Archiwum październik 2019


paź 17 2019 #315: Co po silnikach elektrycznych - tj....

Motto: "Aby móc poznać prawdę dokąd elity rządzące prowadzą ludzkość, powinieneś zaprzestać oglądania kłamliwej 'propagandy sukcesu' jaką one cię karmią cenzurowaną przez nich telewizją i innymi publikatorami, a zacząć własnymi oczami przyglądać się prawdziwemu życiu i rzeczywistości jakie cię otaczają."

 

Napędy "trzeciej ery technicznej ludzkości" jako czynnika roboczego używają "obiegu pola magnetycznego". Era ta została zaincjowana w 1836 roku roku wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji - dość myląco nazwanego "silnik elektryczny". Poza owym silnikiem elektrycznym, ludzkość NIE zbudowała jeszcze żadnego następnego napędu owej trzeciej ery, chociaż w 1984 roku ja teoretycznie już wynalazłem i od owego czasu niestrudzenie upowszechniam w licznych publikacjach, pędnik pierwszej generacji owej trzeciej ery technicznej nazwany "Komora Oscylacyjna" - opisany dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie "oscillatory_chamber_pl.htm". Pędnik ten najpierw będzie używany do napędu gwiazdolotu, również mojego wynalazku, nazwanego "Magnokraft" (opisywanego na mojej stronie o nazwie "magnocraft_pl.htm"). Potem zaś, po dodatkowych usprawnieniach - np. po nadaniu mu zdolności do samonapełniania się energią magnetyczną w następnej, bo już "czwartej erze technicznej ludzkości" (tak jak opisuję to w punkcie #J4.4 ze swej strony o nazwie "propulsion_pl.htm"), stanie się on podstawowym pędnikiem, napędem i akumulatorem energii naszej cywilizacji.

 

Trzecią erę techniczną, podobnie jak wszystkie trzy wstępne "ery techniczne" już udostępnione do użytku nadal jeszcze moralnie prymitywnej ludzkości, tj. jak ery numer 1, 2 i 3, charakteryzuje konieczność zasilania ludzkich urządzeń napędowych w jakąś formę paliwa lub zewnętrznego źródła energii. (Konieczność ta jednak zaniknie dla napędów z następnych trzech już zaawansowanych er technicznych ludzkości, tj. dla er numer 4, 5 i 6.) Te pierwsze trzy prymitywne ery techniczne (tj. ery numer 1, 2 i 3) mogły więc być opisane relatywnie dobrze nawet w moich najstarszych opracowaniach. Opracowania te były bowiem z wyjątkową zaciekłością atakowane i wyszydzane przez najróżniejsze indywidua o umysłach cierpiących na wyjaśnione w dalszej części tego wpisu "nieuleczalne kalectwo wyobraźni" i przez "wilki w owczych skórach" - które udając rzekomych totaliztów faktycznie nieustająco opluwały, obrzydzały i sabotażowały zapoznawanie się z wynikami moich badań. Stąd nieustannie terroryzowany tamtymi atakami, w swych najstarszych opracowaniach starałem się ograniczać wyjaśnianie wszystkiego co dodatkowo podsycałoby owe ataki. Po przykłady moich dawnych opisów pierwszych trzech er technicznych ludzkości patrz punkt #B1 i podpis pod "Tab. #B1" ze strony o nazwie "propulsion_pl.htm", albo patrz nawet znacznie bardziej szczegółowe opisy np. z rozdziału B w tomie 2 mojej monografii [1/5].

 

Wypracowanie licznych i wcześniej nieznanych ludziom napędów jakie będą lub mogą być zbudowane w ramach trzeciej ery technicznej ludzkości stało się dla mnie możliwe dzięki zidentyfikowaniu praw i regularności jakie w budowach i zasadach działania kolejnych napędów ludzkich ujawniało już pierwsze sformułowanie moich "Tablic Cykliczności". Najważniejsze z tych praw i regularności, stwierdzały:

 

(I) Każdy nowozbudowany przez ludzi "silnik" jest zaledwie pierwszą składową kolejnej pary "silnik-pędnik" o podobnych zasadach działania i używanym czynniku roboczym. Przykładowo, "silnik" zwany "wiatrak" jest tylko pierwszą składową pary "wiatrak-żagiel", zaś np. "silnik spalinowy" jest tylko pierwszą składową pary obejmującej też "pędnik" zwany "dysza rakiety". Skoro więc "silnik elektryczny" NIE posiada jeszcze odpowiadającego mu pędnika, z niniejszego prawa i regularności wynika, że w jakiś czas po nim zbudowany może być "pędnik" jaki ja wynalazłem i nazwałem "Komora Oscylacyjna", a jaki będzie używany do napędu gwiazolotu "Magnokraft" też mojego wynalazku.

 

(II) Każdy "pędnik" z danej pary "silnik-pędnik" używa tego samego czynnika roboczego i tej samej zasady działania co odpowiadający mu "silnik". Tyle że rolę silnikowego "stojana", "wirnika", lub "tłoka" w owym pędniku spełnia upuszczanie czynnika roboczego do ośrodka w którym ów pędnik przemieszcza napędzany przez siebie wehikuł. Przykładowo, w silniku zwanym "kierat" jego "stojanem" jest ziemia na jakiej ów kierat został osadzony i pracuje, zaś jego czynnikiem roboczym jest "siła" wytwarzana przez nogi konia. Natomiast pędnikiem w parze "silnik-pędnik" dla kieratu jest "koło", którego zasada działania jest egzekwowana poprzez upuszczanie do otoczenia jego czynnika roboczego, tj. "siły", poprzez obrotowe toczenie tegoż koła po nieruchomej drodze czy środowisku. Stąd przykładowo w samochodach ich pędnikami są koła, zaś silniki samochodowe jedynie dostarczają tym kołom wymaganej siły napędowej jaką koła samochodowe "upuszczają" potem do jezdni lub do tego po czym się toczą. Podobnie np. pędniki w formie "dysz rakietowych" powstają poprzez usunięcie tłoków z cylindrów silników spalinowych i powodowane tym usunięciem upuszczanie "gazów spalinowych" (będących "czynnikiem roboczym" zarówno w silnikach spalinowych, jak i w rakietach) bezpośrednio do otaczającego te rakiety środowiska - w dzisiejszych nadal prymitywnych czasach nadając ruch absolutny całym wyprawom kosmicznym. Niniejsze prawo-regularność ujawnia więc, że np. układ napędowy gwiazdolotu Magnokraft będzie działał na niemal tej samej zasadzie co asynchroniczny silnik elektryczny wykorzystujący następstwa wirującego pola magnetycznego, tyle że owo wirujące pole magnetyczne w Magnokrafcie jest "upuszczane" do otoczenia zamiast jak w silniku elektrycznym być kierowanym do wirnika. Stąd "silnik elektryczny" tworzy parę "silnik-pędnik" właśnie z magnokraftem i z jego komorami oscylacyjnymi.

 

(III) "Pędnik" z każdej pary "silnik-pędnik" w typowych warunkach moralnych ludzkości budowany jest NIE wcześniej niż w około 200 lat po zbudowaniu odpowiadającego mu "silnika". To zaś oznacza, że skoro pierwszy "silnik elektryczny" zbudowany został w 1836 roku, pierwsza "Komora Oscylacyjna" i napędzany nią "Magnokraft" zapewne zbudowane zostaną NIE wcześniej niż w 2036 roku. (Odnotuj, że na podstawie najróżniejszych pozamaterialnych przesłanek, jakie opisałem w punkcie #H1.1 z mojej strony internetowej o nazwie "przepowiednie.htm" oraz we wpisie numer #241 do blogów totalizmu - dostępnym m.in. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm", ustaliłem że najprawdopodobniej pierwszym krajem w świecie, który zbuduje mój magnokraft i stąd który stanie się ostatnim mocarstwem i ostatnim przywódcą Ziemi, będzie Korea.)

 

(IV) W każdej erze technicznej wynajdywane i budowane mogą być aż trzy coraz bardziej zaawansowane generacje urządzeń napędowych. Każda z tych trzech generacji w swej zasadzie działania wykorzystuje coraz bardziej ukryte oraz wymagające wkładu nowej wiedzy, doświadczenia i techniki atrybuty używanego w całej owej erze czynnika roboczego. 

 

(V) Dla każdej generacji z każdej ery technicznej budowane mogą być aż dwie pary silnik-pędnik o podobnych zasadach działania oraz użyciu tego samego czynnika roboczego. Tyle tylko, że pierwsza z tych dwóch par posiada oddzielne niż ich przestrzeń robocza urządzenie pełniące rolę wytwornika czynnika roboczego (np. kocioł parowy z silnika parowego, który wytwarza parę wodną jaka potem jest odprowadzana w przestrzeń pomiędzy tłokiem i cylindrem gdzie generuje ona wymagany ruch napędowy). W drugiej zaś z tych par czynnik roboczy jest wytwarzany bezpośrednio w przestrzeni roboczej - jako przykład rozważ silnik spalinowy, gdzie spaliny są wytwarzane bezpośrednio w przestrzeni pomiędzy tłokiem i cylindrem. Stąd przykładowo, dla trzeciej generacji z drugiej ery technicznej (patrz "Tab. #J4" ze strony "propulsion_pl.htm") pierwszą parę silnik-pędnik formują "silnik parowy" i "silnik odrzutowy", zaś drugą taką parę formują: "silnik spalinowy" i "rakieta kosmiczna".

 

Poznanie z mojej pierwszej "Tablicy Cykliczności" powyższych praw i regularności rządzących wynajdowaniem i budowaniem kolejnych napędów ludzkich z już wówczas skompletowanych przez ludzi pierwszej i drugiej ery technicznej, pozwoliło mi stopniowo wypracować wszystkie praktycznie urządzenia napędowe "trzeciej ery technicznej ludzkości". Na urządzenia te zaś składały się napędy należące do aż trzech generacji owej ery (patrz prawo i regularność numer (IV) powyżej). Pierwsza z tych generacji, obejmująca sobą między innymi "silnik elektryczny" i Magnokraft oraz jego Komory Oscylacyjne, w swej zasadzie działania wykorzystywała będzie przyciągające i odpychające oddziaływania siłowe pól magnetycznych. Druga generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych, do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetyczne będące odwrotnością tarcia, jakie ja nazwałem "Efekt Telekinetyczny". Wykorzystanie tego efektu pozwoli, między innymi, na budowanie przez ludzi pierwszych Magnokraftów drugiej generacji jakie można nazywać "Wehikuły Telekinetyczne", bowiem będą one napędzane z prędkościami ponadświetlnymi zjawiskiem technicznie wyzwalanej telekinezy. Z kolei trzecia generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych oraz "Efektu Telekinetycznego", do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetycznego nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu "ludzkiego czasu" poprzez odpowiednie oddziaływanie na DNA ludzi wibracjami magnetycznymi o właściwie dobranych częstotliwościach - tak jak opisałem to szczegółowiej na swej stronie internetowej o nazwie "immortality_pl.htm". Z kolei owa zdolność do nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu "ludzkiego czasu" pozwoli ludzkości, między innymi, na budowanie Magnokraftów trzeciej generacji jakie można nazywać "Wehikuły Czasu" ponieważ będą one pozwalały ludziom, między innymi, na cofanie się w rządzącym starzeniem się ludzi "nawracalnym czasie softwarowym" aż do lat swojej młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, zaś w ten sposób oddadzą w ręce ludzi zdolność do nieskończenie długiego życia definiowanego prawami tzw. "uwięzionej nieśmiertelności".

 

Z powyżej wymienionych trzech generacji napędów jakie będą zbudowane w trzeciej erze technicznej ludzkości, najpierw, bo już w 1980 roku wypracowałem budowę i działanie gwiazdolotu "Magnokraft", stopniowo opisując go coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. Potem, w pierwszych dniach 1984 roku rozpracowałem zasadę działania i budowę "Komory Oscylacyjnej" stanowiącej pędnik dla magnokraftu - też później stopniowo opisując ją coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. W następnym zaś roku, tj. w 1985, po opracowaniu swojej najbardziej przełomowej teorii naukowej zwanej "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (która wkrótce potem okazała się być poszukiwaną przez ludzi Teorią Wszystkiego) poznałem działanie technicznej telekinezy oraz technicznego sterowania upływem ludzkiego czasu. Stąd począwszy od 1985 roku, stopniowo wypracowałem także i opublikowałem zasadę działania Wehikułów Telekinetycznych oraz Wehikułów Czasu.

 

Widząc z analizy napędów pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości iż w każdej generacji napędów danej ery wynajdowane są i budowane aż dwie pary "silnik-pędnik" (patrz prawo i regularność numer (V) powyżej), spróbowałem także wypracować oba napędy jakie by reprezentowały drugą parę "silnik-pędnik" dla pierwszej pary pary obejmującej "silnik elektryczny" oraz "Magnokraft". Stąd niemal równocześnie z magnokraftem rozpracowałem też zasadę działania i konstrukcję "silnika pulsarowego" oraz stanowiącego dla niego parę "silnik-pędnik" tzw. "statku gwiaździstego" napędzanego "pędnikami pulsarowymi" (o odmiennej niż komora oscylacyjna konstrukcji - w której pole magnetyczne generowane będzie bezpośrednio w przestrzeni otaczającej dany napęd). Zasady te i konstrukcje systematycznie potem publikowałem w kilku swych pierwszych monografiach - niestety okazało się, że to na nie moi wrogowie zaczęli kierować najsilniejszą krytykę i najbardziej jadowite obrzydzanie. W międzyczasie jednak analizy jakie o "silniku pulsarowym" i o "statku gwiaździstym" później przeprowadziłem oraz materiał dowodowy jaki na temat tych urządzeń napędowych zdołałem zgromadzić, pozwoliły mi wydedukować prognozę, że jeśli cywilizacja jaka buduje kolejne napędy "trzeciej ery technicznej" zdoła wypracować zasadę działania "wehikułu telekinetycznego" wcześniej niż zdoła zbudować "statek gwiaździsty", wówczas zarzuci ona próby budowania "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego" ponieważ napędy telekinetyczne pozwalają uzyskiwać znacznie lepsze osiągi niż napędy pulsarowe. Jednocześnie moje publikacje już od 1985 roku opisują naszej cywilizacji zasady działania i budowy "wehikułu telekinetycznego", a nawet "whikułu czasu". To zaś mi ujawnia oczywistość, że jeśli moje opracowania w przyszłości NIE zostaną zgubione lub celowo zniszczone, wówczas nasza cywilizacja wogóle NIE przystąpi do budowy "statku gwiaździstego", ponieważ bardziej będzie się jej opłacało od razu przystąpić do zbudowania gwiazdolotów telekinetycznych i wehikułów czasu. Dlatego w swoich najnowszych publikacjach owego "statku gwiaździstego" już NIE opisuję. Jednak zainteresowani czytelnicy znajdą jego opisy w moich starszych publikacjach - aż do (i włącznie z) mojej angielskojęzycznej monografii [1e] dostępnej poprzez stronę "text_1e.htm" (przeglądnij w owej [1e] jego opisy i ilustrację z podrozdziału B4.2 i z rysunku "Fig. B3"). W opracowaniach publikowanych już po [1e] opisywanie "statku gwiaździstego" jest więc zarzucone. Niemniej z wielu przekazów zawartych np. w symbolice religii muzułmańskiej jest klarowne, że "statki gwiaździste" w dawnych czasach odwiedzały Ziemię - podobnie jak Magnokrafty odwiedzają ją w obecnych czasach i są dziś znane pod nazwą UFO - patrz "Fot. #J4.3c". (Jako przykład odwiedzin i odnotowania przez ludzi "statku gwiaździstego" typu G4 rozważ pochodzenie ozdobnej struktury pokazanej poniżej na "Fot. #J4.3a", poczym porównaj podobieństwo tej struktury do "statku gwiaździstego" nieco mniejszego typu G3 oryginalnie pokazanego na "Fig. B3" z monografii [1e], zaś powtórzonego poniżej na "Rys. #J4.3b". Z kolei jako przykład fotograficznego udokumentowania odwiedzin Ziemi przez już zbudowany magnokraft typu K4, patrz poniżej pokazane zdjęcie z "Fot. #J4.3c" wykonane w polskich Katowicach.)

 

Problemy z zasadą działania "silnika pulsarowego" oraz "statku gwiaździstego", które naraziły moje publikacje na najbardziej nasycone jadem krytyki, wynikają z faktu, iż pole magnetyczne jest w nich generowane bezpośrednio w przestrzeni w jakiej urządzenia te działają, na zasadzie podobnej jak naturalnie dzieje się to w tzw. "gwiazdach pulsarowych". Aby zaś zrealizować tę zasadę działania napierw ludzie muszą się nauczyć wytwarzać unikalną substancję jaka w owych napędach będzie generowała potężne pole magnetyczne spełniające w nich rolę "czynnika roboczego", potem zaś muszą nauczyć się sterowania tymi znacznie bardziej skomplikowanymi niż Magnokrafty urządzeniami napędowymi bazującymi w swym działaniu na owej substancji. Tymczasem krytykanci moich opracowań spodziewali się, że ja wszystkie przyszłe problemy z tym związane rozwiążę już wówczas i im rozwiązania te powyjaśniam - tak jak porozwiązywałem już wtedy i powyjaśniałem tzw. "sceptykom" wszystkie problemy związane z budową i działaniem moich magnokraftów i komór oscylacyjnych.

 

Czynnikiem, który moim zdaniem spowodował iż w tamtych czasach ludzie żyjący dla krytykowania innych pomijali krytykowanie mojego magnokraftu i komory oscylacyjnej, zaś całą swoją intensywną i nasyconą jadem krytykę kierowali na moje wynalazki "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego", był rodzaj powszechnie objawiającego się kalectwa powodowanego przez monopol oficjalnej nauki ateistycznej (wynagradzającej "kucie na pamięć" zamiast myślenia) a także przez intelektualnie bezstymulacyjny tryb życia ówczesnych i obecnych ludzi. To dość powszechnie ujawniające się kalectwo można by nazwać "nieuleczalnym kalectwem wyobraźni". Według mojego rozeznania, swymi coraz większymi kłamstwami i pozbawionym logicznego myślenia nauczaniem, dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna kalectwo to nieustannie eskaluje w obecnym społeczeństwie - tak że cechuje ono już ponad 90% dzisiejszych ludzi. Co ciekawsze, wcale NIE jest ono jedną z owych "wymyślanych na siłę" przez zachłannych psychiatrów i psychologów "nieistniejących chorób" o jakich piszę np. w punkcie #F11 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm", czy w podpisie pod "Fot. #C9efg" ze strony o nazwie "explain_pl.htm", a jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wyniszczającym naszą cywilizację. Ofiary "nieuleczalnego kalectwa wyobraźni" NIE są w stanie sobie wyobrazić niczego co NIE byłoby jakąś wersją tego co już skądś dobrze znają (np. wyobrazić pojawienia się w przyszłości czegoś, czego dzisiaj ludzie jeszcze NIE wytworzyli). Stąd dla tych ofiar są absolutnie NIE do przyjęcia filozoficzne prawdy jakie na bazie ogromnego materiału dowodowego wypracowały moja filozofia totalizmu i mój Koncept Dipolarnej Grawitacji - przykładowo filozoficzna prawda jaka stwierdza, że "wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać" - po więcej szczegółów patrz np. linki pod słowami owej filozoficznej prawdy z "Części #B" na mojej stronie o nazwie "skorowidz.htm". Tymczasem zasada działania "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego" będzie bazowała na unikalnej substancji jaką w przyszłości zdoła wytworzyć ludzka "inżynieria materiałowa", a jaka będzie rodzajem ogromnego choć stabilnego "jądra atomowego" o niemal niewidzialnej dla ludzkiego oka wielkości, które jednak będzie nośnikiem niezwykle potężnego dodatniego ładunku elektrycznego, stąd po wprawieniu w przyszłych urządzeniach napędowych w ruch wirowy, substancja ta będzie generowała sterowalne pola magnetyczne o ogromnych natężeniach zdolnych do napędzania silników pulsarowych o niewyobrażalnie dużych mocach oraz statkow gwiaździstych o podobnej do magnokraftów zasadzie działania. (Odnotuj z wyjaśnień prawa i regularności (II) powyżej, że silniki i pędniki należące do tej samej pary mają podobną konstrukcję i zasadę działania, tyle że w pędnikach materialne stojany lub wirniki silnika są zastępowane przez upuszczanie czynnika roboczego do otaczającego środowiska.) Ponieważ zaś w czasach kiedy publikowałem wizję wypracowanych przez siebie zasad konstrukcji i działania "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego" dyscyplina "inżynierii materiałowej" jeszcze NIE istniała, zaś powyższa filozoficzna prawda i jej dowodowe uzasadnienie NIE były jeszcze upowszechnione przez wówczas jeszcze NIE istniejącą filozofię totalizmu, osoby z "nieuleczalnym kalectwem wyobraźni" mogły wówczas wyżywać się do woli "naskakiwaniem" na moje przyszłościowe wizje techniczne, zaś ja NIE bardzo miałem jak przed nimi racjonalnie się obronić.

 

Niestety wrogość, agresja, blokowanie i ostre prześladowania jakie elity rządzące opisywane w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm" zademonstrowały ludziom atakami na wyniki moich badań i na moją osobę, powodują iż dotychczas nikt NIE odważył się podjąć wysiłków zbudowania któregoś z moich zaawansowanych napędów "trzeciej ery technicznej" (tj. zbudowania komory oscylacyjnej czy magnokraftu) - realność już obecnego zbudowania jakich ja udowodniłem w swoich publikacjach, szczegółowo opisujących też ich konstrukcję i działanie. Powszechnie zaś używane w początkowych latach 21 wieku i już anachroniczne w dzisiejszych czasach napędy uprzedniej "drugiej ery technicznej" wymagające spalania brudnych "paliw kopalnych" (fossil fuels), szybko wyniszczają naszą żywicielkę Ziemię i samo-sprowadzają na nas "wielkie oczyszczanie lat 2030-tych" opisywane na mojej stronie o nazwie "2030.htm". Stąd niemal końcowy to już czas, aby ludzkość mogła zrozumieć prawdy jakie wynikają z Tablic Cykliczności i zakasała rękawy aby szybko zbudować moje komory oscylacyjne i magnokrafty. Aby dopomóc mi w upowszechnianiu tych prawd, we wrześniu 2019 roku napisałem krótkie opracowanie [18] upowszechniane poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_18.htm", w którym apeluję do osób jakim szerzenie prawdy i przyszłość ludzkości NIE są obojętne, aby anonimowo lub otwarcie dopomagały mi w opracowywaniu i publikowaniu otwierających ludzkie oczy filmów, scenariusze do których ja chętnie napiszę bazując na swej wiedzy i doświadczeniu. Jeśli bowiem ludzie zdołają zbudować te napędy jeszcze przed rokiem 2030-tym, czyli "na czas", wówczas być może Bóg się zlituje nad nami i odwoła lub złagodzi nadejście tragedii jakie ilustruje nam 34-minutowy darmowy film pokazywany w YouTube np. pod adresem https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 , a noszący tytuł "Zagłada ludzkości 2030" - który notabene był pierwszym w YouTube filmem jaki z sukcesem obudził z letargu wielu ludzi ilustrując im prawdę o tragiźmie sytuacji w jaką ludzkość się samo-wprowadziła, czym zapoczątkował obecny "efekt samo-narastania staczającej się kuli śniegowej" podejmowań faktycznych działań przez owych ludzi. Dość retoryczne więc pytanie jakie w tym miejscu chciałbym ci czytelniku zadać, to czy wiedząc o wynikach moich badań NIE będzie ci głupio jeśli zagłada ludzkości lat 2030-tych faktycznie nadejdzie, zaś ty patrząc na umieranie bliskich sobie osób, lub przeżywając je samemu, będziesz świadomy iż nie starałeś się uciszyć obrzydzeń moich wrogów oraz dołożyć jakiś własny wkład w zbudowanie bezanieczyszczeniowych napędów opisywanej tu trzeciej ery technicznej ludzkości jaka ma potencjał aby powstrzymać nadejście zagłady m.in. na ciebie i na twoich bliskich?

 

Fot. #J4.3a

Fot. #J4.3a: Oto wywodząca się ze starożytności ornamentowa "struktura gwiaździsta" ilustrująca przebiegi obwodów magnetycznych w "statku gwiaździstym" typu G4. Jej szerszy opis przytoczyłem w punkcie #J4.3 swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" i w podpisie pod udostępnianym tam "Fot. #J4.3" - z którego adresu http://pajak.org.nz/15/kl_2019_8_22_gwiazda.jpg załadowałem tutaj powyższe jej zdjęcie. Powstała ona poprzez zespolenie ze sobą trzech kwadratów, ustawionych po obróceniu ich względem siebie o kąty 30 stopni - co najlepiej ilustruje pusta przestrzeń w centrum tej struktury (tj. jakby jej "pędnik główny"). Faktycznie więc każda z pomalowanych powyżej na brązowo jakby "belek" formujących 12 promieni gwiazd składających się na tę strukturę odpowiada przebiegowi stacjonarnych, tj. nie wirujących, "obwodów magnetycznych" w statku gwiaździstym typu G4. (Typ G4 statku gwiaździstego jest następnym i dwukrotnie większym typem niż typ G3 statku gwiaździstego pokazanego na "Fig. B3" z mojej monografii [1e] oraz na powtórzonym stamtąd poniżej "Rys. #J4.3b".) Owe obwody magnetyczne łączą wyloty każdego z pędników tego statku z wylotami wszystkich innych pędników o przeciwstawnym zorientowaniu biegunów magnetycznych. A każdy statek gwiaździsty (w tym typu G4) ma aż 3 rodzaje pędników, tj ma (M) pędnik główny (tylko jeden) umiejscowiony w jego środku, (S) pędniki boczne (w gwiazdolotach typu G4 jest ich 12) umiejscowione pomiędzy poszczególnymi promieniami gwiazdo-podobnego zarysu tego gwiazdolotu, oraz nieistniejące w magnokraftach pędniki rotujące (B), których w typie G4 też jest 12, jakich przeciwstawnie wytwarzane pole magnetyczne zakotwiczone jest do czubka każdego z promieni tego statku o kształcie gwiazdy. Dokładne położenia umiejscowień każdego w tych rodzajów pędników powyższa struktura ukazuje jako miejsca zbiegania się ze sobą owych pomalowanych na brązowo "belek" (w faktycznych statkach gwiaździstych owe pochłaniające światło belki formowane ze stacjonarnego pola magnetycznego miały czarny, a NIE brązowy, kolor - tj. kolor taki sam jak tzw. "czarne belki" w magnokraftach i UFO). Odnotuj tutaj, że dzięki użyciu aż trzech rodzajów pędników (tj. M, S i B), poprzez odpowiednie przesterowywanie wytwarzanego przez te pędniki pola magnetycznego, statki gwiaździste mogły formować swymi "czarnymi belkami" dużą różnorodność struktur podobnych do tej pokazanej powyżej, tak samo jak poprzez przesterowywanie swego pola magnetycznego dzisiejsze wehikuły UFO "malują" na polach zbożowych ogromną różnorodność "kręgów zbożowych" - powstawanie jednego z których udokumentowane zostało na wideo i ilustracjach pokazanych i opisanych dokładniej w punkcie #A6.1 mojej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm", zaś przykłady innych takich "kręgów zbożowych" pokazane i objaśnione zostały na fotografiach "Fot. #D8abc", "Fot. #D8de" i "Fot. #E2ab" z mojej strony o nazwie "explain_pl.htm".

 

Każda osoba o dociekliwym umyśle, oglądając powyższą strukturę lub inne struktury i wzorce do niej podobne, zapewne zacznie się zastanawiać skąd bierze się inspiracja i jakby wewnętrzna potrzeba historycznego utrwalania struktur takich jak powyższa. Na bazie dotychczasowych analiz różnorodnego materiału dowodowego na jaki w tej sprawie często się natykam, ja osobiście poznałem przesłanki jakie pozwalają mi uważać, że inspiracja ta i wewnętrzna potrzeba historycznie trwałego jej dokumentowania posiada swe źródło w ludzkich obserwacjach z dalekiej przeszłości niezwykłych kształtów, konfiguracji i rozmieszczeń pędników jakie wówczas ujawniały ludziom "statki gwiaździste" w tamtych czasach często odwiedzające Ziemię, tyle że w dzisiejszych czasach pozastępowane już wehikułami telekinetycznymi i wehikułami czasu jakie wszystkie dzisiejsi "UFOlodzy" w swej ignorancji wrzucają do jednego worka zwanego przez nich "UFO".

 

Rys. #J4.3b

Rys. #J4.3b: Oto zasada projektowania "statku gwiaździstego" typu G3 (tj. gwiaździstego odpowiednika dla dyskoidalnych magnokraftów załogowych najmniejszego typu K3). Zasadę tę zilustrowałem na "Fig. B3" z mojej angielskojęzycznej monografii [1e] z której adresu http://pajak.org.nz/1e/1e_b3.jpg załadowałem tu wyjaśniający ją powyższy rysunek. Kształt i rozmieszczenie poszczególnych pędników są zdefiniowane geometrią zilustrowanej na tym rysunku gwiazdy powstałej z dwóch kwadratów obróconych względem siebie o kąt 45 stopni. Statek ten posiada następujące "pędniki pulsarowe": "M" - jeden pędnik główny, "S" - 8 pędników bocznych, oraz "B" - 8 pędników rotujących. Tzw. "czarne belki" formowane przez pole magnetyczne łączące wyloty poszczególnych pędników w stacjonarnych trybach jego pracy formuje piękne i intrygujące widza struktury, wyraźnie widoczne dla ludzkich oczu. Jedna z takich intrygujących struktur, powstała w dwukrotnie większym typie "G4" tego gwiazdolotu, została zilustrowana powyżej na zdjęciu z "Fot. #J4.3a".

 

Fot. #J4.3c

Fot. #J4.3c: Oto jeden z ogromnej liczby fizykalnych dowodów iż moje magnokrafty daje się zbudować. Dowody te dostarczają, między innymi, autentyczne fotografie wehikułów UFO - napęd których działa na identycznej zasadzie jak napęd moich magnokraftów. Dwa z licznych zdjęć dokumentujących istnienie gwiazdolotów UFO pokazałem i szczegółowo opisałem na "Fot. #C9efg" ze swej strony o nazwie "explain_pl.htm", z adresu której to fotografii http://pajak.org.nz/15/katowice_2019_8_15_f16.jpg załadowałem tu powyższe zdjęcie. UFO uwielbiają bowiem polskie Katowice i to tam w dniu 15 sierpnia 2019 roku, około godziny 14, wykonane zostały przypadkowo aż dwa zdjęcia tego samego dyskoidalnego UFO typu K4, jakie obserwując defiladę wojskową ukrywało się przed zgromadzonymi tam ludźmi poza zasłoną tzw. "soczewki magnetycznej" - co UFO czynią relatywnie często i z powodu czego ja w swoich opracowaniach publikuje aż cały szereg zdjęć UFO ukrywających się przed ludźmi poza zasłoną soczewki magnetycznej. Obie fotografie jakie utrwaliły to UFO dosłał mi mój kolega z tego samego roku studiów na Politechnice Wrocławskiej - którego osobiście znam bardzo dobrze i o którego rzetelności zaręczam (po szczegóły naszego roku studiów patrz strona internetowa o nazwie "rok.htm"). Jedną z tych fotografii pokazuję tutaj - UFO widoczne jest na niej jako położony tuż przy lewej krawędzi zdjęcia (na wysokości około jednej eskadry wyżej niż lecąca obok eskadra F16) ów mglisty dysk z białą plamą wylotu z pędnika głównego w swoim środku. Dzięki korzystnemu dla nas ustawieniu tego UFO, każde z obu istniejących jego zdjęć pozwala wyznaczać stosunek jego pozornej średnicy "D" do wysokości "H", czyli jego współczynnik "Krotność (K)" - który dla tego gwiazdolotu na obu jego zdjęciach posiada tą samą wartość K=D/H=4. Znając zaś ów współczynnik "K" wiemy, iż gwiazdolot ten jest typu K4 - co z "Tablicy #G1" zawartej w tomie 3 mojej monografii [1/5] pozwala nam odczytać, że wymiary tego UFO wynosiły: średnica D=8.78 [metrów], zaś wysokość H=2.19 [metrów]. Ponadto, wiedząc iż jest to UFO typu K4, na 4-minutowym darmowym filmie o tytule "Jak wielki jest Magnokraft" upowszechnianym w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c można dobrze się przyglądnąć jak ten gwiazdolot naprawdę wygląda jeśli NIE ukrywa się przed ludźmi poza zasłoną takiej "soczewki magnetycznej", albo wytwarzanej przez siebie technicznie "sztucznej chmury".

 

Formowana przez to UFO "soczewka magnetyczna" nadaje sfotografowanemu wehikułowi wygląd jakby wykonanego z mgły. To zaś oczywiście natychmiast wykorzystali najróżniejsi "fachowcy" cierpiący na opisywany powyżej, a także w punkcie #J4.3 mojej strony "propulsion_pl.htm", stan ludzkiej świadomości i filozofii życiowej, który można nazywać "nieuleczalne kalectwo wyobraźni". Natychmiast okrzyknęli więc oni oba te zdjęcia "odbiciami słońca w soczewce aparatu". Przeoczyli jednak przy tym kilka faktów. Przykładowo, że pomimo iż sami zapewne posiadają aparaty (a być może i fundusze podatników na badania), jednak nigdy osobiście NIE potrafili zarejestrować nimi "odbić słońca" o kształtach "mglistych dysków" z jarzącym się w ich centrum wylotem pędnika głównego oraz o identycznych jak powyżej cechach. Ponadto przeoczyli też, że owe miliony ludzi codziennie fotografujące coś swymi aparatami, też takich "odbić słońca" o dyskoidalnych kształtach i podobnych cechach jakoś nagminnie NIE są w stanie raportować - co jednak byłoby "normalką" gdyby "odbicia słońca" w soczewce faktycznie formowały takie mgliste obrazy. Owym krzykliwym "fachowcom" NIE przyszło też do głowy, że wypaczając i blokując prawdę swymi fałszywymi i niesprawdzonymi kłamstwami, osobiście powstrzymują oni postęp ludzkości, między innymi poprzez zniechęcanie do podjęcia na ziemi budowy moich magnokraftów. Wszakże gdyby magnokrafty zostały już zbudowane, do użytku ludzi otwarty by został dostęp do nieograniczonych zasobów przestrzeni międzygwiezdnej, a stąd wiele zagrożeń jakie już wkrótce mogą zupełnie zniszczyć dzisiejszą ludzkość przestałoby stanowić przeszkodę w naszym rozwoju. Odnotuj, że na owo chronicznie "nieuleczalne kalectwo wyobraźni" najczęściej cierpią zawodowi luminarze dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej. To wszakże oni w sposób zupełnie ignorancki, kłamliwy i szkodliwy dla ludzkości powtarzalnie okrzykują "fabrykacjami" lub "odbiciami słońca w soczewce" autentyczne zdjęcia gwiazdolotów UFO - tak jak wyjaśniam to dokładniej w podrozdziałach P2.14.1 i P2.14.2 oraz na "Rys. P28" i "Rys. P29" z tomu 14 mojej monografii [1/5]. Zaglądając do owego tomu 14 proponuję rzucić też okiem na zdjęcie z "Rys. P25" (krótko wyjaśniane tam w podrozdziałach P1 i P2.9), które dokumentuje jeszcze jedno zdjęcie gwiazdolotu UFO, tyle że typu K3, też ukrywającego się poza zasłoną soczewki magnetycznej - przez którą prześwituje jednak światło z jarzących się iskrami dwóch wylotów z komór oscylacyjnych jego pędników bocznych.

 

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #J4.3 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" (aktualizacja datowana 17 października 2019 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm

http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

 

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "propulsion_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "magnocraft_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #315, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", czy wysoce moralnej "filozofii totalizmu". Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej "Ewangelii w/g św. Jana" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
paź 07 2019 #314E: Masking as a cheap, effective and...

Motto: "Skill is the crown of the wise, crown of the silly - stupidity." (Bible, OLD TESTAMENT "Book of Proverbs", verse 14:24)

 

 

I do hope that the reader had the opportunity to get acquainted with the scientific forecasts of Professor Jan Pająk, which predict the total collapse and fall of the current human civilization in the 2030s, and explain the reasons, course and rough scenario of this tragedy that is self-inflicted by humanity. As a result of this fast approaching purification, the Professor predicts the death of 99.9% of inhabitants of Earth - which means saving of only about one person from every thousand people living at that time. If the reader still has not familiarized himself with these predictions, then I recommend looking into the totaliztic web page named "2030_uk.htm" or browsing the 34-minute free video from YouTube based on this web page and in Polish entitled "Zagłada ludzkości 2030" (which means "The Great Purification of the 2030s", and also looking into the "part #H" (especially to items #H1, #H2, #H3 and #H4) from the totaliztic web page named "prophecies.htm".

 

Below, based on historical experience, advices of military experts and preppers, I present the rules and scenario for personal and group masking. I do hope it will help many people. I also hope that there will be no bad people among them - who will use masking techniques to attack others. These rules and scenario were prepared on the basis of logical reasoning about the situation of the times of decline and extinction of humanity, which Professor Jan Pająk presented in his publications. It should be remembered that the proposal to use masking techniques applies to the times after the fall of the rule of law, when even local communities will not be able to exist on the principles of the historical "wild west", i.e. by patrolling a given area and providing it with protection against other aggressive groups.

 

This material was prepared with the 2030s in mind and assuming that estimates of Professor Pająk are correct: i.e. a 99.9% reduction in the population - although I still hope that this material will never be needed. Only then the masking descriptions described below in numbered items make sense - otherwise the description fits only into the period of total war. While writing, I tried to empathize with the situation when in fact every stranger would be a lethal threat to us. My inspiration was one of the prophecies, namely the "Red Sky Night". Since such a phenomenon took place in 2018, we still have 3 years left (the description of it says that there will be four peaceful one-year seasons). Then the 4th sign will start as it lasts 10 years. In this story inspirational was the statement that the children of the earth must go into the wilderness and live away from human clusters. I think a lot about everything that Professor Pająk forecasted. I look at what is happening in the world. I also know that the world, so greedy and hypocritical, and so exploiting the environment must at some point experience the purification. It is impossible to constantly eat and dirty with increasingly more fish in the aquarium without keeping a healthy balance. It is not feasible. The aquarium has the advantage that from time to time someone will come and clean it, while for the cleaning period will transfer the fish to a jar - but we do not have such option. I also often discuss with my family about this research - in which I believe. I know that my relatives, like most people, have a poor chance of survival - although I do my best to change it. They probably don't believe what can happen. I do what I can to prepare them, I train their bodies saying that it is a defence against old age and diseases, I teach how to make supplies and explain why survival equipment is at home, saying that it can always be useful in the field for recreation, while during the war and a natural disaster it will be necessary. But trust me, they don't believe in 99.9%, even at first it was difficult for me to think. Initially, I believed in 60% maybe 70% (i.e. that humanity would start to save itself). However, watching how the situation develops in today's world, I am now beginning to suspect that this 99.9% is a correct forecast. But most people do not believe even in 5%, these hundreds of millions are no longer able to imagine what is coming. This is terrible. Recently I talked with my friend who watched the video "Zagłada ludzkości 2030" (i.e. "The Great Purification of the 2030s"). She said that the video is great and has large audience that it is talked about in the forums. I asked whether she was preparing, whether she had any backpack, equipment, weapons, supplies, any of these things. She answered after a moment's thought that no, she was developing spiritually. Sad, if the truth seeker thinks so, then what most of others think. I can't help it, but I believe in God, I trust Professor's discoveries and I know that most of humanity is wrong. This is a bad direction of development.

 

In a situation of total collapse of civilization, we have only two options to survive the thirties of this millennium. Namely, we can either defend ourselves and fight bands of starving people that will attack us, or we can be invisible to them using camouflage techniques. Masking is a much better form of defence. It requires less energy and resources from us and reduces the possibility of danger associated with meeting aggressive people. It also allows being much weaker to effectively hinder our enemy's attack. Masking is also an element of intelligence and morality - it allows us to keep the law "do not kill" if we do not have to defend ourselves.

 

The principles of masking are divided into two groups of techniques. These are: (A) urban masking that we will use from the beginning of the fall of civilization, to the time when attacking gangs or the depletion of resources force us to leave cities - human habitats; and (B) masking in the field, used after leaving home, during the nomadic existence in an area devoid of civilization achievements.

 

(A) Urban masking:

 

A1) Rule number one, you need to look desperate, poor and sick that has nothing to offer. This tactic worked well during the Balkan war after the collapse of Yugoslavia. It should be remembered that in times of widespread chaos, the worst nuisance are gangs of armed people who are trying to get food, medicine and often to rob bystanders. The Yugoslav war showed that the assault was widespread and first were robbed rich houses as well as people looking like wealthy, moving in designer clothes, luxury cars, etc.

 

So have a modest look, like any desperate man. You may look like a homeless person, a little crazy, crying, if you have such opportunity - makeup yourself to looking sick, infected with some disease. Without nice clothes and things. The Japanese proverb says "a nail gets it because it sticks out". If someone thinks you have something valuable then will come to take it away from you. This is not an accident, but only a matter of time, people and the number of weapons.

 

A2) Do not count on the help of the army. Even troops can rob you, and certainly don't count on them protecting you and letting you feed at their cost. Soldiers and uniformed services also have families and one thing that will interest them then is the thought of the safety of their loved ones. Try not to get in the way of soldiers, especially those who are already operating outside of power structures.

 

A3) Mask your home, throw open suitcases in front of it, garbage and scattered clothes so that it looks already ransacked, even leave the car open with the battery removed and the fuel cap ajar. Pump the fuel out of it beforehand, you can sprinkle it with soot or rubbish, which gives the impression that it burned or was destroyed.

 

A4) Remove (and bury) from the front of the house everything that can be an excuse for theft and further search. Remember that everything may be needed then.

 

A5) Avoid people you don't know, move only at night, never in the middle of the street. Hide and rest during the day, set up guards, cooperate with your neighbours if possible, to always be ready to defend yourself. Organize neighbourhood patrols with at least a few men to repel intruders. Use masking this time to hide your weakness. Hide your weakness in a patrol with several men, and hide your strength in the cover/belaying of people on patrol. Let the patrol look confident. Always, however, provide them with hidden protection, safeguarding with your best weapon. Such patrols during the Balkan war protected a single street or a group of several houses.

 

A6) In the city don't wear military clothes, they'll think you have a gun and will want to kill you. If you have a weapon, try to hide it, but always have it ready to defend. An invisible weapon can save you from an armed aggressor who will want to rob you without losing his ammunition. Look like an ordinary, average civilian.

 

A7) Doors, windows, if possible barricade. You can use furniture, boards and even sandbags for this. Secure the rooms you are in so that access to them is only possible through one entrance, preferably hard to reach. During the Balkan war, some houses resembled medieval strongholds, where the entrance was on the first floor to which the tenant got up due to the ladder, dropped from above.

 

A8) Never light the lights at night, if someone can see them from the outside, they will certainly want to check who and why is inside. The same rule applies to lights when you move around in the field.

 

A9) Never make noise, always be quiet, if the sound can be heard outside the place of your concealment, it will attract others.

 

A10) Stay hidden only until you have to fight the gangs in there. If this happens, and someone attacking you escapes, you can be sure that he will come back with new forces.

 

A11) If you are exchanging goods with strangers, don't let them know that you or your family have a lot to offer, when returning to the camp, don't let them follow you. Checking if we are not tracked applies to every situation when we return to our place of residence.

 

A12) Everything you need to take during your escape, have it ready and packed in your backpack.

 

A13) When travelling, have two backpacks/bags. Carry the most valuable items with you or in a smaller backpack. If someone stops you and tells you to give back your backpack and you can't defend yourself, try to give him the bigger one and quickly run away. You must be ready to use this technique, especially when you decided to leave the city.

 

A14) When you leave the city, take only what you need in the field. Inform about your departure only those people you want to take with you. Act moral here, but don't announce your departure. Perhaps other people will want to stop you by force or rob you or thwart your plans in other ways. It's up to you when to leave the city. Experienced survival experts always say that "a city is a trap: the sooner you leave it, the better for you."

 

A15) Have a planned way to leave the city, you have little chance that you will do it using a car. It is best for you to leave the city away from the main exit roads that may be blocked by the army. They won't let you leave the city with anything valuable. Leave the city on foot, by bike, or if you live by a large river or lake - by boat or raft. A bicycle or a boat will allow you to take more luggage (see A4 from item #S5 on the web page "2030_uk.htm") - but they need to be painted dark, and in the field - masked with branches. Select night time if you know the area. You need to know where you want to get, thus move according to this knowledge.

 

(B) Masking in the field: We assume that we will need these skills most, according to the scenario of the fall of human civilization in the 2030s. This presentation focuses primarily on the issue of camouflage in the field:

 

B1) Everything you wear should be in dark, grey or camouflage colours. If any equipment has chrome, reflective, or colourful elements, repaint it, or mask it with other methods - as far as it allows to preserve its functional properties. In the field you have to look like a hunter or sniper means you should be invisible to animals and to people.

 

B2) Have two types of camouflage capes (see: https://www.google.com/search?q=camouflage+capes ), one for summer, spring and autumn, others for winter (e.g. green forest colour and white winter colour).

 

The ideal solution would be for you to have military, hunting or survival clothing for every season. This solution, however, requires a lot of financial resources, while the luggage we would have to carry with us would be too heavy. The solution to this are the above camouflage capes, preferably military, which we can often buy in stores with equipment from demobiles. They allow for external masking of these items and clothing, which we have, see item #R2 from the web page named "2030_uk.htm". We will not always be able to gather all the elements of clothing in camouflaging colours.

 

The summer and winter versions of the camouflage capes allow us to mask our posture at any time of the year, regardless of whether we are moving among grass or snowdrifts. The applied camouflage capes mask us and the luggage (backpack we wear). Snipers and hunters use a similar practice.

 

If you do not have the funds or space for the above two versions of the camouflage capes, buy its summer version and have pieces of white material that you can combine with the camouflage cape and get the masking effect in winter. This solution works with partial snowing.

 

B3) When moving, wear gloves and paint your face. A man hiding in the woods, on a meadow, in the bushes, etc., reveals three things in addition to movement: the reflection of his equipment, as well as his hands and face. Face painting is an old practice that all scouts used. We paint the whole face, mud can be used in the field. Putting lines, promoted in films, does not work. Remembering that our task is to move at night, the more our complete face should be as little visible as possible. An ordinary shawl, e.g. an araphatka, will allow us to achieve this goal and significantly reduce the possibility of being noticed.

 

B4) Set up camp away from roads and settlements in wild and in hard to reach areas. Take advantage of the area, see from which side someone can approach it, isolate yourself with rivers, swamps, thick bushes, rocks.

 

B5) Constantly designate hidden guards and observation posts so as to warn other people in your group on time about impending danger. Prepare temporary alarms near the campsite to alert you that someone is passing by.

 

B6) If you intend to stay in a given place longer (e.g. during the winter), build your camp as Wietkom troops did in hidden underground dugouts. Remember to even the smoke outlet from the hearth move away from the entrance to the hidden room/filter (the filtering room is a separate chamber), where smoke comes out through several smaller holes. Cover the smoke outlets with stones and branches so that they dissipate the fumes on the ground as much as possible.

 

B7) When moving outside the campsite, move in jumps. First a few kilometre exploration trip, then the movement of the whole group. Constantly keep an eye on the area.

 

B8) Hunt and get food quietly, even if you have a weapon better fish and hunt with a bow. The bang of the shot will attract attention for several kilometres.

 

B9) Never enter abandoned houses alone, always check that the entrance has no trap and that the current tenant is not lurking behind the door.

 

B10) Masking is obligatory in two directions, so do not approach loud clusters of people, outbreaks of far-visible fires, bright houses, in the peak period of depopulation they will surely be traps set for the curious.

 

* * *

 

Dr. Eng. Jan Pająk, who runs this blog ("owner"), would like to thank the author of the above entry, Totalizt and the Polish citizen, Sławomir Jabłoński, for accepting the invitation that his above presentation is published on 2019/9/17 as post number #314 to all blogs of totalizm, and also repeated in "volume S" from the publication [13] (accessible, amongst others, through the web page named "tekst_13.htm") offering full content of all posts to blogs of totalizm. This presentation is already the second one to the preparing of which the author has invited Mr. Jabłoński - due to his high practical and already proven expertise in these matters. This second presentation informs interested people what actions and preparations increase the chance of surviving in the incoming purification of humanity of the 2030s. The previous of these three presentations, explaining what equipment is necessary to facilitate survival in the wilderness, was published on 2018/7/30 as post number #300 to blogs of totalizm, while repeated as the first post from "volume T" of the abovementioned publication [13] (available, among others, via the web page named "tekst_13.htm" - note that due to the use of decreasing page numbering, volumes T and S of the publication [13] publish the first posts at their very end). The last, third in a row presentation of the same series, Mr. Jabłoński promised to prepare in about two years. It will be devoted to the summary of "what" edible and necessary dietary supplements (also "where" and "when") can be found in Polish (European) wilderness, and "how to prepare it" to make it suitable for consumption or for use as an effective dietary supplement.

 

The reason for the preparation of the above three presentations is that, according to the "owner" of this blog, one needs to be thoroughly prepared for this incoming purification in order to have any chance of being in that group of probably only about one in every thousand currently living people who will survive the rapidly approaching purification of humanity of the 2030s (i.e. survive the extinction warned in the totaliztic web page named "2030_uk.htm" and in the free YouTube video summarizing that web page and named in Polish "Zagłada ludzkości 2030" (i.e. "The Great Purification of 2030s") which can be viewed e.g. from the web page named "djp.htm" that lists all free YouTube videos created with the direct participation of Dr. Jan Pająk, or viewed directly from the following Internet address: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Developing the required skills (and acquiring practical ability to use them), gathering the equipment necessary for survival and plans where survival of the reader has a best chances, as well as learning the knowledge required to survive, is an important component of this preparation for surviving the purification by leading a nomadic life and feeding on the fruits of nature. By just a passive reliance only on stocks previously accumulated in cities, or in own homes or bunkers, this purification lasting many years probably cannot be survived.

 

The text of this post #314E was adopted from the "volume S" of the publication [13] available via the totaliztic web page named "tekst_13.htm" (update dated 17 August 2019, or later). In this publication [13] the above presentation is published using all Internet capabilities (such as: repetitive updating, the use of "green links" that link to the pages indicated after clicking at them with the mouse, the use of illustrations, colours, distinctions, highlights, etc.). The latest update of the web page "tekst_13.htm" is now available to interested readers, among others, at the following addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/tekst_13.htm

http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm

http://cielcza.cba.pl/tekst_13.htm

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

 

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "tekst_13.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "2030_uk.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/2030_uk.htm 

 

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #314E). So far 8 such blogs ware created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 314) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic "book-like" volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named "tekst_13.htm", available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ). Almost a half of these posts is published there also in English, and thus will be understood also by inhabitants of countries other than Poland.

 

kodig : :