendencji do korupcji, kłamstw, wypaczeń, błędów, prześladowań za ujawnianie prawdy bazującej na faktach, krucjaty przeciw Bogu, oraz ślepoty na skrytą eksploatację i okupację Ziemi przez technicznie nieporównanie wyżej niż ludzkość zaawansowanych UFOnautów, wcale NIE kończy się na okłamywaniu ludzkości tylko na temat prawdy o istnieniu naszego "świata materii" oraz "przeciw-świata" w jakim mieszka Bóg, ani na związanego z owym istnieniem dwóch fizykalnych światów uniemożliwiania ludziom przez tę naukę poznania prawdy o nieistnieniu ani "upływu czasu" ani "działania czasu" w tzw. "naturze" potwierdzanej w Biblii "[Ω] Pieczęcią Boga" na sposób wyjaśniony w punkcie #I2 strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", czy na blokowaniu wynikającej z tego nieistnienia "upływu czasu" prawdzie o istnieniu w przeciw-świecie nieskończonej szybkości wszelkich poruszeń i działań. Wszakże istnienie tam nieskończonej szybkości poruszeń i działań ujawnia też jak wielkim błędem i odejściem od prawdy jest upieranie się "oficjalnej nauki ateistycznej" iż jakoby NIE istnieje szybkość wyższa od "szybkości światła" oraz jak niemoralnym jest wmuszanie ludzkości przez tę naukę wierzenia iż jakoby tzw. "teoria względności" wyraża sobą prawdę - podczas gdy głównym "osiągnięciem" tej teorii jest wypaczenie starego i poprawnie wyprowadzonego wzoru na "energię kinetyczną" (E=m*v*v/2). Jednocześnie upieranie się przy rzekomej prawdzie "teorii względności" pozwala tej monopolistycznej nauce prześladować i wyniszczać wszystkich badaczy którzy mają odwagę dokumentować nieprawdę tego stwierdzenia "teorii względności". Zresztą faktycznie kłamstwa, wypaczenia i korupcja owej nauki to jedynie początek długiego łańcucha kłamstw, wypaczeń i korupcji jakimi jej działania nasyciły już praktycznie każdy fragment ludzkiego życia społecznego na Ziemi. Najważniejsze z nich ilustrują nasze dwa półgodzinne filmy, tj.polskojęzyczny film z dodatkowymi napisami w języku angielskim o tytule "Zagłada ludzkości 2030" upowszechniany pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , oraz podobny do niego polskojęzyczny film z napisami w języku angielskim o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępniany pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

Aby zaś przypomnieć tutaj choćby tylko parę najpowszechniejszych przykładów z owego długiego łańcucha kłamstw i wypaczeń, to niezależnie od kłamstwa iż Bóg jakoby NIE istnieje (chociaż tylko ja sam opracowałem aż szereg naukowo-niepodważalnych dowodów formalnych potwierdzających istnienie Boga, jakie czytelnik może poznać z puntów #G2 i #G3 strony o nazwie "god_proof_pl.htm" oraz z punktów #D1 do #D3 na innej stronie o nazwie "2020zycie.htm"), do następnych z takich fundamentalnych kłamstw i wypaczeń należą, między innymi: wmuszane powszechną edukacją kłamstwo iż życie powstało jakoby w wyniku "naturalnej ewolucji" - chociaż punkt #D3 mojej "Teorii Życia z 2020 roku" (prezentowanej na stronie "2020zycie.htm") inżyniersko udowadnia iż w nieożywionej materii życie NIE jest w stanie samo powstać. Jeszcze zaś innym ich przykładem jest coraz potężniejszy trend dzisiejszych producentów farmaceutyków iż jakoby dbają o zdrowie ludzi, kiedy faktycznie interesują ich głównie "pieniądze" i dochody - co powoduje iż np. zamiast opracowywać i produkować lekarstwa które leczą choroby, raczej na rynek dostarczają lekarstwa jakie jedynie łagodzą symptomy choroby, dożywotnio uzależniając tym pacjentów od ich nieustannego zakupywania i zażywania - co opisałem np. w punktach #I1, #I2, #G2.3, swej strony o nazwie "healing_pl.htm", zaś zilustrowaliśmy dokładniej na naszym gratisowym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". Kolejnym ich przykładem noże być istnienie całej dyscypliny nauki i inżynierii jaką po polsku nazywa się "planowane postarzanie się" (patrz https://www.google.pl/search?q=planowane+postarzanie+si%C4%99 ), zaś jakiej angielska nazwa brzmi "Planned Obsolescence" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=planned+obsolescence ). Owa bowiem dyscyplina wiedzy i inżynierii jest zadedykowana celowemu obniżaniu jakości produkowanych towarów, tak aby psuły się one już po krótkim czasie - zmuszając tym mieszkańców naszej planety do wyrzucania ich starszych modeli i do nieustającego zakupywania coraz nowszych modeli. Czyli jest zadedykowana skrytemu konstruowaniu i budowaniu wytwarzanych produktów w na tyle zmyślny sposób, aby jak najprędzej się popsuły lub w jakikolwiek inny sposób zmuszały nabywców do zakupu ich nowszych modeli. W rezultacie np. zwykła żarówka z włóknem grafitowym wyprodukowana około 1901 roku przez "Shelby Electric" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Shelby+Electric+oldest+bulb ), świeci aż do dzisiaj - co krótko przypominam swym czytelnikom (między innymi) w [1] z punktu #C8 swej strony "nirvana_pl.htm" zaś szczegółowo omawiam w punkcie #G2 swej strony o nazwie "newzealand_visit_pl.htm". Tymczasem dzięki konspiracyjnej zmowie producentów żarówek z włóknem żarowym, znanych wówczas pod nazwą "Phoebus Cartel" (patrz https://www.google.pl/search?q=phoebus+cartel ), żywotność późniejszych żarówek została celowo obniżona do jedynie 1000 godzin działania, czyli do około 42 dni. Z kolei np. żywotność dzisiejszych telefonow komórkowych zmyślnie obniżono do około 2 lat zaś typowych obecnych samochodów - tylko do około 10 lat. Oczywiście powyższe przykłady to zaledwie mała kropelka w całym oceanie tego typu kłamstw, wypaczeń, korupcji, zmowy i ukrytej konspiracji, jakie obniżają jakość życia całej ludzkości, zamieniają powierzchnię ziemi oraz wodę z oceanów w wysypiska śmieci, zaś od sporego już czasu stanowią źródła chorób i śmierci dla dużej proporcji mieszkańców Ziemi. Chociaż bowiem ów problem istnienia i sekretnych działań dyscypliny "planowane postarzanie się" w końcu zaczął zwolna docierać do publicznej wiadomości, jak narazie jedynym krajem świata o którym mi wiadomo iż uchwalono w nim prawo uznające celowe obniżanie żywotności jakiegoś produktu za nielegalne, jest Francja, podczas gdy praktycznie w całym świecie nadal NIE istnieje nawet jeden kraj, w którym byłoby nielegalnym i karalnym np. sprzedawanie takich produktów o celowo obniżonej długości poprawnego działania.

 

(Cały niniejszy wpis #346 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #346_2)

 

 

kodig : :
kwi 25 2022 #346_2: Znaczenie

(Kontynuacja poprzedniej "części 1" tego wpisu #346)

 

#346_2: Znaczenie "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii potwierdzającej odkrycie o braku upływu czasu w "naturze" (część 2)

 

A trzeba tu też pamiętać, że każde z tego typu oficjalnych kłamstw nauki i jej sponsorów, w praktyce jest aż całym zbiorem jego składowych kłamstw. Przykładowo wylistujmy tu tylko składowe wskazywanego w "motto" tego wpisu #346 kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej iż jakoby NIE ma dowodów na nieustającą obecność na Ziemi wehikułów i istot z innych niż Ziemia obszarów wszechświata, a stąd iż aż trzeba było ustanowić nową, kosztowną dyscyplinę "SETI" tej nauki (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=SETI ) aby poszukiwać w odległych galaktykach prymitywnych pozaziemskich inteligencji podobnie jak my nadal używających tylko powolnej komunikacji radiowej zamiast natychmiastowej komunikacji telepatycznej - patrz WSTĘP strony "telepathy_pl.htm". I tak faktycznie kłamstwo to ukrywa sobą przed ludźmi ogromnie groźną dla nas prawdę, mianowicie prawdę że ludzkość i Ziemia już od tysiącleci jest pod skrytą okupacją szatańskich istot ujawnianych nam nawet przez Biblię, które to istoty eksploatują i wyniszczają każdego z ludzi na setki odmiennych sposobów, które powtarzalnie wyniszczają zarazami, wojnami i skrycie powodowanymi przez siebie kataklizmami większą część ludzkości, oraz które na setki ukrytych sposobów powstrzymują naukowy i techniczny rozwój ludzkości a także upowszechnianie wszelkiej prawdy. Ponadto kłamstwo to ukrywa też rozliczne empiryczne dowody nieustającej obecności i skrytej działalności na Ziemi reprezentantów aż całej konfederacji okupujących nas człekokształtnych istot wielu różnich ras i wyglądów, wysoki poziom technicznego zaawansowania których upodabnia ludziom ich możliwości do niemal nadprzyrodzonych mocy. Ukrywa ono także fakt iż osoby uprowadzane do UFO widują tam także rasę krewniaków ludzi, z rasy których z pewnością i my się wywodzimy, ponieważ ich anatomia zdaje się różnić od ludzkiej jedynie kilkoma niewielkimi szczegółami jakie opisuję, między innymi, w #A2 do #A2cd i w #E2 ze swej strony o nazwie "ufo_pl.htm", a jakie to szczegóły najczęściej obejmują pojedyńczą pionową zmarszczkę pomiędzy brwiami, włosy naturalnie rosnące pod górę głowy, brak zwisającej fałdy w uszach, oraz nieco odmienny nos i podbródek - przykłady których to szczegółów obecnie często są też widywane w TV u różnych decydentów. Problem jednak z wyglądem polega na tym iż prawdopodobnie dokładnie te same szczegóły anatomiczne posiadają także niektórzy ludzie. Dlatego warto pamiętać o starym przysłowiu "NIE oceniaj książki po jej okładce" (patrz https://www.google.pl/search?q=nie+oceniaj+ksi%C4%85%C5%BCki+po+ok%C5%82adce ) a stosować się do cennej rady z Biblii podanej w wersecie 7:16 z "Mateusza" i w wersecie 6:44 z "Łukasza" - jaka stwierdza "Poznacie ich po ich owocach". Ponadto owo sumaryczne kłamstwo "oficjalnej nauki ateistycznej" pośrednio i krzywdząco oskarża też o zasiewanie rzekomej nieprawdy najbardziej patriotycznie zorientowane osoby, które narażają się na najróżniejsze prześladowania aby uświadamiać bliźnim gorzką prawdę o swych powtarzalnych uprowadzeniach do UFO, o bolesnych i degradujących eksperymentach i sposobach eksploatacji (w tym seksualnej) jakich doświadczają na UFO, o materialnych śladach nieustającej obecności UFO na Ziemi, o budowie i działaniu UFO, o dokonanych obserwacjach UFO, o prześladowanich całej ludzkości przez UFO, itd., itp.

Moje badania odkryły także powód dlaczego "oficjalna nauka ateistyczna" z upływem czasu stała się aż tak powypaczana i skorumpowana - powód ten wyjaśniam w punktach #G3 do #G5 ze swej strony "wroclaw.htm" i w bazującym na nich wpisie numer #341 do blogów totalizmu, jakie ujawniają faktyczne różnice naukowych znaczeń "co" i "jak". Okazuje się iż powodem tym jest, że pracownicy owej oficjalnej nauki przez całe swe życie NIE wykonują żadnych produktywnych "prac fizycznych". Tymczasem to właśnie wykonywanie produktywnych "prac fizycznych" uczy ludzi "mądrości" pozwalającej znajdować procedury "jak" zdolne poprawnie i efektywnie pokonywać, rozwiązywać lub omijać przeszkody oraz wypełniać najróżniejsze wymagania nakładane w rzeczywistym życiu na każdą produktywną twórczość ludzką. Z kolei aby NIE ujawniać swojej niekompetencji w znajdowaniu poprawnej procedury "jak" dla badanych przez siebie problemów, decydenci "oficjalnej nauki ateistycznej" wymyślili i nieustająco już wdrażają doskonały wybieg polegający na prezentowaniu wszystkiego w jedynie słownikowym opisie "co" - jaki doskonale ukrywa brak kompetencji osoby opisującej dany problem ponieważ pozwala aby ujawniające mądrość procedury "jak" były zastępowane przez produkty oderwanej od rzeczywistości i nierespektującej prawdy wyobraźni "co". W rezultacie, zamiast być zorientowana na wypracowywanie poprawnych procedur "jak", cała nasza "oficjalna nauka ateistyczna" jest zorientowana na podawanie w badanych przez siebie problemach jedynie opisów "co" skutecznie ukrywających braki kompetencji u badaczy tych problemów. Co gorsze, monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" już zdołał ograniczyć całą dzisiejszą edukację do jedynie pamięciowego uczenia się "co", zamiast popierania rozumowego i praktycznego zgłębiania mądrości "jak". Stąd właśnie aby zmusić ludzi do wykonywania produktywnych prac fizycznych jakie będą uczyły ludzi znajdowania poprawnej procedury "jak", Bóg na tyle mądrze wprogramował w ludzi zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm"), że aby zapracować sobie na przeżywanie owej nirwany absolutnie koniecznym jest wykonywanie ciężkich prac fizycznych. (Odnotuj iż umiejętność wypracowywania "nirwany" pozwala pousuwać z Ziemi "pieniądze", które są źródłem wszelkiego zła na Ziemi, stwarzając nowy i doskonały przyszły "Ustrój Nirwany" ilustrowany naszym filmem "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", w którym obecne bezwybiorcze wynagradzanie "pieniędzmi" wszelkich ludzkich postępowań, w tym nawet kryminalnych, będzie zastąpione przez przyszłe wybiorcze wynagradzanie wyłącznie produktywnych "prac fizycznych" właśnie "szczęśliwością nirwany".) W rezultacie tego unikania wykonywania prac fizycznych przez dzisiejszych naukowców, w swym życiu NIE umieją oni opracowywać poprawnych i dobrze działających procedur "jak" pozwalających rozwiązywać konfrontowane przez ludzi prawdziwe problemy. W rezultacie, aby chociaż udawać iż naukowcy są jednak kompetentni w sprawach o jakich się autorytatywnie wypowiadają, wszystko co twierdzą formułują oni wyłącznie jako słownikowe opisy stwierdzające "co" jednak unikające wyjaśnienia "jak". Przykładami takich "co" pozbawionych "jak" są praktycznie niemal wszystkie tzw. "prawa fizyczne" upowszechniane przez "oficjalną naukę ateistyczną" - tak jak ów brak "jak" w publikacjach nauki wyjaśniłem szczegółowiej w punkcie #G4 ze swej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" oraz we wpisie numer #341 do blogów totalizmu. Nowoczesne sformułowania owych praw fizyki (pomijając jednak opracowane jeszcze np. w starożytności prawa w rodzaju "Prawa Archimedesa" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Archimedes+principle ) niemal nigdy NIE wyjaśniają "jak" zjawiska opisywane danym prawem są realizowane, a tym samym niemal żadne z nich umożliwia "inżynierską" weryfikację czy stwierdza ono prawdę, zmuszając w ten sposób odbiorców owego prawa do przysłowiowego "uwierzenia naukowcom na słowo". W ten sposób owa niemożliwa do zweryfikowania słownikowa "wiedza" nauki i naukowców (a także edukowanych przez tę naukę decydentów) stwierdzająca jedynie "co" a pozbawiona jednak "mądrości" uzupełniających ją procedur "jak", uniemożliwia ludziom odróżnianie przysłowiowych "wypchanych orłów" od orłów prawdziwych, a ponadto prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a stąd i NIE umożliwia nabycia przez decydentów zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów - na co najlepszym dowodem są zdarzenia obecnych czasów.

Najlepszym przykładem jaki ujawnia niekompetencję naukowego podejścia "co" w rozwiązywaniu problemów, w porównaiu do podejścia "jak", ilustruje przykład mojego rozwiązania problemu "malejącej numeracji stron" oprogramowaniem wordprocesora WORD. Przykład ten opisałem w punktach #I1 (po polsku) i #I2 (po angielsku) ze swej strony internetowej o nazwie "tekst_13.htm" oraz we wpisach numery #304 i #304E do blogów totalizmu. Jak tam wyjaśniłem, zorientowana na nauczanie tylko "co" dzisiejsza edukacja NIE uczy umiejętności umożliwiającej znajdowanie "jak" dla problemu owej malejącej numeracji stron. W rezultacie, programiści wyedukowani w dzisiejszym duchu edukacji "co" NIE byli w stanie poprawnie zaprogramować malejącej numeracji stron, twierdząc że taka numeracja w wordprocesorze WORD wcale NIE jest możliwa. Wszakże aby prostymi narzędziami jakie dostarcza WORD wypracować "jak" dla malejącej numeracji stron, najpierw konieczne jest poznanie "jak" naprawdę komputer realizuje proste działania matematyczne. Dopiero zaś znając sposób "jak" realizowania przez komputer działań matematycznych staje się też możliwe wypracowanie formuły "jak" pozwalającej w WORD na realizowanie takiej malejącej numeracji stron - jaką ja używam w powtarzalnie aktualizowanych tomach swej internetowej publikacji [13] w formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (12pt i 20pt) zestawiającej wszystkie moje wpisy do blogów totalizmu - patrz strona "tekst_13.htm".

Jest oczywistym iż uświadamiając tutaj generującą mądrość rolę nauczania wszystkich ludzi, szczególnie młodzieży, sposobu wypracowywania procedury "jak" oraz unikania myślenia w obecnie wmuszanych ludzkości kategoriach słownikowego "co" służącego głównie ukrywaniu autorytatywnej niekompetencji, przypomnieć tu też warto znaczenie przedmiotu "prace ręczne" dla formowania właściwego nastawienia szkolonej młodzieży do uczących ich "jak" produktywnych "prac fizycznych". Z tego co pamiętam z czasów własnej nauki, przedmiot "prace ręczne" zwykle był zlecany najbardziej nudnym i niekompetentnym nauczycielom, którym kierownictwo szkoły bało się powierzyć jakikolwiek "odpowiedzialny" przedmiot. Tymczasem np. w szkołach podstawowych, gdzie uczniowie bezpiecznie mogą być uczeni np. cudownego zjawiska użycia nasion do wyrastania warzyw zjadanych na surowo, albo zbórz plony jakich potem mogą być mielone i wypiekane przez uczni, czy nawet mniej znanych drzew owocujących i to NIE tylko supermarketowego typu, ale także w rodzaju jadalnych kasztanów (patrz https://www.google.pl/search?q=jadalne+kasztany+drzewo ), buków, czeremchy, czy sosen pinia (patrz https://www.google.pl/search?q=sosna+pinia+o+jadalnych+nasionach ) - owoce wszystkich których są w stanie poszerzyć rozmaitość zjadanych przez ludzi plonów natury, warto byłoby aby ów przedmiot "prac ręcznych" powierzać najbardziej kompetentnym nauczycielom, którzy sami mają dobrze zadbane ogródki lub działki oraz są znani z miłości do natury. Tacy bowiem odtwarci na naturę i na prawdę nauczyciele zwrócą uwagę swych uczni, że każda produktywna "praca fizyczna" daje najlepszy produkt tylko jeśli jej wykonaniem spełnia się najróżniejsze wymagania, zasady, wybory, daty, umiejętności, a stąd iż uczy ona ludzi właśnie znajdowania generujących życiową "mądrość" procedur "jak" - tak jak opisują to punkty #G3 do #G5 ze strony o nazwie "wroclaw.htm". Z kolei, jeśli w ramach tego przedmiotu szkoła pozwoli takiemu nauczycielowi organizować dla dzieci sadzenie w rzeczywistym terenie (np. na nieużytkach, przy drogach, na brzegach strumieni, a nawet na miedzach znajomych farmerów) owych drzewek owocujących typu wskazywanego np. w podpisie pod Fot. #A1 ze strony "cielcza.htm" jakie dzieci uprzednio powyrastały z nasion osobiście przez nie pozbieranych jesienią, wówczas esencja takich lekcji zapewne pozostanie dla nich przewodnikiem moralnie poprawnego postępowania przez resztę życia. Podobnie "prace ręczne" w szkołach średnich mogą już być nakierowane na zwracanie uwagi uczni na ścisłe spełnianie wymagań "jak" przy produktywnym wytwarzaniu czegokolwiek użytecznego - np. choćby tylko wysoce bezpiecznych w produkcji przestrzennych brył geometrycznych formowanych z wiązania niciami odpowiednio zwymiarowanych miniaturowych deseczek lub patyczków. Natomiast studentom uczelni w tym samym celu zwracania ich uwagi na uczące "jak" można już powierzać obowiązki "praktyki produkcyjnej" wymagającej faktycznego wykonywania prostych ale użytecznych produktów obowiązkowo spełniających najróżniejsze kryteria i wymagania jakości i przydatności. Najbardziej zaś odpowiedzialnym za zgodną z wolą Boga przyszłość ludzkości uczelniom kształcącym kapłanów, ja rekomendowałbym co najmniej cały semestr praktyki przemysłowej uczącej ich studentów produktywnych realii i wymagań faktycznych prac fizycznych. Wszakże takie prace fizyczne ujawniałyby im klucz do poznawania "jak" - zagubiony przez religie w czasach likwidacji klasztorów i produktywnego życia mnichów. To zaś dałoby im do ręki narzędzie umożliwiające odróżnianie z pomocą "jak" poprawnej i ponadczasowej wiedzy i prawdy od nowoczesnych kłamstw, a tym samym umożliwiające też włączanie tej wiedzy i prawdy do swego światopoglądu oraz na ich aktywne upowszechnianie dla zapobiegania zapowiadanej wersetami 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" w Biblii karze za "odrzucanie wiedzy".

Warto tu też dodać, że owe dwa analizowane tu krótkie wersety Biblii potwierdzające nieistnienie "upływu czasu" w przeciw-świecie (tj. "u Pana"), wyrażają też sobą aż całą listę najróżniejszych innych prawd. Najważniejsze z tych prawd już omówiłem w miejscu analizy owych wersetów z punktu #I2 na stronie o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Przykładowo potwierdzają one prawdę dowodzoną w "części #I" strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", że faktycznie "upływ czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie, ponieważ zaś przeciw-świat jest tym istniejącym "naturalnie", pierwotnym i oryginalnym z obu fizykalnych światów wszechświata, potwierdzenie to poświadcza również moje odkrycie iż w naturze "upływ czasu" NIE istnieje, a został on technicznie zaprogramowany tylko dla stworzonego przez Boga naszego "świata materii". Ponadto wersety te pocieszają nas w sprawie przygnębiającego obrazu naszych czasów, w których niemal wszystkie autorytety - włącznie z jakoby zadedykowaną prawdzie "oficjalną nauką ateistyczną", chronicznie już okłamują ludzkość. Wszakże jedna z informacji zakodowanej w owych wersetach, a rozszyfrowanej w punkcie #I2 strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", ujawnia obietnicę Boga, że opisywane tutaj odkrycie o NIE istnieniu "upływu czasu" w naturze, rozpocznie zupełnie nową erę głoszenia prawdy na Ziemi. Tak więc istnieje jakaś nadzieja, że Bóg dopilnuje aby obecne coraz mroczniejsze czasy kiedyś się skończyły, zaś faktyczne oświecenie i prawda w przyszłości powróciły do ludzkości.

Zarówno z tego co zaprezentowałem w niniejszym wpisie #346, jak i z treści "części #I" oraz z całej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", w oczy rzuca się dość fundamentalny wniosek, potrzeby wdrażania którego w życie NIE chce jednak przyjąć do wiadomości ani dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", ani obecni decydenci, ani nawet narody Ziemi. Tymczasem wniosek ten stwierdza, że każdy rodzaj czyichkolwiek badań, włącznie z wszelkimi badaniami prowadzonymi przez naszą monopolistyczną, "oficjalną naukę ateistyczną", faktycznie sprowadza się do ustalania "jak" Bóg zaprogramował działanie tej części otaczającej nas rzeczywistości, której owe badania dotyczą. Czyli esencja każdego rodzaju badań sprowadza się do badania Boga z nastawieniem na ustalenie owego "jak" wyjaśnionego dokładniej w #G3 do #G5 ze strony "wroclaw.htm". Wszakże skoro Bóg stworzył wszystko co istnieje w naszym świecie materii, stąd jakikolwiek fragment owego stwarzania naukowo by się nie badało, zawsze badania te ograniczają się do poznawania "jak" Bóg dane coś stworzył, oraz "jak" dany stworzony przez Boga fragment rzeczywistości działa. Jakże jednak badać Boga i poszukiwać prawdy o Bogu i o tym co Bóg postwarzał, jeśli (tak jak zwodniczo czyni to dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna") ktoś odwrócił się tyłem do Boga i twierdzi iż Bóg NIE istnieje, albo jeśli (tak jak to czynią np. dzisiejsi kapłani - patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") ktoś "odrzuca wiedzę" oraz NIE chce uczyć się owego "jak" wyjaśnianego w #G3 do #G5 strony "wroclaw.htm". Nic dziwnego iż to odejście od prawdy i odrzucanie wiedzy zarówno owej nauki, jak i kapłanów, zmieniło już Ziemię w "przedsionek piekła" jaki dookoła widzimy, a głębię upadku jakiego ujawnia np. moja strona "2030.htm" albo nasze półgodzinne darmowe filmy o tytułach "Zagłada ludzkości 2030" oraz "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". Najwyższy więc już czas, aby NIE czekając aż wszystko na Ziemi nieodwracalnie się zawali zaś zniszczenia natury będą aż tak ogromne iż dalsze życie ludzi stanie się niemożliwe, poszczególne narody demokratycznie i pokojowo "wyperswadowały" swoim decydentom i politykom, iż dla postępu a także dla ochrony ludzkości przed samozagładą pilnie i konieczne jest oficjalne powołanie nowej "nauki totaliztycznej" opisywanej w punktach #C1, #C4 i #C6 mojej strony o nazwie "telekinetyka.htm" - tak aby ta uznająca rolę Boga nowa "nauka totaliztyczna" mogła wyeliminować wyniszczający wszystko monopol obecnej "oficjalnej nauki ateistycznej" oraz skierować ludzkość i Ziemię na drogę faktycznych naukowo-świeckich badań Boga i poszukiwania naukowej prawdy "jak" o wszystkim co Bóg postwarzał w swej nieskończonej twórczości i wiedzy.


http://pajak.org.nz/14/14_n01h.jpg
Fot. #I5a: Oto ja (dr inż. Jan Pająk) trzymający w ręku prototyp "Piramidy Telepatycznej" zbudowany przez współpracujących ze mną Wrocławian zgodnie z wytycznymi jej budowy podarowanymi ludzkości za pośrednictwem byłej Miss Włoch, Pani Danieli Giordano, przez totaliztyczną istotkę w nirwanie mieszkającą na odległej galaktyce. Oryginalnie powyższe zdjęcie owego międzygalaktycznego "telepatyzera" jest pokazane i omówione jako "Rys. K1" z tomu 9 mojej monografii [1/5] upowszechnianej poprzez stronę "tekst_1_5.htm", poczym powtórzone jako "Fot. #2" ze strony internetowej o nazwie "telepathy_pl.htm". Z kolei oryginalnie wykonany przez Panią Danielę Giordano prototyp tej "Piramidy Telepatycznej" jest pokazany na zdjęciu z adresu http://pajak.org.nz/cr/1995_05_03_emilio_daniela_jan_sicily.jpg , który to prototyp najpierw opublikowałem jako "Fot. #I2b" ze swej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm", potem zaś włączyłem w skład wpisu numer #330 do blogów totalizmu.

Mam obowiązek tu dodać, że żaden z obu powyższych dotychczas zbudowanych na Ziemi prototypów tej piramidy telepatycznej NIE zadziałał. Powodem jest iż aby mogły one zadziałać, konieczne jest zbudowanie dwóch idealnie dostrojonych nawzajem do siebie prototypów tego "telepatyzera" - co przekraczało możliwości wykonawcze i finansowe zarówno Pani Danieli Giordano jak i moje. Oczywiście monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" ma środki i wyposażenie pozwalające zbudować i dostroić do siebie dwa prototypy takich urządzeń - przykładowo był w stanie wydać ogromne sumy na zbudowanie w 2015 roku tzw. instalacji LIGO (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=LIGO ) jaką opisałem w punkcie #E1.1 swej strony o nazwie "telepathy_pl.htm" oraz we wpisie #268 do blogów totalizmu, zaś jaka to LIGO jest tylko uproszczoną wersją powyższej "piramidy telepatycznej" podarowanej ludzkości przez totaliztyczną istotkę z gwiazd. Niestety zajmując się głównie rozgłaszaniem po świecie co NIE istnieje i czego rzekomo NIE można dokonać, obecna "oficjalna nauka ateistyczna" nigdy NIE zdobędzie się na pokazanie co dzięki pomocy i mądrości Boga oraz ludzkiej dedykacji i wynalazczości we właściwych warunkach popierania wynalazczości potrafilibyśmy wszyscy dokonać dla dobra całej naszej cywilizacji i przyszłych pokoleń. Wielka więc szkoda, że aż do czasu kiedy na Ziemi powstanie pierwsza uczelnia praktykująca zasady totaliztycznej nauki stwierdzające iż 'wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób "jak" tego dokonać' - referowane linkami ze strony "skorowidz.htm", prawdopodobnie nikt z ludzi NIE będzie miał chęci ani siły aby wystawiać się na furię oficjalnej wrogości i ataków opisywaną w punkcie #A1 strony o nazwie "milicz.htm" tylko aby zbudować to cudownie podarowane nam urządzenie telepatyczne, które z jednej strony jest w stanie udowodnić każdemu empirycznie iż telepatia propaguje się z nieskończenie dużą szybkością, zaś z drugiej strony pozwoli nam regularnie kontaktować się za pomocą telepatii z totaliztyczną cywilizacją zamieszkującą odległą galaktykę, jaka stara się nam pomagać w uwolnieniu się od skrytej okupacji i eksploatacji ludzkości przez złośliwie spychających nas ku przepaści praktykantów filozofii szatańskiego pasożytnictwa omówionej na stronie "parasitism_pl.htm".Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Niniejszy wpis #346 został adaptowany z treści punktu #I5 strony internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" (aktualizacja datowana 17 marca 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://nirwana.hstn.me/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://drobina.rf.gd/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "immortality_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/immortality_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #346, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #346:
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" (#I1 to #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#344, 2022/3/1 - "wężowe kamienie" jako czujniki gęstości "energii moralnej" (#J2 z "stawczyk.htm")
#343, 2022/1/27 - role Boga i ludzi w eliminowaniu źródeł zła ze świata materii (z #C8 strony "nirvana_pl.htm")
#342, 2022/1/1 - sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie kobietom aborcji (#L1 do #L3 z "2020zycie.htm")
#341, 2021/12/1 - tylko "prace fizyczne" uczą mądrości "jak" (#G3 i #G4 z "wroclaw.htm")
#330, 2021/1/1 - najważniejsze z nowoodkrytych prawd o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm")
#325, 2020/8/1 - wygląd, budowa i działanie męskich "Drobin Boga" (#K1 z "god_istnieje.htm")
#312, 2019/7/17 - przyspieszanie upływu czasu w starszym wieku (L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - kabała Eliasza z Biblii i jej drzewo życia (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12 - polski film "Zagłada ludzkości 2030" z angielskimi napisami (#N1 z "2030.htm")
#294, 2017/12/20 - każde "perpetuum mobile" jest dowodem iż Bóg istnieje (#D3 z "god_proof_pl.htm")
#273, 2016/7/1 - stała gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskonczoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")
#242, 2014/2/18 - dwa odmienne rodzaje czasu - nienawracalny starzejący atomy a nawracalny ludzi (#A1 i #C4.1 z "immortality_pl.htm")
#236, 2013/8/30 - "Omniplan" sterujący naszym życiem w "nawracalnym czasie softwarowym" (#C4 z "immortality_pl.htm")
#230, 2013/2/1 - starożytny "telefon telepatyczny" z kościoła w Gdańsku (#D1 do #D5 z "artefact_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :
kwi 17 2022 #345_1E: The natural "elapse of time"...

#345_1E: The natural "elapse of time" and "time" does NOT exist - in February 2022 I discovered a proof that confirms this amazing truth (part 1)

 


Abstract: This publication presents the evidence in support of the thesis that in the original world of our universe called here the "counter-world" neither exists the "elapse of time" nor "ageing work of time" so that in there all movements and all events occur with the infinitive speed, while ageing does NOT exists, thus the establishing of this fact lead us to the conclusion that the "elapse of time" and the "ageing work of time" was invented by God and pre-programmed only into our secondary "world of matter" that God created from continually moving so-called "God Drobinas" that naturally exist in the counter-world. The evidence that represents unanimous confirmations from all the most important and reliable "three witnesses", which I present here in support of the truth of this thesis, includes: (a) the lack of errors originating from the so-called "data redundancy" that should be manifested in our "world of matter" if the "time elapse" existed in the "counter-world"; (b) the clear information encoded into two verses of the Bible quoted and interpreted in the text below that confirm the non-existence of "time elapse" in the counter-world where God lives (these verses represent a kind of the "[Ω] God Stamp"); (c) the most vital empirical evidence that confirms the non-existence of "time elapse" in the counter-world, such as: (c1) the so-called "Tunnel Effect", (c2) quantum organization of energy conversion in the behaviour of elementary particles of matter, (c3) the existence of the so-called "energy levels" in the orbits and movements of electrons around atomic nuclei, (@c3) the "[@A3] God Clocks", (c4) the actual existence of the "continuous mobility" of God Drobinas, the movements of which form in the counter-world what ancient Greeks called "chaos", (c5) infinite speeds of all movements in the counter-world - e.g. (c5a) infinite speed of propagation of telepathic waves, (c5b) infinitive speed of telekinetic motion, (c6) the jumping shifts of telekinetic UFOs - see Fig. #I3a below, (c7) the existence and principle of operation of the so-called "state of telekinetic flickering" which (among others) allows people's bodies to pass through solid matter (e.g. through walls), and yet several further phenomena.

Motto of this post #345E to blogs of totalizm: 'How we can trust that the "official atheistic science" does NOT mislead us in the matter of existence of God, if this science does NOT recognise nor acknowledge the truth of such vast body of evidence and so many formal scientific proofs for the existence of God, the only of those which developed the author of this publication include the formal proof for the existence of God carried out with the scientifically-irrefutable method of mathematical logic - presented in item #G2 (and explained with other proofs by item #G3 in there) from his web page named "god_proof.htm", the personal for everyone proof for the existence of God that everyone carries with himself/herself and is presented in items #D1 to #D3 from the web page named "2020life.htm", as well as the other evidence from this publication.' (Bitter truth about the incompetence of the present "official atheistic science" in rational and effective research concerning thinking and creative beings other that humans the intelligence of which is significantly more superior than that of the human scientists.)


#I1. What is this error from "data redundancy" and why the lack of it manifested in all events that change something in our past is so important that it should cause changes in our present, while changes of past caused either by God or by other beings travelling through time, provide us with a definite confirmation that in the "counter-world" there is NO "elapse of time" and there is NO ageing work of "time" manifested to us (i.e. that the technically measurable "elapse of time" is an invention of God wisely pre-programmed by God only into our "world of matter" and into living creatures that God created from the ever-moving building material called "God Drobinas"):

I hereby have the pleasure to report a very important news, which I would like to share with my readers via this post #345E for blogs of totalizm. Namely, at the end of February 2022, I finally discovered and I am describing here the evidence that I was seeking for a long time and which definitely confirms that in the counter-world the "elapse of time" does NOT exist, so that over there everything happens instantly. On the other hand, since such a physical and measurable "elapse of time" does NOT exist in the counter-world, then all changes introduced to our past both by God or by other technically advanced creatures capable of travelling through time, would have to cause the phenomenon of errors resulting from the so-called "data redundancy" - see https://www.google.com/search?q=data+redundancy . However, the consequences of causing errors by this phenomenon, in our world of matter cannot be noticed technically - although they are registered by our erasable memory. In turn the accepting of the proving value of the lack of such "data redundancy" errors in cases when something important in our past was changed, opens a wide window to the counter-world (i.e. to a world different from and opposite to ours, which in the religious context in my youth was referred to as that "other world"). In turn through this window we can now get to know our God much more effectively, and thanks to a better knowledge of Him we will be able to better fulfil God's commandments and requirements - thus improving NOT only the lives of ourselves, our fellow humans, and the fate of the nature that surrounds us; but also the entire human knowledge and advanced technology of the future (including building of time vehicles described at "immortality.htm" that will save future people from death), and also gradually working out for us the future participation and cooperation with God in the difficult task of eliminating from the entire universe the "sources of evil" that exist in it (e.g. by eliminating "money" through the implementation of the "Nirvana System" illustrated in our movie https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ) - as I explained this in items #C8 to #C8bc from my web page named "nirvana.htm" and in the post #343 to blogs of totalizm based on these items. Therefore, in spite that like every present person, also you (the reader) probably suffer from the so-called information overload (see https://www.google.com/search?q=information+overload ) due to the avalanche of propaganda of "evil powers" telling you that God supposedly does NOT exist, I still assure you - believe my experience and knowledge that it is really worth learning about previously unknown truths about God, including those that I am describing here.

So let us start from explaining what this "data redundancy" is (see https://www.google.com/search?q=data+redundancy ) and why it provides us with such a vital evidence about the non-existence of "elapse of time" in so-called "nature". Well, in computer sciences, especially in the area of software engineering and the formation and use of "databases", the concept of this "data redundancy" (in Polish called "nadmiarowość danych" - see https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) is widely known and described in professional literature. I lectured on it to my students practically at almost each of these professorships that I held in my life in Cyprus (i.e. in Famagusta), in Malaysia (in Kuala Lumpur), in Borneo (Kuching) and in Korea (Suwon) - for the experiencing of which I am very grateful to God, because it was thanks to this lecturing that I gained in depth knowledge on the subject. Also immensely helped the life-long training in finding correct solutions to problems that bother us, which I acquired due to learning to work out "how" on the basis of solving problems during personal performance of productive "physical works" practically throughout almost my entire life, i.e. until the time when my aged body began to refuse to obey me. Both these taken together allowed me to discover the confirmative importance of the evidence that I am describing here. Notice, that in items #G5 and #G3 from the web page named "wroclaw_uk.htm" I explained in more detail this "how" and the huge importance of learning it through voluntary performance of productive "physical work" with moral motivations - the acquisition of which motivations are explained in item #A2.12 from the web page "totalizm.htm". After all, only the teaching power of performing such productive "physical works" is able to teach the accomplishment of the true wisdom in life. In turn only such true wisdom, and NOT e.g. just the education, allows to correctly distinguish evil from good, truth from lies, facts from fiction, and thus also to effectively solve difficult problems that bother people.

The concept of "data redundancy" means that the same "data" is stored in more than one file which collects it, and then is used from each of these files by a different application. This in turn causes that when in real life the content of such data changes, the omission of updating it in all these files, creates and multiplies sources of various errors. For example, if someone's date of employment at a given position or advancement to a better position is duplicated with separate data files used by various programs or documents of the same company, then if any such "date" for some reasons changes for this person, then the fallible people usually forget to change them also in all places from which the new data is to be used - causing falsehood and discrepancies in the information held and disseminated. In turn the more files store given data, the higher probability that their change will introduce various errors.

I have been researching and documenting in detail the methods and effects of God's actions since 1985. This is because in that year I developed the first in the world and still the only true "Theory of Everything of 1985" (see my web page "dipolar_gravity.htm"), which in scientifically irrefutable manner proved to me that "God does exist". My special interest in researching God’s methods was intensified by previously unknown to people changes made in our past by God or by other beings capable of travelling through time - the possibility and explanation of the existence of which my theory postulated for the first time in the world, and then detected and described them with the concept of the so-called "reversible software time" developed only by that my "Theory of Everything of 1985" and described at "dipolar_gravity.htm" . In my research I encountered a huge number of such changes made in our past, the later consequences of which for our present situation, however, also caused changes in a large number of observable facts, the occurrence of which my memory and scientific perceptiveness allowed me to notice personally. For example, my habit to scientifically decode with the help of the findings of both my "Theory of Everything of 1985" and with my newest "Theory of Life of 2020", the knowledge that God wisely, precisely and skilfully encrypted into individual verses of the Bible, has already shown me that even the content of some words and expressions of the Bible are constantly changing - probably this is a reason why the content of the Bible is called "living word". (As examples of my decryption of knowledge encrypted in verses of the Bible and until today overlooked by other researchers - consider e.g. the analyzes of verse 2:7 from the biblical "Book of Genesis" provided in (e1b) from (e) in item #H3 and in item #L2 of the web page named "2020life.htm", or consider my analyzes of the commandment of God "Do not covet your neighbour's wife" which I publish in item #L1 from the same web page named "2020life.htm", and also in post #342E to blogs of totalizm.) The earliest premises that someone stubbornly changes our past I discovered when analyzing authentic UFO photographs. It struck me that practically all of them are either published by anonymous photographers, or by people whose with great publicity the "official atheistic science" accused wrongly that their pictures are "fabrications" - for examples of such UFO photographs see item #C2 and Fig. #6ab from the web page named "memorial.htm" and see subsection P2.14.1 and Fig. P28 from volume 14 of my monograph [1/5] available at "text_1_5.htm". (In my opinion, these people, or their descendants, should now receive a formal apology from the institution of "official atheistic science".) In turn, the first of the most shocking change made in our past, the experiencing of which for me was a real eyes openning, and at the same time reassured me that someone making these changes of our past represent an objective fact aimed at maliciously sabotaging the increase in human knowledge - as I explained it in the 3. from "ad. 2." in subsection V5.1 of volume 16 of my monograph [1/4] available at "text_1_4.htm". This my first sure change in our past that I painfully noted, depended on removing in one night the book about the historic dates of blooming of cherries in Japan, which I was browsing in the NZ library of the University of Otago in the evening, and which the next morning this library did NOT have any more because in the meantime someone travelled to the past and removed the order for its copy from the list of orders for new books brought to this library (which removal of book order was the next morning confirmed by checking the documentation of this library).

Independently of changes made in our past by God, such changes are able to be carried out by all beings whose level of science and technology achieved the ability to build time vehicles and the ability to travel through time - see "immortality.htm". Another important such change, which shook me equally strongly, is described in the 4. from that "ad. 2." in the same subsection V5.1 of volume 16 in my monograph [1/4] available at "text_1_4.htm". Namely, in 1983 my friends researched under hypnosis a New Zealand woman previously abducted to a UFO, to whom in my publications I refer under the pseudonym Miss Nosbocaj - while a copy of her report from the entire hypnotic session, immediately after hypnosis copied from a tape recording and printed and then handed over to me, I later analyzed in detail while after being translated from English into Polish, I published, among others, in subsection UB1 from volume 16 of my monograph [1/5]. In the written report on the course of this hypnotic session, changes took place as I explained and published in my works the key significance of their meanings. The most significant of these changes was the replacement in 1994, literally in front of my eyes, of one English keyword "business" that originally was used in this written report, by another English word "thing". The point was that originally Miss Nosbocaj reported about a business of breeding of human children on UFO decks (i.e. about "baby business"), the existence of which breeding revealed that we people are secretly sexually and biologically exploited by UFOnauts. Still another perfect example of a change made in our past (in this case probably by God to make me aware and add another witness that the past can actually be changed) is the described more comprehensively in item #D6 from my web page named "timevehicle.htm" and in subsection V5.3 from volume 16 of my monograph [1/4] change in the past of the architecture of the "Megamall" shopping complex in the centre of the Malaysian city of Kuala Lumpur, which was caused by the complete disappearance of the Häagen-Dazs ice cream shop from the next (changed) version of the architecture of this complex. But it happened that in that particular ice cream shop which disappeared from the Megamall, my future wife and I ate our favourite ice cream four days earlier. The most recent change noted was on 2022/3/5 to a film produced in the past. Namely, I was struck by the fact that a group of the same beings, who systematically very carefully and repeatedly review each of the entries to blogs of totalizm, in my post number #344 to blogs of totalizm published on 2022/3/1 viewed with great attention the "trailer" to the film from the year 2011 with the title "The Dragon Pearl" (this trailer can be viewed by the reader at https://www.youtube.com/watch?v=jJv7qJLDDyM ). Because I finished writing that post #344 only a week earlier, I remembered perfectly well, that originally the majority of pictures of this trailer repeatedly showed the "pearl" of the Chinese "dragon" glowing with white light (about which pearl in my research I determined that it is most probably the sighting by ancient people who did not know machines, the invented by me, the healingly and supernaturally shining with a white telekinetic "extraction glow" the Oscillatory Chamber of the second or third generation - see "oscillatory_chamber_pl.htm"). But when on 2022/3/5 I viewed this trailer again to check why these beings were so interested in it, I was shocked to notice that the majority of film sections that repetitively showed this glowing "pearl of the dragon" were "cut out" from it. Most clearly the information about this "pearl" is in some way vital for the future and development of our civilization, thus cutting out and removing of the images of this pearl from the trailer additionally lowers the evidence and credibility of my research and reports, and discourages people from watching this film.

If one thinks about it, each of the above cases of changing the past should generate a huge number of errors in the duplicate data that is described by the concept of "data redundancy" - see https://www.google.com/search?q=data+redundancy . For example, only in the case of the above-described disappearance of the entire ice cream shop from the huge "Megamall" shopping complex, that mysterious "someone" who changed the architecture and development of this complex in the past, in order to keep from people this change as a secret, would have to systematically change a whole lot of data - which would almost certainly lead to some mistakes. After all, without changing these data - especially without updating the memory of many people and the human documentation related to the architecture of this "Megamall", all people working in this complex, as well as all those associated with the establishment of the Häagen-Dazs ice cream shop in there, would know about the change. However, the efforts made at that time by both me and my partner, showed that, apart from us, NOBODY else was aware of that change. I should also add here, that in my research to-date I noticed a lot of various cases of changing the past similar to these listed above. This in turn means that there is in the counter-world some perfectly working mechanism which causes that in spite that in our world of matter there are numerous groups of data which should display errors in manifesting the consequences of "data redundancy", but in every case of changing something in our past, this mechanism is working so perfectly that the change of the past is NOT causing any consequences manifested in the form of different repetitions of data resulting from this change. In the next paragraph - briefly, and in the next item #I2 - more thoroughly, I am going to explain how the operation of this mechanism that eliminates the appearance of such erroneous differences in "data", is explained by my Theory of Everything of 1985 using the principles of the operation of time, or more strictly with the consequences of the lack of "elapse of time" in the counter-world.

And so, in order to simply mention to the reader how these changes made in the past cause the elimination of errors of "data redundancy" in the reality that surrounds us today, I am going to use two hypothetical examples of robots that think and remember their lives, which display all human characteristics (e.g. they reproduce and they can also die) - only that one of them lives in our world of matter having the "elapse of time", while the other robot lives in the counter-world where there is "NO elapse of time". The first of these two robots, male, let's call him for example "Mack", lives in some country of the world in which there is an "elapse of time" - just like such elapse also prevails in the world of matter in which we live. At some point in his life, Mack went on a trip to another country in his world, where he met a female robot, called, for example, "Fiona" - whom he married and had a son, named for example, "John", and then also many other children. After John was born, they snapped a picture of him, which the cousin of Fiona later published in the book that he wrote, and which all schools of that country immediately adopted for compulsory reading, teaching from it children of other robots. Unfortunately, this son John discovered that their world is secretly occupied and exploited by malicious robots-UFOnauts - which dangerous discovery he announced throughout his world. Thus, these malicious UFOnauts-robots able to travel through time decided that they would send their "time couriers" to the time moment when "Mack" was going onto his journey and they would make impossible for him to leave his country - so that he could NOT meet Fiona and could NOT marry her, thus they do NOT have a son John nor his siblings. In result, the passage of time caused that Fiona married someone else and had a daughter who, however, led a typical life, so in fact no book was written about her. However, the information about John and his life achievements was already permanently stored in the sequential memories of a large number of robots because a lot of time had elapsed from Mack's original journey until the moment when John was born and when the book about him was disseminated around the world, and also when schools were teaching already about his discoveries. So without the lack of some mechanism, which would automatically eliminate errors caused by the "data redundancy", in order to completely erase from the entire world of these robots all memory of the existence of John and his achievements, these robot-UFOnauts would need NOT only to change the original event (i.e. to prevent "Mack" from his departure to trip that allowed him to meet "Fiona"), but also without committing any "data redundancy" error, they would also have to laboriously destroy all copies of the book about John, and all translations of this book, and furthermore they would also have to change the curriculum in the schools of the world and wipe out sequential memories all those numerous robots who learned about John's achievements. So practically it would be impossible that they could accomplish all this without committing any error which would reveal to others that the birth of John was secretly erased.

But let us now consider another hypothetical counter-world, almost identical to the previous world of matter, but which differed from it only that in it the "elapse of time" would NOT exist. In such a counter-world everything would happen at exactly the same moment of time. Hence, if the journey of "Mack" was somehow cancelled by malicious robots-UFOnauts, at the same moment "Fiona" would marry someone else and also at the same moment would give birth to a daughter. So there would be no "elapse of time" in which the book about John could be prepared, spread, be translated and adopted for reading in schools. Means, only one move of making the travel of "Mack" impossible would eliminate in there simultaneously all previously existing duplications of data about "John", who unmasked the existence of malicious robots-UFOnauts - which in the previous example formed errors originating from "data redundancy" that spoiled the aspirations of robots-UFOnauts to completely erase the achievements of John. As it turns out, what happens on Earth and can be checked after detecting that a change was made in the past of the world of matter in which we live, exactly coincides with the consequences of changes in such a hypothetical counter-world without the "elapse of time".


#I2. Two possible alternatives to the action of time in the counter-world, logically allowed by my Theory of Everything of 1985, namely: alternative [A] - in the counter-world the "elapse of time" does NOT exist, thus God is the inventor of the "elapse of time" and of the phenomenon of "time" which He pre-programmed only into the operation of our world of matter; or alternative [B] - in the counter-world there is an "irreversible absolute time of the universe" which elapses at least 365x1000 times faster than the "reversible software time" that God invented and in which He pre-programmed the course of our aging and the life of all creatures from our world of matter:

It was my "Theory of Everything of 1985" that allowed me to discover the working procedure "how" which defines the operation of "elapse of time" and also allowed me to increasingly more precisely explain the ageing work of time. It was also this theory that so far revealed to us so many previously unknown truths about the reality that surrounds us. For understanding the working of counter-world, this theory allowed to consider that there exist and are consistent with the previously identified evidence only the two alternatives of the "time elapse" indicated in the title of this item #I2, both of which initially had the same potential to explain the operation of time mechanisms in the entire universe. But at the same time this theory make me to search for some decisive evidence, which becoming one of the required confirmations of the most important "3 witnesses" would indicate to me which one out of these two alternatives represents the truth. I identified this decisive evidence only during my discovery made in second half of February 2022, although its individual samples I started collecting and publishing while still living in Poland, means as early as at beginning of 1980s. So in its initial explanation of "time", which lasted until that February 2022, this theory saw "time" and the mechanism of operation of time in a manner somewhat similar to way the "official atheistic science" still sees to-date two parallel acceptable and currently used explanations for nature of light, i.e. as it sees: (1) wave and (2) corpuscular explanations and theories of light (the actual truth about light, however, we also can establish only through the use of my Theory of Everything of 1985). So it is highly fortunate, that in the second half of February 2022 the author of this report found this long-searched decisive evidence, which indicated that out of both alternatives, only alternative [A] represents the absolute truth - which fact I will try to explain to the reader in more detail herewith in this post #345E to blogs of totalizm. In turn, because there is always a danger that the "evil forces" will find a way to permanently stop the further disclosure of the absolute truths discovered by the author, almost immediately after the discovery and starting the gradual describing of this truth, which I believe is extremely important for humanity (means starting from 2022/2/27) I also started to publish its essence as it is described in this post #345E.

Both of these theoretically permissible and possible alternatives of the operation of time in the counter-world are already indicated in the title of this item #I2. The first of them, which I initially rejected from recognising it to be correct due to my earlier interpretation of biblical verses 3:8 from "2 Peter the Apostle" and 90:4 from the biblical "Book of Psalms", is the alternative [A] stating that in the counter-world such things as the measurable "elapse of time" and the aging effect of "time" do NOT exist at all, and thus the "elapse of time" and "time" itself were "invented" by God and then pre-programmed only into the operation of our world of matter. This alternative immediately comes to mind and is the most obvious. But I was forced to postpone its accepting and publishing in order to be able to think more deeply about its rather unusual consequences for the reality that surrounds us, and also to search whether for the dictionary description of "what" defining the phenomenon expressed by words "the lack of elapse of time in the counter-world" I will be able to develop the engineering procedure "how" explaining principles and consequences of the action of that "what" and to find also examples of confirmations of the remaining two most important and reliable "witnesses" described in (1) to (1c) from item #H1 of my web page named "2020life.htm" - in addition to previously found by myself verses of the Bible that constitute only one from the required "3 witnesses" (the testimonial meaning of which verses on truth of the lack of "elapse of time" in counter-world, interpreted without knowing the existence and operation of "God Drobinas" which are the building material, or cells of God, in the creation of our world of matter, does not necessarily allow for a decisive determining of "how" the mechanism of time works).

The "[Ω] God's seal". Understanding that the verses of the Bible are one of these "three witnesses", the unanimous and consensual confirmations of which are indisputably required to give us absolute certainty that any scientific discovery is important and expresses a timeless truth, I intuitively implement in my research starting from 1985, i.e. since the formulation of my Theory of Everything of 1985 which showed me the scientific foundations for obtaining the certainty that God does exist, and also provided me with premises for proving the existence of God in scientifically irrefutable manner. But only in 2020 I started to formalize in my publication from item #I2 of the autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm" the requirement stating that NO scientific discovery considered important by authorities, does provide certainty that it expresses the truth until it obtains unanimous confirmations that it expresses the truth from all these most important "three witnesses" - among which the confirmation encrypted in the verses of the Bible is the "[Ω] God's seal" crowning timeless truth of this discovery! In turn this my quite revolutionary discovery about the role of the Bible verses as the bearer of the "[Ω] God's seal" that stamps the confirmation of the truth of significant scientific discoveries, soon after it was formalized I additionally published in descriptions of my "Theory of Life of 2020" available at "2020life.htm"- with the defining form contained in (1) to (1c) from item #H1 on the web page named "2020life.htm". So if we try to express in the form of a verbal definition what is the "[Ω] God's seal" described here, then it could be described, for example, with the following words. The "[Ω] God's seal" is a prophetic confirmation of the truth of a significant scientific discovery which is to be made only in the future, but the confirmation of which skilfully and far-sightedly from the very beginning is already encoded into the Bible verses and referring to the essence of this discovery thus providing the discoverer with the reassurance as to the breakthrough significance of his/her discovery, while other people who acknowledge and understand this discovery providing with the certainty that this discovery is an absolute truth extremely important for the progress of humanity, and furthermore informing them also about the level of significance of this discovery by repeating in the Bible the references to its essence in such a number of separate verses as is proportional to the "degree of significance" that this discovery holds for the fate of human civilization. Notice that the "[Ω] God's seal" has this extraordinary feature, that its existence and meaning remains hidden for all other people except for the discoverer of a given truth, and for those people who understand, acknowledge and accept his/her discovery as a truth. (More details on this subject can be found e.g. in (1b) from item #H1 and in (5) from item #H7 of the web page named "2020life.htm".) What is most interesting, the fact that such numerous "God's seals" are actually encoded into the Bible for each one out of important future scientific discoveries, was confirmed to me additionally in February 2022 when for some time in a row I re-analyzed these biblical verses 3:8 from "2 Letter of St. Peter the Apostle "and 90:4 from the biblical "Book of Psalms", the content of which I am quoting below and also the meaning hidden in them from our understanding until that February 2022, I interpret below close to place of quoting them - underlining in there their role as the stamping with the "[Ω] God's seal" the truth of my discovery about the non-existence of "elapse of time" and the work of "time" in the counter-world reported in this post #345E. In turn this additional confirmation that the "[Ω] God's seal" is actually encoded in the Bible for each future significant scientific discovery which reveals the truth, also represents a warning for us stating that "none of the scientific discoveries express the truth nor are essential for humanity, if for these discoveries the "[Ω] God's seal" described here was NOT encoded into the Bible - even if they may seem significant for the authorities who are unable to understand the errors hiding in their procedure 'how', therefore official awarding for them a recognition as containing truth and being significant, with the elapse of time turns out to be highly destructive for the progress of humanity". Hence, no matter how many authorities, politicians and institutions that think only on the dictionary level of "what" but are unable to work out the engineering procedure "how", will glorify a given discovery and invest their authority in its support and dissemination, in fact the lack of the "[Ω] God's seal" for it, is communicating to us that such a discovery should be treated only as a passing rain, which although will form some mud on the surface of the soil, but will NOT be able to penetrate into the roots to revive what is dried up.

For the full clarity of the above alternative [A], I am obliged to explain here the content of the dictionary concept of "what" stating the lack of elapse of time". For this, I will use the analogy of a human runner who as a form of training every day performs a long run around some closed circuit - for example along a circular path encircling a park in his/her city. He/she always takes his/her watch and stopwatch with him/her to check the progress of that run. With a stopwatch is measured the time that elapses from leaving the house until reaching the "resting point", i.e. at the favourite bench in the park, where he/she usually rests. In turn, because on Earth the "elapse of time" does exist, always after reaching there, his/her stopwatch shows how long took this section of the run. But while sitting on a bench, he/she keeps checking on his/her watch to NOT rest for more than e.g. 15 minutes, then he/she starts the stopwatch again and measures the elapsed time while continuing the run to home. In other words, this runner, similarly to each of the people living in our world of matter, collected two different records of the past, one of which typically has the form of the technically (e.g. with a stopwatch) measured and recorded "elapse of time" that took us to perform specific activities, the other one having the form of records in his/her/our memory.

But if (purely hypothetically speaking) something similar was attempted to be done e.g. by one of these miniature intelligent beings similar to humans - the existence of which I discovered and then called them "God Drobinas", then such measurable elapses of time would turn out to be impossible to register because, like this I am going to show, in the counter-world (where God Drobinas live) "elapse of time" does NOT exist at all. Thus, after embarking on the road and reaching the stopping point, the "elapse of time" of such God Drobina would be zero, means no stopwatch would be able to measure it. Also the length of the stop during the rest also could NOT be measured with any watch because it would always be zero. Thus, the only information confirming that given God Drobina performed its running and the accompanying stops, would be the records in its sequential erasable memory, and also in the memories of these other God Drobinas that would see it in action - because in their erasable sequential memories the program records which contained the design of the run would be stored and also would remain the memories of what already have been done. The curiosity and the unusualness of such a run of "God Drobina" along a closed circular path in the counter-world in which there is no "elapse of time" is that hypothetically speaking, if we could watch the run from our world of matter in which exists "time elapse", then at the same moment of time we would saw that God Drobina would be simultaneously at every point of its circulation path, because in the absence of the passage of time all its movements and activities would be made with infinite speed.

In turn the second "alternative [B]", which hypothetically can also explain how our concept of time may reveal itself in the work of the counter-world, assumes that similarly to our world of matter, the elapse of time also exists in the counter-world. But the kind of time that exists and elapses in there naturally and continuously, which I named the "irreversible absolute time of the universe", elapses in there thousands of times faster than our "reversible software time" technically pre-programmed by God, which elapses in leaps in our world of matter. After all, this naturally elapsing time of the universe could NOT, logically speaking, have a jumpy character, as has it our "reversible software time" because of the way "how" it was pre-programmed by God. Because of my previous interpretation of the above-mentioned biblical verses 3:8 from "2 Peter the Apostle" and 90:4 from the biblical "Book of Psalms", I initially assumed that the "alternative [B]" expresses the truth, and then I documented its explanation and consequences in my publications. But I did NOT stop searching for the remaining "3 witnesses", who, in addition to the Bible verses (already known to me and previously interpreted by me) would confirm the truth and correctness of this "alternative [B]". (Notice that from the information encoded in these verses of the Bible it appears that if the "elapse of time" existed on the counter-world then the speed of this "irreversible absolute time of the universe" in there would be over 365x1000 times greater than the speed of elapse of our "human time" in the world of matter.)

I have been describing and maintaining the second "alternative [B]" in my publications for about 14 years, as the first deductions on this subject were published already in 2008. This is because it is less shocking on first consideration and more close to our understanding of the passage of time. Moreover, only this alternative seemingly had a valid "witness" in the form of my first interpretation of these biblical verses 3:8 from "2 Peter the Apostle" and 90:4 from the biblical "Book of Psalms". Unfortunately, that my previous interpretation of these verses of the Bible was NOT underpinned by the later immensely important discoveries of "God Drobinas" in 2020, initially implying "how" the lack of "elapse of time" in the counter-world would be manifested in our world of matter, nor was reinforced by the results of my newest considerations based on the explanation "how" in the previous "alternative [A]" the problem of the lack of errors resulting from the "data redundancy" is caused by the lack of "elapse of time" in the counter-world. I personally know the computer problem of "data redundancy" very well thanks to many years of teaching it as a component of "Software Engineering" at the advanced levels of university specialization in computer sciences. Furthermore, in times preceding the formulation of my newest "Theory of Life of 2020", for some time in a row I found another confirmation of my finding that the Bible contains encoded into its verses confirmation of the truth of every important scientific discovery - which finding I expressed in the form described above under the name "[Ω] God's seal". Only that to prevent all kinds of fools, lazy people, unbelievers, careerists, cheaters, etc., from effortlessly guessing the essence of the most important future scientific discoveries and usurping the authorship of their achievements because they are encoded in the Bible, God formulated this encoding so wisely that in order to understand the essence of any of these discoveries and truths, one must first discover their full and correct content, and only then one can find their coded description in the Bible - see verse 25:2 from the biblical "Book of Proverbs", quote: "With the glory of God - secret, the glory of kings - research." In other words, because at the time of my first interpretation of these verses 3:8 from "2 Peter the Apostle "and 90:4 from the biblical "Book of Psalms" I did not know yet about the existence or features of "God Drobinas" - which I discovered only in 2020 and described in items #K1 and #K2 from the web page named "god_exists.htm", nor I have accomplished yet the cause-effect connection and understanding on the significance of these errors originating from the "data redundancy" for the concept of the lack of "elapse of time" in the counter-world, thus during my first interpretation of these verses of the Bible I could NOT take into account any of my later discoveries which turned out to be enormously important for the correct interpretation of these verses. Meanwhile, after taking them into account, it turns out that these verses try to confirm to us the discoveries described here, the essence of which can be expressed in clumsy human language, e.g. with the following words of my own definition: "aging and other phenomena displayed by components of inanimate matter from our world of matter such as elementary particles and atoms, are governed by the skilful flow of the pre-programmed by God 'irreversible absolute time of the universe' which elapses continuously with a speed over 365x1000 times greater than the elapse of 'reversible software time' which God pre-programmed to rule over the aging and fate of people and all living creatures, while for 'God Drobinas' themselves constituting the building material and information carriers with the use of which God created all the matter and all living creatures of our world of matter, neither the "elapse of time" nor "time" and its work do NOT exist, while all behaviours of these God Drobinas and all consequences of their actions take place in one and the same moment of time, means completely without the participation of the physical 'elapse of time', although in the memories of 'God Drobinas' they leave records of their existence". In order to verify the correctness of the interpretation of both these verses, which is already based on my present level of knowledge, compare the above definition of the essence of the discovery described here regarding time, with the following words of both these verses and the symbolic meanings of the contexts in which these verses were given - I quote both of these verses here from the KJV Bible. (3:8 from "2 Peter the Apostle") "But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day." (90:4 from the biblical "Book of Psalms") "For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night."

In the above quotations note how wisely, precisely and timelessly, for example, the formulation of the phrase from the verse (3:8) "one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day", due to this apparent logical contradiction deliberately inscribed into it, we obtained a very wisely coded information that "with the Lord" the action of the "elapse of time" practically does NOT exist and does NOT reveal itself - which I realized only as a result of my repeated analyzes of this verse caused by the discovery from February 2022 which due to lack of errors type "data redundancy" confirmed to me just that "elapse of time" does NOT exist in the counter-world. After all, remembering about the precision of God's words and knowing that the words of the Bible can never mislead us, if the "elapse of time" existed "with the Lord", then only one of both parts of this expression could be the logical truth, i.e. true then it would be either that "one day is with the Lord as a thousand years" which would mean that it would be untrue that "a thousand years as one day", or the logical truth would be that "a thousand years as one day" which would also mean that it would be untrue that "one day is with the Lord as a thousand years". On the other hand, if in the counter-world (i.e. "with the Lord") neither "elapse of time" nor "time" exists, then both parts of this expression are logically true!

In turn verse (90:4) supplements phrases from that (3:8) with several additional pieces of vital information. I am going to analyse these extensively in #I5 from the web page "1985_theory_of_everything.htm". Here I only draw attention of reader to most important among them. So, for example, the phrase "a watch in the night" contained in it ensures that the truth about "time" was intentionally hidden from theft and is guarded. The phrase "in thy sight" informs that the phenomenon of "time" pre-programmed by God is located in our world of matter, NOT in the counter-world. After all, it is our world of matter that God only "looks" at - while place where He lives is "with the Lord", means in the counter-world. In turn the phrase "as yesterday when it is past" informs that the disclosure of this truth about "time" by a human discoverer of it, changes the era on Earth, causing that the old era of misunderstanding of time by people has just passed "in thy sight" (means in the "eyes of God"), while the new era of knowledge of the truth about time has just begun. Thus, incredibly wisely and far-sightedly, already over 2000 years ago, God made a wise encryption into the Bible of "rubber stamping" with the "[Ω] Seal of God" my discovery of the "second level of significance" for humanity (as this discovery is confirmed by two verses of the Bible) - describing the lack of "elapse of time" in the counter-world and thus also in the nature and explaining "how" phenomenon of "time" works in our world of matter (i.e. the discovery truths of which I previously accomplished but confirmed as a timeless truth only in February 2022).

If one analyzes the above definition of mine, which in the light of discoveries discussed here already more correctly interprets the confirming role of these verses of the Bible, then it turns out that this present interpretation still leaves valid and standing the everything that previously about the influence of this "irreversible absolute time of the universe" and "reversible software time" onto our life and knowledge I already explained in my publications. Only that instead of applying to the counter-world, the pre-programming by God of the "irreversible absolute time of the universe" shifts its operation and consequences to the level of elementary particles and atoms from our world of matter. Furthermore, this present explaining do NOT request any changes to my previously identified actions and consequences of the "elapse of time" occurring in jumps, which God pre-programmed only and exclusively into the operation of bodies of all living creatures from our world of matter. In turn what is the mechanism of these actions, it is explained in more details in a number of my publications. Examples of these explanations are INTRODUCTION and item #G4 from the web page named "dipolar_gravity.htm" or item #D3 from the web page named "god_proof.htm", and also my entire separate Polish monograph [12] available via "tekst_12.htm". In turn when it comes to the consequences of the situation, which can be described with the following dictionary expression of the type "what": in the counter-world does NOT exist and therefore does NOT cause any physical consequences, neither the "elapse of time" nor "time", therefore all movements, stops and communications carried out in there by "God Drobinas" that inhabit the counter-world, are carried out instantly, means these actions have elapse time equal to zero, although they are registered in erasable sequential memories of God Drobinas; and also can be described with the following dictionary expression "what": into the operation of our world of matter God wisely pre-programmed the "reversible software time" described in my publications and pre-programmed of the existence of "God’s Clocks" described in [@A3] below, which created the appearance of the "irreversible absolute time of the universe" - consequences of which for our world of matter are consistent with the above definition and logic, and at the same time are consistent with what most important out of the operation of both these times I have long ago described in my publications while summarized below in [A1] to [a10], and in item #I3. In other words, for the situation described here these consequences for our world of matter are the same as for alternative [B] - only that the engineering pre-programming of "how" for some mechanisms of operation of the "irreversible absolute time of the universe" God formulated in a manner slightly different than I previously thought.

The most important primary consequences of the alternative [A], the occurrence of which immediately strikes and shocks our understanding of the surrounding reality, include the realization that in the situation of non-existence of "elapse of time" all movements and stops of "God Drobinas" in the counter-world must take place instantly - i.e. with infinite speed, and thus that every complex displacement taking place in the counter-world and acting on the principles of laws of the counter-world would have to occur in "jumps", and therefore e.g. God Drobinas moving abruptly along closed circuits will be at the same time (i.e. simultaneously) located in every point and place of their trajectory. (Notice that until 2020 I called these "God Drobinas" with the name "drobinas of counter-matter", while descriptions of my discovery of their existence and also attributes that they display are contained in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm".) Still other primary consequence, which also immediately shocks and catches the eye, is that everything in such deprived of the elapse of time counter-world must be timeless, means it exists infinitely, has NO duration of lasting, nor aging phenomenon nor initial or final moments - what in a sense additionally confirms the findings which logically allowed me to develop the deductions in item #D4 from my web page named "dipolar_gravity.htm" and in based on that #D4 post number #273 to blogs of totalizm, namely the finding that the counter-world does NOT have boundaries in size, nor the beginning of its existence, that is, that it is infinitely vast in all its dimensions and that it exists infinitely long. But probably the most important out of these primary consequences is that they in themselves constitute scientifically irrefutable evidence for the existence of our God. After all, only the unfathomable knowledge, farsightedness and wisdom of our God in such a counter-world without the elapse of time by just using its elementary components "God Drobinas" was able to create our world of matter in which there is time elapse, and in addition for us humans it is the "reversible software time" in which we age and experience all the phenomena and events that teach us - for the educative appearance of which, our world of matter was far-sightedly and wisely created. In other words, the modest description of the lack of "time elapse" in the counter-world does NOT fully reflect the revolutionary concept of consciousness which the definitive determination that this alternative [A] represents truth introduces to our understanding of the reality that surrounds us. To be honest, after realizing the most important consequences of the truth of this alternative [A] documented here, I got scared of the consequences of the revolution in consciousness that this truth is capable of causing. This is why I postponed its publishing until I find for it confirmations from all these "three most important witnesses" which I described in (1) to (1c) from item #H1 of my web page named "2020life.htm".

Notice here, that in the descriptions from this post #345E, I have already indicated and described all these "3 witnesses". After all, the witness (1a) named "logical deductions" provide my considerations that derive the concept of "how" the lack of errors of the type "data redundancy" caused by any changes of the past, provides the mechanism of operation for the lack of elapsing of time in the counter-world. The witness (1b) named the "confirmation with the verses of the Bible" is my current interpretation of verses 3:8 from the "2 Peter" and 90:4 from "Psalms" presented above and prepared on the basis of my latest discoveries of the existence and operation of "God Drobinas" and the "how" mechanism of operation of the lack of "elapse of time" works in the counter-world that I also developed myself and only then I found that it is confirmed by verses of the Bible. In turn the third required witness (1c) named "empirical confirming evidence" provide all these cases of changes in our past which did NOT cause errors of the type "data redundancy", a large number of which changes I personally observed and documented in my publications, while only a few from which I indicate in item #I1 of this post, while links to the descriptions of most important among the rest of which the reader can find on my web page (in Polish) named "skorowidz.htm" using the Polish keywords: zmiany już zaistniałej przeszłości (which keywords in English mean: changes in the already shaped past). Another example of evidence (1c) is intentionally ignored by the "official atheistic science" evidence that elementary components of matter at the same time occupy every position along the entire length of their trajectory - means that these components practically contradict the truth of the theory of relativity because they move with infinite speed. Yet another example of evidence (1c) is (also overlooked by the "official atheistic science") the operation of "God Clocks" pre-programmed into components of inanimate matter, the operation of which is based on the unit of energy called "quantum" (due to its role also as a measure of the "elapse of time" - which is also an intermediate unit of elapse of time) - which "[@A3] God's Clocks" I described below in this item #I2, and also in [A1] to [@A3] from item #I3 below, while about the supernatural precision and usefulness of which it is worth to learn by browsing several videos from the Internet on the subject of people unknowingly using the precision of these "[@A3] Clocks of God" in the design and principle of operation of already being built on Earth, the so-called "atomic clocks" - see https://www.youtube.com/results?search_query=atomic+clock .

 

(This entire post #345E would NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #345_2E)

 

kodig : :
kwi 17 2022 #345_2E: Phenomena which confirm that the...

(Continuation of the previous "part 1" of this post #345E)

 

#345_2E: Phenomena which confirm that the "elapse of time" was pre-programmed by God from the instant movements of God Drobinas (part 2)

 

The real truth that the alternative [A] is actually at work introduces also a whole range of various secondary consequences of it. Their interesting example is the fact, that in order to regulate the speed of elapses of time in our world of matter, God was forced to pre-program into it some mechanisms that measurably simulate the passage of time, the operation of which is similar to the operation of the oscillating circuit that forms the heart of present electronic clocks. As it turns out, just such mechanisms of "clocks" created by God actually do exist - only that so far our "official atheistic science" overlooked their existence, while now to hold to its endangered authority and monopole it will probably persecute those of its employees who will try to draw the attention of this old "official atheistic science" to these overlooked "God’s Clocks". While overlooked by this science is a lot of evidence - for example the fact that in the atom of every element and in every isotope these "God's Clocks" work slightly differently, but all of them work with a precision that is simply unattainable for human constructions. In turn these differences in their work, if they would need to be organized only through the operation of a purely random process similar to that of "natural evolution", in itself would have a "probability" (or rather "improbability") of occurrence impossible to materialize in the supposed age of our world of matter. These clocks made by God are described in [A1] to [A3] from item #I3 of this post #345E and highlighted in there as "[@A3] God's clocks" while described in there after item [A3]. Their operation is executed by principles of operation of all elementary particles and atoms based on the unit called "quantum", while the proof of the incredible precision of their operation is the precision of the so-called "atomic clocks" that utilise the accuracy of God's Clocks but are already built by people (i.e. the error of which is less than one second after many million years of operation).

Another example of such a secondary consequence is the "paradox of whirls of counter-matter", depending on the fact that individual "God Drobinas" that make up these whirls perform only jumps for shifts and stops in their whirling motion - which fact probably gave God the idea of how to organize in software from our world of matter that abruptly elapsing in jumps the "reversible software time".

But the most important in my opinion, such secondary consequence of the truth of the alternative [A] stating that in the counter-world the "elapse of time" does NOT exist, is that this living fragment of every four-dimensional living creature that is represented by a single three-dimensional "pancake" from the so-called "Omniplan", in fact lives infinitively long because every "God Drobina" that forms this "pancake" lives infinitively long. After all, such an infinitely long life of all "God Drobinas" that form our material body in each single time layer that makes up our "human time" which abruptly elapses in leaps, is a direct result of the lack of elapse of time in the counter-world in which each God Drobina lives - which situation must cause that also must live infinitively long (unless it has already been killed) the body of us and other creatures of matter from each individual "frame" of our "reversible software time" which makes us aging and also ages all other living creatures. (Notice that more extensive descriptions of these "pancakes"(means time layers of our "reversible software time") are provided in item #D3 from my web page named "god_proof.htm" and in publications linked in there (including post number #294 to blogs of totalizm based on that item #D3). In turn the fact that every such "pancake" lives forever means, that when God makes any change in the situation, actions, or products of thinking of any creature from this "pancake", then also all the "pancakes" living after it and thus which must also live, are to experience the new situation caused by this change introduced by God, so this change also exerts an impact on the emergence of new situation and actions of all further "pancakes", means that every change of past causes a chain appearance of this miraculous phenomenon of the non-appearance of errors of the type "data redundancy" in our world of matter, which lack of errors is manifested in all changes and actions of God and of other beings capable of time travel - which phenomenon is described more comprehensively in item #I1 from this post. In turn the very fact that events from real  life, as well as all the remaining among the most important "three witnesses", confirm that such a miraculous phenomenon actually works in the reality that surrounds us, provides another scientifically irrefutable confirmation that in the counter-world the elapse of time does NOT exist at all, and that the alternative [A] expresses by itself the absolute truth about the entire universe.

In turn the hypothetical case of truth of alternative [B] would have only one consequence that is easy for us to understand: namely that all movements in the counter-world would have the same attributes as movements in our world of matter - only that they would occur hundreds of thousands of times faster. Due to the fact that for a considerable time, i.e. until I found in February 2022 the confirmation of the truth of the alternative [A] - which I am describing in this post #345E, I considered this alternative [B] as expressing the truth, I described these consequences extensively in my publications already indicated above - in turn for the historical verifiability of the course and results of my research, and also to make readers aware that similarly to every other person, I am also only an imperfect and fallible human, I am NOT going to change these descriptions, but only to the most important of them I will add links to the descriptions provided here.

While describing the above two alternatives [A] and [B] for the possibility of the lack or existence of time elapse in the counter-world, I simultaneously realize that due to limitations that exist in our exploring the work of the counter-world, the acceptance of my reaffirmation about which one of them represents the truth, even for future researchers with a totaliztic way of thinking, it may take a lot of time. Thus, even if one day the era came to Earth, that both my Theory of Everything of 1985, as well as my philosophy of totalizm of 1985 (see my web page "totalizm.htm") would be officially recognized, still the problem which alternative [A] or [B] for the elapse of time in the counter-world represents the truth, would probably divide future scientists into two camps - just as nowadays researchers and humanity divide the question whether the age of the world of matter is consistent with the empirical findings of the old, monopolistic "official atheistic science" or with the statements of the Bible (although the correct answer to this question has already been provided by my discovery of secretly blocked and persecuted by "God's Adversary" (see https://www.google.com/search?q=God%27s+Adversary ) and his human helpers, which discovery states: there are two kinds of "time" in our world of matter, which differ from each other by hundreds of thousands of times different velocities of their elapse, but for measuring both of them the old monopolistic "official atheistic science" unfortunately still uses the same unit of time elapse called "year"), or similarly as researchers and humanity is also divided by the already formally proven fact that both light and other electromagnetic waves manifest by themselves both the corpuscular and the wave nature. So probably the settlement of this matter would then have to wait for a time, until God sends Elijah to Earth again, so that with his wisdom he could correct the then growing problems of human wandering. (More about the missions on Earth of the "divine soldier and scientist", in the Bible called Elijah, is described in item #H1 of my web page named "2030_uk.htm", item #J5 from the web page "petone.htm", and in item #K1 from the web page named "god_exists.htm", as well as in posts to blogs of totalizm with numbers #297E, #299E and #325E along with our linked above video (in Polish but with English subtitles) entitled "Zagłada ludzkości 2030" the title of which means "The Great Purification of 2030s" - see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 .)


#I3. The most important attributes and consequences of the course of phenomena of the counter-world, which can be documented for the truth of the alternative [A] stating that "in the counter-world the elapse of time does NOT exist", although in the memories of "God Drobinas" the results of their actions are documented - for example attributes such as that courses of all phenomena in the counter-world must take place instantly, and thus e.g. all movements must occur in there with an infinite speed:

Phenomena that take place in the counter-world, in fact constitute the "cause" for phenomena that take place in our world of matter. Thus, when in the counter-world there the alternative [A] prevails, then many phenomena that we observe in our world of matter must represent a direct "effect" of this complete lack of elapse of time in the counter-world. After all, the lack of the elapse of time there must cause e.g. that in there all displacements must take place with an infinite speed, that every more complex movement (e.g. along a complex trajectory) must take place in a series of jumps, that there are no reference points or landmarks and thus whirls of "God Drobinas" form in there swarms and collections of beings that recognize and know each other, thus whom try to "stick together", etc. So let us consider and write down in items below what phenomena of our world of matter represent just the "effects" of the lack of elapse of time in counter-world and consider the resulting from this lack of elapse of time mechanisms of occurrence of various phenomena in there. And so, the most elementary and at the same time the most commonly known to people from such phenomena are:

[A1] The so-called "Tunnel Effect" (see https://www.google.com/search?q=quantum+mechanics+tunneling+effect ), which indicates jumpy telekinetic shifts of elementary particles of matter in all their movements along a complex trajectories filled with obstacles. The "Tunnel Effect" in displacements of elementary particles of matter is called a situation, already described in various sources and textbooks (see https://www.google.com/search?q=tunneling+effect+particles ), when elementary particles of matter encounter a barrier in their motion that is physically impossible to cross, but in a way impossible to explain by the laws of classical physics, they disappear right next to in front of this barrier and they materialize on its opposite side - which looks as if they found some invisible "tunnel" which allowed them to overcome this barrier. At the internet address https://www.youtube.com/watch?v=kvSlaIwUCuk is available about 10-minute long video with the title "How to make a quantum tunnel in real life" that tries to show some consequences of the "Tunnel Effect" demonstrated to us by behaviours of photons. (But "how" truly does this "Tunnel Effect" is formed by "God Drobinas", it is explained in [B1] from next item #I4.)

[A2] Quantum organization of energy conversion in the behaviour of elementary particles of matter. During the conversion of energy between elementary particles of matter, energy is exchanged between them in precisely defined quantified amounts called "quanta" - see https://www.google.com/search?q=particles+quantum+energy . This in turn confirms the fact that the amount of energy exchanged by particles of matter has its smallest unit (i.e. "quantum") resulting from the "standard" of the length of single telekinetic timeless jumps - which is the standard length of jumps pre-programmed by God n the paths of "God Drobinas", along complex trajectories of "whirls" of counter-matter that form this particle.

[A3] The existence of the so-called "energy levels" in the orbits and movements of electrons around atomic nuclei - see https://www.google.com/search?q=energy+levels+in+atoms . Atoms have strictly defined orbits only along which their electrons can move. The present "official atheistic science" claims that the distance data of these orbits are conditioned by the so-called "energy levels". On the other hand, the actual reason for the existence of these strictly dimensioned orbits is, that in the situation of the lack of "elapse of time" in all "God Drobinas" that make up the "whirls" from which they form atoms and their elementary particles, God pre-programmed the same lengths of timeless jumps in their incessant movements along vortex circuits - which whirling movements of these God Drobinas form particles of stationary matter out of these constantly moving "God Drobinas". (Notice that in the mythology of ancient Greeks these incessant movements of "God Drobinas" formed the so-called "chaos" - see https://www.google.com/search?q=Greece+chaos+means+chaotic+movement .) This production of stationary matter from ever-moving "God Drobinas", which until 2020 I called "drobinas of counter-matter", which through their directing into the toroidal motion that induces their inertia forms them into kinds of "whirls", is described in more detail in item #I2 from my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm" and in the post number #330E to blogs of totalizm, based on that item #I2.

[@A3] God's Clocks. At this point I am obliged to emphasize, that all these phenomena described here in [A1] to [A3] in fact provide the phenomena of "elapses of time" in components of our world of matter, the required "clocks" which regulate the velocities, directions and consequences of occurring of these elapses of time. In turn, the task that God gave to these God’s Clocks, is to transform the algorithms of programs prepared by God, and also the memory of events which, according to these programs have already been realized in our world of matter by God Drobinas that form these clocks, into measurable elapses of time in our world of matter. Thus similarly as in our electronic watches the unit which makes the "elapse of time" more precise in them is the "second", which in the electronic structure of electronic clocks translates to the required frequency of full cycles of vibrations of their oscillating circuits, in these "clocks" embedded by God into atoms and elementary particles of our world of matter, a similar unit is the "standard" length and number of single telekinetic jumps of each individual "God Drobina" that make up one complete circular cycle of its circulation in the "whirl" (vortex) which is a component of these atoms and particles - which the "standard" length and number of these telekinetic jumps in our world of matter is translated into a unit of energy called "quantum". This in turn means, that in order to so wisely pre-program "clocks" which regulate the speed of elapse of time in our world of matter, it is NOT enough to have a blind so-called "natural evolution", but it is necessary to design them wisely and purposefully by the omniscient God, who knows perfectly well the laws and parameters of the operation of the world of matter, as every detail of them God created personally. So it is a pity that our monopolistic "official atheistic science" as a whole has NOT yet acquired the understanding and acceptance this fact, after all then it would NOT try to deny the existence of God so senselessly and harmfully to the entire humanity. (If the reader does not know "how" the today's electronic clocks work - what would allow him/her to understand the cause-effect relationship between the frequency of their oscillatory circuit and the unit of time called "second", then I would recommend to watch a well-planned approximately 17-minute long video of the title "How a quartz watch works - its heart beats 32,768 times a second" which explains their work, and which can be run from the address https://www.youtube.com/watch?v=_2By2ane2I4 .)

[A4] The actual existence of the "eternal mobility" of God Drobinas, the continuous movements of which form in the counter-world the so-called "chaos". Descriptions of "chaos" are contained in almost every religious mythology of the world - see https://www.google.com/search?q=Greece+chaos+means+chaotic+movement . In turn in some mythologies, e.g. ancient Greece or New Zealand Maoris about their superior God "Io" - see https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior+God , descriptions of the details of this "chaos" are very comprehensive and carry a lot of knowledge still unknown to people. Even the Christian Bible also refers to chaos understood in this way. For example, in the Polish Catholic "Millennium Bible", verse 10:22 from the "Book of Job" even uses the name "chaos". However, because the Polish Bible is only a translation of the original Bible, in which its translators with the word "chaos" described both e.g. as "lack of order" and at the same time expressed references to chaos from the counter-world in words completely different than chaos, hence because I do not know languages from which the original Bible was translated, I am also unable to find all the verses that actually refer to the "chaos from the counter-world". For example, according to my knowledge about the creation of our world of matter, I am sure that the first few verses of the Bible (those from the "Book of Genesis") actually refer to the counter-world and the chaos that prevails in it.

[A5] Infinite speeds of all movements in the counter-world. Examples of these include, but are not limited to:

[A5a] Infinite speed of propagation of telepathic waves. Those few researchers who rationally researched the features of the so-called telepathy, managed to establish that telepathic waves move with infinitely high speed. In turn the accomplishing of such infinite speed is possible only when a given motion that travels along some path takes place in the situation of lack of "elapsed time", means in the time interval equal to zero. It is because of the infinitely fast propagation of telepathic waves, totaliztic creatures which inhabit very distant galaxies and which already implemented the so-called "Nirvana System" (see my web page "nirvana.htm") are able to contact us immediately with the help of the so-called telepathic projectors and help us in freeing ourselves from the hidden occupation of "evil power" - as I describe it, among others, in items #E1 and #E1.1 and in Fig. #3 from my web page named "telepathy.htm". In fact I had the honour to meet Mrs. Daniela Giordano (former Miss of Italy) in person and to thoroughly discuss with her just such a telepathic conversation that she had with a totaliztic being inhabiting some distant galaxy. During this conversation, Mrs. Giordano experienced that in spite of the unimaginably large distance of this galaxy, she talked with that being from star instantly (i.e. without any delay caused by time elapse required for travel of spoken words in both directions), as if both of them were talking to each other while being in the same room. And this conversation was relatively long, because this being was describing the details of the construction of the "Telepathic Pyramid" illustrated on "Fig. #I5a" of the web page "1985_theory_of_everything.htm", which its civilization tried to give to humanity in order to enable us to easily communicate telepathically with them. The beginning of that conversation, and also the painting of Mrs. Giordano illustrating the appearance of this being (in nirvana) from stars, I published in items #E1 and #E1.1 and in Fig. #3 from the web page named "telepathy.htm". To be honest, there is probably NO other than that conversation empirical evidence commonly available on Earth, which would prove equally convincingly, that the telepathic waves propagate instantly between even the most distant galaxies.

[A5b] Infinite speed of telekinetic motion. From reports of a number of people abducted on decks of telekinetic UFO vehicles, for example from the detailed report of a Polish citizen, the late Andrzej Domała, published in our joint Polish treatise [3b] available at "tekst_3b.htm", we already know that starships with telekinetic propulsion system travel at infinitely high speeds. Thus, the shifting of people abducted to even very distant star systems carried out with the use of these telekinetic starships takes place "almost" instantly.

[A6] The jumping shifts of telekinetic UFOs - see "Fig. #I3a" below. Every telekinetic motion takes place in the counter-world and is carried out in many jumps which, due to the lack of time elapse in the counter-world, are immediate, i.e. they do NOT have a duration. Hence also telekinetic flights of starships (including both telekinetic Magnocrafts of the second and third generation of my invention - see "magnocraft.htm", and telekinetic UFOs - see "ufo_proof.htm") "almost" have NO duration, no matter how distant stars they reach. (Notice that I use the expression "almost" here - because their telekinetic flights are carried out in many jumps, while the sum of their stops for even a fractions of a second between successive jumps is added together to form a small "elapse of time" for the flight.) This is why such a timeless jump of a telekinetic UFO vehicles were actually even documented on photographs of these telekinetic starships. An example of such a photograph is provided below as "Fig. #I3a". Originally it is presented in Fig. T1 from the end of volume 15 of my monograph [1/5] - also shown from 9:17 to 9:50 minutes of our film entitled "Dr Jan Pajak portfolio" available at https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 .

[A7] The existence and principle of operation of the so-called "state of telekinetic flickering", which (among others) allows people bodies to pass through solid matter, e.g. through walls. This state is described, amongst others, in item #C1 from my web page named "dipolar_gravity.htm". It just depends on carrying out rapid series of short-length oscillatory telekinetic movements, during which a creature or a starship that moves in this manner ceases to be visible to human eyes and cameras, and is also able to penetrate through solid objects - e.g. through walls as this is demonstrated by some "magicians", e.g. by David Copperfield (see https://www.youtube.com/results?search_query=David+Copperfield ) or Harry Houdini (see https://www.youtube.com/results?search_query=Harry+Houdini ). But because this state absorbs some radiation and emits other radiation, therefore if e.g. a UFOnaut who is hiding from us in this invisible state flies between us and TV set from our home, then for some types of TV sets our "remote" for switching channels may stop working, while in other types of TVs this state causes that e.g. the TV may turn "on" or "off" like supposedly just by itself.

Independently from the elementary phenomena [A1] to [A7] listed above, which represent the "effects" of the lack of time elapse in the counter-world that are noticeable in our world of matter, there are also other phenomena, which represent complex consequences of the same lack of time (i.e. phenomena that do NOT result directly from the work of the timeless counter-world, but from the later processing of this work by the software developed by our God). Let us review here some examples of these complex consequences which are related to the subject area of this post #345E:

[a8] A mechanism "how" that causes the lack of errors type "data redundancy" in the situation when changes were made in our past. This mechanism is the total effect of the lack of time elapse in the counter-world, combined with the manner "how" in which God pre-programmed the operation of our "reversible software time" in which we age. Because this pre-programming of our reversible software time is complicated and requires long descriptions, and because I already described it extensively in other publications - for example in item #D3 from the web page named "god_proof.htm", and also in my entire separate Polish monograph [12], I will NOT be going to discuss it here again. Let me only remind you that the principle of its operation is based on the existence of pancakes from "Omniplan", means like single "film frames" containing a three-dimensional fragment of the model of our entire world of matter from as if a long interactive "film" showing all times of our world of matter. (This supposed "film" from the entire period of life of our world of matter I named "Omniplan", while I described it in more details in items #C3 to #C4.1 from the web page named "immortality.htm" while briefly in entries #230E, #236E and #242E to blogs of totalizm.) In turn each one of these pancakes is made of "God Drobinas" appropriately programmed by God. In turn, because these God Drobinas in fact are miniature intelligent human-like "creatures" that live forever, each such "pancake" formed from them also remains alive forever, starting from the moment when it was created by God, until the eternity. Thus, if someone's awareness of a "time moment" just lived is shifted back e.g. with the help of a time vehicle to some point from his/her past, then it turns out that everything still lives and is happening in there, just like it was living and happening when he/she personally lived previously in that moment of time. In turn, since these "pancakes" contain everlasting components of every being, object and phenomena that appeared in our world of matter, therefore if after reaching there such a traveller through time changes anything in what happened with them in the past, then the change made even only in one or several of these "pancakes" immediately transforms the entire future that follows it into a completely different manner. Means by changing some vital event in one of these "pancakes", because these pancakes live for the entire "reversible software time" of our world of matter, will cause a chain change in their entire next eternal life - e.g. as above in #I2 for "Fiona" I described that in her past "pancakes" the robot that she married was later changed. So the change of the past works exactly the same as the change in the present - means it induces consequences identical to those in normal life for the entire chain of next "pancakes" placed behind them in the human "reversible software time" of further also alive all time "frames" (i.e. pancakes) from "Omniplan", causing it to automatically change everything that resulted from a given change made in the past.

[a9] The so-called hypnotic regression to the past (see https://www.google.com/search?q=hypnotic+regression+to+the+past ), which also includes a mechanism that confirms the eternal life of each "pancake" from the Omniplan, and thus confirms also the lack of time elapse in the counter-world. It depends on the fact that the awareness of hypnotized person is shifted back in time to some time moment previously experienced by him/her, where he/she performs actions which he/she did NOT perform in the past, or about results of which he/she forgot later. Thus, for example, in the case of recreating the truth about an event from her past, after hypnotically shifting awareness of a person back to the moment of that event, the hypnotist may order him/her to e.g. pick up an object which he/she did NOT even touch in the past, and then he/she thoroughly examines and describes the details of this object. Furthermore, hypnotist can also order him/her to enter another room into which he/she did NOT even peek then, then describe in detail what he/she saw in there. In this way, the truth about the details of events that someone forgot can be recovered. This in turn provides us with yet another example of empirical evidence that the "pancakes" from Omniplan remain alive forever, although people who live in them shifted their awareness to a time point in the distant future. But please notice that the "evil power" that occupies and exploits humanity, does NOT want to let people learn the truth on this subject. This is why the representatives of this "evil power" and their helpers, hiding at the governing positions in practically every area of life of our civilization, convinced humanity that hypnotic regression is NOT the source of truth and thus it should NOT be used on Earth.

[a10] Features of the "Life Flashing Before Eyes on Dying" (see https://www.youtube.com/results?search_query=life+flash+before+eyes+when+dying ), carried out within just seconds of e.g. falling from a roof, a car accident, or another form of fast and unexpected dying. About carrying out such a review of entire life that for its participants seem to take hours, while in our reality it lasts only a few short seconds, I have known for a long time from its descriptions by old Polish folk wisdom - many of which I heard in my childhood and youth. Thus, about the existence of such life review I even reported in my publications - e.g. in #2H9.1 from subsection H9.1 in volume 4 of my monograph [1/5]. However, then these were the stories from the so-called "second hand", i.e. repetitions overheard by someone. It was only after me emigrating to New Zealand that I became friendly with a fellow lecturer "Irwin" at the Southland Community College in Invercargill, where I also lectured. He has had personally experienced this review. Thus, I learned a detailed description of this phenomenon from a witness who experienced it on himself, and in addition whose reliability and truthfulness I knew well, thus I knew that he was reporting to me exactly what he experienced. While lecturing in there the equivalent of the present discipline of Software Engineering, I was personally struck by the fact that this review of life during dying looks like scrolling records from sequential computer memory in front of one's eyes - i.e. it has a reliable and non-selective character which is consistent with the course of the "elapse of time" of a given person's life. Moreover, the fullness of his sensations is striking. For example, one sees NOT only detailed pictures from already existing life, but also all vivid colours of these pictures together with smells, feelings and experiences that accompanied them when given fragments of life were taking place. In other words, this review of life documents that regardless of the slow elapse of our "reversible software time" in which our life takes place, our world of matter also works with the rapidly elapsing "irreversible absolute time of the universe" - recorded in which the courses of our entire life can rewind before our eyes in those few seconds of some life-threatening accident. As an interesting fact, I would like to add that the first version of this description of example for the consequence [a10] was prepared on Tuesday, 2022/3/8 - only briefly mentioning in it that such a phenomenon exists and it also confirms the discovery documented in this post. But as early as two days later, i.e. on Thursday 2022/3/10, from 19 to 19:30, on channel 3 of New Zealand television they broadcast a repeated in there TV program entitled "The Project" - to my shock into which they included a large episode discussing the phenomenon of "re-creation of all life on death" described in this [a10]. Good professional graphics and a full description of the subject of this episode revealed to me that its preparation for broadcasting took more than just two days. In their TV program, elements of this review, which I already knew, were also repeated - but which in my previous short report I did NOT intend to emphasize. So for me the appearance of this episode on television, which typically avoids broadcasting such topics, acted as a shocking reminder that although God is silent and does NOT stand on anyone's side, He knows exactly the intentions, current actions, and also the future and past of each of us, and that He is always in full control over every matter. Furthermore, I understood this episode as a reassurance and letting me understand that in my description I should also include details that I previously considered not worth reporting.


http://pajak.org.nz/14/14_t01.jpg
Fig. #I3a: Here is a photo of a single configuration magnetically coupled from two UFO vehicles type K7 - which carries out a telekinetic flight. Thus it is captured in the manner which documents that this UFO exists simultaneously in two different locations. This in turn proves that its telekinetic motion takes place in short jumps with infinitely high physical speed, means in the situation of NO "elapse of time". Thus, it also proves empirically that for telekinetic movements there is NO "elapse of time", and thus that in the counter-world there is neither a physical "elapse of time" nor the concept of "time". This photograph is also presented and discussed, for example, on "Fig. #1" from the web page "timevehicle.htm" and on "Fig. # L1" from the web page "telekinesis.htm". Originally it is published as "Fig. T1" from the end of volume 15 of my monograph [1/5] - in which a detailed description of it is also provided.

Notice that because the "evil forces" systematically destroy all evidence which either reveals their hidden occupation of Earth or harms their occupational interests in any way, and moreover they are in possession of time vehicles that enable them to make changes in the already existing past, thus almost all UFO photographs that survived to our times were made by anonymous photographers - which time couriers of UFOnauts shifted back in time to the past, were NOT able to find at the time of taking the photograph, and thus prevent this photographing and so change the already existing past, as I am explaining it in items #I1 and #I3 above. (The only exception here are photos about which UFOnauts launched a false campaign of hailing them as alleged "fabrications".) So the very fact that only such anonymous or "scientifically defamed" photographs of authentic UFOs managed to survive until our times, is one more evidence that the lack of "elapse of time" in the counter-world results from this detectable in our physical world the lack of errors caused by the "data redundancy" described above. Notice also that for the above reason, about every "scientifically NOT disqualified" photograph of a UFO, for which its author is known (apart from a few special circumstances) it is already known in advance that it is a fabrication - NOT an authentic photograph of a UFO.

I should also add, that such configurations coupled from two K7 UFOs are photographed on Earth rather frequently. After all, they abduct people and exploit them for various purposes. For example, the same configuration was also captured on a photograph of a UFO flying in a magnetic "throbbing" mode that is clearly visible to people - shown as Fig. #6a - click at http://pajak.org.nz/4c/4c_b73_1_z.jpg , or see it from the web page named "memorial.htm" - where in item #C2 is also described the manner in which UFOnauts by persuading the author of this photograph to "fabricate" another photograph of UFOs effectively disqualified its evidential value. The exact appearance of both a single K7 type Magnocraft and a K7 type UFO, the reader can see on our 4-minute film entitled "How big is the Magnocraft" - see https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c .


#I4. The most important features of the operation of phenomena from the counter-world which in our world of matter would be observable in the purely hypothetical case of the truth of the "alternative [B]" stating that in the counter-world the elapse of time also exists, while time elapses in there according to the information that was encoded in the Bible, i.e. over 365x1000 times faster than our reversible "human time":

Interpreting the information encrypted in the Bible, which is NOT based on complete and correct knowledge, may cause the erroneous understanding that the previously discussed verses describe the "time elapse" taking place in the counter-world - i.e. the erroneous understanding of the truth that in the counter-world (with the Lord) neither "elapse of time" or the action of "time" does NOT exist at all, while these verses try to also inform us that the "irreversible absolute time of the universe" that rules over the aging of atoms and elementary particles, elapses with a speed over 365x1000 times higher than the elapse of the "reversible software time" which governs the aging of all living creatures, including us humans - for details see the interpretative definition in #I2 above for the verse 3:8 from the biblical "2 Peter" and verse 90:4 from the biblical "Book of Psalms".

However, regardless of whether this "irreversible absolute time of the universe" is allocated to our world of matter (as I demonstrated in this post), or to the counter-world (what, until my discovery from February 2022 providing the evidence described here I considered to be the truth and therefore described in my publications), still the majority of phenomena induced in such a counter-world, in our world of matter would manifest in a manner almost identical to the way known to us. Only that God would probably pre-program their details in a manner slightly different from the presently used. Almost the only drastically different such manifestation, which I managed to discover and describe here so far, would then be the lack of elimination of errors caused by this phenomenon of "data redundancy" in cases of someone introducing changes to the already existing past. But because a lot of changes in our past is caused by the confederation of UFOnauts that occupies and exploits humanity - many of the civilizations that belong to this confederation demonstrate much careless and chaotic behaviour, so in the case of the truth of the "alternative [B]" these errors of "data redundancy" would be encountered frequently - however, the surrounding reality does NOT demonstrate them at all.

So let us review here again phenomena already discussed in [A1] to [A7] from item #I3 above, but this time let us describe "whether" and possibly "how" they would differ from the course explained in there if purely hypothetically the "alternative [B]" was true, means if the measurable elapse of the "irreversible absolute time of the universe" would take place naturally in the counter-world, NOT as I showed it above - in our world of matter. In such a case, most of the manifestations in our world of matter for the phenomena described previously [A1] to [A7] would also have to occur almost unchanged, while their features would also need to be similar, among others, for the following main reasons:

[B1] The so-called the "Tunnel Effect" - which I already described in [A1] from item #I3, would occur similarly. After all, this effect results from the principle on which God created the stationary matter of our world through the appropriate pre-programming of the flights of "God Drobinas" in the ever-moving "whirls" which constitute components of elementary particles of matter, while from combinations of these particles of matter later also were created components of whole atoms. In turn the features of these "whirls" from the ever-moving "God Drobinas" can be compared to the features of starling murmurations (see https://www.youtube.com/results?search_query=starling+murmurations ) hypnotically beautiful flights of which are now recorded on numerous films - examples of which I am showing e.g. on "Video #H3a" from the web page named "2020life.htm". After all, in the similar way as because of the free spaces that exist between individual starlings in such "starling murmurations" these free spaces allow some of groups of starlings to pass through other groups of starlings flying in different directions, also the free spaces between particular "God Drobinas" forming "whirls" which are components of elementary particles of matter similarly allow such "whirls" that form some elementary particles to be able to pass through other "whirls" that form different elementary particles of matter. In other words, regardless of whether the "irreversible absolute time of the universe" would naturally exist in our world of matter or in the counter-world, such "Tunnel Effect" would exist and work in an almost identical manner, because its existence results from the very nature and principles of operation "chaos" prevailing in the counter-world. It is worth adding here that the human fascination with watching and filming these "starling murmurations" probably results from the fact that on the subconscious level we know that they are a reflection of views that the carrier of our "soul" once formed and watched in a different counter-world.

[B2] The quantum organization of energy conversion in behaviours of elementary particles from matter, already described in [A2] from item #I3. This would also manifest itself unchanged, because it also indirectly provides a measure of the "standard" length of a single telekinetic jump that "God Drobinas" make between two stops in order to NOT mutually lose their belonging to the already known to them cloud of other God Drobinas that form a given "whirl" of counter-matter. This is because being miniature living, thinking and communicating with each other "beings", God Drobinas have a natural tendency to perform social movements that keep them in the group of creatures that they already know.

[B3] The existence of the so-called "energy levels" in the orbits and movements of electrons around atomic nuclei - already described in [A3] from #I3. This would also exist almost unchanged, for the same reason as the "quantum" length of jumps described in [B2] above. Only that with time measurably elapsing in the counter-world, they would NOT need to simultaneously fulfil the functions of "God’s Clocks" described in [@A3].

[B4] The existence of chaos. This one would also exist, only that it would then display slightly different characteristics.

[B5] Infinite speed of any movements in counter-world - for example:

[B5a] The speed of propagation of telepathic waves - described in [A5] from item #I3). This would only decrease from the present one which in the devoid of "elapse of time" counter-world manifests itself as infinitive, to the speed resulting from the speed of elapse of the "irreversible absolute time of the universe" which would then govern the movements of God Drobinas and which would be at least 365 thousand times higher than the speed of elapse "reversible software time" which rules the lives of people. Although telepathic waves or objects from the counter-world would NOT reach their target immediately, still their speed would be amazing - probably over 365,000 times higher than the speed of light. For human technical devices it would be almost impossible to distinguish so high speed from the instant one. After all, if there was such a fast elapse of time in the counter-world, then it would also allow to induce all phenomena that I already described in [A1] to [A7] from item #I3 above. Only that the programming of these phenomena by God, and thus also some small details of their course, in the case of the truth of each of the two alternatives discussed here would need to be slightly different. Unfortunately, as this is shown by both my research and beliefs of separate groups of people described e.g. in item #C2 from my web page named "tornado.htm", and also in "part #J" (especially in item #J4) from my web page named "hurricane.htm", discovering these small details, which sometimes could be different for both alternatives, is NOT that easy, while convincing to them people with in advance negative views would probably turn out to be almost impossible - as so-far it turns out to be impossible to convince people to truths evidenced by my publications which are drastically different from false views into which they were forced during their education.

[B5b] The speed of telekinetic motion - described in [A5b] from #I3. It would then become measurable, and would then coincide with the still then extraordinary speed of telepathic waves already explained in the previous description [B5a].

[B6] The jumping movements of telekinetic Magnocrafts and UFOs - explained in [A6] and in "Fig. #I3a" from item #I3 above. This would still be manifested unchanged as it is illustrated in Fig. #I3a above, because it originates from the very principle of formation of telekinetic motion.

[B7] The existence and principle of operation of the so-called "state of telekinetic flickering" - explained in [A7] from #I3 above. This one would also be manifested in an identical manner to the one currently described in my publications.

It is also worth adding to the above explanations, that the influence of the location of the elapse of the "irreversible absolute time of the universe" on the manifestations in our world of matter could always be noted only on changes in "inanimate matter", i.e. on atoms, minerals, isotopes, carbon, fossils, etc. After all, only inanimate matter would NOT have built-in mechanisms that trigger its aging in accordance with the very slowly passing, technically pre-programmed by God "reversible software time" - which mechanisms have all living creatures encoded into their genes (as I described it on my web page named "immortality.htm" - especially see item #A2 in there). Furthermore, the passage of it hundreds of thousands times faster from our "human time" in each of both alternatives would also cause that some structures from inanimate matter would noticeably age already after around 3 human years. After all, at that time in inanimate matter aging under its influence, a time equivalent to over a million human years would elapse - which in all inanimate matter would clearly show as significant advancement of its aging.

Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #345E was adopted from items #I1 to #I4 of my web page (in English) named "1985_theory_of_everything.htm" (update of 2022/3/14, or later) and is available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/1985_theory_of_everything.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/1985_theory_of_everything.htm
http://gravity.ezyro.com/1985_theory_of_everything.htm
http://nirwana.hstn.me/1985_theory_of_everything.htm
http://drobina.rf.gd/1985_theory_of_everything.htm
http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #345E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at the above addresses he/she may start run of the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm , it is enough if in that address the name of the web page "1985_theory_of_everything.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run the web page named "god_exists.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/god_exists.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #345E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been deleted by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my ideal political "Nirvana System", my still only in the world true scientific "Theory of Everything of 1985" and my newest "Theory of Life of 2020", as well as my formal scientific proof for the existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 older blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the posts to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #345E:
#344E, 2022/3/1 - "snake pearls" as sensors of "moral energy" density - (#J2 from "stawczyk_uk.htm")
#343E 2022/2/20 - roles of God and people in eliminating the sources of evil from the world of matter (#C8 from "nirvana.htm")
#342E, 2022/1/1 - forbidding women to have abortions runs against the truth of the Bible (#L1 to #L3 of "2020life.htm")
#341E, 2021/12/1 - only "physical works" teach wisdom "how" (#G3 and #G4 of "wroclaw_uk.htm")
#330E, 2021/1/1 - most important of the newly discovered truths about God (#I2 of "pajak_jan_uk.htm")
#325E, 2020/8/1 - appearance, structure and operation of male "God Drobinas" (#K1 of "god_exists.htm")
#312E, 2019/8/15 - acceleration of time elapse during older age (L3 of "oscillatory_chamber.htm")
#299E, 2018/7/1 - Elijah's Kabbalah from the Bible and its tree of life (#J5 of "petone.htm")
#297E, 2018/5/12 - Polish movie "Zagłada ludzkości 2030" with English subtitles (#N1 of "2030_uk.htm")
#294E, 2017/12/20 - every "perpetual motion" is also a proof that God does exist (#D3 of "god_proof.htm")
#273E, 2016/7/1 - constant density of "counter-matter" is a proof of the infinity of the universe (#D4 of "dipolar_gravity.htm")
#242E, 2014/2/18 - two different kinds of time - irreversible aging atoms while reversible - people (#A1 and #C4.1 of "immortality.htm")
#236E, 2013/8/30 - "Omniplan" controlling our lives in "reversible software time" (#C4 of "immortality.htm")
#230E, 2013/2/1 - ancient "telepathic telephone" from the church in Polish Gdansk (#D1 to #D5 of "artefact.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :