Najnowsze wpisy


sie 01 2021 #337: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli,...

#337: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, wiedzy i prawdy, a także nawracalnego czasu softwarowego jaki zarządza jej następstwami

 

Motto niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu: "Najwyższy już czas abyśmy zaczęli zdawać sobie sprawę, że sytuację i szczegóły dokonania przez ludzi nawet najmniej istotnego wynalazku lub odkrycia bazującego na prawdzie, Bóg zapewne przygotowuje przez setki lub nawet tysiące 'ludzkich lat' (patrz werset 3:8 z bibilijnego '2 Listu św. Piotra Apostoła') gromadzenia i przetwarzania wymaganej wiedzy, poczym pracowitego przygotowywania motywujących działania ludzi: wymaganych warunków i środowisk, zapowiedzi, wskazówek, szkolenia "dusz" osób jakim Bóg powierzy zadanie ich praktycznego dokonania, oraz następnego takiego pokierowania ich wdrażaniem aby zawarta w nich prawda w końcu przezwyciężyła zwalczające ją moce zła w najbardziej uczący i trwały sposób." (Wyjaśnienie dlaczego formowanie i tolerowanie w swych społecznościach, instytucjach lub krajach "przekleństwa wynalazców" lub "wynalazczej impotencji" jakie blokują ujawnianie i wdrażanie prawdy, odkryć i wynalazków, jest surowo karanym grzechem - tak jak wyjaśniają to np. punkty #V5, #V3, oraz (13) z punktu #V2 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm")


#B1. "Wolna wola" - dlaczego Bóg dał ją ludziom, oraz jak zarządzanie "nawracalnym czasem softwarowym" umożliwia Bogu uniezależnianie osiągania zamierzonych przez Boga celów od przeciwstawnych tym celom postępowań ludzi:

Jeśli dobrze się zastanowić, to ludzie mają dostęp do kilku wskazówek które pozwalają im wydedukować intencje Boga. Jedną z owych wskazówej jest tzw. "wolna wola" którą ludzie otrzymali od Boga. (Odnotuj że "wolna wola" po angielsku nazywa się "free will" - to więc od niej wywodzi się nazwa strony "will_pl.htm" z której został adoptowany niniejszy wpis #337 do blogów totalizmu.) "Wolna wola" jest to dane nam przez Boga prawo do formowania w sobie, wyznawania, upowszechniania i do wdrażania dowolnej opinii na każdy możliwy temat i do podjęcia zgodnego z tą opinią działania potwierdzającego gotowość tak działającej osoby do zaakceptowania też wszelkich następstw jakie działanie to spowoduje.

Nie trudno wydedukować, że prawo "wolnej woli" dane ludziom przez Boga stanowi jednocześnie bardzo poważne ograniczenie jakie limituje metody działania samego Boga. Wszakże aby NIE złamać u ludzi owej wolnej woli, Bóg zmuszony jest postępować w określony sposób. Znaczy cokolwiek Bóg czyni, zmuszony jest to czynić w taki sposób aby każdy człowiek mógł potem to sobie zinterpretować na swój własny sposób - czyli jak tylko zechce. (Ta zasada niejednoznacznego działania Boga nazywa się "kanonem niejednoznaczności" i jest ona omawiana szerzej w punkcie #C2 strony o nazwie "will_pl.htm", zaś doskonały przykład empirycznego materiału dowodowego jaki potwierdza jego faktyczne wdrażanie przez Boga zaprezentowałem, m.in., w punkcie #C2 swej strony o nazwie "tornado_pl.htm".) Przykładowo, jeśli jakiś pogląd upowszechniający się i wdrażany wśród ludzi wcale NIE jest na rękę długofalowym zamiarom Boga, z powodu dania ludziom owej "wolnej woli" Bóg wcale nie może np. natychmiast pojawić się w chmurach i wymierzyć kilka piorunów w tyłki tych z ludzi, którzy upowszechniają i wdrażają ów niekorzystny dla Boga pogląd (tj. może to uczynić dopiero w kilka lat później, kiedy owi ludzie ani ich otoczenie już NIE pamiętają za co oberwali). Wszakże gdyby Bóg natychmiast pojawiał się ludziom i tak zadziałał, wówczas wszyscy ludzie ze strachu straciliby "wolną wolę" a zaczęliby czynić dokładnie i tylko to co Bóg im nakazał.

Oczywiście, musiały istnieć bardzo ważne powody dla których wszechmocny Bóg uznał za korzystne dla swoich własnych intencji narzucenie sobie samemu dodatkowych ograniczeń dla swego działania w zamian za danie ludziom owej "wolnej woli". Jeśli dobrze się zastanowić, powody te daje się wydedukować. Przykład jednej grupy z nich opisałem dokładniej w punkcie #V6 swej strony o nazwie "2020zycie.htm". Ich działanie powoduje bowiem, że np. "wolna wola czynienia zła", w połączeniu z istnieniem ludzi którzy mając "wolną wolę" faktycznie czynią zło, powoduje u osób jakie doświadczą następstw tego zła pojawienie się silnych i zmuszających ich do działania motywacji aby zło to w jakiś sposób wyeliminować z działania na ludzkość. W ten sposób sytuacja ludzkości ma szansę aby stopniowo zmierzać ku coraz lepszej. Jednocześnie zaś Bóg, obserwując reakcje i losy ludzi którzy doświadczyli dany rodzaj zła, uzyskuje doskonałe rozeznanie jakie rodzaje zła wymagają najpilniejszego wyeliminowania z działania na ludzkość. Przykładowo, to właśnie dzięki uzyskaniu tego rozeznania Bóg wprogramował w dusze i ciała ludzkie zjawisko cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie obecnie umożliwia ludzkości całkowite wyeliminowanie z istnienia "pieniędzy", "strachu" oraz "chciwości" - które są głównymi źródłami wszelkiego zła panoszącego się na Ziemi (patrz Biblia, werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy"). Owo zjawisko "zapracowanej nirwany" umożliwia bowiem ludzkości wdrożenie na Ziemi politycznego "Ustroju Nirwany" krótko opisanego, między innymi, w "części #L" i we WSTĘPie strony "smart_tv.htm" - jakiego działanie i zalety wraz z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na około półgodzinnym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" gratisowo upowszechnianym w internecie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . "Wolna wola" jest też niezbędna w celu zróżnicowania zachowań ludzkich, czyli umożliwienia czynienia "zła" przez te osoby których "wolna wola" z jakichś powodów nakłania do czynienia zła. Z kolei "zło", "dobro" oraz "wolna wola ich wyrządzania" formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata. Wszakże brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm". Jeszcze innym powodem dla którego ludzie otrzymali od Boga owo prawo "wolnej woli", jest uzyskiwanie przez Boga niezbędnych mu informacji inspirujących gromadzenie Jego wiedzy na każdy możliwy temat, przykładowo informacji o rodzajach, działaniu i następstwach "czynionego przez ludzi zła" - tak jak wyjaśniłem to w (11) z punktu #V2 oraz w punkcie #V6 we wyżej wymienionej stronie "2020zycie.htm". Z kolei owa różnorodność opinii jakie ludzie formują dzięki posiadaniu "wolnej woli" może być dla Boga wyjątkowo cenna tylko w przypadku jeśli najważniejsze z celów dla których Bóg stworzył ludzi obejmują "przysparzanie wiedzy" oraz "udoskonalanie całego wszechświata".

Jeśli czytelnika interesują cechy i działanie ludzkiej "wolnej woli" wówczas polecałbym mu przeczytanie też najważniejszego punktu #J5 (potem zaś związanego z nim punktu #J6) ze strony o nazwie "petone_pl.htm". Ponieważ zaś cechami i wynikami działania ludzkiej "wolnej woli" Bóg steruje poprzez cechy i działanie "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się m.in. i ludzie, warto też poczytać o owym sztucznie zaprogramowanym przez Boga "nawracalnym czasie softwarowym" w którym starzeją się wszystkie żywe stworzenia o ciałach z materii, zaś działanie którego pozwala Bogu osiągać wszystko to co Bóg uzna za stosowne bez łamania naszej "wolnej woli". Działanie tego nawracalnego czasu softwarowego rządzącego ludzkim życiem najbardziej wyczerpująco opisane jest w polskojęzycznej monografii [12] gratisowo upowszechnianej moją stroną "tekst_12.htm", zaś skrótowo wyjaśniam je, między innymi, w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm", we wstępie i punktach #G4 i #D1 strony "dipolar_gravity_pl.htm", w punktach #J2 oraz #C3 do #C4.1 z innej mojej strony "immortality_pl.htm", oraz w podpisie pod "Tabelą #A1" ze strony "humanity_pl.htm".

Aby jednak NIE odrywać czytelnika od toku narracji niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu, skrótowo streszczę i tutaj działanie owego sztucznie zaprogramowanego przez Boga "ludzkiego czasu" (tj. streszczę tu działanie "nawracalnego czasu softwarowego"). Gdyby działanie owego czasu w jakim my wszyscy się starzejemy spróbować wyjaśnić w możliwie najprostrzy sposób, to jego esencja wynika z ograniczenia przez Boga naszej widzialności (percepcji) otaczającej nas rzeczywistości, a także widzialności nas samych, do jedynie 3 wymiarów liniowych naszego świata materii (tj. do wymiarów: długość "X", wysokość "Y", oraz szerokość "Z"). Tymczasem faktycznie rzeczywistość ta, a także nasze ciała, zajmują aż 4 wymiary liniowe jakie panują w całej objętości pierwotnego tzw. "przeciw-świata", tj. zajmują "długość (X)", "wysokość (Y)", "szerokość (Z)", oraz "głębokość (G)". W czasach bowiem biblijnego "Wielkiego Potopu", ze zdolności postrzegania naszego otoczenia i siebie samych, specjalnym programem zapisanym w łańcuchach naszych DNA, Bóg wyeliminował u nas więc ów wymiar "głębokości (G)" - który aby ujrzeć musielibiśmy mieć albo jakiś cudowny "mikroskop" jaki pozwalałby nam zaglądnąć "wgłąb" naszej skóry poprzez kolejne "warstewki czasowe", albo też musielibyśmy mieć jakiś cudowny "teleskop" jaki pozwalałby nam zobaczyć "wyższe" niż obecna warstewki np. naszej skóry istniejące w kolejnych przyszłych "warstewkach czasowych". (Te "warstewki czasowe", w swych opisach działania owego "ludzkiego czasu" ja często nazywam "naleśniczkami", ponieważ w niewidzialnym dla nas czwartym liniowym wymiarze "głębokość (G)" są one poukładane jedna na drugiej, tak jak stos cieniutkich naleśniczków układa się na talerzu - po ich opisy patrz np. punkt #D3 mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", natomiast wyjaśnienie roli "poprzecznej" czyli "powierzchniowej" natury fal elektromagnetycznych jako empirycznego dowodu iż te "warstewki czasowe" faktycznie istnieją ukryte w czwartym wymiarze liniowym "G" przeciw-świata zaprezentowałem w punkcie #D1 z innej mojej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm".) W rezultacie, chociaż nasze ciało faktycznie Bóg stworzył jako czterowymiarowe, w praktyce software jakie zawarte jest w naszym DNA i jakie steruje naszym przechodzeniem przez "nawracalny czas softwarowy" pozwala nam widzieć jedynie trzy nasze wymiary definiujące położenie naszego ciała w danej chwili czasowej względem innych obiektów jakie Bóg też postwarzał aby w owej chwili czasowej też istniały w tej samej co my "przestrzeni czasowej" (tj. w tzw. "Omniplanie" opisywanym w punktach #C3 do #C4.1 z innej mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm").

Rezultat tego "poszatkowania" naszego czterowymiarowego ciała z materii na szereg odmiennych plasterków wgłębnych, każdy z których istnieje w odrębnej trzywymiarowej "warstewce czasowej" z przeciw-świata (tj. istnieje jakby w odrębnym "naleśniczku"), daje się łatwo zrozumieć jeśli użyje się analogii filmu ruchomego wyświetlanego z taśmy filmowej w dotychczasowych kinach. Mianowicie, ów fragment naszego ciała jaki istnieje we właśnie przeżywanej przez nas chwili czasowej, możnaby porównać do 2-wymiarowego widoku ciała dowolnego bohatera filmowego, który na taśmie filmowej jest odwzorowany jedynie jako hipotetyczna "płaska" istota mająca jedynie dwa wymiary, tj. mająca tylko wymiar "długość (X)" i "wysokość (Y)", a żyjąca wyłącznie na poszczególnych klatkach owej taśmy filmowej. Owe więc "płaskie" istoty z taśmy filmowej wcale NIE wiedzą iż faktycznie ich ciała są trzywymiarowe, bowiem oprócz wymiarów "długość (X)" i "wysokość (Y)", mają one jeszcze "szerokość (Z)" - tyle, że owa "szerokość (Z)" została poszatkowana na cieniutkie "naleśniczki" jakie rozlokowane są w szeregu odmiennych klatek filmowych, wglądu do jakich owe "płaskie" istoty NIE otrzymały. Wszakże poszczególne klatki filmu ukrywające ich wymiar "szerokość (Z)", jakaś nadrzędna istota poodcinała od innych klatek, układając wszystkie te klatki w stos, podobnie jak "naleśniczki" układa się na talerzu, poczym specjalnym programem wbudowym w "DNA" owych "płaskich" bohaterów z filmu szybko przełącza ich świadomość od jednej takiej klatki filmu do następnej, dając im wrażenie iż dynamicznie żyją oni w skokowym upływie czasu (tak jak skokowo upływa czas bohaterów filmów oglądanych przez nas w kinach). Upływem zaś tego skokowego czasu steruje ów program z "DNA". Działanie tego programu z DNA możemy sobie łatwo wyobrazić jako podobne do działania mechanizmu projektora filmowego w kinach, lub do działania naszego komputera kiedy kopię tego filmu przeglądamy komputerem np. z "youtube.com". W rezultacie owi hipotetyczni "płascy" bohaterowie żyjący w owym filmie NIE wiedzą, że ich życie upływa w sztucznie stworzonym "czasie", szybkość upływu którego jest wyznaczana przez program owego DNA, ani NIE wiedzą, że rządząca nimi nadrzędna istota może np. cofać ich życie do tyłu w czasie (lub raptownie przerzucać do przodu), oraz zatrzymywać i ponownie uruchamiać tym samym programem z DNA. Jedynie czasami pamiętane przez ich podświadomości poprzednie przejście przez życie może powodować u nich zjawisko "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), które dla co mądrzejszych z ich grona stanowić będzie jeden z wielu dowodów empirycznych iż faktycznie żyją w sztucznie zaprogramowanym dla nich przebiegu "nawracalnego czasu softwarowego". Tak nawiasem mowiąc to w punktach #D1 i #D2 ze swej strony o nazwie "immortality_pl.htm" opisałem eksperyment jaki udowadnia empirycznie iż my ludzie żyjemy właśnie w takim skokowo upływającym "nawracalnym czasie softwarowym", a nawet pozwala wyznaczyć częstotliwość naszego przeskakiwania od jednej klatki ("naleśniczka") owego nawracalnego czasu softwarowego do następnej jego klatki (tj. do następnego "naleśniczka").

Opisana powyżej analogia działania naszego "czasu ludzkiego" do działania czasu owych hipotetycznych "płaskich" bohaterów żyjących w kolejnych klatkach taśmy filmowej, wyjaśnia że wcale "czas NIE upływa wokół nas" (tak jak kłamliwie wmawia nam to naiwne zrozumienie czasu przez dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną"), a to "my przemieszczamy się przez czas", a ściślej nasza świadomość jest skokowo przełączana od jednej "warstewki czasowej" (naleśniczka) do następnej, programowo przemieszczając nas tym przez "przestrzeń czasową" (tj. przez "Omniplan"), która zawiera wszelkie obiekty z jakimi się stykamy w danym okresie naszego życia. Jeśli więc naszymi modlitwami np. wybłagamy od Boga zmianę przebiegu tej części naszego życia, w jaką nasza "wolna wola" nas właśnie wprowadziła, faktycznie zmianę tę urzeczywistnia Bóg poprzez fizyczne przemieszczenie niewidzialnych dla nas przyszłych lub przeszłych fragmentów naszego "poszatkowanego" na "warstewki czasowe" ciała w inne miejsca "przestrzeni czasowej" (tj. "omniplanu") w jakich dotykają nas odmienne zdarzenia formowane przez obiekty już istniejące w tamtych miejscach owej przestrzeni czasowej - co ja staram się wyjaśnić dokładniej w owym punkcie #J5 swej strony o nazwie "petone_pl.htm". Alternatywnie, w przyszłych lub przeszłych "warstewkach czasowych" Bóg może odpowiednio pozmieniać sekwencje zachowań innych obecnych tam obiektów - tak że zmieni to ich wpływ na nasze losy (przykładowo, Bóg może zmienić trajektorię lotu kuli wystrzelonej przez naszego wroga, czy upadającej cegły, która w poprzednim sformułowaniu "omniplanu" rozbijała naszą głowę, tak aby w nowym przebiegu czasu trajektoria ta ominęła naszą głowę - co doskonale uświadamia nam staropolskie przysłowie "człowiek strzela jednak kule nosi diabeł"). Powyższe wyjaśnienia starają się więc dość klarownie ujawnić, że istnieje ścisły związek naszej "wolnej woli" z "przestrzenią czasową" (omniplanem), z naszymi losami życiowymi, oraz z decyzjami Boga jak kształtować dalszy przebieg naszego życia. Nasza bowiem "wolna wola" jest regulatorem "przysparzania wiedzy" dla jakiego dokonywania my ludzie zostaliśmy stworzeni. Z kolei zarządzanie ową "wolną wolą" oraz wynikami naszych postępowań Bóg dokonuje właśnie poprzez odpowiednie przekonfigurowywanie "przestrzeni czasowej" czyli "omniplanu", możliwe dzięki programowemu przeformatowaniu przez Boga czterowymiarowego przeciw-świata na zbiór "warstewek czasowych" (tj. "naleśniczków") naszego trzywymiarowego świata materii.


#B2. Rola wiedzy i prawdy w podnoszeniu przez Boga rozwoju intelektualnego całego wszechświata - oraz najważniejsze z celów, które Bóg stara się osiągnąć poprzez stworzenie "przysparzających wiedzę" ludzi:

Motto: "Tylko wiedza wyrażająca "prawdę" rodzi postęp, za to wiedza wynikająca z kłamstwa rodzi upadek. To dlatego nowo-ustalonej przez ludzi wiedzy NIE powinno się uznawać ani wdrażać jeśli NIE potwierdzili jej najrzetelniejsi ze znanych ludziom 'trzech świadków', prawdę, obiektywność i pewność osądów których ujawniła i rekomenduje filozofia totalizmu." (Esencja powodu rekomendacji "3 świadków" w (1) z #G1 i w (1) z #H1 mojej strony "2020zycie.htm", oraz w #I2 mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm".)

Nasze modelowanie (symulacja) intencji Boga dokonane w poprzednim punkcie #B1 tego wpisu #337 pozwoliło, między innymi, na ustalenie iż "jednym z najważniejszych celów Boga jest powiększanie wiedzy", a stąd intelektualny rozwój wszechświata. Co nawet ciekawsze, ów cel wyjaśnia także dokładnie dlaczego Bóg stworzył nasz świat materii oraz człowieka. Wszakże gdyby starał się on samotnie powiększać swoją wiedzę o wszechświecie, w owym samotnym powiększaniu wiedzy przeoczyłby On ogromną liczbę interesujących aspektów. Z wiedzą jest bowiem tak jak z dyskusją na dowolny temat. Znaczy kiedy samotnie rozważa się jakiś temat, wówczas wygląda on znacznie ubożej niż kiedy temat ten zacznie się dyskutować z innymi ludźmi.

Jeśli więc istnienie człowieka rozpatruje się z punktu widzenia owego intelektualnego rozwoju wszechświata jako jednego z najważniejszych celów Boga, wówczas człowiek okazuje się rodzajem "boskiego laboranta" który symuluje lub przygotowuje przyszłe obiekty badań. Oczywiście, owa rola człowieka w boskich planach nakłada na ludzkość cały szereg wymogów. Z kolei aby wymogi te mogły zostać sprostane, Bóg zmuszony jest do kierowania rozwojem człowieka w ściśle określony sposób.

Przysparzanie wiedzy jako cel stworzenia człowieka omawiane jest też aż na całym szeregu totaliztycznych stron. Po przykład takich właśnie stron warto zaglądnąć do punktu #B4 na stronie o nazwie "tornado_pl.htm", czy np. zaglądnąć do punktu #B2 na stronie o nazwie "antichrist_pl.htm".

Oczywiście, "przysparzanie wiedzy" wcale NIE jest jedynym celem dla którego Bóg stworzył człowieka. Cały szereg niemal tak samo istotnych celów stworzenia człowieka zestawionych i wyjaśnionych zostało w punkcie #C5 totaliztycznej strony "soul_proof_pl.htm". Przykładowo, wiedza jest tylko wówczas użyteczna, jeśli reprezentuje tzw. "prawdę". (Jak obecna "oficjalna nauka ateistyczna" definiuje ową "prawdę", czytelnik znajdzie to w internecie za pomocą np. rozkazu https://www.google.pl/search?q=prawda+definicja . Np. ja znalazłem tam następującą definicję: "Prawda - według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.") Stąd jedną z najistotniejszych składowych celu dla jakiego Bóg stworzył ludzi, tj. celu "przysparzenie wiedzy", jest "poszukiwanie prawdy" i "obstawanie za prawdą". Tyle, że podczas "poszukiwania prawdy" jako składowej "przysparzania wiedzy", definicja pojęcia "prawda" musi się różnić od definicji tego pojęcia wprowadzonej przez "oficjalną naukę ateistyczną" - tę totaliztyczną definicję "prawdy" wyraziłem jej symbolicznym modelem w punkcie #V7 swej strony "2020zycie.htm".

Moje badania zgodne z zasadami najmoralniejszej obecnie w świecie nowoczesnej "filozofii totalizmu" (tej o nazwie pisanej z literą "z" - patrz #A5 ze strony "totalizm_pl.htm") ustaliły także iż tylko wiedza wyrażająca prawdę cechuje się całym zbiorem powtarzalnych atrybutów, część z których opisałem w punkcie #V7 swej strony "2020zycie.htm". Przykładowo, taką wiedzę zawierającą prawdę, przed jej udostępnieniem (przedłożeniem) ludziom do poznania, Bóg układa w rodzaj "łańcuchów" mających formę wektorów zaczynających się na Bogu i rozciągających się aż w nieskończoność. Stąd badacza, któremu Bóg dał do ręki jedno ogniwo takiego łańcucha wiedzy i prawdy, łańcuch ten może potem wieść do następnych połączonych z nim ogniw, wynosząc go do światła wiedzy i prawdy z labiryntu ciemności aktualnej niewiedzy i kłamstwa - tak jak uczyniła to mityczna "nitka Ariadny" (patrz https://www.google.pl/search?q=ni%C4%87+Ariadny ). Najdoskonalszym przykładem jak mnie w badaniach poprowadzila właśnie taka "nitka Ariadny", jest moja "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) - streszczenie wiedzo-twórczego potencjału której zawarłem w punkcie #V7 swej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś najważniejsze osiągnięcia której (jakimi są urządzenia napędowe wszystkich 6 er technicznych budowanych przez ludzkość aż do końca swego istnienia) krótko streściłem w punkcie #B8.2 z mojej strony o nazwie "rok.htm" zaś opisałem dokładniej w punktach #J4.1 do #J4.6 strony "propulsion_pl.htm", poczym wspólnie z moim przyjacielem zilustrowaliśmy je na filmie o tytule "Napędy Przyszłości" upowszechnianym gratisowo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI .

Co najciekawsze, kolejne z potwierdzonych poświadczeniami owych "3 świadków" łańcuchy wiedzy i prawdy, są nam ujawniane przez Boga już jako powiązane razem ze sobą w formujący rodzaj wiodącego ludzkość ku światłu "szkieletu wiedzy i prawdy". Wszystkie też łańcuchy formujące taki szkielet cechują się nadawanymi im przez Boga powtarzalnymi zbiorami atrybutów. Z kolei poznanie tych atrybutów przez ludzkich badaczy wnosi potencjał aby po ich potwierdzeniu przez opisanych tu i zawsze wymaganych "3 świadków" stwarzały one dostęp do niemal nieograniczonego odkrywania nieznanej uprzednio wiedzy i prawdy, oraz do korygowania kłamstw, błędów i pomyłek kryjących się w wiedzy i rzekomej prawdzie już oficjalnie uznawanej jednak NIE potwierdzonej przez owych "trzech świadków". Doskonałym przykładem ilustrującym jak poznanie tych atrybutów może usprawnić ów proces postępu wyrażającej prawdę wiedzy, może być obecnie dopiero rozpoczęty proces poznawania budowy i działania tzw. "Drobin Boga", swoje odkrycie jakich, oraz ich wstępne opisy przytoczyłem w punktach #K1 i #K2 strony o nazwie "god_istnieje.htm". Mianowicie, proces poznawania owych "Drobin Boga" obecnie jest utrudniony z powodu naszej nieznajomości "kluczy" i słownika, które wszystkie wyrażenia zawarte w precyzyjnie opisującej owe drobiny starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar" (patrz https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-Zohar+po+polsku ) pozwalałyby przetłumaczyć na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową i techniczną - po ilustrację efektów tego braku "klucza" i słownika patrz "Rys. #B2" poniżej. Na szczęście dla nas już obecnie wiadomo, że męskie dodatnie "Drobiny Boga" - na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył mężczyzn, cechują się szeregiem odwrotnych atrybutów niż żeńskie ujemne "Drobiny Boga" - na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył kobiety (patrz werset werset 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" informujący nas - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę"). Stąd jeśli jakiś badacz poustala większość z atrybutów jakie są odwrotne u mężczyzn niż u kobiet, np. poustala dalsze atrybuty podobne do konsystencji u mężczyzn i zmienności u kobiet, koncentracji na ukończeniu jednego działania u mężczyzn, zaś następstw tzw. "multitasking" (tj. "wielozadaniowości" - patrz https://www.google.com/search?q=multitasking ) u kobiet, itd., wówczas poprzez użycie metody po angielsku zwanej "reverse engineering" (patrz https://www.google.com/search?q=reverse+engineering ) - co na polskie tlumaczą jako "inżynieria odwrotna" (patrz https://www.google.pl/search?q=in%C5%BCynieria+odwrotna ) badacz ten być może mógłby z czasem ustalić na czym polegają szczegóły odzwierciedlenia tych różnic w budowie i działaniu męskich i żeńskich "Drobin Boga". To zaś z czasem pozwoliłoby wypracować owe "klucze" i słowniki, jakie umożliwiłyby precyzyjne przetłumaczenie obcnie trudnych już do zrozumienia pojęć użytych w starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar", na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową. W rezultacie, z pomocą użycia już potwierdzonych poświadczeniami wymaganych "3 świadków" ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm" lub strona "dipolar_gravity_pl.htm") oraz już potwierdzonych przez tych "3 świadków" ustaleń mojej "Teorii Życia 2020 roku" (patrz strona "2020zycie.htm"), potem powinno dać się poprawnie wypracować całą naukową prawdę na temat szczegółowej budowy i działania poszczególnych składowych ciałek "Drobin Boga".


http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg


http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg
Rys. #B2ab: Oto dwa rysunki jakie ilustrują jak drastycznie przeciwstawnie do siebie dwaj autorzy mogą interpretować ścisłe opisy wyglądu i budowy męskiej (dodatniej) "Drobiny Boga" zawarte w prastarej wiedzy z kabalistycznej księgi "Sefer ha-Zohar" - jeśli któremuś z autorów owych interpretacji brakuje potwierdzonego poświadczeniami omówionych powyżej "3 świadków": słownika i "klucza", które w dzisiejszych czasach umożliwiają zgodne z prawdą interpretowanie owych opisów wyglądu i budowy. Ponieważ zaś przy aż tak dużej ich przeciwstawności, NIE jest możliwe aby obie te interpretacje wyrażały prawdę, stąd jedna z tych interpretacji reprezentuje co najmniej ogromny błąd dociekań, jeśli NIE celowe okłamywanie i zwodzenie ludzkości przez kryjące się za nią siły zła jakie dysponują mocą i umiejętnościami kuszenia i zwodzenia ludzi. Oba powyższe rysunki prezentują bowiem wygląd tej samej męskiej "Drobiny Boga". Tyle, że górny (a) z nich, wypracowany został już po znalezieniu potwierdzonego "3 świadkami" klucza i słownika do precyzyjnego interpetowania opisów jego wyglądu. Z kolei ów "klucz" i słownik ujawniły, że księga "Sefer ha-Zohar" opisuje wygląd i budowę zarówno pokazanej powyżej w górnym (a) rysunku męskiej (dodatniej) "Drobiny Boga" - na obraz i podobieństwo której zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju" Bóg postwarzał mężczyzn, jak i opisuje wygląd i budowę NIE pokazanej tutaj, ale zilustrowanej na "Rys. #K2b(prawy)" z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm", żeńskiej (ujemnej) "Drobiny Boga" - na obraz i podobieństwo której, zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", Bóg postwarzał kobiety. Natomiast dolny (b) z powyższych rysunków, wmawiający ludzkości iż księga "Sefer ha-Zohar" rzekomo pokazuje "maszynę do produkowania manny", zapewne został wpracowany na zasadzie błędnego i nastawionego na sensację ludzkiego "zgadywania" znaczeń poszczególnych sformułowań opisów z owej księgi. Jego autora to "zgadywnie" uczyniło sławnym i zapewne bogatszym - bowiem pozwoliło mu opublikować książkowy "bestseller" o tytule "The Manna Machine" (patrz https://www.google.com/search?q=manna+machine+book&source=lnms&tbm=isch ), na bazie jakiego nawet ktoś w Polsce przygotował 26:04 minuty długi gratisowy film z YouTube o tytule 'Sekret Arki Przymierza i "Wiekowego Starca" ' jaki jest upowszechniany z adresu https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . Jednak równocześnie "zgadywanie" to upowszechniło po świecie cofającą ludzkość w rozwoju nieprawdę, jakiej sprostowanie i zastąpienie prawdą na temat wyglądu, budowy i roli "Drobin Boga", w obecnych czasach coraz zmyślniejszego okłamywania ludzi przez zwolenników zła, zapewne zajmie teraz całe wieki (jeśli owo pogłębiające się odrzucanie przez ludzi prawdy i akceptowania kłamstwa oraz zła, wogóle pozwoli większości ludzi przejrzeć na oczy i wyjść do światła z ogarniających ich mroków zakłamania). Sam proces znajdowania tego "klucza" i słownika, wraz z przytoczeniem potwierdzających ich prawdę stwierdzeń wymaganych "3 świadków", wyjaśniłem dokładniej w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Potwierdzenie zaś prawdy tego "klucza" i słownika ujawnia, że niższy (b) rysunek jest całkowicie błędny, oraz że prawdopodobnie sponsorowanie jego szerokiego upowszechnienia po świecie dokonują owe siły zła zainteresowane w ukrywaniu prawdy i w utrzymywaniu ludzkości w niewiedzy, ciemnocie i kłamstwach - jakie to siły, między innymi, jednocześnie zawzięcie (choć skrycie) prześladują i blokują też upowszechnianie moich publikacji, serwując mi tym prześladowaniem nieopisane ilości cierpienia jako "zapłaty" za moje wysiłki poprawienia losów wszystkich ludzi. Na szczęście dla nas, owa biblijna obietnica o ujawnianiu ludziom każdej ukrywanej przez kogoś tajemnicy, wyrażona wersetem 10:26 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" - cytuję: "... Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć", zostanie kiedyś spełniona także w przypadku tej ogromnie istotnej dla ludzkości próby ukrywania przez moce zła prawdy o "Drobinach Boga". Jeśli bowiem Bóg zdecyduje się NIE dopuścić aby upowszechnianie moich opracowań zostało całkowicie zablokowane i wydeletowane przez moce zła zaś moje niemal życiowo-długie cierpienie znoszenia nieustających prześladowań NIE poszło na marne, wówczas tę Swą obietnicę Bóg zapewne mógłby wypełnić już efektami natchnienia mnie w 2020 roku abym opracował swoją "Teorię Życia 2020 roku" opisaną na totaliztycznej stronie o nazwie "2020zycie.htm" - istotnym fragmentem jakiej jest właśnie odkrycie oraz opisanie w niej istnienia, wyglądu i roli "Drobin Boga".

Rys. #B2a - góra: Oto sporządzony przez mojego graficznie utalentowanego przyjaciela (w którego twórczym ilustrowaniu ja zdalnie uczestniczyłem pracowicie przygotowując szczegółowe i długie instrukcje oraz wyjaśnienia przesyłane mu emailowo) wygląd męskiej dodatniej "Drobiny Boga", prawdę i poprawność wyglądu której potwierdzają wszyscy omawiani tutaj "3 świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w punkcie #K1 ze strony "god_istnieje.htm" i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owego #K1. Zewnętrznie owa męska Drobina Boga charakteryzuje się posiadaniem wzwiedzionego "penisa", jąder, oraz brody - wszystkie dokładnie opisane w kabalistycznej księdze "Sefer ha-Zohar". Ta sama księga opisuje także wygląd i budowę żeńskiej ujemnej Drobiny Boga, której zewnętrzny wygląd cechuje posiadanie żeńskiego organu "vulva" (srom) oraz brak brody. Znacznie jednak dla nas istotniejsze jej wewnętrzne różnice w porównaniu do męskiej Drobiny Boga nadal oczekują dokładnego rozszyfrowania po wypracowaniu wymaganego "klucza" i słownika - tak jak opisałem to w punkcie #B2 powyżej w tym wpisie #337. Wszakże różnice w budowie i działaniu obu tych odmiennych Drobin Boga są potem przenoszone na ludzi z powodu zróżnicowania syntezowanych w ich wnętrzach programów naszej "duszy". To właśnie te wewnętrzne różnice definiują więc owe ogromne różnice istniejące w myśleniu, działaniach i zachowaniu mężczyzn oraz kobiet. Niestety, fakt istnienia także opisu żeńskiej Drobiny Boga w księdze "Sefer ha-Zohar" wygodnie "przeoczyli" autorzy światowego "bestsellera" o tytule "The Manna Machine", wmawiającego ludzkości iż opisy te jakoby dokumentują jedynie istnienie i użycie rzekomej "maszyny do produkowania manny" pokazanej w dolnej (b) części powyższego rysunku. Wszakże "maszyna do produkowania manny" NIE posiadałaby swojej męskiej i żeńskiej odmiany, ani męskich i żeńskich dolnych organów - szczególnie zaś NIE posiadałaby wzwiedzionego "penisa" oraz otaczających go dwóch "jąder" doskonale widoczych w dolnej części #B2b powyższej ilustracji pokazującej ową rzekomą "maszynę".

Rys. #B2b - dół: Oto także przelany na formę graficzną przez mojego przyjaciela wygląd rzekomej "maszyny do produkowania manny", prawdzie i poprawności istnienia i wyglądu której zaprzeczają wszyscy omawiani tutaj "3 świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w punktach #K1 i #K2 ze swej strony o nazwie "god_istnieje.htm" i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owych #K1 i #K2. Wygląd ten ujawnia, jak łatwo jest wprowadzać w błąd (jeśli NIE celowo okłamywać) całą ludzkość sensacyjnymi stwierdzeniami i wysokiej jakości grafiką jaka wypacza prawdę, oraz jak sceptycznie i wrogo nastawieni są do Boga dzisiejsi ludzie gotowi z entuzjazmem akceptować wszystko co zaprzecza istnieniu, mądrości i potędze naszego Boga. Nic więc dziwnego iż kontrolowana przez Boga natura i losy ludzkości właśnie nam pokazują, że Bóg (God) "means business" (patrz https://www.google.com/search?q=mean+business+idiom ) - tj. że Bóg z żelazną konsekwencją właśnie podjął wdrażanie zapowiedzianych w Biblii kar za zniszczenia i zło jakie spowodowała ludzka "chciwość pieniędzy" (Biblia, 6:10 z "1 Tymoteusza"), zaś wykazania skruchy za popełnianie jakich ludzkość uparcie odmawia. Wszakże dobro następstw wykazywania Bogu naszej skruchy za zło jakie popełniliśmy (lub do jakiego popełnienia się przyczyniliśmy np. swą biernością) a także dziękowania Bogu i wykazywania wdzięczności za wszelkie dobro jakie doświadczyliśmy, są nam manifestowane na każdym kroku. W Biblii jednym z najdoskonalszych jego przykładów są ratujące efekty skruchy ilustracyjnie opisane dla przykładu postępowań królestwa "Niniwy". Z kolei doskonały przykład z rzeczywistego życia ja odnotowałem, kiedy w środę dnia 2021/7/28 obserwowałem finał "Siódemki Rugby" na Olimpiadzie "Tokyo 2020" pomiędzy drużynami Fiji i Nowej Zelandii. Zdumiało mnie wówczas, że kiedy słynna w świecie drużyna NZ zarobiła jakieś punkty, wówczas zachowywała się świecko, tak jak większość dzisiejszych ludzi, jednak kiedy którykolwiek uczestnik drużyny maleńkiej wyspy Fiji zarobił jakieś punkty, wówczas kontynuował dawne zachowanie w dzisiejszych czasach niemal już zanikłe. Mianowicie, natychmiast padał na kolana i w ukorzeniu lub patrząc w niebo odmawiał dziękującą Bogu modlitwę. Nic więc dziwnego iż Tokyo okazało się być już drugą z kolei Olimpiadą w jakiej bogobojna drużyna maleńkiej wysepki Fiji zarobiła złoty medal olimpijski pobijając drużynę NZ uważaną przez cały świat za niemal niepokonalną. (Rekomenduję tu czytelnikowi, że jeśli będzie miał ku temu okazję, aby w jakimkolwiek następnym meczu obserwował to systematyczne dziękowanie Bogu przez uczestników drużyny Rugby z Fiji, aby samemu nauczyć się poznawać i odróżniać efekty bogobojności.) To wszakże nam uświadamia, że jeśli cała ludzkość, lub chociaż jakiś pojedyńczy kraj, zignoruje wykazanie Bogu skruchy i powodowanej skruchą zmiany, przykładowo NIE rozpoczynając szybko eliminowania z użycia "pieniędzy" (będących źródłem "chciwości" i niemal wszelkiego innego zła) poprzez np. podjęcie wdrażania już upowszechnionego internetem rozwiązania ludzkich problemów "chciwości" oraz "pieniędzy", tj. rozwiązania w postaci "Ustroju Nirwany" opisywanego w "części #L" i we WSTĘPie z mojej strony "smart_tv.htm" i we wpominanym już powyżej naszym filmie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (o idealnym, bo zaprojektowanym przez Boga "Ustroju Nirwany"), wówczas to, nadejście czego naukowo zapowiada scenariusz naszego polskojęzycznego filmu o tytule "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), niestety wszyscy bez wyjątku bardzo boleśnie doświadczymy. Wszakże zapewne to do takiego scenariusza w zakodowany sposób referuje werset 24:22 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza", który celową swą logiczną i historyczną sprzecznością z następującymi zaraz po nim opisami dostarcza nam "klucza" jak go mamy rozumieć oraz klaryfikuje odrębne rozumienie czasów w jakich zakodowane w nim zdarzenia mają mieć miejsce.


#B3. Ludzkość - czyli pracowite mrówki którym Bóg zlecił oczyszczanie zakamarków "szkieletu wiedzy i prawdy" z ukrywających je "cieni kłamstwa i przeoczenia":

Gdybyśmy zadali sobie pytanie dlaczego starożytni nie zbudowali strzelby czy lotni, wówczas najważniejszym powodem okazałby się brak świadomości że strzelba czy lotnia mogą zaistnieć. Innymi słowy, aby powiększyć swoją wiedzę w jakimkolwiek obszarze, najpierw trzeba zdawać sobie sprawę, że taki obszar wiedzy wogóle istnieje. Jeśli więc ustalenie to extrapolujemy do sytuacji w której Bóg się znajduje, wówczas staje się oczywistym iż aby Bóg mógł nieustannie rozwijać najpierw swoją własną wiedzę, potem zaś po jej przetworzeniu, zakategoryzowaniu i usystematyzowaniu udostępniać ją ludziom do poznania, wysoce przydatni stają się ludzie, którzy uświadamiają Bogu następne nowe obszary w których może On powiększać najpierw swoją, a potem ludzką wiedzę. W sensie zaś symbolicznym, nadal nieznaną wiedzę możnaby porównywać do "szkieletu" jakiejś ciągle nieznanej nam istoty, który to szkielet kryje się w bezkształtnym i jeszcze NIE powołanym do życia ciele owej istoty. Nasi zaś przodkowie dawno już temu ustalili jak poznać wygląd i budowę dowolnego "szkieletu" ukrytego w NIE wykazującym życia ciele. Wystarczy bowiem aby ciało to ułożyć na dużym mrowisku jakichś mięsożernych mrówek, zaś dla podtrzymania swych funkcji życiowych mrówki te pozjadają tkanki ukrywające przed nami obraz szkieletu, odsłaniając naszym oczom białą "prawdę" wyglądu tego szkieletu.

Wyjaśnijmy powyższe w bardziej obrazowy i symboliczny sposób. Jeśli popatrzeć np. oczami Boga na ciągle jeszcze niezbadany obszar niewiedzy, wówczas obszar ten przypomina sobą właśnie taką ciemną masę we wnętrzu której ukrywa się jakiś nadal nieznany i skomplikowany biały "szkielet wiedzy i prawdy". Aby więc ów "szkielet wiedzy i prawdy" najpierw ujawnić oczom Boga, potem zaś z woli Boga i z boską pomocą oraz pokierowaniem ujawnić też oczom ludzi, potrzebna jest chmara pracowitych "mrówek" jakie rzucą się na ową ciemną masę niewiedzy i stopniowo "pozjadają" wszystkie cienie, które tę wiedzę zakrywają. Ludzie pełnią dla Boga właśnie ową funkcję chmary pracowitych mrówek, które stopniowo odsłaniają Bogu ów złożony biały "szkielet wiedzy i prawdy" ukryty poza ciemną masą niewiedzy.

Oczywiście dla Boga odsłonięcie przez ludzi "szkieletu wiedzy i prawdy", lub zainspirowanie w jakim kierunku należy szkieletu tego poszukiwać, to dopiero początek. Potem bowiem szkielet ten wymaga przetworzenia i wdrożenia - co może wymagać nawet tysięcy "ludzkich lat" działania. Wszakże po poznaniu jakiejś nowej wiedzy reprezentującej prawdę, Bóg szczegółowo ją analizuje, kategoryzując do jednej z dwóch przeciwstawnych kategorii, tj. do (1) wiedzy generującej wzrost, postęp i dobro, lub do (2) wiedzy powodującej upadek, cofanie się i zło, następnie formuje ją w "łańcuchy wzajemnie powiązanej ze sobą wiedzy i prawdy" (doskonałym przykładem jednego z takich łańcuchów mogą być moje "Tablice Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w lub patrz #V7 ze strony "2020zycie.htm"), przyporządkowuje poszczególnym ogniwom tych łańcuchów etapy rozwoju ludzkości na jakich należy udostępniać ich wiedzę i prawdę do wiadomości wszystkich ludzi, oraz znając cechy konkretnych "dusz" ludzi wybiera najodpowiedniejsze z nich do wykonania zadania odkrycia i upowszechnienia tej wnoszącej postęp oraz dobro wiedzy i prawdy wśród ludzi. Warto bowiem być świadomym zakodowanej w Biblii informacji, że uprzednio niesprawdzone osoby (w tym nawet zabiegający tylko o własne korzyści bogacze i członkowie elit) typowo są w stanie wymyślać, upowszechniać i wdrażać jedynie powodujące upadek, zniszczenia i zło prawa, nakazy, zakazy, sformułowania, wynalazki (np. nowych broni), kłamstwa, zwodzenie, niewiedzę, itp. Natomiast do odkrywania i upowszechniania wiedzy reprezentującej absolutną prawdę i stąd generującej postęp i wynoszącej ludzkość na wyższy poziom świadomości, Bóg starannie wybiera już uprzednio sprawdzone w działaniu "dusze", których z jednej strony NIE załamie wykonywanie swego zadania w warunkach opisywanych wersetami 1:27-29 z bilijnego "1 Koryntian" - cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga", z drugiej zaś strony które to "dusze" już w uprzednich swych przysłaniach na Ziemię udowodniły w praktyce swą umiejętność i determinację wykonania powierzonych im zadań nawet w najtrudniejszych sytuacjach i warunkach - tak jak np. udowodnił to Eliasz, jakiego już trzecie z kolei wysłanie na Ziemię zapowiedziane Biblią (patrz Biblia, werset 9:12 z "Ewangelii św. Marka" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "... istotnie Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko ... ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym") skomentowałem wyczerpująco w "części #H" swej strony internetowej o nazwie "2030.htm". Warto bowiem być świadomym, że nową wiedzę i prawdę jest w stanie poodkrywać i zaprezentować swym bliźnim tylko żyjący wraz z nimi człowiek, który urodził się w ich kulturę, środowisko, poziom wiedzy i zasady życia, oraz który boleśnie i na sobie samym w swych poszukiwaniach wiedzy i prawdy poznał nękające jego oraz wszystkich innych ludzi wady, niedogodności i braki.

Ponieważ zaś składowymi tego symbolicznego "szkieletu wiedzy" są ogniwa indywidualnych "prawd" wzajemnie powiązane ze sobą w łańcuchy, jeszcze jedną obrazową i symboliczną prezentację powyższego pojęcia "szkielet wiedzy", dokonaną jednak z punktu widzenia formujących ten szkielet "łańcuchów prawd", zaprezentowałem i omówiłem na początku punktu #V7 strony o nazwie "2020zycie.htm".

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #337 prezentujący totaliztyczne wyjaśnienie pojęć "wolna wola", wiedza, prawda, "szkielet wiedzy i prawdy", a także krótki opis "nawracalnego czasu softwarowego" jakim Bóg zarządza nimi wszystkimi, stanowi adaptację treści punktów #B1, #B2 i #B3 ze strony internetowej o nazwie "will_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 lipca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/will_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/will_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/will_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/will_pl.htm
http://drobina.rf.gd/will_pl.htm
http://pajak.org.nz/will_pl.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "will_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "petone_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/petone_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #337, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #337:
#336, 2021/6/23 - nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ("część #V" z "2020zycie.htm")
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")
#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

 

kodig : :
lip 20 2021 #336_1E: Previously unknown truths about...

#336_1E: Previously unknown truths about God and life established due to my "Theory of Life from 2020"

 

 

Motto of this post #336E: "Let us transform beliefs - which only fuel in people irrational speculations, wandering, and sometimes even lying, into the knowledge confirmed by the "three witnesses" described here - which leads to the learning of a reliable truth. (The most rational human behaviour recommended by my "Theory of Everything of 1985" and the "philosophy of totalizm" resulting from this theory - the practicing both of which led me to establish numerous truths previously unknown to people, while disseminated, amongst others, in this publication.)#V1. Why, after about 2,000 human years of spreading Christianity, our civilization is still as barbaric as it was in the time of Jesus:From the very beginning, when God created humans, He hoped that they would become His helpers in achieving God's supreme goals, as well as His companions and friends. However, He soon became disappointed. In spite of the inexpressible power of God, which makes Him the only source of everything that we experience, and also the source of everything supernatural (see "Video #V1" below), instead of obeying and being faithful to His commandments, people chose to satisfy their selfish desires and aspirations. So in order to be able to somehow manage the outcomes of their further actions, God reprogrammed their souls and bodies, while during the biblical flood He introduced the so-called "reversible software time" described in items #C4 and #C4.1 from my web page named "immortality.htm", and pre-programmed the controlled by this "reversible software time" method of managing of the effects of human activities - the scheme of which is discussed in item #J5 from another my web page named "petone.htm". However, also these actions did NOT cause that people started to voluntarily and strictly obey the commands and requirements of God.

So in order to make it clearer what exactly God requires from people, when leading the Jewish nation out of Egypt, God gave them the famous two stone tablets on which He wrote 10 commandments that people should obey. Unfortunately, despite the fact that breaking these commandments induced various punishments, also these soon began to be commonly broken. So around the time of Jesus' arrival on Earth, God again reprogrammed human souls and bodies, giving each person an organ of the so-called "conscience" - which always tells him/her whether a given intention or action is in accordance with the commandments and requirements of God. Giving to people the organ of "conscience" (described in the Bible under the still incompletely understood name "New Covenant") is explained in item #A1 from my web page named "evolution.htm". However, also this move did NOT stop people from actions that are contrary to the commandments and requirements of God. Again people quickly and en-masse began to deafen the voice of conscience in themselves, ignoring the fulfilment of what God requires from them. So in order to somehow maintain the compliance of the path of humanity with God's plans, it turned out necessary to let people be troubled by whatever they deserved. This in turn caused exterminations ("purges") of the most disobedient people every several hundred years, today on the Internet illustrated and described under the evasive name of "population resets". My research predicts that the next of these "purges" will be the "Great Purification of Humanity of 2030s" (see https://www.google.com/search?q=Great+Purification+of+Humanity+Hopi ) - although in order NOT to confirm my research results nor to refer to them, many "repeating" people claim that the reset will come earlier (e.g. in 2024). In present times we can clearly see this impending next "return of fruits" that the humanity again deserved. After all, the maintenance by humanity of the use of "money", which fuel "greed" and cause people to live in "fear" of losing their earnings or savings, resulted in humanity almost completely polluted the cultivated soil, poisoned oceans and rivers, and destroyed nature. But our civilisation does NOT even try to change this behaviour nor change this destructive "human laws" that are so contradictory to God's laws, although the level of poisoning and destruction of the natural environment and surroundings already now begins to threaten with the impossibility of continuing life on Earth, while the present level of ignoring God's commandments and requirements is close to the one that prevailed right before the "Biblical Flood".

The present situation on Earth has become so distorted that practically every action of Jesus described in the Bible would break some present human law, exposing Him to the possibility of punishment by earthly authorities - which fact I am trying to explain and illustrate jokingly on examples e.g. in item #G3 from the web page named "prophecies.htm" or in the INTRODUCTION to another web page named "petone.htm".

In total, thousands of years of breaking God’s laws, practicing lies and making errors have led humanity to the present situation, when the whole world is dominated by: forcing work with "money" and "fear" instead of voluntarily performing productive "moral work" for accumulating "moral energy" and prolonging one's experiences of happiness from "earned nirvana"; egoism and greed instead of caring for one's "neighbour" and for nature; competition to accumulate wealth instead of love and concern for one's "neighbour", corruption, rejection of knowledge, and distortion of religious institutions instead of deepening the knowledge of God and loving our creator and God; spreading stagnant lies instead of progressive truth; etc., etc. Although for many it probably turns out to be too late, it is high time to start learning the most recently discovered truths about God, about the tragic situation into which we pushed ourselves by ignoring the knowledge of God, and to undertake vigorous efforts to correct this situation. In turn to start such getting to know God and repairing this situation it is best to familiarise ourselves with newly discovered truths about the nature of God and His role in the emergence and formation of life.


https://www.youtube.com/watch?v=J3xS-IQmo48
Video #V1: Here is a 12-minute long English-language video which documents, that contrary to what the institution of "official atheistic science" falsely tells us, supernatural phenomena do exist, while because the source of all supernatural is God - which also indirectly confirms that God does exist. A whole range of other videos which also document the existence of the supernatural, are shown on the web page "2020life.htm" as "Video #H3b" and "Video #H3c".

An interesting form of the supernatural is also shown in an approximately 17-minute long English-language video entitled MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF) from the address https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . It illustrates the making invisible of any existing objects, caused by the "bending of light". As a result, it is possible to show in daylight e.g. completely deprived of people (i.e. completely empty) streets and premises of a highly populated Spanish city, in which crowds of people can actually reside, but the bending of the light path eliminates them from the view and from being shown with cameras. In a theoretical manner the principle of "light bending" through appropriate programming of counter-matter is described in connection with the future building by people of propelling devices of the "sixth technical era" discussed in item #J4.6 from my web page named "propulsion.htm", while which "bending of light", together with my friend, we illustrated it from 22:58 to 23:45 minutes of our free movie entitled "Future Propulsions" published at https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . In turn, the empirical case of encountering by a Polish citizen, the late Andrzej Domała, a UFO vehicle hidden from the sight of people just by such "bending of light" is described in the paragraph that begins with the Polish words "Mając czternaście lat, jesienią 1965 roku wracałem z lasu w Chrcynnie ..." (meaning: "At the age of fourteen, in the fall of 1965 I was returning from the forest in Chrcynno ...") while contained in subsection B5.1 from our joint Polish treatise [3b] available via my web page "tekst_3b.htm".#V2. So let us summarize the truths that only my "Theory of Life from 2020" established about God and life:


Fortunately, my "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm" managed to establish and explain a number of further, still unknown to people, fundamental truths about our God, and about life in the world of matter - which life our God created and which He currently manages with an iron consistency. Confirmations of these truths have been recorded for thousands of years in the Bible and in other religious publications (e.g. in Kabbalah books - for examples of them see #K1 from the web page "god_exists.htm"). But in order to understand them, first one needed to have the "key" - which was provided to the humanity only by my "Theory of Everything from 1985" (also called the "Concept of Dipolar Gravity" - see the web page "dipolar_gravity.htm"). In turn the learning and understanding of these fundamental truths indicates to the interested people the way, by following of which will be possible to correct lies, distortions, and speculations that spread around the world the thousand-year reign of "money", "fear" and "greed" on Earth. This is why in (1) to (7) from item #H7 of the web page "2020life.htm", I already briefly explained these ones among the fundamental truths, the learning of which was already possible thanks to my human imperfect knowledge and the ability to confirm the truth, while the correct (I hope) interpretation of the confirmations of which allowed me evidence that I managed to collect until (and in) 2020. So let us now expand their number and descriptions with the results of my newest analysis and checks, summarizing below in items at least the most important out of these newly established fundamental truths about God and life, then let us also indicate where exactly interested readers can learn more important details and confirmations on each of them. Here are the truths:

(1) My discovery, that in the Bible God inspired the encoding of confirmations for all absolutely truthful scientific discoveries obtained in results of undistorted research of people. The method of this encoding (encryption) is truly brilliant. For example, only in the one-sentence-long verse 1:27 from the biblical "Book of Genesis" (quoted in the description of truth number (4) below and in (a) from item #H3 of the web page "2020life.htm"), apart from the commonly known truth number (4) that it is God, NOT natural evolution, which created man, there are also coded confirmations of at least 3 further truths so far overlooked by Christianity and thus unknown to humanity. Namely, also confirmed in there is: the unknown truth (5) stating that God is a "group intellect" which contains of opposite personalities of men and women; the truth (4) stating that the structure and operation of men's and women's bodies only copy two physically similar patterns of male and female God Drobinas; at the same time, the truth (4) also informs that the features of male and female God Drobinas, typically "breathed" respectively into men and women, and thus the features of men's and women's souls, diametrically differ from each other because of the opposite attributes of the positive male and negative female God Drobinas - as it is described in items #K1 and #K2 from the web page named "god_exists.htm". Similarly e.g. in verse 3:8 from "2 Peter" of the Bible encoded are truths' confirmations regarding the "reversible software time" in which we are ageing, just a brief descriptions of which occupy whole item #G4 and a part of INTRODUCTION to my web page named "dipolar_gravity.htm". Thus, in order to be absolutely sure that a new discovery is an absolute truth, then it should be confirmed by all "three witnesses" whose statements guarantee its truth. Namely, independently of its (1a) compliance with correctly deduced and proven cause-effect relationships with other truths (see item #V7 below), the same discovery should also be (1b) confirmed by one of the verses from the Bible, and (1c) must also be confirmed with the existing empirical evidence manifested by the reality that surrounds us. The truth of this my discovery and principles of research used, is explained in item #I2 of my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm", while I extend it and clarify it in (1) to (1c) from item #H1 of the web page named "2020life.htm". Interestingly, initially following only my intuition, I myself implemented this principle in practice, starting from the time of formulating my "Theory of Everything from 1985" - always trying to confirm each of my discoveries with the statements of the above "3 witnesses" (1a) to (1c). To my professional colleagues (other scientists) drowning in destructive untruths, I also recommend that they should confirm their discoveries and theories with the above "three witnesses". This is because until the truth of any significant new scientific knowledge is confirmed by these "3 witnesses", it represents only someone's opinion which may be completely wrong, or even may constitute someone's anti-humanly disseminated lie.

(2) Findings of my "Theory of Everything from 1985" indicated numerous ways in which formally scientifically, and also empirically, the existence of God can be irrefutably proven. As a result of indications by this theory, in 2007 the author developed a scientifically irrefutable formal proof that God does exist, the presentation of which he published, amongst others, in item #G2 from my web page named "god_proof.htm". Furthermore, in 2020 the author of this post #336E also developed a second, similarly scientifically irrefutable way of proving by every person to oneself that "since a given person lives, this alone is already scientifically irrefutable evidence that God exists" - presented in "part #D" (especially in item #D1) from the web page named "2020life.htm". Independently from the formal proving, much earlier the author of this post #336E developed a whole range of other scientific proofs for the existence of God, some of which he links from item #G3 of the abovementioned web page "god_proof.htm" - e.g. see subsections from I3.3.1 to I3.3.4 from volume 5 of monograph [1/5] available via the web page "text_1_5.htm". Furthermore, thanks to the Theory of Everything from 1985, the author also managed to identify a whole range of phenomena and occurrences manifested in the reality that surrounds us, and thus available to be scientifically verified objectively, which could NOT appear if God did NOT design and create them in a supernatural manner. In my opinion, the most important of them that introduced the most good on Earth and was confirmed by many historians and even scientists, is the fact that Jesus was a living historical figure which carried out many miracles. (In my opinion, this fact is presented in the most pleasant way to watch, in the English-language movie "God's Not Dead 2".) After all, the fact that Jesus was a living and doing miracles historical figure causes that the only difference between e.g. (a) "atheists", and (b) "believing" in God (or even (c) "knowing for certain that God exists") comes down to the number of categories of knowledge and truths that their worldviews, attitudes and personalities allow them to accept, implement and disseminate (which truth I explained more comprehensively in items #V4 and #V5 below), thus which categories do NOT need to represent the entire objectively identified truth or knowledge about God, but can only result from limitations introduced by the consequences of their personal upbringing, acquired attributes of their characters, views and habits forced upon them, etc. Regardless of Jesus as a historical figure, a large number of other such phenomena and occurrences are also published in the literature - all of which only one link of their "chain of truth" from #V7 below separates from God. In my opinion, another perfect their example can be the phenomenon of earned nirvana (see the web page "nirvana.htm"), the pre-programming of which by God into the bodies and souls of all people is described in item #A1 from my web page named "evolution.htm", while the operation of which allows humanity to work out the miraculous "nirvana political system" discussed in "Video #V2", the implementation of which by humanity will allow the phenomenon of nirvana to permanently eliminate from the use: "money", "fear" and human "greed" - which are the primary source of all evil on Earth. Why the phenomenon of "earned nirvana" in itself is a proof for the existence of God, I am explaining it in (b') from item #C1.1, and in item #E1, from my web page named "nirvana.htm", and also in (L) from item #A3 and in item #F5 from the web page named "partia_totalizmu_uk.htm". Another example of a truly revolutionary appearance, which in itself is also an empirical proof for the existence of God, also distant from God by only one link in the "chain of truth" from #V7 below, is the fact of building on Earth devices working on principles of so-called "perpetual motion machines" - which devices according to the "official atheistic science" supposedly can NOT be built, but already functioning prototypes of which I described more extensively and illustrated with videos, amongst others, in item #B3 from my web page named "fe_cell.htm". In turn why "perpetual motion" devices constitute another empirical proof for the existence of God, I am explaining more comprehensively on my web page named "god_proof.htm" - see in there e.g. item #D3 and several items that precede it, also referring to the role of "perpetual motion" as an whistleblower regarding lies and efforts to block the truth and progress by the already highly corrupt, and thus operating to the detriment of humanity and requiring reform, the "official atheistic science". Empirical evidence for the existence of God is also the fact that all living creatures, including us humans, age in the "reversible software time" which elapses with speed of several hundred thousand faster than the "irreversible absolute time of the universe" in which age atoms, isotopes, fossils and all inanimate matter. This reversible software time is briefly described in INTRODUCTION and in item #G4 from my web page named "dipolar_gravity.htm", while with more details - in publications indicated and linked in there. In turn the principle of its pre-programming by God - in item #D3 of the web page named "god_proof.htm". In turn, because the repetitive shifting people back in this "reversible software time" carried out by God causes a phenomenon called "deja vu" (see https://www.google.com/search?q=deja+vu ), this phenomenon is also one of the empirical evidence for the existence of God. Another empirical evidence is the operation of some UFOs as "time vehicles" - for descriptions of evidence see e.g. item #D3 from the web page "timevehicle.htm". A whole range of other phenomena and occurrences which constitute direct empirical evidence for the existence of God are also described in "part #E" and in "part #F" of the web page "god_proof.htm", while some of them I repeated in items #F1 and #F2 of the web page named "bible.htm". It is worth noting here, that since this scientifically indisputable evidence for the existence of God, I am constantly publishing for several dozen years, hence the repetition by internet search engines of lies disseminated by employees of the "official atheistic science" on principles of "broken record" and stating that God's existence is NOT scientifically and formally proven, it is NOT only deceiving humanity, but also taking on their consciences a huge sin by people who force this repetition - which sin is discussed in more detail in item #I6 from my other web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm" (see verse 20:16 from the Biblical "Exodus" about "telling a lie as a witness") and which sin may turn out to be responsible for diverting many people from God, and thus for losing their chances for "eternal life".

(3) In the counter-world there are male positive and female negative, eternally alive and constantly mobile intelligent and self-aware "God Drobinas", which are the building blocks from which God created our world of matter and everything that exists in it. Unfortunately, our "official atheistic science", wrongly focused solely on matter, believes that the most elementary components of matter are "elementary particles" formed from matter. On the other hand, my "Theory of Everything from 1985" (which because of the constant persecution and silencing is still disseminated mainly under a different name of the "Concept of Dipolar Gravity") already established, and confirmed this finding with the significant body of evidence which represents all three above-mentioned "3 witnesses" (1a) to (1c), that these material "elementary particles" were created from indescribably smaller components, which until 2020 I called "drobinas of counter-matter" - but about which in 2020 I discovered that they are individual, living, intelligent, self-contained, and self-conscious creatures which I named then the "God Drobinas". So as it turns out, our entire world of matter, and everything that we perceive with our senses, are simply various manifestations of these male and female "God Drobinas" that are obedient to God. More information about "God Drobinas" and about the manner in which our matter and our entire physical world is formed from them, the reader can find in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm", and in item #I2 of my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm".

(4) When in verse 1:27 from the biblical "Book of Genesis" God inspired the statement, I quote from NIV: "So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them", He skilfully coded into this verse the confirmation that human males and females were created by accurately copying the patterns and similarities from the positive male and negative female "God Drobinas" - both of which drobinas are physically similar in structure, but display drastically opposing features of motivations and behaviours. This truth is also explained in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm". Notice from the descriptions of male and female "God Drobinas" the opposite attributes and behaviours that they display - and that are discussed in those items #K1 and #K2. These opposite attributes cause that even the essence of characters and behaviours of men and women defined by their souls, exactly coincides with those manifested by the male and female God Drobinas.

(5) My discovery, that the nature and actions of God in fact do NOT represent the so-called "individual intellect" (e.g. of a single person), but the so-called "group intellect" which is the result of group thinking and group knowledge possessed and already accumulated by all "God Drobinas" that store and process programs of our God. But this group God in fact is a single gigantic program, only that it is stored and run simultaneously in brains of many God Drobinas at once. Hence, He clearly identifies Himself as a single whole, and moreover He is also able to create individual persons, whose minds have a direct link with the "group" mind of God and thus are one with Him, therefore which for people are e.g. bodily representations of God. (One example of these representations was, and still is, Jesus - this is why the statement of Jesus repeated in the biblical verse 10:30 from the biblical "Gospel according to St. John" is true - I quote: "I and the Father are one" - which is best illustrated on an example of a computer terminal at the lengths from 13:13 to 13:30 minutes of our film "Dr Jan Pajak portfolio" - see https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 ). This discovery about the "group nature" of God is most comprehensively described in (a) from item #H3 of the web page named "2020life.htm". This discovery practically means that God is a gigantic program described in item #A0 from the web page named "god_proof.htm" - fragments of which program are spread (means stored and processed) in the most advanced, because 12-th "brains" and memories of each one out of countless "God Drobinas". (But this mind of a group program of God is able to connect directly into unity with the mind of a single person, e.g. Jesus, so that for people this person becomes a bodily representation of a group God.) In turn, because in every God Drobina his "twelfth brain" has superiority over all other brains of this drobina that God manages, God has absolute power over every God Drobina - including also over God Drobinas in which the programs of souls of the so-called "Fallen Angels" are contained. After all, according to the descriptions in (g) and (i) from item #H3 of the web page "2020life.htm", all Angels, including these so-called "Fallen" are simply "embodied" God Drobinas which are controlled by souls that are more perfect than human souls, while bodies of which are programmed from improved chemical elements described in items #I1 to #I7 from the web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm".

(6) The finding of my "Theory of Life from 2020" that two disciplines of today's science, i.e. Computer Science and Mechanical Engineering, taken together, reveal scientifically indisputable reasons which conclusively prove that the evolution of life only in the matter that is NOT managed by self-modifiable software, is absolutely impossible. In turn this finding is tantamount to the scientific proving, that life could NOT have evolved in matter from our physical world, but must have evolved in the thinking "God Drobinas" from the counter-world - as it is explained in more detail in item #D2 from the web page "2020life.htm". After all, as on principles of "common sense" I justified it more comprehensively in item #B2 from my web page named "evolution.htm", the self-evolution of the conscious and "living" program in the self-learning God Drobina is so simple that it could be caused by eternal mobility of "chaos" from the counter-world (see https://www.google.com/search?q=Greek+chaos+as+disorderly+motion ), while the self-evolution of life in matter exceeds the ability to occur in the world of matter. Thus matter, our physical world, and living creatures made of matter only could (and must) have been created by God (who lives in the counter-world) and only after life self-evolved in God Drobinas (which drobinas are like individual thinking cells of the "body of God"). The origins of life in "God Drobinas" from the counter-world are described more comprehensively in item #C5 from the web page named "2020life.htm". In turn, into the bodies of creatures from the matter of our world of matter, the seeds of life and self-awareness are introduced through "breathing" into them just those "God Drobinas" which contained inside the programs of "souls" that animate the bodies of these creatures.

(7) The "soul" in which is contained the self-awareness, personality, memory, knowledge, etc., of every living being having a body of matter, is physically stored in the God Drobina that God will "breathe" into the body of a given being at the moment of its revival (i.e. in the case of air-breathing beings - at the moment of "catching the first breath"). In the sense of its role, "God Drobina" containing "soul" performs a function similar to the role of microprocessors (e.g. Intel) from present computers. This truth is described in (d) and (e) from item #H3 of the web page named "2020life.htm". In turn, because every God Drobina in its leading, twelfth "brain", contains the software of God, this means that each one of us people is actually simultaneously a "temple" in which lives also God. Notice that God's software contain also the highest (i.e. 12th) brains, of the so-called "Fallen Angels" - this is where God's power over their fate comes from. Furthermore, whenever only God wishes, then with his superior (12th) "brain" can command the creature the soul of which is contained in a given God Drobina to have specific thoughts or actions, which are consistent with the long-term plans of God - which situation I am also explaining, among others , in item #J5 from the web page named "petone.htm". Therefore, although God tries NOT to manifest this in order to NOT take away the "free will" from people or from other living creatures, in fact God has absolute control over everything that happens in the part of the universe that is ruled by Him. He also has the absolute power of life and death over everything that lives in the counter-world and in our world of matter.

(8) In order for living creatures formed of matter to become alive and to be able to learn life, their bodies must be so constructed that they represent a hardware component of the "self-learning hardware-software system". Thus, after God provides these bodies with a software "soul" which is programmed to represent the software component of the "self-learning hardware-software system", the entire hardware-software system begins to "live" - means to act as a "self-learning hardware-software system" whose work is aimed at "pursue of knowledge". The operation of every living creature from matter, including people, as just such a "self-learning hardware-software system", is described more comprehensively in item #D3 of the web page "2020life.htm".

(9) God's program "nourishes itself" with knowledge (i.e. consumes knowledge). This is why the most important goal for which both people and all other living creatures were created, is the "pursue of knowledge" - as I explained it more comprehensively in items #B1 and #B1.1 from my other web page named "antichrist.htm". In turn the fact that the "knowledge" obtained by people and by other living creatures in fact constitutes "food" for God's programs, results from the cause-effect reasoning explained by the described in the so-called "Theory of Superior-Beings" of a genius Polish writer named Adam Wiśniewski (pseudonym "Snerg") - only that Adam Wiśniewski himself neither stated nor explained in his "Theory of Superior-Beings" the fact that God "nourishes Himself" with knowledge or "eats knowledge" (this fact was only deduced by me due to the findings and guidelines resulting from my "Theory of Everything from 1985"). This "Theory of Superior-Beings" by Wiśniewski is described in more detail in item #I6 from my other web page named "mozajski_uk.htm" - I recommend to read it from there - because it causes a kind of revolution and breakthrough in our knowledge of God.

(10) Despite the fact that God Drobinas are able to carry out the "pursue of knowledge" just by themselves while still residing in the counter-world, it takes very long periods of time and has a rather limited range of experiences. So in order to accelerate the "pursue of knowledge", and also to enable to God Drobinas the experiencing of situations and feelings impossible or difficult to occur in the counter-world (such as e.g. "killing" the software of the "soul" from some physically immortal God Drobina, or experiencing the happiness of "earned nirvana") and to enable God to design and to create increasingly new and increasingly extraordinary experiences that "souls" from God Drobinas are able to experience in our world, God created our world of matter susceptible to His improvements and created living material creatures into which then He "breathed" "souls" together with God Drobinas that store them, in order to let them experience the sensations of material life, which sensations then form increasingly advanced knowledge and increasingly more perfect character traits of the chosen God Drobinas. These superior reasons and goals for the creation of our "world of matter" and creatures from matter living in our world are described in more details in [I] to [VII] from item #H2 of the web page "2020life.htm". Their superior task is to improve the knowledge, characters, remembered experiences and courses of life of all living creatures of the entire universe, and thus to improve the entire universe - as I described and illustrated it in "Tab. O1" from "Chapter O" of my monograph [12] (in Polish - available via the web page "tekst_12.htm") entitled 'Jak działa czas w którym się starzejemy (tj. wyjaśnienie "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" dla działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu)' - meaning: 'How works the time in which we age (i.e. the explanation of the "Concept of Dipolar Gravity" for the operation of reversible time and time vehicles)', while as I briefly summarized it in the caption under "Tab. #J1b" from my web page named "propulsion.htm".

(11) Because the "philosophy of totalizm" confirmed that "Out of something bad there is always something good" and at the same time confirmed that "There is NO such good that would NOT generate some form of evil", the fact that God's program "feeds on knowledge" practically means that from God's point of view, "evil" is the same source of knowledge as "good". Simultaneously "evil", "good", and "free will to cause them" form a kind of motive force which drives the improvement of the rational universe with the mechanism described in item #V6 below. Because "evil" is the same source of knowledge as "good" and is also necessary for the formation of this motive force of progress, practically this also means that if people, or any other creatures living in our world of matter, or any "group intellects", decide to do "evil", God does NOT forbid them - but only directs their evil at these people or these intellects, who somehow beforehand deserved this evil - as I am explaining this more comprehensively e.g. in item #C7 from my web page named "god_exists.htm". Hence, if a nation e.g. destroys or poisons the land on which it lives, God allows that nation to later reap the fruits of the destruction or poisoning it caused. Similarly, e.g. the aggressor is later beaten by another aggressor (e.g. Hitler by Stalin) - etc., etc. In turn in order NOT to break other people's "free will", such receiving by evil people the fruits of their "evil" does NOT take place immediately after doing this evil, but typically only a few years later, i.e. after the lapse of the so-called "time of return" for karma - see the web page "karma.htm". In turn in cases of someone's irreparable practicing of evil - picking up these fruits usually takes place after shifting such someone back to his/her youth in the "reversible software time" and then experiencing him/her with the evil that he/she caused in the previous passage through time of his/her life.

(12) If God directs the action of evil at an intellect that does evil, then the goal typically is to eliminate further evil of this intellect, but if God directs the action of evil at an intellect that does good, then the goal is to educate and improve this intellect. This is perfectly explained in the Bible in verse 10:13 of "1 Corinthians" - quote: "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it." (Notice that in Polish translations of the Bible, the above words "except what is common to mankind" are usually translated as "which would be beyond human strength".) The English have a wise saying to this situation, i.e. "what does NOT kill you, make you stronger" (see https://www.google.com/search?q=what+does+not+kill+you+make+you+stronger ). In turn psychologists describe this phenomenon with the name "Post-traumatic growth (PTG)" - see https://www.google.com/search?q=PTG+Post-traumatic+growth . On the other hand the principles of God's help in the self-saving of intellects driven by "evil" into a situation that looks like having "no way out" is described below as truth (16). These principles are triggered by God even if a given evil is caused by the same intellects who later wish to save themselves from that evil - which is confirmed by verses 33:18-19 from the biblical "Book of Ezekiel", I quote from NIV: "If a righteous person turns from their righteousness and does evil, they will die for it. And if a wicked person turns away from their wickedness and does what is just and right, they will live by doing so."

(13) In order to make people aware of the action of evil and the need to avoid temptations of people and situations that do evil, God introduced the concept of "sin", to a precise explanation of which He devoted a lot of space in the Bible. And so, for example, verse 3:4 from the biblical "1 John" explains to us that sin is everything that represents breaking God's commandments, laws and requirements described in the Bible. In turn the verse 6:23 from the Biblical "Letter to the Romans" explains to us that the penalty for sin is death. In turn the verse 34:7 from the Biblical "Book of Exodus" explains to us that no sin goes unpunished. All of this is also confirmed in practice by these "3 witnesses" from real life - for example by the operation of the moral "Boomerang Law" and "karma" algorithms, or by the fact that every human being sins and thus everyone will die sooner or later.

(14) Because evil and human non-compliance with the requirements of morality spoils the results of every human activity, prevents the "pursue of knowledge", and ultimately destroys life, so in order to monitor the magnitude of the influence that immorality and evil exert on every researched action of people, it is necessary that in all research the level of morality governing the course of human activities was taken into account as one of the most important parameters of this research. This is because without checking how the results of given actions of people are affected by the level of morality or immorality, the obtained results are burdened with a huge and unknown error - for clarification of this matter see item #B3 on my web page named "portfolio.htm". Thus, when anyone reads any results of someone's research, in which morality was NOT considered as the most important of the parameters influencing the effects of the researched human activities, then one can be sure that these results are only a kind of lies or guessing, while their error can reach even several hundred percent.

(15) Because evil and immorality destroys life, and also prevents the "pursue of knowledge", therefore when the majority of our civilization refuses to serve good, God carries out another "cleansing of the Earth", which eliminates most or all those who entered the path of evil. The fact that another such "cleansing of the Earth" is just approaching is reported both by our free half-hour film in Polish entitled "Zagłada ludzkości 2030" (meaning "The Great Purification of Humanity of 2030s") available on the Internet at https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , as well as other films and sources which I described e.g. in item #L4 from my web page named "smart_tvs.htm".

(16) All methods of God's action are designed in such a way that, on the one hand, in every difficult situation in which people may go (usually through their own fault), God creates a convenient way out of this situation - while leaving to people’s "free will" to choose not coming out and doing nothing, or to decide to look for this way out and to use it, and on the other hand giving simultaneously to them a clear lesson for the future, which educates them to be wise, resourceful, battle-hardened and morally acting "soldiers of God" - as these soldiers are described in a number of my publications, e.g. in item #A3 from the web page "humanity.htm". Just such and not other actions of God are confirmed by all "3 witnesses" which I describe with the truth (1) above. For example, the result of my logical deductions (1a) which confirm them, is the so-called the "law of the highway through the sea" described, amongst others, in #6A from subsection I4.1.1 in volume 5 of my monograph [1/5]. An example of the Bible verse (1b) which also confirms it, is the verse 10:13 from "1 Corinthians" quoted above in the descriptions of truth number (12). In turn, to numerous examples of empirical evidence (1c) which also confirms such a method of God's action, belongs e.g. the truth of the Polish proverb "bez pracy nie ma kołaczy" (an English equivalent close to it says "He that would have the fruit, must climb the tree"), discussed in item #L4 of the web page "smart_tvs.htm" which, similarly to the English proverb "God helps those who help themselves", informs that those who by their own fault got into a difficult situation, but avoid doing everything in their human power to get out of this situation on their own, they should understand that expecting from God to do everything for them thus proving that He rewards their human laziness, passivity, pushing their duties at someone else, limiting their actions to complaining and waiting for help, etc., is like deliberate testing God - which is forbidden by e.g. verse 4:7 from the biblical "Gospel of St. Matthew" - I quote from NIV: "Do not put the Lord your God to the test." Another type of such empirical evidence can be the creation for possible saving of humanity (if it wishes to save itself) from experiencing already impending the "Great Purification of Humanity of 2030s" (which human elites bring to themselves and to us with their highly destructive behaviour induced by "greed" and "money"), while a simple way of avoiding this purification depends on the voluntary implementation of the God-designed nirvana political system, which I described, amongst others, in "part #L" and the INTRODUCTION from my web page named "smart_tvs.htm" and in publications linked in there. The simplest way to learn the principle of operation, advantages, and the potential of this "nirvana political system" that can save humanity because it would allow to completely and permanently eliminate "money", "fear" and "greed" from the Earth (which are the sources of almost all evil on Earth - see verse 6:10 from the biblical "1 letter to Timothy", I quote from NIV: "For the love of money is a root of all kinds of evil") is watching the half-hour-long "Video #V2" shown below and entitled in Polish "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning: "World Without Money: The Nirvana Political System") available at the Internet address https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

(17) The impossible to quantify number of male and female "God Drobinas" under the control of our God (which can be defined as equal to infinity) causes that the need for passing "souls" contained in these God Drobinas through the accelerated "school of life" in the artificially created by God the world of matter - which school our Earth and our whole world of matter constitute, practically never ends. Thus some form of Earth, or other places in the world of matter similar to Earth, will probably be held by God practically for an infinite time. Only that with the passage of time God will continually expand and improve the span, the perfection, and the sophistication of experiences through which will go "souls" from successive God Drobinas, in order to provide them with increasingly more diverse and educational life experiences, which I mention above in (10) from this item #V2, and which I am describing more comprehensively in [I] to [VII] from item #H2 of the web page "2020life.htm". In turn, due to this passing, the knowledge, memories, and life experiences accumulated in the physical world by "souls" of subsequent among these God Drobinas will cause a quick and increasingly more advanced improvement of the course of life, and thus the increasingly interesting, diverse and worth experiencing course of fate experienced by all individual living beings throughout the universe. It is not for nothing that the verse 2:9 from the biblical "1 Corinthians" states - I quote from NIV: "What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived - the things God has prepared for those who love him" After all, even just the possible to experience by everyone still in this physical life, the miraculous phenomenon of the happiness of earned nirvana, prepared mainly to enable humanity to implement the "nirvana political system", already gives us an initial idea of what splendours God in His superior wisdom, knowledge, and creativity is able to design, to prepare and make available to those who deserve it.


https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Video #V2: Here is our about 33-minute long video in the Polish language, which summarizes the most important information about the "nirvana political system" that rewards the performance of productive "moral work" NOT with money, but with the miraculous happiness of the phenomenon of earned nirvana designed by God. Because the phenomenon of this "nirvana" was NOT able to appear in people e.g. as a result of an "accidental evolution", and its existence had to be designed and built into human bodies and souls by our Creator, means by God Himself, the fact of the existence of this phenomenon is one of a huge number of empirical evidence for the actual existence of God, on purpose blocked from our views by evil forces to NOT be  learned by people.

The content of the above video (in Polish) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning: "World without money: Nirvana Political System" is explained in detail in the English language "part #L" and in the INTRODUCTION of my web page (in English) named "smart_tvs.htm". I highly recommend you have a look at these explanations. After all, they reveal NOT only what the "nirvana political system" is, on what principles it works, why the phenomenon of nirvana is able to reward people better than money for the physical performance of so-called "moral work", what are its most important advantages in comparison with other systems already known to humanity (especially in comparison to capitalism and communism), etc., but these explanations also reveal in what are wrong and what were neglecting the to-date critics of this film and the nirvana political system. Moreover, they also explain the symbolism and content of this film so well that it can be watched and understood by people who do NOT know the Polish language.

 

(This entire post #336E did NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #336_2E)

 

kodig : :
lip 20 2021 #336_2E: Explanations of most difficult to...

(Continuation of the previous "part 1" of this post #336E)

 

#336_2E: Explanations of most difficult to understand truths and knowledge of the "Theory of Life from 2020"

 

Motto:"Let us avoid burdening our conscience with concealment of essential knowledge and truths already known by us, but still missing from our neighbours." (Another recipe for avoiding multiplying of our sins.)

#V3. I do NOT understand my "neighbours", who, in spite of prior knowledge of so many proofs for the existence of God that I have already published, and of so many truths revealed about God and confirmed by the above-described "3 witnesses" from (1a) to (1c) and by evidence contained in these confirmations - they still by constantly avoiding informing about what they already know the other people with whom they maintain contacts, they keep their "neighbours" in the ignorance and inability to get to know God, that is, their actions break the commandments quoted in verses 12:29-31 from the biblical "Gospel of St. Mark":


The Bible commands: "... Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. ... Love your neighbour as yourself. There is no commandment greater than these." (See verses 12:29-31 from the Biblical "St. Mark".) But what is worth the love from someone who, e.g. seeing or hearing that his/her "neighbour", e.g. still does NOT have knowledge about scientific proofs for the existence of God or about basic truths regarding God, that someone intentionally avoids opening eyes of these "neighbours" by informing them where e.g. in my publications such evidence and basic truths can be found. After all, the knowledge that could be obtained by learning information where to look for it, perhaps would help these "neighbours" to know God more fully. We know that in matters of love there is a rule that "the more deeply you get to know, the more you will love". In turn the getting to know of God would increase their chances of access to "eternal life". Is there anything more valuable than gaining access to eternal life?

The above two commandments from verses 12:29-31 of the biblical "St. Mark" indicate the two greatest requirements that God imposed on each of us. Expressed in imperfect human language, these two requirements could be described, for example, with the words: (1) to get to know God diligently by regularly exploring verses of the Bible and by studying the latest scientific findings about God by cognitive researchers - after all, to matters of love, the principle applies that "the more deeply we get to know, the more we love"; (2) to make the intended effort to learn and to manifest love for all "neighbours", by providing them with all help and support that the Bible mentions, and by providing them with the necessary information about truths, knowledge, skills, etc. that we ourselves acquired. In fulfilling these two requirements, it is very helpful to understand and fulfil the statements of Jesus, e.g. from the verse 10:30 already quoted above from the biblical "Gospel according to St. John" (i.e. "I and the Father are one"), and from verse 14:6 from the same biblical "St. John" - quote: "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."

Unfortunately, we live in times when costly institutions established to disseminate knowledge and truth, practice rejecting, distorting, and blocking most of what is already proven to be truth. At the same time, they implement the spreading of increasingly more lies. For example, employees of the costly institution of the "official atheistic science" sometimes openly claim that God does NOT exist, but they persistently disseminate the outdated theories of "big bang", "evolution", and "relativity" - the intention of which is to replace with them the divine ability to create, although the falsehood of which is already obvious and confirmed by a multitude of evidence. In turn priests of most of today's religions already are accused by even the Bible - for example see verses 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea" - quote: "(4) ... against you, priest I raise a complaint. (5) You stumble day (and night), the prophet stumbles with you - you lead your people to ruin. (6) My people are perishing for lack of learning: because you have rejected knowledge, I will reject you from my priesthood. You have forgotten the law of your God, so I will forget also your sons. (7) The more they become, the more their sins multiply; they have changed their glory to shame. (8) They feed on the sin of my people, they seek to do iniquity. (9) But the fate of the priest will be like the fate of the nation: I will avenge his wrongdoing, I will pay for his deeds." So, since you read these words, please do NOT deepen the confusion in your "neighbours" with your own passivity, concealment of the truth, and the lack of clarity as to your personal views and attitudes. Do not be like the symbolic "trumpet" from verse 14:8 of the biblical "1 Corinthians" - quote from KJV: "For if the trumpet produces an indistinct sound, who will prepare himself for battle?" Also, do not make your personal contribution to the destruction that in humanity is already sown by lies, rejection of knowledge, and blocking human access to truth by these two costly institutions, which forgot that they were established specifically for the dissemination of truth, knowledge, new scientific discoveries, progress, etc. This is because only devotion to the truth and determination of a few and still persecuted individual "hobbyists" sustains the light from a faint flame of knowledge, truth and progress, about the need to foster of which almost everyone has already forgotten. For the sake of truth and goodness, it is in the interest of humanity that as many such hobbyists as possible exist and act.

If anyone dissembles, or rejects, blocks, hides, ridicules, etc., truths and new knowledge about God so needed by others, he/she risks breaking commandments described above - especially truths as important as those discovered due to the inspiration resulting from the development and findings of my "Theory of Everything from 1985" and of the "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm". After all, all these behaviours can be manifestations of breaking, amongst others, also these two most important commandments of God which are described in the quoted at the beginning of this item #V3 verses 12:29-31 from the biblical "Gospel of St. Mark". It is the committing of these kinds of sins that causes that some people send other people to war, so that those who, in the interest of those who send them there, kill other "neighbours" or die themselves. This also causes so visible in today's world: the exploitation and oppression of some people by others, differences in wealth, increasingly more widespread hunger, injustice, destruction of the earth and nature, the rapidly approaching the "Great Purification of Humanity of 2030s", etc. For people who knowingly commit these sins, it carries the penalty of a "second death" explained in the Bible. No wonder that the Bible contains such harsh warnings for those who choose to commit them. So if the reader also belongs to those people who, knowing about the existence of descriptions of truths, evidence and knowledge about God, which totaliztic publications try to disseminate, but so far was embarrassed to even just mentioning them to fellow humans who have NOT met them yet, then even only for your own good and to avoid the possibility of committing this sin as well, I would advice to break this embarrassment in yourself and inform your "neighbours" about the existence and place of publishing the knowledge which is so necessary for everyone today.


#V4. The impact of our personal selection of the categories of knowledge and truth that we accept, or that we reject, on the depth of our knowledge of God, and on our faith in God or on the certainty of God's existence:

Motto: "The wider the range and number of categories of knowledge and truth which in our understanding is linked to God and which our personal attitude toward the reality that surrounds us allows us to accept and share with our 'neighbours', and the smaller their number that we reject, the more increases the depth of our knowledge of God and our certainty of God's existence." (The result of my research establishing the main reason for the differences between: (a) atheists, (b) believers in God, and (c) "totalizts" who have already achieved the certainty that God does exist - see the web page "totalizm.htm".)

The verse 14:6 quoted above in item #V3 from the biblical "Gospel according to St. John" makes us realize that Jesus is the key and the way to the truth about God. This is especially noticeable if one considers what is the attitude towards Jesus of individual groups of people forming a "continuum" of levels of acceptance of God's existence. (Notice that the term "continuum", in the descriptions of this post #336E is used as the "X" axis of the hypothetical chart illustrating and describing the distribution of the indicator defining "quantitatively" the degree of accepting the existence of God by the intellect under consideration, which indicator can assume values from zero to infinity.) After all, (a) the "zero point" on this continuum begins with "atheists" - who do NOT believe at all in the existence of God. Further (b) there are various "religions and cults" displaying the growing faith in the existence of God and the increasing knowledge about God. In turn the highest position on this continuum in present times is occupied by (c) "totalizts" whose level of knowledge about God gave them the certainty of God's existence. (After all, one may always stop "believing", but never stops "knowing".) My analyzes of the main reason why individual out of such groups occupy specific positions on this continuum, revealed that it is their relationship to Jesus and to miracles, life truths, wisdom, and knowledge of the future that Jesus has demonstrated to mankind. For example, the majority of "atheists" who do NOT believe in the existence of God, reject even the truth already proven by historians, that Jesus is a historical figure that actually existed, lived on Earth, performed miracles and who was resurrected after the crucifixion, while the confirmation of existence and supernatural nature of actions of Jesus was NOT denied by any among his personal witnesses-apostles - in spite that in order to force such a denial from the apostles, almost all of them were tortured and sentenced to painful kinds of death. (As I mentioned it in (2) from item #V2 above, the best of the already known to me and at the same time the most pleasant to watch document confirming that Jesus was a living and miraculous historical figure, is presented in the English-language American film "God's Not Dead 2".) In turn, various "religions and cults" which believe in the existence of God (although usually their followers still have NOT achieved the certainty of God's existence - but they work in this direction) already accept the knowledge and truth that Jesus existed, and in their teachings they recognize and implement selected fragments and interpretations of the Bible regarding Jesus. From these, the deepest existence of God, in my opinion, recognizes the faction of Christianity called the "Seven Adventists", which also includes findings from some areas of today's science, such as history, geology, astronomy, and genetics among the accepted categories of knowledge and truth. Finally "totalizts" who already achieved the certainty of the existence of God, accept the findings of knowledge and truths regarding Jesus and God confirmed by all the previously described "3 witnesses" that originate from practically all existing areas and categories, including the findings of my "Theory of Everything from 1985" disseminated around the world on the web page named "dipolar_gravity.htm", and together with the findings of the "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm".

The results of my research presented above lead to the conclusion that in our lives we should try to limit the number of categories of knowledge and truth about God and life, rejected by ourselves and ordered to be rejected by our "neighbours" because these categories conflict with our attitudes and views, and at the same time we should increase the number of categories of knowledge and truth to accept and implement in our life and to share them with our "neighbours" - for which we have already matured in terms of worldview. No wonder that in quoted above in #V3 verses 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea" God inspired placing so much emphasis on avoiding "rejection of knowledge" by priests - knowing that all forms of "rejection of knowledge" limit faith in God and make it impossible for people to achieve the certainty of the existence of God, and if this is rejected by priests, then their influence on the fate of society is the most destructive.


#V5. Why after all, it is worth trying to actively learn, analyze, confirm, accept and share with others as many different categories of knowledge and truth as possible:

Motto: "Your fate and future depend on how many categories of knowledge and truth you accept and implement in your life as well as share them with your 'neighbours' " (summary of this post #336E)

The rule is simple. The more categories of truth and knowledge you yourself reject and convince your neighbours that they are NOT worth knowing and acknowledging, the closer you come to the zero point on the continuum of recognizing the existence of God - i.e. the deeper "atheist" you become. Because simultaneously the closer you are to this zero point on this continuum, the more often and significantly you break God's commandments and moral laws, the faster you slide down the moral field, and the more unwanted and unpleasant karma you accumulate for yourself. As a result, the more punishments of God begin to catch you, the more miserable your life becomes, and the more you hold back the happiness and growth of your loved ones and dependent fellowmen. So the worse, closer to the collapse, and full of evil, injustice, misfortunes, oppression, miseries, deficiencies and death world you make.

On the other hand, the more categories of truth and knowledge you learn, accept, and share them with your "neighbours" to be also known and accepted by them, the closer you come to the point of your certainty of God's existence - i.e. the stronger "totalizt" you become. (Notice that "totalizt" is a representative of presently the most moral philosophy of the world, the name of which is the spelled with the letter "z" the word "totalizm" - see item #A5 from my web page named "totalizm.htm", which "totalizm" is the opposite for "totalitarianism" - the name of which for the sowing of confusion on Earth the occupying us evil forces also began to call by the word "totalism" but spelled with "s" - see https://www.google.com/search?q=totalism .) Because at the same time, the closer you are to that point of certainty of God's existence on the continuum, the more often and more decisively you try to pedantically obey God's commandments and moral laws, the faster you climb up the moral field, and the more wanted and liked karma you accumulate in yourself. As a result, the less God's punishments get you, the happier and more fulfilled your life becomes, and the more broadly and diligently you generate the happiness and growth of your loved ones and dependent fellowmen. So the better, more progressive, happy and fair world, full of joy, freedom, prosperity, abundance and the proliferation of life, you make.


#V6. Why the existence of "evil" and "good", as well as giving to people "free will" to do "evil" or do "good", are necessary in the life of thinking creatures created of matter, because "evil" and "good" propel the improvement of the quality of the intelligent universe by forming in humans a motive force that makes people to search for ways to reduce "evil" while at the same time it inspires God to design and introduce into souls and bodies of living creatures various improvements that are able to permanently eliminate the most destructive kinds of "evil":

Motto: "Out of something bad there is always something good" and on the other hand "There is NO such good that would NOT generate some form of evil" (Two principles that govern our lives and that self-regulate each others’ consequences - the described here reasons for creating both of them by God in our world of matter were explained only by the philosophy of totalizm.)

In (11) from the above item #V2 I discuss two principles which influence the course of life in the world of matter and which I repeated in the "motto" for this item #V6. In turn their operation is explained more extensively, among others, in item #B3 from my web page named "pajak_re_2017.htm", and from the different point of view of "moral field" - in item #C4.2.1 from my web page named "morals.htm" - please notice there that a brilliantly and intentionally programmed "key" in this action is that e.g. "good" generated by some "evil" always appears in a completely different area than the one damaged by a given "evil", while the "evil" generated by some "good" always appears in a different area than the area of operation of this "good" - both of which situations prevent "evil" and "good" from annihilating the effects of their own actions. The creation and maintenance of these two principles is the most frequent reason for criticizing God by the so-called "atheists" and is an argument that they use to justify the alleged non-existence of God. After all, these principles cause the existence of various forms of evil on Earth, reasons for the existence of which for centuries people try to explain in a number of ways, e.g. those described in items #B2 and #B1 from my web page named "god_exists.htm". On the other hand, the ingenious creation of both these principles creates a situation that the described below mechanism of fighting them against each other is the source of the never-ending improvement of the entire universe. Hence, instead of being criticized, the genius of this mechanism should be appreciated and praised. This genius is also another proof of the existence (instead of, as atheists claim - of non-existence) of God. After all, from my own experience I know that although I have always been in a significant pain when in my life I experienced these real avalanches of evil, which were almost constantly falling on me, every time I dealt with a given evil I saw perfectly well that it was this evil that made me who I am and created motivations to achieve what I have achieved. I have always been impressed by the genius of transforming evil into good generated by it. Hence, about the bad experiences that I experienced, in my publications I wrote mainly to inform the world about its existence, nature, and operation, and about the need to eliminate it, but NOT to e.g. complain or seek someone's consolation regarding it.

The explanations of the reasons for the existence of "evil" and "good" described here by the philosophy of totalizm, reveal that the existence of these opposites in connection with the "free will to do evil or good" given to people by God, is absolutely necessary for inducing the never ending improvement of the entire universe. If the universe was perfect and it was inhabited only by absolutely perfect beings, who would constantly be in the situation of unspoiled "good", then any progress would become impossible, because the lack of differentiation of experiencing "good" and "bad" would take away from people the source of motivation for pushing them to improving anything, as in the opinion of people then everything would be perfect - to which situation I tried to draw the attention of my readers, among others, in item #B2 from the web page named "antichrist.htm" and in item #C3 from the web page named "humanity.htm".

There are two main components of mechanisms with the use of which this combination of "bad" and "good" actions in conjunction with "free will to do bad and good by people" drives the improvement of the universe. One of these components is the kind of "motive force" which in people is generated by the existence of "evil" and the human desire to change it into "good". A perfectly teaching example of this motive force in people should now be described in (16) and (17) from item #V2 above the evil caused on Earth by "money". It is because this evil causes in people who experience it a need to replace "money" with the good of "earned nirvana" and the good of rewarding with nirvana the productive work done in the "nirvana political system". So when the number of people who experience this evil intensifies their feeling of need for such replacement to a level that exceeds the feeling of complacency and passivity in a part of society that does NOT experience this evil, then the uncontrolled elimination of money will be initiated. Humanity is close to reaching this level of dominating the need for change over the generally prevailing complacency and passivity. In turn, the way to avoid its uncontrolled arrival, is to make use of the way out that God has provided for us in accordance with the promise contained in the previously quoted verse 10:13 from the biblical "1 Corinthians", which way out depend on the earlier initiation of a peaceful and well-thought-out implementation of the "nirvana political system" - as this suggests "part #L" from the web page named "smart_tvs.htm" and also suggests our film about the "nirvana political system" described in there.

In turn the second component of these mechanisms of perfecting the universe, is the inspiration that in God is generated by human actions in matters of a given type of evil. For example, in the matter of evil generated by "money", "fear" and "greed", this inspiration caused that God already designed the ability of "moral energy" to provide the morally correct replacement for "money" and for elimination of defects of "money" as well as elimination of fault of all evil that money brings, and God then reprogrammed souls and bodies of people so that they would be able to implement the "nirvana political system" - if their "free will" induces them to do so. That nirvana pre-programming (and other similar ones) inspired in God by the reaction of people to the evil that troubles them, is described more comprehensively in item #A1 from my web page named "evolution.htm". The operation of a similar mechanism in the face of another kind of evil inspired also the introduction into the souls and bodies of people of an organ called "conscience", the confusion of spoken human languages during the construction of the Tower of Babel, and several other improvements and changes in souls and bodies of people.

It is worth to notice here, that due to the ingenious incorporation by God into our "world of matter" of these two mutually contradicting principles described in the "motto" of this item #V6, such a process of improving the universe will never end and may continue for eternity. After all, each time when some evil is removed with the introduction of another improvement, the good that this improvement generates will cause the appearance of some other kind of evil on a higher level of consciousness, which will also need to be laboriously removed - etc., etc., so forever. As a result, the level of perfection that the future universe can achieve thanks to such continuous improvements, will NOT have its upper limit.


#V7. If the moral requirements of given scientific research are met, then the truth of each next discovery results from the truth of the correct findings of the previous one, leading the researcher along the "chain of truth" from discovery to discovery like some miraculous "Ariadne's thread":

Motto: "In order to discover something really new, we need to follow our 'thread of Ariadne' given to us by God, while repetitively making sure that this thread does NOT fall out of our hand by checking whether the 'three witnesses' confirm our results" (the most important requirement for achieving real success in research).

Being a researcher with a tendency to philosophizing, and also the creator of currently the most moral on Earth philosophy of totalizm, I was always fascinated by the mysteries of the so-called "truth". No wonder, that after my discovery and research of the Tapanui explosion and the Tapanui Crater, the "unworthy of truth" reception by the authorities of the university in which I worked then of that huge body of evidence which confirmed my findings about that explosion and crater, caused my shock which is described in item #B4.1 from my web page named "tapanui.htm". My reflections on the reasons for this shock resulted in the development of a philosophical reflection of the title "Twelve Truths about Truth", widely discussed on Polish Internet forums - which the reader can read e.g. from item #E1 of the web page "prawda_uk.htm" or from "chapter N" of free disseminated in the Internet via the web page "text_5_3.htm", my monograph [5/3] about the Tapanui explosion. A bit later I extended my philosophical considerations regarding truth with those which are described in "part #B" - especially in item #B4, from the abovementioned web page "prawda_uk.htm". They straighten out the wrong opinions of some philosophers - that supposedly there is no absolute truth, by revealing that the humanity is laboriously working to establish this absolute truth, but it is impossible to express it unequivocally. However, it is possible to approximate this absolute truth, to which we give the level of correctness and accuracy which is sufficient for practical applications which this truth is supposed to serve. Afterwards, the reflections on the subject of truth that were continued later, directed my interests to God - who is the beginning and source of all truth. In turn, as their scientifically most advanced product, I consider my "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm" - especially my life finding described in this item #V7 and stating that: "truth is like a chain made of gold or stainless steel, which for the truth seeker fulfils the role of the 'thread of Ariadne' that leads him/her from one truth to other truth, gradually leading him/her out of the darkness of ignorance" (see https://www.google.com/search?q=thread+of+Ariadne ). After all, my personal research experiences state that: "the symbolic model of every truth can be illustrated as a single link of an infinitely long chain made of gold or stainless steel - which chain is able to lead a researcher climbing upward on it to the light of knowledge from one truth to the next, like the mythical 'Ariadne's thread', and at the same time shows the features of 'vector' - that is, it has its beginning in God and its direction leading to the light of future truths, moreover, each link of which chain also has side links attached to it, both on its 'right side' (i.e. the one completely free from lies because it is fully confirmed by the credentials of the previously described '3 witnesses' - to which I always try to refer in my publications) which the 'right links' are connecting a given chain with other chains also expressing truths - together with them forming a kind of multidimensional 'knowledge space formed from truths linked with each other', or forming the 'white skeleton of knowledge', both representing the absolute knowledge and truth of God, as well as each link of this chain has side links on its 'left side' (i.e. on the side, the links attached to which have NOT revealed to us yet whether they represent lies or the truth), but most of which "left links" lead those who allowed themselves to be led astray by them into nothingness and self-destruction". Notice that the above term "white skeleton of knowledge" I also explained vividly and symbolically in item #B3 from the web page named "will.htm".

From the above symbolic model, or pictorial illustration, of the truth, several conclusions regarding truth originate, which are worth learning and applying in our life. It is also from my understanding of it that resulted both the above model of truth, as well as everything that I researched at my own expense in non-professional time and which I am proud to now publish privately on the Internet (after all, I do NOT publish my professional research results, although they are those ones, NOT my stubbornly persecuted "hobby", that allowed me to complete four professorships at different universities of the world - because the duty, right and privilege to publish everything that I discovered in the framework of my profession as a scientist, is held by the universities where I was employed). Let us now describe the most important among these conclusions.

The first of these conclusions, which originates from my personal life experiences that I accumulated while following the "thread of Ariadne" in my research "hobby", states that in any research (also in scientific research) a researcher is exposed to various moral requirements and tests. The most important of these states, that every researcher whose results revealed the truth that was already confirmed to him by these "3 witnesses", will be exposed to a test of intense pressure to abandon further research on a given topic. Therefore, he/she will have to make a choice based on his/her own morality, whether for the sake of "money", "career" and a comfortable life, he/she will give up this research, or, despite the pressures, he/she will fulfil God's commandments and recommendations contained in the Bible and, remembering about the good of humanity, he/she will find some way to NOT abandon research on the truth already confirmed by "3 witnesses" - even if e.g. his/her scientific superiors, or interference of some external forces into what is researched, etc., prohibit the official continuation of this research. After all, these prohibitions or interferences always appear in some evil way and strongly discourage us from establishing given truths. (As examples of them consider the "curse of inventors" and the "inventive impotence" which I describe in a number of my publications.) My experiences also show that in the selection of research topics it is always possible to follow morally correct ideas indicated by our previous findings, the truth of which was already confirmed by these "3 witnesses" - as we are informed about it by the quoted in (12) from item #V2 the verse 10:13 from the biblical "1 Corinthians", and also informs us about the moral "law of the highway through the sea" to descriptions to which I link in (16) from item #V2 of this post #336E, and in (d) from item #B5 of the web page "2020life.htm". It is also NOT worth to abandon researching just because it can lead into a morally correct topic, which, however, by today's world is still considered, for example, as a forbidden kind of "scientific taboo". (Notice here what state verses 118:22-23 from the "Book of Psalms" in the Bible, how "the stone rejected by the builders became the cornerstone".) Furthermore, in the following of the received "Ariadne's thread" one need to be pedantically careful not to deviate toward the research to which are leading us the "left links" of our chain of truth, and that we should always climb to each next link that we encounter, only after its truth is confirmed to us openly or in a coded manner by these "3 witnesses" which I mentioned in (1) from item #V2, the detection of which will save us from laborious climbing e.g. onto "left links", typically certified either only by the results of research of other scientists who did NOT indicate correctly "3 witnesses" confirming their results (i.e. whose results may turn out to be e.g. lies generated for profit or for fame), or typically certified only by recognized scientific theories at a given time (which can only be propaganda forced upon the "official atheistic science" by its funding elites, politicians, science decision makers, priests, etc.).

To me personally the leading "Ariadne's thread" was given in times when (1) I was a young student and "an idea came to my mind" to develop my own "Multidimensional Periodic Table of Elements" - the fate of which I described briefly in items #B3 and #H6 of the web page "2020life.htm". Unfortunately, my still young age and lack of the already formed of a "moral skeleton", caused that my lecturers of that time managed to "persuade" me that I should NOT publish that table. So its content was lost over time. However, the memory of its advantages and principles of how to build it have remained with me. So around four years later the beginning of the same "Ariadne's thread" was given to me again when I developed and then published in 1976 my (2) ground-breaking "Cyclic Table for Propulsion Devices" (see https://www.google.com/search?q=Cyclic+Table+for+Propulsion+Devices+Jan+Pajak ) also described, amongst others, in item #H3 and in several different items from the web page "2020life.htm", as well as on the web page "propulsion.htm". Because this Cyclic Table for Propulsion Devices indicated (3) how to build starships called "Magnocrafts" firstly published in 1980 - see the web page "magnocraft_pl.htm", which by the forces of magnetic fields are to make humanity independent of gravity, it in turn inspired me (4) to analyze of what gravity really is. In this way, in 1985 I discovered (5) the Dipolar Gravity - means my "Theory of Everything from 1985". This theory in turn immediately showed me (6) the existence of the "counter-world" and the "counter-matter" contained in it, with attributes opposite to those of "matter" from our world. While analyzing the features of this counter-matter, I discovered that, for example: (6a) it must be always mobile (i.e. it must experience "chaos" described by the religion of ancient Greeks and NZ Maoris - which made me realize, among other things, that "perpetual motion devices" can be built); (6b) must also be intelligent (which directed my research at scientific proving the existence of God); (6c) must be composed of miniature elementary "drobinas of counter-matter" - which with the passage of time in 2020 led me to discovery of the existence of (7) "self-learning" male and female "God Drobinas" - in the shape and likeness of which God created people, and that (6d) its individual God Drobinas must be able to remember their "self-learning" experiences during "chaos" in the form of "erasable" programs (in the Bible called "Word"). In turn (7) the discovery of "drobinas of counter-matter" (since 2020 also called "God Drobinas") which "self-learning" accumulate erasable programs, led me to establish that: (7a) God is a gigantic program stored in the highest (twelfth) memory of every drobina of counter-matter (God Drobina), and that (7b) the conscious life self-evolved in the counter-world (which fact for several first years I generally described in items indicated and linked with the Polish key words samoewolucja Boga - meaning: self-evolution of God, on the Polish web page named "skorowidz.htm" - e.g. I described in items #B1 and #B2 of the web page named "evolution.htm", and then I explained in detail in #C5 of the web page "2020life.htm"). Etc., etc. - continually following this my "thread of Ariadne" from the time of my studies, I reached the present day accumulation of numerous scientific discoveries and inventions that correct lies and distortions of the "official atheistic science", many of which the reader can visually get to know from our video entitled "Dr Jan Pajak portfolio". At the same time, however, due to following my "thread of Ariadne" I experienced many humiliations, criticism, dismissal from work, mocking, spitting, etc. - which I describe in a factual and honest way in my publications because they also constitute one of the types of truth about which people should be objectively informed. However, notice that I do NOT complain about the action and effects of these forms of evil on me, because soon after emigrating from Poland, fortunately for myself, I quickly discovered what I describe in item #V6 and in (12) and (16) from item #V2 of this post #336E - namely, that evil instead of destroying us, in fact - if one is sure that God exists and if one believes in the necessity of fighting for the truth with evil forces, then experiencing evil is only a kind of moral lessons (and tests) that improve our character and increase our life experience.

On the basis of the above short mentioning of the origins of my scientific discoveries and inventions, I have here rather important information. Namely, when you the reader, comes up with an idea, then treat it as the possibility that the beginning of your own "Ariadne's thread" has just been given to you. In turn if the truth and moral correctness of this idea is confirmed to you by its agreement with the statements of these "3 witnesses", then you will have an opportunity to make perhaps one of the most important decisions in your entire life.

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #336E summarizing the most important out of previously unknown truths and knowledge about God and life, is an adaptation of the content of "part #V" (i.e. items #V1 to #V7) from my English web page named "2020life.htm" (update of 2021/7/5, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm
http://gravity.ezyro.com/2020life.htm
http://nirwana.hstn.me/2020life.htm
http://drobina.rf.gd/2020life.htm
http://pajak.org.nz/2020life.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start "menu2.htm" web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this "menu2.htm" web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that address the name of the web page "2020life.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "evolution.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/evolution.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #336E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985", and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #336E:
#335E, 2021/5/25 - movie "World without money: Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tv.htm")
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life from 2020" (#H1 to #H6 in "2020life.htm")
#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in "fe_cell.htm")
#319E to #309E, 2019/12/17 - Cyclic Tables and Future Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in "propulsion.htm")
#316E, 2019/10/3 - what and when God improved in human race (#A1 in "evolution.htm")
#299E, 2018/7/1 - how God manages fates of people and institutions (#J5 in "petone.htm")
#297E, 2018/5/12- THe Great Purification of 2030s (#N1 in "2030_uk.htm")
#282E, 2017/3/17 - my "Theory of Everything from 1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :
lip 01 2021 #336_1: Nieznane wcześniej prawdy o Bogu...

#336_1: Nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ustalone moją "Teorią Życia z 2020 roku"

 

Motto niniejszego wpisu #336: "Transformujmy wierzenia - które jedynie podsycają w ludziach nieracjonalne spekulowanie, błądzenie, a czasami nawet kłamanie, w wiedzę potwierdzaną przez opisanych tu "trzech świadków" - która wiedzie do poznania rzetelnej prawdy." (Najracjonalniejsze ludzkie zachowanie rekomendowane moją "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" oraz wynikającą z tej teorii "filozofią totalizmu" - jakiej praktykowanie mnie zawiodło do ustalenia licznych wcześniej nieznanych przez ludzi prawd upowszechnianych m.in. i w tej publikacji.)


#V1. Dlaczego po około 2000 ludzkich lat szerzenia chrześcijaństwa nasza cywilizacja nadal jest równie barbarzyńska jak w czasach Jezusa:

Od samego początku kiedy Bóg stworzył ludzi, miał nadzieję, że staną się oni Jego pomocnikami w osiąganiu nadrzędnych boskich celów, a także Jego współtowarzyszami i przyjaciółmi. Jednak już wkrótce się rozczarował. Na przekór niewypowiedzinej mocy Boga, czyniącej Go jedynym źródłem wszystkiego co doświadczamy a także źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności (patrz "Wideo #V1" poniżej), zamiast posłuszeństwa i wierności Jego nakazom, ludzie wybrali zaspokajanie swoich egoistycznych zachcianek i dążeń. Aby więc jakoś być w stanie zarządzać efektami ich dalszych postępowań, Bóg przeprogramował ich dusze i ciała, zaś w trakcie bibilijnego potopu wprowadził tzw. "nawracalny czas softwarowy" opisywany w punktach #C4 i #C4.1 mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm", oraz zaprogramował sterowany owym "nawracalnym czasem softwarowym" zaś niekontrolowany przez samych ludzi sposób zarządzania efektami ludzkich działań - schemat jakiego jest omawiany w punkcie #J5 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". Jednak i te posunięcia NIE spowodowały iż ludzie zaczęli sumiennie wypełniać nakazy i wymagania Boga.


Aby więc uczynić bardziej klarownym co dokładnie Bóg wymaga od ludzi, podczas wyprowadzania narodu żydowskiego z Egiptu, Bóg dał mu słynne dwie kamienne tablice na których wypisał 10 przykazań jakie ludzie powinni wypełniać. Niestety, pomimo iż łamanie owych przykazań indukowało najróżniejsze kary, także i one wkrótce zaczęły być powszechnie łamane. Około więc czasów przybycia na Ziemię Jezusa, Bóg ponownie przeprogramował ludzkie dusze i ciała, dając każdej osobie organ tzw. "sumienia" - który zawsze jej podpowiada czy dany zamiar lub postępowanie jest zgodne z przykazaniami, intencjami i wymaganiami Boga. Nadanie ludziom organu "sumienia" (w Biblii opisane pod nadal niezupełnie rozumianą nazwą "Nowe Przymierze") ja wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Także i to posunięcie NIE powstrzymało jednak ludzi od działań sprzecznych z przykazaniami i wymaganiami Boga. Ponownie ludzie szybko i masowo zaczęli zagłuszać w sobie głos sumienia, ignorując wypełnianie tego co Bóg od nich wymaga. Aby więc jakoś utrzymywać zgodność drogi ludzkości z planami Boga, konieczne okazało się pozwalanie aby ludzi trapiło to na co swymi postępowaniami sobie zasłużyli. To z kolei spowodowało co kilkuset-letnie zagłady ("czystki") najbardziej nieposłusznych ludzi, dziś w internecie ilustrowane i opisane pod wymijającą nazwą "resety cywilizacji" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=resety+cywilizacji ). Moje badania prognozują, że następną z "czystek" będzie "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ) - chociaż aby NIE potwierdzać moich wyników badań ani na nie się NIE powoływać sporo "powtarzających" twierdzi iż nadejdzie ona już wcześniej (np. w 2024 roku). W dzisiejszych czasach klarownie już widać to nadchodzenie kolejnego "zwrotu owoców" na jakie ludzkość ponownie sobie zasłużyła. Wszakże utrzymywanie przez ludzkość użycia "pieniędzy" jakie podsycają "chciwość" oraz powodują życie w "strachu" przed utratą swych zarobków lub oszczędności, spowodowało że ludzkość niemal całkowicie zanieczyściła już uprawną glebę, zatruła oceany i rzeki, oraz wyniszczyła naturę. Nawet NIE próbuje też mienić swego postępowania ani swych niszczycielsko sprzecznych z nakazami Boga "ludzkich praw", chociaż poziom zatrucia i zniszczenia naturalnego środowiska i otoczenia już obecnie zaczyna zagrażać niemożliwością dalszego kontynuowania życia, zaś poziom ignorowania przykazań i wymogów Boga jest bliski tego jaki panował tuż przed "Biblijnym Potopem".


Obecna sytuacja na Ziemi stała się aż tak wypaczona, że praktycznie np. każde działanie Jezusa opisane w Biblii łamałoby jakieś dzisiejsze ludzkie prawo, wystawiając Go na możliwość ukarania przez ziemskie władze - co żartobliwie staram się wyjaśnić i zilustrować na przykładach np. w punkcie #G3 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" czy we WSTĘPie do innej mojej strony o nazwie "petone_pl.htm".


W sumie tysiąclecia praktykowania kłamstwa i błądzenia doprowadziły ludzkość do obecnej sytuacji, kiedy to na całej ziemi panuje: wymuszanie pracy "pieniędzmi" i "strachem" zamiast ochotniczego wykonywania produktywnej "pracy moralnej" dla gromadzenia energii moralnej i przedłużania swych doznań szczęśliwości "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm"); igoizm i chciwość (pazerność) zamiast dbałości o bliźniego i o naturę; współzawodnictwo w gromadzeniu bogactwa zamiast miłości i troski o bliźniego, korupcja, odrzucanie wiedzy i wypaczanie religijnych instytucji zamiast pogłębiania wiedzy o Bogu i miłowania naszego stwórcy i Boga; szerzenie stagnujących ludzkość kłamstw zamiast generującej postęp prawdy; itd, itp. Chociaż więc dla wielu zapewne okaże się na to już zbyt póżno, najwyższy czas aby zacząć poznawać najniedawniej odkryte prawdy o Bogu, o tragiźmie sytuacji w jaką ignorowanie wiedzy o Bogu sami się wprowadziliśmy, oraz podjąć energiczne wysiłki naprawiania tej sytuacji. Poznawanie to zaś i naprawianie najlepiej rozpocząć od nowo-poodkrywanych prawd o naturze Boga i o Jego roli w powstaniu i kształtowaniu się życia.


https://www.youtube.com/watch?v=J3xS-IQmo48
Wideo #V1: Oto około 12-minutowe angielskojęzyczne wideo które dokumentuje, że wbrew temu co kłamliwie nam wmawia zapatrzona w materię instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nadprzyrodzone zjawiska jednak istnieją, zaś ponieważ Bóg jest źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności - które pośrednio także dowodzi, że Bóg istnieje. Cały szereg innych wideów też dokumentujących istnienie nadprzyrodzoności pokazałem na stronie "2020zycie.htm" jako "Wideo #H3b" i "Wideo #H3c".


Ciekawa forma nadprzyrodzoności jest też pokazywana na około 17-minutowym angielskojęzycznym wideo o tytule MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF) oraz adresie https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . Ilustruje ono czynienie niewidzialnymi dowolnych istniejących obiektów powodowane "zakrzywianiem światła". W rezultacie możliwym jest pokazywanie w świetle dziennym np. całkowicie pozbawionych widoku ludzi (czyli kompletnie jakby "wyludnionych") ulic oraz lokali wysoce zaludnionego miasta hiszpańskiego, w jakim faktycznie mogą przebywać tłumy ludzi, jednak zakrzywianie przebiegu światła eliminuje ich z widoku i z ukazania kamerą. W sposób teoretyczny zasadę "zakrzywiania światła" poprzez odpowiednie programowanie przeciw-materii opisałem w związku z przyszłościowym zbudowaniem przez ludzi urządzeń napędowych "szóstej ery technicznej" omawianej w punkcie #J4.6 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm", zaś wraz z przyjacielem zilustrowaliśmy je od 22:58 do 23:45 minuty naszego gratisowego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" upowszechnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Z kolei empiryczny przypadek natknięcia się Polaka, Ś.P. Andrzeja Domały, na wehikuł UFO ukryty przed wzrokiem ludzi właśnie poprzez takie "zakrzywianie światła" opisany jest w paragrafie zaczynającym się od słów "Mając czternaście lat, jesienią 1965 roku wracałem z lasu w Chrcynnie ..." a zawartym w podrozdziale B5.1 z naszego wspólnego traktatu [3b] (upowszechnianego stroną "tekst_3b.htm").


#V2. Streśćmy więc prawdy, które na temat Boga i życia poustalała dopiero moja "Teoria Życia z 2020 roku":

Na szczęście moja "Teoria Życia z 2020 roku" opisywana na stronie "2020zycie.htm" zdołała poustalać i powyjaśniać szereg dalszych nadal nieznanych ludziom fundamentalnych prawd na temat naszego Boga oraz życia w świecie materii - które to życie nasz Bóg stworzył i którym obecnie zarządza z żelazną konsekwencją. Potwierdzenia tych prawd wprawdzie od tysiącleci były zapisane w Biblii i w innych religijnych publikacjach (np. w księgach Kabały - po ich przykłady patrz #K1 ze strony "god_istnieje.htm"). Jednak aby je zrozumieć, najpierw trzeba było posiąść "klucz" - jaki ludzkości dostarczyła dopiero moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (zwana także "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Z kolei poznanie i zrozumienie tych fundamentalnych prawd wskazuje zainteresowanym osobom drogę, podjęcie podążania którą umożliwi korygowanie kłamstw, wypaczeń i spekulacji jakie upowszechniło po świecie tysiącletnie panowanie na Ziemi "pieniędzy", "strachu" oraz "chciwości". To dlatego w (1) do (7) z punktu #H7 strony "2020zycie.htm" skrótowo już wyjaśniłem te z owych fundamentalnych prawd, jakich poznanie już wcześniej umożliwiła moja ludzko niedoskonała wiedza i zdolność potwierdzania prawdy, zaś poprawne (mam nadzieję) zinterpretowanie potwierdzeń jakich umożliwił mi materiał dowodowy jaki zdołałem zgromadzić do i w 2020 roku. Poszerzmy więc teraz ich liczbę i opisy o wyniki moich najnowszych przemyśleń i sprawdzeń, streszczając poniżej w punktach chociaż najważniejsze z owych do dzisiaj nowo poustalanych już fundamentalnych prawd o Bogu i życiu, poczym wskażmy też gdzie dokładnie zainteresowani czytelnicy mogą poznać więcej istotnych szczegółów i potwierdzeń na temat każdej z nich. Oto te prawdy:

(1) Moje odkrycie, że w Biblii Bóg zainspirował zaszyfowanie potwierdzeń dla wszystkich zgodnych z absolutną prawdą istotnych odkryć naukowych uzyskanych dzięki niepowypaczanym badaniom ludzi. Sposób tego zaszyfrowania jest iście genialny. Przykładowo, tylko w jednozdaniowym wersecie 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" (zacytowanym w opisie prawdy (4) poniżej i w (a) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm"), oprócz powszechnie znanej prawdy (4), że to Bóg, a NIE naturalna ewolucja, stworzyły człowieka, wkodowane są potwierdzenia co najmniej 3 dalszych, dotychczas przeaczanych przez chrześcijaństwo i stąd nieznanych ludzkości prawd. Mianowicie: potwierdzona jest tam też: nierozumiana prawda opisana poniżej pod numerem (5) a stwierdzająca, że Bóg jest unikalnym "intelektem grupowym" na jaki składają się przeciwstawne do siebie osobowości mężczyzn oraz kobiet; prawda numer (4) stwierdzająca, że budowa i działanie ciał mężczyzn i kobiet jedynie kopiują dwa fizykalnie podobne do siebie wzorce ciałek męskich i żeńskich Drobin Boga; jednocześnie prawda numer (4) informująca też, że cechy męskich i żeńskich Drobin Boga typowo "wtchniętych" odpowiednio kobietom i mężczyznom, a stąd i cechy dusz mężczyzn i kobiet, diametralnie się różnią od siebie z powodu przeciwstawności cech dodatnich męskich i ujemnych żeńskich Drobin Boga - tak jak opisują to punkty #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm". Stąd, aby mieć absolutną pewność iż jakieś nowe odkrycie stanowi absolutną prawdę, wówczas powinno być potwierdzone przez wszystkich "trzech świadków" jakich oświadczenia gwarantują jego prawdę, tj. niezależnie od jego (1a) zgodności z poprawnie wydedukowanymi i dowiedzionymi związkami przyczynowo-skutkowymi z innymi prawdami (patrz punkt #V7 poniżej w tym wpisie #336), to samo odkrycie powinno być też (1b) potwierdzone którymś z wersetów Biblii, oraz (1c) musi być też potwierdzane istniejącym empirycznym materiałem dowodowym manifestowanym przez otaczającą nas rzeczywistość. Prawdę tego mojego odkrycia i zasady badań wyjaśniam w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", zaś poszerzam ją i uprecyzyjniam w (1) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Ciekawe, że początkowo kierując się tylko intuicją, ja sam zasadę tę wdrażałem w praktyce począwszy od czasu sformułowania swej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - zawsze każde ze swych odkryć starając się potwierdzać stwierdzeniami powyższych "3 świadków" (1a) do (1c). Moim tonącym w niszczycielskiej nieprawdzie kolegom zawodowym (innym naukowcom) też rekomenduję aby i swoje odkrycia i teorie zaczęli potwierdzać powyższymi "trzema świadkami". Do bowiem czasu aż prawda jakiejkolwiek istotnej nowej wiedzy naukowej NIE zostaje potwierdzona przez owych "3 świadków", stanowi ona jedynie czyjąś opinię jaka może być kompletnie błędną, lub nawet stanowić czyjeś antyludzko upowszechniane kłamstwo.

(2) Ustalenia mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" wskazały liczne sposoby na jakie formalnie naukowo, a także empirycznie, istnienie Boga może zostać niepodważalnie udowodnione. W rezultacie jej wskazań, w 2007 roku autor opracował naukowo niepodważalny dowód formalny iż Bóg istnieje, zaprezentowanie jakiego opublikowałem, między innymi, w punkcie #G2 z mojej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm". Ponadto w 2020 roku wypracował także drugi, podobnie naukowo niepodważalny sposób dowiedzenia samemu sobie przez każdą osobę iż "skoro dana osoba żyje, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje" - zaprezentowany w "części #D" (szczególnie w punkcie #D1) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm". Niezależnie od tego formalnego dowodzenia, znacznie wcześniej autor tego wpisu #336 wypracował też aż cały szereg innych dowodów naukowych na istnienie Boga, część z których linkuje on z punktu #G3 w/w stronie "god_proof_pl.htm" - np. patrz podrozdziały od I3.3.1 do I3.3.4 z tomu 5 jego monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Ponadto, dzięki owej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, zdołał też zidentyfikować aż cały szereg zjawisk i zaistnień manifestowanych w otaczającej nas rzeczywistości, a stąd możliwych do naukowo obiektywnego zweryfikowania, które NIE mogłyby się pojawiać gdyby Bóg ich NIE zaprojektował i postwarzał w nadprzyrodzony sposób. Moim zdaniem najważniejsze z nich jakie wprowadziło na Ziemi najwięcej dobra, był potwierdzony nawet przez wielu historyków i naukowców fakt iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią. (W moim odczuciu w najbardziej przyjemny do oglądania sposób, fakt ten prezentuje angielskojęzyczny film "God's Not Dead 2" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=God%27s+Not+Dead+2 .) Wszakże fakt, że Jezus był jednak żyjącą i czyniącą cuda postacią historyczną powoduje, że jedyna różnica pomiędzy np. (a) "ateistami", oraz (b) "wierzącymi" w Boga (lub nawet (c) totaliztami "wiedzącymi z całą pewnością iż Bóg istnieje") sprowadza się do ilości kategorii wiedzy i prawd, które ich światopoglądy, nastawienia i osobowości pozwalają im zaakceptować, wdrażać i upowszechniać (co wyjaśniłem szerzej w punktach #V4 i #V5 poniżej w tym wpisie #336), a stąd które to kategorie wcale NIE muszą reprezentować całej obiektywnie już zidentyfikowanej prawdy ani wiedzy o Bogu, a jedynie mogą wynikać z ograniczeń powprowadzanych następstwami ich osobistego wychowania, nabytych cech ich charakterów, wmuszonych w nich poglądów i nawyków, itp. Niezależnie od Jezusa jako historycznej postaci, w literaturze publikowana jest też ogromna liczba innych takich zjawisk i zaistnień - wszystkie z których od Boga dzieli tylko jedno ogniwo "łańcucha prawdy" z #V7 poniżej. Moim zdaniem kolejnym ich doskonałym przykładem może być zjawisko zapracowanej nirwany, wprogramowanie której przez Boga w ciała i dusze wszystkich ludzi opisałem w punkcie #A1 swej strony "evolution_pl.htm", zaś działanie której umożliwia ludzkości wypracowanie omawianego na "Wideo #V2" poniżej cudownego "ustroju nirwany" jakiego wdrożenie przez ludzkość pozwoli nirwanie trwale wyeliminować z użycia "pieniądze", "strach" oraz ludzką "pazerność" (chciwość) - jakie są pierwotnym źródłem wszelkiego zła na Ziemi. Dlaczego zjawisko "zapracowanej nirwany" samo w sobie stanowi dowód na istnienie Boga, wyjaśniam to w (b') z punktu #C1.1, oraz w punkcie #E1, swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", a także w (L) z punktu #A3 oraz w punkcie #F5 strony o nazwie "partia_totalizmu.htm". Innym przykładem iście rewolucyjnego zaistnienia, jakie samo w sobie też stanowi empiryczny dowód na istnienie Boga też oddalony od Boga o tylko jedno ogniwo "łańcucha prawdy" z #V7 poniżej, jest fakt zbudowania na Ziemi urządzeń tzw. "perpetuum mobile" jakie według "oficjalnej nauki ateistycznej" jakoby NIE mogą być zbudowane, jednak jakich już poprawnie działające prototypy opisuję szerzej i ilustruję wideami m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm". Dlaczego zaś urządzenia "perpetuum mobile" stanowią kolejny dowód empiryczny na istnienie Boga wyjaśniam to szerzej na swej stronie o nazwie "god_proof_pl.htm" - patrz tam np. punkt #D3 oraz kilka poprzedzających go punktów też tam referujących do roli "perpetuum mobile" jako demaskatora kłamstw i wysiłków zablokowania prawdy i postępu przez wysoce już skorumpowaną, a stąd działającą już na szkodę ludzkości i wymagającą zreformowania "oficjalną naukę ateistyczną". Empirycznym dowodem na istnienie Boga jest też fakt, że wszelkie istoty żyjące, w tym my ludzie, starzeją się w "nawracalnym czasie softwarowym" jaki upływa z kilkaset tysięcy większą szybkością niż "nienawracalny czas absolutny wszechświata" w którym starzeją się atomy, izotopy, skamienieliny i wszelka materia nieożywiona. Ów nawracalny czas softwarowy opisałem skrótowo we WSTĘPpie i w punkcie #G4 swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", zaś szczegółowiej - w publikacjach tam wskazywanych i linkowanych. Natomiast zasadę jego zaprogramowania przez Boga - w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm". Ponieważ zaś dokonywane przez Boga powtarzalne cofanie ludzi do tyłu w owym "nawracalnym czasie softwarowym" powoduje zjawisko zwane "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), zjawisko to też jest jednym z empirycznych dowodów na istnienie Boga. Innym empirycznym dowodem jest też działanie niektórych UFO jako "wehikuły czasu" - po opisy materiału dowodowego patrz np. punkt #D3 strony "timevehicle_pl.htm". Cały szereg jeszcze innych zjawisk i zaistnień stanowiących bezpośrednie dowody empiryczne na istnienie Boga opisałem także w "części #E" i w "części #F" strony "god_proof_pl.htm", zaś niektóre z nich powtórzyłem w punktach #F1 i #F2 strony internetowej "biblia.htm". Warto tu odnotować, że skoro owe naukowo niepodważalne dowody na istnienie Boga ja publikuję już nieustannie od kilkudziesięciu lat, stąd powtarzanie na zasadach "zaciętej płyty" przez wyszukiwarki internetowe kłamstw upowszechnianych przez pracowników "oficjalnej nauki ateistycznej" a stwierdzających, że jakoby istnienie Boga NIE zostało jeszcze naukowo i formalnie udowodnione, jest NIE tylko oszukiwaniem ludzkości, ale także braniem na swe sumienia ogromnego grzechu przez osoby wymuszające owo powtarzanie - jaki to grzech omówiłem szczegółowiej w punkcie #I6 swej strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm" (patrz werset 20:16 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" o "mówieniu kłamstwa jako świadek") oraz jaki to grzech może okazać się odpowiedzialny za odwiedzenie wielu ludzi od Boga, a stąd i za utratę przez nich szansy na "życie wieczyste".

(3) W przeciw-świecie istnieją męskie dodatnie i żeńskie ujemne wiecznie żyjące i nieustająco ruchliwe inteligentne i samoświadome "Drobiny Boga", które są budulcem z jakiego Bóg stworzył nasz świat materii i wszystko co w nim istnieje. Niestety nasza błędnie zapatrzona wyłącznie w materię "oficjalna nauka ateistyczna" uważa, że najbardziej elementarnymi składowymi materii są "cząstki elementarne" uformowane z materii. Tymczasem moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (która z powodu nieustających prześladowań i wyciszania nadal jest upowszechniana głównie pod odmienną nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") już ustaliła, oraz potwierdziła to ustalenie znaczącym materiałem dowodowym jaki reprezentuje wszystkich trzech wymienionych powyżej "świadków" (1a) do (1c), że owe materialne "cząstki elementarne" zostały postwarzane z niewypowiedzianie mniejszych składowych, które do 2020 roku nazywałem "drobiny przeciw-materii" - jednak o których w 2020 roku odkryłem iż są one indywidualnymi, żyjącymi, inteligentnymi, samo-świadomymi istotkami jakie nazwałem wówczas "Drobiny Boga". Jak więc się okazuje, cały nasz świat materii, oraz wszystko co odbieramy naszymi zmysłami, to po prostu najróżniejsze manifestacje posłusznych Bogu postępowań owych męskich i żeńskich "Drobin Boga". Więcej informacji na temat "Drobin Boga" i sposobu na jaki uformowana z nich zostaje nasza materia i cały nasz świat fizyczny, czytelnik znajdzie w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm", oraz w punkcie #I2 mojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm".

(4) Kiedy w wersecie 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju" Bóg zainspirował stwierdzenie, cytuję: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę", wówczas potwierdził tym, m.in., że ludzie zostali stworzeni dokładnie kopiując wzorce i podobieństwa do dodatnich męskich i do ujemnych żeńskich "Drobin Boga" - obie jakie to drobiny, fizykalnie mając podobną budowę, demonstrują jednak drastycznie przeciwstawne do siebie cechy motywacji i zachowań. Tę prawdę także wyjaśniam w punktach #K1 i #K2 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Odnotuj z przytoczonych tam opisów przeciwstawnych cech i zachowań męskich i żeńskich "Drobin Boga", że nawet esencja charakterów i postępowań mężczyzn i kobiet definiowana przez ich dusze, dokładnie pokrywa się z tymi manifestowanymi przez męskie i żeńskie Drobiny Boga.

(5) Moje odkrycie, że natura i działania Boga faktycznie NIE reprezentują tzw. "indywidualnego intelektu" (np. pojedyńczej osoby), a tzw. "intelekt grupowy" będący wynikiem grupowego myślenia i już posiadanej wiedzy zgromadzonej przez wszystkie "Drobiny Boga" zawierające w sobie programy naszego Boga. Jednak ów grupowy Bóg faktycznie jest pojedyńczym gigantycznym programem, tyle że przechowywanym i uruchamianym w wielu Drobinach Boga naraz. Stąd samego siebie najwyraźniej identyfikuje On jako jedną całość, a ponadto jest w stanie stwarzać też indywidualne osoby, umysły których mają bezpośrednie połączenie z "grupowym" umysłem Boga i stąd stanowiące z nim jedność, dlatego które dla ludzi stanowią np. cielesne reprezentacje Boga (jednym z nich był, i nadal jest, Jezus - to dlatego prawdą jest stwierdzenie Jezusa powtórzone w wersecie 10:30 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" - cytuję: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" - co najlepiej zilustrowane zostało na przykładzie komputerowego terminala na długościach od 13:27 do 13:41 minuty naszego filmu "Dr Jan Pajak portfolio" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM ). To odkrycie o "grupowej naturze" Boga najszerzej opisałem w (a) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Praktycznie odkrycie to oznacza, że Bóg jest gigantycznym programem opisywanym w punkcie #A0 ze strony o nazwie "god_proof_pl.htm" - fragmenty którego rozprzestrzenione są (czyli zawarte) w nawyższych, bo 12-tych "mózgach" i pamięciach każdej z niezliczonych "Drobin Boga". (Jednak ów umysł grupowego programu Boga jest w stanie bezpośrednio połączyć się w jedność z umysłem pojedyńczej osoby, np. Jezusa, tak że osoba ta dla ludzi staje się cielesną reprezentacją grupowego Boga.) Ponieważ zaś w każdej Drobinie Boga jej "dwunasty mózg" posiada nadrzędność nad wszystkimi pozostałymi jej mózgami jakimi on zarządza, Bóg ma absolutną władzę nad każdą Drobiną Boga - w tym także nad Drobinami Boga w jakich zawarte są programy duszy tzw. "Upadłych Aniołów". Wszakże zgodnie z opisami w (g) i (i) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", wszelkie Anioły, w tym i tzw. "Upadłe", to po prostu "ucieleśnione" Drobiny Boga postępowanie jakich jest sterowane doskonalszymi niż ludzkie duszami zaś ciała jakich są programowane z udoskonalonych pierwiastków opisywanych w punktach #I1 do #I7 strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm".

(6) Ustalenie mojej "Teorii Życia z 2020 roku", że aż dwie dyscypliny dzisiejszej nauki, tj. Nauki Komputerowe oraz Inżynieria Mechaniczna, razem wzięte ujawniają naukowo niepodważalne powody, które konkusywnie dowodzą iż ewolucja życia wyłącznie w materii jaką NIE zarządza samo-modyfikowalne software, jest absolutną niemożliwością. Z kolei to ustalenie jest równoznaczne z naukowym wykazaniem, że życie wcale NIE mogło wyewoluować się w materii z naszego świata fizycznego, a musiało wyewoluować się w myślących "Drobinach Boga" z przeciw-świata - tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w punkcie #D2 strony "2020zycie.htm". Wszakże, jak "na chłopski rozum" uzasadniłem to dokładniej w punkcie #B2 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm", samoewolucja świadomego i "żyjącego" programu w samouczącej się Drobinie Boga jest na tyle prosta do zajścia, że mogła ją spowodować wieczna ruchliwość "chaosu" z przeciw-świata, podczas gdy samoewolucja życia w materii przekracza zdolność do samozajścia w świecie materii. Materia, nasz świat fizyczny, oraz żyjące istoty z materii tylko więc mogły i musiały zostać stworzone przez Boga (żyjącego w przeciw-świecie) dopiero po tym kiedy najpierw życie samowyewoluowało się w Drobinach Boga - które stanowią jakby indywidualne myślące komórki "ciała Boga". Powstanie życia w "Drobinach Boga" z przeciw-świata opisałem szerzej w punkcie #C5 strony o nazwie "2020zycie.htm". Do ciał istot z materii naszego świata fizycznego zarodki życia i samo-świadomości są zaś wprowadzane poprzez "wtchnięcie" w nie właśnie owych "Drobin Boga" jakie zawierają programy "duszy" ożywiającej ciała tychże istot.

(7) "Dusza" w jakiej zawarta jest samo-świadomość, osobowość, pamięć, wiedza, itp., każdej istoty żyjącej o ciele z materii, fizycznie przechowywana jest w Drobinie Boga jaką Bóg "wtchnie" w ciało danej istoty w momencie jej ożywiania (tj. w przypadku istot oddychających powietrzem - w momencie "łapania pierwszego oddechu"). W sensie swej roli "Drobina Boga" zawierająca "duszę" wypełnia funkcję podobną do roli mikroprocessorów (np. Intel) z dzisiejszych komputerów. Tę prawdę opisałem w (d) i (e) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Ponieważ zaś każda z Drobin Boga, w swym wiodącym, dwunastym "mózgu" zawiera oprogramowanie Boga, to oznacza, że każdy z nas ludzi faktycznie jest równocześnie "świątynią" w której żyje też Bóg. Odnotuj, że oprogramowanie Boga zawierają także 12 mózgi tzw. "Upadłych Aniołów" - stąd wywodzi się władza Boga także nad ich losami. Ponadto, kiedykolwiek tylko Bóg zechce, wówczas swoim nadrzędnym (12-tym) "mózgiem" może nakazać istocie dusza jakiej zawarta jest w danej Drobinie Boga aby miała określone myśli lub postępowanie, jakie są zgodne z długoterminowymi planami Boga - co wyjaśniam także, między innymi, w punkcie #J5 strony o nazwie "petone_pl.htm". Dlatego chociaż Bóg stara się tego NIE manifestować aby NIE odbierać ludziom ani innym istotom żywym ich "wolnej woli", faktycznie Bóg posiada absolutną kontrolę nad wszystkim co dzieje się w rządzonej przez Niego części nieskończonego rozmiarowo wszechświata. Posiada też absolutna władzę życia i śmierci nad wszystkim co żyje w przeciw-świecie i w naszym świecie materii.

(8) Aby istoty żyjące uformowane z materii mogły być ożywione i mogły zacząć uczyć się życia, ich ciała muszą być tak skonstruowane aby reprezentowały sobą hardwarową składową "samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego". Stąd po zaopatrzeniu tych ciał przez Boga w softwarową "duszę" jaka jest tak zaprogramowana aby reprezentowała softwarową składową "samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego", cały taki hardwarowo-sotwarowy system zaczyna "żyć" - czyli działać jako "samouczący się system hardwarowo-softwarowy" którego działanie nastawione jest na "przysparzanie wiedzy". Działanie każdej żywej istoty z materii, w tym ludzi, jako właśnie taki "samouczący się system hardwarowo-softwarowy" opisałem szerzej w punkcie #D3 na stronie "2020zycie.htm".

(9) Program Boga "posila się" (tj. odżywia) wiedzą. To dlatego najważniejszym celem dla jakiego zostali stworzeni zarówno ludzie, jak i wszelkie inne istoty żyjące o ciałach z materii, jest "przysparzanie wiedzy" - co wyjaśniłem szerzej w punktach #B1 i #B1.1 z mojej strony internetowej o nazwie "antichrist_pl.htm". Natomiast fakt, iż "wiedza" przysparzana przez ludzi i przez inne istoty żyjące faktycznie stanowi "pożywienie" dla programów Boga wynika z przyczynowo-skutkowego wynikania opisywanego tzw. "Teorią Nadistot" genialnego Polaka o nazwisku Adam Wiśniewski (pseudonim "Snerg") - tyle że sam Adam Wiśniewski NIE stwierdził ani NIE wyjaśnił w swej "Teorii Nadistot" faktu iż Bóg "posila się widzą" (fakt ten dopiero ja wydedukowałem dzięki ustaleniom i wskazówkom wynikającym z mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku"). Ową "Teorię Nadistot" Wiśniewskiego opisałem szerzej w punkcie #I6 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm" - rekomenduję aby stamtąd z nią się zapoznać - powoduje ona bowiem rodzaj rewolucji i przewrotu w naszej wiedzy na temat Boga.

(10) Pomimo iż Drobiny Boga same są w stanie dokonywać "przysparzanie wiedzy" nadal rezydując w przeciw-świecie, jednak tam dokonywane zajmuje ono bardzo długie okresy czasu i ma raczej ograniczoną rozpiętość doświadczanych doznań. Aby więc przyspieszyć "przysparzanie wiedzy", a także aby umożliwić Drobinom Boga doświadczenie doznań niemożliwych lub trudnych do urzeczywistnienia w przeciw-świecie (takich jak np. "uśmiercenie" oprogramowania "duszy" z jakiejś fizykalnie nieśmiertelnej Drobiny Boga, czy jak doznania szczęśliwości "zapracowanej nirwany") oraz aby umożliwić Bogu projektowanie i stwarzanie nowych i coraz bardziej niezwykłych doznań jakie "dusze" z Drobin Boga są w stanie doświadczyć w naszym świecie materii, Bóg stworzył nasz podatny na Jego udoskonalenia świat materii oraz materialne istoty żyjące w które następnie "wtchnięte" są "dusze" z Drobinami Boga w celu doświadczenia doznań życia fizycznego, jakie to doznania formują potem coraz bardziej zaawnasowaną wiedzę oraz coraz doskonalsze cechy charakteru wybranych Drobin Boga. Te nadrzędne powody i cele stworzenia "świata materii" i żyjących w nim istot z materii opisałem dokładniej w [I] do [VII] z punktu #H2 strony "2020zycie.htm". Ich nadrzędnym zadaniem jest coraz znaczniejsze udoskonalanie wiedzy, charakterów, pamiętanych doznań i przebiegów życia wszelkich istot żyjących całego wszechświata, a tym samym udoskonalanie całego wszechświata - tak jak opisałem to i zilustrowałem w "Tab. O1" z "rozdziału O" mojej monografii [12] o tytule 'Jak działa czas w którym się starzejemy (tj. wyjaśnienie "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" dla działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu)' upowszechnianej stroną "tekst_12.htm", zaś jak skrótowo to streściłem w podpisie pod "Tab. #J1b" ze swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm".

(11) Ponieważ "filozofia totalizmu" potwierdziła, że "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło oraz jednocześnie "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła", fakt iż program Boga "żywi się wiedzą" praktycznie oznacza, że z punktu widzenia Boga "zło" jest takim samym źródłem wiedzy jak "dobro". Jednocześnie "zło", "dobro" oraz "wolna wola ich wyrządzania" formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata za pomocą mechanizmu jaki opisałem w punkcie #V6 poniżej. Ponieważ "zło" jest takim samym źródłem wiedzy jak "dobro" oraz jest też niezbędne do formowania owej siły motorycznej postępu, praktycznie to też oznacza, że jeśli ludzie, lub dowolne inne istoty żyjące w naszym świecie materii, albo dowolne "intelekty grupowe", zdecydują się wyrządzać "zło", Bóg im tego NIE zabrania - a jedynie kieruje ich zło na tych ludzi lub te intelekty, którzy na nie jakoś sobie wcześniej zasłużyli - co wyjaśniam szerzej np. w punkcie #C7 swej strony "god_istnieje.htm". Stąd jeśli jakiś naród np. wyniszcza lub zatruwa ziemię na jakiej żyje, Bóg pozwala aby potem zbierał owoce tego wyniszczania lub zatruwania. Podobnie np. agresor jest potem bity przez innego agresora (np. Hitler przez Stalina) - itd., itp. Z kolei aby NIE łamać u innych ludzi ich "wolnej woli", zbieranie przez złe osoby owoców wyrządzanego przez nich "zła" NIE następuje natychmiast po wyrządzeniu tego zła, a typowo dopiero kilka lat później, czyli po upływie tzw. "czasu zwrotu karmy". Natomiast w przypadkach czyjegoś nienaprawialnego praktykowania zła - zbieranie tych owoców zwykle następuje po cofnięciu tego kogoś w "nawracalnym czasie softwarowym" do jego lat młodości i wówczas doświadczeniu go złem jakie on sam wyrządził w poprzednim przebiegu czasu jego życia.

(12) Jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający zło, wówczas celem typowo jest wyeliminowanie dalszego zła tegoż intelektu, jednak jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający dobro, wówczas celem jest edukacja i udoskonalanie tego intelektu. Doskonale jest to wyjaśnione w Biblii wersetem 10:13 z "1 Koryntian" - cytuję: "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść." Anglicy mają na to mądre powiedzenie "co cię NIE zabije, uczyni cię silniejszym" (w orginale: "what does NOT kill you, make you stronger" - patrz https://www.google.com/search?q=what+does+not+kill+you+make+you+stronger ). Z kolei psychologowie opisują to zjawisko nazwą "Potraumatyczny wzrost PTG" (patrz https://www.google.pl/search?q=Potraumatyczny+wzrost+PTG ) - zaś po angielsku nazwą: "Post-traumatic growth (PTG)". Zasady zaś pomocy Boga w samoratowaniu się intelektów zapędzonych przez "zło" w sytuację pozornie wyglądającą jak "bez wyjścia" opisałem poniżej jako prawda (16). Zasady te Bóg uruchamia nawet jeśli dane zło jest powodowane przez same owe pragnące się ratować intelekty - co potwierdzają wersety 33:18-19 z biblijnej "Księgi Ezechiela", cytuję: "Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli odstąpi występny od swego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu."

(13) Aby uświadamiać ludziom działanie zła oraz potrzebę unikania pokus osób i sytuacji czyniących zło, Bóg wprowadził pojęcie "grzechu", precyzyjnemu wyjaśnieniu jakiego poświęcił w Biblii bardzo dużo miejsca. I tak, przykładowo, werset 3:4 z bibilijnego "1 Listu św. Jana" wyjaśnia nam, że grzechem jest wszystko co reprezentuje sobą łamanie przykazań, praw oraz wymagań Boga opisanych w Biblii. Z kolei werset 6:23 z bibilijnego "Listu do Rzymian" wyjaśnia nam, że karą za grzech jest śmierć. Natomiast werset werset 34:7 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" wyjaśnia nam, że żaden grzech NIE pozostaje bez ukarania. Wszystko to w praktyce jest też potwierdzane owymi "3 świadkami" z rzeczywistego życia - przykładowo działaniem moralnego "Prawa Bumerangu" oraz algorytmów "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm"), czy też faktem iż każdy z ludzi grzeszy a stąd każdy prędzej lub później umrze.

(14) Ponieważ zło i ludzkie nieprzestrzeganie wymagań moralności psuje wyniki każdej ludzkiej działalności, uniemożliwia "przysparzanie wiedzy", oraz w końcowym efekcie wyniszcza życie, aby więc monitorować wielkość wpływu jaki niemoralność i zło wywierają na każde badane działanie ludzi, koniecznym jest aby we wszystkich badaniach poziom moralności rządzącej przebiegiem ludzkich działań był uwzględniany jako jeden z najbardziej istotnych parametrów owych badań. Bez bowiem sprawdzenia, jak na wyniki danych działań ludzi wpływa poziom moralności lub niemoralności, otrzymane wyniki są obarczone ogromnym i nieoszacowanym błędem - po wyjaśnienie tej sprawy patrz punkt #B3 na mojej stronie o nazwie "portfolio_pl.htm". Stąd kiedy ktokolwiek czyta jakiekolwiek wyniki czyichś badań, w jakich moralność NIE zostala uwzględniona jako najważniejszy z parametrów wpływających na efekty badanych działań ludzkich, wówczas może być pewnym, że wyniki te są jedynie rodzajem kłamstwa lub zgadywania, zaś ich błąd może sięgać nawet rzędu kilkuset procent.

(15) Ponieważ zło i niemoralność wyniszcza życie, a ponadto uniemożliwia "przysparzanie wiedzy", dlatego kiedy większość naszej cywilizacji odmawia służenia dobru, Bóg przeprowadza następne "oczyszczanie Ziemi", które eliminuje większość lub wszystkich tych, którzy weszli na drogę zła. O fakcie iż właśnie zbliża się kolejne takie "oczyszczanie Ziemi" informuje zarówno nasz gratisowy półgodzinny film "Zagłada ludzkości 2030" dostępny w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , jak i inne filmy i źródła jakie opisałem np. w punkcie #L4 swej strony o nazwie "smart_tv.htm".

(16) Wszystkie metody działania Boga są tak opracowane, aby z jednej strony w każdej trudnej sytuacji w jaką ludzie zabrną (zwykle z własnej winy) stwarzać im dogodne wybrnięcie z owej sytuacji - pozostawiające jednak ich "wolnej woli" wybranie czy zdecydują się wybrnięcia tego poszukać i użyć, a z drugiej strony jednocześnie udzielające im klarownej lekcji na przyszłość jaka wychowuje ich na mądrych, zaradnych, zahartowanych w boju oraz moralnie postępujących "żołnierzy Boga" - tak jak żołnierzy tych opisałem w szeregu swych opracowań, np. w punkcie #A3 strony "humanity_pl.htm". Właśnie takie a nie inne działania Boga są potwierdzane wszystkimi "3 świadkami" jakich opisuję prawdą (1) powyżej. Przykładowo, wynikiem moich dedukcji logicznych (1a) jakie je potwierdzają jest tzw. "prawo autostrady przez morze" opisywane, między innymi, w #6A z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Przykładem wersetu Biblii (1b) jaki też je potwierdza jest werset 10:13 z "1 Koryntian" zacytowany powyżej w opisach prawdy numer (12). Natomiast do przelicznych przykładów empirycznego materiału dowodowego (1c) jaki też potwierdza taką metodę działania Boga, należy np. prawda dyskutowanego w punkcie #L4 strony "smart_tv.htm" polskiego przysłowia "bez pracy nie ma kołaczy", które podobnie jak angielskie przysłowie "Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają" (po angielsku: "God helps those who help themselves" - patrz https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves ), informuje iż ci co z własnej winy zabrnęli w trudną sytuację jednak unikają uczynienia wszystkiego co w ich ludzkiej mocy aby z sytuacji tej się samemu wydostać, powinni rozumieć iż spodziewanie się iż to Bóg wszystko za nich uczyni - co dowodziłoby iż wynagradza On ich ludzkie lenistwo, pasywność, spychanie ich obowiązków na kogoś innego oraz ograniczanie ich działań do narzekania i oczekiwania na pomoc, jest jak zamierzone wystawianie Boga na próbę zakazywane np. wersetem 4:7 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" - cytuję: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Innym rodzajem takiego empirycznego materiału dowodowego może być stworzenie dla ewentualnego ratowania się ludzkości (jeśli ta zechce się ratować) przed doświadczeniem nadchodzącej zagłady z lat 2030tych (jaką ludzkie elity na siebie i nas sprowadzają swym indukowanym "chciwością" i "pieniędzmi" wysoce niszczycielskim postępowaniem) prostego sposobu uchronienia się przed nią polegającego na ochotniczym wdrożeniu zaprojektowanego przez Boga ustroju nirwany jaki opisałem, między innymi, w "części #L" i WSTĘPie swej strony o nazwie "smart_tv.htm" i w publikacjach tam linkowanych, np. stronie "partia_totalizmu.htm". Najprostrzy sposób poznania zasady działania, zalet, oraz ratującego ludzkość potencjału tego "ustroju nirwany" jaki pozwoliłby zupełnie i trwale wyeliminować z Ziemi "pieniądze", "strach" oraz "chciwość" (które są źródłami niemal wszelkiego zła na Ziemi - patrz werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy") jest oglądnięcie pokazanego poniżej na półgodzinnym "Wideo #V2" naszego gratisowego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

(17) Niemożliwa do liczebnego wyrażenia ilość męskich i żeńskich "Drobin Boga" znajdujących się pod kontrolą naszego Boga (jaką można określać jako równą nieskończoności) powoduje iż zapotrzebowanie na przepuszczanie "dusz" zawartych w owych Drobiach Boga przez przyspieszoną "szkołę życia" w sztucznie stworzonym przez Boga świecie materii - jaką to szkołę stanowi nasza Ziemia i cały nasz świat materii, praktycznie nigdy się NIE skończy. Stąd jakaś forma Ziemi, lub innych miejsc w świecie materii podobnych do Ziemi, będzie zapewne utrzymywana przez Boga praktycznie przez czas nieskończony. Tyle, że z upływem czasu Bóg będzie nieustająco poszerzał i udoskonalał zarówno rozpiętość, jak i doskonałość oraz wyszukaność doświadczeń przez jakie "dusze" z kolejnych Drobin Boga będą przechodziły, aby dostarczać im coraz bardziej zróżnicowanych i nauczających je życia przeżyć o jakich wspominam powyżej w (10) z niniejszego punktu #V2, a jakie szerzej opisuję w [I] do [VII] z punktu #H2 strony "2020zycie.htm". Dzięki zaś temu przepuszczaniu, wiedza oraz pamięć doznań i doświadczeń życiowych gromadzonych w świecie fizycznym przez "dusze" kolejnych z owych Drobin Boga będą powodowały szybkie i coraz to bardziej zaawansowane udoskonalanie przebiegów życia, a stąd i coraz bardziej interesujący, różnorodny i warty doznawania przebieg losów doświadczanych przez wszelkie indywidualne istoty żyjące w całym wszechświecie. Nie na darmo werset 2:9 z bibilijnego "1 Koryntian" stwierdza - cytuję: "... to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują." Wszakże już choćby tylko możliwe do przeżycia przez każdego jeszcze w tym życiu fizycznym cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany, przygotowane głównie dla umożliwienia ludzkości wdrożenia "ustroju nirwany", już daje nam wstępne pojęcie jakie wspaniałości Bóg w swej nadrzędnej wiedzy i mądrości jest w stanie zaprojektować, przygotować i udostępnić tym, którzy na nie sobie zasłużyli.


https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Wideo #V2: Oto nasze około 33-minutowe wideo, streszczające najważniejsze informacje o "ustroju nirwany" wynagradzającym wykonywanie produkcyjnej "pracy moralnej" NIE pieniędzmi, a cudowną szczęśliwością zaprojektowanego przez Boga zjawiska "zapracowanej nirwany" opisywanego, m.in. na stronie "nirvana_pl.htm". Ponieważ zjawisko owej "nirwany" NIE było w stanie pojawić się u ludzi np. w wyniku przypadkowej ewolucji, a jego zaistnienie musiał zaprojektować i wbudować w ludzkie ciała i dusze nasz Stwórca, czyli sam Bóg, fakt istnienia tego zjawiska jest jednym z ogromnej liczby celowo blokowanych przez siły zła przed poznaniem przez ludzi dowodów empirycznych na faktyczne istnienie Boga.

Treść filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (szukaj go np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ) jest wyjaśniona szczegółowo w "części #L" oraz we WSTĘPie mojej strony o nazwie "smart_tv.htm". Gorąco rekomenduję przeglądnięcie tych wyjaśnień. Wszakże ujawniają one NIE tylko czym jest "ustrój nirwany", na jakiej zasadzie on działa, dlaczego zjawisko nirwany jest w stanie lepiej od pieniędzy wynagradzać ludziom wykonywaną fizycznie tzw. "pracę moralną", jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczególnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem), itp., ale także wyjaśnia on w czym się mylą i co poprzeaczali dotychczasowi krytykanci tego filmu i ustroju.

(Cały niniejszy wpis #336 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #336_2)

kodig : :
lip 01 2021 #335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do...

(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #336)

#335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do zrozumienia prawd i wiedzy "Teorii Życia z 2020 roku"

#V3. NIE rozumiem tych bliźnich, którzy pomimo uprzedniego poznania wiedzy o aż tylu dowodach na istnienie Boga jakie ja już opublikowałem, oraz do aż tylu prawd ujawnionych na temat Boga i potwierdzonych powyżej opisanymi "3 świadkami" z (1a) do (1c) i zawartym w ich poświadczeniach materiałem dowodowym - ciągle swym unikaniem informowania osób z jakimi utrzymują kontakty utrzymują ich w niewiedzy i braku możności poznawania Boga, czyli swym postępowaniem łamią przykazania przytoczone w wersetach 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka":

Motto: "Unikajmy obciążania swego sumienia przemilczaniem istotnej wiedzy i prawd już przez nas poznanych jednak nadal brakujących u naszych bliźnich." (Kolejny przepis na unikanie mnożenia swych grzechów.)

Biblia nakazuje: "... Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. ... Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych." (patrz wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka"). Cóż jednak warta jest miłość kogoś, kto np. widząc lub słysząc, że jego bliźni np. nadal NIE posiedli wiedzy o naukowych dowodach na istnienie Boga ani o podstawowych prawdach dotyczących Boga, ów ktoś celowo unika otwarcia oczu tym bliźnim poprzez poinformowanie ich gdzie np. w moich opracowaniach takie dowody i podstawowe prawdy daje się poznać. Wszakże wiedza jaką mogłoby przysporzyć poznanie informacji gdzie należy jej szukać, być może dopomogłaby tym bliźnim w pełniejszym poznaniu Boga. W sprawach miłości obowiązuje przecież zasada, że "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha". Takie zaś poznanie Boga zwiększyłoby ich szanse dostępu do "życia wiecznego". Czy zaś istnieje cokolwiek cenniejszego od uzyskania dostępu do życia wieczystego?

Powyższe dwa przykazania z wersetów 12:29-31 biblijnej "Ew. św. Marka" wskazują sobą dwa największe wymagania jakie Bóg nałożył na każdego z nas. Wyrażone niedoskonałym ludzkim językiem owe dwa wymagania możnaby opisać np. słowami: (1) usilnie poznawać Boga regularnym zgłębianiem wersetow Biblii oraz zapoznawaniem się z najnowszymi ustaleniami naukowymi na temat Boga przez poznawczo nastawionych badaczy - wszakże w sprawach miłości obowiązuje zasada "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha"; (2) wkładać zamierzony wysiłek w uczenie się i w manifestowanie miłości do wszystkich bliźnich, poprzez udzielanie im wszelkiej pomocy i wsparcia o jakich Biblia wspomina oraz przekazywanie im niezbędnych informacji o prawdach, wiedzy, umiejętnościach, itp., jakie sami nabyliśmy. W wypełnianiu tych dwóch wymagań wysoce pomocnym okazuje się zrozumienie i spełnianie stwierdzeń Jezusa np. z już cytowanego powyżej wersetu 10:30 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" (tj. "Ja i Ojciec jedno jesteśmy"), oraz z wersetu 14:6 z tej samej bibilijnej "Ew. św. Jana" - cytuję: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie."

Niestety, żyjemy w czasach kiedy kosztowne instytucje powołane do upowszechniania wiedzy i prawdy, praktykują odrzucanie, wypaczenie i blokowanie większości tego co już udowodnione jako prawdy. Jednocześnie wdrażają upowszechnianie coraz większej liczby kłamstw. Przykładowo, pracownicy instytucji kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej" niekiedy otwarcie już twierdzą, że Boga jakoby NIE ma, za to z uporem upowszechniają przestarzałe teorie "wielkiego wybuchu", "ewolucji", oraz "względności" - intencją których jest zastąpienie nimi boskiej zdolności stwarzania, choć kłamliwość których jest już oczywista i potwiedzona coraz szerszym materiałem dowodowym. Z kolei kapłanów większości dzisiejszych religii, nawet Biblia już oskarża - np. patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" - cytuję: "(4) ... przeciw tobie, kapłanie skargę podnoszę. (5) Ty się potykasz we dnie (i w nocy), wraz z tobą potyka się prorok - do zguby prowadzisz swój naród. (6) Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę z mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. (7) Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę. (8) Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. (9) Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki." Skoro więc czytelniku przeglądasz niniejsze słowa, swą biernością, przemilczaniem prawdy, oraz brakiem klarowności co do swych pogądów i postaw NIE pogłębiaj konfuzji u swych bliźnich. Nie bądź jak owa symboliczna "trąba" z wersetu 14:8 w bibilijnym "1 Koryntian" - cytuję: "... jeśli trąba brzmi niepewnie, którz będzie się przygotowywał do bitwy?" Nie dokładaj też swego osobistego wkładu do zniszeń jakie w ludzkości już zasiewają kłamstwa, odrzucanie wiedzy, oraz blokowanie ludzkiego dostępu do prawdy przez te dwie kosztowne instytucje, które zapomniały iż powołano je specjalnie do upowszechniania prawdy, wiedzy, nowych odkryć naukowych, postępu, itp. Tylko bowiem oddanie prawdzie i determinacja nielicznych i nadal prześladowanych indywidualnych "hobbystów", podtrzymuje światło z nikłego płomyka wiedzy, prawdy i postępu, o potrzebie podsycania którego oficjalnie niemal wszyscy już pozapominali. W imię prawdy i dobra w interesie ludzkości leży aby istniało i działało jak najwięcej takich hobbystów.

Przemilczanie przez kogokolwiek, a także odrzucanie, blokowanie, ukrywanie, wyszydzanie, itp., tak potrzebnych bliźnim prawd i nowej wiedzy o Bogu, szczególnie aż tak istotnych jak te poodkrywane dzięki inspiracji wynikającej z opracowania i ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" oraz "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm", jest ogromnym grzechem. Wszakże jest ono manifestacją łamania m.in. i owych dwóch najważniejszych przykazań Boga jakie opisują zacytowane na początku tego punktu #V3 wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka". To właśnie popełnianie tych grzechów powoduje iż jedni ludzie wysyłają innych ludzi na wojny aby ci w interesie owych wysyłających tam zabijali innych bliźnich lub sami umierali. To także powoduje tak widoczne w dzisiejszym świecie: eksploatację i wyzyskiwanie jednych ludzi przez innych, różnice w bogactwie, coraz powszechniejszy głód, niesprawiedliwość, wyniszczanie ziemi i natury, ową szybko zbliżającą się "Zagładę ludzkości lat 2030-tych", itp. Dla osób zaś świadomie popełniających te grzechy, grozi to karą "drugiej śmierci" wyjaśnianej w Biblii. Nic dziwnego iż Biblia zawiera aż tak ostre ostrzeżenia dla tych co wybierają ich popełnianie. Jeśli więc czytelniku też należysz do tych ludzi, którzy wiedząc o istnieniu opisów prawd, dowodów i wiedzy o Bogu jakie totaliztyczne opracowania starają się upowszechniać, jednak dotychczas krępowałeś się przed choćby tylko wspomnieniem o nich tym bliźnim jacy ich jeszcze NIE poznali, wówczas nawet tylko dla własnego dobra i dla uniknięcie popełniania także i tego grzechu, przełam w sobie owo skrępowanie i informuj bliźnich o istnieniu i miejscu publikowania wiedzy jakiej poznawanie w dzisiejszych czasach jest wszystkim tak potrzebne.


#V4. Wpływ naszej osobistej selekcji kategorii wiedzy i prawdy jaką akceptujemy, a jaką odrzucamy, na głębię naszej wiedzy o Bogu i naszej wiary w Boga lub pewności istnienia Boga:

Motto: "Im szerszy zakres i liczbę kategorii wiedzy i prawdy w naszym zrozumieniu wiążącej się z Bogiem osobiste nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości pozwala nam zaakceptować i dzielić z bliźnimi, oraz im mniejszą ich liczbę odrzucamy, tym bardziej zwiększa się głębia naszej wiedzy o Bogu oraz pewności istnienia Boga." (Wynik moich badań ustalających główny powód różnic pomiędzy: (a) ateistami, (b) wierzącymi w Boga, oraz (c) totaliztami jacy osiągnęli już pewność iż Bóg istnieje - patrz strona "totalizm_pl.htm".)

Zacytowany powyżej w punkcie #V3 werset 14:6 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" uświadamia nam, że Jezus jest kluczem i drogą do prawdy o Bogu. Szczególnie silnie to rzuca się w oczy jeśli rozważyć jaki jest stosunek do Jezusa poszczególnych grup ludzi formujących kontinuum poziomów swego zaakceptowania istnienia Boga. (Odnotuj, że pojęcie "kontinuum" - patrz https://www.google.pl/search?q=kontinuum+co+to+znaczy , jakie jest polskojęzycznym odpowiednikiem angielskiego "continuum" - patrz https://www.google.com/search?q=continuum+meaning , w opisach niniejszego wpisu #336 jest użyte jako oś "X" hipotetycznego wykresu ilustrującego i opisującego rozłożenie wskaźnika definiującego "ilościowo" stopień zaakceptowania istnienia Boga przez rozważany intelekt, jaki to wskaźnik może przyjmować wartości od zera aż do nieskończoności.) Wszakże (a) "punkt zerowy" na owym kontinuum zaczyna się od "ateistów" - którzy zupełnie NIE wierzą w istnienie Boga. Dalej (b) poustawiane są najróżniejsze "kulty i religie" o rosnącej wierze w istnienie Boga i coraz większej wiedzy o Bogu. Najwyższą zaś pozycję na owym kontinuum w obecnych czasach zajmują (c) "totaliźci" których poziom wiedzy o Bogu nadał im pewność istnienia Boga. (Wszakże zawsze można przestać "wierzyć", jednak nigdy NIE przestaje się "wiedzieć".) Moje analizy głównego powodu dla którego poszczególne z takich grup zajmują określone położenia na owym kontinuum ujawniło, że jest nim ich odnoszenie się do Jezusa, oraz do cudów, prawd życiowych, wiedzy oraz znajmości przyszłości jakie Jezus zademonstrował ludzkości. Przykładowo, większość "ateistów" zupełnie NIE wierzących w istnienie Boga, odrzuca nawet już udowodnioną przez historyków prawdę, że Jezus jest postacią historyczną jaka faktycznie istniała, żyła na Ziemi, czyniła cuda i jaka po ukrzyżowaniu zmartwychwstała, zaś potwierdzeniu istnienia i nadprzyrodzoności postępowań jakiej żaden z jego osobistych świadków-apostołów NIE zaprzeczył - na przekór iż aby wymusić od apostołów takie właśnie zaprzeczenia niemal wszyscy oni byli torturowani i skazywani na bolesne rodzaje śmierci. (Jak wspomniałem to w (2) z punktu #V2 powyżej, najlepszą z mi już znanych i jednocześnie najprzyjemniejszą do oglądnięcia dokumentaję potwierdzającą iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią, prezentuje angielskojęzyczny film "God's Not Dead 2".) Z kolei najróżniejsze "religie i kulty" jakie wierzą w istnienie Boga (chociaż z reguły ich wyznawcy nadal NIE poosiągali pewności tego istnienia - jednak pracują w tym kierunku) akceptują już wiedzę i prawdę iż Jezus istniał, oraz w swych naukach uznają i wdrażają wybrane przez siebie fragmenty i interpretacje Biblii na temat Jezusa. Z tych najgłębiej istnienie Boga moim zdaniem uznaje odłam chrzescijaństwa zwany "Siedem Adwentystów", który do akceptowanych przez siebie kategorii wiedzy i prawdy zalicza również ustalenia z niektórych obszarów dzisiejszej nauki, np. historii, geologii, astronomii, czy gentyki. W końcu "totaliźci" którzy już osiągnęli pewność istnienia Boga, akceptują potwierdzone wcześniej opisanymi "3 świadkami" ustalenia wiedzy i prawd dotycząch Jezusa i Boga a wywodzących się praktycznie ze wszystkich istniejących obszarów i kategorii, włącznie z ustaleniami mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" upowszechnianej po świecie stroną o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", oraz włącznie z ustaleniami "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm".

Z zaprezentowanych powyżej wyników moich badań wypływa zgodny w treścią Biblii wniosek, że w naszym życiu należy starać się ograniczać liczbę kategorii wiedzy i prawdy o Bogu i życiu odrzucanych samemu i nakazywanych bliźnim do odrzucania ponieważ kolidują one z naszymi nastawieniami i poglądami, a jednocześnie należy zwiększać liczbę kategorii wiedzy i prawdy do zaakceptowanie i wdrażania w swym życiu oraz do dzielenia się nimi z bliźnimi do jakich uznania światopoglądowo już dojrzeliśmy. Nic dziwnego iż w zacytowanych powyżej w #V3 wersetach 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" Bóg zainspirował położenie aż tak dużego nacisku na unikanie "odrzucania wiedzy" przez kapłanów - wiedząc iż wszelkie formy "odrzucania wiedzy" ograniczają wiarę w Boga i uniemożliwiają osiąganie przez ludzi pewności istnienia Boga, zaś jeśli odrzucania tego dokonują kapłani, wówczas ich wpływ na losy społeczeństwa jest najbardziej niszczycielski.


#V5. Dlaczego jednak warto starać się aktywnie poznawać, analizować, potwierdzać, akceptować oraz dzielić z bliźnimi jak największą liczbę odmiennych kategorii wiedzy i prawdy:

Motto: "Twoje losy i przyszłość zależą od tego jak wiele kategorii wiedzy i prawdy sam akceptujesz i wdrażasz w swym życiu oraz dzielisz się nimi z bliźnimi" (Podsumowanie tego wpisu #336.)

Zasada jest prosta. Im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam odrzucasz oraz przekonujesz swych bliźnich iż NIE są one warte poznania i uznania, tym bliżej do zerowego punktu na kontinuum uznania istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym głębszym "ateistą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego zerowego punktu na tym kontinuum się znajdujesz, tym częściej i bardziej znacząco łamiesz przykazania Boga i prawa moralne, tym szbciej w dół pola moralnego się ześlizgujesz, oraz tym bardziej niechcianą i przykrą karmę dla siebie gromadzisz - patrz strona "karma_pl.htm". W rezultacie tym więcej kar Boga zaczyna cię dopadać, tym mizerniejsze twoje życie się staje, oraz tym bardziej powstrzymujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym gorszy, bardziej bliski upadku, oraz pełen zła, niesprawiedliwości, nieszczęść, ucisku, niedoli, braków i śmierci świat czynisz.

Z drugiej strony, im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam poznajesz, akceptujesz, oraz dzielisz się nimi ze swymi bliźnimi do poznania i zaakceptowania przez nich, tym bliżej do punktu swej pewności istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym silniejszym "totaliztą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego punktu pewności istnienia Boga na tym kontinuum się znajdziesz, tym częściej i bardziej się starasz aby pedantycznie przestrzegać przykazania Boga i prawa moralne, tym szybciej wspinasz się pod górę pola moralnego, oraz tym bardziej chcianą i lubianą karmę w sobie gromadzisz. W rezultacie tym mniej kar Boga cię dopada, tym szczęśliwsze i bardziej spełnione twoje życie się staje, oraz tym szerzej i usilniej generujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym lepszy, bardziej postępowy, szczęśliwy sprawiedliwy, pełen radości, wolności, dobrobytu, dostatków i plenienia się życia świat czynisz.


#V6. Dlaczego istnienie "zła" i "dobra", a także danie ludziom "wolnej woli" dla czynienia "zła" lub "dobra", są niezbędne w życiu istot rozumnych z materii, ponieważ "zło" i "dobro" napędzają sobą udoskonalanie jakości rozumnego wszechświata poprzez formowanie u ludzi siły motorycznej zmuszającej do szukania sposobów pomniejszania "zła", a jednocześnie inspirują Boga do projektowania i wprowadzania do dusz i ciał istot żyjących najróżniejszych udoskonaleń zdolnych trwale wyeliminować najbardziej niszczycielskie rodzaje "zła":

Motto: "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" oraz jednocześnie "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła" (Dwie zasady rządzące naszym życiem i samoregulująco zwalczające nawzajem swe następstwa - opisane tu powody stworzenia jakich w naszym świecie materii wyjaśniła dopiero filozofia totalizmu opisywana na stronie "totalizm_pl.htm".)

W (11) z powyższego punktu #V2 dyskutuję dwie zasady wpływające na przebieg życia w świecie materii jakie powtorzyłem w "motto" do niniejszego punktu #V6. Ich zaś działanie wyjaśniam szerzej m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm", oraz w punkcie #C4.2.1 swej strony o nazwie "morals_pl.htm" - proszę tam zwrócić uwagę iż genialnie i celowo zaprogramowanym "kluczem" w tym działaniu jest iż np. "dobro" generowane przez jakieś "zło" zawsze pojawia się w zupełnie innym obszarze niż ten psuty przez dane "zło", natomiast "zło" generowane przez jakieś "dobro" zawsze pojawia się w jakimś odmiennym obszarze niż obszar działania tego "dobra" - co obu im uniemożliwia anihilowanie skutków swego własnego działania. Stworzenie i utrzymywanie działania tych dwóch zasad stanowi powód najczęstrzej krytyki Boga przez tzw. "ateistów" oraz stanowi argument jakiego używają oni aby uzasadniać rzekome nieistnienie Boga. Wszakże zasady te powodują istnienie na Ziemi najróżniejszych form zła, powody istnienia których od wieków ludzie starają się wyjaśniać na najróżniejsze sposoby, np. te jakie opisałem w punkcie #B2 i #B1 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Tymczasem genialne stworzenie obu tych zasad stwarza sytuację iż opisany poniżej mechanizm ich zwalczania się nawzajem jest źródłem nigdy NIE kończącego się udoskonalania całego wszechświata. Stąd zamiast bycia krytykowanym, geniusz tego mechanizmu powinien być doceniany i pochwalany. Geniusz ten jest też kolejnym dowodem na istnienie (zamiast jak twierdzą ateiści - na nieistnienie) Boga. Wszakże z własnego doświadczenia wiem iż chociaż mnie też zawsze znacząco bolało kiedy w swoim życiu doświadczałem owych istnych lawin niemal nieustająco sypiącego się na mnie zła, zawsze kiedy z danym złem już się uporałem widziałem doskonale iż to właśnie ono czyniło mnie takim jakim jestem i stwarzało motywacje do osiągania tego co osiągałem. Zawsze też imponował mi geniusz transformowania się zła w generowane przez nie dobro. Stąd o źle jakie doświadczałem, w swoich publikacjach pisałem głównie aby informować świat o jego istnieniu, naturze i działaniu oraz o potrzebie jego eliminowania, a NIE aby np. się skarżyć czy szukać w jego sprawie czyjegoś pocieszenia.

Opisywane tu wyjaśnienia przez filozofię totalizmu powodów istnienia "zła" i "dobra" ujawniają, że istnienie tych przeciwstawności w połączeniu z daną ludziom przez Boga "wolną wolą ich czynienia" jest absolutnie niezbędne dla wywołania nigdy nie kończącego się udoskonalania wszechświata. Gdyby bowiem wszechświat był doskonały i zamieszkiwały go wyłącznie istoty absolutnie doskonałe, które nieustająco przebywałyby w sytuacji niczym NIE psutego "dobra", wówczas jakikolwiek postęp stałby się niemożliwością, ponieważ brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm".

Istnieją aż dwie główne składowe mechanizmów za pośrednictwem jakich owa kombinacja działań "zła" i "dobra" w połączeniu z "wolną wolą ich wyrządzania przez ludzi" napędza udoskonalanie wszechświata. Jedną z tych składowych jest rodzaj "siły motorycznej" jaką u ludzi wytwarza istnienie "zła" oraz ludzka chęć aby zmienić je na "dobro". Doskonale uczącym nas przykładem tej siły motorycznej u ludzi obecnie powinno być opisywane w (16) i (17) z punktu #V2 powyżej zło wyrządzane na Ziemi przez "pieniądze". To zło bowiem wywołuje u doświadczających je ludzi odczucie potrzeby aby je zastąpić dobrem "zapracowanej nirwany" i dobrem wynagradzania nirwaną produktywnej pracy w "ustroju nirwany". Kiedy więc liczba ludzi doświadczających zło nasili ich odczucie potrzeby do poziomu górującego ponad odczuciem samozadowolenia i pasywności u części społeczeństwa jaka zła tego NIE doświadcza, wówczas niekontrolowane eliminowanie pieniędzy zostanie zainicjowane. Ludzkość jest już blisko osiągnięcia owego poziomu górowania potrzeby zmiany ponad powszechnie panującym samozadowoleniem i pasywnością. Sposobem zaś uniknięcia jego niekontrolowanego nadejścia, jest uczynienie użytku z wyjścia jakie Bóg nam przygotował zgodnie z obietnicą zawartą w zacytowanym uprzednio wersecie 10:13 z biblijnego "1 Koryntian", polegającego na wcześniejszym podjęciu pokojowego i dobrze przemyślanego wdrażania "ustroju nirwany" - tak jak to sugeruje "część #L" ze strony "smart_tv.htm" i opisany tam nasz film o "ustroju nirwany".

Z kolei drugą składową tych mechanizmów udoskonalania wszechświata jest inspiracja jaką u Boga generują ludzkie postępowania w sprawie danego rodzaju zła. Przykładowo w sprawie zła generowanego przez przez "pieniądze", inspiracja ta spodowała iż Bóg zaprojektował zdolność "energii moralnej" do moralnie poprawnego zastąpienia i wyeliminowania wad "pieniędzy" i wszelkiego zła jakie pieniądze wnoszą, poczym tak przeprogramował dusze i ciała ludzi aby byli oni w stanie wprowadzić w życie "ustrój nirwany" - jeśli ich "wolna wola" nakłoni ich aby to uczynili. Tamto wprogramowanie ustroju nirwany (oraz inne mu podobne) zainspirowane u Boga reakcją ludzi na trapiące ich zło opisałem szerzej w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Działanie podobnego mechanizmu w obliczu innego rodzaju zła zainspirowało też opisywane tam wprowadzenie do duszy i ciał ludzi organu zwanego "sumienie", pomieszanie ludzkich języków mówionych podczas budowy Wieży Babel, oraz kilka jeszcze innych udoskonaleń i zmian w duszach i ciałach ludzi.

Warto tutaj odnotować, że poprzez genialne wbudowanie przez Boga w nasz "świat materii" owych dwóch nawzajem sobie zaprzeczających zasad opisanych w "motto" niniejszego punktu, taki proces udoskonalania wszechświata nigdy się nie zakończy i może trwać przez wieczność. Wszakże za każdym razem kiedy jakieś zło zostanie usunięte wprowadzeniem kolejnego udoskonalenia, dobro jakie to udoskonalenie wygeneruje spowoduje pojawienie się jakiegoś innego rodzaju zła na wyższym już poziomie świadomości, jakie też będzie musiało być pracowicie usuwane - itd., itp, tak aż w nieskończoność. W rezultacie poziom doskonałości jaki przyszły wszechświat może osiągnąć dzięki takim nieustającym udoskonaleniom NIE będzie posiadał swojej górnej granicy.


#V7. Jeśli wymogi moralne danych badań naukowych są spełnione, wówczas prawda każdego następnego odkrycia wynika z prawdy poprawnych ustaleń poprzedniego, prowadząc badającego wzdłuż "łańcucha prawdy" od odkrycia do odkrycia jak jakaś cudowna "nitka Ariadny":

Motto: "Aby odkryć coś naprawdę nowego trzeba podążać za 'nitką Ariadny' jaka badającym jest dawana przez Boga, powtarzalnie upewniając się w swej drodze iż nitka ta NIE wypadła nam z ręki poprzez sprawdzanie czy 'trzech świadków' potwierdza nasze wyniki" (najważniejsze wymaganie osiągania prawdziwego sukcesu w badaniach).

Będąc badaczem o skłonnościach do filozofowania, a także twórcą filozofii totalizmu opisywanej na stronie "totalizm_pl.htm", mnie zawsze fascynowały tajemnice tzw. "prawdy". Nic więc dziwnego, że po moim odkryciu i przebadaniu eksplozji Tapanui i krateru Tapanui (patrz strona "tapanui_pl.htm") niegodne prawdy przyjęcie przez władze uniwersytetu w którym wówczas pracowałem ogromnej ilości materiału dowodowego jaki potwierdzał moje ustalenia na temat tamtej eksplozji i krateru, wywołały mój szok jaki opisuję w punkcie #B4.1 z mojej strony internetowej o nazwie "tapanui_pl.htm". Moje przemyślenia powodów tego szoku zaowocowały opracowaniem szeroko potem dyskutowanego na polskojęzycznych forach internetowych filozoficznego rozważania o tytule "Dwanaście Prawd o Prawdzie" - z którym czytelnik może się zapoznać np. z punktu #E1 strony "prawda.htm" albo też z "rozdziału N" w gratisowo upowszechnianej internetem mojej monografii [5/4] o eksplozji Tapanui upowszechnianej stroną "tekst_5_4.htm". Nieco później poszerzyłem swe filozoficzne rozważania o prawdzie tymi, które opisałem w "części #B", szczególnie zaś w punkcie #B4, wyżej wymienionej strony "prawda.htm". Prostują one opinie niektórych filozofów, że jakoby absolutna prawda nie istnieje, ujawniając iż do ustalenia tej prawdy ludzkość pracowicie zmierza, tyle że jest ona niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia. Możliwe jest jednak przybliżone wyrażenie owej absolutnej prawdy, któremu nadajemy poziom poprawności i dokładność jaka wystarcza dla zastosowań praktycznych jakim prawda ta ma służyć. Kontynuowane potem przemyślenia tematyki prawdy z czasem skierowały moje zainteresowania na Boga - stanowiącego początek i źródło wszelkiej prawdy. Za ich zaś naukowo najbardziej zaawansowany produkt uważam moją "Teorię Życia z 2020 roku" opisaną na stronie "2020zycie.htm" - szczególnie zaś opisane w niniejszym punkcie #V7 moje życiowe ustalenie iż: "prawda jest jak łańcuch ze złota lub stali nierdzewnej, który dla poszukującego prawdy spełnia rolę 'nitki Ariadny' jaka wiedzie go od prawdy do prawdy stopniowo wyprowadzając go z mroków niewiedzy". Wszakże moje osobiste doświadczenia badawcze stwierdzają, że: "symboliczny model każdej prawdy można ilustrować jako pojedyńcze ogniwo nieskończenie długiego łańcucha ze złota lub stali nierdzewnej, który to łańcuch jest w stanie prowadzić badacza wspinającego się po nim do światła wiedzy od jednej prawdy do następnej jak owa mityczna 'nitka Ariadny', a jednocześnie wykazuje cechy 'wektora' - czyli ma swój początek zaczynający się na Bogu i swój kierunek zdążania wiodący do światła przyszłych prawd, ponadto każde ogniwo którego to łańcucha ma też doczepione do siebie boczne ogniwa zarówno po jego 'prawej stronie' (tj. tej całkowicie wolnej od kłamstwa bowiem w pełni już potwierdzonej poświadczeniami opisywanych poprzednio '3 świadków' - na których ja zawsze staram się powoływać w swych publikacjach) jakie to 'prawe ogniwa' łączącą dany łańcuch z innymi łańcuchami też wyrażającymi prawdy, razem z nimi formując rodzaj wielowymiarowej 'przestrzeni wiedzy uformowanej z powiązanych ze sobą prawd' czy 'szkieletu wiedzy' reprezentujących absolutną wiedzę i prawdę Boga, a także każde ogniwo tego łańcucha ma też doczepione boczne ogniwa po jego 'lewej stronie' (tj. tej stronie, ogniwa doczepione do której NIE ujawniły nam jeszcze czy reprezentują one kłamstwa czy też prawdę) jednak większość jakich to 'lewych ogniw' prowadzi tych co nimi pozwolili się zwodzić do nicości i samozagłady". Odnotuj, że powyższe pojęcie "szkielet wiedzy" równie obrazowo i symbolicznie wyjaśniłem jeszcze szerzej w punkcie #B3 strony o nazwie "will_pl.htm".

Z powyższego symbolicznego modelu czy obrazowego zilustrowania prawdy wynika aż kilka wniosków na temat prawdy jakie warto poznać i stosować w swym życiu. To też z mojego jego rozumienia wyniknął zarówno powyższy model prawdy, jak i wszystko co badałem na własny koszt w poza-zawodowym czasie i co z dumą obecnie publikuję prywatnie w internecie (wszakże swoich zawodowych wyników badań ja sam NIE publikuję, chociaż to one, a NIE moje zawzięcie prześladowane "hobby", pozwoliły mi odbyć aż cztery profesury na odmiennych uniwersytetach świata - obowiązek bowiem, prawo i przywilej publikowania wszystkiego co odkryłem w ramach swego zawodu naukowca jest dzierżony przez uczelnie na jakich byłem zatrudniony). Opiszmy więc teraz najważniejsze z tych wniosków.

Pierwszy z tych wniosków wywodzący się z moich osobistych doświadczeń życiowych jakie zgromadziłem w trakcie podążania za "nitką Ariadny" swojego "hobby" badawczego, stwierdza iż w dowolnych badaniach (także w naukowych) badacz jest wystawiony na najróżniejsze wymagania i testy moralne. Najistotniejszy z tych stwierdza, że każdy badacz, wyniki którego ujawniły prawdę jaką już mu potwierdzili owi "3 świadkowie", będzie wystawiony na test usilnych nacisków aby zarzucił dalsze badania danej tematyki. Dlatego będzie musiał dokonać wyboru bazującego na własnej moralności, czy dla "pieniędzy", "kariery" i wygodnego życia zarzuci te badania, czy też pomimo nacisków wypełni przykazania i rekomendacje Boga zawarte w Biblii i pamiętając o dobru ludzkości znajdzie jakiś sposób aby NIE zarzucać dokonywanych badań o już potwierdzinej przez "3 świadków" prawdzie - nawet jeśli np. jego naukowi przełożeni, albo interferencja jakichś sił zewnętrznych w to co się bada, itp., zakazują oficjalnego kontynuowania tych badań. Wszakże owe zakazy czy interferencje zawsze w jakiś szatański sposób się pojawiają i usilnie odwodzą nas od ustalania prawdy. (Np. rozważ "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazczą impotencję" jakie opisuję w szeregu swych publikacji.) Moje doświadczenia też wykazują, że w wyborze badanych tematów zawsze daje się podążać za moralnie poprawnymi ideami wskazywanymi przez nasze uprzednie ustalenia, prawdę jakich już potwierdzili owi "3 świadkowie" - tak jak nas o tym informuje zacytowany w (12) z punktu #V2 werset 10:13 z bibilijnego "1 Koryntian", a także informuje moralne "prawo autostrady przez morze" do opisów jakiego linkuję w (d) z punktu #B5 strony "2020zycie.htm" oraz w (16) z punktu #V2 z niniejszego wpisu #336. NIE warto też zarzucać prowadzenia badań tylko ponieważ mogą one wieść w moralnie poprawną tematykę jaka jednak przez dzisiejszy świat jest nadal uważana np. za zakazywany rodzaj "naukowego tabu". (Odnotuj tu co stwierdza werset 118:22-23 z "Księgi Psalmów" w Biblii jak "kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym".) Ponadto w swym podążaniu trzeba też pedantycznie zważać aby NIE zbaczać do badań ku jakim wiodą nas "lewe ogniwa" naszego łańcucha prawdy oraz aby na każde następne ogniwo na jakie się natykamy zawsze wspinać się dopiero jeśli jego prawdę potwierdzają nam jawnie lub w sposób zakodowany owi "3 świadkowie" jakich wymieniłem w (1) z punktu #V2, których wykrycie uchroni nas od pracochłonnego wspinania się np. na "lewe ogniwa" typowo poświadczane albo tylko wynikami badań innych naukowców jacy NIE wskazali poprawnie potwierdzających ich wyniki "3 świadków" (tj. które to wyniki mogą okazać się np. kłamstwami generowanymi dla zysku lub sławy), albo też typowo poświadczane tylko uznawanymi w danym czasie teoriami naukowymi (które mogą być jedynie propagandą wmuszaną "oficjalnej nauce ateistycznej" przez finansujące ją elity, polityków, decydentów nauki, itp.).

Mi osobiście prowadząca mnie "nitka Ariadny" była dana jeszcze w czasach kiedy (1) będać młodym studentem "wpadł mi do głowy" pomysł opracowania mojej własnej "Wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków" - losy jakiej opisałem krótko w punktach #B3 i #H6 strony "2020zycie.htm". Niestety, mając jeszcze młody wiek i brak wykształtowania "moralnego kręgosłupa" moi ówcześni wykładowcy zdołali mi "wyperswadować" abym tablicy tej NIE publikował. Jej zawartość z czasem więc mi zaginęła. Jednak pamięć jej zalet oraz zasad jak ją kostruować u mnie już pozostały. W około więc cztery lata później koniec tej samej "nitki Ariadny" był mi dany powtórnie kiedy opracowałem poczym opublikowałem w 1976 roku swoją (2) przełomową "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) też opisaną m.in. w punkcie #H3 i w kilku innych ze strony "2020zycie.htm". Ponieważ owa Tablica Cykliczności Napędów wskazywała (3) jak budować opublikowane w 1980 roku "Magnokrafty" (patrz strona "magnocraft_pl.htm"), które siłami pól magnetycznych uniezależniają ludzkość od grawitacji, zainspirowała mnie z kolei (4) abym analizował czym naprawdę jest grawitacja. W ten sposób w 1985 roku odkryłem (5) Dipolarną Grawitację - czyli moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku". Ta z kolei natychmiast wskazała mi (6) istnienie "przeciw-świata" i zawartej w nim "przeciw-materii" o cechach odwrotnych do cech "materii" z naszego świata. Analizując cechy tej przeciw-materii odkryłem, że: (6a) musi ona być wiecznie ruchliwa (tj. doświadczać "chaosu" opisywanego religią starożytnych Greków (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ) i NZ Maorysów - co uświadomiło mi, między innymi, iż urządzenia "perpetuum mobile" mogą być budowane); (6b) musi też być inteligentna (co skierowało moje badania na naukowe dowodzenie istnienia Boga); (6c) musi się składać z miniaturowych elementarnych "drobin przeciw-materii" - co z upływem czasu w 2020 roku naprowadziło mnie na odkrycie istnienia (7) "samouczących się" męskich i żeńskich "Drobin Boga" - na kształt i podobieństwo których Bóg stworzył ludzi, oraz że (6d) jej indywidualne Drobiny Boga muszą być w stanie swe doświadczenia "samoucząco" gromadzone podczas "chaosu" zapamiętywać w formie "wymazywalnych" programów (w Biblii nazywanych "Słowo"). Z kolei (7) odkrycie "drobin przeciw-materii" (od 2020 roku nazwanych też "Drobinami Boga") jakie "samoucząco" gromadzą w sobie wymazywalne programy doprowadziło mnie do ustalenia, że: (7a) Bóg jest gigantycznym programem przechowywanym w najwyższej (dwunastej) pamięci każdej drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga), oraz że (7b) świadome życie samowyewoluowało się w przeciw-świecie (co najpierw przez szerg lat ogólnie opisywałem w niejscach wskazywanych i linkowanych hasłem samoewolucja Boga na stronie "skorowidz.htm" - np. opisałem w punktach #B1 i #B2 strony "evolution_pl.htm", potem zaś szczegółowo wyjaśniłem w #C5 strony "2020zycie.htm"). Itd., itp. - podążając nieustająco od czasu studiów za tą swą "nitką Ariadny" dotarłem aż do dzisiejszego nagromadzenia rozlicznych odkryć naukowych i wynalazków naprawiających kłamstwa i wypaczenia "oficjalnej nauki ateistycznej", sporo z jakich czytelnik może poznać wizualnie z naszego widea "Dr Jan Pajak portfolio". Jednocześnie jednak z powodu podążania za swoją "nitką Ariadny" doświadczyłem wielu poniżeń, krytykanctwa, wyrzuceń z pracy, szydzenia, opluwania, itp. - które rzeczowo i szczerze opisuję w swych publikacjach bowiem też stanowią one jednen z rodzajów prawdy o jakich ludzie powinni być obiektywnie informowani. Wcale jednak z powodu działania na mnie tych form zła się NIE skarżę, ponieważ po wyemigrowaniu z Polski na szczęście dla siebie szybko odkryłem to co opisuję w punkcie #V6 oraz w (12) i (16) z punktu #V2 tego wpisu #336 - mianowicie, że zło zamiast nas zniszczyć, faktycznie jeśli jest się pewnym iż Bóg istnieje i jeśli wierzy się w niezbędność walki o prawdę z siłami zła, wówczas doświadczanie zła jedynie stanowi rodzaje lekcji moralnych udoskonalających nasz charakter i zwiększających nasze doświadczenie życiowe.

Na bazie powyższej krótkiej wzmianki o pochodzeniu moich odkryć naukowych i wynalazków mam więc tu raczej istotną informację. Mianowicie, kiedy czytelniku wpadnie ci do głowy jakiś pomysł, traktuj to jako możliwość iż właśnie dany ci został do ręki początek twojej własnej "nitki Ariadny". Jeśli zaś prawdę i moralną poprawność tego pomysłu potwierdzi ci jego zgodność ze stwierdzeniami owych "3 świadków", wówczas będziesz miał okazję podjęcia być może jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #336 streszczający najważniejsze z nieznanych wcześniej prawd i wiedzy o Bogu i życiu, stanowi adaptację treści "części #V" (tj. punktów #V1 do #V7) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 23 czerwca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "evolution_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #336, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku" 12pt)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" 20pt -
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #336:
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :