gru 01 2022

#354_2: Dwanaście


(Kontynuacja poprzedniej "części 1" tego wpisu #354)

 

#354_2: Dwanaście "[Ω] Pieczęci Boga" korygujących błędy nauki i potwierdzających prawdę moich fundamentalnych odkryć (część 2)

 

{7} Wieczysta ruchliwość drobin "przeciw-materii" z przeciw-świata pozwala na generowanie wieczystego ruchu w naszym świecie materii a stąd i na budowanie generatorów czystej darmowej energii działających na zasadach "perpetuum mobile" (patrz punkt #B3 strony "fe_cell_pl.htm" lub wpis #324 do blogów totalizmu). Dzisiejszy problem bowiem z takimi generatorami czystej darmowej energii działającymi na zasadach "perpetuum mobile" (patrz strona "free_energy_pl.htm") polega na tym iż "oficjalna nauka ateistyczna" kłamliwie i usilnie wmawia politykom i większości ludzi iż generatorów takich jakoby NIE daje się zbudować. Tymczasem wieczyście poruszająca się przeciw-materia jaka od nieskończoności formowała w przeciw-świecie zjawisko przez mity starożytnej Grecji nazywane "chaos" przez Boga została poformowane w równie wieczyście poruszające się "wiry" opisywane szerzej w #I2 ze strony "pajak_jan.htm" oraz we wpisie #330 do blogów totalizmu. Te zaś wiecznie ruchliwe "wiry" m.in. napędzają w naszym "świecie materii" ruchy np. wszystkich ciał niebieskich i wszystkich cząsteczek elementarnych i atomów, zamieniając w ten sposób cały nasz "świat materii" w jedno gigantyczne "perpetuum mobile". Jeśli zaś mądry i dalekowzrocznie planujący Bóg cały nasz "świat materii" uformował w rodzaj "perpetuum mobile", samo to już implikuje iż przewidział i zaprogramował także jak ludzie będą mogli budować podobne urządzenia "perpetuum mobile", które dostarczą im wymaganej energii - tyle że sposób budowania tych urządzeń z pewnością obwarował wymogami aby ludzie najpierw osiągnęli wymagany poziom moralności i zaawansowania duchowego zanim Bóg pozwoli im zbudować owe urządzenia.


Znalezienie kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" i empirycznego materiału dowodowego dla odkrycia mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" iż "Drobiny Boga" są wiecznie ruchliwe i precyzyjnie wykonują wprogramowane w siebie rozkazy Boga, było stopniowe. W Biblii istnieje bowiem sporo wersetów jakie zawierają mądrze wkodowane w siebie potwierdzenia iż nasz "świat materii" działa jako jedno gigantyczne "perpetuum mobile", a stąd implikują iż z pewnością Bóg stworzył też możliwość aby ludzie byli w stanie budować opisywane wieloma moimi publikacjami generatory czystej darmowej energii działające na zasadach "perpetuum mobile". Przykładami takich wersetów są te w których zakodowane są informacje o wywoływaniu przez Boga ruchów np. księżyca czy planet. Moim jednak zdaniem najbardziej znaczącym i wymownym przykładem zakodowanego w Biblię wersetu jaki potwierdza istnienie wieczyście ruchliwych "wirów" zdolnych napędzać np. ludzkie "perpetuum mobile", a stąd jaki stanowi faktyczną "[Ω] Pieczęć Boga", jest werset 3:17 z "Księgi Sofoniasza" w Biblii. Najdokładniej werset ten zinterpretowałem (7) z punktu #C12 strony "biblia.htm". Jednak omawiam go także, między innymi, np. w (2) z punktu #L2 strony o nazwie "god_proof_pl.htm", oraz we wskazywanym uprzednio punkcie #I2 strony "pajak_jan.htm" opublikowanym potem także jako wpis #330 do blogów totalizmu.Jest oczywistym iż empiryczny materiał dowodowy dokumentujący istnienie "wirów" przeciw-materii napędzających zarówno ruch obrotowy naszej Ziemi, jak i wywołujących cały szereg innych zjawisk na naszej planecie, jest szeroko opisywany w szeregu moich publikacji. Doskonałymi przykładami udokumentowania istnienia tych wirów przeciw-materii i ich zdolności do powodowania przez nie ruchu w naszym "świecie materii", są zjawiska tornad i huraganów oraz następstwa ich działania na Ziemi - opisywane np. w punkcie #C2 na mojej stronie "tornado_pl.htm" czy w punkcie #C2 na mojej stronie "hurricane_pl.htm", albo zjawiska opisywane w podrozdziałach H4.2 i H5.4 z tomu 4 mojej monografii [1/5] gratisowo upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm".Najpowszechniej zaś znanym przykładem źródeł "wirów" przeciw-materii, jakie praktycznie znają wszyscy ludzie, jest każdy magnes. Wszakże powszechnie znane tzw. "pole magnetyczne" to faktycznie oddziaływania siłowe wywoływane przez "wiry" przeciw-materii uformowane działaniem magnesów.Z kolei najbardziej przekonywującym empirycznym materiałem dowodowym iż generatory "perpetuum mobile" mogą być konstruowane i używane, jest iż zbudowanych zostało już sporo takich urządzeń - część z których dokumentują moje publikacje (np. patrz strona "free_energy_pl.htm") - tyle iż opisy ich istnienia nadal oficjalnie są blokowane i ukrywane, zaś fakt iż one działają od nowa jest zaprzeczany coraz zmyślniejszymi "wymogami" wymyślanymi dla nich przez dzisiejszych naukowców. Jedno z nich jest nawet wystawione w Muzeum Techniki z Wiednia - patrz https://www.youtube.com/watch?v=JeUSlT0CIRU , zaś dalsze informacje na jego temat mogą być wyszukiwane np. słowami kluczowymi: Technisches Museum Vienna PERPETUUM MOBILE Perpetual motion machine .{8} Każdy z ludzi jest w swym życiu cofany przez Boga w czasie aż dwa lub trzy razy. Odkrycia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza to cofanie ludzi w czasie, było spowodowane moimi powtarzalnymi obserwacjami iż ja sam jestem w swym życiu wielokrotnie cofany w czasie. Niektóre swoje cofnięcia w czasie opisałem w szeregu swych publikacji - np. patrz punkty #D6 i #D6.1 ze strony o nazwie "timevehicle_pl.htm".W Biblii to cofanie w czasie każdego z ludzi jest potwierdzane wersetami 33:25-30 z "Księgi Hioba" - tak jak szczegółowiej raportuję to oraz interpretuję w punkcie #B4.1 mojej strony "immortality_pl.htm".Niezależnie od Biblii, ów fakt iż każdy z nas w swym życiu aż jest kilkakrotnie cofany w czasie jest też potwierdzany przez sporo empirycznego materiału dowodowego - np. przez zjawisko "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), czy np. przez zjawiska opisane i zilustrowane w punkcie #D2 i na Fot. #D1 z mojej strony o nazwie "newzealand_pl.htm".{9} Wpracowanie moimi badaniami poprawnej zasady działania "Wehikułu Czasu". Zasadę tę opisałem w szeregu swoich publikacji, najważniejszymi z których są: strona "immortality_pl.htm" a także polskojęzyczna monografia [12] poświęcona opisowi działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu a upowszechniana gratisowo przez stronę "tekst_12.htm".Znalezienia kolejnej "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanej w wersetach Biblii, która potwierdza poprawność mojej zasady działania "Wehikułów Czasu" nastąpiło przez mojego znajomego księdza, który systematycznie czyta moje opracowania - w tym także opisujące tę zasadę, stąd który wskazał mi właściwy werset z Biblii.Iż zasada ta jest poprawna Biblia potwierdza w wersetach 20:1-11 z "Drugiej Księdze Królewskiej" oraz powtarza ponownie w 38:1-8 z "Księdze Izajasza" - które to wersety na bazie swojej wiedzy o działaniu czasu zinterpretowałem dokładniej w punktach #B4, #D5 i #D5.1 do #D5.2 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm" a także we wpisie #175 do blogów totalizmu.Ponadto prawda możliwości podróży w czasie jest też potwierdzana dość licznym empirycznym materiałem dowodowym opisywanym np. w #D6 do #D6.1 z tej samej mojej strony "immortality_pl.htm" i we wpisie #191 do blogów totalizmu.


Zbudowanie Wehikułów Czasu mojego wynalazku będzie bardzo istotne dla ludzkości, ponieważ pozwoli ono na powtarzalne powracanie do wieku młodzieńczego po osiągnięciu starości, a stąd na życie w tzw. "uwięzionej nieśmiertelności".

 

{10} Wyraźnym życzeniem Boga jest aby ludzie wdrożyli ustrój polityczny jaki zupełnie wyeliminuje "pieniądze" z użycia na Ziemi - przykładowo wdrożyli "Ustrój Nirwany" zasadę działania jakiego Bóg już przygotował. W życzenie to Bóg zainwestował wiele swojej twórczości - np. już zaprogramował działanie ludzkich dusz i ciał na generowanie "energii moralnej" w ilościach wystarczających do przeżywania zjawiska nirwany - tak jak opisuję to szczegółowiej w punkcie #A1 ze strony "evolution_pl.htm" oraz we wpisie #316 do blogów totalizmu. Ów "Ustrój Nirwany" ilustratywnie jest wyjaśniony na naszym około półgodzinnym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianym za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , a bazującym na treści mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm".

W Biblii aż trzy odmienne wersety składają się na "[Ω] Pieczęć Boga" zawierającą najbardziej kluczowe potwierdzenia definiujące to życzenie Boga aby ludzkość wdrożyła na Ziemi "Ustrój Nirwany". Dwa z tych wersetów definiują to życzenie w kategoriach "co" i "dlaczego" - tym zaś potwierdzają iż ludzkość ma zupełnie wyeliminować "pieniądze" z użycia i zastąpić je pozbawionym zła bezpieniężnym wynagradzaniem moralnie wykonywanej produktywnej pracy fizycznej. Chociaż Biblia NIE wskazuje ani nazywa metody tego wynagradzania, obecnie daje się już wydedukować iż jest nim zjawisko cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie ja odkryłem i dokładnie opisałem w swoich publikacjach. Z kolei trzeci z tych wersetów Biblii przekazuje nam obietnicę Boga, że w przypadku gdy na "wzgląd" Boga i ludzkości wyeksponowanych będzie co najmniej 10 osób, którzy właśnie przeżywają zjawisko zapracowanej nirwany i stąd przykład których zainicjuje proces wdrażania Ustroju Nirwany, wówczas Bóg zatrzyma nadchodzący upadek ludzkości lat 2030-tych sprowadzany na Ziemię właśnie użyciem "pieniędzy" generujących wszelkie formy zła, nadchodzenie jakiego to upadku każdy już zaczyna odczuwać zaś zapowiedź jakiego została udostępniona na "wzgląd" świata m.in. znakami opisanymi moją stroną "2030.htm" i naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030". W owym trzecim wersecie Biblii tych co najmniej 10 osób mądrze i dalekowzrocznie NIE zostało nazwanych aby werset ten brzmiał bardziej ogólnie i odnosił się do dowolnej przyszłej nazwy tych osób - wszakże w czasach pisania Biblii pojęcie "zapracowanej nirwany" oraz możliwość jej dowolnie długiego przeżywania NIE były jeszcze znane. Jednak poniżej ja uzasadnię swymi interpretacjami Biblii iż w przypadku wdrażania "Ustroju Nirwany", pod "wzgląd" bliźnich i Boga wyeksponowanych powinno być co najmniej "10 osób" właśnie przeżywających "zapracowaną nirwanę" opisywaną, między innymi, skrótowo stroną "nirvana_pl.htm" zaś znacznie dokładniej tomem 8 mojej monografii [1/5].

Owe dwa wersety Biblii definiujące "co" i "dlaczego", to werset 10:8 z "Ew. w/g św. Mateusza" - stwierdzający: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"; oraz werset 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" - stwierdzający: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Z kolei ów trzeci werset obietnicy zatrzymania przez Boga upadku świata lub kraju wdrażającego ten ustrój to werset 18:32 z "Księgi Rodzaju", stwierdzający - cytuję: "Na to Abraham: «O racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dzisięciu»." Owe dwa "definiujące" z tych wersetów Biblii, tj. 10:8 i 6:10, są jednoznaczne i stąd NIE wymagają odkodowania. Natomiast trzeci werset "obietnicy" Boga jest zakodowany i wymaga dodania tu jego interpretacji. I tak, jak to podkreślam w końcowej części tego punktu #H2 i w swych poprzednich publikacjach, w Biblii każde słowo swą treścią i zakresem znaczeniowym z precyzją i dalekowzrocznością Boga wyraża jakąś prawdę zakodowaną w niego a istotną dla danej specyficznej sprawy. To dlatego np. tylko dwa wersety 18:26 i 18:28 z "Księgi Rodzaju", powtarzają iż odnoszą się tylko do wyjątkowo niemoralnych miast Sodoma i Gomora. Natomiast pozostałe wersety 18:29-32 są tam już sformułowane jako ogólna obietnica, która odnosi się do każdego miejsca i wszystkich czasów, a więc także do całej Ziemi i całej obecnej ludzkości - skoro ta sprowadza na siebie zasłużone zniszczenie. To zaś oznacza, że jeśli ludzkość lub np. Polska wyeksponuje na "wzgląd" Boga i siebie samej co najmniej 10 osób o nawykach "sprawiedliwych", tak jak to implikuje werset 18:32, wówczas Bóg zatrzyma jej zniszczenie przez zagładę z lat 2030-tych jakie są zapowiadane np. znakami opisywanymi na mojej stronie "2030.htm". Proszę jednak odnotować wieloznaczeniowość użytego tam kluczowego słowa "wzgląd" zawartego w owym wersecie 18:32. Wszakże w jego roli celowo jest użyte słowo pokrewne do "oglądać" czy "wglądać", zamiast dowolnego innego mogącego oznaczać np. "dla dobra". W precyzyjnym języku Boga ono zaś oznacza iż NIE wystarcza aby na Ziemi lub w jakimś kraju (np. w Polsce) wdrażającym Ustrój Nirwany np. żyło czy mieszkało "10 sprawiedliwych" którzy właśnie przeżywają zapracowaną nirwanę, a aż 10 z nich musi być wystawionych pod "wzgląd" - czyli musi zostać wyeksponowanych w jakiś publiczny i poznawalny przez każdego sposób jako wzorzec postępowania dla wszystkich pozostałych ludzi danego obszaru (czyli w tym przypadku dla całej ludzkości lub dla jakiegoś kraju, np. Polski). Empirycznie potrzebę tego wyeksponowania częściowo podkreślają opisy z #J3 do #J3v mojej innej strony o nazwie "petone_pl.htm". Mianowicie, tak jak to wyjaśniłem w punkcie #I3 i #G2 ze swej strony "day26_pl.htm" początkowo posądzałem iż zaobserwowane w miasteczku Petone (w jakim mieszkam od 2001 roku), jego omijanie przez wszelkie kataklizmy spowodowane jest zamieszkiwaniem w jego okolicy (jednak bez bycia wystawionymi pod "wzgląd" ludzi i Boga), około 10-ciu osób, których moja ludzka (a więc i omylna) wiedza kwalifikowała jako będących "biblijnymi sprawiedliwymi". Jednak w 2018 roku odkryłem iż faktycznym powodem omijania Petone przez kataklizmy jest "święty obszar" położony na lokalnym "czakramie Ziemi" i oznaczony Celtyckim Krzyżem przy petońskiej plaży opisywanym szerzej w #J3 do #J3v strony "petone_pl.htm". Mojego zinterpretowania także wymaga pytanie dlaczego w wersecie 18:32 Bóg NIE używa ani nazwy "10 sprawiedliwych", ani też nazwy "10 przeżywających nirwanę", czy też jakiejkolwiek innej specyficznej nazwy. Sprawę tę częściowo wyjaśniłem w punkcie #I1 mojej strony o nazwie "quake_pl.htm". Mianowicie, w opisywanych we WSTĘPie i w części #L strony "smart_tv.htm" moich wysiłkach wykonywania tzw. "pracy moralnej" (efekty jakiej sprowadziły na mnie właśnie przeżywanie zapracowanej nirwany przez około 9 miesięcy), moimi działaniami kierowały zawarte w Biblii wymogi jakie muszą też spełniać w swym postępowaniu owi "biblijni sprawiedliwi", których opisałem w w/w #I1 strony "quake_pl.htm". To zaś oznacza, że w okresie kiedy ktoś przeżywa zapracowaną nirwanę ów ktoś jednocześnie spełnia wymogi bycia "biblijnym sprawiedliwym", a stąd może być wyeksponowany na "wzgląd" bliźnich i Boga jako odpowiednik "sprawiedliwego". Tylko bowiem osoby spełniające wymogi "biblijnego sprawiedliwego" są w stanie wygenerować swą "pracą moralną" ilość "energii moralnej" jaka wystarcza aby spowodować pojawienie się u nich zapracowanej nirwany. Najwyraźniej więc Bóg celowo NIE używa nazwy "sprawiedliwi" w owym wersecie 18:32 obiecującym ochronę przed zagładą jeśli na "wzgląd" wystawione zostaną przez lokalnych ludzi odpowiedniki co najmniej "10 sprawiedliwych" - ponieważ (jak dopiero niedawno zdołałem to odkryć) istnieją przykładowo: "osoby które właśnie przeżywają zapracowaną nirwanę" a stąd które dla wygenerowania "energii moralnej" jaka spowodowała u nich ową nirwanę także spełniły te same wymogi Boga co "biblijni sprawiedliwi".

Z różnych punktów widzenia ja wyjaśniam we wielu swych publikacjach owo życzenie i obietnicę Boga aby cała ludzkość lub chociaż pierwszy kraj (np. Polska) ochotniczo i dobrowolnie wyeliminowała na Ziemi pieniądze z użycia. Dla powyższych wersetów 10:8 i 6:10 z Biblii wyjaśniłem to najkrócej np. w [D] z punktu #C9, oraz w punkcie #C7, ze swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" a także we wpisach #351 i #328 do blogów totalizmu. Z kolei dla powyższego wersetu 18:32 wyjaśniam to szerzej w punkcie #I1 z mojej strony o nazwie "quake_pl.htm". Jednak niezależnie od powyższych wersetów, niebezpośrednio wyeliminowanie przez ludzi "pieniędzy" z użycia - które wszakże stanowią ów "korzeń wszelkiego zła", Biblia perswaduje też w ogromnej liczbie innych swych wersetów o treści poświęconej upominaniu ludzi aby wykorzeniali zło zarówno ze swoich własnych postępowań, jak i ze wszystkiego na co mają wpływ. Jako ich przykład patrz werset 4:17 z "Listu św. Jakuba Apostoła" - cytuję: "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy."


Oczywiście, niezależnie od powyższej "[Ω] Pieczęci Boga" zakodowanej w wersety Biblii, owo życzenie Boga aby ludzie ochotniczo wyeliminowali "pieniądze" z użycia jest też potwierdzane przez sporo empirycznego materiału dowodowego. Najważniejszy przykład tego materiału dowodowego stanowi faktyczne istnienie zjawiska cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakiej wypracowanie dla siebie i przeżywanie przez około 9 miesięcy opisałem dokładniej np. we WSTĘPie i w części #L" strony "smart_tv.htm". Innymi przykładami tego materiału dowodowego mogą być liczne wymogi moralne nakładane na zapracowanie dla siebie przeżywania owego zjawiska nirwany opisywane szerzej w punktach #D3, #D2 i #C7 z mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" oraz w #A1 do #A4 innej mojej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm" i w bazującym na nich wpisie #320 do blogów totalizmu. Empirycznym przykładem materiału dowodowego na życzenie Boga aby wynagradzanie pracy "pieniędzmi" ludzie ochotniczo zastąpili wdrożeniem "Ustroju Nirwany" jest też fakt iż Bóg wprogramował do ciał wszystkich ludzi naturalny mechanizm generowania "energii moralnej" za pomocą moralnie wykonywanej produktywnej pracy fizycznej - co opisuję szczegółowiej w punkcie #A1 ze strony "evolution_pl.htm" oraz we wpisie #316 do blogów totalizmu. Moim zdaniem jednym też z bardziej przekonywujących przykładów takich argumentów Boga dlaczego ludzie powinni ochotniczo wyeliminować "pieniądze" z użycia jest właśnie nadchodząca zagłada ludzkości z lat 2030-tych jaką najlepiej ilustruje nasz półgodzinny film "Zagłada ludzkości 2030" upowszechniany za darmo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , a jaka już wkrótce zilustruje każdemu do czego prowadzi nadmiernie długotrwałe używanie pieniędzy przez NIE potrafiących pohamować swojej chciwości ludzi.

 

{11} Od tysiącleci Ziemia jest skrycie okupowana i eksploatowana przez technicznie wysoko zaawansowaną konfederację UFOnautów praktykujących przeciwstawiającą się intencjom Boga filozofię szatańskiego pasożytnictwa (patrz moja strona "parasitism_pl.htm"). Ta konfederacja UFOnautów, zamiast wykuwania lepszej przyszłości dla wszystkich własną pracą i bazującym na miłości pokojowym współżyciem (które to zasady stanowią esencję religii chrześcijaństwa opisywanej w Biblii), wybrała praktykowanie lenistwa i poprawianie tylko własnej sytuacji żerowaniem na pracy innych istot siłą lub oszustwem im podporządkowanych oraz rabowaniem wszystkiego co im potrzebne od tychże innych istot. Filozofię pasożytnictwa praktykującą tę bardziej zwierzęcą niż ludzką zasadę "przeżywania najsilniejszych" od tysiącleci konfederacja tych UFOnautów narzuca też ludzkości - jak już to doskonale widać: z ogromnym sukcesem. Na konfederację tych szatańskich UFOnautów składa się szeroka rozpiętość najróżniejszych ras istot jakie już opanowały podróże międzygwiezdne i jakie różnią się od siebie wieloma cechami, m.in. wzrostem - np. dla ludzko wyglądających istot począwszy od gigantów, dłuższe od ludzkich kroki jakich pokazałem na Fot. #K3abc strony "petone_pl.htm", a skończywszy na ludzikach wielkości małej butelki lemoniady - zdjęcie jednego z których pokazałem i omawiam na Fot. #H4ab ze strony "explain_pl.htm". Rasy UFOnautów z cywilizacji wchodzących w skład owej konfederacji obejmują też istoty różniące się wyglądem i budową genetyczną - począwszy od naszych kosmicznych krewniaków o wyglądzie niemal identycznym do ludzi - tyle iż o niewypowiedzianie piękniejszym od nas wyglądzie, a skończywszy na pokrytych wężową skórą latających potworach podobnych do starożytnych wężowatych "smoków" z rogami i jakby nietoperzowymi skrzydłami. Każda z tych ras zapewne ma pod swoją okupacją także wiele prymitywnych cywilizacji i planet, o sytuacjach podobnych do ludzkości, które niemiłosiernie choć skrycie eksploatują ze wszystkich potrzebnych im surowców i dóbr. Te zbiorowisko odmiennych cywilizacji owej konfederacji UFOnautów przybywających na Ziemię aby nas eksploatować i utrzymywać w okupacyjnym im podporządkowaniu, do niedawna ludzie nazywali "UFOnautami". Obecnie zaś sami owi okupanci jacy nami zarządzają starają się nas konfundować wprowadzaniem dla siebie coraz to bardziej mylących nazw. Natomiast w Biblii opisywani są oni pod starożytnymi nazwami "upadłe anioły", "diabły", "demony", Lucyfer, Szatan, synowie boga, węże, smoki, itp. - starającymi się wyrazić ich cechy i wygląd. Na przekór iż dokładnym opisom owych eksploatujących nas i okupujących UFOnautów poświęcona jest spora proporcja Biblii, ich opisy są podane bardzo mądrze, dalekowzrocznie i w zakodowany sposób. Wszakże gdyby używały bezpośrednich opisów i zwrotów, tak jak ja tu czynię, Biblia NIE miałaby szansy przetrwać aż do dzisiejszych czasów bez znaczącego jej ocenzurowania. Ludzko wyglądający UFOnauci utrzymują bowiem Ziemię i całą naszą cywilizację pod swą absolutną kontrolą i swymi rządami. Dlatego Bóg zainspirował ich opisy w Biblii jak rodzaj "łamigłówki" wymagającej dopiero rozszyfrowania kiedy ludzkie odkrycia i wiedza dotyczące cech UFOnautów umożliwią jej pełne zrozumienie. I tak w Biblii daje się wyróżnić aż cały szereg kategorii wersetów opisujących te istoty, formujących jakby wielowersetowe "[Ω] Pieczęcie Boga". Omówmy więc tu informacje składające się na esencję chociaż najważniejszych z tych kategorii. Oto już poodkrywane prawdy jakie te najważniejsze kategorie nam potwierdzają:

{11a} Istoty te wykazują brutalnie niszczycielskie dla ludzkości i przeciwne boskim intencjom cechy. Cechy te potwierdza "[Ω] Pieczęć Boga" poświęcona omówieniu ich typowych zachowań, wierzeń, sposobów myślenia, metod działania, celów życiowych, itp. Przykładami wersetów owej pieczęci mogą być: 6:11 z "Efezjan", 28:17 z "Ezechiela", 14:12-14 z "Izajasza", 12:3-4 i 12:7-9 z "Apokalipsy", 5:8 z "1 Piotra", 11:14-15 z "2 Koryntian", czy 4:5-6 z "Łukasza" mówiący o kuszeniu nawet Jezusa przez diabła.

{11b} Natura tych istot jest śmiertelna i biologiczna (podobna jak u nas ludzi) oraz nacechowana podobnymi do ludzkich ich słabostkami. Dla tej informacji główną "[Ω] Pieczęć Boga" ją potwierdzającą tworzą: wersety 6:1-4 z "Księgi Rodzaju" ujawniające iż płodzili oni giganty poprzez stosunki z ludzkimi kobietami, a także werset 22:30 z "Mateusza" i 12:25 z "Marka" - które ujawniają iż gdyby faktycznie byli oni aniołami (nawet potem "upadłymi") wówczas z powodu duchowej (a NIE cielesnej) natury aniołów NIE byliby w stanie spładzać dzieci - co implikuje łatwo przez nas wyciągalny wniosek iż są oni śmiertelni i biologiczni tak jak my ludzie. Pieczęć ta i wersety na sposoby mądrze i dalekowzrocznie zakodowane w wersety Biblii podkreślają więc śmiertelność i biologiczną naturę tych istot, tyle że poszerzoną ich ogromnym zaawansowaniem technicznym i naukowym - które na nas i przy naszym dotychczasowym technicznym prymitywiźmie sprawiało wrażenie iż są oni nadprzyrodzonymi istotami. Skoro jednak Biblia potwierdza i podkreśla ich materialność (jako przeciwstawność duchowej natury aniołów) i ich biologiczne organizmy, to oznacza iż są oni istotami śmiertelnymi i możliwymi do pokonania tak jak my ludzie. Stąd na przekór ich zaawansowania technicznego i mądrości, ciągle jeśli się potrafimy do tego zmobilizować, przy aktywnej pomocy Boga mamy szanse aby uwolnić się na dobre od ich okupacji i eksploatacji. Faktycznie niemal cała Biblia stara się też nam wskazywać metody jakimi możemy się bronić przed ich brutalnością, okupacją i eksploatacją oraz przed ich skrytymi sposobami "nawrócenia" nas na ich pasożytniczą filozofię i ateizm. Biblia sama zresztą jest doskonałym przykładem efektywności podanych w niej metod obrony. Wszakże opisy tych istot zakodowane w Biblii zdołały przetrwać aż do naszych czasów, chociaż owe istoty faktycznie rządzą ludzkością i bez problemów w każdej chwili mogłyby ocenzurować i usunąć z Biblii wszystkie wersety na swój temat - tak jak już uczyniły to z biblijnymi potwierdzeniami istnienia reinkarnacji udokumentowanymi w punkcie #C4 mojej strony "biblia.htm". (Widać iż wystarczyło schlebienie ich próżności poprzez porównywanie ich do aniołów i synów boga oraz podkreślanie ich piękna, mądrości, oraz możliwości - np. patrz wersety 28:12-13 z "Ezechiela", przy jednoczesnym mądrym zakodowaniu prawdy na ich temat.)

{11c} Istoty te narazie są przydatne Bogu - działania ich szkodzenia i kuszenia ujawniają bowiem "moc wiary" u poszczególnych ludzi. To zaś pozwala Bogu sprawdzać przydatność każdego ludzkiego kandydata do owej armii 144 tysięcy "żołnierzy Boga" jaką Bóg stara się zwerbować i wyszkolić na obecnym etapie rozwoju ludzkości, zanim nada nieśmiertelne ciała tym 144 tysiącom już sprawdzonych w najtrudniejszym działaniu ludzi. Na "[Ω] Pieczęcie Boga" które to potwierdzają też składa się aż szereg wersetów Biblii. Przykładowo werset 3:1 z "Księgi Rodzaju" informuje, że podobnie jak wszystko inne, także i te istoty postwarzał Bóg. Z kolei wersety 1:6-12 (i następne) z "Hioba" dają nam do zrozumienia iż Bóg pozwala UFOnautom testować "moc wiary" kandydatów na przyszłych "żołnierzy Boga" poprzez poddawanie ich najróżniejszym prześladowaniom lub poprzez kuszenie aby zarzucali przestrzeganie przykazań Boskich i "nawrócili się" na praktykowanie pasożytniczej filozofii owych UFOnautów (którą w dzisiejszych czasach zaczyna już praktykować większa część ludzkości). Natomiast wersety 7:4, 14:3 i 21:17,27 z "Apokalipsy" potwierdzają iż tylko starannie wybranym przez Boga 144 tysiącom (którzy zdadzą takie rygorystyczne egzaminy i testy) nadane będą nieśmiertelne ciała. Temu wszakże NIE trzeba się dziwić - nawet i ludzie już przecież odkryli iż o tym co warci są żołnierze jakiejś armii dowieść jest w stanie tylko przepuszczenie ich przez prawdziwe wojny, a NIE np. tylko przez świąteczne parady czy przez powitania dygnitarzy. NIE na darmo dla wyrażenia tej prawdy Anglicy używają przysłowie "the proof of pudding is in the eating" - co na polski można przetłumaczyć słowami: "dowód jakości deseru jest w jego jedzeniu".

 

Istnienie owych skrycie okupujących nas i eksploatujących istot w obecnych czasach nazywanych "UFOnautami" jakie są technicznie aż tak wysoko zaawansowane iż ich działania na nas sprawiają wrażenie "nadprzyrodzonych", potwierdza też ogromna ilość empirycznego materiału dowodowego. Ja nawet opracowałem formalny dowód naukowy na istnienie UFO jaki opublikowałem m.in. na swej stronie internetowej o nazwie "ufo_proof_pl.htm", zaś do jakiego nawiązują także, między innymi, moje strony "ufo_pl.htm", "explain_pl.htm", "evil_pl.htm", czy "military_magnocraft_pl.htm". Najnowszym przykładem tego materiału dowodowego może być "wytopienie w twardym asfalcie NZ chodnika stopy UFOnautki z rasy zmora", opisywane w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" oraz we wpisach #347 i #348 do blogów totalizmu. Doskonałym dowodem było też uprowadzenie Polaka, Ś.P. Andrzeja Domała, na planetę Nea, opisane w naszym wspólnym traktacie "Kosmiczna Układanka" upowszechnianym gratisowo w internecie przez stronę "tekst_3b.htm", krótko zaś omawianem we wpisach #349 i #350 do blogów totalizmu.


Całą dużą kategorię empirycznego materiału dowodowego na istnienie skrycie okupujących i brutalnie eksploatujących ludzkość UFOnautów są ślady jakie nieludzkie metody ich eksploatowania pozostawiają na ciałach ludzi. Doskonałym przykładem tych śladów jest blizna na nodze jaką mniej lub lepiej widocznie zagojoną ma każda osoba na Ziemi, a jaką zilustrowałem i opisałem na Fot. #B4 ze swej strony "ufo_pl.htm". Innymi są ślady wiercenia lewego (a niekiedy i prawego) boku nosa tuż przy i nieco poniżej oka, a także wypalenia na lewym policzku u niektórych mężczyzn systematycznie uprowadzanych do UFO (w tym u mnie), które zilustrowałem i omówiłem w Filmy #A2ab na powyższej stronie "ufo_pl.htm".


Moim zdaniem potencjalnie wysoce intrygującym empirycznym materiałem dowodowym może być też fakt iż u niemal wszystkich rządzących osobistości, które w przeszłości wyróżniły się uczynieniem czegoś dewastującego sytuację ludzkości, istnieją szczegóły anatomii jakie opisałem i zilustrowałem od punktu #G3 do Fot. #G2f ze swej strony internetowej o nazwie "evil_pl.htm", a obecność jakich to szczegółów u ludzko wyglądających UFOnautów eksploatujących ludzi na pokładach UFO raportują osoby pamiętające swoje uprowadzenie do UFO. Niestety, aż do czasu podjęcia budowania przez ludzi poręcznych "urządzeń ujawniających" opisywanych w naszym gratisowym traktacie [7b] o tytule "Urządzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" upowszechnianym za darmo stroną "tekst_7b.htm", brak nam narzędzia które pozwoliłoby efektywnie ustalać czy szczegóły te reprezentują niewinne przypadki, czy też znaczącą informację. Wysoce intrygujące jest iż te same szczegóły (nawet włącznie z pojedyńczą pionową zmarszczką w środku pomiędzy brwiami) daje się rozpoznać na wizerunkach Williama Occam, który swoją "brzytwą Ockhama" powycinał m.in. prawdę, Boga i UFOnautów z obszaru zainteresowań "oficjalnej nauki ateistycznej" - tak jak wzmianuję to w "streszczeniu" tego wpisu #354.


Ponadto istnieje też materiał dowodowy sugerujący iż na Ziemię sporadycznie przybywają UFOnauci reprezentujący totaliztyczne cywilizacje starające się pomagać ludzkości, lub iż symulowane są przez Boga przybycia takich UFOnautów faktycznie stanowiących przysłanych na Ziemię aniołów Boga.


{12} To NIE urząd Papieża, a już dawno temu wytypowana moimi badaniami instytucja internetu, będzie owym nosicielem złowrogich cyfr "666" w Biblii opisywanych wersetami 13:17-18 z "Apokalipsy w/g św. Jana", jaki to nosiciel cyfr "666" sprowadzi na ludzkość ogromną ilość zła i prześladowań wierzących w Boga ludzi. Papież o nosicielstwo owych cyfr "666" jest niesłusznie oskarżany przez najróżniejsze reformatorskie kościoły już przez około 500 lat, czyli od czasów niemieckiego reformatora kościoła o nazwisku Martin Luter (ur. 1483, zm. 1546 r.). Powodem jest iż oficjalny tytuł Papieża "VICARIUS FILII DEI" zawiera cyfry rzymskie jakie po dodaniu do siebie sumują się do liczby "sześćset sześćdziesiąt sześć" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=666+in+Vicarius+Filii+Dei . Jednak w punkcie #H4 ze swej strony "will_pl.htm" i we wpisie #353 do blogów totalizmu zaprezentowałem wyniki moich własnych badań, które wykazują iż w Biblii werset 13:18 z "Apokalipsy św. Jana" zawiera mądrze wkodowaną przez Boga informację iż owe cyfry 666 należy naliczać z liczby 18=6+6+6, a NIE z sumy 666 rzymskich cyfr zawartch w nazwie ich nosiciela - tak jak kościół SDA nalicza to dla tytulu Papieża "VICARIUS FILII DEI". Jednocześnie moje wieloletnie badania wskazują iż wszystkie informacje zakodowane w Biblii o nosicielu cyfr 666 spełnia instytucja dzisiejszego internetu.


Tamto moje odkrycie informacji mądrze zakodowanej w werset 13:18 z "Apokalipsy św. Jana" iż nosiciela cyfr 666 powinno się naliczać dla liczby "18" będącej sumą 18=6+6+6, faktycznie dostarcza nam "[Ω] Pieczęci Boga" potwierdzającej poprawność moich badań, zaś unieważniającej poprzednie badania wskazujące Papieża jako nosiciela cyfr 666.


Oczywiście niezależnie od Biblii istnieją też liczni inni "świadkowie", którzy także potwierdzają iż to instytucja internetu (jeśli jej na to pozwolimy) może stać się przyszłym największym prześladowcą ludzkości o jakim ostrzega nas Biblia. Najważniejszych z owych świadków wskazałem w owym punkcie #H4 swej strony o nazwie "will_pl.htm" i we wpisie #353 do blogów totalizmu oraz w innych swych publikacjach stamtąd linkowanych.

* * *

Powinienem tu też dodać, że ja celowo wybrałem liczbę 12 dla zestawiania powyższych najbardziej fundamentalnych chociaż ludziom nieznanych "[Ω] Pieczęci Boga". Liczba 12 może bowiem też stanowić źródło sporej konfuzji we wszelkich sprawach Boga i niebios, o jakim warto wiedzieć. Wszakże w ciałkach "Drobin Boga", z możliwości i zachowań których formowane są mechanizmy działania wszystkich trzech światów wszechświata i ich zawartości, fizykalnie istnieją też jeszcze inne formy, którą różne mitologie religijne używające do swych opisów najróżniejsze słowa i wyrażenia mogą mylić z pojęciami "nieba". Mianowicie, te fizykalne formy to 12 odzielnych mózgów i pamięci jakie każda Drobina Boga zawiera w swoich czterech głowach - po ich szczegóły patrz opisy Drobin Boga podane w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie "god_istnieje.htm". Precyzyjne metody postępowania Boga powodują bowiem iż każdy z tych 12 mózgów i pamięci w Drobinach Boga reprezentuje jakby odrębny sektor "Świata Wirtualnego", czyli jakby odrębne "niebo" dla jakiejś kategorii istot. Najlepiej tę sprawę wyjaśnia przedchrześcijańska mitologia odciętych od reszty świata Nowozelandzkich Maorysów dotycząca ich nadrzędnego Boga "Io". Bardzo podobną do Maorysów wiedzę objaśniał mi też mistyk Hinduizmu z którym miałem bardzo długą i owocną rozmowę podczas swojej profesury w Kuala Lumpur. Twierdził on, że wszystko co istnieje we wszechświecie to żyjące istoty, dzielące się aż na cztery kategorie - NIE wszystkie jednak z których to kategorii otrzymały od Boga tzw. "wolną wolę". Każda z tych kategorii istot przynależy więc do jakby odrębnego poziomu wszechświata zawierającego świadomości trzech rodzajów istot. Obecnie wiedząc już o 12 mózgach i pamięciach Drobin Boga rozumiem iż faktycznie słowami "poziom wszechświata" referował on do owych czterech głów w Drobinach Boga, w każdej z których zawarte są po 3 mózgi i pamięci, zaś indywidualne z których to mózgów i pamięci obsługują myślenie i zachowania odmiennego rodzaju istot. Ów mistyk mi opisywał iż najniższy z tych czterech poziomów wszechświata zawiera świadomości cząstek elementarnych, atomów i minerałów - czyli tzw. nieożywionej materii. Z kolei najwyższy sektor zawiera samoświadomość Boga i świadomości wybranych Aniołów Boga. Innymi słowy, istnienie owych 12 mózgów i pamięci porozmieszczanych po trzy w każdej z czterech głów Drobin Boga, w połączeniu z nadrzędną precyzją i powtarzalnością organizowania wszystkiego przez Boga, powoduje iż także "Świat Wirtualny" jest podzielony na cztery poziomy, w każdym z których poziomów zlokalizowane są 3 sektory utrzymujące samoświadomości i ośrodki myślenia odrębnego rodzaju istot - jakie przez najróżniejsze religie (w swych mitologiach religijnych używające odmiennych słów i wyrażeń) mogą utożsamiać z odmiennymi rodzajami "nieba". Stąd NIE powinno nas dziwić, kiedy np. się dowiemy iż któraś z religii NIE bazujących na Biblii będzie twierdziła iż istnieje więcej niż trzy nieba, zaś w każdym z nich rezydują odmienne dusze lub istoty - bowiem to twierdzenie pod pojęciem "niebo" będzie rozumiało NIE cały "świat wirtualny" (ani nie cały "przeciw-świat", czy ani nie fragment naszego "świata materii" jaki ujrzymy kiedy pod "gołym niebem" popatrzymy w górę), a tylko jedną z 12 odrębych pamięci u "Drobin Boga" w których cały "świat wirtualny" jest umiejscowiony.

* * *

Zaprezentowane powyżej 12 przykładów [Ω] Pieczęci Boga wnosi też sobą istotną lekcję dla każdego z nas. Lekcja ta stwierdza iż w Biblii zainspirowanej przez wszechwiedzącego Boga każde jej słowo ma znaczenie i każde jej słowo zostało dobrane z iście boską precyzją i dalekowzrocznością. To więc co jednego dnia lub dla jednej grupy ludzi brzmi jak banalna dygresja starożytnych pastuchów, odmiennego dnia lub dla kogoś innego może okazać się być mądrze zaszyfrowaną przez Boga esencją jakiegoś ogromnie ważnego przyszłego odkrycia lub wynalazku. To właśnie z tego powodu, gdyby kiedyś nowa "nauka totaliztyczna" (patrz jej opisy w #C6 i #C4 strony "telekinetyka.htm") podjęła edukowanie młodzieży prawdą (jako przeciwieństwo obecnego edukowania młodzieży okłamującymi ludzkość wypaczeniami prawdy i błędnymi definicjami "co" zamiast "jak"), wówczas moim zdaniem wybrane fragmenty Biblii, obejmujące też np. wersety 1:27 z "Księgi Rodzaju", 90:4 z "Księgi Psalmów", 3:8 z "2 Listu św. Piotra Apostoła", czy 13:18 z "Apokalipsy w/g św. Jana", powinny stać się obowiązkową lekturą na przykładzie której młodzi ludzie uczyliby się poznawania boskiego kunsztu wyrażania najistotniejszych idei najprostrzymi słowami.


http://pajak.org.nz/1964/fotki/klasa_z_drzewem.jpg
Fot. #H2: Zdjęcie całej klasy Pani Hass z Liceum Ogólnokształcącego w miasteczku Milicz opisywanym stroną "milicz.htm", wykonane w 1964 roku - czyli kiedy uwiecznieni na nim uczniowie klasy Pani Hass (w tej liczbie i autor niniejszego wpisu #354) byli w wieku około 18 lat. (W chwili pisania niniejszego wpisu #354, ci z nich co nadal żyją mieli już około 76 lat.) Zdjęcie to pokazuję tutaj, ponieważ w dniu 2022/11/21 odnotowałem w nim "osobę" jakiej uprzednio na nim NIE było, a jaką Bóg zapewne celowo do niego wprowadził zupełnie niedawno aby wierzącym i otwartym na prawdę potwierdzić i dać do ręki dowód iż faktycznie w naturalnym przeciw-świecie NIE istnieje ani czas ani upływ czasu, jednak jakie to potwierdzenie i dowód wypełnia "kanon niejednoznaczności" opisywany np. w #C2 ze strony "will_pl.htm" z doskonałym przykładem empirycznego materiału dowodowego potwierdzającego faktyczne wdrażanie przez Boga tego kanonu jaki zaprezentowałem, m.in., w punkcie #C2 swej strony o nazwie "tornado_pl.htm". Owo nieistnienie czasu ani upływu czasu w "domu Boga" jakim jest "przeciw-świat" z kolei umożliwia Bogu np. dokonywanie zmian w przeszłości jakie zupełnie NIE powodują w późniejszych czasach "teraźniejszości" powstawania tzw. "błędów nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - tak jak to krótko podsumowałem powyżej w {3} z punktu #H2 tego wpisu #354, zaś szczegółowo wyjaśniam w #I1 do #I5 ze swej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Tą "osobą-dowodem" spełniającym "kanon niejednoznaczności" jest ktoś, kto NIE był uczestnikiem pokazanej na owym zdjęciu klasy Pani Hass ani zapewne NIE był nawet uczniem Liceum w Miliczu w 1964 roku, kogo nikt z uczestników klasy Pani Hass NIE jest w stanie rozpoznać, oraz który NIE pasuje do tego zdjęcia ponieważ jest ubrany w koszulę lub bluzkę o kroju "golf" (tj. koszulę lub bluzkę z kołnierzykiem o kształcie wąskiego i u góry podwiniętego "rękawa", który ciasno okrywa naokoło całą szyję tego co go nosi). Wszakże takie koszule lub bluzki o kroju "golf" zaczęły wchodzić do szerokiego użycia w Polsce dopiero w latach 1980-tych. Aby je bowiem wytwarzać procesem maszynowego dziewiarstwa (tj. "knitting" - "trykotarstwa") konieczne są wysoce elastyczne włókna masowo produkowane dopiero po upowszechnieniu się naciągliwych włókien plastykowych. Tę tajemniczą "osobę-dowód" w koszuli lub bluzce "golf" czytelnik znajdzie na powyższym zdjęciu w najwyższej warstwie zdjęcia w czwartej pozycji od końca odliczając do tyłu (tj. od prawej strony) tej zakrzywionej najwyższej warstwy. Z kolei jeśli z opisów pod "Fot. #10" na stronie o nazwie "1964/klasa.htm" doczyta się gdzie ja (tj. Jan Pająk) jestem na tym zdjęciu, wówczas tę osobę znajdzie celowo tak wstawioną aby ona swoim lewym ramieniem dotykała mojego prawego ramienia - czyli abym przypadkiem dodania owej tajemniczej osoby do zdjęcia NIE przeoczył. Ponadto szczegółowe opisy jak ta osoba z późniejszych czasów mogła zostać wstawiona do grupowego zdjęcia naszej klasy z 1964 roku, czytelnik znajdzie w punkcie #I1 (dalej poszerzonym w #I2 do #I5) z mojej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz z wpisów #345 i #346 do blogów totalizmu. (To wstawienie tej osoby do powyższego zdjęcia mogło nastąpić w podobny sposób jak nieuświadamiane przeniesienie mnie do pustego kościoła NMP ze Świętej Lipki odległej o kilkaset kilometrów od Warszawy - opisywane w punkcie #D6.1 strony "timevehicle_pl.htm" oraz w punktach #E2 i #E3 strony "malbork.htm".) Kiedy zdarzenia jak tu opisane nieustająco dzieją się na Ziemi, chociaż większość ludzi (w tym niemal wszyscy naukowcy i politycy odcinający się od świata i życia w swoich "wieżach z kości słoniowej") chronicznie odmawia ich odnotowania i przyznania ich istnienia, NIE powinno nas dziwnić iż w Biblii aż wielokrotnie są podkreślane upomnienia w rodzaju ... patrzą a NIE widzą ... (np. patrz w Biblii księgi i wersety: Dzieje Apostolskie 28:27, Ezechiela 12:2, Izajasza 6:10, Jeremiasza 5:21, Marka 4:12, Mateusza 13:13-15, Psalmy 115:5-8, Psalmy 115:6, Rzymian 11:8). Wszakże bez względu na to ile naukowych dowodów zarówno ja bym ludziom NIE przedstawił w swoich publikacjach, jak i ile z nich byłoby udokumentowane wideami i raportami w YouTube i internecie, ciągle nadal oficjalnie się twierdzi i dla utrzymania monopolu oficjalnej nauki i rządów uparcie będzie zapewne się twierdziło w oficjalny sposób aż do nadejścia "Zagłady ludzkości 2030" ( https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) przykładowo, że czasu NIE daje się cofać, zmian przeszłości dokonywać, podróżowanie przez czas jest niemożliwe, zaś UFOnauci od tysiącleci podróżujący w czasie i okupujący Ziemię wcale jakoby NIE istnieją! (Kliknij na powyższe zdjęcie aby móc je oglądnąć w powiększeniu - tak jak to wyjaśniam np. w końcowej części wstępu do strony "biblia.htm".)


Ci co oglądają powyższe zdjęcie uczni klasy Pani Hass z Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu zwrócą zapewne uwagę na owo powszechne obejmowanie się i wzajemne dotykanie przez poszczególnych uczestników owej klasy. Ukazuje ono bowiem iż po czterech latach wspólnej nauki wszyscy uczestnicy owej klasy byli i czuli się jak jedna wielka rodzina, a stąd iż w owej rodzinie poszczególni jej uczestnicy mieli serdecznych przyjaciół do jakich czuli największą sympatię i stąd w tamtych czasach niewinnie lubili nawzajem się obejmować i dotykać. Niestety, w dzisiejszych czasach narastających napięć, problemów i światowej epidemii "wojny płci" opisywanych szczegółowiej w Część #V mojej strony o nazwie "humanity_pl.htm" Ziemię ogarnęła ogólnoświatowa pandemia takich negatywnych trendów jak "kobiecy narcyzyzm" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=kobieta+narcyz ), "toksyczna wersja feminizmu", "kultura podłączania seksualnego" (po angielsku zwana "hookup culture"), oraz aż kilka jeszcze innych wysoce niszczycielskich negatywnych trendów o dość zagadkowych dla mojego pokolenia nazwach, np. "czerwona pigułka (red pill)", "czarna pigułka (black pill) przymusowego celibatu (incels)", czy "małżeństwa zagłodzone aż do rozwodu brakiem seksu" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=sex+starved+marriage ). Z kolei owe negatywne trendy zamieniły to co powyższe zdjęcie pokazuje jako naturalne i niewinne, w coś praktykowanie czego w obecnej kulturze powypaczanej przez zabraniane Biblią zboczenia i nienaturalne zachowania wzbudza najróżniejsze negatywne odczucia i reakcje.


Powinienem tutaj też wyjaśnić, że powyższe zdjęcie ilustrujące zmianę w mojej dalekiej przeszłości jaka wprowadziła powodujące poszukiwania prawdy i wiedzy zmiany do przebiegu mojego obecnego życia, jest tylko jednym z wielu takich przypadków kiedy odnotowałem iż Bóg skonfrontował mnie z jakąś zmianą przeszłości, która miała wywołać odnotowalną zmianę mojej teraźniejszości nastawioną na zainspirowanie poszukiwań prawdy i wiedzy. Najważniejsze z tych niezwykłych przypadków bezpośrednich oddziaływań Boga poprzez moją przeszłość na moje obecne życie, wiedzę i badania, wyszczególniam, ilustruję i zaopatrywuję linkami do ich szczegółowszych opisów w części #C ze swej odmiennej strony o nazwie "wtc_pl.htm". Wiem też iż podobnie przenoszące prawdę przeżycia są serwowane przez Boga praktycznie każdej innej osobie (wszakże reakcja na nie pozwala Bogu gromadzić dane potem kwalifikujące tę osobę albo do biblijnych "ziaren" albo też do "plew") - tyle że większość ludzi albo "patrzy ale ich NIE widzi", albo też choć je odnotowuje ciągle jednak ponieważ są one sprzeczne z tym co oficjalnie nauczano w szkole osoby te usilnie i szybko starają się je zapomnieć.


Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #354 oryginalnie była opublikowana w punktach #H1 i #H2 oraz w podpisie pod Fot. #H2 ze strony internetowej o nazwie "biblia.htm" (aktualizacja datowana 25 listopada 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/biblia.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/biblia.htm
http://nirwana.hstn.me/biblia.htm
http://drobina.rf.gd/biblia.htm
http://pajak.org.nz/biblia.htm


Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.


Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/biblia.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "biblia.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "evolution_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/biblia.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.


Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #354, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.


Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwaly do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.


Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #354:
#353, 2022/11/1 - dowody iż cechy "internetu" Biblia opisała cyframi 666 (#H4 z "will_pl.htm")
#351, 2022/8/27 - prawa rządzące rozwiązywaniem problemów o narastającej mocy (#C9 z "nirvana_pl.htm")
#350, 2022/7/30 - gdzie i dlaczego budować pomniki z inżyniersko-precyzyjnymi modelami UFO (#A1 do #A1c z "tapanui_pl.htm")
#349, 2022/7/1 - zakodowane w Biblii potwierdzenia prawd na temat światła (#J1 do #J4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#348, 2022/6/20 - inżynierska analiza "jak" zmory-UFOnauty z Aceh  (#K2 z "petone_pl.htm")
#347, 2022/6/1 - wytopione w NZ asfalcie ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu (#K1 z "petone_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczonia przez "oficjalną naukę ateistyczną" zrozumienie czasu (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 to #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#338, 2021/9/1 - niemożliwość powstania życia w naturalnych formach nieożywionej materii z naszego "świata materii"(#C5 i #C6 z "2020zycie.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" dowodząca powstanie i atrybuty form życia (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#330, 2021/1/1 - najważniejsze z nowoodkrytych prawd o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm")
#328, 2020/10/1 - "zapracowana nirwana" i "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#C7 z "nirvana_pl.htm")
#320, 2020/2/19 - "Ustrój Nirwany" jaki wynagradzanie pieniędzmi zastąpi nirwaną (#A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm")
#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskończoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")
#191, 2010/12/19 - sfilmowanie podróżnika przez czas (#D6 i #A2 z "immortality_pl.htm")
#175, 2009/11/2 - nieśmiertelność osiągana cofaniem w czasie sterowanym wibracji DNA opisanymi w Biblii (#D5 z "immortality_pl.htm")


Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :