Najnowsze wpisy


maj 01 2021 #334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot...

#334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot zawierają odmienne niż u ludzi pierwiastki chemiczne? (część 1)

 

 

Motto niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (werset 8:32 z bibilijnej "Ew. św. Jana" zacytowany z katolickiej "Biblii Tysiąclecia".)

 

 

#I1. Miejmy odwagę przeanalizować materiał dowodowy iż Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy (układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy o składowych jakiego uczymy się pod nazwą "Tablicy Mendelejewa":

 

Od jakiegoś już czasu gromadzę i analizuję istniejący materiał dowodowy, iż faktycznie to Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zbiory (tj. układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy i najbardziej prymitywny, zaś naucza nas o nim w szkołach i uczelniach pod nazwą "Tablica Mendelejewa" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+mendelejewa ). O istnieniu tego materiału dowodowego już wcześniej wspomniałem w (g) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" - gdzie wskazałem także kilka jego przykładów. W niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu postaram się zaprezentować najważniejsze fragmenty owego obszernego materiału dowodowego.

 

Warto tu też wyjaśnić, że możliwość istnienia dowolnej liczby odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, a NIE tylko jednego istnienie jakiego być może ignorancko wmawia nam "oficjalna nauka ateistyczna", wynika z faktu iż budowa indywidualnych atomów formujących pierwiastki chemiczne jest zupełnie inna niż ta opisywana w podręcznikach tejże nauki, za to zgodna z tym co wyjaśniła nam dopiero moja skrycie blokowana Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Mianowicie atomy pierwiastków chemicznych wcale NIE są poskładane z solidnych cząstek elementarnych, ani też wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi solidnymi cząsteczkami NIE są rządzone przez zestawy trwałych "praw natury" - co gdyby miało miejsce wówczas w sumie nadawałoby im zdolność do uformowania tylko jedego zestawu (układu okresowego) pierwiastków chemicznych, tj. jedynie tego którego istnienie uznaje "oficjalna nauka ateistyczna" i o którym uczy nas w szkołach jako o składowych "Tablicy Mendelejewa". Prawda jest natomiast taka, że zarówno cząsteczki elementarne, jak i formowane potem z nich całe atomy, są postwarzane poprzez pozestawianie razem nieopisanie mniejszych od nawet najmniejszych cząsteczek elementarnych, żywych, nieśmiertelnych, wiecznie ruchliwych, absolutnie posłusznych Bogu, dodatnich męskich i ujemnych żeńskich tzw. "Drobin Boga", cechy i zachowania których są rządzone przez szereg indywidualnie zaprojektowanych przez Boga dla danego atomu programów zarządzających, jakie to podatne na zmiany programy Boga przez oficjalną naukę ateistyczną są brane za niezmienne "prawa natury". Innymi słowy, cząsteczki elementarne i atomy są postwarzane tak jak stworzenie materii przez Boga opisałem szczegółowiej np. w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", zaś jak cechy, zachowania, wyglądy i funkcje "Drobin Boga" opisałem w punktach #K1 i #K2 innej swej strony internetowej o nazwie "god_istnieje.htm". Przykładowo, tylko same cząstki elementarne Bóg może formować na wiele odmiennych sposobów poprzez odpowiednie zaprogramowanie obiegania po wirowym obwodzie zamkniętym wybranej (ogromnej) liczby albo dodatnich męskich, albo też ujemnych żeńskich "Drobin Boga", tak aby drobiny te utworzyły z siebie rodzaj "wiru" o kształcie toroidu (często zwanego "donut"). Ponieważ zaś takie wiry uformowane np. tylko z męskich "Drobin Boga" będą wykazywały się posiadaniem dodatniego potencjału, zaś uformowane tylko z żeńskich "Drobin Boga" - ujemnego potencjału, aby uformować np. "cząstkę elementarną" o ujemnym ładunku elektrycznym Bóg składa razem ze sobą kilka takich wirów w tej ich liczbie z więcej wirów złożonych z ujemnych żeńskich "Drobin Boga" niż wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga". Dla zaś utworzenia dodatnio naładowanej cząstki elementarnej, Bóg składa razem więcej wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga" niż z ujemnych żeńskich. Z kolei dla uformowania cząstek elementarnych o neutralnym ładunku elektrycznycm (np. "neutronów"), Bóg zestawia razem równe liczby ujemnych żeńskich i dodatkich męskich wirów "Drobin Boga". Mając już zaś tak uformowane cząsteczki elementarne, za pomocą innego zbioru indywidualnie sformułowanych programów Bóg składa je razem aby utworzyć z nich atomy o wymaganych przez Niego cechach. Ponieważ zaś Bóg może dowolnie projektować formowane w taki sposób cząstki elementarne i atomy oraz zarządzające ich działaniem programy - np. wybierając jak liczne są poszczególne wiry Drobin Boga, ile tych wirów składa się na dane rodzaje częsteczek elementarnych, oraz jakie cechy i zachowania ponadawały formowanym z nich atomom indywidualnie przygotowane przez Boga programy zestawiające te wiry razem i rządzące ich możliwościami, faktycznie Bóg - jeśli zechce, jest w stanie uformować dowolną liczbę odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, niż tylko te trzy, o wysokim prawdopodobieństwie istnienia jakich poświadcza obszerny materiał dowodowy, który już zdołałem zidentyfikować, zaś fragment którego zaprezentowałem poniżej w niniejszym wpisie #334E do blogów totalizmu.

 

Odnotuj, że prawdę najistotniejszych wniosków z moich badań, które wkodowałem w opisy z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu, podpieram uwypuklanym tu szerokim materiałem dowodowym wywodzącym się od owych wymaganych przez Biblię aż "trzech świadków" jakich dokładniej opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś rzetelność, wiarygodność i prawdę potwierdzeń jakich każdy może sobie osobiście posprawdzać. Zgodnie też z wyjaśnieniem zawartym w "motto" oraz w (1a) z punktu #H1 owej strony "2020zycie.htm", jednogłośne potwierdzenie wyników jakichkolwiek badań przez wszystkich tych "3 świadków" faktycznie oznacza, że wyniki tych badań są rodzajem jakby symbolicznej "soczewki powiększającej", która przybliża oczom ludzi oraz ułatwia zrozumienie przez ich umysły opisywanego przez te wyniki fragmentu działań Boga lub zrozumienie czegoś co Bóg stworzył. Aczkolwiek więc informacje jakie prezentuję poniżej są zupełnie sprzeczne z tym co kłamliwie nam wmawia stara, materialistycznie nastawiona "oficjalna nauka ateistyczna" jaka nadal zazdrośnie strzeże swego lukratywnego monopolu na badania i na edukację, ciągle informacje te podnoszą świadomość i zrozumienie życia u uznających je ludzi na wyższy i zupełnie odmienny poziom. Stąd naprawdę warto na chwilę zapomnieć o "utartych" poglądach jakie wmuszono w nas w szkole lub na uczelni, oraz dla własnego dobra poznać poglądy jakie poniżej prezentuję, poczym dla upewnienia się o ich prawdzie osobiście je sprawdzić na materiale dowodowym jaki w dużej obfitości dostarcza nam prawdziwa otaczająca nas rzeczywistość, a nie jacyś tam "mędrcy" - do ograniczonej wiedzy których odnosi się to co Szekspir wyraził swoim słynnym "Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom" (patrz https://www.google.pl/search?q=więcej+rzeczy+Horatio+filozofom ) oraz to co nasz największy poeta wyraził słowami: "niż mędrca szkiełko i oko" (patrz https://www.google.pl/search?q=m%C4%99drca+szkie%C5%82ko+i+oko ).

 

 

http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot.pdf

Tab. #I1: Oto pierwsza wersja moich "Tablic Cykliczności dla Teorii Nadistot" - opracowana dnia 2018/8/18 zaś opublikowana z powtórzonym poniżej jej dokładnym opisem jako "Tab. #I6" ze strony "mozajski.htm" - gdzie uzupełniała punkt #I6 z szerokim wyjaśnieniem owej Teorii Nadistot autorstwa Polaka Adama Wiśniewskiego. Druga, udoskonalona wersja tej tablicy, opracowana 2018/12/29, jest pokazana i szeroko objaśniona jako "Tab. #J1b" ze strony "propulsion_pl.htm", a także w "rozdziale O" z mojej monografii [12] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_12.htm". Powyższą tablicę pokazuję tutaj aby zilustrować czytelnikowi jak stwarzanie takich tablic cykliczności wyjaśnia transformację otaczającej nas rzeczywistości zachodzącą w przeszłości oraz w przyszłości - co z kolei umożliwia nam przewidywanie tego co już wkrótce nas czeka i nieodwołalnie nadejdzie. Ponadto uświadamiam nią iż moje życie z jakichś tajemniczych powodów cyklicznie powraca do tworzenia i udoskonalania tego typu tablic. Wszakże moim pierwszym opracowaniem twórczym była właśnie wielowymiarowa Tablica Okresowości Pierwiastków Chemicznych, jaką stworzyłem jako jeszcze życiowo niedoświadczony i nieśmiały student Politechniki Wrocławskiej, zaś losy jakiej opisałem w punkcie #B3 i pod "Tab. #D4" ze swej strony o nazwie "2020zycie.htm". (Odnotuj w owym opisie losów wysoce zniechęcające potraktowanie, które ze znaczącą zapewne szkodą dla poziomu nauki i dla międzynarodowej renomy tej uczelni i Polski, otrzymałem od swoich ówczesnych wykładowców w sprawie opublikowania tej do dzisiaj NIE wypracowanej powtórnie przez innych naukowców wielowymiarowej tablicy.) Doświadczenia zgromadzone podczas wypracowywania tamtej wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków pozwoliły abym w około 4 lata po niej, już sam będąc wykładowcą na tejże Politechnice Wrocławskiej, opracował swoją "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - którą zdołałem już opublikować w 1976 roku, zaś dzisiejszy wygląd oraz opis której czytelnik znajdzie np. w "Tab. #J4ab" ze strony "propulsion_pl.htm" zaś w graficznie nawet jeszcze bardziej spektakularnym wykonaniu w "Tab. #D4" z mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" (pokazuje i omawia ją także nasz półgodzinny film z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" - patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ). To właśnie tamta "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych", a ściślej wynikająca z niej zapowiedź iż nasza cywilizacja zbuduje, między innymi, Wehikuły Czasu (patrz strona "immortality_pl.htm") - jakie pozwolą ludziom żyć nieskończenie długo, spowodowała iż wkrótce po niej sformułowałem swoją przełomową Teorię Wszystkiego z 1985 roku jaką z powodu nieustającego blokowania jej upowszechniania pod przynależną jej nazwą obecnie nadal publikuję pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Potem opracowałem aż cały szereg innych Tablic Cykliczności, włącznie z powyższą w jakiej zilustrowałem poszerzenie o wyniki moich własnych dociekań (szczególnie o ustalenie iż Bóg "posila się wiedzą") działanie unikalnej "Teorii Nadistot" jaką oryginalnie opracował Polak Adam Wisniewski (pseudonim Snerg - patrz https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot ), zaś jaką wyjaśniam dokładniej w punkcie #I6 swej strony o nazwie "mozajski.htm". Po zaś opracowaniu jeszcze jednej przełomowej Teorii Życia z 2020 roku (patrz strona "2020zycie.htm") obecnie los tak tajemniczo pokierował moimi badaniami, że na nieco odmiennym poziomie dociekania, w niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu ponownie powróciłem do problematyki zasad uformowania i działania zestawów istniejących pierwiastków chemicznych - jaka wraz z nigdy NIE opublikowaną tamtą wielowymiarową Tablicą Okresowości Pierwiastków stanowiła pierwszy produkt moich twórczych badań naukowych. (Kliknij na powyższą tablicę aby oglądnąć w powiększeniu jej wersję jaką upowszechniam w bezpiecznym formacie PDF.)

 

Pokazana powyżej "Tablica Cykliczności dla Teorii Nadistot" interpretuje regularności wyrażone treścią genialnej "Teorii Nadistot" opracowanej przez Polaka, Adama Wiśniewskiego, a ponadto poszerza tę teorię o dodatkowe poziomy istot, jakich Wiśniewski do niej ani NIE powłączał, ani ich NIE zdefiniował, zaś naukowo dowiedzione już istnienie jakich to żyjących istot ujawniła dopiero moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też Koncept Dipolarnej Grawitacji, natomiast jakich definicje przytaczają punkty #A0 i #D3 z mojej strony "god_proof_pl.htm". Aby czytelnik mógł łatwo odróżnić elementy oryginalnie włączone przez Wiśniewskiego do sformułowania jego "Teorii Nadistot", od elementów które ja dodałem w wyniku swych badań, w powyższej Tablicy Cykliczności oryginalne składowe wprowadzone przez Adama Wiśniewskiego oznaczone zostały użyciem czcionek czerwonego koloru. Moje zaś dodatkowe poszerzenia tejże teorii, tablica ta wyróżnia użyciem standardowego (tj. czarnego) koloru napisów. Podsumowując tę genialną teorię w wielkim skrócie, oryginalnie stwierdza ona (patrz fragmenty o czerwonej czcionce w "Tab. #I1" powyżej), że istnieją cztery poziomy istot, takie jak (poziom 2) minerały, (3) rośliny, (4) zwierzęta, (5) inteligentni ludzie - każdy z których dla niższego poziomu stanowi "nadistotę" jaka "żywi" się poprzez zjadanie produktu życia "istot" niższego od niej poziomu. Tak więc (3) rośliny żywią się produktami życia (2) minerałów, (4) zwierzęta żywią się masą organiczną generowaną przez (3) rośliny, zaś (5) ludzie żywią się miesem (4) zierząt. Każdy też poziom tych "istot" NIE jest świadomy istnienia wyższych od niego poziomów "nadistot" - jakie zjadają produkt jego życia. Odnotuj, że szersze opisy tej genialnej teorii oraz poszerzeń jakie na bazie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji ja do niej wprowadziłem (tj. poszerzeń typu poziom (6) Bóg który posila się wiedzą generowaną przez (5) ludzi), wyjaśnione jest aż na całym szeregu stron internetowych linkowanych hasłem "Teoria Nadistot" ze strony o nazwie "skorowidz.htm". Przykładami tych szerszych opisów jest punkt #I6 ze strony "mozajski.htm", czy "Tab. #J1b" ze strony o nazwie "propulsion_pl.htm".

 

Nie będę tutaj taił, że przy sporządzaniu powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" konfrontowałem znaczny problem ze znalezieniem w naszym niedoskonałym ludzkim języku krótkich nazw i określeń, które trafnie i precyzyjnie opisywałyby trudne pojęcia odnoszące się do Boga, całego wszechświata i esencji życia. Wszakże na długie opisowe wyjaśnienia w tablicy tej brak jest miejsca. Powodem tego problemu jest wieloznaczność praktycznie wszystkich słów ludzkiego języka, podczas gdy pełne zrozumienie powyższej tablicy wymaga jednoznaczności podobnej do tej z jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz mój naukowo niepodważalny formalny dowód na istnienie Boga (patrz strona "god_proof_pl.htm") definiują kluczowe z używanych przez siebie pojęć. Jako porównanie i przykład możliwych rozbieżności w interpretowaniu słów i określeń z powyższej tablicy, rozważ czytelniku problem kurczaków z dzisiejszych supermarketów i z fabrycznego systemu ich hodowania. Wszakże w wielu dzisiejszych supermarketach sprzedawane jest mięso kurczaków oznaczanych angielską etykietą "corn fed" (patrz https://www.google.com/search?q=corn+fed ) - co oznacza, że podczas hodowli tych kurczaków karmiono je wyłącznie (lub głównie) kukurydzą. Stąd osoby zjadające takie kurczaki, zależnie od swej wiedzy i światopoglądu mogą intepretować własną dietę na co najmniej 2 zupełnie odmienne sposoby, mianowicie albo, że (1) zjadają mięso kurze, albo też (2) iż żywią się biologicznie przetransformowaną kukurydzą. Wszakże mięso takiego kurczaka karmionego wyłącznie kukurydzą faktycznie jest jedynie (2) rodzajem kukurydzy przetransformowanej w systemie trawiennym kurczaka. W powyższej więc tablicy wszystkie użyte tam pojęcia też warto rozumieć jako takie (2) "przetransformowane to co jest źródłową esencją danego pojęcia".

 

Ja sam genialną Teorię Nadistot Wiśniewskiego poznałem na sporo czasu jeszcze przed swoją emigracją do Nowej Zelandii w 1982 roku. Szczerze też podziwiałem zawarty w niej geniusz. Stąd po przybyciu do Nowej Zelandii byłem ogromnie zaskoczony, że tamtejsi mieszkańcy nigdy o niej NIE słyszeli. Propagowałem więc ją jak mogłem. Ponieważ zaś w międzyczasie moje rozwijanie Teorii Wszystkiego z 1983 roku zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji ujawniło mi iż "istoty", które Wiśniewski ujął w oryginalnej wersji swojej Teorii Nadistot są zaledwie małym fragmentem znacznie dłuższego ciągu obdarzonych inteligencją żyjących istot i nadistot, wszystkie które są stwarzane z "drobin przeciw-materii" o jakich w 2020 roku odkryłem iż są one równocześnie "Drobinami Boga", zaś które nawzajem "posilają się" produktami swego życia i istnienia, w sierpniu 2018 roku, przy okazji udoskonalania opisów z "części #I" mojej strony o nazwie "mozajski.htm" opracowałem powyżej pokazną "Tablicę Cykliczności dla Teorii Nadistot". W tejże swej Tablicy Cykliczności poszerzyłem teorię Wiśniewskiego o dalsze zidentyfikowane wówczas przez siebie istoty i nadistoty. Najważniejszym z tych poszerzeń było dodanie nadistoty naszego Boga oraz przysparzanej przez ludzi "wiedzy", którą Bóg się posila - włączenie jakich to ogromnie istotnych elementów do swej teorii, zapewne z ważnych powodów Wiśniewski pominął, jednak jakich szczególne znaczenie dla Boga i ludzi w sposób zakodowany i symboliczny, jednak dalekowzroczny i przewidujący, potwierdza "Przypowieść o talentach" zawarta w wersetach 25:14–30 z bibilijnej Ewangelii Św. Mateusza zaś zinterpretowana w punktach #I1 i #I2 z mojej strony o nazwie "pajak_jan.htm". (Odnotuj tu, że nawet stara "oficjalna nauka ateistyczna" niedawno zdołała odkryć, iż cząsteczki elementarne i atomy zachowują się inteligentnie - co w praktyce oznacza iż też spełniają one definicję "istot" Wiśniewskiego. Z kolei mój Koncept Dipolarnej Grawitacji od dawna już dowiódł formalnie, że "przeciw-materia" z przeciw-świata, a stąd także wszystko co z niej stworzone, np. wiry przeciw-materii, a także cząstki elementarne, atomy i praktycznie wszelka materia, zawiera dobrze ukrytą w swym wnętrzu inteligencję, czyli też reprezentuje "istoty" Wiśniewskiego.)

 

Na powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" moje poszerzenia teorii Wiśniewskiego wcale się NIE zakończyły. W grudniu 2018 roku pisałem bowiem "rozdział O" do mojej nowej monografii [12] (patrz strona "tekst_12.htm") - wyjaśniającej jak działa nasz sztucznie zaprogramowany przez Boga nawracalny "czas ludzki" oraz jak dzięki istnieniu i działaniu owego "nawracalnego czasu softwarowego" każda osoba dodaje swój własny wkład w pokojowe ewoluowanie się coraz doskonalszego wszechświata. Podczas pisania tamtego "rozdziału O" uparcie narzucało się mojej uwadze, że pokazanie przykładu kolejnej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" (patrz http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ) będzie najefektywniejszym i najbardziej przekonywującym sposobem zilustrowania czytelnikom związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy "wiedzą" generowaną przez każdego człowieka w wyniku doświadczeń jakim Bóg jest w stanie go poddawać dzięki sterowaniu jego życiem za pomocą właśnie owego sztucznie zaprogramowanego "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim następuje jego życie, a ewoluowaniem się całego nieskończonego rozmiarowo i czasowo "wszechświata" - ograniczonym rozmiarowo fragmentem którego jest stworzony przez Boga nasz "świat fizyczny". Chociaż więc opracowanie nowej Tablicy Cykliczności zawsze zjada dużo chronicznie brakującego mi czasu, perspektywa że owa nowa tablica przyczyni się, między innymi, do spopularyzowanie po świecie tej ogromnie istotnej Teorii Nadistot opracowanej przez Polaka Wiśniewskiego, zdecydowałem się zainwestować w nią swój czas, energię i motywacje. Składową nowej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" oczywiście z definicji stały się regularności, zasady i podobieństwa już uprzednio wyrażone w powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot". Dla poznania opisów tej mojej najnowszej Tablicy Cykliczności ilustrującej, między innymi, znaczenie regularności oryginalnie opisywanych genialną teorią Wiśniewskiego dla nieustająco dokonującej się wzrostowej ewolucji świadomości całego nieograniczonego wszechświata, załaduj sobie moją monografię [12] udostępnianą w bezpiecznym formacie PDF ze strony o nazwie "tekst_12.htm" i przestudiuj zawarty w niej "rozdział O", albo też chociaż oglądnij sobie nową "Tablicę Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" - kopię której, też przygotowaną w owym bezpiecznym formacie PDF, możesz sobie załadować poprzez następujący podany też powyżej jej link ( http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ). Odnotuj też w niej, że regularności oryginalnie wykryte przez Wiśniewskiego i opisane w jego Teorii Nadistot, jakie nieustająco i powtarzalnie działają w naszym "świecie fizycznym", zaś jakie swym zaistnieniem pobudzają działanie łańcucha przyczynowo-skutkowego i stąd nieprzerwanie wpływają na wzrost świadomości w całym nieograniczonym rozmiarowo i czasowo wszechświecie, ta nowa "Tablica Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" też wyróżnia pogrubioną czcionką o czerwonym kolorze.

 

 

#I2. Najważniejszy rodzaj materiału dowodowego na istnienie co najmniej jeszcze jednego, znacznie trwalszego i doskonalszego zestawu pierwiastków chemicznych niż ten nam już znany, prawdopodobnie jest zawarty w "niepsujących się zwłokach świętych":

 

Przełomu w naszej (1a) teoretycznej wiedzy na temat zagadek istnienia niepsujących się zwłok świętych dostarczyła dopiero moja blokowana przez już ponad 35 lat przed upowszechnianiem pod przynależną jej nazwą Teorii Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm"), rewolucyjna teoria naukowa jaką zmuszony jestem upowszechniać pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Teoria ta bowiem ujawnia, że istnieje już zatrzęsienie dostępnego nam materiału dowodowego iż Bóg faktycznie stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy pierwiastków chemicznych, dla zaprezentowania cech których nasza oficjalna nauka musiałaby opracować co najmniej dwie różne "tablice okresowości pierwiastków" (tj. co najmniej dwie odmienne "Tablice Mendelejewa"). Cechy pierszego z tych zestawów nasza "oficjalna nauka ateistyczna" już poznała i uczy ludzi o składających się na niego pierwiastkach używając graficznej ich reprezentacji zwanej "układem okresowym pierwiastków" albo "Tablicą Mendelejewa". O drugim zaś z tych zestawów ani nauka, ani badacze UFO, ani nawet kapłani rozlicznych religii nadal jeszcze NIE wiedzą - chociaż umiejętnie zaszyfrowane wskazówki iż on istnieje, od już około 2000 lat są (1b) wkodowane w wersety Biblii. Tymczasem z tych odmiennie uformowanych i stąd bardziej doskonałych pierwiastków tego drugiego zestawu Bóg formuje ciała Aniołów - tak jak wyjaśniłem to w (g) z punktu #H3 swej strony o nazwie "2020zycie.htm" - dostarczając tam także kilka przykładów potwierdzającego te fakty (1c) empirycznego materiału dowodowego (w tym sfilmowanych dowodów na istnienie Aniołów - patrz tam "Wideo #H3c"). Jednocześnie w wersety Biblii Bóg zaszyfrował informację, że liczni "ucieleśnieni" Aniołowie przebywają na Ziemi i mieszają się z ludźmi podczas wykonywania zadań zleconych im przez Boga. Co najciekawsze, obecnie powszechnie dostępne kamery filmowe zawarte w dzisiejszych telefonach komórkowych i w ulicznych monitorach bezpieczeństwa CCTV już zdołały empirycznie udokumentować materiał dowodowy iż na Ziemi faktycznie operują "ucieleśnione" istoty o możliwościach Aniołów. Istoty te posiadają właśnie takie doskonalsze od ludzkich ciała, jakie mogą wydzielać światło i są zdolne do np.: formowania telekinezy, zmiany szybkości upływu czasu, przenikania przez mury, stawania się niewidzialnymi, niesłychanie szybkiego porusznia się, przemieniania się w najróżniejsze obiekty (np. w "kule światła" pokazane poniżej na "Wideo #I5b", samochody, rowery, kamienie, poruszające się posągi, płaczące lub pijące płyny posągi), lub w inne niż ludzie stworzenia (np. w "gołębie", "koty", "niedźwiedzie"), itp. Przykłady udokumentowanych na filmie niezwykłych możliwości ciał tych istot pokazałem w zestawie filmów z "Wideo #H3c" na mojej stronie "2020zycie.htm", a także na "Wideo #I5a" i "Wideo #I5b" z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu. Wiedząc o tych wskazówkach zakodowanych w Biblii oraz o tym empirycznym materiale dowodowym, NIE trudno już wydedukować, że jeśli podczas wypełniania swej służby na Ziemi, z jakichś powodów ich ludzko wyglądające doskonalsze od naszych ciała muszą zostać uśmiercone, wówczas doskonałość pierwiastków formujących ich ciała spowoduje iż NIE będą one podlegały psuciu się, tak jak czynią to ciała zmarłych ludzi. Znaczy ciał owych nadzwyczajnych istot uformowanych z tego doskonalszego niż nam już znany zestawu pierwiastków, ani NIE ruszą bakterie powodując ich rozkład, ani NIE tkną robaki, ani nawet zawarta w nich doskonalsza od naszej woda NIE ulegnie z nich wysuszeniu powodując np. zmianę ich wyglądu z upływem czasu. Wyszukiwarka internetowa google.pl liczne takie ciała byłych Aniołów opisuje w języku polskim pod hasłem święci niezniszczalni zaś ilustruje ich niepsujące się zwłoki pod adresem https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni&source=lnms&tbm=isch . Jednak znacznie lepiej i szerzej są one opisywane w języku angielskim pod hasłem incorruptible bodies of saints (co na język polski można tłumaczyć słowami: nie psujące się ciała świętych), zaś ich ilustracje można sobie oglądać pod adresem https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints&source=lnms&tbm=isch . Już dostępne i zaprezentowane w internecie informacje o zmarlych, których z uwagi na ich niepsujące się ciała kościół katolicki uznał za świętych, faktycznie zapewne powinno się interpretować zupełnie inaczej niż są one interpretowane dotychczas. Mianowicie, że owi posiadacze niepsujących się ciał postępowali w aż tak świętobliwy sposób iż zwróciło to uwagę ich otoczenia, ponieważ faktycznie byli ucieleśnionymi Aniołami wysłanymi przez Boga na Ziemię w celu wypełniania określonych zadań. Z osób żyjących w Polsce, takie ciało stworzone z pierwiastków innych niż te ludziom już znane zapewne posiadał, między innymi, święty patron mojego "rodzinnego kościoła" w Miliczu noszący nazwisko "Andrzej Bobola" - losy życiowe którego opisałem w punkcie #D5 na stronie o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Powinienem też tu dodać, że jeszcze jako uczeń maturalnej klasy w liceum osobiście widziałem takie "niezniszczalne zwłoki" młodej, pięknej kobiety w podziemiach drewnianego kościółka w Trzebicku koło Milicza. Okoliczności ich ujrzenia raportuję zainteresowanym w podpisie pod "Fot. #D23" z mojej strony "milicz.htm" - o rodzinnym miasteczku Miliczu. Tyle, że tamta piękna kobieta z Trzebicka o niezniszczalnym ciele i odzieży nigdy NIE została ogłoszona świętą. Co nawet bardziej niezwykłe, około 20 lat później spotkałem w NZ kobietę, która wyglądała identycznie jak ona, a nawet której najbardziej ulubiona sztruksowa suknia była identycznego koloru i kroju jak pluszowa suknia tamtej młodo zmarłej kobiety z Trzebicka - co dokładniej opisałem w punkcie #J2 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".

 

 

#I3. Podobną jak zwłoki świętych wiedzę mogą ukrywać też "odpady" wywodzące się z UFO:

 

Jeśli ktoś czytuje wyniki racjonalnych badań manifestacji UFO (patrz strona "ufo_proof_pl.htm"), wówczas być może odnotował iż na przekór, że ilusywne zjawiska powodowane przez owe wehikuły UFO pozostawiają na Ziemi mnóstwo śladów i pozostałości materialnych, ciągle nasza "oficjalna nauka ateistyczna" NIE jest wystarczająco kompetentna aby dopatrzyć się albo wybadać cokolwiek sensownego na ich temat. Przykładowo wehikuły UFO często gubią galaretowatą substancję zwaną "anielskie włosy" - jaką szerzej opisałem, między innymi, w podrozdziałach G3.3 z tomu 3 oraz W4(#7) z tomu 18 mojej monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"). Chociaż bowiem substancja ta była poddawana naukowym analizom, nic konkretnego na jej temat NIE zdołano ustalić. Spekulowano jedynie, że prawdopodobnie jest to jakiś związek chemii organicznej, w którym atomy węgla są zapewne zastąpione atomami krzemu - co nadaje mu unikalny charakter "mineralny" zamiast być podobnym do naszych substancji organicznych.

 

Ubikacje z wehikułów UFO pozostawiają po sobie na Ziemi także sporo "odchodów". Ja sam w trakcie swych badań licznych w Nowej Zelandii lądowisk UFO widywałem na nich odchody o wyraźnym podobieństwie do tego co my ludzie pozbywamy się w naszych ubikacjach. Ponieważ badałem także jak owe lądowiska UFO zmieniają się z upływem czasu, zawsze mnie dziwiło, że owe odchody są niezdolne do psucia się. Ani bowiem NIE rozkładały ich ziemskie bakterie, ani NIE ruszyły ich żadne owady czy zwierzaki, które normalnie zeżarłyby takie odpady. Co ciekawsze, kiedy dachy budynków w Nowej Zelandii zaczęły być masowo bombardowane kałem z ubikacji UFO, tak jak opisałem to w punktach #B8 i #A2 ze swej strony o nazwie "evidence_pl.htm", oraz w (g) z punktu #H3 innej swej strony o nazwie "2020zycie.htm", wówczas badania naukowe owego kału wykazywały iż jest to jakaś substancja o mineralnej a NIE organicznej naturze - pomimo iż śmierdziała ona i wyglądała dokładnie tak jak zawartość ludzkich ubikacji publicznych. To zaś pośrednio potwierdza, że substancja tego kału zapewne była uformowana z odmiennych niż ludziom znane pierwiastków. Na przekór też jego wielostronnego podobieństwa do odchodów z ludzkich ubikacji, badający ten kał z UFO dzisiejsi zawodowi naukowcy NIE posiadali wystarczających kompetencji aby móc je zidentyfikować co do ich faktycznego składu chemicznego. Można też zgadywać, że nawet gdyby pracownicy "oficjalnej nauki ateistycznej" zdołali ustalić, że kał ten zawiera pierwiastki nieznane na Ziemi, ciągle tak jak opisałem to poniżej w punkcie #I6 z tego wpisu #334, informacja o tym zastałaby zatajona albo przekłamana.

 

 

#I4. Pytania - odpowiedzi na jakie być może zawierają też szczątki "Upadłych Aniołów":

 

Zgodnie z Biblią istnieją aż dwie kategorie Aniołów. Pierwsza - cechy ciał których streściłem powyżej w punkcie #I2 tego wpisu #334, wiernie służą Bogu, stąd Bóg zaopatruje ich w niezniszczalne ciała. Zgodnie jednak z Biblią, na Ziemi mają też przebywać dawno temu "wygnani" z nieba tzw. "Upadli Aniołowie" - znaczy podwładni Lucyfera. W Biblii zaszyfrowane są co najmniej dwie kluczowe informacje jakie zdają się wskazywać, że ich ciała też prawdopodobnie były uformowane z pierwiastków odmiennych niż te z ciał ludzi. Pierwsza z tych informacji, to werset 6:4 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", jaki skomentowałem szerzej w punkcie #I2 swej strony "newzealand_pl.htm", a jaki informuje iż po stosunkach seksualnych ich męskich reprezentantów z ludzkimi kobietami, kobiety te rodziły im gigantów. Druga zaś, to bibilijne wersety z Mateusza 22:23-30 i Marka 12:25 - jakie skomentowałem w (2) z punktu #A3 swej strony "humanity_pl.htm", a jakie stwierdzają iż dzisiejsi Aniołowie NIE są już w stanie się rozmnażać - co zdaje się sugerować, że dla potrzb ciał nadal wiernych Bogu Aniołów po pozbyciu się z nieba "Upadłych Aniołów" dla użytku pozostałych w niebie Aniołów Bóg stworzył jeszcze inny, bardziej doskonały zestaw pierwiastków. Wiadomo też jednak, że owi Upadli Aniołowie byli męskiego i żeńskiego rodzaju i mogli się ze sobą rozmnażać - co potwierdzają np. greckie mity o zwyczajach boga "Zeus". Istnieje więc prawdopodobieństwo iż nieco doskonalsze od ludzkich ciała do dzisiaj posiadają ich żyjący obecnie wśród ludzi potomkowie. Zapewne warto więc byłoby wziąść także "pod lupę" cechy ciał jakie są doskonalsze od ludzkich, bowiem np. po śmierci wcale się NIE psują a jedynie ulegają tzw. "naturalnej mumifikacji" (patrz https://www.google.pl/search?q=naturalna+mumifikacja+niezniszczalnych+zw%C5%82ok+%C5%9Bwi%C4%99tych ), czyli których NIE imają się ani bakterie ani robaki, a jedynie zawarta w nich woda z upływem czasu stopniowo ulega odparowaniu, ale jednocześnie NIE są aż tak "niezniszczalne" jak ciała wiernych Bogu Aniołów - które NIE ulegają mumifikacji a trwają w stanie w jakim zostały zastane w chwili śmierci. Natknąłem się na informacje, że takie właśnie niepsujące się ciało zostało pochowane w podziemiach kościoła NMP z Cieszkowa koło Milicza (patrz https://www.google.pl/search?q=zmumifikowane+cia%C5%82o+Cieszk%C3%B3w+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+NMP ). Ponieważ pochowane zostało w drewnianej trumnie, ciało to wyschło jednak się NIE popsuło. Powodem dla którego zapewne obecnie oficjalnie się twierdzi, iż ciała podobne do tego z kościoła w Cieszkowie zostały "naturalnie zmumifikowane", prawdopodobnie jest brak wiedzy wśród ludzi o możliwości istnienia takich stworzonych przez Boga niepsujących się pierwiastków składających się na odmienną niż ta nadal jedynie znana oficjalnej nauce ateistycznej "tablicę okresowości pierwiastków".

 

 

#I5. "Nadprzyrodzone zwierzęta" i "nadprzyrodzone obiekty" jakich istnienie jest postulowane ustaleniami mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku:

 

Krótka definicja nadprzyrodzonych zwierząt, wywodząca się z mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdza że "nadprzyrodzone zwierzęta to stworzenia jakie powołuje do istnienia dowolna nadprzyrodzona istota". Tą stwarzającą je istotą wcale przy tym NIE musi być Bóg, a mogą też być dowolne z nadprzyrodzonych istot opisanych w (a) do (j) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Tyle, że jeśli stwarzania dużej liczby takich nadprzyrodzonych zwierząt na rozkaz Boga dokonują np. wierni Bogu tzw. "Aniołowie" opisywani w (g) z punktu #H3 powyższej strony "2020zycie.htm", wówczas nadzorujący przebieg owego stwarzania Bóg nadaje wszystkim z tych zwierząt "duszę" (którą to duszę jest w stanie "wtchnąć" w nie tylko sam Bóg) a stąd zwierzęta te będą żywe - tak jak ma to miejsce w przypadku np. "deszczy żywych ryb", lub deszczy innych żywych stworzeń lub obiektow - patrz Wideo #I5b" poniżej. Natomiast jeśli dużą liczbę takich nadprzyrodzonych zwierząt stwarza któryś z "Upadłych Aniołów" opisywanych w (i) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", wówczas Bóg nie "wtchnie" już w te zwierzęta duszy, stąd będą one nieżywe - aczkolwiek ich ciała nadal mogą być identyczne do ciał ich żyjących na Ziemi odpowiedników.

 

Z kolei długa (pełna) definicja nadprzyrodzonych zwierząt stwierdza, że: "nadprzyrodzone zwierzęta to dowolne stworzenia o wyglądzie lub zachowaniach odmiennych od ludzkich, jakie albo swymi działaniami łamią prawa natury poznane przez oficjalną naukę ateistyczną (np. potrafią: zatrzymać, lub spowalniać albo przyspieszać upływ naszego czasu, biegają po powierzchni wody - tak jak 'krowa łosia' pokazana poniżej na 'Wideo #I5a', albo materializują się w miejscu gdzie niczego wcześniej NIE było, lub nagle znikają z ludzkiego widoku, albo pozostają dla ludzi niewidzialni - choć mogą widzieć je zwierzęta, itp.), albo też cechy ich ciał, kształtów, zachowań i zdolności drastycznie zaprzeczają podobnym cechom wszystkich stworzeń trwale istniejących na Ziemi i zwykle już poznanych przez 'oficjalną naukę ateistyczną' (np. mają ciała, skrzydła i sposób latania kiedyś opisywany jako cechujący smoki)".

 

Warto przy tym odnotować, że wszystkie opisywane w (a) do (j) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" nadprzyrodzone istoty są też zdolne do błyskawicznego zamieniania się w wybrane przez nie nadprzyrodzone zwierzęta lub nadprzyrodzone obiekty - zachowania których będą odzwierciedleniem natury tej istoty, zaś ciała (struktury) których to nadprzyrodzonych "zwierząt" czy "obiektów" będą cechowały się niezwykłymi atrybutami charakterystycznymi dla ciał istot, które w nie się wcieliły. Zamienianie takie jest możliwe ponieważ ciała nadprzyrodzonych istot są tymczasowo tworzone porzez odpowiednie zaprogramowanie "drobin przeciw-materii" w sposób jaki omówiłem dokładniej w punktach #J4.5 i #J4.6 ze swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" zaś zilustrowałem przykładem tworzenia tzw. "Inkaskich Murów" (nadal istniejących w Peru - np. patrz strona "p_nfi.htm") na naszym 18-sekundowym gratisowym filmie o tytule "Wall 4K" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ). To dlatego na rozkaz danej nadprzyrodzonej istoty ich ciała mogą natychmiast się rozwiać w chmurę niewidzialnych dla ludzi drobin przeciw-materii, poczym w mgnieniu oka mogą ponownie się poskładać: albo w kształt np. zupełnie odmiennego "stworzenia" (po angielsku zdolność do takiej zmiany kształtu i wyglądu nazywa się "shapeshifting" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=shapeshifting+animals+in+mythology ), które to nowe stworzenie też jest żywe ponieważ jego dusza jest zawarta w rezydującej w owym ciele nieśmiertelnej "drobinie przeciw-materii" przechowującej duszę wcielającego się w nie np. "Upadłego Anioła"; albo też ponownie się poskładać w kształt jakiegoś "obiektu", który jednak będzie w stanie wykonywać inteligentne działania ponieważ faktycznie jest odmienną materializacją np. tego samego "Upadłego Anioła" - po przykład patrz "Wideo #I5b" poniżej.

 

(Cały niniejszy wpis #334 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #334_2)

 

kodig : :
maj 01 2021 #334_2: Gdzie szukać danych o innych pierwiastkach...

(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #334)

 

#334_2: Gdzie szukać danych o innych pierwiastkach chemicznych postwarzanych przez Boga? (część 2)

 

Najczęściej pojedyńcze takie "nadprzyrodzone zwierzęta" są formowane przez istoty opisane albo w (g) albo też w (i) z mojej strony "2020zycie.htm" - kiedy to istoty te podmieniają się w owe zwierzęta aby móc niedostrzegalnie dla ludzi dokonywać jakieś działania. Jednak aby takie nadprzyrodzone zwierzę mogło "żyć", musi ono posiadać duszę. Ale tylko Bóg jest w stanie "wtchnąć" w stwarzaną całkowicie od nowa (tj. NIE powstałą poprzez "podmienianie się" jakiejś nadprzyrodzonej istoty) dużą liczbę żyjących takich nadprzyrodzonych zwierząt (rozważ np. "deszcze z żywych ryb"). To więc oznacza, że jeśli np. "Upadłe Anioły" stworzą dużą liczbę takich zwierząt, wówczas będą stworzone jedynie martwe ciała zwierzęce - chociaż same owe "Upadłe Anioły" mogą się przemieniać w żyjące nadprzyrodzone zwierzęta ponieważ podczas tego przemieniania się oni także przenoszą do nowego ciała posiadaną przez siebie duszę - tak jak czasami jest to zademonstrowane ludziom na pokładach UFO.

 

Praktycznie wszystkie religie świata potwierdzają nadprzyrodzone formowanie i pojawianie się na Ziemi takich "nadprzyrodzonych zwierząt". Szczególnie dużo ich znamy z religii starożytnych Greków, których np. bóg Zeus był znany z chronicznego zamieniamia się w orła lub inne zwierzę, aby móc podkraść się niepostrzeżenie do podobającej mu się pięknej ziemianki i mieć z nią stosunek seksualny (patrz https://www.google.pl/search?q=Zeus+postać+orła ). 

 

Prawdę, że obdarzone inteligencją "nadprzyrodzone zwierzęta" faktycznie pojawiają się na Ziemi potwierdzają wszyscy "trzej świadkowie" jakich wskazuję i wyjaśniam w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". I tak, bazujące na ustaleniach mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku świadek (1a) "teoretyczne dedukcje" - to opisywane w punkcie #J4.5 ze strony "propulsion_pl.htm" wyjaśnienia i ilustracje jak mogą z wirów "Drobin Boga" (drobin przeciw-materii) być tymczasowo formowane "ciała" tych nadprzyrodzonych zwierząt. Z kolei dedukcje opisywane w (a) do (j) z punktu #H3 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" wyjaśniają skąd owe krótkotrwale tworzone nadprzyrodzone zwierzęta lub obiekty biorą swoje "dusze" jakie nadają życie tym ich ciałom. Z kolei świadka (1b) "wersty Biblii" - dostarczają liczne przypadki kiedy Biblia nas informuje iż takie inteligentne "nadprzyrodzone zwierzęta" faktycznie były stwarzane. Przykłady nadprzyrodzonych zwierząt opisują np. wersety Biblii: (Duch Święty zstępujący jako gołębica) "Mateusz 3:16", "Łukasz 3:22", "Jan 1:32"; (ofiarny baran Abrahama) "Rodzaju 22:13"; (ryby) "Mateusz 14:19-21"; "Marek 6:41-44", Jan 21:11; (laskę Mojżesza zamienioną w węża) "Wyjścia 4:3"; (Szatan jaki przyjął postać węża) "Rodzaju 3:1". Licznych zaś świadków (1c) w postaci "empirycznego materiału dowodowego" - dostarczają nam osoby jakie widziały takie "nadprzyrodzone zwierzęta" i udokumentowaly swe obserwacje dla użytku innych ludzi (jako przykład patrz "Wideo #I5a" poniżej, albo patrz moja własna obserwacja "gryfa" jaką opisałem w podrozdziale R4.2 z tomu 15 mojej monografii [1/5], lub na stronach dla hasła gryf wyszczególnionych na stronie "skorowidz.htm".

 

Niestety, "oficjalna nauka ateistyczna" nieustająco ignoruje istnienie takich nadprzyrodzonych zwierząt lub obiektów i udaje iż ci co je widzieli są zapewne "niespełna rozumu". Powodem dla którego ta monopolistyczna nauka postępuje tak zwodniczo i niszczycielsko jest niekompetencja jej narzędzi badawczych i pracowników wynikająca z odrzucania przez ową starą, skostniała i do kości skorumpowaną naukę prawdy o Bogu i o innych nadprzyrodzonych istotach oraz z jej upartego odmawiania przez już ponad 35 lat uznania merytu mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zmuszanej przez tą naukę do bycia upowszechnianą pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz odrzucania też otwierającej ludziom oczy na prawdę mojej Filozofii Totalizmu (patrz strona "totalizm_pl.htm").

 

Tymczasem rzeczowe i obiektywne badania opisywanych tutaj nadprzyrodzonych "zwierząt" lub "obiektow" mogą dostarczyć ogromnie cennych potwierdzeń i informacji "jak", "kiedy" i "dlaczego" takie nadprzyrodzone stwarzanie żywych istot lub obiektów jest dokonywane, jakie cechy istoty te mogą uzyskiwać i demonstrować ludziom, oraz jakie korzyści ludzkość odniesie z poznania i zaakceptowania faktu ich istnienia (sprawdź przykłady tych korzyści opisywane w punktach #J4.5 i #J4.6 z mojej strony "propulsion_pl.htm"). Jako takie, badania te są w stanie otworzyć w końcu ludzkie oczy na dotąd ukrywaną przed nimi prawdę o otaczającej ich rzeczywistości oraz na potęgę i możliwości jakie poznanie tej prawdy odda w ludzkie ręce.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wNiG_mnpYk

Wideo #I5a: Oto samica nadprzyrodzonego "łosia" biegnąca po wodzie na jeziorze z Alaski udokumentowana na gratisowym angielskojęzycznym wideo o tytule "A Moose defies gravity and runs across open water?" (o długości 2:15 minuty). Ponieważ tylko nadprzyrodzone "stworzenia" i "obiekty" są w stanie łamać prawa natury np. lewitując, latając (jak Zeus), lub biegając albo chodząc (jak Jezus) po powierzchni wody, sfilmowanie tego łosia dostarcza nam kolejnego z dziś przelicznych już (1c) dowodów empirycznych iż nadprzyrodzone "zwierzęta" i "obiekty" faktycznie istnieją i najróżniejsi ludzie czasami je spostrzegają i dokumentują ich zaobserwowanie (tak jak ja jako nastolatek widziałem i udokumentowałem wspomnianego powyżej "gryfa"). Warto tu dodać, że koło Nowej Zelandii sfilmowany został podobno wymarły chodzący po wodzie "ptak Jezusa" (tj. "Storm Petrel") jaki opisałem w punktach #G3 do #G3.2 ze swej strony o nazwie "przepowiednie.htm" i w punkcie #F4.1.3 z totaliztycznej strony o nazwie "stawczyk.htm" - który to film prawdopodobnie też udokumentował kolejnego "nadprzyrodzonego ptaka morskiego".

 

Prawdopodobnie najwięcej przypadków takiego łamania nauczanych w naszych szkołach i uczelniach "praw natury" zestawia 23:57 minutowe angielskojęzyczne wideo z YouTube o tytule "20 Teleportations & Time Travelers Caught on Tape" dostępne pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Hn_zXuCnDKc - jakie polecałem już raz czytelnikom do oglądnięcia w podpisie pod "Wideo #H3c" z innej mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". Wideo to zestawia aż cały szereg filmowych udokumentowań nadprzyrodzonych istot, nadprzyrodzonych zwierząt oraz nadprzyrodzonych obiektow (np. roweru, motocykla i samochodu) jakie albo nagle znikają z widoku, albo też nagle stają się widzialne dla ludzi w miejscach gdzie uprzednio nikogo ani ich NIE było widać - np. oglądnij na nim od 8:56 minuty znikającego nadprzyrodzonego ptaka (tak jak dawniej znikał Zeus) zaś od minuty 20:03 oglądnij znikającego nadprzyrodzonego kota, poczym od minuty 18:37 oglądnij też nagle pojawiajacego się nadprzyrodzonego psa którego uprzednio tam NIE było. Powyższy film pokazuje też znikające i nagle pojawiające się obiekty (np. samochody) oraz ludzko-wyglądające istoty. Kilka z przypadków pokazanych w powyższym wideo, jest po polsku wyjaśnione na filmie z "Wideo #I5b" przytoczonym poniżej. Przykładowo pokazane powyżej od minuty 19:19 pojawienie się uprzednio niewidzialnego rowerzysty, na "Wideo #I5b" jest pokazane i wyjaśnione po polsku począwszy od minuty 0:44.

 

Mi osobiście imponuje poczucie humoru z jakim nadprzyrodzone istoty czasami zabawiają się samą wiedzą, że ignorancja NIE pozwoli ludziom zorientować się "co naprawdę jest grane". Przykład takiej sytuacji jest udokumentowany na długości od 8:13 do 8:31 minuty z 10:18-minutowego angielskojęzycznego wideo z YouTube o tytule "MOMENTS YOU WON'T BELIEVE YOUR EYES" dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=_Ge17KXjM28 . Pokazuje ono zabawną dla nich sytuację, kiedy ktoś filmuje ścinanie drzewa, zaś w maleńkiej dziupli jaka ujawniła się w pozostałym w ziemi pieńku tego drzewa materializuje się niedźwiedź o kilkukrotnie większej niż ta dziupla średnicy. Jak też w swej znajomości ludzi płatająca ten zabawny figiel istota przewidziała, nikt się NIE zorientował "co naprawdę było wówczas grane". Wideo to udostępnia nam też bardzo cenną informację, stwierdzającą, że jeśli w jakimś drzewie znajduje się ukryta dziupla, albo w kamieniu - pusta przestrzeń, wówczas może w nich zamieszkać jedna z owych przelicznych wygnanych na Ziemię nadprzyrodzonych istot, która po wybraniu się na zewnątrz przyjmuje postać albo człowieka, albo zwierzęcia, albo też jakiegoś odzwierciedlającego jej naturę potwora wyglądem jakiego może potem straszyć ludzi. Nic więc dziwnego iż malezyjski kult drzew i kamieni "Datuk" wcale to NIE je czci, a ową nadprzyrodzoną istotę jaka w nich zamieszkuje - od tej też istoty wypraszając najróżniejsze nadprzyrodzone przysługi w zamian za czczenie i modlenie się do niej. Teraz też rozumiem dlaczego jeden z czcicieli tych istot, poinformował mnie iż widywał mieszkającego w drzewie "Datuk" do jakiego on się modlił jak wyłaniając się z tego drzewa przyjmował wygląd dzikiej kaczki. Przez analogię do owych "Datuk" można też dedukować, że zapewne np. pusta przestrzeń w figurze Krzyżackiej Madonny z niszy kościoła zamkowego w Malborku - która wyraźnie NIE lubiła Polaków (obie fazy moich osobistych perypetii z którą to figurą opisałem w "części #E" - szczególnie zaś w punkcie #E2, ze swej strony o nazwie "malbork.htm" oraz w punkcie #D6.1 innej strony o nazwie "timevehicle_pl.htm") też była zamieszkiwana przez jedną z tych wygnanych na Ziemię nadprzyrodzonych istot jaka w zamian za jej czczenie świadczyła najróżniejsze nadprzyrodzone usługi dawnej ludności krzyżackiego Malborka i Prus Wschodnich. Inny przykład sposobu na jaki owe zesłane na Ziemię nadprzyrodzone istoty zabawiają się kosztem ludzi, jest umiejętność z jaką przez wieki do zwodzenia ludzkości używają one wersje powiedzenia "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". Mnie najbardziej zastanawia, że gro ludzi nadal na tym NIE zdołało się poznać. (Powiedzenie to szerzej wyjaśniam na szeregu przykładów w moich opracowanich linkowanych jego hasłem ze strony "skorowidz.htm" - np. wyjaśniam w punkcie #A5 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm"), Przykład użycia przez owe istoty wersji tego powiedzenia stwierdzającej "jeśli ludzie sadzą gdzieś własny las, wówczas skrycie możesz tam też posadzić kilka własnych drzew z zaspokajającymi twoje przyjemnostki owocami" - w języku angielskim rapotują liczne widea jakie można wyszukiwać np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Sommerset+man+Gimp+suit - np patrz od 8:04 do 8:50 minuty 10:48 minut długie wideo o adresie https://www.youtube.com/watch?v=aQGS_7eY-wg . Polskojęzyczny zaś przykład prezentacji, która daje posmak braku zrozumienia przez ludzi tego co tam naprawdę się działo, można sobie przeglądnąć na długościach od 3:55 do 4:40 minuty z 9:30 minutowego widea dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=aPxuoVd9JIo . Ciekawe czy czytelnik (jeśli zna język angielski) potrafi się zorientować na czym polegała humorystyka omawianej tam sytuacji?

 

Przykładem korzyści osiąganych z empirycznego materiału dowodowego na istnienie nadprzyrodzonych istot łamiących szereg praw uznawanych przez oficjalną naukę ateistyczną i nazywanych "prawami natury" może być analiza anatomii i zachowań nadprzyrodzonej istoty zwanej "Mothman" (patrz https://www.google.com/search?q=mothman+point+pleasant ) jaka w okresie od 1966/11/15 do 1967/12/15 terroryzowała ludność miasta "Point Pleasant" ze stanu Virginia w USA. Analiza ta pozwala bowiem ustalić, że tamta istota przynależała do dokładnie tego samego gatunku nadprzyrodzonych istot, co inna podobna istota z tego gatunku, która w okolicach obecnego polskiego Cieszkowa i Milicza kiedyś teroryzowała ludność i straszyła miejscowe dzieci pod nazwą "Sapieha leci" - znane mi z dzieciństwa ludowe opowieści o której omawiam w punkcie #G1 zaś wygląd której ilustruję na "Fot. #G1" ze strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". W YouTube istnieje nawet krótki, bo tylko 8:54-minutowy polskojęzyczny film o tytule "Złota Piątka: Stworzenia, które MOGĄ ISTNIEĆ!" jaki na swej długości od 6:47 do 8:26 minuty omawia owego "Mothman" z "Point Pleasant" w USA. Film ten jest dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=70zOyxxcfek . Kolejnym przykładem takich korzyści możliwych do osiągania z ustaleń prezentowanych powyżej punktem #I5 może być zdolność do kategoryzowania przynależności tego co się widzi, np. na bazie opisanego powyżej w #I5 kryterium sprawdzającego czy w przypadku wytwarzania dużej liczby ciał jakichś stworzeń, ciała te mają już "dusze", a stąd są żywe, czy też mają jedynie kształt danych stworzeń, jednak są martwe. Ilustracji tej korzyści może dostarczyć 1:26-minutowe wideo do gratisowego oglądania o tytule "Dynamo The Magician - fish from a bucket" dostępne pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bEeqbaF7Sys . Jeszcze inną korzyścią może być zrozumienie zasad i mechanizmów jakie powodują iż niektóre z licznie już dostępnych w YouTube wideów dokumentują poruszające się, płaczące lub pijące płyny posągi.

 

Oczywiście, takie umęczające ludzi nadprzyrodzone istoty wcale NIE pojawily sie dopiero obecnie. Opisuje je już Biblia. Znane są one ludowym folklorom już od niepamiętnych czasów - w Polsce np. pod nazwami: Zmora, Licho, Zła Czarownica, Baba Jaga, Czarnoksiężnik, Chochlik Drukarski, Poltergeist, Krasnoludek, itp. Jako ich zwierzęcy przykład rozważ 2011 amerykański horror romasowy z 2011 roku o tytule "Red Riding Hood" (patrz https://www.google.com/search?q=Red+Riding+Hood ) bazujący na średniowiecznych legendach o "nadprzyrodzonych Wilkołakach". Zastanawiający mnie w owym filmie jest fakt, że kiedy począwszy od 2021/3/27 właśnie byłem w początkowej fazie spisywania informacji zaprezentowanych w niniejszym wpisie #334 - z braku miejsca wcale NIE zamierzając omawiać tu historycznych legend na temat nadprzyrodzonych istot, "Ktoś" jakby dał mi do zrozumienia iż NIE powinienem pominąć ich wzmiankowania. Uczynił to poprzez pokazanie powyższego filmu dnia 2021/4/1 w godzinach 20:00 do 22:00 na kanale TVNZ 2 telewizji nowozelandzkiej, czyniąc z niego jedyny film jaki tamtego dnia był do oglądnięcia, a stąd jakby upewniając się iż ja go też będę oglądał. Ponieważ ja NIE wierzę w tzw. "przypadki" - wypełniam tamto upomnienie i włączam tu informację o tej kolejnej zbieżności tego co wokół mnie się dzieje z prawdami o jakich staram się informować czytających moje publikacje ludzi.

 

Opisywane powyżej w punkcie #I5 ustalenia, jakie niniejsze "Wideo #I5a" ilustruje, nadal są dopiero wstępnymi wynikami dociekań bazujących na mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - tj. teorii jaką z powodu skrytego i nieustającego jej blokowania zmuszony jestem upowszechniać pod nieuznawaną przez świat nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji, podczas gdy pod przynależną i przyporządkowaną jej wkrótce po jej sformułowaniu nazwą "Teoria Wszystkiego" wyszukiwarki internetowe popularyzują jakiś propagandowy film kosztownie sfabrykowany wiele lat później aby odwracać uwagę ludzi od tej ogromnie istotnej dla ludzkości teorii (patrz https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ). Niemniej ciągle już obecnie powyższe ustalenia tej teorii pozwalają na gromadzenie emprycznego materiału dowodowego jaki w przyszłości może zrodzić ludzkości liczne korzyści, przykładowo poprzez doprowadzenie do wyzwolenia się ludzi spod zamęczających ich obecnie źródeł skrytego ucisku oraz spod utrzymywania wszystkich w ciemnocie - obie z których to form wyniszczania ludzi są powodowane przez owe ukryte złe moce które np. przez tysiące lat zdołały powstrzymywać eliminację generujących zło "pieniędzy" z Ziemi osiągalną poprzez wprowadzenie w życie "ustroju nirwany" skrótowo podsumowywanego w punkcie #C7 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", zaś w najprzyjemniejszy sposób poznawalnego poprzez oglądnięcie naszego półgodzinnego, gratisowego, polskojęzycznego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnego dla każdego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nje7GhHC3Zw

Wideo #I5b: Oto polskojęzyczny film o długości 9:39 minut, który na swej długości od 5:49 do 6:34 minuty ilustruje jeden z owych obiektów najczęściej opisywanych pod nazwą "piorun kulisty". Te emitujące bardzo silne światło obiekty zawsze postępują w sposób wykazujący posiadanie wysokiej inteligencji - co sugeruje iż faktycznie za ich pojawieniem się i zachowaniami kryje się jakaś nadprzyrodzona istota. Jak inteligentnie one się zachowują, relatywnie dobrze ilustruje to 5:45 minutowy film o tytule "Ball lightning" dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=qPkupFNev50 , jaki zestawia udokumentowane filmowo przypadki ich pojawienia się. Najczęściej mają one kształt kulisty o najróżniejszych średnicach - tak jak opisują to ich obserwacje jakie opublikowałem np. w punktach #E3 i #E3.1 z mojej strony internetowej o nazwie "newzealand_pl.htm" oraz w podrozdziałach C, C1, D1 z naszego traktatu [4b] (patrz strona "tekst_4b.htm"). Ja sam osobiście widziałem takie inteligentnie zachowujące się silne czerwone światło - które nawet zdawało się telepatycznie komunikować ze mną, tyle że w moim przypadku miało ono kształt urzekająco (a nawet mógłbym powiedzieć - "hipnotyzująco") tańczącego języczka czerwonego płomienia, jaki opisałem w punkcie #J3 strony "petone_pl.htm". Inteligentne działania są w stanie demenostrować także duże kamienie - jeden z których, tj. "chodzący" kamień z Atiamuri, Nowa Zelandia, opisałem dokładniej w punkcie #D1, zaś zilustrowałem na "Fot. #D1" ze strony "newzealand_pl.htm". W Malezji do niektórych z takich obdarzonych inteligencją i zdolnością wypełniania życzeń kamieni lub drzew zwanych tam "Datuk" miejscowi ludzie nawet się modlą - tak jak wyjaśniłem to i zilustrowałem za pomocą "Fot. #D1" ze swej strony o nazwie "malbork.htm". Oczywiście zakładam, iż czytelnik słyszał także o słynnych już w całym świecie "wędrujących kamieniach" z tzw. "Death Valley" w USA (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=walking+stones+death+valley ) - rzekomym "rozszyfrowaniem" tajemnicy "co" i "jak" powoduje ich wędrówki co jakiś czas sensacyjnie informują nas najróżniejsi ateistyczni naukowcy wierzący jedynie w istnienie materii i mocy "praw natury".

 

Oczywiście, istnieją też znacznie większe "obiekty" łamiące znane nauce prawa natury, niż jedynie kule światła czy kamienie. Kolejnym ich przykładem są "deszcze najróżniejszych żyjątek". Najpowszechniejszym z tych są "deszcze żywych ryb" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=fish+rain ). Oficjalna nauka ateistyczna uważa iż zna bazujące wyłącznie na zachowaniach nieożywionej materii wyjaśnienie dla ich zaistnienia, jakim rzekomo mają być tornada (patrz strona "tornado_pl.htm") - które jakoby zasysają wodę wraz z żywymi rybami, poczym porzucają ryby na ziemię wraz z deszczem. Problem z tym wyjaśnieniem polega jednak na tym, iż ci co je upowszechniają zapewne nigdy na własne oczy takich deszczy z żywymi rybami NIE widzieli. Stąd ich wyjaśnienia mijają się z rzeczywistością w aż całym szeregu istotnych szczegółów - które zgodnie z angielskim powiedzeniem "the devil is in the details" (tj. "diabeł tkwi w szczegółach") zawsze decydują o tym czy coś stanowi prawdę czy też zwodzące ludzi kłamstwo. Przykładowo, ja w swoim dzieciństwie obserwowałem taki "deszcz rybek zwanych płotki" przez okno naszego rodzinnego domu w czasach kiedy nikt tam o "tornadach" NIE słyszał ponieważ na setki kilometrów wokoło "za żywej pamięci" żadne tornado wówczas się NIE pojawiło (swoją obserwację "deszczu płotek" opisałem w podpisie pod "Fot. #D24" ze swej strony o nazwie "milicz.htm" oraz w podrozdziale I3.5 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5], a także często o nim wzmiankuję w punkcie #F2 i wspominam w podpisie pod "Fot. #F2" i w (2) z punktu #F3, ze swej strony internetowej o rodzinnej wsi Wszewilki). Na dodatek do braku "wsysających je tornad", spadające z takim deszczem żywe stworzenia są ogromnie silne i aktywne - co NIE mogłoby mieć miejsca gdyby podróżowały w powietrzu przez dłuższy czas i stąd były równie bliskie śmierci jak przesłowione "ryby bez wody". Naukowcy NIE uwzględniają też faktu, że niemal zawsze ryby są tylko jednego gatunku i wielkości wyglądając jak stworzone za pomocą dokładnie tak samo działającego programu uruchamianego jednak niezliczoną liczbę razy, oraz że zwykle spadają one wraz z deszczem przez długi czas, podczas gdyby faktycznie uniosło je tornado, wówczas powinny być różnej wielkości i gatunków oraz upaść niemal wszystkie naraz.

 

Niezależnie od "deszczy ryb" spadać mogą także najróżniejsze inne żywe stworzenia. Mi najwięcej do myślenia dają "deszcze jadowitych węży" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=rain+of+snakes ) - ponieważ wiedząc iż kryje się za nimi jakaś nadrzędna inteligencja, u mnie pobudzają one np. zapytania "za co", "dlaczego", "co one symbolizują", itp. Pojedyńcze zdjęcie "deszczu węży" na długości od 0:33 do 1:10 pokazuje 20:17 minut długi angielskojęzyczny film o tytule "If You See This While Swimming, Get Out Of the Water Right Away" dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lOH3CUncOeY , a także na długościach 1:00 i 5:04 minut inny 8:21 minutowy film pakistański o tytule "Sanpoun Ki Barish Wali Real Video Dekhein" dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=YsDPvndwnqo .

 

Oczywiście, podobnych stworzeń lub obiektów, za którymi wyraźnie kryje się inteligencja którejś z nadprzyrodzonych istot, jest znacznie więcej. Jednak sądzę, że tylko przytoczone tutaj przykłady już wystarczają aby dać czytelnikowi dobre rozeznanie na jaką ze szkodą dla ludzkości ignorowaną lub kłamliwie wypaczaną prawdę pragnę zwrócić jego uwagę.

 

 

#I6. Czy możemy liczyć iż badania instytucji "oficjalnej nauki ateistycznej" (która np. represjami zmusza swych pracowników do łamania przykazania Boskiego z wersetu 20:16 z bibilijnej "Księgi Wyjścia"), znajdą i udostępnią nam prawdę i poprawne odpowiedzi w sprawie opisanego tutaj materiału dowodowego na istnienie także co najmniej drugiego, nieznanego owej nauce zestawu pierwiastków chemicznych?

 

Motto: "Jeśli wyrosłeś już z lat dzieciństwa kiedy 'drogę jaką szedłeś wybierało za ciebie ukierunkowanie spodni jakie ubierałeś', NIE pozwalaj aby poglądy które ktoś wcześniej w ciebie wmusił skłaniały cię do 'odrzucania wszelkiej nowej lub niemodnej wiedzy' jaka wnosi potencjał zadecydowania o całej twojej przyszłości." (Przypomnienie autora tej strony aby NIE pomylić "ostrożności i sceptycyzmu powodowanych wymogiem bycia obiektywnym" z dziecinnym "odrzucaniem wszelkiej nowej lub niemodnej wiedzy".)

 

Niemal wszyscy znamy "10 przykazań Boskich", w Biblii zaprezentowanych w wersetach 20:3-17 z "Księgi Wyjścia". Jedno z nich, wyrażone wersetem 20:16 stwierdza - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek." Pomimo jednak, że łamianie przykazań Boskich jest bardzo poważnym grzechem, instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" najróżniejszymi represjami zmusza swoich pracowników do obciążania ich sumienia grzechami kłamania działającego na szkodę bliźnich, kiedy przykładowo wykładają studentom lub upowszechniają publikacje twierdzące iż: ludzie powstali w wyniku "naturalnej ewolucji" - a NIE stworzenia przez Boga; że nasz świat fizyczny powstał z niczego w efekcie "wielkiego wybuchu" - zamiast przyznawać iż nawet Bóg NIE tworzy czegoś z niczego, stąd wszystko postwarzał w sposób w Biblii opisany słowami "to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych" (tak jak upewnia nas o tym werset 11:3 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków"), czyli zamiast ujawnienia prawdy iż np. "materia" naszego świata była stworzona z "przeciw-materii" z przeciw-świata; że "teoria względności" - zamiast potwierdzany Biblią "nawracalny czas softwarowy", rządzi prawami upływu czasu; itd., itp. Czyż w tej sytuacji możemy liczyć, iż owa instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" będzie starała się ustalić prawdę na temat niepsujących się ciał świętych oraz istnienia stworzonego przez Boga co najmniej jeszcze jednego zestawu pierwiastków chemicznych - używanego, między innymi, do formowania ciał Aniołów? Jeśli zaś przypadkowo nauka ta natknie się na ową prawdę, tak jak mogłoby to stać się w przypadkach zilustrowanych na pokazanych poniżej filmach z "Wideo #I6a", to czy zawężone filozofią jej pracowników horyzonty filozoficzne pozwolą im zbadać zawierający tę prawdę materiał dowodowy w sposób poszerzający wiedzę ludzkości, zaś jeśli nawet "tak" - to czy decydenci tej opresyjnej nauki pozwolą tym pracownikom podać odkrytą prawdę do publicznej wiadomości? Szczególnie iż ewentualne ustalenie faktycznego istnienia takiego co najmniej jeszcze jednego zestawu pierwiastków chemicznych dostarczyłoby kolejnego naukowego potwierdzenia, że Bóg jednak istnieje oraz że upieranie się oficjalnej nauki ateistycznej przy stwierdzeniach w rodzaju "teorii ewolucji" to zwykłe kłamstwa.

 

Ja osobiście wierzę, że aby ludzkość kiedykolwiek dowiedziała się prawdy w sprawie omawianego tutaj materiału dowodowego na istnienie co najmniej dwóch zestawów pierwiastków chemicznych, inny z których Bóg używa (między innymi) do formowania ciał Aniołów opisywanych w (g) z punktu #H3 mojej innej strony o nazwie "2020zycie.htm", najpierw na Ziemi musi oficjalnie zostać ustanowiona co najmniej jedna uczelnia działająca zgodnie z kanonami poszukującej i propagującej prawdę nowej "nauki totaliztycznej" - jaką opisuję szerzej w swoich publikacjach, np. w "części #C" innej swej strony internetowej o nazwie "telekinetyka.htm" (szczególnie patrz tam np. punkty #C1, #C4 i #C6). Ponadto nowa "nauka totaliztyczna" powinna przejąć też obiektywne i rzeczowe badania Boga z rąk dzisiejszych "odrzucających wiedzę" kapłanów - tak aby ludzkość uzyskała wreszcie instytucję, która zaprzestałaby "przytakiwać" (jak czynią to dzisiejsi kapłani) nawet oczywistym kłamstwom w sprawach Boga, zaś zamiast konformistycznego przytakiwania ta nowa instytucja podjęłaby obiektywne badania naukowe jakie zaczną odkrywać i upowszechniać wśród ludzi pełną i rzeczową prawdę na temat naszego Boga.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CrYKYCk05Ho

https://www.youtube.com/watch?v=uPzjERi2xfA

Wideo #I6a: Oto linki do przykładów fimowego materiału dowodowego (niestety z komentarzami w języku angielskim), który zależnie od horyzontów filozoficznych naukowców jacy mają możność jego przebadania, może albo (A) wieść do stagnacyjnych wniosków pełnych niedopowiedzeń i braków a stąd utrzymujących oficjalną naukę ateistyczną i wiedzę jaką ona osiągnęła na uprzednim "skamieniałym" poziomie, albo też (B) może prowadzić do odkryć naukowych jakie wzniosą ludzkość na następny poziom świadomości. Filmy te bowiem pokazują zwłoki najróżniejszych istot (w tym być może nadprzyrodzonych - z rodzaju tych jakie opisałem powyżej przy omawianiu "Wideo #I5b"), które zostały "pochowane" w pozbawionych wejścia dziuplach drzew. W filmie o najwyżej podanym z powyższych linków takie zwłoki kobiety można zobaczyć począwszy od 1:29 minuty długości filmu, zaś w drugim z nich zwłoki psa pokazano od 2:39 minuty. Jeśli więc filozofia naukawców którzy mają możność badania takich zwłok jest mierna bowiem zawężona do dzisiejszych poglądów "oficjalnej nauki ateistycznej" jaka ma zwyczaj używania Brzytwy Ockhama (patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama ) do przesadnego "wycinania" wszystkiego, włącznie z tym co ogranicza ambicje lub zachłanność jej decydentów lub co krzykliwszych pracowników, wówczas istnienie tych zwłok naukowcy ci wyjaśnią jakimś banalnym stwierdzeniem, które będzie zupełnie zaprzeczało sytuacji w jakiej zwłoki te znaleziono (przykładowo, będzie twierdziło iż żyjący nosiciele tych zwłok "weszli" do drzewa - chociaż dziupla w jakich je znaleziono NIE miała otworu wejściowego, czy np. pozycja zwłok w dziupli będzie odwrotna niż powinna być w opisanym przez naukowców sposobie ich znalezienia się w owym drzewie). W rezultacie ludzka wiedza NIE posunie się naprzód na przekór posiadania dostępu do tego materiału dowodowego. Jeśli jednak zwłoki te przebada ktoś o szerokich horyzontach filozoficznych, wówczas być może uwzględni przesłanki zawarte w powyższych punktach #I2 i #I5 tego wpisu #334, co może doprowadzić np. do odkrycia istnienia dotychczas nieznanego ludzkości "nowego układu okresowego pierwiastków", a stąd co nagle podniosłoby wówczas wiedzę i świadomość naszej cywilizacji na zupełnie nowy poziom, a w ten sposób zmieniłoby też samobójczą drogę jaką obecnie ludzkość podąża.

 

Jeśli w myśl "motto" z powyższego punktu #I6 tego wpisu #334 w badaniach i postępowaniu odróżnia się "ostrożność i sceptycyzm powodowane wymogiem bycia obiektywnym" od dziecinnego obstawania przy poglądach wmuszanych nam jeszcze w szkole oraz od "odrzucania wszelkiej nowej lub niemodnej wiedzy" z powodu uprzedniego nabycia takich siłą narzuconych poglądów, wówczas wiedza jest uwalniana z więzów i może wznosić się do dowolnego poziomu. Przykłady co można wówczas odnotować i zrozumieć ujawniają NIE tylko niniejsze punkty #I1 do #I7 tego wpisu #334, ale także np. "części #L" (szczególnie punkt #L1) ze strony o nazwie "god_proof_pl.htm", "część #W" ze strony o nazwie "humanity_pl.htm", punkt #I2 ze strony o nazwie "pajak_jan.htm", czy cała strona "2020zycie.htm".

 

Powyższe filmy wyszukałem w YouTube około połowy kwietnia 2021 roku. Jednak sporo z pokazywanych tam filmów z upływem czasu jest deletowane, nowe zaś są tam umieszczane. Stąd jeśli czytelnik zechce sprawdzić czy powyższe filmy nadal tam istnieją lub czy przybyły tam jakieś nowe filmy prezentujące te same kategorie dowodowe, wówczas powinien je wyszukiwać przykładowo rozkazami: https://www.youtube.com/results?search_query=skeleton+in+tree lub https://www.youtube.com/results?search_query=entombed+in+tree . Znając "iście wisielcze" upodobania tych istot i ich zwyczaje ukrywania się w dziuplach drzew oraz pustych kamieniach, wcale by mnie NIE zdziwiło, gdyby to też ich wyczynem była omawiana w YouTube na dziesiątkach wideów zagadka z UK: Who Put Bella in the Wych Elm? (co na polski można tłumaczyć: kto wstawił Bellę (tj. Piękność) do wiązu czarownic?)

 

 

#I7. W naszym własnym interesie leży aby NIE odrzucać prawdy tylko dlatego iż uważamy ją za niezgodną ze stronniczo i kłamliwie wmuszanymi nam poglądami:

 

Chociaż Szekspir uświadamia nam ponadczasową prawdę, że "więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom", niestety, czasami z nieopisalną szkodą dla samych siebie duża proporcja ludzi odrzuca prawdę tylko dlatego iż uważają ją za niezgodną z uprzednio wmuszonymi w nich w szkołach poglądami. NIE odnotowują przy tym, że ci co wmusili w nich owe poglądy: (a) bezpardonowo wyniszczają wszystkich, którzy ujawniają prawdę; (b) faktycznie są lukratywnym monopolem jaki uniemożliwia zrodzenie się dążącej do poznania prawdy konkurencji; oraz (c) właśnie już udowodnili iż ich skrytym celem jest doprowadzenie ludzkości do upadku - co im niemal już się udało, tak jak stara się o tym ostrzegać wszystkich nasz film "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Tymczasem odrzucanie prawdy najprawdopodobniej będzie kosztowało "odrzucających" utratę szans na tzw. "życie wieczyste". To dlatego w "części #L" swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm" staram się wyjaśnić, jak już na obecnym poziomie naszej wiedzy i rozeznania sytuacji na Ziemi jesteśmy w stanie identyfikować tych, którzy wmuszają w nas zło i konfuzję, a stąd NIE ulegać ich perswazji i dlatego przezornie uniknąć wypisania na swym czole lub ręce opisywanego w Biblii "znaku bestii" i, niestety, ściągnięcia tym na siebie złowieszczych konsekwencji posiadania tego znaku. Wszakże w życiu najbezpieczniej jest iść po "wąskiej drodze przezorności" (patrz wersety 7:13-14 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" omawiane w "części #Y" mojej strony "2020zycie.htm"), w każdej sprawie upewniając się "czy istnieją" dla niej i "co stwierdzają" owi "trzej świadkowie" opisywani w (1) do (1c) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", jacy zawsze potwierdzają prawdę każdej sprawy na której warto i powinno się polegać.

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #334 dokumentujący iż pierwiastki chemiczne z ciał nadprzyrodzonych istot cechują się odmiennymi niż u ludzi atrybutami, stanowi adaptację treści "części #I" (tj. punktów #I1 do #I7) ze strony internetowej o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm" (aktualizacja datowana 12 kwietnia 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/sw_andrzej_bobola.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/sw_andrzej_bobola.htm

http://gravity.ezyro.com/sw_andrzej_bobola.htm

http://nirwana.hstn.me/sw_andrzej_bobola.htm

http://drobina.rf.gd/sw_andrzej_bobola.htm

http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj wyników moich badań, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "sw_andrzej_bobola.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "skorowidz.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/skorowidz.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #334, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal 3 NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", 

mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku" 12pt)

https://kodig.blogi.pl 

https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" 20pt - 

dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #334:

#333, 2021/3/30 - modlitwa o "przebudzenie się" (#W1 do #W7 z "humanity_pl.htm")

#332, 2021/3/5 - osobisty dowód iż Bóg istnieje (#D1 do #D5 z "2020zycie.htm")

#331, 2021/2/1 - "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#330, 2021/1/1 - prawda najnowszych ustaleń o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm")

#328, 2020/11/1 - ustrój nirwany (#C7 z "nirvana_pl.htm")

#325 i #326, 2020/8/1 - "Drobiny Boga" (#K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#296, 2018/5/1 - Objawienie "Gorejącego Krzewu" (#J3 z "petone_pl.htm")

#273, 2016/7/17 - nieskończoność wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#272, 2016/5/30 - pomijanie moralności rujnuje wyniki badań (#B3 z "portfolio_pl.htm")

#117, 2007/4/7 - samo-ewolucja Boga (#B1 z "evolution_pl.htm", #C5 z "2020zycie.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

P.S.: Każdy kto jeszcze NIE wie, że istnieje bardzo prosty sposób aby raz na zawsze zapobiec wszelkim nieszczęściom dotykającym ludzkość i zamienić dotychczasowy upadek i cierpienia ludzi w przyszły ich rozwój i szczęśliwość, powinien oglądnąć nasz półgodzinny, oglądalny za darmo, polskojęzyczny film z YouTube o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". Film ten jest upowszechniany pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Wyjaśnia on jak z Ziemi całkowicie i na zawsze daje się wyeliminować "pieniądze" i "strach", a wraz z nimi ludzką zachłanność - które są źródłami niemal wszelkiego zła jakie gnębi ludzi. Po oglądnięciu zaś owego filmu warto też poznać szczegóły zaprojektowanego przez Boga zjawiska szczęśliwości "zapracowanej nirwany", którym ów upowszechniany po świecie od dnia 2006/1/11 "Ustrój Nirwany" rekomenduje zastąpić "pieniądze", a opisy którego oferuje punkt #C7 z mojej strony "nirvana_pl.htm" oraz publikacje tam wskazywane - przykładowo takie jak "części #L" oraz WSTĘP z mojej strony "smart_tv.htm" jakie wyjaśniają na co warto w nirwanie i w owym filmie zwrócić największą uwagę oraz co przeaczają ich krytykanci w dotychczasowych dyskusjach tego projektu pokojowego i demokratycznego udoskonalenia zasad ludzkiego życia i naszego świata materii.

 

 

kodig : :
kwi 20 2021 #333E: "Awakening prayer" for the...

#333E: "Awakening prayer" for the times to come

 

Motto: "So give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." (Bible verses: Matthew 22:21, Mark 12:17, Luke 20:25.)

 

 

#W1. The beauty and wisdom of the words of selected prayers:

 

Similarly as the words of poems can be both beautiful and wise, there are also many prayers with beautiful and wise words. Due to the Internet, we can now find them quickly and easily. Personally, I am most impressed by the life wisdom contained in the initial part of the English-language prayer from 1951 by a certain Reinhold Niebuhr, disseminated under the name "The Serenity Prayer" (see https://www.google.com/search?q=god+grant+me+the+serenity ) - which is translated into Polish as the "Modlitwa o pogodę ducha" (see https://www.google.pl/search?q=Modlitwa+o+pogod%C4%99+ducha ). Its beautiful and wise words say: "God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference" (in the Polish language: "Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego"). It was because of the wisdom and beauty of these words that "Alcoholics Anonymous" adopted this prayer for their own (see https://www.google.com/search?q=The+Serenity+Prayer+of+Alcoholics+Anonymous ). Of course, in fact, the above "prayer for serenity" is a beautifully summarized essence of the most important goals of praying, expressed in various verses of the Bible.

 

From the content of the Bible, I am personally very impressed with the wisdom of prayer written in verses 6:9-13 from the biblical "Gospel according to St. Matthew". It is usually known to us under the name "Our Father ...". The NIV Bible quotes its words as follows: "(9) Our Father in heaven, hallowed be your name, (10) your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. (11) Give us today our daily bread. (12) And forgive us our debts, (13) as we also have forgiven our debtors. (13) And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." Of course, these words are a translation of the original Bible, hence different Bibles may translate them slightly differently. Also when, in my youth, we learned the Catholic version of this prayer in the lessons of the catechism preparing us for the First Holy Communion, its words were also slightly different then (it can be said that they used more "old-fashioned" Polish, which slightly changed the meaning of its content - e.g. consider the old words "Thy will be done, on earth as it is in heaven" with the meaning explained in item #J2.7 from the web page "smart_tvs.htm", used then instead of e.g. the words of 6:10 from KJV: "Thy will be done in earth, as it is in heaven"). Notice that these earlier words contained very important message (e.g. that in order to avoid distortions, collapse and destruction, these are people that in everything should voluntarily implement or copy solutions worked out by God) - wisely coded into these words in the manner that was NOT too easy to be decoded by lazybones, slackers, unbelievers, or careerists of all kinds - as it is described in (1b) from item #H1 of the web page named "2020life.htm", which vital knowledge in the new versions of these verses, unfortunately, has been lost (intriguingly, this repeated loss of essential knowledge and recommendations in modern translations of the Bible looks as if it was intentionally introduced by someone and secretly coordinated).

 

In the English-speaking culture, including NZ, a short prayer before meals, referred to as "saying grace", is very common (see https://www.google.com/search?q=saying+grace ). In the past, it was also commonly said in Poland, for example, I remember as my extremely religious grandfather, Edward Dzieciątko, always used to say it. In the Polish language it is known as the "Modlitwa łaski przed posiłkiem" (see https://www.google.pl/search?q=Modlitwa+%C5%82aski+przed+posi%C5%82kiem ). In fact, each family and even each person can have their own version of it. For example, its words were anonymously composed into the following poem (in Polish) that I found on the internet:

"Boże, dzięki Ci składamy,

za to co spożywać mamy.

Ty nas żywić nie przestajesz,

bądź pochwalony za to, co nam dajesz.

Amen!"

 

Such prayers, which contain beautiful words and wise thoughts, usually have to be said by reading them. After all, apart from a few of them most frequently recited, such as "Our Father" or "prayer of grace before a meal", we do not remember the words of most of them on a daily basis. And when we suddenly pray for something, we ourselves have to compose the words describing what we are praying for as we say these words. But this does NOT mean that God does not hear us then. After all, as this is revealed to us in verse 15:3 from the biblical "Book of Proverbs" stating: "In every place are the eyes of the Lord, they look for good and bad" - the truth and work of which I explained in (a) from item #H3 of my web page named "2020life.htm", due to the creation of all "matter" of our physical world from "whirls" of independently living male and female "God Drobinas" 

(for descriptions of which see items #K1 and #K2 from the web page "god_exists.htm") that form like individual living "cells of God's body", these eyes (and also ears) of our God contained in each single "God Drobina", are present in practically every place of the world, and even in our bodies. Hence God always hears our every thought and sees our every move. This is why all pious thinking about God done at any moment of time also becomes a kind of prayer. In turn, when we arrange our thoughts or speech in the form of a spoken prayer, then no matter with what words we are able to express it, or where we took these words from, God still understands it. Also so happens that the time has just come for qualifying and choosing on whose side we place ourselves, thus when if we either just think about God, or pray to God, or even include God in everything we do, may decide to which of the biblical categories of people we will be classified.

 

 

#W2. The time has come when our praying together is becoming indescribably important:

 

There is no reason to hide it! Each of us separately, and all of us together, have sinned a lot. After all, each one of us individually, and our entire civilization collectively, slowly turns away from God, so that apart from rare occasions when we somehow "wandered" to a church or by accident we open a religious program on television, we almost never hear the God words officially. We are also slowly forgetting how to pronounce the word God, and we forget what the cross looks like and of what symbol it is. When soon after the Second World War I was still a young boy, everyone commonly practiced the recommendation from the proverb "there are NO atheists in foxholes" (see https://www.google.com/search?q=there+are+no+atheists+in+foxholes ) - which practically meant that in difficult situations everyone prayed for God's help in overcoming the situation in which they found themselves. Today, however, most people do exactly the opposite: the harder times get, the more people turn their backs on God and focus on worshiping the modern god - which is "money" (see #A1 to #A4 on the web page "partia_totalizmu_uk.htm"). That it is so, it is undeniably the personal fault of each one of us (including myself), NOT just e.g. groups of: elites ruling over us, atheistic scientists, personalities unleashing the power of "money", or priests "rejecting knowledge" (see verses 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea") - to all of which groups, because of our passivity, conformist attitude, and lack of objections, we allowed to bring-about on our behalf such a regrettable state of affairs (as I explain it in items #J1 to #J3 from my web page "smart_tvs.htm"). After all, from events taking place in the reality that surrounds us and from analyzes of the empirical evidence that these events represent and provide to us, the philosophy of totalizm established that each one of us is personally responsible for also all the consequences of actions of "group intellects" in which he/she is a component, and thus is a co-creator of all good and evil caused by these group intellects - for a more detailed explanation of this our usually overlooked moral responsibility for the behaviour of groups to which we belong see items #E2 and #A2.8 from the web page named "totalizm.htm", or e.g. see item #F2 from another web page named "karma.htm". Therefore, since 2021/2/7 I started to develop and publish on my web page named "humanity.htm" the text of provided in item #W3 below the "awakening prayer" - the development of which now allows me to read it repetitively in my free time. With this prayer I am trying to express my constant repentance, regret for what I have committed contrary to the will of God, assurance about the perseverant continuation of my efforts to repair the evil that has already arisen, and hope that God will NOT cease the grace with which He previously treated both my person and the fate of these "neighbours" the lives of which are on my heart, together with the countries of my birth and work, and places the honour of living and creativity in which He blessed me so generously. I also quietly hope that through the open and public disclosure of the content of this "awakening prayer" in item #W3 below on this post #333E, I will create an example and add courage to openly reveal my views to those "neighbours", who so far seem to be ashamed to acknowledge and publicly implement the irrefutable scientific proofs that God exists - about the development and availability of which I am reminding everyone and to which I am linking in item #W7 below of this post #333E, and who so far seem also to overlooked the primary role that God plays in the life of each one of us. Furthermore, I hope that I will convince these "neighbours" to become adherents of prayer and open recognition of my scientific proofs for the existence of God and my discoveries of methods God uses in managing the course of life of each one of us - e.g. those methods which are described in item #J5 from the web page named "petone.htm". Perhaps I will also inspire the readers of my publications to join in saying this prayer. After all, according to the promise of Jesus from the Bible verses that I quoted in the "motto" to the following item #W3 of this post #333E, our concordant prayer would increase the power of our humbling ourselves before God and our request for grace for ourselves, for our "neighbours", and for our place of residence and country.

 

Both "covid-19" in years 2020 and 2021, as well as other cataclysms that are already intensifying, prove that it is high time to restore the cunningly plundered from us the old tradition of active cooperation with God in pedantic implementing the fulfilment of God's commandments and recommendations, so that in everything we get back to our dependence on God - as our ancestors did, and to stop being ashamed of recognizing that everything in our lives depends on God. In turn one of the ways how to do this, is the repetitive reciting of a properly formulated prayer. After all, a well-formulated prayer, among others reminds us of what God is for us, what He does for us, why we do not respond to Him by acting only in the ways that He recommends to us with the laws described in the Bible, and why we should ask for forgiveness and inspiration to actually improve our behaviour and character as well as to intensify the love for "our neighbour" and care for the God-created nature.

 

My formulation of the "awakening prayer" quoted in the next item #W3 of this post #333E, has been inspired by the fate of the city and kingdom of Nineveh described in the Bible in verses 3:4-10 from the "Book of Jonah". After all, in the case of Nineveh: prayers, humiliation, repentance and change of behaviour; caused God to forgive them for the numerous sins they had committed. In a similar manner verse 4:10 from the Biblical "Letter of St. James the Apostle" promises - quote from the Bible": "Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up."

 

Meanwhile, our civilization is just in the situation of Nineveh. Simultaneously, most of us, instead of humbling ourselves before God, prefer to exalt ourselves by pretending that God does NOT exist, or even worse - publicly acting as if God does NOT exist. In spite that the events of "cleansing humanity", announced by my web page named "2030_uk.htm" and by our film (in Polish) with the scenario of impending future entitled "Zgłada ludzkości 2030" (meaning "The Great Purification of Humanity in 2030s" - see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), are quickly approaching, my careful monitoring of what is happening in the world revealed e.g. that from all numerous countries in the world only Georgia is the sole country that officially recognized the coronavirus as a manifestation of God's anger and punishment, through engaging in open, public and widely supported prayers aimed at obtaining forgiveness from God (see https://www.google.com/search?q=sprinkle+holy+water+streets+Georgia ). And it is worth noting that Georgia is NOT the country which caused the most of damages. Thus, for the rest of us, the personal prayer is even more necessary. For example, prayer would bring us all together in a joint effort to ask for forgiveness, grace and God's help in repairing of what we have already spoiled with our sins, tolerating ignorance, and rejection of truth and knowledge, as well as it would also be an expression of our will to do whatever is required for our countries and nations to survive this quickly impending time of trial and purification, and afterward to emerge better than we were before. So I hope that I managed to refine the following prayer to become worthy of fulfilling the intentions for which it was created.

 

So here I am providing item #W3 of this post #333E with the content of my "awakening prayer". Independently from the web page "humanity.htm" indicated below, I decided to publish this prayer also on "blogs of totalizm" addresses of which I provided in item #Z2 from the web page named "humanity.htm". After all, it is time to publish the posts number #333 and #333E in these blogs - means posts which, from the point of view of numerology, symbolically represent the "broken in half" number 666 meaning the broken evil power of "antichrist", and thus which expresses the symbolic will to overcome and get rid of the evil that so-far tormented mankind (we remember that God coded into the Bible information about the power of selected numbers - as an example consider the sacred symbolism of the number 7). On the formulation and elaboration of this "awakening prayer", I, Dr. Eng. Jan Pająk (author of this post - see my web page "pajak_jan_uk.htm") have been working since 2021/2/7, with the hope that other people of good will, as Jesus inspires us to do so in the verses quoted in the motto to item #W3 of this post #333E, will join me in saying it by reading it carefully, with understanding and the inner wish to be fulfilled, then they will try to take its content into account in everything they do. Alternatively, readers can also use this example of the "awakening prayer" to write their own versions (e.g. on own computers) and then return to reading them repeatedly, implementing and improving in appropriate moments.

 

 

#W3. Here is the "awakening prayer" for the times to come, to which I encourage the reader to pray together with me (through reading it carefully with understanding and with an inner wish it is fulfilled):

 

Motto: "Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them." (Jesus' promise contained in verses 18:19-20 from Biblical "St. Matthew" quoted from NIV Bible.)

 

"Creator of our world and God of everything that lives, including my person. From the Bible inspired by You, I know that you know my name. I also know that although you manage our gigantic physical world and the part of the infinite counter-world occupied by our world, you still with your innumerable eyes and senses follow the movement of each person - including me, and listen to every, even the innermost, thought of each of us - including me. I also know that You better than I do it myself know all that I do, as well as all my shortcomings, imperfections and deeds in which I have failed you, God, by breaking, disregarding, or overlooking what Your commandments and laws require. I confess that I am aware of how significantly I have sinned. I also admit that sometimes, when I am experiencing the grace shown through, for example, compliance with the proverb 'there is no such bad thing that would not work for good', then despite of the sense of humour and understanding your God's intentions, I cannot very much show that it makes me happy - which I hope you will forgive me. I also know that the time is coming slowly to make me accountable for what I have done and do. So, God, hear my 'awakening prayer', in which I firstly want to reassure you, our Heavenly Father and Creator, that I regret very much what I have done wrong and that sometimes in oblivion I even cannot stop myself from doing it again, that I will intensify my efforts to improve my activities and character, and that I count immensely on Your God's help and inspiration to make me aware of my inadequacies and disabilities as soon as they appear, and to reveal to me the ways how I should prevent or eliminate them.

 

God, I am very grateful for the graces and blessings that I have already received from You. After all, I know that although you manage our world and the counter-world (heaven), still I, a tiny transient speck of dust in a huge world, owe to You everything that I have, know and can. After all, you gave me life, body and mind with which I can faithfully serve you for the good of my fellow human beings and nature. You led me through my life full of dangers. You protected me from what could be even more devastating to me. You helped me learn the truth, the necessary knowledge and experience. You taught and allowed me to experience right from wrong. You have shown me both the beauty of what you have created and the ugliness of what has become distorted, and also the deceptiveness of the whispers of evil. You prevented me from falling into ignorance. I also believe that you are with me at every moment and that you only do what is for my good in long-term action. So thank you so much for what you have already blessed me with, and I hope that your favours and blessings will continue.

 

However God, I am also full of various fears. I can see where the world is heading in which me and "my neighbours" are living and acting. I see evil is dominating increasingly more and I know that either with my personal contribution that tolerates or actively spreads irresponsibility, iniquity, errors and ignorance, or through my passivity and conformist attitude, I am adding my own contribution to this evil. So I inexpressibly regret that I am acting in this way and that I am not trying harder. I also hope that by returning to reading this prayer, I will remind myself of my own inadequacies and deficiencies in the conduct, and that these reminders will allow me to avoid actions that cease to serve Your God's glory nor do good to "my neighbours" or nature. I also know and fully understand that as before, whenever I do something wrong that I will NOT be aware of, you, God, will remind me about it in a way that I will NOT be able to overlook.

 

So I am asking You, God, to continue to inspire and guide my life. Inspire me on the 'when' and 'how' to break through my imperfections and improve my character, and help me quickly find ways to do it most effectively and long-lastingly. Continue to lead me through the experiences - conclusions and results of which I will be able to turn for the good of "my neighbours" and nature, and for Your glory, my God. Let me also get to know You, my Creator and God, increasingly more deeply, to better understand the content of the Bible that you inspired, as well as to understand and implement Your laws and recommendations which pedantic observance I should learn increasingly more diligently. At the same time, help "my neighbours" to wake up from the present lethargy and lack of will, to free themselves from the evil powers of "money" that spreads hypocrisy, harm and fall, and to implement the "nirvana political system" that builds truth, growth, happiness and prosperity and to be able to understand the good of knowledge and truth and officially blocked inventions that were born due to your divine inspiration, so that they would stop rejecting knowledge and truth to date, learning of which has the potential to free them from the presently enslaving lies and bring them happiness, wealth, justice, and other essential qualities of life and that they seek ways to transform this knowledge and inventions into the greatness and growth of their families, places of residence, nation and country, and that by getting to know better You, our God, and faithfully fulfilling your commandments, laws and recommendations, as many of them as possible survive through the time of penance and payment for the already committed wickedness, distortions and errors, then in a new and better world that has yet to be born and accepted by people and wisely and lawfully implemented into life, they could build truth, justice, happiness, volunteerism, knowledge and progress of future humanity. Amen!"

 

 

#W4. If you, the reader, believe in the merit of renewal which the author of this post #333E is trying to initiate, join also me to the "prayer for directing us to a narrow gate and a narrow road leading to life", provided in item #Y1 from my web page named "2020life.htm":

 

This "prayer for directing us to a narrow gate and a narrow path leading to life" you (the reader) can find in item #Y1 from my web page named "2020life.htm". Also there, in the motto to "part #Y", verses 7:13-14 from the biblical "Gospel of St. Matthew" are quoted to the recommendations of which this prayer refers. So if you, the reader, join me in carefully reading that prayer with understanding and the inner wish for fulfilment, then for such directing at least two of us will already be requesting agreeably of our God who arts in heaven.

 

 

#W5. If you, the reader, have a sceptical nature (e.g. such as by being a modern scientist and a retired university professor I am obliged to have) then I recommend reading my documentation as to how research and gathering knowledge gradually convinced me to the supernatural power of the holy area from Petone, NZ (see https://www.google.co.nz/search?q=celtic+cross+Petone+special+treatment+by+God ), distant only about 400 meters from my flat, which protects the township of Petone (and probably also the whole of New Zealand) with a similar power as by "Jasna Góra" (see https://www.google.com/search?q=Cz%C4%99stochowa+Bright+Luminous+Mountain ) is protected the Polish town of Częstochowa (and perhaps also all of Poland - see https://www.google.com/search?q=holy+Jasna+G%C3%B3ra+proofs ):

 

Motto: "If you have grown up from childhood years when 'the path you walked was chosen for you by the orientation of the pants you wore', then do NOT allow the views that someone previously forced onto you prompting you to 'reject new knowledge' that has the potential to decide about your entire future." (A reminder of the author of this post #333E to NOT confuse "caution and scepticism caused by the requirement to be objective" with automatic "rejection of all new or unfashionable knowledge.")

 

On a sunny autumn afternoon of 2018/4/25, on a beach full of people from the small township of Petone located at suburbs of the New Zealand capital of Wellington, I saw a flame emanating from a seaweed bush thrown onto the beach, the brightness of which from a distance looked close to the strength of light of an electric welder - only that it was shaped into a gracefully dancing tongue of a flame, NOT like in a welder into a strongly luminous point. My subsequent research identified this flame as the revelation of a "burning bush" (see https://www.google.com/search?q=bible+story+burning+bush ). This "burning bush" glowed with a very strong red light in the place which from old photos can be deduced as the probable location of the provisional altar of the first Presbyterian (i.e. Christian) open-air mass in New Zealand held on Sunday, February 23, 1840. Currently, the area located a dozen meters inland - on which the crowds of people participating in this mass were probably standing, is marked by a Celtic stone cross (see https://www.google.co.nz/search?q=celtic+cross+Petone+special+treatment+by+God ), the photograph of which I showed in "Fig. #W5" below on this post #333E. Although in verses 3:1-5 from the "Book of Exodus" in the Bible such a "burning bush" is indicated as marking of location of the "holy ground", my scientific-sceptical nature first took it for everything other than what it actually was - and this in spite that after arriving to Petone in 2001, with great delight and amazement I started to document the scientifically inexplicable uniqueness of this township - to life in which I was initially forced by my incessant life journey in "search for bread". Fortunately, the same sceptical nature always forces me to repeatedly revise all knowledge that in the meantime I have accumulated on a given topic. In turn in the case of the "burning bush" from the township of Petone, this knowledge was already then huge, highly meaningful, and well documented. For example, it involved the enduring of my brick-built flat in Petone against the powerful earthquake of 2016/11/13 which is described in item #R2 and under "Fig. #R2ab" from the web page named "quake.htm", and which earthquake in my flat smashed into pieces a bookshelf for books about UFOs sent to me from Poland (I wonder whether it was symbolically trying to tell me that to the content of these UFO books a saying applies "it is not worth the paper it was written on" - see https://www.google.com/search?q=it+is+not+worth+the+paper+it%27s+written+on ), although it simultaneously left undamaged standing next to it an identical bookshelf with Bibles and with dictionaries, and which earthquake ruined also a whole number of buildings from practically all towns surrounding Petone, although in Petone itself no house was torn down by it. I should add here that because of my "scientific" scepticism, at the moment when this earthquake happened, I did NOT notice the extraordinary fact that from two identical bookshelves that stood next to each other in identical orientation, the one that contained books about UFOs was smashed into pieces while to the one that contained equally heavy Bibles and dictionaries nothing happened. Initially I put these differences in their survival to the "coincidence" and to the wave-nature of earthquakes, in which destructive factors arrange themselves into a different spatial distributions. However, recently I came across YouTube videos which show situations when in the middle of areas completely ruined by some disasters there are still standing untouched temples devoted to God, so these videos made me realize that the survival of my bookshelf with Bibles is NOT a coincidence (I showed an example of the Polish-language video with the surviving basilica as "Wideo #D3a" from my Polish web page named "day26_pl.htm", while an example of the English-language video documenting mosques-survivors among the plains full of ruins is shown and linked in 2 from item #F3 of the Polish web page named "quake_pl.htm"). Other similar cataclysmic events that always omitted Petone are listed in items #J1 and #J2 from my web page named "petone.htm". Under the pressure of the results of repetitive analyzes of what actually happens in Petone, I gradually overcame my unnecessary "scientific" scepticism, while now I privately do NOT only believe strongly that in Petone, NZ, the area marked by the commemorative Celtic stone cross shown in "Fig. #W5" below on this post #333E, is a kind of "temple under open sky" representing the Christian holy area with a power similar to that of "Jasna Góra" from Polish town of Częstochowa, but I also do NOT hide these beliefs and openly disclose them to others for possible checking, research, or simply accepting from my descriptions presented in item #J3 (as well as illustrations and videos attached to this item #J3) of the abovementioned web page named "petone.htm".

 

From my analyses of the world views of other people, I am aware that the so-called scepticism or atheism in matters of God typically results from the fact that unlike me, instead of continuing to accumulate new knowledge on this subject, others are contented with what they have learned a long time ago from only one source - thus which led them to this scepticism or atheism. Therefore, for other people as sceptical as my "scientific me", I have here one universal advice, namely: never base your entire views on what you can learn from only one source, but dispel your ignorance by drawing knowledge from many different sources or from at least two (or even better - three) unrelated "witnesses" - as the Bible recommends it to us with verses that I interpreted in item #C5 from my web page named "bible.htm" and a I do in my research while explaining it in (1) to (1c) from item #H1 of the web page named "2020life.htm". In turn in matters of God, it is worth to start gaining new knowledge from item #I2 from my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm", and then expand this knowledge from the sources indicated in there.

 

 

http://pajak.org.nz/nz/celtycki_krzyz_petone.jpg

Fig. #W5: Here is my photo of a commemorative Celtic stone cross erected next to the beach in New Zealand township of Petone that manifests evidence of getting a special treatment from God (see https://www.google.co.nz/search?q=celtic+cross+Petone+special+treatment+by+God ).

 

A number of supposed "coincidences" which I experienced in Petone seems to suggest that the strange phenomena which I am listing and describing in items #J1 to #J5 from the web page named "petone.htm" probably happen in connection with the meaning of this cross. (Over there, e.g. in item #J5, I am explaining in detail why in the world ruled far-sightedly by Almighty God via the Omniplan, there is NO such thing as "coincidences", but there are only comprehensively planned actions of God.) For example, this "Burning Bush" - see https://www.google.com/search?q=bible+burning+bush (which at the time of my sighting, I first took for a beach "prank" of bored local youth, then for a "jack-o'-lantern", in English also called "ignis fatuus", "ghost-light", "jack-o'-lantern", etc., and only after pedantic research and checks I recognized it as a "burning bush"), appeared on the beach near that cross - means in the place where the altar would be located during the historically first Presbyterian (Christian) mass in NZ commemorated with this cross. In turn on the opposite to the beach side of this cross, i.e. on the narrow strip of dried grass that exists between both lanes of the Petonian street called "The Esplanade", around February 2011 a UFO of the smallest type K3 landed, burning there in the grass the outline of the "heart" commonly recognized as sign of "love" - a photo of traces of this landing site is shown in "Fig. #J3c" from the abovementioned web page named "petone.htm". Furthermore, since I saw the "burning bush" near this cross, I noticed several further intriguing events, some of which I documented on "Fig. #J3def". Personally, I also believe that other strange phenomena described on that web page "petone.htm", e.g. the fact that around Petone are concentrated these 10 "righteous" described in the Bible and that fate (Omniplan) made me also live here, or the fact that all cataclysms that affect the towns in surrounding areas leave Petone untouched, also have some connection with the events and prayers commemorated with that cross. After all, the verse 3:5 from the Biblical "Book of Exodus" seems to suggest that the emergence of fire from a fragment of a dried seaweed bush, without causing the burning or tarnishing of this bush, indicates a place in Petone which is a "Christian holy ground" - this also explains the origin of such strange phenomena bordering on miracles, the occurrence of which I already noticed and documented in Petone, while descriptions of which I provided on my web page named "petone.htm".

 

 

#W6. The importance of "volunteerism" and "group nature" of human actions in accordance with the commandments and recommendations of God expressed in the verses of the Bible:

 

If one carefully analyzes the Bible, it will be noted that a significant weight or importance God attaches to the "voluntary" actions of "groups" of people in full compliance with God's commandments and recommendations described in the Bible - means to the actions opposite to these commonly performed at present during working for "money" and for personal benefits, or when working on "orders" or because of being forced to do so, and in manners that "break" almost everything that God requires from us. The significance of such voluntary group actions, emphasized in various ways, is also confirmed by all "three witnesses" which I describe in (1) to (1c) from item #H1 of my web page named "2020life.htm". For example, the Bible has skilfully encoded it in a large number of its verses - as an example consider verses 18:19-20 from the biblical "Gospel of St. Matthew", which I quoted in the "motto" to item #W3 above on this post #333E. In turn logically deduced findings of the philosophy of totalizm reveal this significance, e.g. in items #E2, #A2.8, or even #A1 from the web page named "totalizm.htm". However, the most visible emphasizing of this significance provides to us the empirical evidence revealed by the meaning of events that we currently observe in the world around us. If we analyze these events, then it becomes clear that e.g. "group karma" influences much stronger fate of individual people than their "individual karma" - as on a specific example it is illustrated and explained e.g. in item #F2 from the web page named "karma.htm" or item #B2.2 from a different web page named "mozajski_uk.htm", or as in the years 2020 and 2021 it is illustrated e.g. by moves of governments on the "covid-19" pandemic. Even more clearly than the "group karma", this significance is emphasized by phenomena that God programmed to allow the humanity to implement the most ideal and most just as possible, the political system briefly summarized in #C7 from the web page "nirvana.htm", and called the "political system of nirvana". The phenomena that reward the productive work performed in the system of nirvana were so perfectly designed by God, that they NOT only completely eliminate the source of the majority of evil on earth, which is "money", and also in order to achieve the commonly experienced in it extraordinary "happiness of earned nirvana" each person NOT only will voluntarily perform physical work according to the commandments and recommendations of God, but also in order to just begin with implementing of this system of nirvana the majority of citizens must first unanimously cooperate in the voluntary effort of its democratic introduction to the nation or country that intend to benefit from it. In addition to the above, it can already be noticed empirically, that e.g. individual actions undertaken by individual people are only able to slightly change the fate of themselves - while actions undertaken in accordance with God's commandments and recommendations by entire "groups of people" (even by groups as small as only two or three people - see above verses 18:19-20 from "St. Matthew" in the Bible) are already able to change the fate of entire mankind. Clearly, God tries to raise for Himself a group of people (i.e. "God's soldiers") on whom He will be able to rely, that although each one of them acts and "acquires knowledge" as an independent and individual creative personality, all together voluntarily acting within "group intellects" kept in coherence and consistency due to the pedantic fulfilment of God's commandments and recommendations, will behave similarly to these "God Drobinas" - the perfection and efficiency of mutual synchronization of actions of which are illustrated by "bird swarms" of e.g. starlings shown in "Video #H3a" from item #H3 of my web page named "2020life.htm".

 

About this importance of voluntary group activities for the glory of God and the good of "our neighbours" and nature, it is worth realizing when in our lives we undertake any action aimed at influencing more than just our own fate. So instead of continuing the typical in these days behaviour of the type "everyone struggles alone" (in Polish expressed by the cheeky proverb: "każdy sobie rzepkę skrobie") for "money" or for other benefits or the fulfilment of "orders", let us rather create "human teams" which voluntarily unite in a concerted group effort to achieve superior goals in accordance with God's intentions.

 

 

#W7. To what obliges us the fact that there is countless evidence for the existence of God, while only the author of the above "awakening prayer" managed to prepare two scientifically irrefutable proofs that God does exist (in 2007 and in 2020), both of which additionally strengthen the meaning of a huge number of other such proofs developed by a wide variety of researchers:

 

Planet Earth and humanity are under the control of "evil powers" - about which fact even people who are blind can still learn as to what is happening around them from practically countless sources, including the Bible. For example, for biblical references to these "evil powers" see item #A3.4 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm". In turn, the everyday empirical evidence of the existence and work of evil powers is the fact that humanity is still subordinated to "money" and to powers which manage "money" - although for decades it has been known that God developed an indescribably more perfect and oriented towards causing good, instead of (like money) evil, system of rewarding productive work. This system under the name of "nirvana political system" is briefly described in item #C7 from the web page named "nirvana.htm". In spite of this omnipotence of evil, there is already a multitude of highly convincing and scientifically derived proofs for the existence of God. At the same time, there is no single evidence which would be able to scientifically prove that God does NOT exist - although from the point of view of logic, if something does NOT exist, then it is always possible to prove its non-existence somehow (as an example of just such a situation consider the described in item #D3 from the web page named "2020life.htm" the procedure of my proving that 'machines and objects formed exclusively of "inanimate matter" cannot be given the ability to "self-learn" and thus to initiate "life", because they are deprived of the necessary for this ability access to "soft software" composed of "words" written on, and erasable from, some information carrier'). Unfortunately, the fact that the Earth and humanity so-far remained under the control of the "evil power", causes that if someone wishes to get acquainted with one of these numerous proofs for the existence of God, then it is extremely difficult for him/her to find descriptions of the most convincing out of them. On the other hand, inscriptions originating from atheistic scientists, such as "There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life", one can sometimes see even on city buses - as it is explained in (8) from item #A2 of my web page named "timevehicle.htm". So in order to facilitate the finding of descriptions of proofs that, contrary to the propaganda of these evil powers, it has already been scientifically proven that God does exist, below I am going to provide links and a brief summary of two of them - which I myself developed. (Notice that between the years of their development elapsed a meaningful number of "human years" amounting to twice the number 7 - which is considered to be sacred by the Bible.) These two proofs include:

 

2007: the scientifically irrefutable proof for the existence of God, which I derived during my professorship at the Ajou University in Korea using the mathematical logic method, and then published in items #G2 and #G3 from the web page named "god_proof.htm". This proof was derived from the empirical finding of biological sciences, that the formation of bodies of all living creatures is governed by the so-called "genetic code" that fulfils all the characteristics of intelligent codes. In turn, the so-called "Claude E. Shannon's Theory of Communication" (see https://www.google.com/search?q=Shannon+Theory+of+Communication ) - determined that all codes are varieties of languages and all languages are formed by intelligent beings. In turn, because this "Theory of Communication" created the scientific foundations for several extremely important disciplines of science and technology, which have already proved their correctness by achieving countless implementation successes, for example for such disciplines as Computer Science, Informatics, Electronics, Genetics, or some branches of Philosophy, hence only ignorant people who are utterly unreasonable may attempt to question the findings of this theory. So since the genetic code is a language that must have been formed by some intelligent being, the mere extent of dissemination of this code proves that it must have been developed by God Himself. In turn, if God developed a genetic code, it obviously means that God exists.

 

2021: the personally carried by every person and thus empirically irrefutable proof for the existence of God, developed on the basis of findings of Mechanical Engineering and Informatics (Computer Sciences) while published in March 2021 in the township of Petone from New Zealand - means in the township which demonstrates evidence of receiving from God a very special treatment - which proof I described in more detail in items #D1 to #D5 from my web page named "2020life.htm". This proof results from the findings of two disciplines of present technology, namely from Mechanical Engineering and Computer Science - in both of which God allowed me to achieve the position of a professor at four different universities of the world. Mechanical Engineering provides this proof with the finding that NO device nor object with a purely mechanical structure formed exclusively from inanimate matter (i.e. without access to any "soft software" that would control its operation) is able to form just by itself the ability to "self-learn" leading in turn to the emergence of life. On the other hand, the discipline of Informatics (Computer Science) established that the ability to "self-learn" is obtained only by programs composed from some "words" written on an information carrier which gives them the ability to "self-modify" (which fact practically means that this ability to "self-learn" is possessed by e.g. programs of "soul" recorded in memories of so-called "God Drobinas"). So taken together both these findings of the Mechanical Engineering and Informatics (Computer Science) disciplines lead to the discovery, that life could NOT evolve in inanimate matter from our world, but must have arisen in "drobinas of counter-matter" (i.e. in "God Drobinas") from the counter-world - as I described it in item #C5 of the web page named "2020life.htm". In turn, together with these "God Drobinas" that carry them, the seeds (programs) of life must be "breathed in" into our bodies made of matter by God only at the moment of catching the first breath (see (e) from item #H3 of my web page named "2020life.htm"). In turn, because in accordance with the abovementioned findings of these two disciplines, it turns out that it was God who "breathed in" life into all of us, what causes that the following statement which is important for all of us becomes true: "since I am alive, this alone is enough for an irrefutable proof that God exists".

 

In my personal opinion, it is really worth knowing at least about the existence of the two scientifically irrefutable proofs for the existence of God described above, which add to the huge number of other proofs developed by different researchers - and which all together urge: wake up from lethargy, because God exists, and with His countless eyes, He constantly looks for good and for bad (see verse 15:3 from the Biblical "Book of Proverbs"). In turn after learning these proofs, it is worth remembering about them and in our everyday activities to conscientiously implement everything to which they oblige us, and to continue our praying at every opportunity from the remainder part of our lives.

 

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post #333E, which publishes "awakening prayer" about which I do hope that some readers join me in concerted reading it, is an adaptation of the content of "part #W" (i.e. items #W1 to #W7) from my English web page named "humanity.htm" (update of 2021/4/7, or later) and available, among others, at the following addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/humanity.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/humanity.htm

http://gravity.ezyro.com/humanity.htm

http://nirwana.hstn.me/humanity.htm

http://drobina.rf.gd/humanity.htm

http://pajak.org.nz/humanity.htm

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" of the publishing presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

 

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start "menu2.htm" web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this "menu2.htm" web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/humanity.htm , it is enough if in that address the name of the web page "humanity.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "immortality.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/humanity.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/immortality.htm in the address box of a search engine.

 

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #333E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985", and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt)

https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)

https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "text_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

 

Other posts extending and supplementing this #333E with my "awakening prayer":

#332E, 2021/3/5 - Personal proof that "God exists" (#D1 to #D5 in "2020life.htm")

#331E, 2021/2/1 - "Theory of Life of 2020" (#H1 to #H6 in "2020life.htm")

#330E, 2021/1/1 - the truth of the latest findings about God (#I2 in "pajak_jan_uk.htm")

#328E, 2020/11/1 - nirvana political system (#C7 in "nirvana.htm")

#325E and #326E, 2020/8/1 - God Drobinas (#K1 and #K2 in "god_exists.htm")

#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in "fe_cell.htm")

#308E, 2019/3/25 - God as a living program (#A0 in "god_proof.htm")

#296E, 2018/5/1 - My sighting of "Burning Bush" (#J3 in "petone.htm")

#295E, 2018/4/17 - my Cyclic Tables (#J1 to #J4.6 in "propulsion.htm")

#273E, 2016/7/17 - the infinity of the universe (#D4 in "dipolar_gravity.htm")

#272E, 2016/5/30 - ignoring morality ruins research results (#B3 in "portfolio.htm")

#269E, 2016/4/12 - 100% corruption (#E3 in "pajak_for_mp_2017.htm")

#230E, 2013/3/1 - how our reversible time works (#C3 in "immortality.htm")

#151E, 2008/5/15 - incompetence of official atheistic science (#B1 in "ufo_proof.htm")

#117E, 2007/4/7 - self-evolution of God (#B1 in "evolution_pl.htm" and #C5 in "2020life.htm")

 

Let totalizm prevail,

Dr Eng. Jan Pająk

 

kodig : :
mar 30 2021 #333: "Modlitwa budzenia się"...

#333: "Modlitwa budzenia się" na czasy jakie nadchodzą:

 

Motto tego wpisu #333 o numerze przełamującym zło nosiciela 666: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga." (Biblijne wersety: Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25.)

 

#W1. Piękno i mądrość słów wybranych modlitw:

 

Podobnie jak słowa poematów mogą być zarówno piękne jak i mądre, również istnieje wiele modlitw o pięknych i mądrych słowach. Dzięki internetowi obecnie możemy szybko i łatwo je wyszukiwać. Mi osobiście najbardziej imponuje mądrość życiowa zawarta w początkowej części angielskojęzycznej modlitwy z 1951 roku autorstwa niejakiego Reinhold Niebuhr, upowszechnianej pod nazwą The Serenity Prayer (patrz https://www.google.com/search?q=god+grant+me+the+serenity ) - co na język polski jest tłumaczone jako modlitwa o pogodę ducha (patrz https://www.google.pl/search?q=modlitwa+o+pogod%C4%99+ducha ). Piękne i mądre jej słowa stwierdzają: "Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego (w angielskim oryginale: "God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference"). To właśnie z uwagi na mądrość i piękno tych słów, modlitwę ową adoptowali za swoją Anonimowi Alkoholicy (patrz https://www.google.pl/search?q=modlitwa+o+pogod%C4%99+ducha+anonimowego+alkoholika ). Oczywiście, faktycznie to powyższa "modlitwa o pogodę ducha" stanowi streszczone pięknymi słowami zestawienie najważniejszych celów modlenia się wyrażonych w najróżniejszych wersetach Biblii.

 

Z treści Biblii mi osobiście ogromnie imponuje swoją mądrością modlitwa spisana w wersetach 6:9-13 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza". Nam ona zwykle jest znana pod nazwą "Ojcze nasz ...". Katolicka "Biblia Tysiąclecia" przytacza takie jej słowa: "Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Oczywiście, słowa te są tłumaczeniem słów oryginalnej Biblii, stąd odmienne Biblie mogą tłumaczyć je nieco inaczej. Także kiedy w czasach mojej młodości uczyliśmy się katolickiej wersji tej modlitwy na lekcjach katechizmu przygotowującego nas do pierwszej komunii świętej, jej słowa wówczas też były nieco odmienne (można powiedzieć, że używały bardziej "staroświeckiej" polszczyzny, co nieco zmieniało znaczenie jej treści - np. rozważ dawne słowa "bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi" o znaczeniu wyjaśnianym w punkcie #J2.7 strony "smart_tv.htm", używane wówczas zamiast obecnych słów "niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie"). Odnotuj, że tamte dawniejsze jej słowa zawierały w sobie bardzo istotną wiedzę (np. że aby unikać wypaczeń, upadku i zagłady ludzie we wszystkim powinni kopiować rozwiązania wypracowane przez Boga) mądrze nimi zakodowaną przed zbyt łatwym jej rozszyfrowaniem przez leniuchy, nieroby, nieuki, niedowiarki, czy karierowicze wszelkiej maści - tak jak opisuje to (1b) z punktu #H1 strony "2020zycie.htm", która to wiedza z podanej powyżej nowej wersji, niestety, uległa usunięciu (intrygujące, że to powtarzalne usuwanie istotnej wiedzy i rekomendacji z nowoczesnych tłumaczeń Biblii wygląda jakby było celowo przez kogoś wprowadzane i skrycie koordynowane).

 

W kulturze angielskojęzycznej, w tym i w NZ, bardzo powszechna jest krótka modlitwa zmawiana przed posiłkiem, do której referuje się tam jako do saying grace (patrz https://www.google.com/search?q=saying+grace ). Kiedyś w Polsce także ją powszechnie zmawiano, np. pamiętam jak zawsze zmawiał ją mój wyjątkowo religijny dziadek Edward Dzieciątko. Znana jest ona pod nazwą "modlitwa łaski przed posiłkiem" (patrz https://www.google.pl/search?q=Modlitwa+%C5%82aski+przed+posi%C5%82kiem ). Faktycznie to każda rodzina a nawet każda osoba może mieć własną jej wersję. Przykładowo, jej słowa ktoś anonimowo ułożył w następujący wierszyk jaki znalazłem w internecie:

"Boże, dzięki Ci składamy,

za to co spożywać mamy.

Ty nas żywić nie przestajesz,

bądź pochwalony za to, co nam dajesz.

Amen!"

 

Takie modlitwy zawierające piękne słowa i mądre myśli zwykle trzeba zmawiać poprzez ich czytanie. Wszakże oprócz kilku z nich zmawianych najczęściej, jak "Ojcze nasz" czy "modlitwa łaski przed posiłkiem", słów większości nie pamiętamy na codzień. Kiedy zaś nagle o coś się modlimy, sami musimy układać słowa opisujące to o co się modlimy w miarę jak słowa te wypowiadamy. Jednak wcale to NIE oznacza iż Bóg wówczas nas nie słyszy. Wszakże, jak to ujawnia nam werset 15:3 z "Księgi Przysłów" stwierdzający: "Na każym miejscu są oczy Pańskie, dobrych i złych wypatrują" - którego prawdę i działanie wyjaśniłem w (a) z punktu #H3 mojej odmiennej strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm", dzięki stworzeniu wszelkiej "materii" naszego świata fizycznego z "wirów" niezależnie żyjących męskich i żeńskich "Drobin Boga" (patrz #K2 ze strony "god_istnieje.htm") jakie formują sobą jakby indywidualne żyjące "komórki ciała Boga", owe zawarte w każdej z tych Drobin Boga oczy (a także uszy) naszego Boga, są obecne we wszystkich miejscach świata, a nawet w ciałach nas samych. Stąd Bóg zawsze słyszy każdą naszą myśl i widzi każde nasze poruszenie. To dlatego rodzajem modlitwy staje się także wszelkie nabożne myślenie o Bogu w jakiejkowiek chwili. Kiedy zaś swe myśli lub mowę układamy w formę zmawianej modlitwy, wówczas bez względu na to jakimi słowami jesteśmy w stanie ją wyrazić, czy skąd słowa te zaczerpnęliśmy, ciągle Bóg ją rozumie. A właśnie nadeszły czasy zakwalifikowywania i opowiadania się po jednej ze stron, kiedy zarówno czy tylko myślimy o Bogu, albo czy modlimy się do Boga, a nawet czy włączamy Boga do wszystkiego co czynimy, może zadecydować do której z bibilijnych kategorii ludzi będziemy zakwalifikowani.

 

 

#W2. Właśnie nadeszły czasy, kiedy nasze wspólne modlenie się zaczyna być niewypowiedzianie istotne:

 

Nie ma co ukrywać! Każdy z nas oddzielnie, a wszyscy z nas razem, sporo nagrzeszyliśmy. Wszakże każdy z nas indywidualnie, a cała nasza cywilizacja zbiorowo, zwolna odwraca się od Boga, tak że poza rzadkimi okazjami kiedy jakoś "zabłądzimy" do kościoła lub przez przypadek otworzymy jakiś religijny program w telewizji, słowa Bóg już praktycznie niemal nigdy oficjalnie NIE słyszymy. Pomału też zapominamy jak wymawiać słowo Bóg, oraz zapominamy jak wygląda i czego symbolem jest krzyż. Iż tak się dzieje, niezaprzeczalnie jest to osobista wina każdego z nas (włącznie ze mną), a NIE np. tylko grup rządzących nami elit, ateistycznych naukowców, osobistości rozpętujących moce "pieniędzy" (patrz #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm"), czy kapłanów "odrzucających wiedzę" (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") - wszystkim z których to grup swą pasywnością, konformistyczną postawą, oraz brakiem sprzeciwów pozwoliliśmy w naszym imieniu powprowadzać aż tak pożałowania godny stan rzeczy (tak jak wyjaśniam to w punktach #J1 do #J3 swej strony "smart_tv.htm"). Wszakże na bazie zdarzeń zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości oraz analiz empirycznego materiału dowodowego jaki zdarzenia te reprezentują i nam dostarczają, filozofia totalizmu ustaliła, iż każdy z nas jest też osobiście współodpowiedzialny za następstwa wszystkich działań "intelektów grupowych" jakich jest składową, a stąd jest i współtwórcą wszelkiego dobra i zła powodowanego przez te intelekty - po szczegółowsze wyjaśnienia tej naszej zwykle przeaczanej moralnej współodpowiedzialności patrz punkty #E2 i #A2.8 strony "totalizm_pl.htm", albo np. patrz punkt #F2 innej strony o nazwie "karma_pl.htm". Dlatego począwszy od dnia 2021/2/7 podjąłem wypracowywanie i publikowanie na stronie "humanity_pl.htm" tekstu przytoczonej w punkcie #W3 poniżej "modlitwy budzenia się" - napisanie której pozwala mi teraz powtarzalnie ją czytać w wolnych chwilach. Modlitwą tą staram się wyrazić swą nieustającą skruchę, żal za to co niezgodnego z wolą Boga popełniłem, zapewnienie o nieustającej kontynuacji swoich wysiłków naprawy już powstałego zła, oraz nadzieję że Bóg NIE zaprzestanie łaski z jaką uprzednio traktował zarówno moją osobę jak i losy tych bliźnich sytuacje życiowe których leżą mi na sercu, wraz z krajami mojego urodzenia i pracy oraz miejscowościami honorem zamieszkiwania i twórczości w jakich mnie tak hojnie pobłogosławił. Mam też cichą nadzieję, że poprzez otwarte i publiczne ujawnienie treści tej "modlitwy budzenia się" w punkcie #W3 poniżej, stworzę przykład i dodam odwagi otwartego ujawniania swych poglądów tym bliźnim, którzy dotychczas jakby wstydzili się uznawać i publicznie obstawać za naukowymi dowodami iż Bóg istnieje o jakich wypracowaniu i dostępności przypominam i do jakich linkuję w punkcie #W7 tego wpisu #333, a także przeaczali pierwszoplanową rolę jaką Bóg spełnia w życiu każdego z nas. Ponadto liczę, że przekonam tych bliźnich do stania się zwolennikami modlitwy i otwartego uznawania moich naukowych dowodów na istnienie Boga oraz moich odkryć metod zarządzania przez Boga przebiegiem życia każdego z nas - np. tych jakie opisałem w punkcie #J5 strony "petone_pl.htm". Być może zainspiruję też czytających moje publikacje do przyłączenia się do zmawiania tejże modlitwy. Wszakże zgodnie z obietnicą Jezusa z wersetów jakie zacytowałem w "motto" do poniższego punktu #W3, nasze wspólne zmówienie modlitwy podniosłoby moc naszego ukorzenia się przed Bogiem i naszej prośby o łaskę dla siebie, dla naszych bliźnich, oraz naszego miejsca zamieszkania i kraju.

 

Zarówno "covid-19" w latach 2020 i 2021, jak i inne kataklizmy jakie już się nasilają, dowodzą iż najwyższy już czas aby przywrócić przebiegle nam odebraną dawną tradycję aktywnego współdziałania z Bogiem, aby pedantycznie wdrażać wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga, aby we wszystkim powrócić do polegania na Bogu - tak jak czynili to nasi przodkowie, oraz aby zaprzestać wstydzenie się uznawania, że wszystko w naszym życiu zależy od Boga. Jednym zaś ze sposobów jak to uczynić, jest powtarzalne odmawianie odpowiednio sformułowanej modlitwy. Wszakże dobrze sformułowana modlitwa m.in. przypomina i nam czym dla nas jest Bóg, co dla nas czyni i dlaczego my nie odwzajemniamy mu się za to postępowaniem wyłącznie na sposoby jakie zaleca nam opisywanymi w Biblii prawami, oraz dlaczego powinniśmy prosić o wybaczenie i o inspirację do podjęcia faktycznego udoskonalania naszego postępowania i charakteru, oraz nasilania naszej miłości bliźniego i dbałości o stworzoną przez Boga naturę.

 

Moją pracę nad sformułowaniem zacytowanej w następnym punkcie #W3 "modlitwy budzenia się", zainspirowały losy miasta i królestwa Niniwy opisane w Biblii w wersetach 3:4-10 z "Księgi Jonasza". Wszakże w przypadku Niniwy: modlitwy, ukorzenie się, pokuta i zmiana postępowań; spowodowały iż Bóg udzielił im przebaczenia za przeliczne grzechy jakie popełnili. W podobny sposób werset 4:10 z bibilijnego "Listu św. Jakuba Apostoła" obiecuje - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was."

 

Tymczasem nasza cywilizacja właśnie znajduje się w sytuacji Niniwy. Jednocześnie większość z nas, zamiast się uniżyć przed Bogiem, woli się wywyższać udając, że Bóg jakoby NIE istnieje, lub nawet jeszcze gorzej - publicznie postępując tak jakby Bóg NIE istniał. Na przekór też iż szybko nadchodzą zapowiadane moją stroną "2030.htm" oraz naszym filmem "Zgłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) zdarzenia "oczyszczania ludzkości", moje uważne śledzenie co dzieje się na świecie ujawniło np. iż ze wszystkich licznych krajów świata tylko Gruzja (patrz https://www.google.com/search?q=sprinkle+holy+water+streets+Georgia ) jest jedynym państwem jakie oficjalnie uznało koronawirusa za przejaw gniewu i kary Boga - podejmując otwarte, publiczne i powszechnie popierane modły jakie nastawione są na uzyskanie przebaczenia od Boga. A odnotować warto, że Gruzja wcale NIE jest tym krajem który naszkodził najwięcej. Tym bardziej więc reszcie z nas jeszcze bardziej potrzebna jest osobiście zmawiana modlitwa. Przykładowo w przypadku Polski i Polaków modlitwa połączyłaby nas wszystkich razem we wspólnym wysiłku błagania o przebaczenie, łaskę i pomoc Boga w naprawianiu tego co swymi grzechami i tolerowaniem ignorancji oraz odrzucaniem prawdy i wiedzy już popsuliśmy, a także byłaby wyrazem naszej woli uczynienia wszystkiego co wymagane aby Polska przetrwała ten szybko nadchodzący czas próby i oczyszczania, poczym wyłoniła się po nim lepszą niż była uprzednio. Mam więc nadzieję, że poniższą modlitwę zdołałem dopracować do stania się godną wypełnienia intencji dla jakich powstała.

 

Oto więc przytaczam punkt #W3 z treścią mojej "modlitwy budzenia się". Niezależnie od strony "humanity_pl.htm", modlitwę tę zdecydowałem się opublikować także w niniejszym wpisie #333 do blogów totalizmu. Wszakże właśnie nadchodził czas opublikowania na owych blogach tego wpisu numer #333 - czyli wpisu jaki z punktu widzenia numerologii reprezentuje symbolicznie "przełamaną na pół" liczbę 666 reprezentującą złą moc "Antychrysta", a stąd jaki wyraża sobą symboliczną wolę przełamania i pozbycia się zła, które dotychczas trapiło ludzkość (pamiętajmy zaś, że Bóg wkodował w Biblię informację o mocy wybranych liczb - jako przykład rozważmy też święty symbolizm liczby 7). Nad sformułowaniem i dopracowaniem tej "modlitwy budzenia się", ja dr inż. Jan Pająk (autor tego wpisu #333 - patrz strona "pajak_jan.htm") pracowałem od 2021/2/7, z nadzieją iż inne osoby dobrej woli, tak jak inspiruje nas do tego Jezus w wersetach zacytowanych w motto punktu #W3, przyłączą się do jej zmówienia poprzez przeczytanie jej z uwagą, zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem wypełnienia się, poczym podejmą starania uwzgędniania jej treści we wszystkim co czynią. Alternatywnie, można też skorzystać z niniejszego przykładu tej "modlitwy budzenia się" dla napisania własnych jej wersji (np. na swym komputerze) poczym powracania do powtarzalnego ich czytania, wdrażania i udoskonalania w stosownych chwilach.

 

 

#W3. Oto "modlitwa budzenia się" na czasy jakie nadchodzą, do jakiej zmawiania wspólnie ze mną (poprzez jej uważne czytanie ze zrozumieniem i z wewnętrznym życzeniem jej wypełnienia się) zachęcam czytelnika:

 

Motto: "Dalej, zaprawdę, powiadam Wam: Jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich." (Obietnica Jezusa zawarta w wersetach 18:19-20 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" a zacytowana z katolickiej "Biblii Tysiąclecia".)

 

"Stwórco naszego świata oraz Boże wszystkiego co żyje, w tym i mojej osoby. Z zainspirowanej przez Ciebie Biblii wiem, że znasz moje imię. Wiem też iż chociaż zarządzasz naszym gigantycznym światem fizycznym i zajmowaną przez nasz świat częścią rozmiarowo niekończonego przeciw-świata, ciągle z uwagą swymi niezliczonymi oczami i zmysłami śledzisz ruch każdego z ludzi - w tym i mnie, oraz wsłuchujesz się w każdą nawet najskrytszą myśl każdego z nas - w tym i mnie. Wiem też, że znacznie lepiej niż ja sam znasz zarówno wszystko co dobrego czynię, jak i wszystkie moje uchybienia, niedoskonałości i postępki w jakich zawiodłem Cię Boże poprzez złamanie, zlekceważenie, lub przeoczenie tego co Twoje przykazania i prawa nakazują. Przyznaję się, że jestem świadomy jak znacząco nagrzeszyłem. Przyznaję też iż czasami, gdy właśnie doświadczam łaskę jaka wykazuje np. zgodność z przysłowiem 'nie ma takiego złego co by na dobre nie wyszło', pomimo poczucia humoru i rozumienia Twoich Boże intencji nie bardzo potrafię pokazać iż mnie to cieszy - co mam nadzieję mi wybaczysz. Wiem też, że zwolna nadchodzi czas do rozliczenia mnie z tego co uczyniłem i czynię. Wysłuchaj więc Boże niniejszej mojej 'modlitwy budzenia się', w której najpierw pragnę upewnić Cię Ojcze z Nieba i nasz Stwórco, że bardzo żałuję tego co niewłaściwego uczyniłem a czasami nawet w zapomnienu nie potrafię się powstrzymać od ponownego uczynienia, że nasilę swe starania aby udoskonalać swe postępowanie i charakter, oraz że ogromnie liczę na Twoją Boże pomoc i inspirację w uświadamianiu mi moich niewłaściwości i ułomności natychmiast kiedy zaczną się pojawiać, oraz w ujawnianiu mi sposobów jak powinienem zapobiegać ich pojawianiu się, lub je eliminować.

 

Jestem ogromnie wdzięczny mój Boże za łaski i błogosławieństwa jakich od Ciebie już doznałem. Wszakże wiem, że chociaż zarządzasz naszym światem i przeciw-światem (niebem), ciągle ja, maleńki przejściowy pyłek w ogromnym świecie zawdzięczam Ci wszystko co mam, wiem i potrafię. Wszakże dałeś mi życie, ciało i umysł jakimi mogę wiernie Tobie służyć dla dobra bliźnich i natury. Prowadziłeś mnie przez pełne niebezpieczeństw życie. Chroniłeś mnie przed tym co jeszcze bardziej niszczycielskiego mogło mnie spotkać. Pomagałeś mi pozmawać prawdę, potrzebną wiedzę i doświadczenie. Uczyłeś i pozwalałeś mi doświadczać jak odróżniać dobro od zła. Pokazałeś mi zarówno piękno tego co stworzyłeś jak i brzydotę tego co uległo wypaczeniu, a także zwodniczość podszeptów zła. Broniłeś mnie przed popadaniem w ignorancję. Wierzę też, że w każdej chwili jesteś ze mną i czynisz tylko to co w długoczasowym działaniu służy mojemu dobru. Dziękuję Ci więc ogromnie za to czym już mnie błogosławiłeś, oraz mam nadzieję iż Twoje łaski i błogosławieństwa będą kontynuowane.

 

Jestem jednak Boże pełen różnych obaw. Widzę gdzie zmierza świat w jakim przychodzi mi i bliźnim żyć oraz działać. Widzę jak zło coraz bardziej się panoszy i wiem iż albo swym wkładem osobistym tolerującym lub aktywnie szerzącym nieodpowiedzialność, nieprawość, błędy i ignorancję, albo też poprzez swą bierność i konformistyczną postawę, dokładam do owego zła swoją własną kontrybucję. Niewypowiedzianie więc żałuję iż tak postępuję i że bardziej usilnie się nie staram. Liczę też, że powracaniem do czytania tej modlitwy będę sobie przypominał własne nieadekwatności i braki w postępowaniu, zaś te przypomnienia pozwolą mi coraz bardziej unikać postępowania jakie przestaje służyć Twojej Boże chwale ani nie wyrządza dobra moim bliźnim lub naturze. Wiem też i w pełni rozumiem, że jak uprzednio, kiedykolwiek uczynię coś niewłaściwego z czego NIE będę zdawał sobie sprawy, Ty Boże przypomnisz mi o tym w sposób jakiego NIE będę w stanie przeoczyć.

 

Proszę więc Cię Boże o kontynuowanie inspiracji i ukierunkowywania mojego życia. Zainspiruj mnie 'kiedy' i 'jak' powinienem przełamywać się przez moje niedoskonałości i ulepszać swój charakter, oraz dopomóż mi w szybkim znajdowaniu sposobów jak mogę to najefektywniej i najdługotrwalej dokonać. Kontynuuj przepuszczanie mnie przez doświadczenia - wnioski i wyniki jakich będę w stanie obracać na dobro bliźnich i natury oraz na Twoją mój Boże chwałę. Pozwalaj mi też coraz dogłębniej poznawać Ciebie mój Stwórco i Boże, coraz lepiej rozumieć treść Biblii jaką zainspirowałeś, a także rozumieć i wdrażać Twe prawa i rekomendacje jakich pedantycznego przestrzegania powinnienem coraz pilniej się uczyć. Jednocześnie dopomóż mym bliźnim, aby obudzili się z obecnego letargu i braku woli, aby wyzwolili się spod szerzących zakłamanie, krzywdę i upadek złych mocy "pieniędzy" i podjęli wdrażanie budującego prawdę, wzrost, szczęście i dobrobyt "ustroju nirwany", oraz aby byli w stanie zrozumieć dobro wiedzy i prawdy oraz oficjalnie blokowanych wynalazków jakie zrodziły się dzięki Twojej Boże inspiracji, aby zaprzestali dotychczasowego odrzucania wiedzy i prawdy poznanie których ma potencjał wyzwolenia z obecnie zniewalających ich okowów kłamstwa i przyniesienia im szczęścia, zasobności, sprawiedliwości, a także innych istotnych jakości życiowych i aby szukali sposobów jak wiedzę tę i wynalazki mogą przetworzyć we wielkość i wzrost swych rodzin, miejsc zamieszkania, narodu i kraju, oraz aby poprzez lepsze poznanie Ciebie nasz Boże i wierne wypełnianie Twych przykazań, praw i rekomendacji, jak największa ich liczba zdołała przetrwać przez czas pokuty i zapłaty za już popełnione niegodziwości, wypaczenia i błędy, poczym w nowym, lepszym świecie jaki dopiero musi się narodzić i zostać przez ludzi zaakceptowany oraz mądrze i praworządnie wdrożony w życie, mogła budować prawdę, sprawiedliwość, szczęście, ochotniczość, wiedzę i postęp przyszłej ludzkości. Amen!"

 

 

#W4. Jeśli czytelniku uznajesz meryt odnowy którą autor tego wpisu #333 stara się zapoczątkować, dołącz się także do zmówienia podanej w punkcie #Y1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" krótkiej "modlitwy o pokierowanie nas na wiodącą do życia ciasną bramę i wąską drogę":

 

Tę "modlitwę o pokierowanie nas na wiodącą do życia ciasną bramę i wąską drogę" znajdziesz czytelniku w punkcie #Y1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". Tam też w motto do "części #Y" zacytowane są wersety 7:13-14 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" do rekomendacji jakich odwołuje się owa modlitwa. Jeśli więc i ty czytelniku dołączysz do mnie w uważnym przeczytaniu tamtej modlitwy ze zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem wypełnienia się, wówczas będzie nas już wymaganych co najmniej dwoje zgodnie o takie pokierowanie proszących naszego Boga, który jest w niebie.

 

 

#W5. Jeśli czytelniku masz sceptyczną naturę (taką jak ja) wówczas polecam też przeczytanie moich udokumentowań jak badania i gromadzonie wiedzy stopniowo przekonywało mnie do mocy świętego obszaru z Petone, NZ, oddalonego tylko około 400 metrów od mojego mieszkania, jakie chroni Petone (a być może i całą Nową Zelandię) równie mocno jak Częstochowę (a być może i całą Polskę) chroni Jasna Góra:

 

W słoneczne jesienne popołudnie dnia 2018/4/25, na pełnej ludzi plaży z małego miasteczka Petone (patrz https://www.google.co.nz/search?q=celtic+cross+Petone+special+treatment+by+God ) leżącego na przedmieściu nowozelandzkicj stolicy Wellington, objawił mi się płonący krzew (nazywany także krzewem gorejącym patrz https://www.google.pl/search?q=p%C5%82on%C4%85cy+krzew+biblia&oq=krzew+p%C5%82on%C4%85cy i https://www.google.pl/search?q=krzew+gorej%C4%85cy&oq=krzew+gorej%C4%85cy ). Chociaż w wersetach 3:1-5 z "Księgi Wyjścia" w Biblii taki "gorejący krzew" jest wskazywany jako oznaczenie położenia "świętego obszaru", moja wysoce sceptyczna natura, najpierw brała go za wszystko inne niż to czym on faktycznie był - i to na przekór iż po przybyciu do Petone w 2001 roku z ogromnym zachwytem i zdumieniem podjąłem dokumentowanie wprost rzucających mi się w oczy naukowo niewytłumaczalnych niezwykłości tego miasteczka - do zamieszkania w którym zmusiła mnie nieustająca życiowa wędrówka "za chlebem". Na szczęście, ta sama sceptyczna natura zawsze zmusza mnie do powtarzalnego rewidowania całej wiedzy jaką w międzyczasie zgromadziłem na dany temat. W przypadku zaś "płonącego krzewu" z miasteczka Petone wiedza ta już wówczas była ogromna, wysoce wymowna i dobrze udokumentowana. Przykładowo, obejmowała ona oparcie się mojego zbudowanego z cegieł mieszkania w Petonie przed potężnym trzęsieniem ziemi z dnia 2016/11/13 jakie opisałem w punkcie #R2 i pod "Fot. #R2ab" ze strony o nazwie "quake_pl.htm", a jakie w moim mieszkaniu roztrzaskało w kawałki półkę na poprzysyłane mi z Polski książki o UFO (czyżby symbolicznie usiłowało mi to przekazać, że do zawartości tych książek odnosi się powiedzenie iż "nie jest warta papieru na jakim została spisana"), chociaż pozostawiło nadal stojącą obok niej identyczną moją półkę na Biblie i słowniki, oraz jakie zrujnowało aż cały szereg budynków z praktycznie wszystkich miejscowości otaczających Petone chociaż w samym Petone żaden dom NIE został nim zburzony. Powinienem tu dodać, że z powodu mojej "naukowej" sceptyczności, w chwili kiedy owo trzęsienie ziemi zaszło NIE zwróciłem uwagi na niezwykłość faktu, iż z dwóch identycznych półek na książki jakie stały obok siebie w identycznym zorientowaniu, ta która zawierała książki o UFO została roztrzaskana, zaś tej co zawierała równie ciężkie Biblie i słowniki nic się NIE stało. Te różnice w sprawie ich przetrwania kładłem na karb "przypadku" oraz falowej natury trzęsień ziemi w jakich niszczycielskie czynniki układają się w odmienne rozłożenie przestrzenne. Jednak niedawno natknąłem się na widea, jakie pokazują sytuacje kiedy w środku obszarów kompletnie zrujnowanych jakimś nieszczęściem ciągle stoją nietknięte świątynie, te więc widea uświadomiły mi iż przetrwanie mojej półki z Bibliami to wcale NIE jest przypadek (przykład polskojęzycznego wideo z tak ocalałą bazyliką pokazałem jako "Wideo #D3a" z mojej strony internetowej o nazwie "day26_pl.htm", zaś przykład angielskojęzycznego wideo dokumentującego ocalałe wśród ruin meczety linkuję w 2 z punktu #F3 strony "quake_pl.htm"). Inne podobne zdarzenia jakie zawsze omijały Petone wymieniłem w punktach #J1 i #J2 swej strony o nazwie "petone_pl.htm". Pod naporem wyników powtarzalnych analiz tego co faktycznie się dzieje w Petone, stopniowo pokonałem w sobie swój niepotrzebnie "naukowy" sceptycyzm, zaś obecnie sam nieodparcie już wierzę, że w Petone, NZ, w miejscu przy miejscowej plaży oznaczonym pamiątkowym krzyżem celtyckim pokazanym poniżej na "Fot. #W5", istnieje rodzaj "świątyni pod gołym niebem" reprezentującej chrześcijańsko święty obszar o mocy podobnej do tej z polskiej Jasnej Góry (patrz https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99to%C5%9B%C4%87+Jasnej+G%C3%B3ry+dowody ). Wcale też NIE ukrywam tych swych wierzeń, a za pośrednictwem swych opisów z punktu #J3 i dołączonych do nich ilustracji oraz wideów z w/w strony "petone_pl.htm" otwarcie ujawniam je innym do ewentualnego dalszego sceptycznego badania i sprawdzania, lub do ufającego moim badaniom zaakceptowania.

 

Ze swoich obserwacji światopoglądów innych ludzi zdaję sobie sprawę, że tzw. sceptycyzm lub ateizm w sprawach Boga, typowo wynika z faktu iż odwrotnie niż ja, zamiast kontynuować gromadzenie nowej wiedzy na ten temat, inni zadowalają się tym co dawno wcześniej poznali z tylko jednego źródła - a co wprowadziło ich w ów sceptycyzm lub ateizm. Dlatego dla równie sceptycznych jak ja bliźnich mam tu jedną uniwersalną radę: nigdy NIE opierajcie całych swych poglądów na tym co zdołacie dowiedzieć się z tylko jednego źródła, a rozpraszajcie swą ignorancję poprzez czerpanie wiedzy z wielu odmiennych źródeł lub od co najmniej dwóch (a jeszcze lepiej - trzech) światopoglądowo niezwiązanych ze sobą "świadków" - tak jak Biblia nam to zaleca wersetami jakie zinterpretowałem w punkcie #C5 ze swej strony internetowej o nazwie "biblia.htm". Natomiast w sprawach Boga, czerpanie nowej wiedzy warto zaczynać od punktu #I2 z mojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", poczym wiedzę tę poszerzać ze źródeł tam powskazywanych.

 

 

http://pajak.org.nz/nz/celtycki_krzyz_petone.jpg

Fot. #W5: Oto moje zdjęcie pamiątkowego celtyckiego krzyża kamiennego (patrz https://www.google.co.nz/search?q=celtic+cross+Petone+special+treatment+by+God ) wzniesionego przy plaży w Petone.

 

Szereg rzekomych "zbiegów okoliczności" jakich doświadczyłem w Petone zdaje się sugerować, że dziwne zjawiska jakie wyszczególniam i opisuję w punktach #J1 do #J5 strony na nazwie "petone_pl.htm" zapewne dzieją się w związku ze znaczeniem owego krzyża. (W punkcie #J5 wyjaśniam tam szczegółowo, dlaczego w świecie dalekowzrocznie rządzonym przez wszechmogącego Boga za pośrednictwem Omniplanu, NIE istnieje takie coś jak "zbiegi okoliczności", a istnieją wyłącznie wszechstronnie zaplanowane działania Boga.) Przykładowo, ów "płonący krzew", który ja w chwili jego zaobserwowania najpierw wziąłem za plażowego "figla" nudzącej się miejscowej młodzieży, potem zaś za "błędny ognik", a dopiero po pedantycznych badaniach i sprawdzeniach rozpoznałem jako "płonący krzew", pojawił się na plaży koło owego krzyża - czyli w miejscu w którym podczas upamiętnianej tym krzyżem historycznie pierwszej mszy prezbyteriańskiej (chrześcijańskiej) w NZ znajdowałby się ołtarz. Z kolei po przeciwstawnej niż plaża stronie tego krzyża, tj. na wąskim pasie wysuszonej trawy istniejącym pomiędzy obu pasami petońskiej jezdni zwanej "The Esplanade", około lutego 2011 roku wylądowało UFO najmniejszego typu K3, wypalając tam w trawie zarys "serca" powszechnie uznawany jako znak "miłości" - zdjęcie śladów tego lądowania pokazałem na "Fot. #J3c" z w/w strony "petone_pl.htm". Ponadto, od czasu kiedy zobaczyłem koło tego krzyża ów "płonący krzew", odnotowałem kilka dalszych intrygujących zdarzeń, część z których na owej stronie udokumentowałem z pomocą "Fot. #J3def". Osobiście też wierzę, że inne opisywane na tamtej stronie dziwne zjawiska, np. fakt że wokoło Petone skupiło się owych 10 "sprawiedliwych" opisywanych w Biblii i że los (Omniplan) sprawił iż ja tu także zamieszkałem, czy fakt że wszelkie kataklizmy jakie dotykają okoliczne miasta systematycznie pozostawiają Petone nietknięte, też mają jakiś związek ze zdarzeniami i modlitwami upamiętnianymi owym krzyżem. Wszakże werset 3:5 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" zdaje się sugerować, że wydobywanie się ognia z fragmentu wysuszonego krzewu wodorostu, bez spowodowania popalenia ani osmolenia tego krzewu, wskazuje miejsce w Petone będące "ziemią chrześcijańsko świętą" - co wyjaśnia też pochodzenie owych dziwnych zjawisk graniczących z cudami, jakich zachodzenie od dawna już odnotowuję i obserwuję w Petone oraz opisuję na swej stronie o nazwie "petone_pl.htm".

 

 

#W6. Istotność "ochotniczości" oraz "grupowości" ludzkiego działania w zgodzie w przykazaniami i rekomendacjami Boga wyrażonymi w wersetach Biblii:

 

Jeśli uważnie przeanalizować Biblię, to odnotuje się, że umiejętnie zakodowana w nią została znaczna waga czy istotność jaką Bóg przykłada do "ochotnicznego" działania "grupowego" ludzi w pełnej zgodności z przykazaniami i rekomendacjami Boga opisywanymi w Biblii - czyli do działania odwrotnego niż powszechnie wykonywane obecnie działania dla "pieniędzy" i osobistych korzyści, na "rozkaz" lub z powodu bycia do tego zmuszanym, oraz w sposób "łamiący" niemal wszystko co Bóg od nas wymaga. Ową podkreślaną na najróżniejsze sposoby istotność takiego ochotniczego działania grupowego potwierdzają też wszyscy "trzej świadkowie" jakich opisuję w (1) do (1c) z punktu #H1 strony "2020zycie.htm". Przykładowo, Biblia ma umiejętnie ją zakodowaną w sporej liczbie swych wersetów - jako ich przykład rozważ wersety 18:19-20 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza", które zacytowałem w "motto" do punktu #W3 powyżej. Z kolei logicznie wydedukowane ustalenia filozofii totalizmu ujawniają tą istotność np. w punktach #E2, #A2.8, czy nawet #A1 ze strony "totalizm_pl.htm". Najbardziej jednak widoczne podkreślanie tej istotności dostarcza nam empiryczny materiał dowodowy ujawniany wymowami wydarzeń jakie obecnie obserwujemy w otaczającym nas świecie. Jeśli bowiem przeanalizować te wydarzenia, wówczas widoczne zaczyna być, że np. "karma grupowa" wpływa znacznie silniej na losy poszczególnych ludzi niż ich "karma indywidualna" - tak jak na konkretnym przykładzie ilustruje to i wyjaśnia np. punkt #F2 ze strony "karma_pl.htm" czy punkt #B2.2 z innej strony o nazwie "mozajski.htm", czy jak w latach 2020 i 2021 ilustrują to np. posunięcia rządów w sprawie "covid-19". Jeszcze wyraźniej niż "karma grupowa", istotność tą podkreślają zjawiska jakie Bóg zaprogramował aby umożliwiały ludzkości wdrożenie najidealniejszego i najsprawiedliwszego z możliwych, ustroju politycznego krótko streszczonego w #C7 strony "nirvana_pl.htm", a zwanego "ustrój nirwany". Zjawiska wynagradzające produktywną pracę wykonywaną w tym ustroju zostały bowiem tak doskonale zaprojektowane przez Boga, iż NIE tylko całkowicie wyeliminują one źródło większości zła na ziemi jakim są "pieniądze", ale także aby osiągać powszechnie przeżywaną w nim niezwykłą "szczęśliwość zapracowanej nirwany", każdy NIE tylko będzie ochotniczo wykonywał zgodne z przykazaniami i rekomendacjami Boga prace fizyczne, ale także aby choćby tylko wdrożyć ów ustrój nirwany, uprzednio w ochotniczym wysiłku jego demokratycznego wprowadzania musi zgodnie współdziałać większość obywateli wprowadzającego go narodu lub państwa. Na dodatek do powyższego, empirycznie daje się już odnotować, że np. indywidualne działania podejmowane przez pojedyńczych ludzi są w stanie jedynie nieco zmienić losy ich samych - za to działania podejmowane w zgodności z przykazaniami i rekomendacjami Boga przez całe "grupy ludzi" (nawet przez grupy tak małe jak tylko dwuosobowe lub trzyosobowe - patrz powyższe wersety 18:19-20 z "Ew. św. Mateusza" w Biblii) są już w stanie zmienić losy całej ludzkości. Najwyraźniej więc Bóg stara się wychować dla siebie grupę ludzi (tj. "żołnierzy Boga") na których będzie mógł polegać, że chociaż każdy z nich postępuje i "przysparza wiedzę" jako niezależna i indywidualna osobowość twórcza, wszyscy razem ochotniczo działając w ramach "intelektów grupowych" utrzymywanych w spójności i zgodności dzięki pedantycznemu wypełnianiu przykazań i rekomendacji Boga, będą zachowywali się podobnie jak owe "Drobny Boga" - doskonałość i efektywność wzajemnych zesynchronizowań postępowania których ilustrują nam "ptasie chmary" np. szpaków pokazane na "Wideo #H3a" z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm".

 

O tej istotności ochotniczych działań grupowych dla chwały Boga oraz dobra swych bliźnich i natury warto więc zdawać sobie sprawę kiedy w swym życiu podejmujemy jakiekolwiek działanie nastawione na wywarcie wpływu na więcej niż tylko nasze własne losy. Zamiast więc kontynuować typowe dla Polaków postępowanie typu "każdy sobie rzepkę skrobie" dla "pieniędzy" czy innych korzyści lub dla wypełniania "rozkazów", raczej twórzmy "zespoły ludzkie" jakie ochotniczo jednoczą się w zgodnym grupowym wysiłku osiągania nadrzędnych celów w zgodności z intencjami Boga.

 

 

#W7. Do czego zobowiązuje nas fakt, że dostępna jest niezliczona ilość dowodów na istnienie Boga, zaś jedynie autor powyższej "modlitwy budzenia się" zdołał przygotować aż dwa naukowo niepodważalne z nich (w 2007 i w 2021 roku), oba które dodatkowo wzmacniają wymowę ogromnej liczby innych takich dowodów opracowanych przez najróżniejszych badaczy:

 

Planeta Ziemia i ludzkość jest pod kontrolą "złych mocy" - o czym nawet osoby ślepe na to co wokół nich się dzieje ciągle mogą się dowiedzieć z praktycznie niezliczonych źródeł, włącznie z Biblią. Np. po bibilijne referencje do owych "mocy zła" patrz punkt #A3.4 na mojej stronie o nazwie "partia_totalizmu.htm". Z kolei codziennym empirycznym dowodem istnienia i działania mocy zła jest fakt, że ludzkość nadal podporządkowana jest "pieniądzom" i mocom, które "pieniędzmi" zarządzają - chociaż od dziesiątków już lat wiadomo, iż Bóg opracował niewypowiedzianie doskonalszy i zorientowany na powodowanie dobra, zamiast (jak pieniądze) zła, system wynagradzania produktywnej pracy. System ten pod nazwą "ustrój nirwany" skrótowo opisałem w punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm". Pomimo tego wszech-panowania zła, powstała i istnieje już mnogość wysoce przekonywujących i naukowo wyprowadzonych dowodów na istnienie Boga. Jednocześnie brak jest nawet jednego dowodu jaki naukowo byłby w stanie wykazać, że Boga NIE ma - chociaż z punktu widzenia logiki, jeśli czegoś NIE ma, wówczas zawsze w końcu daje się jakoś udowodnić tegoż nieistnienie (jako przykład takiej sytuacji rozważ opisywany w punkcie #D3 strony "2020zycie.htm" przebieg mojego dowodzenia iż 'maszynom i obiektom uformowanym wyłącznie z "nieożywionej materii" NIE można nadać zdolności do "samouczenia się" a stąd do zainicjowania "życia", ponieważ są one pozbawione niezbędnego dla uzyskania owej zdolności dostępu do "miękkiego oprogramowania" złożonego ze "słów" zapisywalnych na, i wymazywalnych z, jakiegoś nośnika informacji'). Niestety, fakt dotychczasowego pozostawania Ziemi i ludzkości pod kontrolą "mocy zła" powoduje, że jeśli ktoś zechce się zapoznać z którymś z owymi przelicznych dowodów na istnienie Boga, wówczas ogromnie trudno mu znaleźć opisy najbardziej przekonywujących z nich. Za to wywodzące się od naukowców napisy w rodzaju "Prawdopodobnie nie ma Boga. Przestań więc się martwić i ciesz się życiem" można czasami zobaczyć nawet na autobusach miejskich - tak jak wyjaśniłem to w (8) z punktu #A2 mojej strony o nazwie "timevehicle_pl.htm". Aby więc ułatwić znajdowanie opisów dowodów, że wbrew propagandzie owych mocy zła jednak już zostało naukowo niepodważalnie udowodnione iż Bóg istnieje, poniżej przytoczę linki i krótkie podsumowanie dwóch z nich - jakie ja sam wypracowałem. (Odnotuj, że pomiędzy latami ich opracowania upłynęła wymowna ilość "ludzkich lat" wynosząca dwa razy liczba 7 - uznawana przez Biblię za świętą.) Obejmują one:

 

2007 rok: naukowo niepodważalny dowód na istnienie Boga jaki wyprowadziłem podczas swej profesury na Uniwerytecie Ajou w Korei metodą logiki matematycznej, i zaraz potem opublikowałem w punktach #G2 i #G3 ze strony o nazwie "god_proof_pl.htm". Dowód ten wyprowadzony został z empirycznego ustalenia nauk biologicznych, że formowaniem się ciał wszelkich istot żyjących zarządza tzw. "kod genetyczny" jaki spełnia wszystkie cechy inteligentnych kodów. Z kolei tzw. "Teoria Komunikacji Claude E. Shannon'a" (patrz https://www.google.pl/search?q=shannon+teoria+komunikacji ) - ustaliła, że wszystkie kody są odmianami języków a wszystkie języki są formowane przez istoty rozumne. Ponieważ zaś owa "Teoria Komunikacji" stworzyła fundamenty naukowe dla aż kilku ogromnie istotnych dyscyplin nauki i techniki jakie już udowodniły swoją poprawność poprzez odniesienie niezliczonych sukcesów wdrożeniowych, przykładowo dla takich dyscyplin jak Informatyka, Nauki Komputerowe, Elektronika, Genetyka, czy niektóre gałęzi Filozofii, stąd jedynie zupełnie pozbawieni zdrowego rozsądku ignoranci mogą usiłować podważać ustalenia tej teorii. Skoro więc kod genetyczny jest językiem jaki musiał być uformowany przez jakąś istotę rozumną, sama tylko rozległość upowszechnienia tego kodu już dowodzi, że musiał on być opracowany przez samego Boga. Jeśli zaś Bóg opracował kod genetyczny, to oczywiście oznacza, że Bóg istnieje.

 

2021 rok: osobiście obnoszony przez każdą osobę i stąd empirycznie niepodważalny dowód na istnienie Boga opracowany na bazie ustaleń Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz opublikowany marcu 2021 roku w otrzymującym od Boga specjalne potraktowanie i opiekę miasteczku Petone z Nowej Zelandii - jaki szczegółowiej opisuję w punktach #D1 do #D5 z mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". Ten dowód wynika z ustaleń aż dwóch dyscyplin dzisiejszej techniki, mianowicie z Inżynierii Mechanicznej i z Informatyki - w których Bóg pozwolił mi osiągnąć pozycje profesora na czterech różnych uniwersytetach świata. Inżynieria Mechaniczne dostarcza temu dowodowi ustalenie, iż żadne urządzenie lub obiekt o czysto mechanicznej budowie uformowanej wyłącznie z nieożywionej materii (tj. pozbawione dostępu do jakiegokolwiek "miękkiego oprogramowania" jakie sterowałoby jego działaniem) NIE jest w stanie uformować w sobie zdolności do "samouczenia się" wiodącej z kolei do powstania życia. Natomiast dyscyplina Informatyki ustaliła, że zdolność do "samouczenia się" uzyskują jedynie programy uformowane z jakichś "słów" zapisywanych na nadającym im możliwość do "samo-modyfikowania się" nośniku informacji (co praktycznie oznacza, że tą zdolność do "samouczenia się" posiadają np. programy "duszy" pozapisywane w pamięciach tzw. "Drobin Boga"). Razem więc wzięte oba te ustalenia dyscyplin Inżynierii Mechanicznej i Informatyki wiodą do odkrycia, że życie NIE mogło wyewoluować się w materii nieożywionej z naszego świata, a musiało powstać w "drobinach przeciw-materii" (tj. w "Drobinach Boga") z przeciw-świata - tak jak opisałem to w #C5 strony "2020zycie.htm". Wraz zaś z przenoszącymi je owymi "Drobinami Boga" zarodki (programy) życia w nasze ciała z materii muszą być "wtchnięte" przez Boga dopiero w momencie złapania pierwszego oddechu (patrz (e) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm"). Ponieważ zaś w zgodzie z w/w ustaleniami owych dwóch dyscyplin, okazuje się iż to Bóg "wtchnął" życie w nas wszystkich, prawdą staje się też stwierdzenie ważne dla każdego z nas, że "skoro ja żyję, samo to wystarcza już za niepodważalny dowód, że Bóg istnieje".

 

Moim osobistym zdaniem naprawdę warto wiedzieć choćby tylko o istnieniu powyżej opisanych dwóch naukowo niepodważalnych dowodów na istnienie Boga, jakie dodają się do ogromnej liczby innych dowodów wypracowanych przez odmiennych badaczy - a jakie wszystkie razem nakłaniają: obudź się z letargu, bo Bóg istnieje, zaś swymi niezliczonymi oczami niustannie wypatruje dobrych i złych (patrz w/w werset 15:3 z bibilijnej "Księgi Przysłów"). Po poznaniu zaś owych dowodów, warto o nich pamiętać i w swych codziennych działaniach sumiennie wdrażać wszystko do czego one nas zobowiązują oraz kontynuować nasze modlenie się przy każdej okazji z pozostałej części naszego życia.

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #333 prezentujący moją "modlitwę budzenia się", z nadzieją że przeczytamy ją wspólnie w zgodności ze sobą, stanowi adaptację treści "części #W" (tj. punktów #W1 do #W7) ze strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 marca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/humanity_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/humanity_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/humanity_pl.htm

http://nirwana.hstn.me/humanity_pl.htm

http://drobina.rf.gd/humanity_pl.htm

http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj wyników moich badań, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "humanity_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "god_proof_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #333, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal 3 NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", 

mojego "ustroju nirwany", mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku")

https://kodig.blogi.pl (o obecnie "spalonej" usłudze)

https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" - 

dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #333:

#332, 2021/3/5 - osobisty dowód iż Bóg istnieje (#D1 do #D5 z "2020zycie.htm")

#331, 2021/2/1 - "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#330, 2021/1/1 - prawda najnowszych ustaleń o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm")

#328, 2020/11/1 - ustrój nirwany (#C7 z "nirvana_pl.htm")

#325 i #326, 2020/8/1 - "Drobiny Boga" (#K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#273, 2016/7/17 - nieskończoność wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#272, 2016/5/30 - pomijanie moralności rujnuje wyniki badań (#B3 z "portfolio_pl.htm")

#117, 2007/4/7 - samo-ewolucja Boga (#B1 z "evolution_pl.htm", #C5 z "2020zycie.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
mar 30 2021 #332E: Here is your personal proof for the...

#332E: Here is your personal proof for the existence of God that you always carry with you

 

Motto: "In order for 'life' to arise, it is necessary that an object or machine acquires the ability to 'self-learn'; in turn for the acquisition of this ability to 'self-learn' it is necessary that, amongst others, it had a program (by religions called 'soul') capable of modifying itself - however the self-production of such a program is impossible in objects or machines formed exclusively of inanimate matter with the characteristics defined by today's official atheistic science: this means, that in order for 'life' to begin or to continue in bodies of organisms formed from inanimate matter, the giver of such a 'self-learning' program (soul) must be God, while 'natural evolution' in previously inanimate matter could never take place" (the conclusion resulting from the discoveries and findings made by my "Theory of Life from 2020" and presented on the web page "2020life.htm").

 

#D1. The "proof for the existence of God" which is carried by every living person, and which results from the truth of the first thesis of the "Theory of Life of 2020" discussed here:

 

As it turns out, you the reader, in yourself carry the scientifically irrefutable proof that God does exist. This proof is the fact that you "live". After all, as I am going to explain it in this post #332E, "without the existence of God, life would NOT exist". So "life" is the simplest, and at the same time deductively verifiable (that is, the most certain) and also available to everyone who lives, evidence that God does exist. Knowing and accepting this evidence, everyone can now be sure that "since I am alive, this alone is enough for an irrefutable proof that God does exist" - as this is already briefly signaled in items #A2 and #C5 on the web page "2020life.htm".

 

Notice that the truth or merit of almost every key information provided in this post #332E (or on my web pages) that is derived from my own research, for example a conclusion that I deduced logically, a new key name that I introduce, an important fact that I established, etc. - which information I present anywhere on my posts or web pages (including this post #332E), I also confirm with the testimony of these "three witnesses" the need for which, and the reliability of which, I discuss in (1) to (1c) from item #H1 on the web page "2020life.htm", only that in order NOT to keep repeating this testimony, I try to confirm it with three witnesses at only one of the repetitions of the repeated key information, while the reader will find it either somewhere on the web page "2020life.htm" or in publications indicated in the place where a given information is discussed, plus additionally find it in sources linked from the Polish web page named "skorowidz.htm" under the "key words" reflecting meaning of this key information.

 

 

#D2. Why the truth of this first thesis of the "Theory of Life of 2020" can only be postulated and proved by a researcher who thoroughly knows both mechanics (i.e. knows the features and operation of hardware formed from "inanimate matter") and computer science - i.e. knows the features and operation of programs encoded in the form of "soft" information (in the Bible called "word"):

 

So why about the evidence for the existence of God discussed here, carried by everyone because it states that "since I am alive, the same provides a scientifically irrefutable evidence that God does exist", we can NOT read either in internet search engines (e.g. in Google) or in numerous books about God that are disseminated by today's religions? I believe that the reason is probably the fact that even the most famous today's experts do not know a simple fact - the signalling of which I included into the motto of the web page "2020zycie.htm" from the beginning of its "part #A", namely that: "gaining the ability to self-learn (including the very ability to develop self-awareness and to initiate life) by the so-called hard, i.e. only hardware (means formed exclusively from inanimate matter) permanently wired systems, is NOT possible". After all, permanently wired hardware systems are unable to self-modify, and moreover, while being deprived of "soft" software, they are NOT able to form writable-erasable memories about which we know that they are absolutely necessary for the operation of today's programmable with "words" computers and all self-learning systems, and we also know that they exist in "drobinas of counter-matter" (i.e. to form memories which in "God Drobinas" are information carriers for the software of "souls"). So in order that such "hardware" systems formed exclusively of inanimate matter could acquire the ability to "self-learn", and thus also to give birth to life, or to continue living, they must also be additionally provided with "soft" software formed exclusively from information (i.e. from biblical "words") written on some information carriers - which is already able to modify itself (as I explain it in item #C5 from the web page "2020life.htm"). So the problem here is that the group of people who can discover the above simple fact that leads to the formulation of this proof carried by everyone because it says "since I live, the same is already scientifically irrefutable empirical proof that God exists", is still very small. This is because someone is needed who knows two research disciplines in depth at the same time - i.e. who knows e.g. mechanics or "mechanical engineering" - which can reveal to him the most important features and behaviours of "inanimate matter", and who also knows informatics or "computer sciences" (e.g. knows the so-called "software engineering" and the principles of operation and development of the self-learning software) - which can reveal to him the most important features and behaviours of "soft" programs and information systems, and who also has an innate inclination to look for (and to notice) whatever escapes the attention of other researchers and has the courage to openly reveal the truth that he discovered in this way. But it just so happens that among priests, and also among the now rare people who objectively research and try to get to know God, so far very rarely, if not at all, there is someone who thoroughly knows these two above research disciplines, and also equally rarely current researchers dare to risk their lucrative position and income for the truth condemned by the "elite cartel" - including condemned by most of today's policymakers and employers. (Note, that it was probably for my promotion of the truth that was inconvenient for some people, that the State Accreditation Committee (PKA) at the Polish Ministry of Science and Higher Education (MNISW) refused to approve me for the position of "Professor of Informatics" which on the basis of my research achievements, previous professorial positions, subjects content from informatics that I previously lectured and professional experience, was offered to me by one of Polish universities.) Fortunately, through some strange "coincidence" and in spite of my determination to search and to reveal truth no matter what repressions it brought onto my shoulders, I still in my career of a university lecturer managed to be employed at two universities of the world as a professor of mechanical engineering, and at two other universities from two different countries - as a professor of informatics, or computer science (or more precisely as a professor of "software engineering"). I also lectured in there a whole lot of subjects in both these disciplines. Furthermore, probably God gave me the talent to "see what others overlook" and the courage to reveal the truth that I established. No wonder then, that this shockingly simple proof for the existence of God did NOT escape my attention, when, starting from 1st January 2021, I began writing down the "Theory of Life of 2020" that clarified itself shortly earlier in my mind. Most importantly, with logical deduction I can also justify "why" it is true that "without the existence of God, life would NOT exist". I am going to write down this justification below in item #D3 of this post #332E, trying to use easy to understand and known to almost everyone examples and comparisons. I am also sure, that if I had enough free time to refresh my memory of quite difficult to remember for a long time detailed knowledge from the discipline "mathematical logic" which I lectured at the time of my professorship at Ajou University in Korea in 2007, then I would certainly be able to develop also the scientifically irrefutable formal proof which confirms that "without the existence of God, life would NOT exist" (unfortunately, I always have a chronic shortage of free time - hence the challenge to young scientists from item #D5 below in this post #332E).

 

 

#D3. The evolution of life in inanimate matter is impossible due to the reason that can be easily learned by mechanical engineers and computer scientists, namely that from only inanimate matter itself (i.e. without adding the software of "soul" into it), it is NOT possible to self-form or to purposely build a system capable of "self-learning":

 

Both the "official atheistic science" and the majority of people believe that everything that surrounds us, and also our body, is formed from a substance called "matter" - which according to the official science supposedly is characterized by an unchanging set of attributes and is to be subject to the same "laws of nature". And so they all believe that from this supposedly homogeneous matter are formed e.g.: galaxies, suns, planets, oceans, atmosphere, food that we eat, as well as our bodies and all other living creatures. But if one learns thoroughly the knowledge from several present disciplines, including mechanics and informatics (computer sciences), then one discovers that there are two drastically different types of matter, i.e. "inanimate" and "animate". Each of them is also so significantly different from the other, that it deserves to be called with a different name and to be regarded as a completely different substance governed by different set of laws. From the "inanimate" matter is formed only everything that is deprived of life - e.g. isotopes, coal, dinosaur bones, crude oil, rocks, soil, air, all machines and structures made by humans, etc. In turn from the "animate" matter is formed everything that is alive. However, after the death, the bodies of all living creatures transform again into inanimate matter (which transformation confirms that it is the "God Drobina" which enriches them with "self-learning" programs of the "soul", while escapes from the body at the time of death - means that all this happens exactly as the Bible informs us about, while as repeats (f) from item #H3 of the web page "2020life.htm").

 

Both these kinds of matter (i.e. inanimate and animate) behave completely differently and obey other kinds of laws pre-programmed for them by God. For example, "inanimate" matter ages according to the elapse of so-called "irreversible absolute time of the universe" brief descriptions of which I provided, amongst others, in item #G4 from my web page named "dipolar_gravity.htm". It behaves in accordance with the definitions of "matter" disseminated by the old "official atheistic science". In turn in analysis from the point of view of the discipline of informatics or computer science it manifests all the features of the "pure hardware" which is deprived of the "software" that governs over its behaviour, and thus if made of inanimate matter objects implement some "algorithm" of their operation, then this algorithm is "permanently wired" into them (i.e. their algorithm or program of work cannot be modified by itself). 

 

In turn the "animate" matter ages according to the elapse of so-called "reversible software time" which was artificially pre-programmed by God and thus which enables shifting people back in time while according to e.g. verses 3:8 from the biblical "2 Letter of St. Peter the Apostle" and 90:4 from the biblical "Book of Psalms" it elapses at least 365000 times slower than the time in which inanimate matter is aging. Animate matter also does NOT fulfil the definition of "matter" disseminated by the old "official atheistic science", because being animate it is able to break practically all so-called the "laws of nature" discovered and written down by this old science. For example, "laws of nature" are openly broken by the feats of bodies of Chinese "kung-fu masters" from the Chinese school "Shaolin" - which I described, amongst others, in item #K2 from my web page named "god_exists.htm". These laws were also clearly broken by the actions of a Latvian stonemason named Edward Leedskalnin (1887/1/12 - 1951/12/7 - see https://www.google.la/search?q=edward+leedskalnin ), who almost with his bare hands, alone, mysteriously, at night, built the entire so-called Coral Castle in Florida, USA (see https://www.youtube.com/results?search_query=coral+castle ) - means built the huge Coral Castle bordering on a miracle - an explanation of the probable principle of building which through the use of counter-matter software is described in (H) from item #J4.5 of my web page named "propulsion.htm". Laws of nature are also broken by the syntheses of calcium from mica by organisms of hens from the region of Brittany - which "cold synthesis of the calcium element" is described in (b) from subsection J2.2.2 of my Polish monograph [1/3] free available via the web page named "tekst_1_3.htm". Snakes are another creatures that break the laws of nature. This is because some species of them, for example the Polish "grass snake" or the Central American "anaconda", are able to remotely hypnotize their victims - which ability in the case of the grass snake personally I have seen as a little boy and described in item #F2 from my web page named "stawczyk_uk.htm". In turn my analyzes of the information available to me about the Polish snake, "Smooth snake", suggest that it can change the speed of the elapse of time - for details see item #F3 on the abovementioned web page "stawczyk_uk.htm". Almost everyone of us probably also heard about phenomena of telekinesis and psychokinesis induced by people - the work of which was even demonstrated to me, but the existence of which the "official atheistic science" also denies with a similar ferocity as it does NOT recognize the existence of relatively well-researched human telepathy. Furthermore, the animate matter in the analyzes carried out from the point of view of the discipline of informatics or computer science displays all features of the "hardware-software system" described in item #C5 of the web page "2020life.htm", means the system which, apart from "bodies" formed from matter, also has a "soul" with features of "soft software" made up of "words" that governs over behaviour of this body. Thus, if bodies made of animate matter implement some "algorithm" of actions, then their "self-learning" program automatically updates the previously accumulated knowledge in them (i.e. this program modifies itself).

 

The existence of two drastically different types of matter (i.e. inanimate and animate), combined with the apparent lack of knowledge on this subject by even the greatest experts of today, causes them to indiscriminately persuade others, and often to believe in it by themselves, that the evolution of life in objects or devices formed from inanimate matter is possible. Probably also ignorant opponents of the results of my research just because of this existence of two drastically different types of matter, will continue to attack these my explanations, on purpose "overlooking" the fact that if they use any example or phenomenon that works (occurs) in living creatures, then the "matter" about which they will express themselves in their attacks will be "animate", that is, having a "soul" and thus, from the point of view of informatics or computer sciences, already provided with programs capable of self-modification. Therefore, if anything is deduced about the evolution of life in matter, then the special attention should be paid that the considerations are carried out just for inanimate matter - means for such matter which is only recognized and still defined by the old "official atheistic science" and for which I prepared my following justifications that it alone is NOT capable of self-modifying programs of its operation (and thus to evolve or continue life). After all, in order to prove that the evolution took place, the matter in which life would then arise, would have to be dead and only awaiting revival (animation) - and NOT already animate and thus having "soft" software although the existence of this software the old "official atheistic science" has neither recognized nor yet has discovered (the same as it is with the software hidden in DNA that controls the passage of our life through the "reversible software time", the existence of which is confirmed in a coded manner by the verses of the Bible interpreted in items #B4, #B4.1 and #D5 to #D5.2 of my web page named "immortality.htm", but about which the official atheistic science neither has nor wants to have the proverbial "slightest idea" in spite that the web page "immortality.htm" informs about its existence starting from 2008/11/9).

 

So if from the above-described point of view of today's knowledge from the disciplines of mechanics and informatics or computer science we define what is any known to humanity "living being", then it turns out that every "living being" with a body made of matter must meet the definition of a "self-learning hardware-software system". This in turn means, that in order to be able to "live", every living creature must have both a hardware "body" which is so "constructed" as to support the accumulation of knowledge in the self-learning programs contained in it, and also must have formulated from "words" soft "programs" which are so designed that they have the ability to "self-learn", means to modify and to self-improve themselves (by religions these programs are called "soul", while I describe them in parts #C, #D and #H of the web page "2020life.htm"). This necessity for the existence of both a hardware "body" as well as a "soul" containing soft "self-learning" programs (means modifying and improving themselves) remains true for everything that lives in our world of matter, starting with us people - who learn during all their lives beginning from the moment of catching the first breath and ending with the moment of death, through all animals and insects (perhaps the reader has ever heard about the so-called "flea circuses" (see https://www.google.com/search?q=flea+circuses ) or "flea-catchers" that existed in the past, one of which I mention in item #D1 from my web page named "cielcza_uk.htm" - their former existence proves, among others, that even insects also have the ability to "learn"), and ending with the "covid-19" live viruses that plague the world in 2020 and 2021, the ability to "learn" of which is manifested in their capability to form increasingly infectious variants. Of course, in practice, in every living creature formed from "animate matter", both its hardware component and its software component, can be designed in many different ways. This is why we have such a variety of living creatures on Earth. For example, in a software component this modification and self-improvement in highly advanced self-learning systems can be accomplished through modifying the code of self-learning programs. In more primitive systems - through changes in remembered data (in human programs - through changes in the contents of "data files" used by them) in which the self-learned knowledge is stored. But the final "fruits" of this self-modification and self-improvement will always be the same. Namely, as the self-learning progresses, all behaviours and reactions of the entire self-learning hardware-software system will be increasingly more perfect.

 

At this point it is worth mentioning that the defining of every "living being" by the "Theory of Life from 2020" discussed here, as a perfectly functioning "self-learning hardware-software system" provides the additional confirmation of truth of that mentioned in second thesis from item #A2 of the web page "2020life.htm" the brilliant "Theory of Superior Beings" developed by a Polish writer named "Adam Wiśniewski" and more comprehensively presented in item #I6 from my web page named "mozajski_uk.htm". Note in that item #I6 the additional extension of the Theory of Superior Beings with the finding established during my research - which findings adds the essential explanation omitted by Adam Wiśniewski. This my finding states that "knowledge" is just what "eats" Superior Being which is above the level of people. So the truth of the "Theory of Superior Beings" results also from the above definition of a "living being" because the "product" (or as the Bible states - "fruit") of life of every "hardware-software self-learning system" is always the "knowledge" that it accumulates. Thus, through the "pursue of knowledge" each "living being" fulfils the basic repeatable principle of Adam Wiśniewski's genius "Theory of Superior Beings", namely it fulfils the principle that every "living being" generates "food" (in the case of people it generates "knowledge") for its "Superior Being" (in case of people - for God), as I try to emphasize this and explain it in [I] from item #H2 and in "part #W" from the web page "2020life.htm" - where I also explain the most important consequences of the fact that people were mainly created so that they continually "pursue of knowledge".

 

However, there is a serious problem with defining a "living being" formed of matter as a "self-learning hardware-software system". Perhaps this problem will create one more reason why the present "official atheistic science" voluntarily, means without being forced to do so, will NOT disseminate the above-mentioned short definition of a "living creature". This is because it turns out that scientists from both these disciplines of mechanics and informatics or computer science either "overlooked" all this time, or on purpose now hide the fact that to no object or device formed exclusively of matter defined as matter is currently defined by the "official atheistic science", it is possible to endow the ability to "self-learn". (Notice that the "official atheistic science" defines "matter" as supposedly the only and exclusive substance that fills the entire universe, and thus supposedly NOT created in the manner described in item #I2 from the web page named "pajak_jan_uk.htm" from whirls of another originally existing substance in the Bible called "The Ancient of Days" while in my publications described under the names: "drobinas of counter-matter" for times preceding the self-evolution of God's programs in them, and "God Drobinas" for times that occurred after the self-evolution of God's programs in them.) This practically means that to any creation formed from "inanimate matter" and intended to be transformed into a "living being", it is NOT possible to be given the ability to evolve "life" in itself. In other words, today's mechanical engineers and computer scientists either overlook or hide from the rest of the world the information screamingly revealed by their disciplines, namely that the process of "natural evolution" as defined by today's "official atheistic science" is impossible.

 

Learning about this impossibility of "natural evolution" is a consequence of the truth of the first and most important thesis described in #A2 on the web page "2020life.htm" about the "Theory of Life of 2020". So in order NOT to be groundless about the truth of this thesis, in this item #D3 of the post #332E on a simple example I am going to explain below "why" bodies or machines formed exclusively of inanimate matter and NOT having any software (i.e. no any "soul"), just by themselves (means without the participation of God) they are NOT able to acquire the ability to "self-learn" and hence the ability to initiate life. Then in the next item #D4 of this post #332E I am going to discuss also the most important consequences that result from this fact - e.g. the consequence that "if God did NOT exist, life would NOT exist either". In turn together with other descriptions of the web page "2020life.htm", especially from its parts #H and #C, this item #D3 of post #332E justifies the absolute truth of the conclusions of parts #A of the web page "2020life.htm" and of this post #332E, namely the conclusion that each one of us carries inside his own personal and absolutely certain proof for the existence of God, because in the situation that it is true that "if God did NOT exist, also life would NOT exist", must also be true the statement that "since I am alive, the same fact already provides an irrefutable proof that God does exist".

 

In item #C5 from the web page "2020life.htm" I described the "initial conditions" existing for an infinite length of time in the infinitively extending the counter-world, which conditions led to the self-evolution in the first two "drobinas of counter-matter" of correctly functioning "self-learning" software and the "embryos of self-awareness" - which in turn led to the emergence and spread of "life". Unfortunately, the "initial conditions" that would exist in the hypothetical "world of inanimate matter" in which we would live if God did NOT exist and thus if our "world of matter" was deprived of access to "self-learning software", would be just opposite to these "initial conditions" that already for around half of eternity prevailed in the counter-world. In turn this complete opposite of the initial conditions in both these worlds means that in spite of the possibility of self-emergence of life in the counter-world, the self-emergence of life in our world of matter is absolutely impossible - contrary to what ignorantly claims the institution of our old "official atheistic science".

 

So let us investigate "if" and "why" any purely "hardware" systems, i.e. such in which everything that happens results only from the operation of machines or objects that implement programs permanently wired into inanimate matter (i.e. machines or objects that do NOT have access to "soft" programs formed from information stored on some carrier of information or carrier of "words" and thus capable of "self-modifying") are NOT able to become "self-learning" systems, means they are NOT able to create a "hardware" equivalent for the "soul" and thus lead to the creation of "life". In order to carry out such an investigation 'let us assume the existence of a purely hypothetical "world of inanimate matter" in which there is NO God and there are NO "soft" programs formed from "soft" (i.e. allowing "self-modification") information stored on some information carrier'. In other words, let us assume the existence of the "initial state" of a hypothetical world composed entirely of inanimate matter - about which our "official atheistic science" claims that such a world was our world at the time preceding the evolution of the first life in it. From the time when I was still lecturing at universities, I know that it is easiest to explain it on the examples of mechanical machines understandable to everyone. Hence, "what", "how" and "why" would happen in such a world, I will try to explain on known to everyone mechanical machines, although the conclusions that will arise from my considerations remain valid for all permanently wired systems (as only those can be build from only the inanimate matter), which would NOT have access to "soft" computer software that controls them in any way and is stored on some information carrier.

 

In such a purely "hardware" system as the one defined above, still it is possible to create or distinguish elements capable of fulfilling a certain kind of functions necessary also for the operation of any programs. For example, a mechanical so-called "cam" which can be found e.g. in the majority of present cars, is an equivalent of "subroutine" - because it is able to cause a specific sequence of actions. In turn e.g. a "crankshaft" from a multi-cylinder internal combustion engine (this propelled by the "dirty fuels" which "free clean energy devices" will be able to get rid of) is an equivalent of "selection" (i.e. the equivalent of "if" commands from programming languages) - because it allows to choose what actions are to be carried out in what order. So although it is extremely difficult to imagine how such complicated elements could arise in our hypothetical world by a complete coincidence, and in addition they could then assemble themselves into some logically operating machine, e.g. in the shape of a "robot", which by another accident can already walk (e.g. on the plain surface), has senses - thus, for example, it sees what is happening around it, and has access to the energy source that drives its operation, let us assume that such a "robot" somehow managed to arise by itself within trillion of trillions years. So it walks around its hypothetical world made of inanimate matter and suddenly encounters e.g. a mountain slope. However, in order to climb this mountain, it must learn a new skill of climbing along the slope of the mountain. But so far it only knows how to walk, for example, along the plain. So in order to learn something new, it must modify the "walking program" that is permanently wired into it. In turn such a wiring would require that either some of its elements be replaced with others, or that it disintegrates into its elementary parts, and then reassembles itself anew after the next portion of trillions of years. Unfortunately, none of these possibilities is practically possible without the participation of some "superior intelligence" which would supervise and implement it (i.e. without God, or without already living and logically thinking man). But even when we omit the question how such a "robot" would be able to reassemble itself together for its first and second skills, still this "robot" created exclusively from "inanimate matter" would NOT be able to further "self-learn" - because it would NOT be able to modify by itself the program of its operation. In turn, without the self-generation of the ability to "self-learn", any self-produced hardware formed exclusively from inanimate matter is NOT capable of initiating "life" in inanimate matter. Please also notice here, that if instead of the simplest to explain to the reader the above "robot" any other object formed of inanimate matter is considered, e.g. considered is a "cell" similar to cells which support life in living creatures - the operation of even the simplest of which is indescribably more complicated than the operation of even the most perfect present robot built by humans, then it also turns out that by starting their formation from the still inanimate matter, it is also absolutely NOT possible for such a cell to acquire the ability to "self-learn", and thus also to work and to initiate life.

 

Of course, the lack of the required superior intelligence that implements the absolutely necessary for "self-learning" changes of permanently wired programs that control the operation of such material devices that would require the acquisition of the ability to "self-learn", is only one of a number of various reasons, which would make practically impossible the self-creation of purely "hardware" machines which "would learn by themselves" and thus potentially would be able to initiate life. Other reasons include, for example, the impossibility of accidental creation and assembly of elements of such machines, lack of access to energy that would drive their operation, too short existence of our world of matter which prevents purely accidental self-assembly of "self-learning machines", and most importantly, the inability that just by itself, means without the participation of software and building materials owned by God, come to existence such a hypothetical world composed exclusively of inanimate matter.

 

I do hope that even the readers less familiar with the operation of machines and programs will understand the irrefutable importance of the arguments presented above. Understanding these scientifically irrefutable arguments shows that it is absolutely absurd what the old "official atheistic science" tells us, namely that the hardware only (and thus always permanently wired) systems made of inanimate matter are able to become "self-learning", i.e. evolve "life". Simultaneously, our learning of the above deductions and facts shows us also the truth of the statements contained in "part #A" of the web page "2020life.htm", namely that "without the existence of God, there would NOT be life in our world of matter" - which in turn confirms the truth of the personal proof for the existence of God in every person and being, guaranteeing to each of us humans that "since you are alive, this sole fact already provides the scientifically irrefutable proof that God does exist".

 

 

#D4. What are the consequences of proving that the first thesis of the "Theory of Life of 2020" discussed here expresses the irrefutable truth:

 

The reader may ask himself a question: why risk promoting or even just considering nowadays such an unpopular truth as the one contained in the facts and findings described in this post #332E, if it does NOT change the position of the institution of old "official atheistic science"? Means, why even try to repair our scientifically ruined world, since the "official atheistic science" will either ignore what is disclosed here, or block it from disseminating, or quickly contradict it with some false arguments or examples, which instead of discussing the events occurring in still "inanimate matter", will use deceptive examples originating from "animate matter" or will refer to any living creature that lives because God has already "breathed" the "soul" into it, and thus it is able to "self-learn" through modifying the "software" contained in it that controls its life? The answer is simple: because this truth indicates another lie and a serious omission or deliberate ignoring of the already existing and available for a long time knowledge, which additionally discredits this wrongly for humanity operating monopolistic "official atheistic science". Thus, the truth is bringing closer the day when people begin to be so determined by the deviations and collapses caused by this monopolistic institution, that finally they will bring to life the first truth-based universities that implement the new "totaliztic science" - goals, scientific foundations and an extremely urgent need for official establishment of which is described in publications of totalizm - e.g. see "part #C" from the web page named "telekinetics.htm". In turn, after the emergence of universities operating according to canons of this new "totaliztic science", the humanity finally starts to recover from the collapse to-date, while the truth that has been silenced so far will slowly begin the winning.

 

After all, it must be remembered that my "Theory of Everything of 1985" (also called the "Concept of Dipolar Gravity") so vehemently blocked and carefully hidden in the Internet, allowed to develop {1} a whole range of scientific discoveries and inventions, which in other times and situations would be considered groundbreaking and would change the course followed by the entire humanity, means which if they were the proverbial "straws" then until today they should "bend the back of even the most stubborn camel". And so one of the groups of such discoveries and inventions resulting from my Theory of Everything was contributed {2} by the extension of the "Cyclic Table for Propelling Devices" (see https://www.google.com/search?q=Jan+Pajak+Cyclic+Table+Propelling ) by further future technical eras described in items #J4.4 to #J4.6 from the web page named "propulsion.htm", while illustrated below in "Tab. #D4". In turn this extension of the number of technical eras described in it reveals a huge number (difficult even to imagine by present scientists) of future technical devices which will make the humanity indescribably advanced and powerful - in spite that the old "official atheistic science" already acts as if all knowledge remains already researched and discovered. Another group of such discoveries was brought {3} by the Theory of Everything of 1985 itself, which opened for humanity an insight into a completely different universe than the universe defined by the official atheistic science. This different universe is ruled by dipolar gravity (means NOT by monopolar gravity, which still falsely is told by the official atheistic science), it extends infinitely in at least four linear dimensions and thus it neither expands nor shrinks (as it is described in item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm"), exists for an infinitely long time, our world of matter is in it artificially created by God from an intelligent substance existing in another world called the "counter-world" (in which God lives), God created all living creatures in it, every living creature with a body made of matter received life in it due to breathing into it a "God Drobina" containing a "soul", while the life of these material living creatures elapses in the "reversible software time" created by God, which allows people to travel through time. So these numerous truths about the universe, determined due to the recognition of my Dipolar Gravity (see the web page "1985_theory_of_everything.htm"), in almost everything state the exact opposite of what the "official atheistic science" tells us with the help of its definitively erroneous "big bang theory", "theory of natural evolution", or "theory of relativity". In turn we know, that whenever two statements tell us their opposite, one of them is just a lie. Still other my discoveries and inventions that correct the lies to-date of the "official atheistic science" include, amongst others: {4} self-evolution of life in the counter-world, NOT in our "world of matter" - as described in more details in items #C5 and #H3 on the web page "2020life.htm", while which clearly shows the absurdity of the "theory of natural evolution" that this science teaches us, which locates the origin of life in inanimate matter; {5} the possibility of building "perpetual motion" motors and propulsors and "free clean energy generators", already confirmed by the existing prototypes, described e.g. in item #B3 from my web page named "fe_cell.htm", but about which until today official science claims that they can NOT be built because they supposedly break alleged "laws of thermodynamics", while the implementation of which into mass production is still strenuously blocked by these five institutions of the "elite cartel", which keep humanity in the darkness, in enslavement, and in subordination to the power of money, and which I am describing, amongst others, in item #J2.5 of the web page "smart_tvs.htm"; they also do include for example {6} the principle of operation of the simplest "time vehicles" described in items #B4, #B4.1 and #D5 to #D5.2, from the web page named "immortality.htm" which reveals the absurdity of statements from the "theory of relativity" with its distorted idea of the operation of time - still adhered to and taught to people by the "official atheistic science" as if it is correct. Of course, the number of my breakthrough discoveries and inventions similar to the above {1} to {6} is so huge, that it would be enough to develop almost all subjects that initially require teaching at a typical technical university (the reader can learn at least the most important among them, e.g. from item #I2 of my authobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm" or by looking at links leading to them from the Polish web page named "skorowidz.htm").

 

The learning and recognition of the content of the deductions presented here can also be a source of a personal and easy to understand proof for the existence of God, very important for every reader. After all, my irrefutable formal proof for the existence of God, which I presented in items #G2 and #G3 of the web page named "god_proof.htm" is not understandable to everyone, also NOT everyone has the knowledge which allows to recognize it. Furthermore, the courses of explanations from formal scientific proofs are usually very difficult to remember, because their arguments seem complicated, and the possibility of repeating them rarely happens to someone. But the case is different with the personal proof which I am discussing in this post #332E. After all, it is simple, and each of us always carries it everywhere. This is because this proof states: "since I live, the same is already an empirical irrefutable proof that God does exist". Furthermore, this irrefutable proof confirms the certainty of actual existence of God - means it provides to each one of us the certainty of the most important knowledge. Therefore, in my opinion, it was really worth getting to know this post #332E, then to remember this proof and implement in our lives everything to which it obliges us in every moment of the rest of our lives.

 

 

http://pajak.org.nz/cr/e6_cyclic_tab_prop.jpg

Tab. #D4: Here is the "Cyclic Table in the Development of Earth Propelling Devices" with six consecutive "technical eras" (click on the illustration of this table to be able to see it enlarged). Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk. Descriptions of principles of operation of propelling devices that make up this table (including also those to be constructed in the distant future) are provided in items #J4.1 to #J4.6 from my web page named "propulsion.htm" - where it is also originally published as "Tab. #J4ab". The above illustration of this table was graphically improved by my friend, Mr. Dominik Myrcik, with whom we together also prepared a half-hour film distributed for free on YouTube under the title "Future Propulsions", available at https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . This film/video illustrates the operation of all major future propelling devices listed in the above table. It is thanks to the graphic talent of Mr. Dominik Myrcik that the computer graphics of the above table obtained such a spectacular appearance.

 

Similarly as the well-known Mendeleev's Table (also known as "the periodic table of elements") reveals the regularities contained in the structure of atoms, the above "Cyclic Table for Propelling Devices" illustrates the repetitive rules governing over the designs and principles of operation of successive propelling devices invented and built on Earth. For example, my Theory of Everything of 1985 (see the web page "dipolar_gravity.htm") revealed to us that there are three separate worlds in the universe, i.e. (I) our "world of matter", (II) the world of intelligent counter-matter, and (III) the virtual world contained in memory of intelligent counter-matter. (Notice that in our part of the universe this "counter-matter" consists of countless living, thinking, counter-material so-called "God Drobinas", slightly wider descriptions of which I provided in item #I2 from my web page named "pajak_jan_uk.htm".) This is just because of the existence of these three worlds that the above Cyclic Table for Propelling Devices indicates that humanity is going to build propulsion systems that belong to as many as six increasingly more advanced "technical eras", while each of the above three worlds will provide a working modium and principles of operation for as many as two subsequent of these eras - which in the illustration above are marked with the same level of shading. And so, our (I) "world of matter" has already allowed for the construction of the motors and propulsors for eras marked 1 and 2 - which above are the most intensely shaded brown. The working medium in these eras 1 and 2 is the force interactions formed by matter. In turn (II) the "counter-world", allows to build propulsion systems from eras 3 and 4 - above shaded slightly brighter. The working medium in them are the force interactions formed by counter-matter, means e.g. by magnetic field (which is the circulation of counter-matter) or e.g. by telekinesis. Finally (III) "virtual world" allows us to build propulsion systems for eras 5 and 6 - above shaded most brightly. In these most advanced eras, the working medium are the execution abilities of programs contained in the memories of the so-called "God Drobinas" means former "drobinas of counter-matter". The construction of propulsion systems from these highest 5th and 6th eras will give into the hands of people the powers and capabilities almost equal to the powers and capabilities of God - no wonder that on creatures or people who are allowed to use these propulsion systems, God imposes extremely high moral requirements. It is also worth noting here, that particular eras of the above Cyclic Table reveal also another important regularity. Namely, that the first era from each pair of eras of propulsion systems built for the working medium originating from a given world (i.e. built for the use of interactions of (I) matter, (II) counter-matter, and (III) programs from "God Drobinas") - that is, the era 1, 3 and 5, uses the natural forms of working medium that are produced by the surrounding reality. In turn every second era from each pair of eras of these propulsion systems - means the era 2, 4 and 6, already uses a working medium with an additionally enhanced power of work, which is artificially produced by devices constructed with human hands. However, this another important regularity so-far is NOT illustrated on the above table, because its informative, pleasing for eyes, and harmonious illustration is a very big artistic and graphic challenge. However, knowing about the difficulties of making such an illustration, my friend Dominik Myrcik already volunteered to make it in the future - only that so far and for several further months he is very busy with another important project. So let us keep our fingers crossed that with this artistically ambitious presentation he will achieve equally great success - as he has already achieved with a graphically spectacular emphasis of regularities in the above version of this table.

 

The above extended table was developed on March 17, 2018 and it represents the fourth, extended form of these tables, which I developed in my life. An essential feature of this fourth in turn formulation of these tables was that two next "technical eras" of humanity were included into it, i.e. the fifth and sixth era. In these highest for humanity "technical eras", the generation of propelling effects will depend on the use of propelling capabilities of the ever-moving "counter-matter" from the counter-world. These capabilities will be triggered either through the use of already existing programs contained in memories of this "counter-matter" (in era 5), or by programming the counter-matter anew (in era 6). The development of principles of operation of propulsion systems of this fifth and sixth "technical era" became possible due to my previous theoretical development of the so-called "Omniplan" - which God uses to control events in our physical world of matter, and also due to the empirical confirmation of the correctness of knowledge about the Omniplan through careful analysis of a number of "perpetual motion machines" already built in 2017 and working correctly, described in more detail in item #B3 from my web page named "fe_cell.htm" and in items #J1 and #J2 from another web page named "free_energy.htm" as well as in items #D3 and #A0 from the web page named "god_proof.htm". This "Omniplan" is described more comprehensively in items #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named "immortality.htm". Furthermore, in item #D3 of the web page "god_proof.htm", and in subsection G1 of my monograph [12] (in the Polish language - available via the web page "tekst_12.htm") prepared in 2018, I additionally supplemented the descriptions of the "Omniplan" with the explanation of the role of the "fourth dimension" of the counter-world in the principles of operation of artificially pre-programmed by God, the so-called the "reversible software time" in which people and all living creatures age, and which enables the building of relatively simple "Time Vehicles" (see the web page "immortality.htm") and the use these vehicles to shift people back to the years of their youth. Notice that these "perpetual motion machines" built in 2017 already initiated the fourth "technical era" on Earth, which will be characterized by a gradual replacement of previous "dirty fuels" (and internal combustion engines based on these dirty fuels) which are harmful to nature and people, by "clean free energy" which is beneficial for people. Unfortunately, the fast implementation of "perpetual motion" engines and "generators of free clean energy" is still blocked on Earth by as many as five powerful institutions of the "elite cartel" hostile to all devices the widespread use of which threatens their interests and also threatens to overthrow the current power of "money" in favour of implementing the future "nirvana political system" summarized in item #C7 from the web page named "nirvana.htm". These hostile to "clean free energy" enemies of human origin include some among: (1) official atheistic sciences, which are afraid of the world's disgrace, lost of monopoly, and the establishment of competences for it in the form of new "totaliztic sciences", (2) governments of countries, which are afraid of the decline of fuel tax revenues that empower their corruption, (3) fuel and crude oil corporations fearing bankruptcy, (4) banks afraid of losing their influence and profits, and (5) priests and religious policymakers who "rejected knowledge" (as the Bible accuses them in verses 4:4-9 of the "Book of Hosea"), thus they live from easy speculations and mysticism, fearing the truth and the toil of learning a reliable and detailed knowledge about God - the requirements of which knowledge is discussed in item #H1 from the web page "2020life.htm". For more information about this "elite cartel" see item #D3 on my web page named "god_proof.htm" or item #J2.5 on my web page named "smart_tvs.htm".

 

It is worth adding here that on YouTube one can also watch short (because they only last from 17 to 32 seconds) soundless clippings from the above-mentioned film "Future Propulsions" which we have prepared together with my friend, Mr. Dominik Myrcik, who is graphically highly talented and masters computer graphics systems perfectly. These free excerpts illustrate the most important, and at the same time least known to people, examples of propulsion devices of the future humanity, the construction of which is forecasted by my "Periodic Table for Propulsion Systems". Examples of these film clippings include, among others: a 26-second film entitled "Alien Planet 4K" (disseminated for free at https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA ) - which illustrates flights and operation on an alien planet of the starship "Magnocraft" of my invention (see the web page "magnocraft.htm"); 17-second film entitled "Wall 4K" (disseminated for free at https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ) - which illustrates what it looked like the construction of "Inca Walls" (still existing in Peru) through the programming of counter-matter; or a 32-second film entitled "Bhaskara 4K" (disseminated for free at https://www.youtube.com/watch?v=pqWhHmlsQ7g ) - which illustrates the approximate appearance and shape (because we still do NOT know the exact look and shape) of the first in the world, working "perpetual motion machine" built in 1150 in India by mathematician named Bhaskara the Second, hence called "Bhaskara Wheel". The requirements for the Bhaskara Wheel to work are discussed in item #B3 from my web page named "fe_cell.htm". Addresses and links to about 30 free YouTube videos prepared with my participation, including those we developed together with Mr. Dominik Myrcik, the reader will find on my web pages named "djp.htm" and "portfolio.htm".

 

 

#D5. Challenge for young scientists: end the denying the truth leading to the fall of mankind only because this truth is inconvenient to someone, and try if you can formally prove the truth of the thesis "without the existence of God, there would also be NO life", instead of, as other scientists do, burden your own soul with the mortal sin of telling to humanity a lie that denies the existence of God - i.e. that life supposedly arose due to "natural evolution" taking place in the "world of inanimate matter":

 

If I would still remember my lectures on mathematical logic from 2007 at the Ajou university in Korea, then independently from the above empirical proof I would provide also a formal proof for truth of the first thesis of the "Theory of Life of 2020" that I am discussing here. However, the present recall of knowledge from this discipline that is rather difficult to remember for a long time, would "eat up" too much precious time, which unfortunately for me is already a scarce luxury. Therefore, hereby I challenge young scientists - show that you can be objective, creative and actively supporting the truth: prove formally the truth of the thesis discussed here! After all, in this post I already prompted you facts that are the most important to know to carry out such a formal proof, namely that: to purely hardware objects or machines formed exclusively of inanimate matter as defined by present official atheistic science (i.e. objects or machines previously NOT provided with any "soft" programs or "souls" saved on some information carrier, nor containing "God Drobinas" described here), it is impossible to give the ability to "self-learn" because this ability would require to continually modify the program permanently wired into them that controls their work; in turn without giving them this ability to "self-learn", the emergence and continuation of life is impossible.

 

 

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post #332E, which reveals that everyone carries his/her personal proof for the existence of God, is an adaptation of the content of "part #D" (i.e. items #D1 to #D5) from my English web page named "2020life.htm" (update of 2021/3/12, or later) and available, among others, at the following addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm

http://gravity.ezyro.com/2020life.htm

http://nirwana.hstn.me/2020life.htm

http://drobina.rf.gd/2020life.htm

http://pajak.org.nz/2020life.htm

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" of the publishing presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

 

Let totalizm prevail,

Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :