Archiwum 01 maja 2021


maj 01 2021 #334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot...

#334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot zawierają odmienne niż u ludzi pierwiastki chemiczne? (część 1)

 

 

Motto niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (werset 8:32 z bibilijnej "Ew. św. Jana" zacytowany z katolickiej "Biblii Tysiąclecia".)

 

 

#I1. Miejmy odwagę przeanalizować materiał dowodowy iż Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy (układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy o składowych jakiego uczymy się pod nazwą "Tablicy Mendelejewa":

 

Od jakiegoś już czasu gromadzę i analizuję istniejący materiał dowodowy, iż faktycznie to Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zbiory (tj. układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy i najbardziej prymitywny, zaś naucza nas o nim w szkołach i uczelniach pod nazwą "Tablica Mendelejewa" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+mendelejewa ). O istnieniu tego materiału dowodowego już wcześniej wspomniałem w (g) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" - gdzie wskazałem także kilka jego przykładów. W niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu postaram się zaprezentować najważniejsze fragmenty owego obszernego materiału dowodowego.

 

Warto tu też wyjaśnić, że możliwość istnienia dowolnej liczby odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, a NIE tylko jednego istnienie jakiego być może ignorancko wmawia nam "oficjalna nauka ateistyczna", wynika z faktu iż budowa indywidualnych atomów formujących pierwiastki chemiczne jest zupełnie inna niż ta opisywana w podręcznikach tejże nauki, za to zgodna z tym co wyjaśniła nam dopiero moja skrycie blokowana Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Mianowicie atomy pierwiastków chemicznych wcale NIE są poskładane z solidnych cząstek elementarnych, ani też wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi solidnymi cząsteczkami NIE są rządzone przez zestawy trwałych "praw natury" - co gdyby miało miejsce wówczas w sumie nadawałoby im zdolność do uformowania tylko jedego zestawu (układu okresowego) pierwiastków chemicznych, tj. jedynie tego którego istnienie uznaje "oficjalna nauka ateistyczna" i o którym uczy nas w szkołach jako o składowych "Tablicy Mendelejewa". Prawda jest natomiast taka, że zarówno cząsteczki elementarne, jak i formowane potem z nich całe atomy, są postwarzane poprzez pozestawianie razem nieopisanie mniejszych od nawet najmniejszych cząsteczek elementarnych, żywych, nieśmiertelnych, wiecznie ruchliwych, absolutnie posłusznych Bogu, dodatnich męskich i ujemnych żeńskich tzw. "Drobin Boga", cechy i zachowania których są rządzone przez szereg indywidualnie zaprojektowanych przez Boga dla danego atomu programów zarządzających, jakie to podatne na zmiany programy Boga przez oficjalną naukę ateistyczną są brane za niezmienne "prawa natury". Innymi słowy, cząsteczki elementarne i atomy są postwarzane tak jak stworzenie materii przez Boga opisałem szczegółowiej np. w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", zaś jak cechy, zachowania, wyglądy i funkcje "Drobin Boga" opisałem w punktach #K1 i #K2 innej swej strony internetowej o nazwie "god_istnieje.htm". Przykładowo, tylko same cząstki elementarne Bóg może formować na wiele odmiennych sposobów poprzez odpowiednie zaprogramowanie obiegania po wirowym obwodzie zamkniętym wybranej (ogromnej) liczby albo dodatnich męskich, albo też ujemnych żeńskich "Drobin Boga", tak aby drobiny te utworzyły z siebie rodzaj "wiru" o kształcie toroidu (często zwanego "donut"). Ponieważ zaś takie wiry uformowane np. tylko z męskich "Drobin Boga" będą wykazywały się posiadaniem dodatniego potencjału, zaś uformowane tylko z żeńskich "Drobin Boga" - ujemnego potencjału, aby uformować np. "cząstkę elementarną" o ujemnym ładunku elektrycznym Bóg składa razem ze sobą kilka takich wirów w tej ich liczbie z więcej wirów złożonych z ujemnych żeńskich "Drobin Boga" niż wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga". Dla zaś utworzenia dodatnio naładowanej cząstki elementarnej, Bóg składa razem więcej wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga" niż z ujemnych żeńskich. Z kolei dla uformowania cząstek elementarnych o neutralnym ładunku elektrycznycm (np. "neutronów"), Bóg zestawia razem równe liczby ujemnych żeńskich i dodatkich męskich wirów "Drobin Boga". Mając już zaś tak uformowane cząsteczki elementarne, za pomocą innego zbioru indywidualnie sformułowanych programów Bóg składa je razem aby utworzyć z nich atomy o wymaganych przez Niego cechach. Ponieważ zaś Bóg może dowolnie projektować formowane w taki sposób cząstki elementarne i atomy oraz zarządzające ich działaniem programy - np. wybierając jak liczne są poszczególne wiry Drobin Boga, ile tych wirów składa się na dane rodzaje częsteczek elementarnych, oraz jakie cechy i zachowania ponadawały formowanym z nich atomom indywidualnie przygotowane przez Boga programy zestawiające te wiry razem i rządzące ich możliwościami, faktycznie Bóg - jeśli zechce, jest w stanie uformować dowolną liczbę odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, niż tylko te trzy, o wysokim prawdopodobieństwie istnienia jakich poświadcza obszerny materiał dowodowy, który już zdołałem zidentyfikować, zaś fragment którego zaprezentowałem poniżej w niniejszym wpisie #334E do blogów totalizmu.

 

Odnotuj, że prawdę najistotniejszych wniosków z moich badań, które wkodowałem w opisy z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu, podpieram uwypuklanym tu szerokim materiałem dowodowym wywodzącym się od owych wymaganych przez Biblię aż "trzech świadków" jakich dokładniej opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś rzetelność, wiarygodność i prawdę potwierdzeń jakich każdy może sobie osobiście posprawdzać. Zgodnie też z wyjaśnieniem zawartym w "motto" oraz w (1a) z punktu #H1 owej strony "2020zycie.htm", jednogłośne potwierdzenie wyników jakichkolwiek badań przez wszystkich tych "3 świadków" faktycznie oznacza, że wyniki tych badań są rodzajem jakby symbolicznej "soczewki powiększającej", która przybliża oczom ludzi oraz ułatwia zrozumienie przez ich umysły opisywanego przez te wyniki fragmentu działań Boga lub zrozumienie czegoś co Bóg stworzył. Aczkolwiek więc informacje jakie prezentuję poniżej są zupełnie sprzeczne z tym co kłamliwie nam wmawia stara, materialistycznie nastawiona "oficjalna nauka ateistyczna" jaka nadal zazdrośnie strzeże swego lukratywnego monopolu na badania i na edukację, ciągle informacje te podnoszą świadomość i zrozumienie życia u uznających je ludzi na wyższy i zupełnie odmienny poziom. Stąd naprawdę warto na chwilę zapomnieć o "utartych" poglądach jakie wmuszono w nas w szkole lub na uczelni, oraz dla własnego dobra poznać poglądy jakie poniżej prezentuję, poczym dla upewnienia się o ich prawdzie osobiście je sprawdzić na materiale dowodowym jaki w dużej obfitości dostarcza nam prawdziwa otaczająca nas rzeczywistość, a nie jacyś tam "mędrcy" - do ograniczonej wiedzy których odnosi się to co Szekspir wyraził swoim słynnym "Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom" (patrz https://www.google.pl/search?q=więcej+rzeczy+Horatio+filozofom ) oraz to co nasz największy poeta wyraził słowami: "niż mędrca szkiełko i oko" (patrz https://www.google.pl/search?q=m%C4%99drca+szkie%C5%82ko+i+oko ).

 

 

http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot.pdf

Tab. #I1: Oto pierwsza wersja moich "Tablic Cykliczności dla Teorii Nadistot" - opracowana dnia 2018/8/18 zaś opublikowana z powtórzonym poniżej jej dokładnym opisem jako "Tab. #I6" ze strony "mozajski.htm" - gdzie uzupełniała punkt #I6 z szerokim wyjaśnieniem owej Teorii Nadistot autorstwa Polaka Adama Wiśniewskiego. Druga, udoskonalona wersja tej tablicy, opracowana 2018/12/29, jest pokazana i szeroko objaśniona jako "Tab. #J1b" ze strony "propulsion_pl.htm", a także w "rozdziale O" z mojej monografii [12] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_12.htm". Powyższą tablicę pokazuję tutaj aby zilustrować czytelnikowi jak stwarzanie takich tablic cykliczności wyjaśnia transformację otaczającej nas rzeczywistości zachodzącą w przeszłości oraz w przyszłości - co z kolei umożliwia nam przewidywanie tego co już wkrótce nas czeka i nieodwołalnie nadejdzie. Ponadto uświadamiam nią iż moje życie z jakichś tajemniczych powodów cyklicznie powraca do tworzenia i udoskonalania tego typu tablic. Wszakże moim pierwszym opracowaniem twórczym była właśnie wielowymiarowa Tablica Okresowości Pierwiastków Chemicznych, jaką stworzyłem jako jeszcze życiowo niedoświadczony i nieśmiały student Politechniki Wrocławskiej, zaś losy jakiej opisałem w punkcie #B3 i pod "Tab. #D4" ze swej strony o nazwie "2020zycie.htm". (Odnotuj w owym opisie losów wysoce zniechęcające potraktowanie, które ze znaczącą zapewne szkodą dla poziomu nauki i dla międzynarodowej renomy tej uczelni i Polski, otrzymałem od swoich ówczesnych wykładowców w sprawie opublikowania tej do dzisiaj NIE wypracowanej powtórnie przez innych naukowców wielowymiarowej tablicy.) Doświadczenia zgromadzone podczas wypracowywania tamtej wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków pozwoliły abym w około 4 lata po niej, już sam będąc wykładowcą na tejże Politechnice Wrocławskiej, opracował swoją "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - którą zdołałem już opublikować w 1976 roku, zaś dzisiejszy wygląd oraz opis której czytelnik znajdzie np. w "Tab. #J4ab" ze strony "propulsion_pl.htm" zaś w graficznie nawet jeszcze bardziej spektakularnym wykonaniu w "Tab. #D4" z mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" (pokazuje i omawia ją także nasz półgodzinny film z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" - patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ). To właśnie tamta "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych", a ściślej wynikająca z niej zapowiedź iż nasza cywilizacja zbuduje, między innymi, Wehikuły Czasu (patrz strona "immortality_pl.htm") - jakie pozwolą ludziom żyć nieskończenie długo, spowodowała iż wkrótce po niej sformułowałem swoją przełomową Teorię Wszystkiego z 1985 roku jaką z powodu nieustającego blokowania jej upowszechniania pod przynależną jej nazwą obecnie nadal publikuję pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Potem opracowałem aż cały szereg innych Tablic Cykliczności, włącznie z powyższą w jakiej zilustrowałem poszerzenie o wyniki moich własnych dociekań (szczególnie o ustalenie iż Bóg "posila się wiedzą") działanie unikalnej "Teorii Nadistot" jaką oryginalnie opracował Polak Adam Wisniewski (pseudonim Snerg - patrz https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot ), zaś jaką wyjaśniam dokładniej w punkcie #I6 swej strony o nazwie "mozajski.htm". Po zaś opracowaniu jeszcze jednej przełomowej Teorii Życia z 2020 roku (patrz strona "2020zycie.htm") obecnie los tak tajemniczo pokierował moimi badaniami, że na nieco odmiennym poziomie dociekania, w niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu ponownie powróciłem do problematyki zasad uformowania i działania zestawów istniejących pierwiastków chemicznych - jaka wraz z nigdy NIE opublikowaną tamtą wielowymiarową Tablicą Okresowości Pierwiastków stanowiła pierwszy produkt moich twórczych badań naukowych. (Kliknij na powyższą tablicę aby oglądnąć w powiększeniu jej wersję jaką upowszechniam w bezpiecznym formacie PDF.)

 

Pokazana powyżej "Tablica Cykliczności dla Teorii Nadistot" interpretuje regularności wyrażone treścią genialnej "Teorii Nadistot" opracowanej przez Polaka, Adama Wiśniewskiego, a ponadto poszerza tę teorię o dodatkowe poziomy istot, jakich Wiśniewski do niej ani NIE powłączał, ani ich NIE zdefiniował, zaś naukowo dowiedzione już istnienie jakich to żyjących istot ujawniła dopiero moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też Koncept Dipolarnej Grawitacji, natomiast jakich definicje przytaczają punkty #A0 i #D3 z mojej strony "god_proof_pl.htm". Aby czytelnik mógł łatwo odróżnić elementy oryginalnie włączone przez Wiśniewskiego do sformułowania jego "Teorii Nadistot", od elementów które ja dodałem w wyniku swych badań, w powyższej Tablicy Cykliczności oryginalne składowe wprowadzone przez Adama Wiśniewskiego oznaczone zostały użyciem czcionek czerwonego koloru. Moje zaś dodatkowe poszerzenia tejże teorii, tablica ta wyróżnia użyciem standardowego (tj. czarnego) koloru napisów. Podsumowując tę genialną teorię w wielkim skrócie, oryginalnie stwierdza ona (patrz fragmenty o czerwonej czcionce w "Tab. #I1" powyżej), że istnieją cztery poziomy istot, takie jak (poziom 2) minerały, (3) rośliny, (4) zwierzęta, (5) inteligentni ludzie - każdy z których dla niższego poziomu stanowi "nadistotę" jaka "żywi" się poprzez zjadanie produktu życia "istot" niższego od niej poziomu. Tak więc (3) rośliny żywią się produktami życia (2) minerałów, (4) zwierzęta żywią się masą organiczną generowaną przez (3) rośliny, zaś (5) ludzie żywią się miesem (4) zierząt. Każdy też poziom tych "istot" NIE jest świadomy istnienia wyższych od niego poziomów "nadistot" - jakie zjadają produkt jego życia. Odnotuj, że szersze opisy tej genialnej teorii oraz poszerzeń jakie na bazie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji ja do niej wprowadziłem (tj. poszerzeń typu poziom (6) Bóg który posila się wiedzą generowaną przez (5) ludzi), wyjaśnione jest aż na całym szeregu stron internetowych linkowanych hasłem "Teoria Nadistot" ze strony o nazwie "skorowidz.htm". Przykładami tych szerszych opisów jest punkt #I6 ze strony "mozajski.htm", czy "Tab. #J1b" ze strony o nazwie "propulsion_pl.htm".

 

Nie będę tutaj taił, że przy sporządzaniu powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" konfrontowałem znaczny problem ze znalezieniem w naszym niedoskonałym ludzkim języku krótkich nazw i określeń, które trafnie i precyzyjnie opisywałyby trudne pojęcia odnoszące się do Boga, całego wszechświata i esencji życia. Wszakże na długie opisowe wyjaśnienia w tablicy tej brak jest miejsca. Powodem tego problemu jest wieloznaczność praktycznie wszystkich słów ludzkiego języka, podczas gdy pełne zrozumienie powyższej tablicy wymaga jednoznaczności podobnej do tej z jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz mój naukowo niepodważalny formalny dowód na istnienie Boga (patrz strona "god_proof_pl.htm") definiują kluczowe z używanych przez siebie pojęć. Jako porównanie i przykład możliwych rozbieżności w interpretowaniu słów i określeń z powyższej tablicy, rozważ czytelniku problem kurczaków z dzisiejszych supermarketów i z fabrycznego systemu ich hodowania. Wszakże w wielu dzisiejszych supermarketach sprzedawane jest mięso kurczaków oznaczanych angielską etykietą "corn fed" (patrz https://www.google.com/search?q=corn+fed ) - co oznacza, że podczas hodowli tych kurczaków karmiono je wyłącznie (lub głównie) kukurydzą. Stąd osoby zjadające takie kurczaki, zależnie od swej wiedzy i światopoglądu mogą intepretować własną dietę na co najmniej 2 zupełnie odmienne sposoby, mianowicie albo, że (1) zjadają mięso kurze, albo też (2) iż żywią się biologicznie przetransformowaną kukurydzą. Wszakże mięso takiego kurczaka karmionego wyłącznie kukurydzą faktycznie jest jedynie (2) rodzajem kukurydzy przetransformowanej w systemie trawiennym kurczaka. W powyższej więc tablicy wszystkie użyte tam pojęcia też warto rozumieć jako takie (2) "przetransformowane to co jest źródłową esencją danego pojęcia".

 

Ja sam genialną Teorię Nadistot Wiśniewskiego poznałem na sporo czasu jeszcze przed swoją emigracją do Nowej Zelandii w 1982 roku. Szczerze też podziwiałem zawarty w niej geniusz. Stąd po przybyciu do Nowej Zelandii byłem ogromnie zaskoczony, że tamtejsi mieszkańcy nigdy o niej NIE słyszeli. Propagowałem więc ją jak mogłem. Ponieważ zaś w międzyczasie moje rozwijanie Teorii Wszystkiego z 1983 roku zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji ujawniło mi iż "istoty", które Wiśniewski ujął w oryginalnej wersji swojej Teorii Nadistot są zaledwie małym fragmentem znacznie dłuższego ciągu obdarzonych inteligencją żyjących istot i nadistot, wszystkie które są stwarzane z "drobin przeciw-materii" o jakich w 2020 roku odkryłem iż są one równocześnie "Drobinami Boga", zaś które nawzajem "posilają się" produktami swego życia i istnienia, w sierpniu 2018 roku, przy okazji udoskonalania opisów z "części #I" mojej strony o nazwie "mozajski.htm" opracowałem powyżej pokazną "Tablicę Cykliczności dla Teorii Nadistot". W tejże swej Tablicy Cykliczności poszerzyłem teorię Wiśniewskiego o dalsze zidentyfikowane wówczas przez siebie istoty i nadistoty. Najważniejszym z tych poszerzeń było dodanie nadistoty naszego Boga oraz przysparzanej przez ludzi "wiedzy", którą Bóg się posila - włączenie jakich to ogromnie istotnych elementów do swej teorii, zapewne z ważnych powodów Wiśniewski pominął, jednak jakich szczególne znaczenie dla Boga i ludzi w sposób zakodowany i symboliczny, jednak dalekowzroczny i przewidujący, potwierdza "Przypowieść o talentach" zawarta w wersetach 25:14–30 z bibilijnej Ewangelii Św. Mateusza zaś zinterpretowana w punktach #I1 i #I2 z mojej strony o nazwie "pajak_jan.htm". (Odnotuj tu, że nawet stara "oficjalna nauka ateistyczna" niedawno zdołała odkryć, iż cząsteczki elementarne i atomy zachowują się inteligentnie - co w praktyce oznacza iż też spełniają one definicję "istot" Wiśniewskiego. Z kolei mój Koncept Dipolarnej Grawitacji od dawna już dowiódł formalnie, że "przeciw-materia" z przeciw-świata, a stąd także wszystko co z niej stworzone, np. wiry przeciw-materii, a także cząstki elementarne, atomy i praktycznie wszelka materia, zawiera dobrze ukrytą w swym wnętrzu inteligencję, czyli też reprezentuje "istoty" Wiśniewskiego.)

 

Na powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" moje poszerzenia teorii Wiśniewskiego wcale się NIE zakończyły. W grudniu 2018 roku pisałem bowiem "rozdział O" do mojej nowej monografii [12] (patrz strona "tekst_12.htm") - wyjaśniającej jak działa nasz sztucznie zaprogramowany przez Boga nawracalny "czas ludzki" oraz jak dzięki istnieniu i działaniu owego "nawracalnego czasu softwarowego" każda osoba dodaje swój własny wkład w pokojowe ewoluowanie się coraz doskonalszego wszechświata. Podczas pisania tamtego "rozdziału O" uparcie narzucało się mojej uwadze, że pokazanie przykładu kolejnej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" (patrz http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ) będzie najefektywniejszym i najbardziej przekonywującym sposobem zilustrowania czytelnikom związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy "wiedzą" generowaną przez każdego człowieka w wyniku doświadczeń jakim Bóg jest w stanie go poddawać dzięki sterowaniu jego życiem za pomocą właśnie owego sztucznie zaprogramowanego "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim następuje jego życie, a ewoluowaniem się całego nieskończonego rozmiarowo i czasowo "wszechświata" - ograniczonym rozmiarowo fragmentem którego jest stworzony przez Boga nasz "świat fizyczny". Chociaż więc opracowanie nowej Tablicy Cykliczności zawsze zjada dużo chronicznie brakującego mi czasu, perspektywa że owa nowa tablica przyczyni się, między innymi, do spopularyzowanie po świecie tej ogromnie istotnej Teorii Nadistot opracowanej przez Polaka Wiśniewskiego, zdecydowałem się zainwestować w nią swój czas, energię i motywacje. Składową nowej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" oczywiście z definicji stały się regularności, zasady i podobieństwa już uprzednio wyrażone w powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot". Dla poznania opisów tej mojej najnowszej Tablicy Cykliczności ilustrującej, między innymi, znaczenie regularności oryginalnie opisywanych genialną teorią Wiśniewskiego dla nieustająco dokonującej się wzrostowej ewolucji świadomości całego nieograniczonego wszechświata, załaduj sobie moją monografię [12] udostępnianą w bezpiecznym formacie PDF ze strony o nazwie "tekst_12.htm" i przestudiuj zawarty w niej "rozdział O", albo też chociaż oglądnij sobie nową "Tablicę Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" - kopię której, też przygotowaną w owym bezpiecznym formacie PDF, możesz sobie załadować poprzez następujący podany też powyżej jej link ( http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ). Odnotuj też w niej, że regularności oryginalnie wykryte przez Wiśniewskiego i opisane w jego Teorii Nadistot, jakie nieustająco i powtarzalnie działają w naszym "świecie fizycznym", zaś jakie swym zaistnieniem pobudzają działanie łańcucha przyczynowo-skutkowego i stąd nieprzerwanie wpływają na wzrost świadomości w całym nieograniczonym rozmiarowo i czasowo wszechświecie, ta nowa "Tablica Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" też wyróżnia pogrubioną czcionką o czerwonym kolorze.

 

 

#I2. Najważniejszy rodzaj materiału dowodowego na istnienie co najmniej jeszcze jednego, znacznie trwalszego i doskonalszego zestawu pierwiastków chemicznych niż ten nam już znany, prawdopodobnie jest zawarty w "niepsujących się zwłokach świętych":

 

Przełomu w naszej (1a) teoretycznej wiedzy na temat zagadek istnienia niepsujących się zwłok świętych dostarczyła dopiero moja blokowana przez już ponad 35 lat przed upowszechnianiem pod przynależną jej nazwą Teorii Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm"), rewolucyjna teoria naukowa jaką zmuszony jestem upowszechniać pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Teoria ta bowiem ujawnia, że istnieje już zatrzęsienie dostępnego nam materiału dowodowego iż Bóg faktycznie stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy pierwiastków chemicznych, dla zaprezentowania cech których nasza oficjalna nauka musiałaby opracować co najmniej dwie różne "tablice okresowości pierwiastków" (tj. co najmniej dwie odmienne "Tablice Mendelejewa"). Cechy pierszego z tych zestawów nasza "oficjalna nauka ateistyczna" już poznała i uczy ludzi o składających się na niego pierwiastkach używając graficznej ich reprezentacji zwanej "układem okresowym pierwiastków" albo "Tablicą Mendelejewa". O drugim zaś z tych zestawów ani nauka, ani badacze UFO, ani nawet kapłani rozlicznych religii nadal jeszcze NIE wiedzą - chociaż umiejętnie zaszyfrowane wskazówki iż on istnieje, od już około 2000 lat są (1b) wkodowane w wersety Biblii. Tymczasem z tych odmiennie uformowanych i stąd bardziej doskonałych pierwiastków tego drugiego zestawu Bóg formuje ciała Aniołów - tak jak wyjaśniłem to w (g) z punktu #H3 swej strony o nazwie "2020zycie.htm" - dostarczając tam także kilka przykładów potwierdzającego te fakty (1c) empirycznego materiału dowodowego (w tym sfilmowanych dowodów na istnienie Aniołów - patrz tam "Wideo #H3c"). Jednocześnie w wersety Biblii Bóg zaszyfrował informację, że liczni "ucieleśnieni" Aniołowie przebywają na Ziemi i mieszają się z ludźmi podczas wykonywania zadań zleconych im przez Boga. Co najciekawsze, obecnie powszechnie dostępne kamery filmowe zawarte w dzisiejszych telefonach komórkowych i w ulicznych monitorach bezpieczeństwa CCTV już zdołały empirycznie udokumentować materiał dowodowy iż na Ziemi faktycznie operują "ucieleśnione" istoty o możliwościach Aniołów. Istoty te posiadają właśnie takie doskonalsze od ludzkich ciała, jakie mogą wydzielać światło i są zdolne do np.: formowania telekinezy, zmiany szybkości upływu czasu, przenikania przez mury, stawania się niewidzialnymi, niesłychanie szybkiego porusznia się, przemieniania się w najróżniejsze obiekty (np. w "kule światła" pokazane poniżej na "Wideo #I5b", samochody, rowery, kamienie, poruszające się posągi, płaczące lub pijące płyny posągi), lub w inne niż ludzie stworzenia (np. w "gołębie", "koty", "niedźwiedzie"), itp. Przykłady udokumentowanych na filmie niezwykłych możliwości ciał tych istot pokazałem w zestawie filmów z "Wideo #H3c" na mojej stronie "2020zycie.htm", a także na "Wideo #I5a" i "Wideo #I5b" z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu. Wiedząc o tych wskazówkach zakodowanych w Biblii oraz o tym empirycznym materiale dowodowym, NIE trudno już wydedukować, że jeśli podczas wypełniania swej służby na Ziemi, z jakichś powodów ich ludzko wyglądające doskonalsze od naszych ciała muszą zostać uśmiercone, wówczas doskonałość pierwiastków formujących ich ciała spowoduje iż NIE będą one podlegały psuciu się, tak jak czynią to ciała zmarłych ludzi. Znaczy ciał owych nadzwyczajnych istot uformowanych z tego doskonalszego niż nam już znany zestawu pierwiastków, ani NIE ruszą bakterie powodując ich rozkład, ani NIE tkną robaki, ani nawet zawarta w nich doskonalsza od naszej woda NIE ulegnie z nich wysuszeniu powodując np. zmianę ich wyglądu z upływem czasu. Wyszukiwarka internetowa google.pl liczne takie ciała byłych Aniołów opisuje w języku polskim pod hasłem święci niezniszczalni zaś ilustruje ich niepsujące się zwłoki pod adresem https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni&source=lnms&tbm=isch . Jednak znacznie lepiej i szerzej są one opisywane w języku angielskim pod hasłem incorruptible bodies of saints (co na język polski można tłumaczyć słowami: nie psujące się ciała świętych), zaś ich ilustracje można sobie oglądać pod adresem https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints&source=lnms&tbm=isch . Już dostępne i zaprezentowane w internecie informacje o zmarlych, których z uwagi na ich niepsujące się ciała kościół katolicki uznał za świętych, faktycznie zapewne powinno się interpretować zupełnie inaczej niż są one interpretowane dotychczas. Mianowicie, że owi posiadacze niepsujących się ciał postępowali w aż tak świętobliwy sposób iż zwróciło to uwagę ich otoczenia, ponieważ faktycznie byli ucieleśnionymi Aniołami wysłanymi przez Boga na Ziemię w celu wypełniania określonych zadań. Z osób żyjących w Polsce, takie ciało stworzone z pierwiastków innych niż te ludziom już znane zapewne posiadał, między innymi, święty patron mojego "rodzinnego kościoła" w Miliczu noszący nazwisko "Andrzej Bobola" - losy życiowe którego opisałem w punkcie #D5 na stronie o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Powinienem też tu dodać, że jeszcze jako uczeń maturalnej klasy w liceum osobiście widziałem takie "niezniszczalne zwłoki" młodej, pięknej kobiety w podziemiach drewnianego kościółka w Trzebicku koło Milicza. Okoliczności ich ujrzenia raportuję zainteresowanym w podpisie pod "Fot. #D23" z mojej strony "milicz.htm" - o rodzinnym miasteczku Miliczu. Tyle, że tamta piękna kobieta z Trzebicka o niezniszczalnym ciele i odzieży nigdy NIE została ogłoszona świętą. Co nawet bardziej niezwykłe, około 20 lat później spotkałem w NZ kobietę, która wyglądała identycznie jak ona, a nawet której najbardziej ulubiona sztruksowa suknia była identycznego koloru i kroju jak pluszowa suknia tamtej młodo zmarłej kobiety z Trzebicka - co dokładniej opisałem w punkcie #J2 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".

 

 

#I3. Podobną jak zwłoki świętych wiedzę mogą ukrywać też "odpady" wywodzące się z UFO:

 

Jeśli ktoś czytuje wyniki racjonalnych badań manifestacji UFO (patrz strona "ufo_proof_pl.htm"), wówczas być może odnotował iż na przekór, że ilusywne zjawiska powodowane przez owe wehikuły UFO pozostawiają na Ziemi mnóstwo śladów i pozostałości materialnych, ciągle nasza "oficjalna nauka ateistyczna" NIE jest wystarczająco kompetentna aby dopatrzyć się albo wybadać cokolwiek sensownego na ich temat. Przykładowo wehikuły UFO często gubią galaretowatą substancję zwaną "anielskie włosy" - jaką szerzej opisałem, między innymi, w podrozdziałach G3.3 z tomu 3 oraz W4(#7) z tomu 18 mojej monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"). Chociaż bowiem substancja ta była poddawana naukowym analizom, nic konkretnego na jej temat NIE zdołano ustalić. Spekulowano jedynie, że prawdopodobnie jest to jakiś związek chemii organicznej, w którym atomy węgla są zapewne zastąpione atomami krzemu - co nadaje mu unikalny charakter "mineralny" zamiast być podobnym do naszych substancji organicznych.

 

Ubikacje z wehikułów UFO pozostawiają po sobie na Ziemi także sporo "odchodów". Ja sam w trakcie swych badań licznych w Nowej Zelandii lądowisk UFO widywałem na nich odchody o wyraźnym podobieństwie do tego co my ludzie pozbywamy się w naszych ubikacjach. Ponieważ badałem także jak owe lądowiska UFO zmieniają się z upływem czasu, zawsze mnie dziwiło, że owe odchody są niezdolne do psucia się. Ani bowiem NIE rozkładały ich ziemskie bakterie, ani NIE ruszyły ich żadne owady czy zwierzaki, które normalnie zeżarłyby takie odpady. Co ciekawsze, kiedy dachy budynków w Nowej Zelandii zaczęły być masowo bombardowane kałem z ubikacji UFO, tak jak opisałem to w punktach #B8 i #A2 ze swej strony o nazwie "evidence_pl.htm", oraz w (g) z punktu #H3 innej swej strony o nazwie "2020zycie.htm", wówczas badania naukowe owego kału wykazywały iż jest to jakaś substancja o mineralnej a NIE organicznej naturze - pomimo iż śmierdziała ona i wyglądała dokładnie tak jak zawartość ludzkich ubikacji publicznych. To zaś pośrednio potwierdza, że substancja tego kału zapewne była uformowana z odmiennych niż ludziom znane pierwiastków. Na przekór też jego wielostronnego podobieństwa do odchodów z ludzkich ubikacji, badający ten kał z UFO dzisiejsi zawodowi naukowcy NIE posiadali wystarczających kompetencji aby móc je zidentyfikować co do ich faktycznego składu chemicznego. Można też zgadywać, że nawet gdyby pracownicy "oficjalnej nauki ateistycznej" zdołali ustalić, że kał ten zawiera pierwiastki nieznane na Ziemi, ciągle tak jak opisałem to poniżej w punkcie #I6 z tego wpisu #334, informacja o tym zastałaby zatajona albo przekłamana.

 

 

#I4. Pytania - odpowiedzi na jakie być może zawierają też szczątki "Upadłych Aniołów":

 

Zgodnie z Biblią istnieją aż dwie kategorie Aniołów. Pierwsza - cechy ciał których streściłem powyżej w punkcie #I2 tego wpisu #334, wiernie służą Bogu, stąd Bóg zaopatruje ich w niezniszczalne ciała. Zgodnie jednak z Biblią, na Ziemi mają też przebywać dawno temu "wygnani" z nieba tzw. "Upadli Aniołowie" - znaczy podwładni Lucyfera. W Biblii zaszyfrowane są co najmniej dwie kluczowe informacje jakie zdają się wskazywać, że ich ciała też prawdopodobnie były uformowane z pierwiastków odmiennych niż te z ciał ludzi. Pierwsza z tych informacji, to werset 6:4 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", jaki skomentowałem szerzej w punkcie #I2 swej strony "newzealand_pl.htm", a jaki informuje iż po stosunkach seksualnych ich męskich reprezentantów z ludzkimi kobietami, kobiety te rodziły im gigantów. Druga zaś, to bibilijne wersety z Mateusza 22:23-30 i Marka 12:25 - jakie skomentowałem w (2) z punktu #A3 swej strony "humanity_pl.htm", a jakie stwierdzają iż dzisiejsi Aniołowie NIE są już w stanie się rozmnażać - co zdaje się sugerować, że dla potrzb ciał nadal wiernych Bogu Aniołów po pozbyciu się z nieba "Upadłych Aniołów" dla użytku pozostałych w niebie Aniołów Bóg stworzył jeszcze inny, bardziej doskonały zestaw pierwiastków. Wiadomo też jednak, że owi Upadli Aniołowie byli męskiego i żeńskiego rodzaju i mogli się ze sobą rozmnażać - co potwierdzają np. greckie mity o zwyczajach boga "Zeus". Istnieje więc prawdopodobieństwo iż nieco doskonalsze od ludzkich ciała do dzisiaj posiadają ich żyjący obecnie wśród ludzi potomkowie. Zapewne warto więc byłoby wziąść także "pod lupę" cechy ciał jakie są doskonalsze od ludzkich, bowiem np. po śmierci wcale się NIE psują a jedynie ulegają tzw. "naturalnej mumifikacji" (patrz https://www.google.pl/search?q=naturalna+mumifikacja+niezniszczalnych+zw%C5%82ok+%C5%9Bwi%C4%99tych ), czyli których NIE imają się ani bakterie ani robaki, a jedynie zawarta w nich woda z upływem czasu stopniowo ulega odparowaniu, ale jednocześnie NIE są aż tak "niezniszczalne" jak ciała wiernych Bogu Aniołów - które NIE ulegają mumifikacji a trwają w stanie w jakim zostały zastane w chwili śmierci. Natknąłem się na informacje, że takie właśnie niepsujące się ciało zostało pochowane w podziemiach kościoła NMP z Cieszkowa koło Milicza (patrz https://www.google.pl/search?q=zmumifikowane+cia%C5%82o+Cieszk%C3%B3w+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+NMP ). Ponieważ pochowane zostało w drewnianej trumnie, ciało to wyschło jednak się NIE popsuło. Powodem dla którego zapewne obecnie oficjalnie się twierdzi, iż ciała podobne do tego z kościoła w Cieszkowie zostały "naturalnie zmumifikowane", prawdopodobnie jest brak wiedzy wśród ludzi o możliwości istnienia takich stworzonych przez Boga niepsujących się pierwiastków składających się na odmienną niż ta nadal jedynie znana oficjalnej nauce ateistycznej "tablicę okresowości pierwiastków".

 

 

#I5. "Nadprzyrodzone zwierzęta" i "nadprzyrodzone obiekty" jakich istnienie jest postulowane ustaleniami mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku:

 

Krótka definicja nadprzyrodzonych zwierząt, wywodząca się z mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdza że "nadprzyrodzone zwierzęta to stworzenia jakie powołuje do istnienia dowolna nadprzyrodzona istota". Tą stwarzającą je istotą wcale przy tym NIE musi być Bóg, a mogą też być dowolne z nadprzyrodzonych istot opisanych w (a) do (j) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Tyle, że jeśli stwarzania dużej liczby takich nadprzyrodzonych zwierząt na rozkaz Boga dokonują np. wierni Bogu tzw. "Aniołowie" opisywani w (g) z punktu #H3 powyższej strony "2020zycie.htm", wówczas nadzorujący przebieg owego stwarzania Bóg nadaje wszystkim z tych zwierząt "duszę" (którą to duszę jest w stanie "wtchnąć" w nie tylko sam Bóg) a stąd zwierzęta te będą żywe - tak jak ma to miejsce w przypadku np. "deszczy żywych ryb", lub deszczy innych żywych stworzeń lub obiektow - patrz Wideo #I5b" poniżej. Natomiast jeśli dużą liczbę takich nadprzyrodzonych zwierząt stwarza któryś z "Upadłych Aniołów" opisywanych w (i) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", wówczas Bóg nie "wtchnie" już w te zwierzęta duszy, stąd będą one nieżywe - aczkolwiek ich ciała nadal mogą być identyczne do ciał ich żyjących na Ziemi odpowiedników.

 

Z kolei długa (pełna) definicja nadprzyrodzonych zwierząt stwierdza, że: "nadprzyrodzone zwierzęta to dowolne stworzenia o wyglądzie lub zachowaniach odmiennych od ludzkich, jakie albo swymi działaniami łamią prawa natury poznane przez oficjalną naukę ateistyczną (np. potrafią: zatrzymać, lub spowalniać albo przyspieszać upływ naszego czasu, biegają po powierzchni wody - tak jak 'krowa łosia' pokazana poniżej na 'Wideo #I5a', albo materializują się w miejscu gdzie niczego wcześniej NIE było, lub nagle znikają z ludzkiego widoku, albo pozostają dla ludzi niewidzialni - choć mogą widzieć je zwierzęta, itp.), albo też cechy ich ciał, kształtów, zachowań i zdolności drastycznie zaprzeczają podobnym cechom wszystkich stworzeń trwale istniejących na Ziemi i zwykle już poznanych przez 'oficjalną naukę ateistyczną' (np. mają ciała, skrzydła i sposób latania kiedyś opisywany jako cechujący smoki)".

 

Warto przy tym odnotować, że wszystkie opisywane w (a) do (j) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" nadprzyrodzone istoty są też zdolne do błyskawicznego zamieniania się w wybrane przez nie nadprzyrodzone zwierzęta lub nadprzyrodzone obiekty - zachowania których będą odzwierciedleniem natury tej istoty, zaś ciała (struktury) których to nadprzyrodzonych "zwierząt" czy "obiektów" będą cechowały się niezwykłymi atrybutami charakterystycznymi dla ciał istot, które w nie się wcieliły. Zamienianie takie jest możliwe ponieważ ciała nadprzyrodzonych istot są tymczasowo tworzone porzez odpowiednie zaprogramowanie "drobin przeciw-materii" w sposób jaki omówiłem dokładniej w punktach #J4.5 i #J4.6 ze swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" zaś zilustrowałem przykładem tworzenia tzw. "Inkaskich Murów" (nadal istniejących w Peru - np. patrz strona "p_nfi.htm") na naszym 18-sekundowym gratisowym filmie o tytule "Wall 4K" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ). To dlatego na rozkaz danej nadprzyrodzonej istoty ich ciała mogą natychmiast się rozwiać w chmurę niewidzialnych dla ludzi drobin przeciw-materii, poczym w mgnieniu oka mogą ponownie się poskładać: albo w kształt np. zupełnie odmiennego "stworzenia" (po angielsku zdolność do takiej zmiany kształtu i wyglądu nazywa się "shapeshifting" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=shapeshifting+animals+in+mythology ), które to nowe stworzenie też jest żywe ponieważ jego dusza jest zawarta w rezydującej w owym ciele nieśmiertelnej "drobinie przeciw-materii" przechowującej duszę wcielającego się w nie np. "Upadłego Anioła"; albo też ponownie się poskładać w kształt jakiegoś "obiektu", który jednak będzie w stanie wykonywać inteligentne działania ponieważ faktycznie jest odmienną materializacją np. tego samego "Upadłego Anioła" - po przykład patrz "Wideo #I5b" poniżej.

 

(Cały niniejszy wpis #334 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #334_2)

 

kodig : :
maj 01 2021 #334_2: Gdzie szukać danych o innych pierwiastkach...

(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #334)

 

#334_2: Gdzie szukać danych o innych pierwiastkach chemicznych postwarzanych przez Boga? (część 2)

 

Najczęściej pojedyńcze takie "nadprzyrodzone zwierzęta" są formowane przez istoty opisane albo w (g) albo też w (i) z mojej strony "2020zycie.htm" - kiedy to istoty te podmieniają się w owe zwierzęta aby móc niedostrzegalnie dla ludzi dokonywać jakieś działania. Jednak aby takie nadprzyrodzone zwierzę mogło "żyć", musi ono posiadać duszę. Ale tylko Bóg jest w stanie "wtchnąć" w stwarzaną całkowicie od nowa (tj. NIE powstałą poprzez "podmienianie się" jakiejś nadprzyrodzonej istoty) dużą liczbę żyjących takich nadprzyrodzonych zwierząt (rozważ np. "deszcze z żywych ryb"). To więc oznacza, że jeśli np. "Upadłe Anioły" stworzą dużą liczbę takich zwierząt, wówczas będą stworzone jedynie martwe ciała zwierzęce - chociaż same owe "Upadłe Anioły" mogą się przemieniać w żyjące nadprzyrodzone zwierzęta ponieważ podczas tego przemieniania się oni także przenoszą do nowego ciała posiadaną przez siebie duszę - tak jak czasami jest to zademonstrowane ludziom na pokładach UFO.

 

Praktycznie wszystkie religie świata potwierdzają nadprzyrodzone formowanie i pojawianie się na Ziemi takich "nadprzyrodzonych zwierząt". Szczególnie dużo ich znamy z religii starożytnych Greków, których np. bóg Zeus był znany z chronicznego zamieniamia się w orła lub inne zwierzę, aby móc podkraść się niepostrzeżenie do podobającej mu się pięknej ziemianki i mieć z nią stosunek seksualny (patrz https://www.google.pl/search?q=Zeus+postać+orła ). 

 

Prawdę, że obdarzone inteligencją "nadprzyrodzone zwierzęta" faktycznie pojawiają się na Ziemi potwierdzają wszyscy "trzej świadkowie" jakich wskazuję i wyjaśniam w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". I tak, bazujące na ustaleniach mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku świadek (1a) "teoretyczne dedukcje" - to opisywane w punkcie #J4.5 ze strony "propulsion_pl.htm" wyjaśnienia i ilustracje jak mogą z wirów "Drobin Boga" (drobin przeciw-materii) być tymczasowo formowane "ciała" tych nadprzyrodzonych zwierząt. Z kolei dedukcje opisywane w (a) do (j) z punktu #H3 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" wyjaśniają skąd owe krótkotrwale tworzone nadprzyrodzone zwierzęta lub obiekty biorą swoje "dusze" jakie nadają życie tym ich ciałom. Z kolei świadka (1b) "wersty Biblii" - dostarczają liczne przypadki kiedy Biblia nas informuje iż takie inteligentne "nadprzyrodzone zwierzęta" faktycznie były stwarzane. Przykłady nadprzyrodzonych zwierząt opisują np. wersety Biblii: (Duch Święty zstępujący jako gołębica) "Mateusz 3:16", "Łukasz 3:22", "Jan 1:32"; (ofiarny baran Abrahama) "Rodzaju 22:13"; (ryby) "Mateusz 14:19-21"; "Marek 6:41-44", Jan 21:11; (laskę Mojżesza zamienioną w węża) "Wyjścia 4:3"; (Szatan jaki przyjął postać węża) "Rodzaju 3:1". Licznych zaś świadków (1c) w postaci "empirycznego materiału dowodowego" - dostarczają nam osoby jakie widziały takie "nadprzyrodzone zwierzęta" i udokumentowaly swe obserwacje dla użytku innych ludzi (jako przykład patrz "Wideo #I5a" poniżej, albo patrz moja własna obserwacja "gryfa" jaką opisałem w podrozdziale R4.2 z tomu 15 mojej monografii [1/5], lub na stronach dla hasła gryf wyszczególnionych na stronie "skorowidz.htm".

 

Niestety, "oficjalna nauka ateistyczna" nieustająco ignoruje istnienie takich nadprzyrodzonych zwierząt lub obiektów i udaje iż ci co je widzieli są zapewne "niespełna rozumu". Powodem dla którego ta monopolistyczna nauka postępuje tak zwodniczo i niszczycielsko jest niekompetencja jej narzędzi badawczych i pracowników wynikająca z odrzucania przez ową starą, skostniała i do kości skorumpowaną naukę prawdy o Bogu i o innych nadprzyrodzonych istotach oraz z jej upartego odmawiania przez już ponad 35 lat uznania merytu mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zmuszanej przez tą naukę do bycia upowszechnianą pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz odrzucania też otwierającej ludziom oczy na prawdę mojej Filozofii Totalizmu (patrz strona "totalizm_pl.htm").

 

Tymczasem rzeczowe i obiektywne badania opisywanych tutaj nadprzyrodzonych "zwierząt" lub "obiektow" mogą dostarczyć ogromnie cennych potwierdzeń i informacji "jak", "kiedy" i "dlaczego" takie nadprzyrodzone stwarzanie żywych istot lub obiektów jest dokonywane, jakie cechy istoty te mogą uzyskiwać i demonstrować ludziom, oraz jakie korzyści ludzkość odniesie z poznania i zaakceptowania faktu ich istnienia (sprawdź przykłady tych korzyści opisywane w punktach #J4.5 i #J4.6 z mojej strony "propulsion_pl.htm"). Jako takie, badania te są w stanie otworzyć w końcu ludzkie oczy na dotąd ukrywaną przed nimi prawdę o otaczającej ich rzeczywistości oraz na potęgę i możliwości jakie poznanie tej prawdy odda w ludzkie ręce.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wNiG_mnpYk

Wideo #I5a: Oto samica nadprzyrodzonego "łosia" biegnąca po wodzie na jeziorze z Alaski udokumentowana na gratisowym angielskojęzycznym wideo o tytule "A Moose defies gravity and runs across open water?" (o długości 2:15 minuty). Ponieważ tylko nadprzyrodzone "stworzenia" i "obiekty" są w stanie łamać prawa natury np. lewitując, latając (jak Zeus), lub biegając albo chodząc (jak Jezus) po powierzchni wody, sfilmowanie tego łosia dostarcza nam kolejnego z dziś przelicznych już (1c) dowodów empirycznych iż nadprzyrodzone "zwierzęta" i "obiekty" faktycznie istnieją i najróżniejsi ludzie czasami je spostrzegają i dokumentują ich zaobserwowanie (tak jak ja jako nastolatek widziałem i udokumentowałem wspomnianego powyżej "gryfa"). Warto tu dodać, że koło Nowej Zelandii sfilmowany został podobno wymarły chodzący po wodzie "ptak Jezusa" (tj. "Storm Petrel") jaki opisałem w punktach #G3 do #G3.2 ze swej strony o nazwie "przepowiednie.htm" i w punkcie #F4.1.3 z totaliztycznej strony o nazwie "stawczyk.htm" - który to film prawdopodobnie też udokumentował kolejnego "nadprzyrodzonego ptaka morskiego".

 

Prawdopodobnie najwięcej przypadków takiego łamania nauczanych w naszych szkołach i uczelniach "praw natury" zestawia 23:57 minutowe angielskojęzyczne wideo z YouTube o tytule "20 Teleportations & Time Travelers Caught on Tape" dostępne pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Hn_zXuCnDKc - jakie polecałem już raz czytelnikom do oglądnięcia w podpisie pod "Wideo #H3c" z innej mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". Wideo to zestawia aż cały szereg filmowych udokumentowań nadprzyrodzonych istot, nadprzyrodzonych zwierząt oraz nadprzyrodzonych obiektow (np. roweru, motocykla i samochodu) jakie albo nagle znikają z widoku, albo też nagle stają się widzialne dla ludzi w miejscach gdzie uprzednio nikogo ani ich NIE było widać - np. oglądnij na nim od 8:56 minuty znikającego nadprzyrodzonego ptaka (tak jak dawniej znikał Zeus) zaś od minuty 20:03 oglądnij znikającego nadprzyrodzonego kota, poczym od minuty 18:37 oglądnij też nagle pojawiajacego się nadprzyrodzonego psa którego uprzednio tam NIE było. Powyższy film pokazuje też znikające i nagle pojawiające się obiekty (np. samochody) oraz ludzko-wyglądające istoty. Kilka z przypadków pokazanych w powyższym wideo, jest po polsku wyjaśnione na filmie z "Wideo #I5b" przytoczonym poniżej. Przykładowo pokazane powyżej od minuty 19:19 pojawienie się uprzednio niewidzialnego rowerzysty, na "Wideo #I5b" jest pokazane i wyjaśnione po polsku począwszy od minuty 0:44.

 

Mi osobiście imponuje poczucie humoru z jakim nadprzyrodzone istoty czasami zabawiają się samą wiedzą, że ignorancja NIE pozwoli ludziom zorientować się "co naprawdę jest grane". Przykład takiej sytuacji jest udokumentowany na długości od 8:13 do 8:31 minuty z 10:18-minutowego angielskojęzycznego wideo z YouTube o tytule "MOMENTS YOU WON'T BELIEVE YOUR EYES" dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=_Ge17KXjM28 . Pokazuje ono zabawną dla nich sytuację, kiedy ktoś filmuje ścinanie drzewa, zaś w maleńkiej dziupli jaka ujawniła się w pozostałym w ziemi pieńku tego drzewa materializuje się niedźwiedź o kilkukrotnie większej niż ta dziupla średnicy. Jak też w swej znajomości ludzi płatająca ten zabawny figiel istota przewidziała, nikt się NIE zorientował "co naprawdę było wówczas grane". Wideo to udostępnia nam też bardzo cenną informację, stwierdzającą, że jeśli w jakimś drzewie znajduje się ukryta dziupla, albo w kamieniu - pusta przestrzeń, wówczas może w nich zamieszkać jedna z owych przelicznych wygnanych na Ziemię nadprzyrodzonych istot, która po wybraniu się na zewnątrz przyjmuje postać albo człowieka, albo zwierzęcia, albo też jakiegoś odzwierciedlającego jej naturę potwora wyglądem jakiego może potem straszyć ludzi. Nic więc dziwnego iż malezyjski kult drzew i kamieni "Datuk" wcale to NIE je czci, a ową nadprzyrodzoną istotę jaka w nich zamieszkuje - od tej też istoty wypraszając najróżniejsze nadprzyrodzone przysługi w zamian za czczenie i modlenie się do niej. Teraz też rozumiem dlaczego jeden z czcicieli tych istot, poinformował mnie iż widywał mieszkającego w drzewie "Datuk" do jakiego on się modlił jak wyłaniając się z tego drzewa przyjmował wygląd dzikiej kaczki. Przez analogię do owych "Datuk" można też dedukować, że zapewne np. pusta przestrzeń w figurze Krzyżackiej Madonny z niszy kościoła zamkowego w Malborku - która wyraźnie NIE lubiła Polaków (obie fazy moich osobistych perypetii z którą to figurą opisałem w "części #E" - szczególnie zaś w punkcie #E2, ze swej strony o nazwie "malbork.htm" oraz w punkcie #D6.1 innej strony o nazwie "timevehicle_pl.htm") też była zamieszkiwana przez jedną z tych wygnanych na Ziemię nadprzyrodzonych istot jaka w zamian za jej czczenie świadczyła najróżniejsze nadprzyrodzone usługi dawnej ludności krzyżackiego Malborka i Prus Wschodnich. Inny przykład sposobu na jaki owe zesłane na Ziemię nadprzyrodzone istoty zabawiają się kosztem ludzi, jest umiejętność z jaką przez wieki do zwodzenia ludzkości używają one wersje powiedzenia "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". Mnie najbardziej zastanawia, że gro ludzi nadal na tym NIE zdołało się poznać. (Powiedzenie to szerzej wyjaśniam na szeregu przykładów w moich opracowanich linkowanych jego hasłem ze strony "skorowidz.htm" - np. wyjaśniam w punkcie #A5 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm"), Przykład użycia przez owe istoty wersji tego powiedzenia stwierdzającej "jeśli ludzie sadzą gdzieś własny las, wówczas skrycie możesz tam też posadzić kilka własnych drzew z zaspokajającymi twoje przyjemnostki owocami" - w języku angielskim rapotują liczne widea jakie można wyszukiwać np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Sommerset+man+Gimp+suit - np patrz od 8:04 do 8:50 minuty 10:48 minut długie wideo o adresie https://www.youtube.com/watch?v=aQGS_7eY-wg . Polskojęzyczny zaś przykład prezentacji, która daje posmak braku zrozumienia przez ludzi tego co tam naprawdę się działo, można sobie przeglądnąć na długościach od 3:55 do 4:40 minuty z 9:30 minutowego widea dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=aPxuoVd9JIo . Ciekawe czy czytelnik (jeśli zna język angielski) potrafi się zorientować na czym polegała humorystyka omawianej tam sytuacji?

 

Przykładem korzyści osiąganych z empirycznego materiału dowodowego na istnienie nadprzyrodzonych istot łamiących szereg praw uznawanych przez oficjalną naukę ateistyczną i nazywanych "prawami natury" może być analiza anatomii i zachowań nadprzyrodzonej istoty zwanej "Mothman" (patrz https://www.google.com/search?q=mothman+point+pleasant ) jaka w okresie od 1966/11/15 do 1967/12/15 terroryzowała ludność miasta "Point Pleasant" ze stanu Virginia w USA. Analiza ta pozwala bowiem ustalić, że tamta istota przynależała do dokładnie tego samego gatunku nadprzyrodzonych istot, co inna podobna istota z tego gatunku, która w okolicach obecnego polskiego Cieszkowa i Milicza kiedyś teroryzowała ludność i straszyła miejscowe dzieci pod nazwą "Sapieha leci" - znane mi z dzieciństwa ludowe opowieści o której omawiam w punkcie #G1 zaś wygląd której ilustruję na "Fot. #G1" ze strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". W YouTube istnieje nawet krótki, bo tylko 8:54-minutowy polskojęzyczny film o tytule "Złota Piątka: Stworzenia, które MOGĄ ISTNIEĆ!" jaki na swej długości od 6:47 do 8:26 minuty omawia owego "Mothman" z "Point Pleasant" w USA. Film ten jest dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=70zOyxxcfek . Kolejnym przykładem takich korzyści możliwych do osiągania z ustaleń prezentowanych powyżej punktem #I5 może być zdolność do kategoryzowania przynależności tego co się widzi, np. na bazie opisanego powyżej w #I5 kryterium sprawdzającego czy w przypadku wytwarzania dużej liczby ciał jakichś stworzeń, ciała te mają już "dusze", a stąd są żywe, czy też mają jedynie kształt danych stworzeń, jednak są martwe. Ilustracji tej korzyści może dostarczyć 1:26-minutowe wideo do gratisowego oglądania o tytule "Dynamo The Magician - fish from a bucket" dostępne pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bEeqbaF7Sys . Jeszcze inną korzyścią może być zrozumienie zasad i mechanizmów jakie powodują iż niektóre z licznie już dostępnych w YouTube wideów dokumentują poruszające się, płaczące lub pijące płyny posągi.

 

Oczywiście, takie umęczające ludzi nadprzyrodzone istoty wcale NIE pojawily sie dopiero obecnie. Opisuje je już Biblia. Znane są one ludowym folklorom już od niepamiętnych czasów - w Polsce np. pod nazwami: Zmora, Licho, Zła Czarownica, Baba Jaga, Czarnoksiężnik, Chochlik Drukarski, Poltergeist, Krasnoludek, itp. Jako ich zwierzęcy przykład rozważ 2011 amerykański horror romasowy z 2011 roku o tytule "Red Riding Hood" (patrz https://www.google.com/search?q=Red+Riding+Hood ) bazujący na średniowiecznych legendach o "nadprzyrodzonych Wilkołakach". Zastanawiający mnie w owym filmie jest fakt, że kiedy począwszy od 2021/3/27 właśnie byłem w początkowej fazie spisywania informacji zaprezentowanych w niniejszym wpisie #334 - z braku miejsca wcale NIE zamierzając omawiać tu historycznych legend na temat nadprzyrodzonych istot, "Ktoś" jakby dał mi do zrozumienia iż NIE powinienem pominąć ich wzmiankowania. Uczynił to poprzez pokazanie powyższego filmu dnia 2021/4/1 w godzinach 20:00 do 22:00 na kanale TVNZ 2 telewizji nowozelandzkiej, czyniąc z niego jedyny film jaki tamtego dnia był do oglądnięcia, a stąd jakby upewniając się iż ja go też będę oglądał. Ponieważ ja NIE wierzę w tzw. "przypadki" - wypełniam tamto upomnienie i włączam tu informację o tej kolejnej zbieżności tego co wokół mnie się dzieje z prawdami o jakich staram się informować czytających moje publikacje ludzi.

 

Opisywane powyżej w punkcie #I5 ustalenia, jakie niniejsze "Wideo #I5a" ilustruje, nadal są dopiero wstępnymi wynikami dociekań bazujących na mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - tj. teorii jaką z powodu skrytego i nieustającego jej blokowania zmuszony jestem upowszechniać pod nieuznawaną przez świat nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji, podczas gdy pod przynależną i przyporządkowaną jej wkrótce po jej sformułowaniu nazwą "Teoria Wszystkiego" wyszukiwarki internetowe popularyzują jakiś propagandowy film kosztownie sfabrykowany wiele lat później aby odwracać uwagę ludzi od tej ogromnie istotnej dla ludzkości teorii (patrz https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ). Niemniej ciągle już obecnie powyższe ustalenia tej teorii pozwalają na gromadzenie emprycznego materiału dowodowego jaki w przyszłości może zrodzić ludzkości liczne korzyści, przykładowo poprzez doprowadzenie do wyzwolenia się ludzi spod zamęczających ich obecnie źródeł skrytego ucisku oraz spod utrzymywania wszystkich w ciemnocie - obie z których to form wyniszczania ludzi są powodowane przez owe ukryte złe moce które np. przez tysiące lat zdołały powstrzymywać eliminację generujących zło "pieniędzy" z Ziemi osiągalną poprzez wprowadzenie w życie "ustroju nirwany" skrótowo podsumowywanego w punkcie #C7 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", zaś w najprzyjemniejszy sposób poznawalnego poprzez oglądnięcie naszego półgodzinnego, gratisowego, polskojęzycznego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnego dla każdego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nje7GhHC3Zw

Wideo #I5b: Oto polskojęzyczny film o długości 9:39 minut, który na swej długości od 5:49 do 6:34 minuty ilustruje jeden z owych obiektów najczęściej opisywanych pod nazwą "piorun kulisty". Te emitujące bardzo silne światło obiekty zawsze postępują w sposób wykazujący posiadanie wysokiej inteligencji - co sugeruje iż faktycznie za ich pojawieniem się i zachowaniami kryje się jakaś nadprzyrodzona istota. Jak inteligentnie one się zachowują, relatywnie dobrze ilustruje to 5:45 minutowy film o tytule "Ball lightning" dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=qPkupFNev50 , jaki zestawia udokumentowane filmowo przypadki ich pojawienia się. Najczęściej mają one kształt kulisty o najróżniejszych średnicach - tak jak opisują to ich obserwacje jakie opublikowałem np. w punktach #E3 i #E3.1 z mojej strony internetowej o nazwie "newzealand_pl.htm" oraz w podrozdziałach C, C1, D1 z naszego traktatu [4b] (patrz strona "tekst_4b.htm"). Ja sam osobiście widziałem takie inteligentnie zachowujące się silne czerwone światło - które nawet zdawało się telepatycznie komunikować ze mną, tyle że w moim przypadku miało ono kształt urzekająco (a nawet mógłbym powiedzieć - "hipnotyzująco") tańczącego języczka czerwonego płomienia, jaki opisałem w punkcie #J3 strony "petone_pl.htm". Inteligentne działania są w stanie demenostrować także duże kamienie - jeden z których, tj. "chodzący" kamień z Atiamuri, Nowa Zelandia, opisałem dokładniej w punkcie #D1, zaś zilustrowałem na "Fot. #D1" ze strony "newzealand_pl.htm". W Malezji do niektórych z takich obdarzonych inteligencją i zdolnością wypełniania życzeń kamieni lub drzew zwanych tam "Datuk" miejscowi ludzie nawet się modlą - tak jak wyjaśniłem to i zilustrowałem za pomocą "Fot. #D1" ze swej strony o nazwie "malbork.htm". Oczywiście zakładam, iż czytelnik słyszał także o słynnych już w całym świecie "wędrujących kamieniach" z tzw. "Death Valley" w USA (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=walking+stones+death+valley ) - rzekomym "rozszyfrowaniem" tajemnicy "co" i "jak" powoduje ich wędrówki co jakiś czas sensacyjnie informują nas najróżniejsi ateistyczni naukowcy wierzący jedynie w istnienie materii i mocy "praw natury".

 

Oczywiście, istnieją też znacznie większe "obiekty" łamiące znane nauce prawa natury, niż jedynie kule światła czy kamienie. Kolejnym ich przykładem są "deszcze najróżniejszych żyjątek". Najpowszechniejszym z tych są "deszcze żywych ryb" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=fish+rain ). Oficjalna nauka ateistyczna uważa iż zna bazujące wyłącznie na zachowaniach nieożywionej materii wyjaśnienie dla ich zaistnienia, jakim rzekomo mają być tornada (patrz strona "tornado_pl.htm") - które jakoby zasysają wodę wraz z żywymi rybami, poczym porzucają ryby na ziemię wraz z deszczem. Problem z tym wyjaśnieniem polega jednak na tym, iż ci co je upowszechniają zapewne nigdy na własne oczy takich deszczy z żywymi rybami NIE widzieli. Stąd ich wyjaśnienia mijają się z rzeczywistością w aż całym szeregu istotnych szczegółów - które zgodnie z angielskim powiedzeniem "the devil is in the details" (tj. "diabeł tkwi w szczegółach") zawsze decydują o tym czy coś stanowi prawdę czy też zwodzące ludzi kłamstwo. Przykładowo, ja w swoim dzieciństwie obserwowałem taki "deszcz rybek zwanych płotki" przez okno naszego rodzinnego domu w czasach kiedy nikt tam o "tornadach" NIE słyszał ponieważ na setki kilometrów wokoło "za żywej pamięci" żadne tornado wówczas się NIE pojawiło (swoją obserwację "deszczu płotek" opisałem w podpisie pod "Fot. #D24" ze swej strony o nazwie "milicz.htm" oraz w podrozdziale I3.5 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5], a także często o nim wzmiankuję w punkcie #F2 i wspominam w podpisie pod "Fot. #F2" i w (2) z punktu #F3, ze swej strony internetowej o rodzinnej wsi Wszewilki). Na dodatek do braku "wsysających je tornad", spadające z takim deszczem żywe stworzenia są ogromnie silne i aktywne - co NIE mogłoby mieć miejsca gdyby podróżowały w powietrzu przez dłuższy czas i stąd były równie bliskie śmierci jak przesłowione "ryby bez wody". Naukowcy NIE uwzględniają też faktu, że niemal zawsze ryby są tylko jednego gatunku i wielkości wyglądając jak stworzone za pomocą dokładnie tak samo działającego programu uruchamianego jednak niezliczoną liczbę razy, oraz że zwykle spadają one wraz z deszczem przez długi czas, podczas gdyby faktycznie uniosło je tornado, wówczas powinny być różnej wielkości i gatunków oraz upaść niemal wszystkie naraz.

 

Niezależnie od "deszczy ryb" spadać mogą także najróżniejsze inne żywe stworzenia. Mi najwięcej do myślenia dają "deszcze jadowitych węży" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=rain+of+snakes ) - ponieważ wiedząc iż kryje się za nimi jakaś nadrzędna inteligencja, u mnie pobudzają one np. zapytania "za co", "dlaczego", "co one symbolizują", itp. Pojedyńcze zdjęcie "deszczu węży" na długości od 0:33 do 1:10 pokazuje 20:17 minut długi angielskojęzyczny film o tytule "If You See This While Swimming, Get Out Of the Water Right Away" dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lOH3CUncOeY , a także na długościach 1:00 i 5:04 minut inny 8:21 minutowy film pakistański o tytule "Sanpoun Ki Barish Wali Real Video Dekhein" dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=YsDPvndwnqo .

 

Oczywiście, podobnych stworzeń lub obiektów, za którymi wyraźnie kryje się inteligencja którejś z nadprzyrodzonych istot, jest znacznie więcej. Jednak sądzę, że tylko przytoczone tutaj przykłady już wystarczają aby dać czytelnikowi dobre rozeznanie na jaką ze szkodą dla ludzkości ignorowaną lub kłamliwie wypaczaną prawdę pragnę zwrócić jego uwagę.

 

 

#I6. Czy możemy liczyć iż badania instytucji "oficjalnej nauki ateistycznej" (która np. represjami zmusza swych pracowników do łamania przykazania Boskiego z wersetu 20:16 z bibilijnej "Księgi Wyjścia"), znajdą i udostępnią nam prawdę i poprawne odpowiedzi w sprawie opisanego tutaj materiału dowodowego na istnienie także co najmniej drugiego, nieznanego owej nauce zestawu pierwiastków chemicznych?

 

Motto: "Jeśli wyrosłeś już z lat dzieciństwa kiedy 'drogę jaką szedłeś wybierało za ciebie ukierunkowanie spodni jakie ubierałeś', NIE pozwalaj aby poglądy które ktoś wcześniej w ciebie wmusił skłaniały cię do 'odrzucania wszelkiej nowej lub niemodnej wiedzy' jaka wnosi potencjał zadecydowania o całej twojej przyszłości." (Przypomnienie autora tej strony aby NIE pomylić "ostrożności i sceptycyzmu powodowanych wymogiem bycia obiektywnym" z dziecinnym "odrzucaniem wszelkiej nowej lub niemodnej wiedzy".)

 

Niemal wszyscy znamy "10 przykazań Boskich", w Biblii zaprezentowanych w wersetach 20:3-17 z "Księgi Wyjścia". Jedno z nich, wyrażone wersetem 20:16 stwierdza - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek." Pomimo jednak, że łamianie przykazań Boskich jest bardzo poważnym grzechem, instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" najróżniejszymi represjami zmusza swoich pracowników do obciążania ich sumienia grzechami kłamania działającego na szkodę bliźnich, kiedy przykładowo wykładają studentom lub upowszechniają publikacje twierdzące iż: ludzie powstali w wyniku "naturalnej ewolucji" - a NIE stworzenia przez Boga; że nasz świat fizyczny powstał z niczego w efekcie "wielkiego wybuchu" - zamiast przyznawać iż nawet Bóg NIE tworzy czegoś z niczego, stąd wszystko postwarzał w sposób w Biblii opisany słowami "to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych" (tak jak upewnia nas o tym werset 11:3 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków"), czyli zamiast ujawnienia prawdy iż np. "materia" naszego świata była stworzona z "przeciw-materii" z przeciw-świata; że "teoria względności" - zamiast potwierdzany Biblią "nawracalny czas softwarowy", rządzi prawami upływu czasu; itd., itp. Czyż w tej sytuacji możemy liczyć, iż owa instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" będzie starała się ustalić prawdę na temat niepsujących się ciał świętych oraz istnienia stworzonego przez Boga co najmniej jeszcze jednego zestawu pierwiastków chemicznych - używanego, między innymi, do formowania ciał Aniołów? Jeśli zaś przypadkowo nauka ta natknie się na ową prawdę, tak jak mogłoby to stać się w przypadkach zilustrowanych na pokazanych poniżej filmach z "Wideo #I6a", to czy zawężone filozofią jej pracowników horyzonty filozoficzne pozwolą im zbadać zawierający tę prawdę materiał dowodowy w sposób poszerzający wiedzę ludzkości, zaś jeśli nawet "tak" - to czy decydenci tej opresyjnej nauki pozwolą tym pracownikom podać odkrytą prawdę do publicznej wiadomości? Szczególnie iż ewentualne ustalenie faktycznego istnienia takiego co najmniej jeszcze jednego zestawu pierwiastków chemicznych dostarczyłoby kolejnego naukowego potwierdzenia, że Bóg jednak istnieje oraz że upieranie się oficjalnej nauki ateistycznej przy stwierdzeniach w rodzaju "teorii ewolucji" to zwykłe kłamstwa.

 

Ja osobiście wierzę, że aby ludzkość kiedykolwiek dowiedziała się prawdy w sprawie omawianego tutaj materiału dowodowego na istnienie co najmniej dwóch zestawów pierwiastków chemicznych, inny z których Bóg używa (między innymi) do formowania ciał Aniołów opisywanych w (g) z punktu #H3 mojej innej strony o nazwie "2020zycie.htm", najpierw na Ziemi musi oficjalnie zostać ustanowiona co najmniej jedna uczelnia działająca zgodnie z kanonami poszukującej i propagującej prawdę nowej "nauki totaliztycznej" - jaką opisuję szerzej w swoich publikacjach, np. w "części #C" innej swej strony internetowej o nazwie "telekinetyka.htm" (szczególnie patrz tam np. punkty #C1, #C4 i #C6). Ponadto nowa "nauka totaliztyczna" powinna przejąć też obiektywne i rzeczowe badania Boga z rąk dzisiejszych "odrzucających wiedzę" kapłanów - tak aby ludzkość uzyskała wreszcie instytucję, która zaprzestałaby "przytakiwać" (jak czynią to dzisiejsi kapłani) nawet oczywistym kłamstwom w sprawach Boga, zaś zamiast konformistycznego przytakiwania ta nowa instytucja podjęłaby obiektywne badania naukowe jakie zaczną odkrywać i upowszechniać wśród ludzi pełną i rzeczową prawdę na temat naszego Boga.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CrYKYCk05Ho

https://www.youtube.com/watch?v=uPzjERi2xfA

Wideo #I6a: Oto linki do przykładów fimowego materiału dowodowego (niestety z komentarzami w języku angielskim), który zależnie od horyzontów filozoficznych naukowców jacy mają możność jego przebadania, może albo (A) wieść do stagnacyjnych wniosków pełnych niedopowiedzeń i braków a stąd utrzymujących oficjalną naukę ateistyczną i wiedzę jaką ona osiągnęła na uprzednim "skamieniałym" poziomie, albo też (B) może prowadzić do odkryć naukowych jakie wzniosą ludzkość na następny poziom świadomości. Filmy te bowiem pokazują zwłoki najróżniejszych istot (w tym być może nadprzyrodzonych - z rodzaju tych jakie opisałem powyżej przy omawianiu "Wideo #I5b"), które zostały "pochowane" w pozbawionych wejścia dziuplach drzew. W filmie o najwyżej podanym z powyższych linków takie zwłoki kobiety można zobaczyć począwszy od 1:29 minuty długości filmu, zaś w drugim z nich zwłoki psa pokazano od 2:39 minuty. Jeśli więc filozofia naukawców którzy mają możność badania takich zwłok jest mierna bowiem zawężona do dzisiejszych poglądów "oficjalnej nauki ateistycznej" jaka ma zwyczaj używania Brzytwy Ockhama (patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama ) do przesadnego "wycinania" wszystkiego, włącznie z tym co ogranicza ambicje lub zachłanność jej decydentów lub co krzykliwszych pracowników, wówczas istnienie tych zwłok naukowcy ci wyjaśnią jakimś banalnym stwierdzeniem, które będzie zupełnie zaprzeczało sytuacji w jakiej zwłoki te znaleziono (przykładowo, będzie twierdziło iż żyjący nosiciele tych zwłok "weszli" do drzewa - chociaż dziupla w jakich je znaleziono NIE miała otworu wejściowego, czy np. pozycja zwłok w dziupli będzie odwrotna niż powinna być w opisanym przez naukowców sposobie ich znalezienia się w owym drzewie). W rezultacie ludzka wiedza NIE posunie się naprzód na przekór posiadania dostępu do tego materiału dowodowego. Jeśli jednak zwłoki te przebada ktoś o szerokich horyzontach filozoficznych, wówczas być może uwzględni przesłanki zawarte w powyższych punktach #I2 i #I5 tego wpisu #334, co może doprowadzić np. do odkrycia istnienia dotychczas nieznanego ludzkości "nowego układu okresowego pierwiastków", a stąd co nagle podniosłoby wówczas wiedzę i świadomość naszej cywilizacji na zupełnie nowy poziom, a w ten sposób zmieniłoby też samobójczą drogę jaką obecnie ludzkość podąża.

 

Jeśli w myśl "motto" z powyższego punktu #I6 tego wpisu #334 w badaniach i postępowaniu odróżnia się "ostrożność i sceptycyzm powodowane wymogiem bycia obiektywnym" od dziecinnego obstawania przy poglądach wmuszanych nam jeszcze w szkole oraz od "odrzucania wszelkiej nowej lub niemodnej wiedzy" z powodu uprzedniego nabycia takich siłą narzuconych poglądów, wówczas wiedza jest uwalniana z więzów i może wznosić się do dowolnego poziomu. Przykłady co można wówczas odnotować i zrozumieć ujawniają NIE tylko niniejsze punkty #I1 do #I7 tego wpisu #334, ale także np. "części #L" (szczególnie punkt #L1) ze strony o nazwie "god_proof_pl.htm", "część #W" ze strony o nazwie "humanity_pl.htm", punkt #I2 ze strony o nazwie "pajak_jan.htm", czy cała strona "2020zycie.htm".

 

Powyższe filmy wyszukałem w YouTube około połowy kwietnia 2021 roku. Jednak sporo z pokazywanych tam filmów z upływem czasu jest deletowane, nowe zaś są tam umieszczane. Stąd jeśli czytelnik zechce sprawdzić czy powyższe filmy nadal tam istnieją lub czy przybyły tam jakieś nowe filmy prezentujące te same kategorie dowodowe, wówczas powinien je wyszukiwać przykładowo rozkazami: https://www.youtube.com/results?search_query=skeleton+in+tree lub https://www.youtube.com/results?search_query=entombed+in+tree . Znając "iście wisielcze" upodobania tych istot i ich zwyczaje ukrywania się w dziuplach drzew oraz pustych kamieniach, wcale by mnie NIE zdziwiło, gdyby to też ich wyczynem była omawiana w YouTube na dziesiątkach wideów zagadka z UK: Who Put Bella in the Wych Elm? (co na polski można tłumaczyć: kto wstawił Bellę (tj. Piękność) do wiązu czarownic?)

 

 

#I7. W naszym własnym interesie leży aby NIE odrzucać prawdy tylko dlatego iż uważamy ją za niezgodną ze stronniczo i kłamliwie wmuszanymi nam poglądami:

 

Chociaż Szekspir uświadamia nam ponadczasową prawdę, że "więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom", niestety, czasami z nieopisalną szkodą dla samych siebie duża proporcja ludzi odrzuca prawdę tylko dlatego iż uważają ją za niezgodną z uprzednio wmuszonymi w nich w szkołach poglądami. NIE odnotowują przy tym, że ci co wmusili w nich owe poglądy: (a) bezpardonowo wyniszczają wszystkich, którzy ujawniają prawdę; (b) faktycznie są lukratywnym monopolem jaki uniemożliwia zrodzenie się dążącej do poznania prawdy konkurencji; oraz (c) właśnie już udowodnili iż ich skrytym celem jest doprowadzenie ludzkości do upadku - co im niemal już się udało, tak jak stara się o tym ostrzegać wszystkich nasz film "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Tymczasem odrzucanie prawdy najprawdopodobniej będzie kosztowało "odrzucających" utratę szans na tzw. "życie wieczyste". To dlatego w "części #L" swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm" staram się wyjaśnić, jak już na obecnym poziomie naszej wiedzy i rozeznania sytuacji na Ziemi jesteśmy w stanie identyfikować tych, którzy wmuszają w nas zło i konfuzję, a stąd NIE ulegać ich perswazji i dlatego przezornie uniknąć wypisania na swym czole lub ręce opisywanego w Biblii "znaku bestii" i, niestety, ściągnięcia tym na siebie złowieszczych konsekwencji posiadania tego znaku. Wszakże w życiu najbezpieczniej jest iść po "wąskiej drodze przezorności" (patrz wersety 7:13-14 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" omawiane w "części #Y" mojej strony "2020zycie.htm"), w każdej sprawie upewniając się "czy istnieją" dla niej i "co stwierdzają" owi "trzej świadkowie" opisywani w (1) do (1c) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", jacy zawsze potwierdzają prawdę każdej sprawy na której warto i powinno się polegać.

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #334 dokumentujący iż pierwiastki chemiczne z ciał nadprzyrodzonych istot cechują się odmiennymi niż u ludzi atrybutami, stanowi adaptację treści "części #I" (tj. punktów #I1 do #I7) ze strony internetowej o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm" (aktualizacja datowana 12 kwietnia 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/sw_andrzej_bobola.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/sw_andrzej_bobola.htm

http://gravity.ezyro.com/sw_andrzej_bobola.htm

http://nirwana.hstn.me/sw_andrzej_bobola.htm

http://drobina.rf.gd/sw_andrzej_bobola.htm

http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj wyników moich badań, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "sw_andrzej_bobola.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "skorowidz.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/skorowidz.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #334, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal 3 NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", 

mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku" 12pt)

https://kodig.blogi.pl 

https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" 20pt - 

dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #334:

#333, 2021/3/30 - modlitwa o "przebudzenie się" (#W1 do #W7 z "humanity_pl.htm")

#332, 2021/3/5 - osobisty dowód iż Bóg istnieje (#D1 do #D5 z "2020zycie.htm")

#331, 2021/2/1 - "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#330, 2021/1/1 - prawda najnowszych ustaleń o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm")

#328, 2020/11/1 - ustrój nirwany (#C7 z "nirvana_pl.htm")

#325 i #326, 2020/8/1 - "Drobiny Boga" (#K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#296, 2018/5/1 - Objawienie "Gorejącego Krzewu" (#J3 z "petone_pl.htm")

#273, 2016/7/17 - nieskończoność wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#272, 2016/5/30 - pomijanie moralności rujnuje wyniki badań (#B3 z "portfolio_pl.htm")

#117, 2007/4/7 - samo-ewolucja Boga (#B1 z "evolution_pl.htm", #C5 z "2020zycie.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

P.S.: Każdy kto jeszcze NIE wie, że istnieje bardzo prosty sposób aby raz na zawsze zapobiec wszelkim nieszczęściom dotykającym ludzkość i zamienić dotychczasowy upadek i cierpienia ludzi w przyszły ich rozwój i szczęśliwość, powinien oglądnąć nasz półgodzinny, oglądalny za darmo, polskojęzyczny film z YouTube o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". Film ten jest upowszechniany pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Wyjaśnia on jak z Ziemi całkowicie i na zawsze daje się wyeliminować "pieniądze" i "strach", a wraz z nimi ludzką zachłanność - które są źródłami niemal wszelkiego zła jakie gnębi ludzi. Po oglądnięciu zaś owego filmu warto też poznać szczegóły zaprojektowanego przez Boga zjawiska szczęśliwości "zapracowanej nirwany", którym ów upowszechniany po świecie od dnia 2006/1/11 "Ustrój Nirwany" rekomenduje zastąpić "pieniądze", a opisy którego oferuje punkt #C7 z mojej strony "nirvana_pl.htm" oraz publikacje tam wskazywane - przykładowo takie jak "części #L" oraz WSTĘP z mojej strony "smart_tv.htm" jakie wyjaśniają na co warto w nirwanie i w owym filmie zwrócić największą uwagę oraz co przeaczają ich krytykanci w dotychczasowych dyskusjach tego projektu pokojowego i demokratycznego udoskonalenia zasad ludzkiego życia i naszego świata materii.

 

 

kodig : :