maj 01 2021

#334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot...


#334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot zawierają odmienne niż u ludzi pierwiastki chemiczne? (część 1)

 

 

Motto niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (werset 8:32 z bibilijnej "Ew. św. Jana" zacytowany z katolickiej "Biblii Tysiąclecia".)

 

 

#I1. Miejmy odwagę przeanalizować materiał dowodowy iż Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy (układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy o składowych jakiego uczymy się pod nazwą "Tablicy Mendelejewa":

 

Od jakiegoś już czasu gromadzę i analizuję istniejący materiał dowodowy, iż faktycznie to Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zbiory (tj. układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy i najbardziej prymitywny, zaś naucza nas o nim w szkołach i uczelniach pod nazwą "Tablica Mendelejewa" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+mendelejewa ). O istnieniu tego materiału dowodowego już wcześniej wspomniałem w (g) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" - gdzie wskazałem także kilka jego przykładów. W niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu postaram się zaprezentować najważniejsze fragmenty owego obszernego materiału dowodowego.

 

Warto tu też wyjaśnić, że możliwość istnienia dowolnej liczby odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, a NIE tylko jednego istnienie jakiego być może ignorancko wmawia nam "oficjalna nauka ateistyczna", wynika z faktu iż budowa indywidualnych atomów formujących pierwiastki chemiczne jest zupełnie inna niż ta opisywana w podręcznikach tejże nauki, za to zgodna z tym co wyjaśniła nam dopiero moja skrycie blokowana Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Mianowicie atomy pierwiastków chemicznych wcale NIE są poskładane z solidnych cząstek elementarnych, ani też wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi solidnymi cząsteczkami NIE są rządzone przez zestawy trwałych "praw natury" - co gdyby miało miejsce wówczas w sumie nadawałoby im zdolność do uformowania tylko jedego zestawu (układu okresowego) pierwiastków chemicznych, tj. jedynie tego którego istnienie uznaje "oficjalna nauka ateistyczna" i o którym uczy nas w szkołach jako o składowych "Tablicy Mendelejewa". Prawda jest natomiast taka, że zarówno cząsteczki elementarne, jak i formowane potem z nich całe atomy, są postwarzane poprzez pozestawianie razem nieopisanie mniejszych od nawet najmniejszych cząsteczek elementarnych, żywych, nieśmiertelnych, wiecznie ruchliwych, absolutnie posłusznych Bogu, dodatnich męskich i ujemnych żeńskich tzw. "Drobin Boga", cechy i zachowania których są rządzone przez szereg indywidualnie zaprojektowanych przez Boga dla danego atomu programów zarządzających, jakie to podatne na zmiany programy Boga przez oficjalną naukę ateistyczną są brane za niezmienne "prawa natury". Innymi słowy, cząsteczki elementarne i atomy są postwarzane tak jak stworzenie materii przez Boga opisałem szczegółowiej np. w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", zaś jak cechy, zachowania, wyglądy i funkcje "Drobin Boga" opisałem w punktach #K1 i #K2 innej swej strony internetowej o nazwie "god_istnieje.htm". Przykładowo, tylko same cząstki elementarne Bóg może formować na wiele odmiennych sposobów poprzez odpowiednie zaprogramowanie obiegania po wirowym obwodzie zamkniętym wybranej (ogromnej) liczby albo dodatnich męskich, albo też ujemnych żeńskich "Drobin Boga", tak aby drobiny te utworzyły z siebie rodzaj "wiru" o kształcie toroidu (często zwanego "donut"). Ponieważ zaś takie wiry uformowane np. tylko z męskich "Drobin Boga" będą wykazywały się posiadaniem dodatniego potencjału, zaś uformowane tylko z żeńskich "Drobin Boga" - ujemnego potencjału, aby uformować np. "cząstkę elementarną" o ujemnym ładunku elektrycznym Bóg składa razem ze sobą kilka takich wirów w tej ich liczbie z więcej wirów złożonych z ujemnych żeńskich "Drobin Boga" niż wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga". Dla zaś utworzenia dodatnio naładowanej cząstki elementarnej, Bóg składa razem więcej wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga" niż z ujemnych żeńskich. Z kolei dla uformowania cząstek elementarnych o neutralnym ładunku elektrycznycm (np. "neutronów"), Bóg zestawia razem równe liczby ujemnych żeńskich i dodatkich męskich wirów "Drobin Boga". Mając już zaś tak uformowane cząsteczki elementarne, za pomocą innego zbioru indywidualnie sformułowanych programów Bóg składa je razem aby utworzyć z nich atomy o wymaganych przez Niego cechach. Ponieważ zaś Bóg może dowolnie projektować formowane w taki sposób cząstki elementarne i atomy oraz zarządzające ich działaniem programy - np. wybierając jak liczne są poszczególne wiry Drobin Boga, ile tych wirów składa się na dane rodzaje częsteczek elementarnych, oraz jakie cechy i zachowania ponadawały formowanym z nich atomom indywidualnie przygotowane przez Boga programy zestawiające te wiry razem i rządzące ich możliwościami, faktycznie Bóg - jeśli zechce, jest w stanie uformować dowolną liczbę odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, niż tylko te trzy, o wysokim prawdopodobieństwie istnienia jakich poświadcza obszerny materiał dowodowy, który już zdołałem zidentyfikować, zaś fragment którego zaprezentowałem poniżej w niniejszym wpisie #334E do blogów totalizmu.

 

Odnotuj, że prawdę najistotniejszych wniosków z moich badań, które wkodowałem w opisy z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu, podpieram uwypuklanym tu szerokim materiałem dowodowym wywodzącym się od owych wymaganych przez Biblię aż "trzech świadków" jakich dokładniej opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś rzetelność, wiarygodność i prawdę potwierdzeń jakich każdy może sobie osobiście posprawdzać. Zgodnie też z wyjaśnieniem zawartym w "motto" oraz w (1a) z punktu #H1 owej strony "2020zycie.htm", jednogłośne potwierdzenie wyników jakichkolwiek badań przez wszystkich tych "3 świadków" faktycznie oznacza, że wyniki tych badań są rodzajem jakby symbolicznej "soczewki powiększającej", która przybliża oczom ludzi oraz ułatwia zrozumienie przez ich umysły opisywanego przez te wyniki fragmentu działań Boga lub zrozumienie czegoś co Bóg stworzył. Aczkolwiek więc informacje jakie prezentuję poniżej są zupełnie sprzeczne z tym co kłamliwie nam wmawia stara, materialistycznie nastawiona "oficjalna nauka ateistyczna" jaka nadal zazdrośnie strzeże swego lukratywnego monopolu na badania i na edukację, ciągle informacje te podnoszą świadomość i zrozumienie życia u uznających je ludzi na wyższy i zupełnie odmienny poziom. Stąd naprawdę warto na chwilę zapomnieć o "utartych" poglądach jakie wmuszono w nas w szkole lub na uczelni, oraz dla własnego dobra poznać poglądy jakie poniżej prezentuję, poczym dla upewnienia się o ich prawdzie osobiście je sprawdzić na materiale dowodowym jaki w dużej obfitości dostarcza nam prawdziwa otaczająca nas rzeczywistość, a nie jacyś tam "mędrcy" - do ograniczonej wiedzy których odnosi się to co Szekspir wyraził swoim słynnym "Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom" (patrz https://www.google.pl/search?q=więcej+rzeczy+Horatio+filozofom ) oraz to co nasz największy poeta wyraził słowami: "niż mędrca szkiełko i oko" (patrz https://www.google.pl/search?q=m%C4%99drca+szkie%C5%82ko+i+oko ).

 

 

http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot.pdf

Tab. #I1: Oto pierwsza wersja moich "Tablic Cykliczności dla Teorii Nadistot" - opracowana dnia 2018/8/18 zaś opublikowana z powtórzonym poniżej jej dokładnym opisem jako "Tab. #I6" ze strony "mozajski.htm" - gdzie uzupełniała punkt #I6 z szerokim wyjaśnieniem owej Teorii Nadistot autorstwa Polaka Adama Wiśniewskiego. Druga, udoskonalona wersja tej tablicy, opracowana 2018/12/29, jest pokazana i szeroko objaśniona jako "Tab. #J1b" ze strony "propulsion_pl.htm", a także w "rozdziale O" z mojej monografii [12] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_12.htm". Powyższą tablicę pokazuję tutaj aby zilustrować czytelnikowi jak stwarzanie takich tablic cykliczności wyjaśnia transformację otaczającej nas rzeczywistości zachodzącą w przeszłości oraz w przyszłości - co z kolei umożliwia nam przewidywanie tego co już wkrótce nas czeka i nieodwołalnie nadejdzie. Ponadto uświadamiam nią iż moje życie z jakichś tajemniczych powodów cyklicznie powraca do tworzenia i udoskonalania tego typu tablic. Wszakże moim pierwszym opracowaniem twórczym była właśnie wielowymiarowa Tablica Okresowości Pierwiastków Chemicznych, jaką stworzyłem jako jeszcze życiowo niedoświadczony i nieśmiały student Politechniki Wrocławskiej, zaś losy jakiej opisałem w punkcie #B3 i pod "Tab. #D4" ze swej strony o nazwie "2020zycie.htm". (Odnotuj w owym opisie losów wysoce zniechęcające potraktowanie, które ze znaczącą zapewne szkodą dla poziomu nauki i dla międzynarodowej renomy tej uczelni i Polski, otrzymałem od swoich ówczesnych wykładowców w sprawie opublikowania tej do dzisiaj NIE wypracowanej powtórnie przez innych naukowców wielowymiarowej tablicy.) Doświadczenia zgromadzone podczas wypracowywania tamtej wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków pozwoliły abym w około 4 lata po niej, już sam będąc wykładowcą na tejże Politechnice Wrocławskiej, opracował swoją "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - którą zdołałem już opublikować w 1976 roku, zaś dzisiejszy wygląd oraz opis której czytelnik znajdzie np. w "Tab. #J4ab" ze strony "propulsion_pl.htm" zaś w graficznie nawet jeszcze bardziej spektakularnym wykonaniu w "Tab. #D4" z mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" (pokazuje i omawia ją także nasz półgodzinny film z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" - patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ). To właśnie tamta "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych", a ściślej wynikająca z niej zapowiedź iż nasza cywilizacja zbuduje, między innymi, Wehikuły Czasu (patrz strona "immortality_pl.htm") - jakie pozwolą ludziom żyć nieskończenie długo, spowodowała iż wkrótce po niej sformułowałem swoją przełomową Teorię Wszystkiego z 1985 roku jaką z powodu nieustającego blokowania jej upowszechniania pod przynależną jej nazwą obecnie nadal publikuję pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Potem opracowałem aż cały szereg innych Tablic Cykliczności, włącznie z powyższą w jakiej zilustrowałem poszerzenie o wyniki moich własnych dociekań (szczególnie o ustalenie iż Bóg "posila się wiedzą") działanie unikalnej "Teorii Nadistot" jaką oryginalnie opracował Polak Adam Wisniewski (pseudonim Snerg - patrz https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot ), zaś jaką wyjaśniam dokładniej w punkcie #I6 swej strony o nazwie "mozajski.htm". Po zaś opracowaniu jeszcze jednej przełomowej Teorii Życia z 2020 roku (patrz strona "2020zycie.htm") obecnie los tak tajemniczo pokierował moimi badaniami, że na nieco odmiennym poziomie dociekania, w niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu ponownie powróciłem do problematyki zasad uformowania i działania zestawów istniejących pierwiastków chemicznych - jaka wraz z nigdy NIE opublikowaną tamtą wielowymiarową Tablicą Okresowości Pierwiastków stanowiła pierwszy produkt moich twórczych badań naukowych. (Kliknij na powyższą tablicę aby oglądnąć w powiększeniu jej wersję jaką upowszechniam w bezpiecznym formacie PDF.)

 

Pokazana powyżej "Tablica Cykliczności dla Teorii Nadistot" interpretuje regularności wyrażone treścią genialnej "Teorii Nadistot" opracowanej przez Polaka, Adama Wiśniewskiego, a ponadto poszerza tę teorię o dodatkowe poziomy istot, jakich Wiśniewski do niej ani NIE powłączał, ani ich NIE zdefiniował, zaś naukowo dowiedzione już istnienie jakich to żyjących istot ujawniła dopiero moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też Koncept Dipolarnej Grawitacji, natomiast jakich definicje przytaczają punkty #A0 i #D3 z mojej strony "god_proof_pl.htm". Aby czytelnik mógł łatwo odróżnić elementy oryginalnie włączone przez Wiśniewskiego do sformułowania jego "Teorii Nadistot", od elementów które ja dodałem w wyniku swych badań, w powyższej Tablicy Cykliczności oryginalne składowe wprowadzone przez Adama Wiśniewskiego oznaczone zostały użyciem czcionek czerwonego koloru. Moje zaś dodatkowe poszerzenia tejże teorii, tablica ta wyróżnia użyciem standardowego (tj. czarnego) koloru napisów. Podsumowując tę genialną teorię w wielkim skrócie, oryginalnie stwierdza ona (patrz fragmenty o czerwonej czcionce w "Tab. #I1" powyżej), że istnieją cztery poziomy istot, takie jak (poziom 2) minerały, (3) rośliny, (4) zwierzęta, (5) inteligentni ludzie - każdy z których dla niższego poziomu stanowi "nadistotę" jaka "żywi" się poprzez zjadanie produktu życia "istot" niższego od niej poziomu. Tak więc (3) rośliny żywią się produktami życia (2) minerałów, (4) zwierzęta żywią się masą organiczną generowaną przez (3) rośliny, zaś (5) ludzie żywią się miesem (4) zierząt. Każdy też poziom tych "istot" NIE jest świadomy istnienia wyższych od niego poziomów "nadistot" - jakie zjadają produkt jego życia. Odnotuj, że szersze opisy tej genialnej teorii oraz poszerzeń jakie na bazie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji ja do niej wprowadziłem (tj. poszerzeń typu poziom (6) Bóg który posila się wiedzą generowaną przez (5) ludzi), wyjaśnione jest aż na całym szeregu stron internetowych linkowanych hasłem "Teoria Nadistot" ze strony o nazwie "skorowidz.htm". Przykładami tych szerszych opisów jest punkt #I6 ze strony "mozajski.htm", czy "Tab. #J1b" ze strony o nazwie "propulsion_pl.htm".

 

Nie będę tutaj taił, że przy sporządzaniu powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" konfrontowałem znaczny problem ze znalezieniem w naszym niedoskonałym ludzkim języku krótkich nazw i określeń, które trafnie i precyzyjnie opisywałyby trudne pojęcia odnoszące się do Boga, całego wszechświata i esencji życia. Wszakże na długie opisowe wyjaśnienia w tablicy tej brak jest miejsca. Powodem tego problemu jest wieloznaczność praktycznie wszystkich słów ludzkiego języka, podczas gdy pełne zrozumienie powyższej tablicy wymaga jednoznaczności podobnej do tej z jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz mój naukowo niepodważalny formalny dowód na istnienie Boga (patrz strona "god_proof_pl.htm") definiują kluczowe z używanych przez siebie pojęć. Jako porównanie i przykład możliwych rozbieżności w interpretowaniu słów i określeń z powyższej tablicy, rozważ czytelniku problem kurczaków z dzisiejszych supermarketów i z fabrycznego systemu ich hodowania. Wszakże w wielu dzisiejszych supermarketach sprzedawane jest mięso kurczaków oznaczanych angielską etykietą "corn fed" (patrz https://www.google.com/search?q=corn+fed ) - co oznacza, że podczas hodowli tych kurczaków karmiono je wyłącznie (lub głównie) kukurydzą. Stąd osoby zjadające takie kurczaki, zależnie od swej wiedzy i światopoglądu mogą intepretować własną dietę na co najmniej 2 zupełnie odmienne sposoby, mianowicie albo, że (1) zjadają mięso kurze, albo też (2) iż żywią się biologicznie przetransformowaną kukurydzą. Wszakże mięso takiego kurczaka karmionego wyłącznie kukurydzą faktycznie jest jedynie (2) rodzajem kukurydzy przetransformowanej w systemie trawiennym kurczaka. W powyższej więc tablicy wszystkie użyte tam pojęcia też warto rozumieć jako takie (2) "przetransformowane to co jest źródłową esencją danego pojęcia".

 

Ja sam genialną Teorię Nadistot Wiśniewskiego poznałem na sporo czasu jeszcze przed swoją emigracją do Nowej Zelandii w 1982 roku. Szczerze też podziwiałem zawarty w niej geniusz. Stąd po przybyciu do Nowej Zelandii byłem ogromnie zaskoczony, że tamtejsi mieszkańcy nigdy o niej NIE słyszeli. Propagowałem więc ją jak mogłem. Ponieważ zaś w międzyczasie moje rozwijanie Teorii Wszystkiego z 1983 roku zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji ujawniło mi iż "istoty", które Wiśniewski ujął w oryginalnej wersji swojej Teorii Nadistot są zaledwie małym fragmentem znacznie dłuższego ciągu obdarzonych inteligencją żyjących istot i nadistot, wszystkie które są stwarzane z "drobin przeciw-materii" o jakich w 2020 roku odkryłem iż są one równocześnie "Drobinami Boga", zaś które nawzajem "posilają się" produktami swego życia i istnienia, w sierpniu 2018 roku, przy okazji udoskonalania opisów z "części #I" mojej strony o nazwie "mozajski.htm" opracowałem powyżej pokazną "Tablicę Cykliczności dla Teorii Nadistot". W tejże swej Tablicy Cykliczności poszerzyłem teorię Wiśniewskiego o dalsze zidentyfikowane wówczas przez siebie istoty i nadistoty. Najważniejszym z tych poszerzeń było dodanie nadistoty naszego Boga oraz przysparzanej przez ludzi "wiedzy", którą Bóg się posila - włączenie jakich to ogromnie istotnych elementów do swej teorii, zapewne z ważnych powodów Wiśniewski pominął, jednak jakich szczególne znaczenie dla Boga i ludzi w sposób zakodowany i symboliczny, jednak dalekowzroczny i przewidujący, potwierdza "Przypowieść o talentach" zawarta w wersetach 25:14–30 z bibilijnej Ewangelii Św. Mateusza zaś zinterpretowana w punktach #I1 i #I2 z mojej strony o nazwie "pajak_jan.htm". (Odnotuj tu, że nawet stara "oficjalna nauka ateistyczna" niedawno zdołała odkryć, iż cząsteczki elementarne i atomy zachowują się inteligentnie - co w praktyce oznacza iż też spełniają one definicję "istot" Wiśniewskiego. Z kolei mój Koncept Dipolarnej Grawitacji od dawna już dowiódł formalnie, że "przeciw-materia" z przeciw-świata, a stąd także wszystko co z niej stworzone, np. wiry przeciw-materii, a także cząstki elementarne, atomy i praktycznie wszelka materia, zawiera dobrze ukrytą w swym wnętrzu inteligencję, czyli też reprezentuje "istoty" Wiśniewskiego.)

 

Na powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" moje poszerzenia teorii Wiśniewskiego wcale się NIE zakończyły. W grudniu 2018 roku pisałem bowiem "rozdział O" do mojej nowej monografii [12] (patrz strona "tekst_12.htm") - wyjaśniającej jak działa nasz sztucznie zaprogramowany przez Boga nawracalny "czas ludzki" oraz jak dzięki istnieniu i działaniu owego "nawracalnego czasu softwarowego" każda osoba dodaje swój własny wkład w pokojowe ewoluowanie się coraz doskonalszego wszechświata. Podczas pisania tamtego "rozdziału O" uparcie narzucało się mojej uwadze, że pokazanie przykładu kolejnej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" (patrz http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ) będzie najefektywniejszym i najbardziej przekonywującym sposobem zilustrowania czytelnikom związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy "wiedzą" generowaną przez każdego człowieka w wyniku doświadczeń jakim Bóg jest w stanie go poddawać dzięki sterowaniu jego życiem za pomocą właśnie owego sztucznie zaprogramowanego "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim następuje jego życie, a ewoluowaniem się całego nieskończonego rozmiarowo i czasowo "wszechświata" - ograniczonym rozmiarowo fragmentem którego jest stworzony przez Boga nasz "świat fizyczny". Chociaż więc opracowanie nowej Tablicy Cykliczności zawsze zjada dużo chronicznie brakującego mi czasu, perspektywa że owa nowa tablica przyczyni się, między innymi, do spopularyzowanie po świecie tej ogromnie istotnej Teorii Nadistot opracowanej przez Polaka Wiśniewskiego, zdecydowałem się zainwestować w nią swój czas, energię i motywacje. Składową nowej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" oczywiście z definicji stały się regularności, zasady i podobieństwa już uprzednio wyrażone w powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot". Dla poznania opisów tej mojej najnowszej Tablicy Cykliczności ilustrującej, między innymi, znaczenie regularności oryginalnie opisywanych genialną teorią Wiśniewskiego dla nieustająco dokonującej się wzrostowej ewolucji świadomości całego nieograniczonego wszechświata, załaduj sobie moją monografię [12] udostępnianą w bezpiecznym formacie PDF ze strony o nazwie "tekst_12.htm" i przestudiuj zawarty w niej "rozdział O", albo też chociaż oglądnij sobie nową "Tablicę Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" - kopię której, też przygotowaną w owym bezpiecznym formacie PDF, możesz sobie załadować poprzez następujący podany też powyżej jej link ( http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ). Odnotuj też w niej, że regularności oryginalnie wykryte przez Wiśniewskiego i opisane w jego Teorii Nadistot, jakie nieustająco i powtarzalnie działają w naszym "świecie fizycznym", zaś jakie swym zaistnieniem pobudzają działanie łańcucha przyczynowo-skutkowego i stąd nieprzerwanie wpływają na wzrost świadomości w całym nieograniczonym rozmiarowo i czasowo wszechświecie, ta nowa "Tablica Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" też wyróżnia pogrubioną czcionką o czerwonym kolorze.

 

 

#I2. Najważniejszy rodzaj materiału dowodowego na istnienie co najmniej jeszcze jednego, znacznie trwalszego i doskonalszego zestawu pierwiastków chemicznych niż ten nam już znany, prawdopodobnie jest zawarty w "niepsujących się zwłokach świętych":

 

Przełomu w naszej (1a) teoretycznej wiedzy na temat zagadek istnienia niepsujących się zwłok świętych dostarczyła dopiero moja blokowana przez już ponad 35 lat przed upowszechnianiem pod przynależną jej nazwą Teorii Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm"), rewolucyjna teoria naukowa jaką zmuszony jestem upowszechniać pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Teoria ta bowiem ujawnia, że istnieje już zatrzęsienie dostępnego nam materiału dowodowego iż Bóg faktycznie stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy pierwiastków chemicznych, dla zaprezentowania cech których nasza oficjalna nauka musiałaby opracować co najmniej dwie różne "tablice okresowości pierwiastków" (tj. co najmniej dwie odmienne "Tablice Mendelejewa"). Cechy pierszego z tych zestawów nasza "oficjalna nauka ateistyczna" już poznała i uczy ludzi o składających się na niego pierwiastkach używając graficznej ich reprezentacji zwanej "układem okresowym pierwiastków" albo "Tablicą Mendelejewa". O drugim zaś z tych zestawów ani nauka, ani badacze UFO, ani nawet kapłani rozlicznych religii nadal jeszcze NIE wiedzą - chociaż umiejętnie zaszyfrowane wskazówki iż on istnieje, od już około 2000 lat są (1b) wkodowane w wersety Biblii. Tymczasem z tych odmiennie uformowanych i stąd bardziej doskonałych pierwiastków tego drugiego zestawu Bóg formuje ciała Aniołów - tak jak wyjaśniłem to w (g) z punktu #H3 swej strony o nazwie "2020zycie.htm" - dostarczając tam także kilka przykładów potwierdzającego te fakty (1c) empirycznego materiału dowodowego (w tym sfilmowanych dowodów na istnienie Aniołów - patrz tam "Wideo #H3c"). Jednocześnie w wersety Biblii Bóg zaszyfrował informację, że liczni "ucieleśnieni" Aniołowie przebywają na Ziemi i mieszają się z ludźmi podczas wykonywania zadań zleconych im przez Boga. Co najciekawsze, obecnie powszechnie dostępne kamery filmowe zawarte w dzisiejszych telefonach komórkowych i w ulicznych monitorach bezpieczeństwa CCTV już zdołały empirycznie udokumentować materiał dowodowy iż na Ziemi faktycznie operują "ucieleśnione" istoty o możliwościach Aniołów. Istoty te posiadają właśnie takie doskonalsze od ludzkich ciała, jakie mogą wydzielać światło i są zdolne do np.: formowania telekinezy, zmiany szybkości upływu czasu, przenikania przez mury, stawania się niewidzialnymi, niesłychanie szybkiego porusznia się, przemieniania się w najróżniejsze obiekty (np. w "kule światła" pokazane poniżej na "Wideo #I5b", samochody, rowery, kamienie, poruszające się posągi, płaczące lub pijące płyny posągi), lub w inne niż ludzie stworzenia (np. w "gołębie", "koty", "niedźwiedzie"), itp. Przykłady udokumentowanych na filmie niezwykłych możliwości ciał tych istot pokazałem w zestawie filmów z "Wideo #H3c" na mojej stronie "2020zycie.htm", a także na "Wideo #I5a" i "Wideo #I5b" z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu. Wiedząc o tych wskazówkach zakodowanych w Biblii oraz o tym empirycznym materiale dowodowym, NIE trudno już wydedukować, że jeśli podczas wypełniania swej służby na Ziemi, z jakichś powodów ich ludzko wyglądające doskonalsze od naszych ciała muszą zostać uśmiercone, wówczas doskonałość pierwiastków formujących ich ciała spowoduje iż NIE będą one podlegały psuciu się, tak jak czynią to ciała zmarłych ludzi. Znaczy ciał owych nadzwyczajnych istot uformowanych z tego doskonalszego niż nam już znany zestawu pierwiastków, ani NIE ruszą bakterie powodując ich rozkład, ani NIE tkną robaki, ani nawet zawarta w nich doskonalsza od naszej woda NIE ulegnie z nich wysuszeniu powodując np. zmianę ich wyglądu z upływem czasu. Wyszukiwarka internetowa google.pl liczne takie ciała byłych Aniołów opisuje w języku polskim pod hasłem święci niezniszczalni zaś ilustruje ich niepsujące się zwłoki pod adresem https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni&source=lnms&tbm=isch . Jednak znacznie lepiej i szerzej są one opisywane w języku angielskim pod hasłem incorruptible bodies of saints (co na język polski można tłumaczyć słowami: nie psujące się ciała świętych), zaś ich ilustracje można sobie oglądać pod adresem https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints&source=lnms&tbm=isch . Już dostępne i zaprezentowane w internecie informacje o zmarlych, których z uwagi na ich niepsujące się ciała kościół katolicki uznał za świętych, faktycznie zapewne powinno się interpretować zupełnie inaczej niż są one interpretowane dotychczas. Mianowicie, że owi posiadacze niepsujących się ciał postępowali w aż tak świętobliwy sposób iż zwróciło to uwagę ich otoczenia, ponieważ faktycznie byli ucieleśnionymi Aniołami wysłanymi przez Boga na Ziemię w celu wypełniania określonych zadań. Z osób żyjących w Polsce, takie ciało stworzone z pierwiastków innych niż te ludziom już znane zapewne posiadał, między innymi, święty patron mojego "rodzinnego kościoła" w Miliczu noszący nazwisko "Andrzej Bobola" - losy życiowe którego opisałem w punkcie #D5 na stronie o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Powinienem też tu dodać, że jeszcze jako uczeń maturalnej klasy w liceum osobiście widziałem takie "niezniszczalne zwłoki" młodej, pięknej kobiety w podziemiach drewnianego kościółka w Trzebicku koło Milicza. Okoliczności ich ujrzenia raportuję zainteresowanym w podpisie pod "Fot. #D23" z mojej strony "milicz.htm" - o rodzinnym miasteczku Miliczu. Tyle, że tamta piękna kobieta z Trzebicka o niezniszczalnym ciele i odzieży nigdy NIE została ogłoszona świętą. Co nawet bardziej niezwykłe, około 20 lat później spotkałem w NZ kobietę, która wyglądała identycznie jak ona, a nawet której najbardziej ulubiona sztruksowa suknia była identycznego koloru i kroju jak pluszowa suknia tamtej młodo zmarłej kobiety z Trzebicka - co dokładniej opisałem w punkcie #J2 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".

 

 

#I3. Podobną jak zwłoki świętych wiedzę mogą ukrywać też "odpady" wywodzące się z UFO:

 

Jeśli ktoś czytuje wyniki racjonalnych badań manifestacji UFO (patrz strona "ufo_proof_pl.htm"), wówczas być może odnotował iż na przekór, że ilusywne zjawiska powodowane przez owe wehikuły UFO pozostawiają na Ziemi mnóstwo śladów i pozostałości materialnych, ciągle nasza "oficjalna nauka ateistyczna" NIE jest wystarczająco kompetentna aby dopatrzyć się albo wybadać cokolwiek sensownego na ich temat. Przykładowo wehikuły UFO często gubią galaretowatą substancję zwaną "anielskie włosy" - jaką szerzej opisałem, między innymi, w podrozdziałach G3.3 z tomu 3 oraz W4(#7) z tomu 18 mojej monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"). Chociaż bowiem substancja ta była poddawana naukowym analizom, nic konkretnego na jej temat NIE zdołano ustalić. Spekulowano jedynie, że prawdopodobnie jest to jakiś związek chemii organicznej, w którym atomy węgla są zapewne zastąpione atomami krzemu - co nadaje mu unikalny charakter "mineralny" zamiast być podobnym do naszych substancji organicznych.

 

Ubikacje z wehikułów UFO pozostawiają po sobie na Ziemi także sporo "odchodów". Ja sam w trakcie swych badań licznych w Nowej Zelandii lądowisk UFO widywałem na nich odchody o wyraźnym podobieństwie do tego co my ludzie pozbywamy się w naszych ubikacjach. Ponieważ badałem także jak owe lądowiska UFO zmieniają się z upływem czasu, zawsze mnie dziwiło, że owe odchody są niezdolne do psucia się. Ani bowiem NIE rozkładały ich ziemskie bakterie, ani NIE ruszyły ich żadne owady czy zwierzaki, które normalnie zeżarłyby takie odpady. Co ciekawsze, kiedy dachy budynków w Nowej Zelandii zaczęły być masowo bombardowane kałem z ubikacji UFO, tak jak opisałem to w punktach #B8 i #A2 ze swej strony o nazwie "evidence_pl.htm", oraz w (g) z punktu #H3 innej swej strony o nazwie "2020zycie.htm", wówczas badania naukowe owego kału wykazywały iż jest to jakaś substancja o mineralnej a NIE organicznej naturze - pomimo iż śmierdziała ona i wyglądała dokładnie tak jak zawartość ludzkich ubikacji publicznych. To zaś pośrednio potwierdza, że substancja tego kału zapewne była uformowana z odmiennych niż ludziom znane pierwiastków. Na przekór też jego wielostronnego podobieństwa do odchodów z ludzkich ubikacji, badający ten kał z UFO dzisiejsi zawodowi naukowcy NIE posiadali wystarczających kompetencji aby móc je zidentyfikować co do ich faktycznego składu chemicznego. Można też zgadywać, że nawet gdyby pracownicy "oficjalnej nauki ateistycznej" zdołali ustalić, że kał ten zawiera pierwiastki nieznane na Ziemi, ciągle tak jak opisałem to poniżej w punkcie #I6 z tego wpisu #334, informacja o tym zastałaby zatajona albo przekłamana.

 

 

#I4. Pytania - odpowiedzi na jakie być może zawierają też szczątki "Upadłych Aniołów":

 

Zgodnie z Biblią istnieją aż dwie kategorie Aniołów. Pierwsza - cechy ciał których streściłem powyżej w punkcie #I2 tego wpisu #334, wiernie służą Bogu, stąd Bóg zaopatruje ich w niezniszczalne ciała. Zgodnie jednak z Biblią, na Ziemi mają też przebywać dawno temu "wygnani" z nieba tzw. "Upadli Aniołowie" - znaczy podwładni Lucyfera. W Biblii zaszyfrowane są co najmniej dwie kluczowe informacje jakie zdają się wskazywać, że ich ciała też prawdopodobnie były uformowane z pierwiastków odmiennych niż te z ciał ludzi. Pierwsza z tych informacji, to werset 6:4 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", jaki skomentowałem szerzej w punkcie #I2 swej strony "newzealand_pl.htm", a jaki informuje iż po stosunkach seksualnych ich męskich reprezentantów z ludzkimi kobietami, kobiety te rodziły im gigantów. Druga zaś, to bibilijne wersety z Mateusza 22:23-30 i Marka 12:25 - jakie skomentowałem w (2) z punktu #A3 swej strony "humanity_pl.htm", a jakie stwierdzają iż dzisiejsi Aniołowie NIE są już w stanie się rozmnażać - co zdaje się sugerować, że dla potrzb ciał nadal wiernych Bogu Aniołów po pozbyciu się z nieba "Upadłych Aniołów" dla użytku pozostałych w niebie Aniołów Bóg stworzył jeszcze inny, bardziej doskonały zestaw pierwiastków. Wiadomo też jednak, że owi Upadli Aniołowie byli męskiego i żeńskiego rodzaju i mogli się ze sobą rozmnażać - co potwierdzają np. greckie mity o zwyczajach boga "Zeus". Istnieje więc prawdopodobieństwo iż nieco doskonalsze od ludzkich ciała do dzisiaj posiadają ich żyjący obecnie wśród ludzi potomkowie. Zapewne warto więc byłoby wziąść także "pod lupę" cechy ciał jakie są doskonalsze od ludzkich, bowiem np. po śmierci wcale się NIE psują a jedynie ulegają tzw. "naturalnej mumifikacji" (patrz https://www.google.pl/search?q=naturalna+mumifikacja+niezniszczalnych+zw%C5%82ok+%C5%9Bwi%C4%99tych ), czyli których NIE imają się ani bakterie ani robaki, a jedynie zawarta w nich woda z upływem czasu stopniowo ulega odparowaniu, ale jednocześnie NIE są aż tak "niezniszczalne" jak ciała wiernych Bogu Aniołów - które NIE ulegają mumifikacji a trwają w stanie w jakim zostały zastane w chwili śmierci. Natknąłem się na informacje, że takie właśnie niepsujące się ciało zostało pochowane w podziemiach kościoła NMP z Cieszkowa koło Milicza (patrz https://www.google.pl/search?q=zmumifikowane+cia%C5%82o+Cieszk%C3%B3w+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+NMP ). Ponieważ pochowane zostało w drewnianej trumnie, ciało to wyschło jednak się NIE popsuło. Powodem dla którego zapewne obecnie oficjalnie się twierdzi, iż ciała podobne do tego z kościoła w Cieszkowie zostały "naturalnie zmumifikowane", prawdopodobnie jest brak wiedzy wśród ludzi o możliwości istnienia takich stworzonych przez Boga niepsujących się pierwiastków składających się na odmienną niż ta nadal jedynie znana oficjalnej nauce ateistycznej "tablicę okresowości pierwiastków".

 

 

#I5. "Nadprzyrodzone zwierzęta" i "nadprzyrodzone obiekty" jakich istnienie jest postulowane ustaleniami mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku:

 

Krótka definicja nadprzyrodzonych zwierząt, wywodząca się z mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdza że "nadprzyrodzone zwierzęta to stworzenia jakie powołuje do istnienia dowolna nadprzyrodzona istota". Tą stwarzającą je istotą wcale przy tym NIE musi być Bóg, a mogą też być dowolne z nadprzyrodzonych istot opisanych w (a) do (j) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Tyle, że jeśli stwarzania dużej liczby takich nadprzyrodzonych zwierząt na rozkaz Boga dokonują np. wierni Bogu tzw. "Aniołowie" opisywani w (g) z punktu #H3 powyższej strony "2020zycie.htm", wówczas nadzorujący przebieg owego stwarzania Bóg nadaje wszystkim z tych zwierząt "duszę" (którą to duszę jest w stanie "wtchnąć" w nie tylko sam Bóg) a stąd zwierzęta te będą żywe - tak jak ma to miejsce w przypadku np. "deszczy żywych ryb", lub deszczy innych żywych stworzeń lub obiektow - patrz Wideo #I5b" poniżej. Natomiast jeśli dużą liczbę takich nadprzyrodzonych zwierząt stwarza któryś z "Upadłych Aniołów" opisywanych w (i) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", wówczas Bóg nie "wtchnie" już w te zwierzęta duszy, stąd będą one nieżywe - aczkolwiek ich ciała nadal mogą być identyczne do ciał ich żyjących na Ziemi odpowiedników.

 

Z kolei długa (pełna) definicja nadprzyrodzonych zwierząt stwierdza, że: "nadprzyrodzone zwierzęta to dowolne stworzenia o wyglądzie lub zachowaniach odmiennych od ludzkich, jakie albo swymi działaniami łamią prawa natury poznane przez oficjalną naukę ateistyczną (np. potrafią: zatrzymać, lub spowalniać albo przyspieszać upływ naszego czasu, biegają po powierzchni wody - tak jak 'krowa łosia' pokazana poniżej na 'Wideo #I5a', albo materializują się w miejscu gdzie niczego wcześniej NIE było, lub nagle znikają z ludzkiego widoku, albo pozostają dla ludzi niewidzialni - choć mogą widzieć je zwierzęta, itp.), albo też cechy ich ciał, kształtów, zachowań i zdolności drastycznie zaprzeczają podobnym cechom wszystkich stworzeń trwale istniejących na Ziemi i zwykle już poznanych przez 'oficjalną naukę ateistyczną' (np. mają ciała, skrzydła i sposób latania kiedyś opisywany jako cechujący smoki)".

 

Warto przy tym odnotować, że wszystkie opisywane w (a) do (j) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" nadprzyrodzone istoty są też zdolne do błyskawicznego zamieniania się w wybrane przez nie nadprzyrodzone zwierzęta lub nadprzyrodzone obiekty - zachowania których będą odzwierciedleniem natury tej istoty, zaś ciała (struktury) których to nadprzyrodzonych "zwierząt" czy "obiektów" będą cechowały się niezwykłymi atrybutami charakterystycznymi dla ciał istot, które w nie się wcieliły. Zamienianie takie jest możliwe ponieważ ciała nadprzyrodzonych istot są tymczasowo tworzone porzez odpowiednie zaprogramowanie "drobin przeciw-materii" w sposób jaki omówiłem dokładniej w punktach #J4.5 i #J4.6 ze swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" zaś zilustrowałem przykładem tworzenia tzw. "Inkaskich Murów" (nadal istniejących w Peru - np. patrz strona "p_nfi.htm") na naszym 18-sekundowym gratisowym filmie o tytule "Wall 4K" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ). To dlatego na rozkaz danej nadprzyrodzonej istoty ich ciała mogą natychmiast się rozwiać w chmurę niewidzialnych dla ludzi drobin przeciw-materii, poczym w mgnieniu oka mogą ponownie się poskładać: albo w kształt np. zupełnie odmiennego "stworzenia" (po angielsku zdolność do takiej zmiany kształtu i wyglądu nazywa się "shapeshifting" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=shapeshifting+animals+in+mythology ), które to nowe stworzenie też jest żywe ponieważ jego dusza jest zawarta w rezydującej w owym ciele nieśmiertelnej "drobinie przeciw-materii" przechowującej duszę wcielającego się w nie np. "Upadłego Anioła"; albo też ponownie się poskładać w kształt jakiegoś "obiektu", który jednak będzie w stanie wykonywać inteligentne działania ponieważ faktycznie jest odmienną materializacją np. tego samego "Upadłego Anioła" - po przykład patrz "Wideo #I5b" poniżej.

 

(Cały niniejszy wpis #334 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #334_2)

 

kodig : :