wrz 01 2021

#338_2: Niektóre następstwa powstania życia...


(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #338)

 

#338_2: Niektóre następstwa powstania życia w przeciw-materii i niemożliwości jego powstania w nieożywionej materii

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI

Film #C5b: Oto 17-sekundowa ilustracja filmowa pokazująca jak wyglądało będzie budowanie nowych murów po nauczeniu się przez ludzi zasad "programowania przeciw-materii" (a ściślej programowania "Drobin Boga") za pomocą unikalnego "języka do programowania przeciw-materii" opisywanego w punkcie #E4 strony "przepowiednie.htm" a zwanego "Uniwersalny Język Myśli" (ULT). Programowanie to będzie polegało na takim zaprogramowaniu postępowań owych inteligentnych "Drobin Boga", aby te z dynamiczne wytworzonych przez siebie "wirów" najpierw uformowały cząsteczki elementarne, potem zaś atomy, kryształy i całe kamienie składające się np. na potrzebny komuś mur (przykładowo pokazany zdjęciem "Fot. #C5a" Mur Inkaski) o wymaganych wymiarach, konfiguracji elementów składowych, rodzaju utworzonego materiału, itp., lub uformowały dowolny inny obiekt jaki ludzie zechcą wówczas posiadać. (Kliknij na powyższy starter filmu aby sobie go oglądnąć.)

 

Aczkolwiek powyższy film jest fragmentem wyodrębnionym z rekomendowanego powyżej na "Fot. #C5a" półgodzinnego edukacyjnego filmu "Napędy Przyszłości", postanowiliśmy wraz z moim graficznie wysoce utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik wyciąć go i pokazać dla niezależnego i krótkiego zilustrowania jak faktycznie wyglądało opisywane mitologią formowanie cudownych budowli megalitycznych do dzisiaj istniejących na Ziemi. Aczkolwiek dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" uparcie ignoruje owe mitologiczne opisy wznoszenia budowli poprzez wykorzystywanie oprogramowania przeciw-materii (tj. "Drobin Boga") i wmawia ludzkości ich pracowite wykuwanie kamiennymi i drewnianymi narzędziami, faktycznie po niemal całym świecie porozrzucane są tak wytworzone budowle w rodzaju Inkaskich Murów, majestatycznych piramid egipskich oraz środkowo-amerykańskich i chińskich, a także innych budowli szokujących każdego swym ogromem, precyzją i kunsztem - doskonałość jakich pozostaje niedościgniona nawet w dzisiejszych czasach. Ponadto moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku dokładnie wyjaśnia, że zaraz po tym jak ludzie nauczą się jak programować przeciw-materię, formowanie dowolnych obiektów (a także ich eliminowanie poprzez zamienianie z powrotem na lotną i niewidzialną dla ludzi chmurę "Drobin Boga") będzie w przyszłości wyglądało właśnie tak jak jest to pokazane na powyższym wycinku naszego filmu. Tyle, że zanim się to stanie, ludzie muszą zacząć uznawać prawdę prognoz, dowodów, filozofii i teorii naukowych jakie ja opracowałem, poczym nauczyć się jak praktycznie korzystać z prawdy i wiedzy, którą swymi badaniami przybliżyłem ludzkości - czynienia czego w dzisiejszych czasach, niestety, unikają wszyscy wrogo nastawieni do upowszechnienia się prawdy, iż 'nikt z ludzi NIE jest posiadaczem czegokolwiek, a jedynie od Boga (który wszystko stworzył i stąd jest faktycznym właścicielem wszystkiego) otrzymuje prawo aby chwilowo móc to używać zgodnie ze swą "wolną wolą" oraz świadomością iż w sposób opisany biblijną "przypowieścią o talentach" potem Bóg go rozliczy za to jaki użytek uczynił z tego co Bóg mu udostępnia' (po więcej szczegółów patrz punkt #B1 ze strony o nazwie "will_pl.htm", oraz punkty #I1 i #I2 na stronie "pajak_jan.htm" omawiające m.in. "Przypowieść o talentach"). Aby zaś ludzie mogli zarzucić obecne życie w kłamstwie i oszukiwaniu samych siebie, poczym zacząć uznawać prawdę wiodącą do powszechnego dobrobytu, równości, sprawiedliwości oraz technicznego i cywilizacyjnego rozwoju, najpierw konieczne jest dokonanie przez ludzi przełomu technicznego, naukowego, społecznego, ekonomicznego, moralnego i religijnego w swych światopoglądach. Z kolei aby przełom ten nastąpił, w obszarze świadomościowym ludzkość musi zarzucić dotychczasową wiarę w prawdomówność i faktyczną wiedzę monopolistycznej instytucji starej "oficjalnej nauki ateistycznej" - w ostatnich czasach już bezogródkowo okłamującej ludzkość, a także musi zaistnieć jakieś empiryczne potwierdzenie (np. spowodowane zbudowaniem mojego Magnokraftu) poprawności innych moich prognoz na przyszłość, wynalazków, dowodów, itp. - w tym m.in. formalnego dowodu na istnienie Boga (patrz strona "god_proof_pl.htm"), a także owej wysoce rewolucyjnej prognozy opisanej w punktach #A1 do #A4 z mojej strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm" oraz powtórzonej we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Prognoza ta zapowiada bowiem wdrożenie w życie przez ludzi idealnego "Ustroju Nirwany", jaki zupełnie wyeliminuje "chciwość" i zło stosowanego przez wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne zmuszania ludzi do pracy za pomocą "pieniędzy" i "strachu", poprzez zastąpienie "pieniędzy" i "zmuszania" ochotniczym wykonywaniem produkcyjnej tzw. "pracy moralnej" w celu przedłużania u siebie na przeciąg całego życia nieopisanego uczucia "szczęśliwości" generowanego przez zaprojektowane przez Boga cudowne zjawisko zapracowanej nirwany. Ponieważ zaś "pieniądze" są źródłem wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z "1 listu do Tymoteusza"), jako że wypaczają one charaktery indywidualnych ludzi, rujnują całą naszą cywilizację, dewastują naturę, generują przestępczość, odwracają ludzi od miłości do Boga i do bliźnich, itp., ich zupełnie wyeliminowane z użycia wyniesie ludzkość na zupełnie nowy poziom moralności, świadomości, ucywilizowania, poszanowania Boga i natury, itp. Ilustracyjnie "Ustrój Nirwany" prezentuje nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępny pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Dokładne zaś omówienie zasady działania "Ustroju Nirwany", metody jego praktycznego wdrożenia w życie, najistotniejszych fragmentów treści ilustrującego go naszego filmu, uwag osób które film ten już oglądnęły i moich odpowiedzi na owe uwagi, itp., zawarłem w "części #L" oraz we WSTĘPie z mojej strony "smart_tv.htm".

 

Ten sam powyższy fragment filmu "Napędy Przyszłości", zatytułowany "Wall 4K" i przygotowany w rozdzielczości "4K" (tj. w "Ultra HD" o 3840 x 2160 pixels) jest także linkowany i omawiany jako "Film #A3a" na stronie o nazwie "partia_totalizmu_statut.htm".

 

 

#C6. Następne zapytania w sprawie pochodzenia życia jakie generują wersety Biblii, religie, oraz religijne mity, a jakie też pilnie oczekują zgodnej z prawdą odpowiedzi potwierdzonej "3 świadkami":

 

Motto: "Władza bez prawdy i wiedzy jest równie dewastująca jak wiedza bez odpowiedzialności, stąd ci co je praktykują faktycznie postępują antyludzko." (Wniosek wynikający z ustaleń zaprezentowanych w tym punkcie #C6.)

 

W punkcie #C5 powyżej streściłem odpowiedzi udzielone nam przez moją "Teorię Życia z 2020 roku" w sprawie "gdzie" i "jak" powstało życie pleniące się obecnie na Ziemi (a ściślej w sprawie "dlaczego" życie NIE mogło powstać w nieożywionej materii naszego trójwymiarowego świata materii). Prawda tych odpowiedzi jest potwierdzana owymi najważniejszymi "trzema świadkami" opisywanymi w (1) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Tak jednak się składa, że proces powstawania życia jest bardzo złożony. Stąd niezależnie od opisów ogólnego przebiegu tego procesu potwierdzonych przez owych najważniejszych "3 świadków" - jaki zgodnie z prawdą zaprezentowałem w punkcie #C5 powyżej, proces ten cechuje się też wieloma dalszymi wysoce uczącymi nas szczegółami oraz całym szeregiem najróżniejszych następstw zaistnienia i działania owych szczegółów. Stąd dla dokładnego poznania wszystkich tych szczegółów też konieczne jest poznajdowanie najrzetelniejszych ich opisów w najróżniejszych materiałach źródłowych oraz wypracowanie dla nich "kluczy" i "słowników", następne rozszyfrowanie których i przetłumaczenie ich na dzisiejszy ścisły język wymaga włożenia dużej pracy, wysiłku i czasu. Na dodatek, aby wychowywać sobie ludzi na doświadczonych i zaradnych "przysparzaczy wiedzy", Bóg NIE udostępnia całej wiedzy o procesach i zdarzeniach jakie miały miejsce zanim ludzkość została przez Niego stworzona, zaś co po tym się zdarzyło jest już jakoś udokumentowane. Wszakże takie udostępnianie pozwoliłoby łatwo i bezwysiłkowo nam wiedzę tę poznać w jednej porcji dostarczanej wprost do naszych ust na przysłowiowej "srebrnej łyżeczce" (patrz https://www.google.pl/search?q=przys%C5%82owie+o+srebrnej+%C5%82y%C5%BCeczce ) - na temat której praktyka życiowa powtarzalnie dowodzi, iż np. dzieci bogatych rodziców, którzy wszystko otrzymują w łatwy i bezwysiłkowy sposób, wyrastają na niewydarzeńców, niedorajdy, leniwców i snobków niezdolnych np. do pokonywania życiowych trudności i osiągania sukcesów. (Po szersze omówienie problemu życiowej nieudolności dzieci bogatych rodziców patrz np. #A3 ze strony "god_proof_pl.htm".) Dlatego Bóg umiejętnie porozdzielał fragmenty owej wiedzy pomiędzy wszystkie zainicjowane przez siebie religie, zaś w Biblii umiejętnie zakodował tylko krótkie jej streszczenia. Doskonały przykład fragmentów takich właśnie nauczających nas szczegółów i ich następstw zawierają religijne "mity stworzenia" NZ Maorysów wywodzące się z przedchrześcijańskich czasów ich wierzeń w nadrzędnego Boga "Io" - jakie to mity krótko opisałem w "Ad (3)" z punktu #D1 swej strony internetowej o nazwie "newzealand_visit_pl.htm", zaś nieco szerzej w punkcie #E1 z innej swej strony o nazwie "will_pl.htm".

 

Problem wynikający z dotychczasowego braku badań i poznawania tej wiedzy przez "oficjalną naukę ateistyczną" oraz ze spowodowanej tym brakiem nieznajomości przez całą ludzkość owych szczegółów i ich następstw, sprowadza się do utrzymywania życia ludzi na bardzo prymitywnym, ignoranckim i indukującym liczne cierpienia poziomie - chociaż mając wymaganą wiedzę ludzie łatwo mogliby NIE prowokować doświadczania owych cierpień, a także na ściąganiu na siebie przez całą ludzkość najróżniejszych zwrotów "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm") i niebezpieczeństw, których daje się unikać dzięki zaawasowaniu ludzkiej wiedzy w obszarach dotychczas segregowanych i dyskryminowanych przez "oficjalną naukę ateistyczną" (tj. tych obszarach, badania jakich podejmuje nowa "totaliztyczna nauka"). Wyjaśnijmy to na przykładach - zaczynając od sprawy unikania niepotrzebnych cierpień i karmatycznych zwrotów. I tak, przykładowo, fakt iż ludzkie "dusze" są formowane w dwóch drastycznie odmiennych rodzajach Drobin Boga, przeciwstawne do siebie cechy których to drobin powodują orientowanie np. dusz zaprogramowanych w męskich Drobinach Boga ku zdecydowanie "dodających" zachowań, zaś dusz zaprogramowanych przez żeńskie Drobiny Boga - ku zdecydowanie "odejmujących" zachowań, co w połączeniu z faktem iż następnie dusze te są "wtchnięte" w ciała jakim Bóg też ponadawał dwie drastycznie odmienne budowy, zestawy cech i tendencje, w sumie powoduje iż w gronie ludzkości istnieją aż cztery kategorie ludzi. (Ponieważ zaś większość istot żywych o ciałach z materii też posiada męskie i żeńskie ciała, takie same cztery kategorie będą istniały w niemal wszystkich rodzajach istot żyjących.) Mianowicie dwie z tych kategorii ludzi, to osoby o męskich ciałach jakie Bóg nacechował męskimi tendencjami i dodatkowo zaopatrzonych w "dodającą" męską "duszę", oraz osoby o żeńskich ciałach jakie Bóg nacechował żeńskimi tendencjami i jakie dodatkowo są zaopatrzone w "odejmującą" żeńską "duszę". Z kolei pozostałe dwie kategorie ludzi, to osoby o męskich ciałach zaopatrzone w "odejmującą" żeńską "duszę" oraz osoby o kobiecych ciałach zaopatrzone w "dodające" męskie "dusze". Oczywiście, z życia wiemy, że pozestawianie żyjących ludzi z tak drastycznie odmiennych składowych o ogromnie istotnym wpływie na przebiegi ich życia, powoduje iż każda z tych kategorii będzie wykazywała drastycznie odmienne tendencje życiowe. To zaś skłania aby dalej dedukować, że tendencją mężczyzn o męskich zarówno ciałach jak i duszach, będzie "dodające" zachowanie w szeregu sprawach. Czyli sporo takich mężczyzn będzie miało skłonność do zachowywania się "dodająco" w przykładowo niektórych z następujących spraw: swego bogactwa, władzy, wpływu na innych ludzi, samo-dyscypliny, nauczania, wynalazków, kobiecego "haremu" jaki oficjalnie albo skrycie będą dla siebie formowali, itd., itp. Ponadto daje się też wydedukować, że tendencją kobiet o kobiecych zarówno ciałach jak i duszach, będzie "odejmujące" zachowanie w szeregu sprawach. Stąd sporo z nich może się zachowywać niekontrolowanie "odejmująco" w przykładowo niektórych z następujących spraw: posiadanych funduszy, plotkowania o swoich rywalkach, obgadywnia, gderania, intryg, nakazywania i zakazywania, obiektywności, umiarkowania, swego narcyzmu, krytyki, traktowania swego męża czyli głowy rodziny jaką sobie stworzą, utrzymywania w ładzie i porządku swych rzeczy i domu, wychowywania dzieci (np. "prawo przeciw-klapsowe" jakie opisałem w punkcie #B5.1 ze strony "will_pl.htm" wprowadziła dla całej NZ właśnie kobieta-poseł-do-parlamentu), utrzymywania swej dominacji poprzez praktykowanie tzw. "monopolu małżeńskiego" (jaki opisałem szerzej w punkcie #J2.2.2 swej strony internetowej o nazwie "morals_pl.htm"), sytuacji rządzonej przez siebie instytucji lub kraju (np. patrz linki dla hasła: kobiety w pozycji głowy państwa zawsze rujnują swoje kraje - ze strony o nazwie "skorowidz.htm"), itd., itp. Wbrew więc twierdzeniom dzisiejszych "feministek", wymowa zawartych w Biblii referencji do kobiet wcale NIE wynika z rzekomego zdominowania starożytnego Izraela przez mężczyzn, ani także dawne mity w rodzaju tych o owocu z raju, czy o "Puszce Pandory" (patrz https://www.google.pl/search?q=Puszka+Pandory ) wcale NIE są pozbawione merytu. Natomiast jeśli uważnie przeanalizować następstwa wtchnięcia "dusz" w ciała z kategorii odmiennych od tych dusz, tj. żeńskich dusz do ciał mężczyzn i męskich dusz do ciał kobiecych, wówczas dochodzi się do wniosku, iż dotychczasowa ludzka ignorancja i brak wiedzy w tej sprawie zapewne spowodowała zrozumienie intencji Boga w całkowicie błędny sposób. Rezultatem zaś tego braku zrozumienia były nie tylko uprzednie prześladowania mężczyzn o kobiecych tendencjach i kobiet o męskich tendencjach przez społeczeństwa w jakich oni (i one) żyły, ale także jest nadal obecna konfuzja co do celu ich życia i zachowań jakich Bóg po nich się spodziewa. Tymczasem wszystkiego tego daje się uniknąć jeśli uważnie przeanalizuje się informacje jakie już są dostępne. Przykładowo, z codziennego życia wiadomo, że osoby z tej kategorii zwykle są wysoce utalentowane, wykazują znaczną mądrość życiową, oraz cechują się wyrozumiałym i przyjemnym charakterem. To zaś może też oznaczać, że znajdują się już na jednym z najwyższych poziomów łańcuchów swych "inkarnacji", czyli na etapie końcowej fazy nauczania i testowania ich przydatności do życia wieczystego. (O fakcie iż reinkarnowanie co najmniej niektórych ludzi faktycznie ma miejsce, w Biblii dość jednoznacznie dowodzi np. werset 9:12 z "Ewangelii św. Marka" zacytowany i omawiany szczegółowiej w punkcie #H1 mojej strony o nazwie "2030.htm", a także mogą dowodzić moje własne empiryczne doświadczenia jakie opisałem w punktach #J1 do #J4 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".) Ponieważ zaś każda kolejna inkarnacja służy z jednej strony dalszemu zaawansowaniu edukacji danej istoty, z drugiej zaś strony testowaniu poziomu doskonałości charakteru jaką osoba ta osiągnęła, zachowania jakie wykażą w swym życiu zadecydują co z nimi stanie się dalej. Jednocześnie informacje o kolejnym wymaganiu zgodnie z jakim powinni oni ukierunkować swe życie zawarte są w Biblii. Przykładowo wersety 22:23-30 z "Ew. w/g św. Mateusza" implikują iż wszyscy ludzie powinni się przygotowywać do seksualnie bezwspółżyciowego życia wieczystego. To zaś sugeruje logiczny wiosek, że sprawiedliwy i po ojcowsku starający się wychowywać ludzi Bóg wcale NIE zaopatrzył ciał owych osób w dusze o odwrotnej do ich ciał orientacji aby uczynić ich życie mizernym lub aby spowodować ich potępianie, a aby duchowo i cieleśnie dopomóc ich edukowaniu się w bezseksualnym życiu, oraz aby wytestować jaką moc wytrwałości i przydatność do życia wiecznego już osiągnęły ich dusze. Do wyciągnięcia dokładnie tego samego logicznego wniosku prowadzą też wersety Biblii w jakich Bóg wyraża najwyższą dezaprobatę zachowań homoseksualnych - przykładowo wersety Biblii jakie zacytowałem i omawiam w punkcie #B4 ze swej strony o nazwie "antichrist_pl.htm". Innymi słowy, zamiast ignoranckiego zmieniania płci chirurgicznymi operacjami lub zamiast zmuszania rządów i przywódców religii aby uznawały homoseksualne małżeństwa, osoby jakie odkryją u siebie odmienność kategorii duszy i ciała raczej powinny skorzystać z okazji i uczyć się "życia bez pożycia" seksualnego, zdając w ten sposób test dojrzałości i mocy swego charakteru oraz zasługując dzięki temu na życie wieczyste. (Np. mogą zostać kapłanami lub zakonnicami - co prawdopodobnie sporo z nich faktycznie czyni.) Wszakże zgromadzenie i upowszechnienie streszczonej tu wiedzy o cechach "Drobin Boga" oraz o różnicach wymagań obecnego życia na Ziemi w stosunku do życia wieczystego, wnosi potencjał aby dopomóc wszystkim kategoriom osób w bardziej efektywnym uczeniu się spełniania wymagań decydujących o ich przydatności do życia wieczystego. Natomiast w drugiej omawianej tym paragrafem sprawie unikania najróżniejszych niebezpieczeństw, które jest w stanie sprowadzić na ludzi już obecny, a także przyszły, rozwój techniczny bez towarzyszącego mu rozwoju wiedzy i duchowości, jedną z najważniejszych z nich jest uniknięcie nadania "samoświadomości" i zdolności do "samouczenia się" owej sieci urządzeń technicznych jakie dzisiaj znamy pod nazwą "Internet". Sieć ta bowiem zwolna zaczyna mieć wszystko to co kiedyś posiadał jedynie "przeciw-świat" i jego Drobiny Boga - tj. już ma "chaos", a w niedalekiej przyszłości zapewne też otrzyma zapisywalno-wymazywalne programy do "samouczenia się" - tak jak to opisałem np. w podrozdziale A1.1.1 z "tomu 1" mojej monografii [1/5] oraz w punkcie #E1.1 ze strony o nazwie "will_pl.htm". To zaś oznacza, iż już wkrótce sieć ta może przez przypadek wyewoluować sobą "samoświadome komputery" i maszynową formę "życia" - co z kolei grozi nadejściem na Ziemię i na cały świat materii problemów czasów już przewidywanych przez niektórych artystów zaś opisywanych np. filmami typu "Terminator" (patrz https://www.google.com/search?q=film+terminator ). Tak nawiasem mówiąc, to w niewyobrażalnie odległych czasach cały wszechświat już raz mógł doświadczyć takich czasów i sytuacji - przyszłe potwierdzenie czego wyjaśniłoby "dlaczego" cały przeciw-świat zapełniony jest gotowymi "drobinami przeciw-materii" już cechującymi się hardwarową zdolnością do "samouczenia się", a także "dlaczego" istnieją wspominane poniżej w {B} mity np. o "wykastrowaniu" boga nieba (Uranosa). Stąd poznanie przez ludzi wiedzy jak uniknąć powtórzenia się takiej sytuacji i zdarzeń mogłoby dosłownie "uratować cały wszechświat" przed kontynuacją cykli destrukcji i ponownego rodzenia się.

 

Niektóre szczegóły pochodzenia życia wywodzące się z owych źródeł po pracowitym przetłumaczeniu ich na dzisiejszą ścisłą terminologię i potwierdzeniu ich prawdy wymaganymi "3 świadkami", ja już opublikowałem na swych stronach internetowych i publikacjach. Ich przykłady czytelnik znajdzie opisane np. w punkcie #A1 strony internetowej "evolution_pl.htm" czy w "tomie 1" mojej monografii [1/5]. Ponieważ jednak praca rozszyfrowywania prawdy na ten temat jest nieskończenie szeroka, a stąd praktycznie aż do końca świata dostarczać będzie ludzkim badaczom możliwość wykazania swej dociekliwości i badawczej rzetelności, nadal poznania oczekuje ogromna ilość owych szczegółów. Zachęcam więc czytelników, aby (jeśli mają na to czas) spróbowali swych sił w takim rozszyfrowywaniu. Jeśli zaś zabiorą się za to rozszyfrowanie, wówczas moje rady jakie mogą im dopomóc w tych dociekaniach prawdy stwierdzałyby co następuje.

 

{A} Wszystko co jest prawdą Bóg uformował w "łańcuchy", kolejne ogniwa których połączone są ze sobą - tak jak wyjaśniam to w punkcie #V7 ze strony o nazwie "2020zycie.htm". Jeśli więc odkryje się jedną prawdę na dany temat, prawda ta jest tylko którymś z "ogniw" danego łańcucha. Stąd poprzez podążanie z niej do następnej połączonej z nią związkami przyczynowo-skutkowymi będzie ona nas prowadziła jak przysłowiowa "Nitka Ariadny". Jako przykład takiego łańcucha (dla mnie spełniającego funkcję "Nitki Ariadny") rozważ moje "Tablice Cykliczności dla Napędów Ziemskich" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) dokładniej omawiane na naszym filmie "Napędy Przyszłości" linkowanym powyżej w podpisie pod "Fot. #C5a".

 

{B} Każda istotna prawda jest zgodnie potwierdzana przez wszystkich trzech najważniejszych dla ludzkości "świadków", jakich opisuję w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Dlatego przed publikowaniem jakiejkolwiek istotnej prawdy rekomenduję się upewnić iż faktycznie jest ona prawdą (a NIE błędem czy czyimś kłamstwem) poprzez znalezienie owych "3 świadków" i powołanie się na nich w swej publikacji z dokładnym zacytowaniem co oni stwierdzają oraz z własnym komentarzem jak to potwierdza wyniki danych dociekań. Przykładem prawdy, jaką do dzisiaj "oficjalna nauka ateistyczna" uważa za jedynie "religijny mit", jest wysoce symboliczne twierdzenie zawarte w mitach oryginalnej religii starożytnych Greków, że grecki bóg czasu (Kronos) skastrował boga nieba (Uranosa) - patrz https://www.google.pl/search?q=b%C3%B3g+Kronos+skastrowa%C5%82+Uranosa . Świadek (1a) czyli "dedukcje logiczne" jakie potwierdzają iż taka kastracja była konieczna i faktycznie została dokonana jest zaprezentowany w punkcie #A3 z mojej strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm" plus w punkcie #D4 z innej mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Z kolei świadek (1b) czyli wersety Biblii jakie też potwierdzają prawdę tego twierdzenia, to zacytowane w owym #A3 ze strony "humanity_pl.htm" wersety 22:23-30 z "św. Mateusza" oraz werset 12:25 z "św. Marka" omawiające sytuację już po wykastrowaniu, oraz werset 6:4 z "Księgi Rodzaju" potwierdzający sytuację jeszcze przed wykastrowaniem. Natomiast świadka (1c) czyli empiryczny materiał dowodowy jaki potwierdza prawdę tego stwierdzenia, opisałem szerzej w punkcie #I2 i punkcie #D1 ze swej strony o nazwie "newzealand_pl.htm". Odnotuj tutaj, że z powodu niskiego poziomu specjalistycznej wiedzy starożytnych ludzi, ich rozumienie świata oraz używane języki były wysoce ograniczone. Dlatego jeśli rozszyfrowuje się lub interpretuje cokolwiek wyjaśnianego w starożytnych opisach, trzeba pamiętać iż z braku wiedzy musiało to być opisane niejednoznacznym językiem oraz symbolicznie na powszechnie ludziom znanych przykładach. Stąd aby dzisiaj to rozumieć, najlepiej spróbować myślowo przenieść się do owych czasów i rozważyć jak wówczas my wyjaśnilibyśmy dany złożony problem na poziomie wiedzy mieszkających wtedy ludzi. Następnie używając metody po angielsku zwanej "reverse engineering" (patrz https://www.google.com/search?q=reverse+engineering , zaś krótko opisanej np. przy końcu punktu #B2 z mojej strony "will_pl.htm") powinniśmy być w stanie wypracować "słownik" jaki pozwoli nam opisać co w dzisiejszym już precyzyjniejszym języku starają się wyjaśnić dane starożytne opisy.

 

{C} Sztuka odkrywania nieznanych wcześniej prawd polega na umiejętności zadawania właściwych pytań w sprawie prawd jakie już są znane, poczym znajdowania potwierdzanych zeznaniami owych "3 świadków" poprawnych odpowiedzi na owe pytania. Innymi słowy, sztuka ta polega na przemieszczaniu się od jednego "ogniwa prawdy" do następnego "ogniwa prawdy" z "łańcucha prawdy" jaki opisuję w punkcie #V2 strony o nazwie "2020zycie.htm" a jaki dla danego badacza stanowi prowadzącą go do światła wiedzy "Nitkę Ariadny". Przykładowo, w sprawie prawdy jaką wskazałem jako przykład w {B} powyżej, takimi "właściwymi pytaniami" jakie poprowadzą dociekliwego badacza do następnych wcześniej nieznanych prawd, mogą być pytania: "Jakie były powody lub następstwa wykastrowania greckiego boga nieba (Uranusa)? Co symbolizuje kamienny sierp użyty dla owego kastrowania? Jak w dzisiejszej ścisłej nomenklaturze można nazwać wyniki lub produkty sybolicznego zjadania swych dzieci przez boga czasu (Kronosa)?

 

{D} Pamiętaj, że Bóg jedynie stwarza wybranym ludziom okazje do dokonania tego co zamierzają i odniesienia w tym sukcesu - jeśli na sukces ten zdecydują się zapracować, jednak niemal nigdy Bóg NIE wykonuje za nich pracy osiągnięcia tego sukcesu. Empirycznie najlepiej opisują to doświadczenia ludzi wyrażane przysłowiami jakie omawiam w (16) z punktu #V2 strony o nazwie "2020zycie.htm" - np. polskie "pomóż sobie sam nieboże wtedy Bóg ci dopomoże". W swych metodach pomagania Bóg znacząco różni się więc np. od wielu matek, które wyrabiają u dzieci pogląd iż "pomaganie" polega na "wykonaniu za kogoś", a także od rządów demokratycznych krajów, które aby zdobywać głosy wyborców też "pomagają" tak samo jak matki. Za to metody Boga są podobne do metod surowych ojców, którzy wiedzą, że aby przygotować do odnoszenia sukcesów i pokonywania napotykanych przeciwności konieczne jest przepuszczanie przez coraz trudniejszą i bardziej wymagającą szkołę prawdziwego życia. Innymi słowy, jeśli chce się aby cokolwiek zostało osiągnięte lub wdrożone, wówczas trzeba zakasać rękawy i pracowicie zabrać się za osobiste tego zrealizowanie, a NIE liczyć iż samo się to wdroży w jakiś cudowny sposób - co żartobliwie podkreśla też np. (d) z punktu #L2 na mojej stronie o nazwie "smart_tv.htm".

 

{E} Nie wierz w czyjekolwiek twierdzenia iż dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" faktycznie poszukuje i upowszechnia "prawdę", albo że cenzurowanie publikacji naukowych przez tzw. "ekspertów" w danej dyscyplinie, ukrywane pod oficjalną nazwą "peer review" (patrz https://www.google.pl/search?q=peer+review+meaning ), rzekomo służy jedynie "kontroli jakości" - NIE zaś służy przykładowo segregowaniu i dyskryminacji tematyki badawczej do jakiej oficjalna nauka ma uprzedzenia ponieważ promują one faktyczną prawdę ujawniając błędy, nieścisłości i kłamstwa prymitywnych i niepotwierdzonych oficjalnych teoryjek, czy też NIE służy np. cenzurowaniu aby publikacje te wypełniały wymogi wmuszania ludzkości upadkowego ateizmu pozbawionego boskich wzorców wzrostowego zachowania a ukrywanego pod oficjalną nazwą "Brzytwa Ockhama" - patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama . Wszakże na przekór iż istnieje niemal nieograniczona liczba nieznanych jeszcze ludzkości prawd, zaś Bóg ich treści poukładał w łatwe do zrozumienia łańcuchy, ogniwa których podsuwa do poznania tym co poznali i pamiętają prawdę o roli Boga, faktycznie "oficjalna nauka ateistyczna" uznaje za dozwolone do badania i publikowania tylko te obszary jakie już jawnie służą negowaniu istnienia, osiągnięć, mocy i roli Boga, a ponadto wykazuje chroniczną niesprawiedliwość, uprzedzenie i dyskryminację w stosunku do osób prowadzących badania poświęcone ustaleniu prawdy we wszelkich obszarach wiedzy w jakich kryje się największy potencjał technicznego, cywilizacyjnego i duchowego zaawansowania ludzkości, np. w tematyce UFO, magii, telekinezy, telepatii, Boga, duszy, stworzenia i pochodzenia życia, reinkarnacji, pochodzenia doskonałych budowli megalitycznych (np. "Inkaskich Murów" typu zilustrowanego powyżej na "Fot. #C5a"), prawdy stwierdzeń legend i tzw. "starożytnych mitów", perpetuum mobile, darmowej energii, udoskonalaniu istniejących ustrojów politycznych (np. w tematyce badania lub w próbach wdrażania mojego "Ustroju Nirwany"), wiedzy ustalanej zastosowaniami mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" czy mojej "Teorii Życia z 2020 roku" opisywanej na stronie o nazwie "2020zycie.htm", oraz w tematyce wielu jeszcze innych obszarów i spraw. Jeśli zaś jakiś badacz się "wychyli" i zacznie ujawniać faktyczną prawdę w takich tematach zakazywanych i traktowanych z uprzedzeniami przez "oficjalną naukę ateistyczną", wówczas spotyka go potraktowanie podobne do tego jakie otrzymują wyniki moich badań dotyczące niniejszej "Teorii Życia z 2020 roku" oraz wcześniejszej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (upowszechnianie której do dzisiaj trzeba ukrywać pod mylącą nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji") i filozofii totalizmu (nazwę której w celu ochrony jej przed "zagłuszaniem", dla powodów jakie wyjaśniłem w punkcie #A5 swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm" też trzeba było wyrazić słowem "totalizm" pisanym przez "z" i niezgodnym z jego międzynarodową pisownią przez "s"). Najdyplomatyczniej, chociaż w ogromnym uproszczeniu, powody dlaczego tak się dzieje stara się wyjaśnić niemal 7-minut-długi film z YouTube o tytule "They Feel So Threatened By The Truth" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=3WLS6q8Dlpw ) - dosłowne tłumaczenie którego to tytułu stwierdza "Oni czują się tak zagrożeni przez prawdę" jednak tytuł ten daje się też rozumieć jako potwierdzony grzecznymi słowami dyplomatycznie wypowiadającego się dżentelmena fakt iż "oficjalna nauka kłamie" - czego dosłowne nazwanie po imieniu w dzisiejszych czasach "wolności wyrażania poglądów" jest jednak unikane przez niemal wszystkich. Niestety, owa grzeczność języka powoduje także iż w tym filmie zamiast użyć potwierdzanego wersetami Biblii wyrażenia "Ziemia okupowana i rządzona przez antyludzkie moce zła", użyte jest dyplomatyczne wyrażenie "kontrola rzeczywistości" - patrz https://www.google.com/search?q=reality+control+meaning , natomiast zamiast wyrażenia "wmuszane ludzkości ograniczanie wszystkiego tylko do materii" użyte jest mylące czytającego, za to grzeczne i akceptowalne nawet przez "ateistycznych naukowców" wyrażenie "materialistyczny redukcjonizm" - patrz https://www.google.com/search?q=materialist+reductionism . Niestety, fakt iż "oficjalna nauka ateistyczna" niemal już zupełnie oficjalnie okłamuje ludzkość ma to następstwo, że każdy badacz ma obecnie tylko dwie alternatywy, mianowicie "albo opowie się za prawdą i dobrem ludzkości" - rujnując tym swoje szanse na sprawiedliwą karierę, uznanie, prawo do zgodnego z sumieniem działania, itp., albo też przyłączy się do chóru upowszechniających kłamstwa - w zamian uzyskując łatwe i zasobne życie, uznanie, autorytet, itp. Warto tu jednak pamiętać o wersecie 10:26 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" (jedno z wypełnień obietnicy jakiego ilustruję i omawiam np. w podpisie pod "Rys. #B2ab" ze strony "will_pl.htm"). Wszakże kiedyś w przyszłości dla niemal wszystkich obecnie wyznawanych oficjalnych teorii naukowych stopniowo będzie ujawniane iż zawierają one najróżniejsze błędy i przekłamania - ich twórcy zaniedbali przecież sprawdzić czy ich prawdę potwierdzają poświadczenia każdego z opisywanych powyżej "3 świadków". Jeśli więc ktoś naprawdę zechce odkryć lub wynaleźć coś nowego, co reprezentuje prawdę i stąd co ma potencjał wniesienia trwałego wkładu lub stworzenia kolejnego fundamentu do gromadzenia dorobku ludzkości, być może warto aby poznał rady jakie tutaj opisuję, zaś przykłady przebiegów i wyników działań zgodnych z tymi radami przeanalizował na dowolnej z moich stron internetowych i publikacji.

 

{F} Poznawaj z Biblii, moich publikacji, historii i otaczającej cię rzeczywistości, oraz zawsze pamiętaj, prawdę o roli jaką spełnia Bóg we wszystkim co czynisz. Czasami nawet jedynie krótka myślowa prośba o inspirację jeśli dopiero za coś się zabierasz, równie krótkie podziękowanie jeśli osiągasz w czymś sukces, czy tylko przeczytanie (tj. myślowe zmówienie) modlitwy typu przytoczonej w punkcie #Y1 ze strony o nazwie "2020zycie.htm" - jeśli masz ku temu okazję, może dyskretnie stworzyć ci przewagę nad oczekującą cię trudną sytuacją życiową, tak jak to stwierdzają wersety 20:5-6 z biblijnej "Księgi Wyjścia" zaś empirycznie ilustruje faktyczne zdarzenie o jakim wspominam np. w podpisie pod Rys. #B2b - dół ze swej strony o nazwie "will_pl.htm". Z kolei zaś właśnie taka dyskretnie stworzona ci sytuacja, jeśli uczynisz z niej użytek i za nią będziesz Bogu wdzięczny, może otworzyć ci szansę jaka pozwoli ci sprawiedliwie i zasłużenie zapracować na sukces w sprawie z jaką właśnie się zmagasz.

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #338 wyjaśniający jak ustalenia inżynierii mechanicznej i inżynierii softwarowej definiują życie, wykazujący ponad wszelką wątpliwość iż życie musiało powstać w przeciw-materii, oraz ujawniający dlaczego życie absolutnie NIE było w stanie powstać w nieożywionej materii z naszego świata, stanowi adaptację treści punktów #C5 i #C6 ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 25 sierpnia 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm

http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm

http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm

http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm

http://pajak.org.nz/2020zycie.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "god_istnieje.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_istnieje.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #338, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt

https://kodig.blogi.pl 

https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #338:

#337, 2021/7/1 - wolna wola, wiedza, prawda, szkielet wiedzy i prawdy (#B1 do #B3 z "will_pl.htm")

#336, 2021/6/23 - nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ("część #V" z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#319 do #309, 2019/12/17 - Cykliczność Napędów er 1 do 6 (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")

#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")

#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")

#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :