sty 27 2022

#343_2: Dlaczgo i "jak" naruszenie...


(Ta #343_2 jest kontynuacją poprzedniej części #343_2 całego niniejszego wpisu o numerze #343)

 

#343_2: Dlaczgo i "jak" naruszenie równowagi dobra i zła zawsze musi być boleśnie korygowane (część 2)

 

[4] Dlaczego więc Bóg nadal zwleka i już teraz NIE stwarza takiego idealnego świata i nas do niego NIE przenosi? Istnieje ku temu wiele powodów. Gdyby jednak krótko je streścić, to najważniejszy z nich jest rodzaj tendencji do "przekory" i niechęci skierowanej na wszystko co "NIE nasze" lub co jeszcze "nam nieznane", zaś istniejącej w mentalności wszelkich istot żyjących. To z powodu tej przekory idealnie stworzony Lucyfer wystąpił przeciwko Bogu i usiłował zająć miejsce Boga. To też z powodu tej przekory Ewa z Biblii symbolicznie przyjęła od Szatana owoc poznania dobra i zła - na przekór iż Bóg jej i Adamowi nakazał aby tego NIE uczynili. Itd., itp. Działanie świata materii możemy przecież przyrównać do działania jakiejś maszyny - patrz poniżej "Filmy #C8bc". Stąd źródła dowolnego zła pojawiającego się w naszym świecie materii są rodzajem bardziej kompleksowych analogii do źródeł problemów z poprawnym działaniem budowanych przez ludzi maszyn. To dlatego w swym zamiarze usuwania tych źródeł zła Bóg też postępuje tak jak dzisiejsi ludzie postępują z maszynami. Tyle, że z powodu nieporównanie wyższego stopnia pokomplikowania świata materii i istot żyjących w porównaniu z naszymi maszynami, wykrywanie, wypracowanie sposobu wyeliminowania, oraz usunięcie z nich każdego źródła zła jest ogromnie trudniejsze i stąd czasami zajmuje Bogu aż tysiące "ludzkich lat". Wszakże w celu tego usunięcia Bóg także (4a) najpierw musi pozwolić aby zło się ujawniło. To dlatego Bóg dał ludziom tzw. "wolną wolę" (patrz strona "will_pl.htm") aby czynili to co zechcą - w tym i "zło", aby móc ustalić jakie rodzaje zła niektórzy ludzie ujawnią swymi działaniami. To także dlatego Bóg uczynił ludzi maksymalnie niedoskonałymi - tak jak opisałem to w punkcie #B2 swej strony "antichrist_pl.htm", chociaż Bóg mógł także stworzyć nas idealnie doskonałymi - tak jak wyjaśniam to od #A2.12 do #A2.12b ze swej strony "totalizm_pl.htm". Po ujawnieniu się zła, Bóg musi (4b) dokładnie je przebadać. To dlatego Bóg NIE zawsze szybko likwiduje osoby czyniące zło, a czasami dokonuje ich usunięcia zgodnie z "co" opisanym w wersecie 22:11 z biblijnej "Apokalipsy św. Jana", podczas gdy nas uczy czynić "co" opisane w licznych wersetach Biblii nakazujących miłuj swych nieprzyjaciół a spisanych np. w 5:44 z "Mateusza", 6:35 "Łukasza", 3:9 z "1 Listu Piotra", oraz w kilku jeszcze innych księgach Biblii. W międzyczasie bowiem Bóg może m.in. studiować zło jakie osoby te wyrządzają i obserwować jakie będą końcowe efekty tego zła. Dalej (4c) Bóg wyszukuje rozwiązania jak najefektywniej zło to całkowicie usunąć, poczym (4d) stopniowo rozwiązania te wprogramowuje tam gdzie są one wymagane - np. w przypadku zła wyrządzanego przez "pieniądze" rozwiązanie już wprogramował w formę "zapracowanej nirwany" możliwej do zaistnienia w ciałach wszystkich ludzi. Następnie (4e) Bóg używa jakiegoś sposobu aby ujawnić ludziom iż istnieje rozwiązanie dla tego rodzaju zła. Przykładem takiego ujawnienia może być moje 9-miesięczne przeżywanie zjawiska szczęśliwości "zapracowanej nirwany" poczym wynikające z moich nawyków badacza stopniowe wypracowanie idei "ustroju nirwany". Dalej (4f) Bóg pozwala aby w swych zmaganiach pomiędzy ludźmi opowiadającymi się za "dobrem" z ludźmi opowiadającymi się za "złem" ludzie formowali w swej pamięci zapisy historii działania danego zła a jednocześnie nasilali działanie tego rodzaju zła aż do poziomu kiedy szkody i cierpienia jakie zło to wywołuje wyciszy ich wrodzoną "przekorę", a w ten sposób zmobilizuje ich do podjęcia wdrażania wypracowanego przez Boga trwałego sposobu wyeliminowania tego zła - w opisanym tu przypadku poprzez poprawne wdrożenie "ustroju nirwany". W końcu (4g) Bóg dopomaga ludziom w trwałym wdrożeniu sposobu wyeliminowania danego rodzaju zła - tak jak to uczynił np. po pomieszaniu języków podczas symbolicznej budowy Wieży Babel, poczym w dopomożeniu ludziom rozwinięcia języków narodowych, a w końcu i języka o międzynarodowym użyciu (tj. angielskiego).

 

[5] Czy więc istnieje jakiś sposób trwałego przełamania u istot żyjących owej tendencji do "przekory"? TAK, istnieje. Pierwszym wymogiem wyeliminowania dowolnego zła, jest uświadomienie sobie iż "zło" takie istnieje oraz dokładne poznanie jego źródeł. Aby jednak je poznać (tj. przebadać) konieczne jest pozwolenie złu aby ujawniło swe działanie. Z kolei w przypadku ludzi, aby zło ujawniło swe działanie, ludzie muszą mieć absolutnie nieskrępowaną "wolną wolę" czynienia tego do czego ich naturalne skłonności ich popychają, zaś ani ich wyrządzanie zła, ani też dobra, NIE może być przedwcześnie uniemożliwiane. To dlatego werset 22:11 z biblijnej "Apokalipse św. Jana" stwierdza to co stwierdza. Stąd najważniejszym wymogiem stworzenia warunków przy których ludzie poznadzą źródło "zła" jakie ich gnębi, jest danie temu złu szansy aby się ujawniło i pozwalało ludziom na jego dokładne poznanie i historyczne udokumetowanie, zaś Bogu aby pozwalało na jego przebadanie oraz na znalezienie i praktyczne wdrożenie sposobów na jakie może ono być trwale wyeliminowanie, oraz równoczesne danie ludziom opowiadającym się za dobrem prawa do demaskowania tego zła i do wskazywania bliźnim sposobu jego eliminowania. W przypadku więc naszego świata materii Bóg wymóg ten wypełnia poprzez utrzymywanie balansu pomiędzy mocą sił zła a mocą sił dobra. W którymkolwiek bowiem kierunku balans ten zostaje zachwiany, proces zbadania i późniejszego wyeliminowania zła NIE może być poprawnie przeprowadzony. Stąd jedną z roli naszego Boga jest używanie narzędzi opisanych w [3] powyżej dla nieustającego utrzymywania balansu pomiędzy mocą sił zła a mocą sił dobra. Z kolei rolą ludzi jest uczenie się na przykładzie zła jakie widzą dookoła siebie i podejmowanie wysiłków aby współpracować z Bogiem w trwałym eliminowaniu tego zła. Wszakże przez tak długo aż ludzkość NIE pozbędzie się swej tendencji do "przekory" oraz NIE dowiedzie Bogu, iż jako całość jest zdecydowana pomagać Bogu w eliminowaniu otaczającego ją zła, ludzkość NIE "zda egzaminów i testów" sprawdzających jej gotowość do bycia przeniesioną do idealnego świata. To zaś oznacza, że obecny, kolejny już w historii ludzkości test jaki można by nazwać "testem ustroju nirwany" nic NIE zmieni w jej losach, jeśli i tym razem egzamin ten NIE zostanie zdany. A pamiętajmy, że Bóg ma do swej dyspozycji nieskończony czas, zaś my ludzie mamy już tylko szybko kurczące się, coraz krótsze po kilkadziesiąt lat każdy.

 

Mi osobiście najbardziej imponuje sposób na jaki Bóg tak zaprogramował wszystkie prawa jakie rządzą otaczającą nas rzeczywistością, iż przywracają one wymagany balans dobra i zła na zasadach "samoregulacji". Ów opisywany nieco szerzej w punktach #B3 i #B3.1 z mojej strony "mozajski.htm" efekt "samoregulacji dobra i zła" Bóg uzyskał poprzez łączenie wszystkich elementarnych praw moralnych, fizyki, biologii, społeczności, itp., w cykle zamknięte za pomocą nadal przez ludzkość nieuznawanych balansujących mechanizmów moralnych jakie są nadrzędne wobec tych praw. W rezultacie, cokolwiek następuje co narusza ów balans dobra i zła, w jakiś czas po tym uruchamiany jest taki nadrzędny mechanizm balansujący jaki powoduje nastąpienie odwrotnego trendu, który po jakimś czasie balans ów przywraca. Moja filozofia totalizmu owo niezawodne działanie nadrzędnego mechanizmu balansującego opisuje za pomocą staropolskiego przysłowia poszerzonego w formę dwóch przeciwstawnych stwierdzeń, informujących iż: "NIE ma takiego zła co by na dobre NIE wyszło", a jednocześnie też "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą jakiejś formy zła" - po opisy obu owych przeciwstawnych stwierdzeń patrz np. punkt #F3 strony "wszewilki.htm" lub patrz inne publikacje linkowane tymi stwierdzeniami ze strony "skorowidz.htm". Natomiast przykładami działania tego mechanizmu w rzeczywistym życiu może być moralne "Prawo Bumerangu" albo zjawisko "totaliztycznej karmy" opisanej stroną "karma_pl.htm" - w punkcie #F2 której to strony przytoczony jest też przykład potwierdzający iż również intelekty grupowe (np. całe państwa) też doświadczają zwrotów karmy w sposób niemal identyczny (tyle, że po nieco dłuższym czasie zwrotu) jak zwroty karmy powracają do indywidualnych osób. Zresztą czytelnicy zapewne bez trudu odnotują, że dzisiejsze czasy są właśnie tymi w których wszyscy doświadczamy zadziałania tego nadrzędnego mechanizmu balansującego, który po uprzednich wielu latach coraz bardziej nasilającej się przewagi zła, obecnie zaczyna odwrotny proces przywracania balansu dobra i zła w sposób jakiego NIE zapomną ani NIE przeoczą przyszłe generacje ludzi. Co nawet jeszcze ciekawsze, ponieważ zbiorowa świadomość i pamięć ludzi zaczęła już odnotowywać i dokumentować pochodzenie owych skrytych "mocy zła" zmyślnie i efektywnie spychających w dół mieszkańców Ziemi, ów odwrotny proces stopniowo zaczyna też i je obejmować - na co staram się zwrócić uwagę czytelników np. w #A2 do #A2cd ze swej strony o nazwie "ufo_pl.htm".

 

[6] Od jakich więc postępowań ludzi zależy zademonstrowanie Bogu iż zgromadzili już wystarczającą liczbę dobrze pamiętanej historii i doświadczeń empirycznych aby ochotniczo i dobrowolnie usunąć z siebie ową tendencję do "przekory"? Aby NIE ograniczać ludzkiej "wolnej woli", Bóg celowo ograniczył swoje działania do powodowania na Ziemi tylko wydarzeń których ludzie NIE są w stanie jednoznacznie Jemu przyporządkować, a stąd które każdy ma "wolną wolę" aby wiedziony swą "przekorą" móc interpretować na swój własny sposób - po przykład patrz punkt #C2 na mojej stronie o nazwie "tornado_pl.htm". Za to Bóg intensywnie działa w niedostępnej dla ludzi i istot z materii sferze oprogramowywania działania "dusz" istot z materii oraz udoskonalania software sterującego działaniem praw natury i ciał istot z materii. Ci jednak z ludzi, którzy wierzą w Boga i już wyzbyli się swej "przekory", mogą (i powinni) dokładać swój własny wkład do udoskonalania naszego świata materii i wdrażania w życie długoterminowych intencji Boga - w rodzaju wdrażania opisanego w moich publikacjach "ustroju nirwany". Wszakże każdego z ludzi Bóg nieustająco wystawia na egzaminy lub testy, wyniki których zadecydują o jego/jej przyszłym losie. Owe egzaminy lub testy są też tak formułowane aby u nikogo NIE przekraczały jego zdolności do ich moralnie-poprawnego zdawania - co jest wyraźnie zapowiedziane w Biblii (np. patrz werset 10:13 w biblijnym "Pierwszym Liście do Koryntian": ... Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść ...).

 

[7] Co się jednak stanie jeśli ludzie NIE zademonstrują Bogu iż ochotniczo i dobrowolnie wyzbyli się owej tendencji do "przekory"? Niestety, w takim przypadku Bóg będzie zmuszony kontynuować zmagania pomiędzy fragmentami ludzkości opowiadającymi się za "dobrem" oraz zwolennikami "zła". Kontynuowanie to umożliwi ludzkości gromadzenie następnych przykładów historii i doświadczeń empirycznych jakie będą im ilustrowały co się dzieje kiedy ludzie NIE potrafią się wyzbyć swych tendencji do "przekory". W praktyce to oznacza, że zwolennicy "zła" nadal będą używali "pieniędzy", siły i przemocy aby dogadzać sobie zaś wszystkich innych na swój sposób "uszczęśliwiać na siłę", nadal kierowani "chciwością" będą dewaluowali "odzłocone pieniądze" aż do chwili gdy cała ekonomia ludzkości się zawali, nadal będą kontynuowali produkowanie plastyku aż naturalne środowisko będzie kompletnie zapchane plastykowymi mikro-włóknami i najróżniejszymi mikro-fragmentami zaś morza zamienią się w plastykowe śmietniska w których życie ryb będzie niemożliwe, dalej będą zatruwali wodę, powietrze i żywność aż ciała nawet młodzieży będą od owych trucizn chore już w chwili rodzenia się, koncerny farmaceutyczne nadal będą nasilały swe zyski produkując lekarstwa które trwale NIE leczą a jedynie uzależniają chorych od ich nieustannego kupowania i zażywania, itd., itp. Po jakimś zaś czasie spiętrzenie się wszystkich tych form generowanego przez ludzi "zła" wywoła nadejście czasów ilustrowanych filmem "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) - czyli czasy wypełnienia się opisanej we WSTĘPie do "części #H", a także w punktach #H1 i #H2 do #H4 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" staropolskiej przepowiedni, iż "ludzie sami sprowadzą na siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady innego człowieka".

 

 

http://pajak.org.nz/15_hq/magnokraft_k3_.jpg

Rys. #C8a: Oto rysunek gwiazdolotu mojego wynalazku zwanego Magnokraft. Oryginalnie jest on opublikowany jako "Rys. #A0" ze strony o nazwie "magnocraft_pl.htm" - gdzie podany jest też jego szczegółowy opis. Ponieważ gwiazdolot ten będą budowali ludzie, stąd podobnie jak to ma się z każdą maszyną, pierwsze jego egzemplarze będą posiadały wiele wad oraz ukryty w nich potencjał wyrządzania najróżniejszego zła. Stąd już obecnie warto zacząć studiować metody Boga opisywane w niniejszych #C8 do #C8bc, które uczą nas jak nasz mądry i dalekowzroczny Bóg zabiera się za usuwanie wad i udoskonalanie aż do poziomu absolutnej perfekcji tego wszystkiego co już stworzył i co w przyszłości stworzy.

 

Do powyższego warto tutaj dodać, że pokazany tu gwiazdolot "Magnokraft" mojego wynalazku jest też pokazywany na aż kilku filmach jakie opracowaliśmy wspólnie z moim utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik. Przykładowo bez komentarza, chociaż po udźwiękowieniu poruszającą duszę piosenką Indian, Magnokraft jest pokazany na około 4-minutowym filmie "Jak wielki jest Magnokraft?" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) oraz na około 35-minutowym, polskojęzycznie komentowanym filmie "Napędy Przyszłości" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ).

 

Odnotuj także opisany na Rys. #L2 z mojej strony "2020zycie.htm" dawny folklor "Dalekiego Wschodu" mówiący o inteligentnych samo-świadomych "duszach" uwięzionych w niektórych maszynach, jakie zamieniają je w "żywe, uduchowione maszyny" zachowujące się jak ludzie.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE

https://www.youtube.com/results?search_query=combustion+engine+explained

Filmy #C8bc: Oto przykłady edukacyjnych wideów ilustrujących skomplikowane działanie silnika spalinowego - który nadal jest wysoce niedoskonałym urządzeniem spalającym "brudne paliwo" i wyrządzającym ludzkości oraz naturze nieopisane zło. Niestety jego udoskonalanie niemal zupełnie się zatrzymało, bowiem Bóg pozwolił aby udoskonalanie to przejęły "moce zła" które oddały je w ręce niedoskonałych ludzi nawykłych do zarabiania "pieniędzy" i do wykonywania tylko tego co służy osiąganiu osobistych zysków. Ponieważ jednak w "świecie materii" cechy i działanie całej otaczającej nas rzeczywistości są bardzo podobne do cech i działania skomplikowanej mechanicznej maszyny - przykładowo podobne do działania silnika spalinowego, aby zrozumieć "jak" działa nasz świat materii i "jak" nasz Bóg stopniowo go udoskonala, warto też wiedzić "jak" działają skomplikowane mechaniczne maszyny oraz poznawać procedury "jak" eliminowania wad i zła owych maszyn. To właśnie podobieństwo ich obu, tj. mechanicznych maszyn oraz otaczającego nas świata materii, ja staram się uwypuklić w niniejszych opisach #C8 do #C8bc. (Jeśli zechcesz oglądnąć te widea wówczas kliknij na powyższe ich startery)

 

Proponuję więc tu czytelnikowi aby przeglądnął któreś z wideów pokazujących działanie nowoczesnego silnika spalinowego jeśli zechce zrozumieć najróżniejsze problemy typu "jak", które nieustająco musi rozwiązywać nasz Bóg starający się stopniowo wypracować rękami ludzi (ale jednocześnie unikając łamania ich "wolnej woli" poprzez np. "wmuszanie im szczęścia na siłę") świat materialny jaki byłby nacechowany panowaniem w nim wyłącznie dobra i sprawiedliwości oraz całkowitym brakiem "zła". Przykładowo proponuję aby czytelnik przeglądnął angielskojęzyczne wideo: https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE lub wyłącznie ilustratywną animację działania takiego silnika z adresu https://www.youtube.com/watch?v=BXQ27pU3_7E . (Mam tu nadzieję iż czytelnik rozumie nieopisanie istotne dla postępu ludzkości różnice pomiędzy stwierdzaniem "co" a wypracowywaniem "jak" - które to różnice wyjaśniam dokładniej w #G3 do #G5 ze swej strony o nazwie "wroclaw.htm" - bowiem niestety nawet wielu dzisiejszych naukowców NIE rozumie ani NIE docenia iż "co" może np. powtarzać każdy kto zapamiętał wymaganą "wiedzę" nabytą wykonywaniem "pracy umysłowej", za to nowe "jak" jest w stanie wypracować tylko ten kto nabył "mądrości" wykonywaniem produktywnej "pracy fizycznej" trzymając się przy tym moralnie poprawnych motywacji.) Potem proponuję zastanowić się "jak" sam czytelnik by postępował mając taki pełen wad silnik i doskonale wiedząc iż tak jak wszystko inne w naszym obecnym świecie materii silnik ten też nieustająco się psuje oraz posiada niezliczoną liczbę wad powodujących najróżniejsze formy "zła" - tymczasem np. czytelnik znajdowałby się w sytuacji kiedy np. byłby zmuszony samemu udoskonalić ów silnik aż do stanu w którym silnik byłby idealnie doskonały czyli kiedy NIE wykazywałby absolutnie żadnych wad ani swym działaniem by NIE powodował żadnego zła. Czy po rozważeniu niniejszej propozycji zainspirowanej ustaleniemi mojej "Teorii Życia z 2020 roku" czytelnik docenia słuszność boskiej procedury "jak" zaprezentowanej tu w #C8 do #C8bc?

 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

Powyższy wpis #343 używa przykładu wdrożenia "ustroju nirwany" (potrzeba wdrożenia jakiego jest absolutnie niezbędna dla wiecznego przetrwania ludzkości – co każdy nieoślepiony "pieniędzmi" już może odnotować z kierunku "ku przepaści" w jakim zdąża obecnie cała nasza cywilizacja) aby na owym przykładzie wyjaśnić "jak" z udziałem osób dobrej woli Bóg nieustająco udoskonala nasz świat materii z intencją iż kiedyś całkowicie wyeliminuje z niego wszelkie formy "zła". Wpis ten stanowi adaptację treści #C8 do #C8bc z mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm" (aktualizacja datowana 23 stycznia 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/nirvana_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/nirvana_pl.htm

http://nirwana.hstn.me/nirvana_pl.htm

http://drobina.rf.gd/nirvana_pl.htm

http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "nirvana_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "totalizm_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #343, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy od #89 = tj. od 2006/11/11)

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23)

https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #343:

#342, 2022/1/1 - kuszenie pieniędzmi i wypaczonymi interpretacjami Biblii (od [2] w #L1 do #L3 z "2020zycie.htm")

#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale mądrość = praca fizyczna (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")

#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich (#A2.12 z "totalizm_pl.htm")

#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#321, 2020/4/7 - nawiążmy współpracę dla ustroju nirwany (#A3 z "partia_totalizmu_statut.htm")

#320, 2020/2/17 - wdróżmy niemal idealny "ustrój nirwany" (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")

#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm")

#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskończoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na "przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z "pajak_dla_prezydentury_2020.htm")

#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po "punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z "solar_pl.htm")

#217, 2012/3/27 - nasze nieuświadamiane pogawędki z cielesnymi reprezentacjami Boga (#F5 z "antichrist_pl.htm")

#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm")

#194, 2011/1/17 - Dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny (#C6 z "soul_proof_pl.htm")

#151, 2008/5/15 - brak kompetencji starej nauki do badań UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z "ufo_proof_pl.htm")

#104, 2007/1/7 - jak wyeliminować "pieniądze" z użycia (#H4 i #H2 z "partia_totalizmu.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :