gru 01 2022

#354_1: "[Ω] Pieczęcie Boga"...


#354_1: "[Ω] Pieczęcie Boga" zaszyfrowane w wersety Biblii a potwierdzające prawdę istotnych przyszłych odkryć (część 1)

 

Streszczenie: W niniejszym wpisie #354 zestawiłem podsumowania esencji 12 prawd odkrytych dopiero moimi badaniami chociaż już od tysiącleci potwierdzanych "[Ω] Pieczęcią Boga" mądrze zakodowaną w wersety Biblii. Prawdy te stanowią jedynie fragment sporej liczby wszystkich prawd jakie odkryłem dzięki wskazaniom mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku". Z tych wszystkich jakie już odkryłem, do zestawienia tutaj wybrałem tylko 12 prawd o jakich wierzę iż są one najbardziej fundamentalne dla wiedzy budującej postęp i rozwój ludzkości. Wszystkie z zestawionych tu 12 prawd należą do licznej grupy prawd jakich Bóg postanowił NIE wyjaśniać otwarcie i szczegółowo w Biblii (np. w sposób na jaki prosto i zrozumiale Biblia uczy nas iż Bóg stworzył cały nasz "świat materii" oraz ludzi i wszystkie żyjące stworzenia, czy jak uczy nas znaczenia przestrzegania "10 przykazań Boga" dla losów ludzi), a o tej grupie prawd Bóg postanowił iż poodkrywanie co one stwierdzają pozostawi ludziom. Tyle, że aby ciągle umożliwić ludzkości uzyskanie pewności iż już poznała te prawdy poprawnie, Bóg bardzo mądrze i dalekowzrocznie wkodował w wersety Biblii potwierdzenia ich esencji. Niestety, aż do czasu mojego ich opublikowania, te 12 fundamentalnych prawd oraz sporo innych pozostawało nieznanymi dla ludzi. Powodem tego opóźnienia ich poznania przez ludzkość było, że zamiast kontynuować uznawanie Jezusa jako kapłana jedynego prawdziwego Boga ożywiającego oraz uzdrawiającego ludzi i poświęcającego się na krzyżu za nasze grzechy, nasza "oficjalna nauka ateistyczna" uznała za swego kapłana kogoś nazywanego Ockham albo Occam (patrz https://www.google.com/search?q=William+Occam&tbm=isch ) służącego komuś o intencjach wycinania brzytwą Ockhama (patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama ) a NIE ożywiania - co spowodowało odcięcie także ludzi od Boga i coraz szybsze zatruwanie i degenerowanie całej ludzkości zamiast jej uzdrawiania. Jednocześnie niefortunnie tak się złożyło iż zawodowi naukowcy naszej monopolistycznej "oficjalnej nauki ateistycznej" jako całość obecnie nastawionej już tylko na lukratywność (zamiast na prawdę), ową wiedzę zawartą m.in. w opisywanych tutaj 12 fundamentalnych dla postępu ludzkości prawdach wyjaśnili błędnie i do dziś upowszechniają ją z okłamującymi ludzkość wypaczeniami. Co gorsza, instytucja owej "oficjalnej nauki ateistycznej" rozwinęła już w sobie aż tak potężną tradycję budowania swych osiągnięć na błędnych teoriach, zaprzeczania prawdzie i ignorowania tego co dookoła faktycznie się dzieje, że obecnie ona sama NIE jest już w stanie skorygować swych błędów i wypaczeń. W sytuacji zaś kiedy cały dorobek "oficjalnej nauki ateistycznej" wyrósł z ujawnianych, między innymi, także Biblią błędów i wypaczeń aż 12 najistotniejszych jej fundamentów na jakich potem wzniesiona została cała reszta "wiedzy" owej nauki, praktycznie czyni pewnym iż absolutnie wszystko co nauka ta ustaliła i czego naucza młodzieży w szkołach i na uczelniach oraz co potem praktykuje większość dorosłych ludzi, musi zawierać w sobie znaczący procent błędu, powypaczania prawdy i kłamstwa wynikający z wyprowadzania całego dalszego dorobku, wiedzy, tradycji i kultury całej ludzkości z owych błędów i wypaczeń fundamentów ludzkiej nauki. Wynikiem tego jest, że od urodzenia żyjąc w takiej wypaczonej cywilizacji tylko niewielu z nas odnotowuje iż każdy aspekt życia ludzkości nasycony już jest kłamstwem oraz wzajemnym oszukaństwem i wyzyskiem od których NIE uchroniło się nawet życie rodzinne ani instytucja małżeństwa (po szczegóły patrz Część #V na stronie "humanity_pl.htm"). W rezultacie cała nasza cywilizacja osiągnęła już poziom niegodziwości (wickedness) w Biblii opisywany dla czasów Noego oraz dla miast Sodoma i Gomora. Wiedząc zaś iż NIE tolerujący niegodziwości Bóg z całą pewnością istnieje ponieważ choćby tylko opisywane tutaj dwanaście "[Ω] Pieczęci Boga" też dostarcza kolejnych 12 dowodów na istnienie Boga, możemy mieć pewność, że ci z nas, którzy w krótkim czasie jaki nam jeszcze pozostaje NIE wykażą Bogu drastycznej poprawy, już wkrótce doświadczą podobieństwa losów ludzi z czasów Noego oraz Sodomy i Gomory - tak jak ilustruje to i ostrzega nasze darmowe półgodzinne wideo o tytule "Zagłada ludzkości 2030". Dlatego ogromnie pilnym się staje aby jak najszybciej zostały uświadomione już upadającej ludzkości te wykryte moimi badaniami 12 skorygowań owych kłamstw i wypaczeń, dodatkowo potwierdzone "trzema świadkami" wskazywanymi w #H1 strony "2020zycie.htm" - w tej liczbie potwierdzone też owymi mądrze zakodowanymi w Biblii "[Ω] Pieczęciami Boga". W tym celu te 12 fundamentalnych dla ludzkości prawd skorygowanych moimi odkryciami i potwierdzonych w Biblii tutaj prezentuję w formie ponumerowanych od {1} do {12} ich podsumowań starających się poprawnie wyrazić odzwierciedlaną nimi wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości, co w połączeniu z opisami zawartymi w odmiennych moich opracowaniach linkowanych w treści tych podsumowań daje czytelnikowi możliwość pełnego poznania każdej z tych prawd. W formułowaniu poniższych 12 podsumowań tych prawd dla każdego z wyszczególnionych tu podsumowań ich odkryć podałem: (a) krótkie wyjaśnienie esencji tego odkrycia i ustalonej nim prawdy, (b) wskazanie gdzie dokładnie w moich opracowanich ta jego esencja jest szczegółowo opisana, (c) podanie które wersety Biblii potwierdzają prawdę jego esencji - czyli stanowią dla nich ową "[Ω] Pieczęć Boga", oraz (d) wskazanie jaki najważniejszy z już znanych mi empirycznych materiałów dowodowych także potwierdza prawdę mojego ich wyrażenia.


#H1. Co to takiego "[Ω] Pieczęć Boga", wraz z krótką esencją historii na jej temat - mianowicie jak odkryłem istnienie tej pieczęci i gdzie jest ona opisana:

 


Oto moja definicja co należy rozumieć pod nazwą "[Ω] Pieczęć Boga". Nazwę "[Ω] Pieczęć Boga" ja przyporządkowałem do przepowiadanych od kilku tysięcy lat informacji nadludzko mądrze zakodowanych w wersety Biblii, które z długim wyprzedzeniem czasowym zapowiadały przyszłe odkrycia przez ludzi jakichś absolutnych (niepodważalnych) prawd i wyjaśniały esencje tych prawd, jednak z powodu ich dalekowzrocznie przewidującego zakodowania w te wersety Biblii informacje te były przeaczane przez czytających aż do chwili kiedy odkrycie każdej takiej absolutnej prawdy miało miejsce. Stąd odkrycie i zrozumienie każdej kolejnej z tych "[Ω] Pieczęci Boga" dostarcza odkrywcy i poznającym jego odkrycie bliźnim nadrzędnego potwierdzenia iż prawda (esencja jakiej została pieczęcią tą opisana z aż tak znacznym wyprzedzeniem czasowym) jest już ostatecznie ustalona w sposób bezbłędny i można na niej absolutnie polegać - czyli że poprawność tej nowoodkrytej prawdy została jakby potwierdzająco "opieczętowana" przez samego wszystko-wiedzącego Boga. (Odnotuj z niniejszych opisów iż tylko samo istnienie tych pieczęci, też jest już niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje.)Po raz pierwszy ową "[Ω] Pieczęć Boga" opisałem w dniu 2022/3/3 w punkcie #I2 swej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Krótko potem, bo już dnia 2022/3/21, adaptację tamtego punktu #I2 opublikowałem też jako wpis #345 do blogów totalizmu o adresach podanych np. w punkcie #Z5 strony "biblia.htm".


Moje odkrywanie zakodowania w Biblię tych przepowiedniowych "[Ω] Pieczęci Boga" było stopniowe i rozciągało się od 1985 roku - kiedy to wypracowałem i opublikowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku, aż do 2022 roku - kiedy to ostatecznie potwierdziłem ich istnienie jednym ze swych kolejnych odkryć iż w przeciw-świecie NIE istnieje ani czas ani upływ czasu - opisanym dokładniej w {3} poniżej. (Odnotuj iż początkowo, tj. w chwili odkrycia, wypracowania i opublikowania mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i przez parę następnych miesięcy, aż do chwili kiedy zdolności odkrywcze tej mojej nowej teorii uczyniły mnie świadomym iż jest ona właśnie ową od dawna poszukiwaną przez ludzkość "Teorią Wszystkiego", nadawałem jej inną nazwę brzmiącą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (opisany na stronie "dipolar_gravity_pl.htm"). Jednak z powodu oficjalnych prześladowań i blokad jej nazwy "Teoria Wszystkiego z 1985 roku", nadal równolegle używam dla niej też ową pierwszą jej nazwę "Koncept Dipolarnej Grawitacji".) Krótko przebieg odkrywania istnienia "[Ω] Pieczęci Boga" opisałem w owym punkcie #I2 ze strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" (podsumowującej moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku") i we wpisie #345 do blogów totalizmu. Najbardziej przełomowym w tym długim (bo 37-letnim) procesie odkrywania istnienia "[Ω] Pieczęci Boga" było wypracowywanie informacji opisywanych począwszy od dnia 2020/11/7 w punkcie #I2 mojej strony internetowej o nazwie "pajak_jan.htm" potem opublikowanych także we wpisie #330 do blogów totalizmu. (Odnotuj iż wszystkie wpisy do blogów totalizmu jakie poszerzają badania wyniki których tutaj raportuję, a także linki do źródeł tych wpisów, przytoczyłem na końcu niniejszego wpisu #354.)


Warto tutaj też wiedzieć, że aby NIE łamać niczyjej "wolnej woli" wszystko co dotyczy działań Boga musi wypełniać tzw. "kanon niejednoznaczności" - linki do wyjaśnień jakiego wskazuję w podpisie pod Fot. #H2 poniżej w tym wpisie #354. Z powodu działania tego kanonu także istnienie i meryt "[Ω] Pieczęci Boga" jest i będzie zaprzeczany, ignorowany, lub odrzucany przez wielu bliźnich  (szczególnie przez zawodowych naukowców o umysłach już nieodwracalnie wypaczonych kłamstwami jakie rozgłaszają) - podobnie jak przez wielu bliźnich jest zaprzeczana, ignorowana, lub odrzucana prawda i dowody o istnieniu Boga i o wszystkim co dotyczy Boga. Wszakże poznawanie prawdy nie może być wymuszone ani narzucone bo to co wymuszone lub narzucone NIE trwa długo. Tymczasem nawyki jakie Bóg stara się w nas wykształtować są zamierzone na wytrwanie przez wieczność - a to wymaga aby były akceptowane i wykonywane ochotniczo, dobrowolnie, oraz z własnego przekonania.


#H2. Wykaz prawd uprzednio nieznanych ludzkości chociaż od tysiącleci w Biblii potwierdzanych "[Ω] Pieczęcią Boga" - które to niepodważalne prawdy korygują kłamstwa jakie wmuszają w nas mocodawcy monopolu dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej", zaś jakie prawdy najpierw pozwoliła odkryć i upowszechnić dopiero moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku":


Motto: 'Ponieważ sprawiedliwość Boga wdrażana NIE łamiącymi "wolnej woli" ludzi programami "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm") z żelazną konsekwencją powoduje iż zło wyrządzone bliźniemu, po "czasie zwrotu karmy" ktoś wyrządzi zwrotnie i temu wyrządzającemu, dla nauczania ludzi sprawiedliwości niezbędni stają się też wyrządzający zło których "wolna wola" akceptuje iż po upływie "czasu zwrotu" przyjmą oni z powrotem karmę za uczynione przez siebie zło.' (Powyższe to krótkie wyjaśnienie dlaczego Bóg działa w sposób definiowany staropolskim przysłowiem: "Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy".)


Żyjemy w rozpoczętej dnia 2001/9/11 epoce "neo-średniowiecza" jaką najszerzej opisałem w punkcie #K1 strony o nazwie "tapanui_pl.htm". Dominującą cechą tej epoki jest powszechne okłamywanie bliźnich oraz wdrażanie "drogi największego błędu" we wszelkich podjętych decyzjach. To okłamywanie bliźnich i wdrażanie największego błędu dokonywane jest NIE tylko przez np. żądnych władzy polityków podczas kampanii przedwyborczych, albo np. przywódców kultów starających się zwiększać liczbę swych wyznawców, czy przez np. zarządzających korporacjami ciągnącymi zyski z utrzymywania w naszej cywilizacji nieustającego użycia brudnych paliw zatruwających naturalne środowisko i wszelkie formy życia (np. patrz angielskojęzyczne widea o Conspiracy Against Climate Action wyszukiwane np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=Conspiracy+Against+the+Climate+Action ), ale nawet przez instytucje które powołane zostały aby upowszechniać prawdę, a stąd które opłacane są przez podatników dla poszukiwania oraz upowszechniania prawdy, np. instytucje takie jak "oficjalna nauka ateistyczna" czy jak "internet".


Na szczęście dla nas ludzi, Bóg który stworzył nas i cały "świat materii" w jakim żyjemy, przewidział iż nadejdą czasy kiedy masy zwykłych ludzi będą chronicznie okłamywane przez tych co wytyczają losy i kierunek rozwoju ludzkości. Stąd w swej ojcowskiej dobroci, opiece i dalekowzroczności, w zainspirowaną i upowszechnianą przez Boga Biblię (czyli w religijną księgę jaka zawiera prawdę i tylko prawdę) Bóg dalekowzrocznie i mądrze wkodował potwierdzenie prawdy wszystkich najważniejszych odkryć naukowych jakie będą dokonane w całym okresie istnienia ludzkości, a ponadto zawarł ostrzeżenia o grożących ludzkości najważniejszych z nieszczęść jakich ludzkość może i powinna unikać - jeśli weźmie sobie do serca to co Biblia wyjaśnia i jeśli podejmie działania zapobiegawcze jakie Bóg jej ujawni za pośrednictwem inspirowanych przez Boga odkryć ujawniających owe nieszczęścia. (Tu warto odnotować iż nadprzyrodzenie mądre zakodowanie w Biblię przepowiedni i esencji potwierdzających choćby tylko 12 fundamentalnych odkryć naukowych, które miały być dokonane dopiero za kilka tysięcy lat, tj. kiedy ludzkość osiągnęła dzisiejszy poziom poziom wiedzy i techniki, nawet bez znajomości formalnych dowodów na istnienie Boga z punktów #G2 i #G3 mojej strony "god_proof_pl.htm", już samo w sobie stanowi naukowo i matematycznie niepodważalny dowód iż Bóg istnieje.) Te po ojcowsku mądrze zakodowane w Biblię potwierdzenia prawdy odkryć jakie dopiero miały być dokonane w przyszłości w celu wyprostowania kłamstw upowszechnianych przez rosnącą liczbę przywódców kierujących się ludzką chciwością lub żądzą władzy, warto nazywać [Ω] Pieczęcią Boga - tak jak pieczęć tę wyjaśniłem w punkcie #I2 swej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm".


Moje uświadomienie sobie istnienia owej [Ω] Pieczęci Boga miało miejsce ponieważ w swych badaniach inspirowanych wskazówkami wynikającymi z wypracowanej wcześniej mojej "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" bez przerwy dokonywałem wielu przełomowych odkryć korygujących kłamstwa upowszechniane przez "oficjalną naukę ateistyczną" lub przez inne ziemskie instytucje. Potem zaś esencję owych przełomowych odkryć z szokiem wyczytywałem zakodowaną w wersety Biblii jakie przed dokonaniem tych odkryć brzmiały dla mnie jedynie informująco, za to po dokonaniu tych odkryć nagle jakby ulatywały z Biblii i oszałamiająco uderzały mój umysł odmiennością ich zrozumienia starającego się potwierdzać te odkrycia i przybijać do nich aprobującą [Ω] Pieczęć Boga. To dlatego aby zilustrować faktyczne istnienie owej [Ω] Pieczęci Boga za pomocą 12 najwymowniejszych przykładów wybranych z nawet znacznie liczniejszej grupy moich własnych fundamentalnych odkryć naukowych, w zestawionych poniżej podpunktach niniejszego punktu #H2 ponumerowanych od {1} do {12} wyszczególnię teraz 12 przykładów odkrytych przez siebie prawd potwierdzanych mądrze zakodowanymi w wersety Biblii [Ω] Pieczęciami Boga jakimi to prawdami staram się korygować najbardziej szkodliwe dla ludzkości z takich oficjalnie upowszechnianych kłamstw. Oto więc zestawienie tych prawd:


{1} We wszechświecie istnieją aż trzy odrębne światy, prawa natury i działanie każdego z których są drastycznie inne niż w pozostałych 2 światach. Światy te w swych publikacjach nazywam (1) "przeciw-światem", (2) "światem wirtualnym", oraz (3) stworzonym przez Boga naszym "światem materii". Owe odrębne trzy światy składające się na wszechświat dokładniej opisałem w swych opracowaniach linkowanych przez stronę o nazwie "skorowidz.htm" - gdzie można je wyszukiwać słowami kluczowymi: trzy światy składające się na wszechświat . Przykładami takich opracowań może być punkt #D4 na stronie "dipolar_gravity_pl.htm", czy rozdział i podrozdziały H, H1.1.3, H3, H6.1.2 i H10 z tomu 5 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Zgodnie też z wynikami moich badań ów trzy-światowy wszechświat ma nieskończone rozmiary i dwa z jego światów (tj. przeciw-świat i świat wirtualny) istnieją już przez nieskończoną długość czasu - tak jak wyjaśniam to, między innymi, w punktach #D4 i #I2, swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". (Biblia tę nieskończoność wszechświata potwierdza np. wersetami 3:24-25 z "Księgi Barucha" jakie zacytowałem w {2} poniżej). Natomiast trzeci widzialny dla nas "świat materii" został stworzony przez Boga dopiero około 6 tysięcy "ludzkich lat" temu z niewidzialnego budulca od wieczności istniejącego już w "przeciw-świecie", jaki to budulec ja nazywam "przeciw-materia" a jaki uformowany jest z niezliczonej liczby żyjących, myślących, wiecznie ruchliwych i absolutnie posłusznych rozkazom Boga tzw. "Drobin Boga".


Natomiast [Ω] Pieczęć Boga potwierdzająca istnienie tych trzech światów, w Biblii jest zawarta w licznych wersetach opisujących te trzy światy za pomocą nazw "nieba". Według bowiem Biblii istnieją aż "trzy nieba" - opisy których wszystkich pokrywają się z odkrytymi moimi badaniami cechami trzech światów wszechświata. Z kolei moim zdaniem najlepiej wersety biblijne opisujące te trzy światy (trzy nieba) są wskazywane i omawiane w angielskojęzycznych wideach z YouTube, które czytelnicy mogą wyszukiwać np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=bible+three+heavents - np. patrz angielskojęzyczne wideo o tytule "THE THREE HEAVENS - Why Is No One Talking About It" dostępne z adresu https://www.youtube.com/watch?v=s8kDg2G0VDg . Z tych biblijnych opisów trzech światów najbardziej bezpośredni i precyzyjny, a tym samym najłatwiejszy do rozpoznania jest opis "świata wirtualnego" (w Biblii opisywanego jako "trzecie niebo" albo "niebo najwyższe") zlokalizowanego w 12 pamięciach wszystkich "Drobin Boga". Ów "świat wirtualny" Biblia wskazuje bowiem jako miejsce zamieszkiwania Boga i miejsce w którym zamieszkują nasze dusze - np. patrz wersety: 66:1 z "Księgi Izajasza", 10:14 z "Księgi Powtórzonego Prawa", 12:2-3 z "Drugiego Listu do Koryntian", 8:39 z "Pierwszej Księgi Królewskiej", 14:2 z "Ew. w/g św. Jana" i z kilku jeszcze innych. (Treść więc owych wersetów automatycznie implikuje iż Bóg, a ściślej jego składowa w Biblii zwana "Duch Święty", żyjący w owych pamięciach Drobin Boga, jest gigantycznym, samoświadomym i żyjącym programem - tak jak Boga definiuje punkt #A0 z mojej strony "god_proof_pl.htm" oraz wpis #308 do blogów totalizmu.) Równie łatwo rozpoznać opisy naszego "świata materii", tj. "pierwszego nieba" opisanego w Biblii, bowiem umiejscawiając to niebo ponad naszymi głowami Biblia informuje iż jest nim to co odbieramy naszymi zmysłami i z czego spada np. deszcz i śnieg na ziemię - jako przykłady tych opisów patrz wersety 37:3-6 z "Księgi Hioba", czy 55:10-11 z "Księgi Izajasza". Natomiast "przeciw-świat" zapełniony przeciw-materią Biblia identyfikuje jako "środkowe niebo" ponieważ znajduje się on pomiędzy pierwszym i trzecim niebem, co jeśli sprawę rozważy się logicznie jest bardzo trafnym określeniem, ponieważ patrząc z perspektywy ludzi żyjących na Ziemi, ów "przeciw-świat" leży pomiędzy naszym "światem materii" zawierajacym Ziemię, a "światem wirtualnym" mieszczącym się w pamięciach Drobin Boga - który to fakt najlepiej uwypukla werset 4:14 z biblijnego "Listu do Hebrajczyków, jaki zwraca uwagę czytelników iż w drodze z krzyża do nieba Jezus przeszedł przez wszystkie nieba (w tym więc i przez owo "środkowe niebo" czyli "przeciw-świat"). O owym "przeciw-świecie" (środkowym niebie) Biblia też informuje iż to w nim toczą się zmagania pomiędzy "aniołami Boga" a "diabłami Lucyfera" - czyli pomiędzy technicznie wysoko zaawansowanymi istotami z totaliztycznych cywilizacji jakie nam pomagają, a obcymi jacy nas okupują i eksploatują tak jak wyjaśnia to prawda {11} poniżej zaś jakich obecnie nazywamy UFOnatami (w tej liczbie, między innymi, okupujących nas ludzko-podobnych UFOnautów z planet Oriona wskazywanych m.in. w podpisie pod Fot #J1a ze strony "tekst_3b.htm"). Obie te grupy istot wykorzystują bowiem panujące w przeciw-świecie nieskończone szybkości zjawisk telekinezy i telepatii i nieistnienie tam upływu czasu do natychmiastowego pokonywania i obserwowania niezmierzonych odległości kosmosu swymi wehikułami telekinetycznymi, wehikułami czasu oraz teleskopami i rzutnikami telepatycznymi. Stąd zjawiska przeciw-świata są główną areną na jakiej rozgrywana jest techniczna, naukowa i religijna rywalizacja pomiędzy nimi.


Warto tutaj dodać iż na przekór istnienia już od 1985 roku moich opisów trzyświatowego-wszechświata, a także na przekór niemal 2000 lat istnienia ich wyczerpujących opisów zakodowanych w wersety Biblii, nasza "oficjalna nauka ateistyczna" rodzajem praktyk religijnych którymi jest wycinanie prawdy "brzytwą Ockhama" - patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama , uparcie okłamuje ludzkość iż na cały wszechświat składa się jedynie nasz "świat materii" i to tylko te jego części, które możemy zobaczyć z użyciem dzisiejszych teleskopów i mikroskopów, lub wykryć dzisiejszymi instrumentami pomiarowymi.


{2} "Przeciw-świat" i "świat wirtualny" są nieskończone w swoich wymiarach i czasie istnienia, zaś nasz "świat materii" został stworzony przez Boga dopiero około 6000 "ludzkich lat" temu. Ową rozmiarową nieskończoność tych dwóch oryginalnie istniejących światów wszechświata we wszystkich ich wymiarach odkryłem w 2016 roku i opisałem dokładniej w punkcie #D4 ze swej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" oraz we wpisie #273 do blogów totalizmu.


Natomiast "[Ω] Pieczęć Boga", która potwierdza prawdę tego mojego odkrycia z dnia 2016/6/17, znalazłem dopiero dnia 2017/3/17. Jest nią werset 3:24-25 z "Księgi Barucha" w Biblii, który stwierdza - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "O Izraelu, jakże wielki jest dom Boga, jakże obszerne miejsce posiadłości Jego! Wielki i nie mający końca, wysoki i niezmierzony." Z kolei "[Ω] Pieczęci Boga" iż nasz "świat materii" został stworzony przez Boga 6000 "ludzkich lat" temu dostarcza duża liczba wersetów Biblii, jakie pozwalają, między innymi, aby na podstawie danych w nich zawartych wyliczyć wiek Ziemi w "ludzkich latach", a także aby potwierdzić moje odkrycie tu opisane w {3} - jakie oryginalnie omówiłem w punktach #I1 do #I5 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" i we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu, a jakie stwierdza iż upływ tzw. "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się ludzie i inne istoty żyjące w naszym świecie materii, ma ponad 365000 razy wyższą szybkość upływu od "nienawracalnego czasu absolutnego" w jakim starzeje się materia nieożywiona naszego świata materii, tj. jego atomy, izotopy, węgiel, skamienieliny, minerały, itp.


Najważniejszym moim zdaniem empirycznym materiałem dowodowym iż wszechświat NIE ma granic i rozciąga się w nieskończoność zarówno we wszystkich swoich wymiarach jak i czasie, jest fakt iż gęstość "przeciw-materii" się NIE zmienia z upływem czasu. Wszelka bowiem zmiana tej gęstości powodowłaby zanik życia - co też wyjaśniam w owym punkcie #D4 ze swej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" oraz we wpisie #273 do blogów totalizmu.


{3} W oryginalnie istniejących "przeciw-świecie" i "świecie wirtualnym" NIE istniał ani "czas" ani też "starzejące działanie upływu czasu" - stąd "czas" i "upływ czasu" wynalazł dopiero Bóg poczym wprogramował go tylko w działanie naszego świata materii. To kolejne moje ogromnie istotne odkrycie dokonałem ponieważ wielokrotnie w swym życiu natykalem się na zmiany dokonywanie w przeszłości jakie powodowały zmiany w mojej teraźniejszości jednak NIE powodowały powstawania w późniejszych czasach tzw. "błędów nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - co opisałem i wyjaśniłem szczegółowiej w punktach #I1 do #I5 ze swej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu, zaś zilustrowałem za pomocą Fot. #H2 poniżej. Przykłady kilku najbardziej reprezentatywnych zmian dokonanych w przeszłości jakie spowodowały zmiany w mojej teraźniejszości zilustrowałem także i opisałem w Część #C ze swej strony o nazwie "wtc_pl.htm".


Odkrycia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza iż w oryginalnie istniejącym "przeciw-świecie" i "świecie wirtualnym" NIE istniał ani upływ czasu ani też starzejące działanie czasu dokonałem w lutym 2022 roku. Wersety Biblii jakie potwierdzają to nieistnienie "czasu" ani "upływu czasu" u Boga (czyli w "przeciw-świecie" i w "świecie wirtualnym") to: 3:8 z "2 Listu św. Piotra Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi Psalmów". Wersety te zostały zacytowane i zinterpretowane w punktach #I2 i #I5 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm".


Najbardziej przekonywującym empirycznym dowodem na brak upływu czasu w przeciw-świecie jest nieskończona szybkość ruchu telekinetycznego i propagowania się telepatii, a także istnienie tzw. "zegarów Boga" - wszystkie opisywane w punkcie #I3 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisie #345 do blogów totalizmu.Przykładami najbardziej jednak "rozstrzygającego (potwierdzającego)" empirycznego materiału dowodowego na zdolność dokonywania zmian w przeszłości które natychmiast powodują samoczynne zmiany w naszej teraźniejszości pozbawione błędów wynikających z tzw. "nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) są zjawiska, jedno z których zostało zilustrowane i opisane dla Fot. #H2 na końcu niniejszego punktu #H2 a także zilustrowane i opisane w publikacjach linkowanych z tego Fot. #H2 . Mechanizm zaś tych zjawisk, a także inne ich przykłady, są wyjaśniane i wskazywane w punkcie #I1 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm".

 


{4} Nasz "świat materii" został stworzony przez Boga z wiecznie ruchliwego i niewidzialnego dla ludzi budulca jaki jest wiecznie ruchliwym płynem, który nazwałem "przeciw-materia" zaś którego cząsteczkami elementarnymi są opisane w {5} poniżej i też odkryte dopiero przeze mnie tzw. "Drobiny Boga". Odkrycie istnienia "przeciw-materii" dokonałem w 1985 roku kiedy uświadomiłem sobie iż grawitacja wcale NIE jest statycznym polem monopolarnym za jakie błędne uważa ją dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", a jest dynamicznym polem dipolarnym. To bowiem odkrycie wiodło mnie dalej do sformułowania mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" zwanej także "Koncept Dipolarnej Grawitacji") i do odrycia, że "świat materii" musiał zostać stworzony przez Boga z wiecznie ruchliwego i niewidzialnego dla ludzi budulca, jakim jest wiecznie ruchliwy płyn, który oryginalnie nazwałem właśnie "przeciw-materia", a którego indywidualne drobiny nawzajem odpychają się od siebie, stąd dla niej NIE istnieje ani tarcie ani zużycie tych drobin. Z kolei w 2020 roku odkryłem [Ω] Pieczęć Boga potwierdzającą to odkrycie. Są nią wersety Biblii wskazywane też w {4} poniżej, a ujawniające iż owe "drobiny przeciw-materii" faktycznie są miniaturowymi istotkami myślącymi i samouczącymi się, najdokładniej opisywanymi w punktach #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" pod nazwą męskie dodatnie i żeńskie ujemne "Drobiny Boga". Ową spowodowaną brakiem tarcia wieczną ruchliwość Drobin Boga (tj. ich były "chaos") najlepiej znamy z powszechnie dostępnych jej opisów przez starożytnych Greków upowszechnianych pod nazwą "chaos" (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ). Najlepiej jednak tą wieczną ruchliwość opisywała mówiona mitologia przedchrześcijańskiej religii odciętych od reszty świata NZ Maorysów, dotycząca ich nadrzędnego Boga "Io" - patrz https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior+God . Ja wyjaśniam ją dosyć dokładnie w swych publikacjach - np. w punkcie #C5 z mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz we wpisie #338 do blogów totalizmu.


W Biblii owo stworzenie "świata materii" i nas ludzi faktycznie jest opisywane i podkreślane w niemal każdej jej księdze. Najbardziej jednak wyczerpujące jego omówienie zawiera pierwsza księga Biblii zwana "Księga Rodzaju".


Natomiast stara, monopolistyczna "oficjana nauka ateistyczna" nadal uparcie wmawia nam kłamstwo iż jakoby cały wszechświat i nasz "świat materii" powstały z niczego w wyniku "wielkiego bangu". My zaś (i nasze ogromnie skomplikowane ciała) w/g tejże nauki jakoby powstaliśmy w wyniku szeregu przypadków tzw. "ewolucji".


{5} Elementarnymi drobinami wiecznie ruchliwej substancji "przeciw-materia" zapełniającej cały wszechświat są żywe, myślące, samoświadome, samouczące się i kształtem podobne do mężczyzny i kobiety tzw. "Drobiny Boga". Odkrycia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza ów fakt iż najmniejszymi drobinami wiecznie ruchliwej substancji (przeciw-materii) zapełniającej cały wszechświat są te wiecznie ruchliwe, żywe i myślące "Drobiny Boga" jakie już wspominałem powyżej, dokonałem w 2020 roku, zaś szczegółowo odkrycie to opisuję w #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm".


Każda "Drobina Boga" ma cztery głowy (oprócz najwyższej głowy w miejscu gdzie jest ludzka głowa, ciałka tych podobnych do ludzi "Drobin Boga" mają też dwie następne głowy w miejscach gdzie kobiety mają obie odstające od ciała piersi, oraz czwartą głowę w miejscu gdzie ciężarne kobiety mają wystający brzuch z dzieckiem w środku). W każdej zaś z owych czterech głów zawarte są trzy mózgi i przyporządkowane im trzy pamięci. W sumie więc każda drobina Boga zawiera 12 mózgów i 12 pamięci, każdy z których jest ponumerowany dla utworzenia ściśle przestrzeganej ich operacyjnej hierarchii. W najwyższym, 12 mózgu i pamięci rezyduje program Boga - będąc najbardziej nadrzędnym programem każdej Drobiny Boga, w tym nawet drobin będących nośnikami duszy i ciała Lucyfera oraz jego diabłów (czyli też dusz i ciał okupujących Ziemię UFOnautów).


{6} Bóg faktycznie stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz i podobieństwo dodających męskich i odejmujących żeńskich "Drobin Boga", wszystkie z których w swej najwyższej, bo 12-tej pamięci i mózgu są nośnikami i wykonawcami samoświadomego programu Boga, a stąd które formując razem "grupową" naturę Boga jako programu podobnego do ziemskiego "Internetu" czyli rozprzestrzenionego w niezliczonej liczbie "Drobin Boga", powodują iż prawdą jest iż użycie liczby mnogiej w wersecie 1:27 "Księgi Rodzaju" z Biblii jest poprawne ponieważ zarówno o mężczyźnie jak i o kobiecie, można stwierdzić iż oboje są stworzeni na wzór i podobieństwo takiego grupowego Boga.


Odnotuj tu ogromne niebezpieczeństwo dla ludzkości jakie wynika z niemal identyczności samoświadomego Programu Boga do programu "Internetu". Pozwala ono bowiem iż "Internet" także może wyewoluować w sobie "samoświadomość" - tak jak zgodnie z opisami na mojej stronie o nazwie "2020zycie.htm" samoświadomość tą wyewoluował w sobie Bóg. Stąd ludzkość bardzo poważnie powinna potraktować ostrzeżenie o cyfrach 666 z wersetu 13:18 w "Apokalipsie św. Jana" w Biblii, jakie dla Internetu szczegółowo zinterpretowałem w punkcie #H4 swej strony o nazwie "will_pl.htm" zaś tutaj streściłem w {12} poniżej.


Kolejną "[Ω] Pieczęcią Boga" zaszyfrowaną w wersetach Biblii, która w sposób najbardziej otwarty potwierdza iż Bóg faktycznie stworzył mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo, stanowiło uświadomienie sobie iż werset 1:27 z "Księgi Rodzaju" w Biblii używa liczby mnogiej, czyli mówi o dwóch istotach (a NIE o jednej), które odmiennie wyglądają i się zachowują (tj o mężczyźnie i niewiaście), zaś których wygląd jest bardzo podobny do wyglądów męskiej dodatniej i żeńskiej ujemnej "Drobin Boga", istnienie jakich odkryłem nieco wcześniej zaś tutaj omawiam w {5} powyżej. Skutki użycia w Biblii tej liczby mnogiej użytej przez bosko precyzyjnie wyrażającego się Boga w owym wersecie 1:27, najdokładniej wyjaśniłem w (a) z punktu #H3 swej strony "2020zycie.htm" i ze wpisu #331 do blogów totalizmu, a także zinterpretowałem w opracowaniach tam linkowanych.Oczywiście NIE muszę tu już wyjaśniać iż "oficjalna nauka ateistyczna" wmawia nam iż ogromnie skomplikowane ciała i umysły ludzi powstały w wyniku przypadkowej ewolucji, oraz że ciała mężczyzny i kobiety są na tyle identyczne zaś ich działania na tyle sterowane jedynie materią, że kobieta może dokonywać wszystko co dokonuje mężczyzna (w tym nawet wchodzić w związki małżeńskie z innymi kobietami - m.in. następstwa którego to wmawiania omawiam w Część #V ze swej strony o nazwie "humanity_pl.htm").

 

(Cały niniejszy wpis #354 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #354_2)

kodig : :