Archiwum 01 sierpnia 2021


sie 01 2021 #337: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli,...

#337: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, wiedzy i prawdy, a także nawracalnego czasu softwarowego jaki zarządza jej następstwami

 

Motto niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu: "Najwyższy już czas abyśmy zaczęli zdawać sobie sprawę, że sytuację i szczegóły dokonania przez ludzi nawet najmniej istotnego wynalazku lub odkrycia bazującego na prawdzie, Bóg zapewne przygotowuje przez setki lub nawet tysiące 'ludzkich lat' (patrz werset 3:8 z bibilijnego '2 Listu św. Piotra Apostoła') gromadzenia i przetwarzania wymaganej wiedzy, poczym pracowitego przygotowywania motywujących działania ludzi: wymaganych warunków i środowisk, zapowiedzi, wskazówek, szkolenia "dusz" osób jakim Bóg powierzy zadanie ich praktycznego dokonania, oraz następnego takiego pokierowania ich wdrażaniem aby zawarta w nich prawda w końcu przezwyciężyła zwalczające ją moce zła w najbardziej uczący i trwały sposób." (Wyjaśnienie dlaczego formowanie i tolerowanie w swych społecznościach, instytucjach lub krajach "przekleństwa wynalazców" lub "wynalazczej impotencji" jakie blokują ujawnianie i wdrażanie prawdy, odkryć i wynalazków, jest surowo karanym grzechem - tak jak wyjaśniają to np. punkty #V5, #V3, oraz (13) z punktu #V2 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm")


#B1. "Wolna wola" - dlaczego Bóg dał ją ludziom, oraz jak zarządzanie "nawracalnym czasem softwarowym" umożliwia Bogu uniezależnianie osiągania zamierzonych przez Boga celów od przeciwstawnych tym celom postępowań ludzi:

Jeśli dobrze się zastanowić, to ludzie mają dostęp do kilku wskazówek które pozwalają im wydedukować intencje Boga. Jedną z owych wskazówej jest tzw. "wolna wola" którą ludzie otrzymali od Boga. (Odnotuj że "wolna wola" po angielsku nazywa się "free will" - to więc od niej wywodzi się nazwa strony "will_pl.htm" z której został adoptowany niniejszy wpis #337 do blogów totalizmu.) "Wolna wola" jest to dane nam przez Boga prawo do formowania w sobie, wyznawania, upowszechniania i do wdrażania dowolnej opinii na każdy możliwy temat i do podjęcia zgodnego z tą opinią działania potwierdzającego gotowość tak działającej osoby do zaakceptowania też wszelkich następstw jakie działanie to spowoduje.

Nie trudno wydedukować, że prawo "wolnej woli" dane ludziom przez Boga stanowi jednocześnie bardzo poważne ograniczenie jakie limituje metody działania samego Boga. Wszakże aby NIE złamać u ludzi owej wolnej woli, Bóg zmuszony jest postępować w określony sposób. Znaczy cokolwiek Bóg czyni, zmuszony jest to czynić w taki sposób aby każdy człowiek mógł potem to sobie zinterpretować na swój własny sposób - czyli jak tylko zechce. (Ta zasada niejednoznacznego działania Boga nazywa się "kanonem niejednoznaczności" i jest ona omawiana szerzej w punkcie #C2 strony o nazwie "will_pl.htm", zaś doskonały przykład empirycznego materiału dowodowego jaki potwierdza jego faktyczne wdrażanie przez Boga zaprezentowałem, m.in., w punkcie #C2 swej strony o nazwie "tornado_pl.htm".) Przykładowo, jeśli jakiś pogląd upowszechniający się i wdrażany wśród ludzi wcale NIE jest na rękę długofalowym zamiarom Boga, z powodu dania ludziom owej "wolnej woli" Bóg wcale nie może np. natychmiast pojawić się w chmurach i wymierzyć kilka piorunów w tyłki tych z ludzi, którzy upowszechniają i wdrażają ów niekorzystny dla Boga pogląd (tj. może to uczynić dopiero w kilka lat później, kiedy owi ludzie ani ich otoczenie już NIE pamiętają za co oberwali). Wszakże gdyby Bóg natychmiast pojawiał się ludziom i tak zadziałał, wówczas wszyscy ludzie ze strachu straciliby "wolną wolę" a zaczęliby czynić dokładnie i tylko to co Bóg im nakazał.

Oczywiście, musiały istnieć bardzo ważne powody dla których wszechmocny Bóg uznał za korzystne dla swoich własnych intencji narzucenie sobie samemu dodatkowych ograniczeń dla swego działania w zamian za danie ludziom owej "wolnej woli". Jeśli dobrze się zastanowić, powody te daje się wydedukować. Przykład jednej grupy z nich opisałem dokładniej w punkcie #V6 swej strony o nazwie "2020zycie.htm". Ich działanie powoduje bowiem, że np. "wolna wola czynienia zła", w połączeniu z istnieniem ludzi którzy mając "wolną wolę" faktycznie czynią zło, powoduje u osób jakie doświadczą następstw tego zła pojawienie się silnych i zmuszających ich do działania motywacji aby zło to w jakiś sposób wyeliminować z działania na ludzkość. W ten sposób sytuacja ludzkości ma szansę aby stopniowo zmierzać ku coraz lepszej. Jednocześnie zaś Bóg, obserwując reakcje i losy ludzi którzy doświadczyli dany rodzaj zła, uzyskuje doskonałe rozeznanie jakie rodzaje zła wymagają najpilniejszego wyeliminowania z działania na ludzkość. Przykładowo, to właśnie dzięki uzyskaniu tego rozeznania Bóg wprogramował w dusze i ciała ludzkie zjawisko cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie obecnie umożliwia ludzkości całkowite wyeliminowanie z istnienia "pieniędzy", "strachu" oraz "chciwości" - które są głównymi źródłami wszelkiego zła panoszącego się na Ziemi (patrz Biblia, werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy"). Owo zjawisko "zapracowanej nirwany" umożliwia bowiem ludzkości wdrożenie na Ziemi politycznego "Ustroju Nirwany" krótko opisanego, między innymi, w "części #L" i we WSTĘPie strony "smart_tv.htm" - jakiego działanie i zalety wraz z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na około półgodzinnym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" gratisowo upowszechnianym w internecie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . "Wolna wola" jest też niezbędna w celu zróżnicowania zachowań ludzkich, czyli umożliwienia czynienia "zła" przez te osoby których "wolna wola" z jakichś powodów nakłania do czynienia zła. Z kolei "zło", "dobro" oraz "wolna wola ich wyrządzania" formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata. Wszakże brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm". Jeszcze innym powodem dla którego ludzie otrzymali od Boga owo prawo "wolnej woli", jest uzyskiwanie przez Boga niezbędnych mu informacji inspirujących gromadzenie Jego wiedzy na każdy możliwy temat, przykładowo informacji o rodzajach, działaniu i następstwach "czynionego przez ludzi zła" - tak jak wyjaśniłem to w (11) z punktu #V2 oraz w punkcie #V6 we wyżej wymienionej stronie "2020zycie.htm". Z kolei owa różnorodność opinii jakie ludzie formują dzięki posiadaniu "wolnej woli" może być dla Boga wyjątkowo cenna tylko w przypadku jeśli najważniejsze z celów dla których Bóg stworzył ludzi obejmują "przysparzanie wiedzy" oraz "udoskonalanie całego wszechświata".

Jeśli czytelnika interesują cechy i działanie ludzkiej "wolnej woli" wówczas polecałbym mu przeczytanie też najważniejszego punktu #J5 (potem zaś związanego z nim punktu #J6) ze strony o nazwie "petone_pl.htm". Ponieważ zaś cechami i wynikami działania ludzkiej "wolnej woli" Bóg steruje poprzez cechy i działanie "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się m.in. i ludzie, warto też poczytać o owym sztucznie zaprogramowanym przez Boga "nawracalnym czasie softwarowym" w którym starzeją się wszystkie żywe stworzenia o ciałach z materii, zaś działanie którego pozwala Bogu osiągać wszystko to co Bóg uzna za stosowne bez łamania naszej "wolnej woli". Działanie tego nawracalnego czasu softwarowego rządzącego ludzkim życiem najbardziej wyczerpująco opisane jest w polskojęzycznej monografii [12] gratisowo upowszechnianej moją stroną "tekst_12.htm", zaś skrótowo wyjaśniam je, między innymi, w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm", we wstępie i punktach #G4 i #D1 strony "dipolar_gravity_pl.htm", w punktach #J2 oraz #C3 do #C4.1 z innej mojej strony "immortality_pl.htm", oraz w podpisie pod "Tabelą #A1" ze strony "humanity_pl.htm".

Aby jednak NIE odrywać czytelnika od toku narracji niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu, skrótowo streszczę i tutaj działanie owego sztucznie zaprogramowanego przez Boga "ludzkiego czasu" (tj. streszczę tu działanie "nawracalnego czasu softwarowego"). Gdyby działanie owego czasu w jakim my wszyscy się starzejemy spróbować wyjaśnić w możliwie najprostrzy sposób, to jego esencja wynika z ograniczenia przez Boga naszej widzialności (percepcji) otaczającej nas rzeczywistości, a także widzialności nas samych, do jedynie 3 wymiarów liniowych naszego świata materii (tj. do wymiarów: długość "X", wysokość "Y", oraz szerokość "Z"). Tymczasem faktycznie rzeczywistość ta, a także nasze ciała, zajmują aż 4 wymiary liniowe jakie panują w całej objętości pierwotnego tzw. "przeciw-świata", tj. zajmują "długość (X)", "wysokość (Y)", "szerokość (Z)", oraz "głębokość (G)". W czasach bowiem biblijnego "Wielkiego Potopu", ze zdolności postrzegania naszego otoczenia i siebie samych, specjalnym programem zapisanym w łańcuchach naszych DNA, Bóg wyeliminował u nas więc ów wymiar "głębokości (G)" - który aby ujrzeć musielibiśmy mieć albo jakiś cudowny "mikroskop" jaki pozwalałby nam zaglądnąć "wgłąb" naszej skóry poprzez kolejne "warstewki czasowe", albo też musielibyśmy mieć jakiś cudowny "teleskop" jaki pozwalałby nam zobaczyć "wyższe" niż obecna warstewki np. naszej skóry istniejące w kolejnych przyszłych "warstewkach czasowych". (Te "warstewki czasowe", w swych opisach działania owego "ludzkiego czasu" ja często nazywam "naleśniczkami", ponieważ w niewidzialnym dla nas czwartym liniowym wymiarze "głębokość (G)" są one poukładane jedna na drugiej, tak jak stos cieniutkich naleśniczków układa się na talerzu - po ich opisy patrz np. punkt #D3 mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", natomiast wyjaśnienie roli "poprzecznej" czyli "powierzchniowej" natury fal elektromagnetycznych jako empirycznego dowodu iż te "warstewki czasowe" faktycznie istnieją ukryte w czwartym wymiarze liniowym "G" przeciw-świata zaprezentowałem w punkcie #D1 z innej mojej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm".) W rezultacie, chociaż nasze ciało faktycznie Bóg stworzył jako czterowymiarowe, w praktyce software jakie zawarte jest w naszym DNA i jakie steruje naszym przechodzeniem przez "nawracalny czas softwarowy" pozwala nam widzieć jedynie trzy nasze wymiary definiujące położenie naszego ciała w danej chwili czasowej względem innych obiektów jakie Bóg też postwarzał aby w owej chwili czasowej też istniały w tej samej co my "przestrzeni czasowej" (tj. w tzw. "Omniplanie" opisywanym w punktach #C3 do #C4.1 z innej mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm").

Rezultat tego "poszatkowania" naszego czterowymiarowego ciała z materii na szereg odmiennych plasterków wgłębnych, każdy z których istnieje w odrębnej trzywymiarowej "warstewce czasowej" z przeciw-świata (tj. istnieje jakby w odrębnym "naleśniczku"), daje się łatwo zrozumieć jeśli użyje się analogii filmu ruchomego wyświetlanego z taśmy filmowej w dotychczasowych kinach. Mianowicie, ów fragment naszego ciała jaki istnieje we właśnie przeżywanej przez nas chwili czasowej, możnaby porównać do 2-wymiarowego widoku ciała dowolnego bohatera filmowego, który na taśmie filmowej jest odwzorowany jedynie jako hipotetyczna "płaska" istota mająca jedynie dwa wymiary, tj. mająca tylko wymiar "długość (X)" i "wysokość (Y)", a żyjąca wyłącznie na poszczególnych klatkach owej taśmy filmowej. Owe więc "płaskie" istoty z taśmy filmowej wcale NIE wiedzą iż faktycznie ich ciała są trzywymiarowe, bowiem oprócz wymiarów "długość (X)" i "wysokość (Y)", mają one jeszcze "szerokość (Z)" - tyle, że owa "szerokość (Z)" została poszatkowana na cieniutkie "naleśniczki" jakie rozlokowane są w szeregu odmiennych klatek filmowych, wglądu do jakich owe "płaskie" istoty NIE otrzymały. Wszakże poszczególne klatki filmu ukrywające ich wymiar "szerokość (Z)", jakaś nadrzędna istota poodcinała od innych klatek, układając wszystkie te klatki w stos, podobnie jak "naleśniczki" układa się na talerzu, poczym specjalnym programem wbudowym w "DNA" owych "płaskich" bohaterów z filmu szybko przełącza ich świadomość od jednej takiej klatki filmu do następnej, dając im wrażenie iż dynamicznie żyją oni w skokowym upływie czasu (tak jak skokowo upływa czas bohaterów filmów oglądanych przez nas w kinach). Upływem zaś tego skokowego czasu steruje ów program z "DNA". Działanie tego programu z DNA możemy sobie łatwo wyobrazić jako podobne do działania mechanizmu projektora filmowego w kinach, lub do działania naszego komputera kiedy kopię tego filmu przeglądamy komputerem np. z "youtube.com". W rezultacie owi hipotetyczni "płascy" bohaterowie żyjący w owym filmie NIE wiedzą, że ich życie upływa w sztucznie stworzonym "czasie", szybkość upływu którego jest wyznaczana przez program owego DNA, ani NIE wiedzą, że rządząca nimi nadrzędna istota może np. cofać ich życie do tyłu w czasie (lub raptownie przerzucać do przodu), oraz zatrzymywać i ponownie uruchamiać tym samym programem z DNA. Jedynie czasami pamiętane przez ich podświadomości poprzednie przejście przez życie może powodować u nich zjawisko "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), które dla co mądrzejszych z ich grona stanowić będzie jeden z wielu dowodów empirycznych iż faktycznie żyją w sztucznie zaprogramowanym dla nich przebiegu "nawracalnego czasu softwarowego". Tak nawiasem mowiąc to w punktach #D1 i #D2 ze swej strony o nazwie "immortality_pl.htm" opisałem eksperyment jaki udowadnia empirycznie iż my ludzie żyjemy właśnie w takim skokowo upływającym "nawracalnym czasie softwarowym", a nawet pozwala wyznaczyć częstotliwość naszego przeskakiwania od jednej klatki ("naleśniczka") owego nawracalnego czasu softwarowego do następnej jego klatki (tj. do następnego "naleśniczka").

Opisana powyżej analogia działania naszego "czasu ludzkiego" do działania czasu owych hipotetycznych "płaskich" bohaterów żyjących w kolejnych klatkach taśmy filmowej, wyjaśnia że wcale "czas NIE upływa wokół nas" (tak jak kłamliwie wmawia nam to naiwne zrozumienie czasu przez dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną"), a to "my przemieszczamy się przez czas", a ściślej nasza świadomość jest skokowo przełączana od jednej "warstewki czasowej" (naleśniczka) do następnej, programowo przemieszczając nas tym przez "przestrzeń czasową" (tj. przez "Omniplan"), która zawiera wszelkie obiekty z jakimi się stykamy w danym okresie naszego życia. Jeśli więc naszymi modlitwami np. wybłagamy od Boga zmianę przebiegu tej części naszego życia, w jaką nasza "wolna wola" nas właśnie wprowadziła, faktycznie zmianę tę urzeczywistnia Bóg poprzez fizyczne przemieszczenie niewidzialnych dla nas przyszłych lub przeszłych fragmentów naszego "poszatkowanego" na "warstewki czasowe" ciała w inne miejsca "przestrzeni czasowej" (tj. "omniplanu") w jakich dotykają nas odmienne zdarzenia formowane przez obiekty już istniejące w tamtych miejscach owej przestrzeni czasowej - co ja staram się wyjaśnić dokładniej w owym punkcie #J5 swej strony o nazwie "petone_pl.htm". Alternatywnie, w przyszłych lub przeszłych "warstewkach czasowych" Bóg może odpowiednio pozmieniać sekwencje zachowań innych obecnych tam obiektów - tak że zmieni to ich wpływ na nasze losy (przykładowo, Bóg może zmienić trajektorię lotu kuli wystrzelonej przez naszego wroga, czy upadającej cegły, która w poprzednim sformułowaniu "omniplanu" rozbijała naszą głowę, tak aby w nowym przebiegu czasu trajektoria ta ominęła naszą głowę - co doskonale uświadamia nam staropolskie przysłowie "człowiek strzela jednak kule nosi diabeł"). Powyższe wyjaśnienia starają się więc dość klarownie ujawnić, że istnieje ścisły związek naszej "wolnej woli" z "przestrzenią czasową" (omniplanem), z naszymi losami życiowymi, oraz z decyzjami Boga jak kształtować dalszy przebieg naszego życia. Nasza bowiem "wolna wola" jest regulatorem "przysparzania wiedzy" dla jakiego dokonywania my ludzie zostaliśmy stworzeni. Z kolei zarządzanie ową "wolną wolą" oraz wynikami naszych postępowań Bóg dokonuje właśnie poprzez odpowiednie przekonfigurowywanie "przestrzeni czasowej" czyli "omniplanu", możliwe dzięki programowemu przeformatowaniu przez Boga czterowymiarowego przeciw-świata na zbiór "warstewek czasowych" (tj. "naleśniczków") naszego trzywymiarowego świata materii.


#B2. Rola wiedzy i prawdy w podnoszeniu przez Boga rozwoju intelektualnego całego wszechświata - oraz najważniejsze z celów, które Bóg stara się osiągnąć poprzez stworzenie "przysparzających wiedzę" ludzi:

Motto: "Tylko wiedza wyrażająca "prawdę" rodzi postęp, za to wiedza wynikająca z kłamstwa rodzi upadek. To dlatego nowo-ustalonej przez ludzi wiedzy NIE powinno się uznawać ani wdrażać jeśli NIE potwierdzili jej najrzetelniejsi ze znanych ludziom 'trzech świadków', prawdę, obiektywność i pewność osądów których ujawniła i rekomenduje filozofia totalizmu." (Esencja powodu rekomendacji "3 świadków" w (1) z #G1 i w (1) z #H1 mojej strony "2020zycie.htm", oraz w #I2 mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm".)

Nasze modelowanie (symulacja) intencji Boga dokonane w poprzednim punkcie #B1 tego wpisu #337 pozwoliło, między innymi, na ustalenie iż "jednym z najważniejszych celów Boga jest powiększanie wiedzy", a stąd intelektualny rozwój wszechświata. Co nawet ciekawsze, ów cel wyjaśnia także dokładnie dlaczego Bóg stworzył nasz świat materii oraz człowieka. Wszakże gdyby starał się on samotnie powiększać swoją wiedzę o wszechświecie, w owym samotnym powiększaniu wiedzy przeoczyłby On ogromną liczbę interesujących aspektów. Z wiedzą jest bowiem tak jak z dyskusją na dowolny temat. Znaczy kiedy samotnie rozważa się jakiś temat, wówczas wygląda on znacznie ubożej niż kiedy temat ten zacznie się dyskutować z innymi ludźmi.

Jeśli więc istnienie człowieka rozpatruje się z punktu widzenia owego intelektualnego rozwoju wszechświata jako jednego z najważniejszych celów Boga, wówczas człowiek okazuje się rodzajem "boskiego laboranta" który symuluje lub przygotowuje przyszłe obiekty badań. Oczywiście, owa rola człowieka w boskich planach nakłada na ludzkość cały szereg wymogów. Z kolei aby wymogi te mogły zostać sprostane, Bóg zmuszony jest do kierowania rozwojem człowieka w ściśle określony sposób.

Przysparzanie wiedzy jako cel stworzenia człowieka omawiane jest też aż na całym szeregu totaliztycznych stron. Po przykład takich właśnie stron warto zaglądnąć do punktu #B4 na stronie o nazwie "tornado_pl.htm", czy np. zaglądnąć do punktu #B2 na stronie o nazwie "antichrist_pl.htm".

Oczywiście, "przysparzanie wiedzy" wcale NIE jest jedynym celem dla którego Bóg stworzył człowieka. Cały szereg niemal tak samo istotnych celów stworzenia człowieka zestawionych i wyjaśnionych zostało w punkcie #C5 totaliztycznej strony "soul_proof_pl.htm". Przykładowo, wiedza jest tylko wówczas użyteczna, jeśli reprezentuje tzw. "prawdę". (Jak obecna "oficjalna nauka ateistyczna" definiuje ową "prawdę", czytelnik znajdzie to w internecie za pomocą np. rozkazu https://www.google.pl/search?q=prawda+definicja . Np. ja znalazłem tam następującą definicję: "Prawda - według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.") Stąd jedną z najistotniejszych składowych celu dla jakiego Bóg stworzył ludzi, tj. celu "przysparzenie wiedzy", jest "poszukiwanie prawdy" i "obstawanie za prawdą". Tyle, że podczas "poszukiwania prawdy" jako składowej "przysparzania wiedzy", definicja pojęcia "prawda" musi się różnić od definicji tego pojęcia wprowadzonej przez "oficjalną naukę ateistyczną" - tę totaliztyczną definicję "prawdy" wyraziłem jej symbolicznym modelem w punkcie #V7 swej strony "2020zycie.htm".

Moje badania zgodne z zasadami najmoralniejszej obecnie w świecie nowoczesnej "filozofii totalizmu" (tej o nazwie pisanej z literą "z" - patrz #A5 ze strony "totalizm_pl.htm") ustaliły także iż tylko wiedza wyrażająca prawdę cechuje się całym zbiorem powtarzalnych atrybutów, część z których opisałem w punkcie #V7 swej strony "2020zycie.htm". Przykładowo, taką wiedzę zawierającą prawdę, przed jej udostępnieniem (przedłożeniem) ludziom do poznania, Bóg układa w rodzaj "łańcuchów" mających formę wektorów zaczynających się na Bogu i rozciągających się aż w nieskończoność. Stąd badacza, któremu Bóg dał do ręki jedno ogniwo takiego łańcucha wiedzy i prawdy, łańcuch ten może potem wieść do następnych połączonych z nim ogniw, wynosząc go do światła wiedzy i prawdy z labiryntu ciemności aktualnej niewiedzy i kłamstwa - tak jak uczyniła to mityczna "nitka Ariadny" (patrz https://www.google.pl/search?q=ni%C4%87+Ariadny ). Najdoskonalszym przykładem jak mnie w badaniach poprowadzila właśnie taka "nitka Ariadny", jest moja "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) - streszczenie wiedzo-twórczego potencjału której zawarłem w punkcie #V7 swej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś najważniejsze osiągnięcia której (jakimi są urządzenia napędowe wszystkich 6 er technicznych budowanych przez ludzkość aż do końca swego istnienia) krótko streściłem w punkcie #B8.2 z mojej strony o nazwie "rok.htm" zaś opisałem dokładniej w punktach #J4.1 do #J4.6 strony "propulsion_pl.htm", poczym wspólnie z moim przyjacielem zilustrowaliśmy je na filmie o tytule "Napędy Przyszłości" upowszechnianym gratisowo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI .

Co najciekawsze, kolejne z potwierdzonych poświadczeniami owych "3 świadków" łańcuchy wiedzy i prawdy, są nam ujawniane przez Boga już jako powiązane razem ze sobą w formujący rodzaj wiodącego ludzkość ku światłu "szkieletu wiedzy i prawdy". Wszystkie też łańcuchy formujące taki szkielet cechują się nadawanymi im przez Boga powtarzalnymi zbiorami atrybutów. Z kolei poznanie tych atrybutów przez ludzkich badaczy wnosi potencjał aby po ich potwierdzeniu przez opisanych tu i zawsze wymaganych "3 świadków" stwarzały one dostęp do niemal nieograniczonego odkrywania nieznanej uprzednio wiedzy i prawdy, oraz do korygowania kłamstw, błędów i pomyłek kryjących się w wiedzy i rzekomej prawdzie już oficjalnie uznawanej jednak NIE potwierdzonej przez owych "trzech świadków". Doskonałym przykładem ilustrującym jak poznanie tych atrybutów może usprawnić ów proces postępu wyrażającej prawdę wiedzy, może być obecnie dopiero rozpoczęty proces poznawania budowy i działania tzw. "Drobin Boga", swoje odkrycie jakich, oraz ich wstępne opisy przytoczyłem w punktach #K1 i #K2 strony o nazwie "god_istnieje.htm". Mianowicie, proces poznawania owych "Drobin Boga" obecnie jest utrudniony z powodu naszej nieznajomości "kluczy" i słownika, które wszystkie wyrażenia zawarte w precyzyjnie opisującej owe drobiny starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar" (patrz https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-Zohar+po+polsku ) pozwalałyby przetłumaczyć na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową i techniczną - po ilustrację efektów tego braku "klucza" i słownika patrz "Rys. #B2" poniżej. Na szczęście dla nas już obecnie wiadomo, że męskie dodatnie "Drobiny Boga" - na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył mężczyzn, cechują się szeregiem odwrotnych atrybutów niż żeńskie ujemne "Drobiny Boga" - na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył kobiety (patrz werset werset 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" informujący nas - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę"). Stąd jeśli jakiś badacz poustala większość z atrybutów jakie są odwrotne u mężczyzn niż u kobiet, np. poustala dalsze atrybuty podobne do konsystencji u mężczyzn i zmienności u kobiet, koncentracji na ukończeniu jednego działania u mężczyzn, zaś następstw tzw. "multitasking" (tj. "wielozadaniowości" - patrz https://www.google.com/search?q=multitasking ) u kobiet, itd., wówczas poprzez użycie metody po angielsku zwanej "reverse engineering" (patrz https://www.google.com/search?q=reverse+engineering ) - co na polskie tlumaczą jako "inżynieria odwrotna" (patrz https://www.google.pl/search?q=in%C5%BCynieria+odwrotna ) badacz ten być może mógłby z czasem ustalić na czym polegają szczegóły odzwierciedlenia tych różnic w budowie i działaniu męskich i żeńskich "Drobin Boga". To zaś z czasem pozwoliłoby wypracować owe "klucze" i słowniki, jakie umożliwiłyby precyzyjne przetłumaczenie obcnie trudnych już do zrozumienia pojęć użytych w starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar", na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową. W rezultacie, z pomocą użycia już potwierdzonych poświadczeniami wymaganych "3 świadków" ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm" lub strona "dipolar_gravity_pl.htm") oraz już potwierdzonych przez tych "3 świadków" ustaleń mojej "Teorii Życia 2020 roku" (patrz strona "2020zycie.htm"), potem powinno dać się poprawnie wypracować całą naukową prawdę na temat szczegółowej budowy i działania poszczególnych składowych ciałek "Drobin Boga".


http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg


http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg
Rys. #B2ab: Oto dwa rysunki jakie ilustrują jak drastycznie przeciwstawnie do siebie dwaj autorzy mogą interpretować ścisłe opisy wyglądu i budowy męskiej (dodatniej) "Drobiny Boga" zawarte w prastarej wiedzy z kabalistycznej księgi "Sefer ha-Zohar" - jeśli któremuś z autorów owych interpretacji brakuje potwierdzonego poświadczeniami omówionych powyżej "3 świadków": słownika i "klucza", które w dzisiejszych czasach umożliwiają zgodne z prawdą interpretowanie owych opisów wyglądu i budowy. Ponieważ zaś przy aż tak dużej ich przeciwstawności, NIE jest możliwe aby obie te interpretacje wyrażały prawdę, stąd jedna z tych interpretacji reprezentuje co najmniej ogromny błąd dociekań, jeśli NIE celowe okłamywanie i zwodzenie ludzkości przez kryjące się za nią siły zła jakie dysponują mocą i umiejętnościami kuszenia i zwodzenia ludzi. Oba powyższe rysunki prezentują bowiem wygląd tej samej męskiej "Drobiny Boga". Tyle, że górny (a) z nich, wypracowany został już po znalezieniu potwierdzonego "3 świadkami" klucza i słownika do precyzyjnego interpetowania opisów jego wyglądu. Z kolei ów "klucz" i słownik ujawniły, że księga "Sefer ha-Zohar" opisuje wygląd i budowę zarówno pokazanej powyżej w górnym (a) rysunku męskiej (dodatniej) "Drobiny Boga" - na obraz i podobieństwo której zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju" Bóg postwarzał mężczyzn, jak i opisuje wygląd i budowę NIE pokazanej tutaj, ale zilustrowanej na "Rys. #K2b(prawy)" z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm", żeńskiej (ujemnej) "Drobiny Boga" - na obraz i podobieństwo której, zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", Bóg postwarzał kobiety. Natomiast dolny (b) z powyższych rysunków, wmawiający ludzkości iż księga "Sefer ha-Zohar" rzekomo pokazuje "maszynę do produkowania manny", zapewne został wpracowany na zasadzie błędnego i nastawionego na sensację ludzkiego "zgadywania" znaczeń poszczególnych sformułowań opisów z owej księgi. Jego autora to "zgadywnie" uczyniło sławnym i zapewne bogatszym - bowiem pozwoliło mu opublikować książkowy "bestseller" o tytule "The Manna Machine" (patrz https://www.google.com/search?q=manna+machine+book&source=lnms&tbm=isch ), na bazie jakiego nawet ktoś w Polsce przygotował 26:04 minuty długi gratisowy film z YouTube o tytule 'Sekret Arki Przymierza i "Wiekowego Starca" ' jaki jest upowszechniany z adresu https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . Jednak równocześnie "zgadywanie" to upowszechniło po świecie cofającą ludzkość w rozwoju nieprawdę, jakiej sprostowanie i zastąpienie prawdą na temat wyglądu, budowy i roli "Drobin Boga", w obecnych czasach coraz zmyślniejszego okłamywania ludzi przez zwolenników zła, zapewne zajmie teraz całe wieki (jeśli owo pogłębiające się odrzucanie przez ludzi prawdy i akceptowania kłamstwa oraz zła, wogóle pozwoli większości ludzi przejrzeć na oczy i wyjść do światła z ogarniających ich mroków zakłamania). Sam proces znajdowania tego "klucza" i słownika, wraz z przytoczeniem potwierdzających ich prawdę stwierdzeń wymaganych "3 świadków", wyjaśniłem dokładniej w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Potwierdzenie zaś prawdy tego "klucza" i słownika ujawnia, że niższy (b) rysunek jest całkowicie błędny, oraz że prawdopodobnie sponsorowanie jego szerokiego upowszechnienia po świecie dokonują owe siły zła zainteresowane w ukrywaniu prawdy i w utrzymywaniu ludzkości w niewiedzy, ciemnocie i kłamstwach - jakie to siły, między innymi, jednocześnie zawzięcie (choć skrycie) prześladują i blokują też upowszechnianie moich publikacji, serwując mi tym prześladowaniem nieopisane ilości cierpienia jako "zapłaty" za moje wysiłki poprawienia losów wszystkich ludzi. Na szczęście dla nas, owa biblijna obietnica o ujawnianiu ludziom każdej ukrywanej przez kogoś tajemnicy, wyrażona wersetem 10:26 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" - cytuję: "... Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć", zostanie kiedyś spełniona także w przypadku tej ogromnie istotnej dla ludzkości próby ukrywania przez moce zła prawdy o "Drobinach Boga". Jeśli bowiem Bóg zdecyduje się NIE dopuścić aby upowszechnianie moich opracowań zostało całkowicie zablokowane i wydeletowane przez moce zła zaś moje niemal życiowo-długie cierpienie znoszenia nieustających prześladowań NIE poszło na marne, wówczas tę Swą obietnicę Bóg zapewne mógłby wypełnić już efektami natchnienia mnie w 2020 roku abym opracował swoją "Teorię Życia 2020 roku" opisaną na totaliztycznej stronie o nazwie "2020zycie.htm" - istotnym fragmentem jakiej jest właśnie odkrycie oraz opisanie w niej istnienia, wyglądu i roli "Drobin Boga".

Rys. #B2a - góra: Oto sporządzony przez mojego graficznie utalentowanego przyjaciela (w którego twórczym ilustrowaniu ja zdalnie uczestniczyłem pracowicie przygotowując szczegółowe i długie instrukcje oraz wyjaśnienia przesyłane mu emailowo) wygląd męskiej dodatniej "Drobiny Boga", prawdę i poprawność wyglądu której potwierdzają wszyscy omawiani tutaj "3 świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w punkcie #K1 ze strony "god_istnieje.htm" i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owego #K1. Zewnętrznie owa męska Drobina Boga charakteryzuje się posiadaniem wzwiedzionego "penisa", jąder, oraz brody - wszystkie dokładnie opisane w kabalistycznej księdze "Sefer ha-Zohar". Ta sama księga opisuje także wygląd i budowę żeńskiej ujemnej Drobiny Boga, której zewnętrzny wygląd cechuje posiadanie żeńskiego organu "vulva" (srom) oraz brak brody. Znacznie jednak dla nas istotniejsze jej wewnętrzne różnice w porównaniu do męskiej Drobiny Boga nadal oczekują dokładnego rozszyfrowania po wypracowaniu wymaganego "klucza" i słownika - tak jak opisałem to w punkcie #B2 powyżej w tym wpisie #337. Wszakże różnice w budowie i działaniu obu tych odmiennych Drobin Boga są potem przenoszone na ludzi z powodu zróżnicowania syntezowanych w ich wnętrzach programów naszej "duszy". To właśnie te wewnętrzne różnice definiują więc owe ogromne różnice istniejące w myśleniu, działaniach i zachowaniu mężczyzn oraz kobiet. Niestety, fakt istnienia także opisu żeńskiej Drobiny Boga w księdze "Sefer ha-Zohar" wygodnie "przeoczyli" autorzy światowego "bestsellera" o tytule "The Manna Machine", wmawiającego ludzkości iż opisy te jakoby dokumentują jedynie istnienie i użycie rzekomej "maszyny do produkowania manny" pokazanej w dolnej (b) części powyższego rysunku. Wszakże "maszyna do produkowania manny" NIE posiadałaby swojej męskiej i żeńskiej odmiany, ani męskich i żeńskich dolnych organów - szczególnie zaś NIE posiadałaby wzwiedzionego "penisa" oraz otaczających go dwóch "jąder" doskonale widoczych w dolnej części #B2b powyższej ilustracji pokazującej ową rzekomą "maszynę".

Rys. #B2b - dół: Oto także przelany na formę graficzną przez mojego przyjaciela wygląd rzekomej "maszyny do produkowania manny", prawdzie i poprawności istnienia i wyglądu której zaprzeczają wszyscy omawiani tutaj "3 świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w punktach #K1 i #K2 ze swej strony o nazwie "god_istnieje.htm" i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owych #K1 i #K2. Wygląd ten ujawnia, jak łatwo jest wprowadzać w błąd (jeśli NIE celowo okłamywać) całą ludzkość sensacyjnymi stwierdzeniami i wysokiej jakości grafiką jaka wypacza prawdę, oraz jak sceptycznie i wrogo nastawieni są do Boga dzisiejsi ludzie gotowi z entuzjazmem akceptować wszystko co zaprzecza istnieniu, mądrości i potędze naszego Boga. Nic więc dziwnego iż kontrolowana przez Boga natura i losy ludzkości właśnie nam pokazują, że Bóg (God) "means business" (patrz https://www.google.com/search?q=mean+business+idiom ) - tj. że Bóg z żelazną konsekwencją właśnie podjął wdrażanie zapowiedzianych w Biblii kar za zniszczenia i zło jakie spowodowała ludzka "chciwość pieniędzy" (Biblia, 6:10 z "1 Tymoteusza"), zaś wykazania skruchy za popełnianie jakich ludzkość uparcie odmawia. Wszakże dobro następstw wykazywania Bogu naszej skruchy za zło jakie popełniliśmy (lub do jakiego popełnienia się przyczyniliśmy np. swą biernością) a także dziękowania Bogu i wykazywania wdzięczności za wszelkie dobro jakie doświadczyliśmy, są nam manifestowane na każdym kroku. W Biblii jednym z najdoskonalszych jego przykładów są ratujące efekty skruchy ilustracyjnie opisane dla przykładu postępowań królestwa "Niniwy". Z kolei doskonały przykład z rzeczywistego życia ja odnotowałem, kiedy w środę dnia 2021/7/28 obserwowałem finał "Siódemki Rugby" na Olimpiadzie "Tokyo 2020" pomiędzy drużynami Fiji i Nowej Zelandii. Zdumiało mnie wówczas, że kiedy słynna w świecie drużyna NZ zarobiła jakieś punkty, wówczas zachowywała się świecko, tak jak większość dzisiejszych ludzi, jednak kiedy którykolwiek uczestnik drużyny maleńkiej wyspy Fiji zarobił jakieś punkty, wówczas kontynuował dawne zachowanie w dzisiejszych czasach niemal już zanikłe. Mianowicie, natychmiast padał na kolana i w ukorzeniu lub patrząc w niebo odmawiał dziękującą Bogu modlitwę. Nic więc dziwnego iż Tokyo okazało się być już drugą z kolei Olimpiadą w jakiej bogobojna drużyna maleńkiej wysepki Fiji zarobiła złoty medal olimpijski pobijając drużynę NZ uważaną przez cały świat za niemal niepokonalną. (Rekomenduję tu czytelnikowi, że jeśli będzie miał ku temu okazję, aby w jakimkolwiek następnym meczu obserwował to systematyczne dziękowanie Bogu przez uczestników drużyny Rugby z Fiji, aby samemu nauczyć się poznawać i odróżniać efekty bogobojności.) To wszakże nam uświadamia, że jeśli cała ludzkość, lub chociaż jakiś pojedyńczy kraj, zignoruje wykazanie Bogu skruchy i powodowanej skruchą zmiany, przykładowo NIE rozpoczynając szybko eliminowania z użycia "pieniędzy" (będących źródłem "chciwości" i niemal wszelkiego innego zła) poprzez np. podjęcie wdrażania już upowszechnionego internetem rozwiązania ludzkich problemów "chciwości" oraz "pieniędzy", tj. rozwiązania w postaci "Ustroju Nirwany" opisywanego w "części #L" i we WSTĘPie z mojej strony "smart_tv.htm" i we wpominanym już powyżej naszym filmie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (o idealnym, bo zaprojektowanym przez Boga "Ustroju Nirwany"), wówczas to, nadejście czego naukowo zapowiada scenariusz naszego polskojęzycznego filmu o tytule "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), niestety wszyscy bez wyjątku bardzo boleśnie doświadczymy. Wszakże zapewne to do takiego scenariusza w zakodowany sposób referuje werset 24:22 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza", który celową swą logiczną i historyczną sprzecznością z następującymi zaraz po nim opisami dostarcza nam "klucza" jak go mamy rozumieć oraz klaryfikuje odrębne rozumienie czasów w jakich zakodowane w nim zdarzenia mają mieć miejsce.


#B3. Ludzkość - czyli pracowite mrówki którym Bóg zlecił oczyszczanie zakamarków "szkieletu wiedzy i prawdy" z ukrywających je "cieni kłamstwa i przeoczenia":

Gdybyśmy zadali sobie pytanie dlaczego starożytni nie zbudowali strzelby czy lotni, wówczas najważniejszym powodem okazałby się brak świadomości że strzelba czy lotnia mogą zaistnieć. Innymi słowy, aby powiększyć swoją wiedzę w jakimkolwiek obszarze, najpierw trzeba zdawać sobie sprawę, że taki obszar wiedzy wogóle istnieje. Jeśli więc ustalenie to extrapolujemy do sytuacji w której Bóg się znajduje, wówczas staje się oczywistym iż aby Bóg mógł nieustannie rozwijać najpierw swoją własną wiedzę, potem zaś po jej przetworzeniu, zakategoryzowaniu i usystematyzowaniu udostępniać ją ludziom do poznania, wysoce przydatni stają się ludzie, którzy uświadamiają Bogu następne nowe obszary w których może On powiększać najpierw swoją, a potem ludzką wiedzę. W sensie zaś symbolicznym, nadal nieznaną wiedzę możnaby porównywać do "szkieletu" jakiejś ciągle nieznanej nam istoty, który to szkielet kryje się w bezkształtnym i jeszcze NIE powołanym do życia ciele owej istoty. Nasi zaś przodkowie dawno już temu ustalili jak poznać wygląd i budowę dowolnego "szkieletu" ukrytego w NIE wykazującym życia ciele. Wystarczy bowiem aby ciało to ułożyć na dużym mrowisku jakichś mięsożernych mrówek, zaś dla podtrzymania swych funkcji życiowych mrówki te pozjadają tkanki ukrywające przed nami obraz szkieletu, odsłaniając naszym oczom białą "prawdę" wyglądu tego szkieletu.

Wyjaśnijmy powyższe w bardziej obrazowy i symboliczny sposób. Jeśli popatrzeć np. oczami Boga na ciągle jeszcze niezbadany obszar niewiedzy, wówczas obszar ten przypomina sobą właśnie taką ciemną masę we wnętrzu której ukrywa się jakiś nadal nieznany i skomplikowany biały "szkielet wiedzy i prawdy". Aby więc ów "szkielet wiedzy i prawdy" najpierw ujawnić oczom Boga, potem zaś z woli Boga i z boską pomocą oraz pokierowaniem ujawnić też oczom ludzi, potrzebna jest chmara pracowitych "mrówek" jakie rzucą się na ową ciemną masę niewiedzy i stopniowo "pozjadają" wszystkie cienie, które tę wiedzę zakrywają. Ludzie pełnią dla Boga właśnie ową funkcję chmary pracowitych mrówek, które stopniowo odsłaniają Bogu ów złożony biały "szkielet wiedzy i prawdy" ukryty poza ciemną masą niewiedzy.

Oczywiście dla Boga odsłonięcie przez ludzi "szkieletu wiedzy i prawdy", lub zainspirowanie w jakim kierunku należy szkieletu tego poszukiwać, to dopiero początek. Potem bowiem szkielet ten wymaga przetworzenia i wdrożenia - co może wymagać nawet tysięcy "ludzkich lat" działania. Wszakże po poznaniu jakiejś nowej wiedzy reprezentującej prawdę, Bóg szczegółowo ją analizuje, kategoryzując do jednej z dwóch przeciwstawnych kategorii, tj. do (1) wiedzy generującej wzrost, postęp i dobro, lub do (2) wiedzy powodującej upadek, cofanie się i zło, następnie formuje ją w "łańcuchy wzajemnie powiązanej ze sobą wiedzy i prawdy" (doskonałym przykładem jednego z takich łańcuchów mogą być moje "Tablice Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w lub patrz #V7 ze strony "2020zycie.htm"), przyporządkowuje poszczególnym ogniwom tych łańcuchów etapy rozwoju ludzkości na jakich należy udostępniać ich wiedzę i prawdę do wiadomości wszystkich ludzi, oraz znając cechy konkretnych "dusz" ludzi wybiera najodpowiedniejsze z nich do wykonania zadania odkrycia i upowszechnienia tej wnoszącej postęp oraz dobro wiedzy i prawdy wśród ludzi. Warto bowiem być świadomym zakodowanej w Biblii informacji, że uprzednio niesprawdzone osoby (w tym nawet zabiegający tylko o własne korzyści bogacze i członkowie elit) typowo są w stanie wymyślać, upowszechniać i wdrażać jedynie powodujące upadek, zniszczenia i zło prawa, nakazy, zakazy, sformułowania, wynalazki (np. nowych broni), kłamstwa, zwodzenie, niewiedzę, itp. Natomiast do odkrywania i upowszechniania wiedzy reprezentującej absolutną prawdę i stąd generującej postęp i wynoszącej ludzkość na wyższy poziom świadomości, Bóg starannie wybiera już uprzednio sprawdzone w działaniu "dusze", których z jednej strony NIE załamie wykonywanie swego zadania w warunkach opisywanych wersetami 1:27-29 z bilijnego "1 Koryntian" - cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga", z drugiej zaś strony które to "dusze" już w uprzednich swych przysłaniach na Ziemię udowodniły w praktyce swą umiejętność i determinację wykonania powierzonych im zadań nawet w najtrudniejszych sytuacjach i warunkach - tak jak np. udowodnił to Eliasz, jakiego już trzecie z kolei wysłanie na Ziemię zapowiedziane Biblią (patrz Biblia, werset 9:12 z "Ewangelii św. Marka" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "... istotnie Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko ... ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym") skomentowałem wyczerpująco w "części #H" swej strony internetowej o nazwie "2030.htm". Warto bowiem być świadomym, że nową wiedzę i prawdę jest w stanie poodkrywać i zaprezentować swym bliźnim tylko żyjący wraz z nimi człowiek, który urodził się w ich kulturę, środowisko, poziom wiedzy i zasady życia, oraz który boleśnie i na sobie samym w swych poszukiwaniach wiedzy i prawdy poznał nękające jego oraz wszystkich innych ludzi wady, niedogodności i braki.

Ponieważ zaś składowymi tego symbolicznego "szkieletu wiedzy" są ogniwa indywidualnych "prawd" wzajemnie powiązane ze sobą w łańcuchy, jeszcze jedną obrazową i symboliczną prezentację powyższego pojęcia "szkielet wiedzy", dokonaną jednak z punktu widzenia formujących ten szkielet "łańcuchów prawd", zaprezentowałem i omówiłem na początku punktu #V7 strony o nazwie "2020zycie.htm".

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #337 prezentujący totaliztyczne wyjaśnienie pojęć "wolna wola", wiedza, prawda, "szkielet wiedzy i prawdy", a także krótki opis "nawracalnego czasu softwarowego" jakim Bóg zarządza nimi wszystkimi, stanowi adaptację treści punktów #B1, #B2 i #B3 ze strony internetowej o nazwie "will_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 lipca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/will_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/will_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/will_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/will_pl.htm
http://drobina.rf.gd/will_pl.htm
http://pajak.org.nz/will_pl.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "will_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "petone_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/petone_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #337, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #337:
#336, 2021/6/23 - nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ("część #V" z "2020zycie.htm")
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")
#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

 

kodig : :