lip 01 2021

#335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do...


(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #336)

#335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do zrozumienia prawd i wiedzy "Teorii Życia z 2020 roku"

#V3. NIE rozumiem tych bliźnich, którzy pomimo uprzedniego poznania wiedzy o aż tylu dowodach na istnienie Boga jakie ja już opublikowałem, oraz do aż tylu prawd ujawnionych na temat Boga i potwierdzonych powyżej opisanymi "3 świadkami" z (1a) do (1c) i zawartym w ich poświadczeniach materiałem dowodowym - ciągle swym unikaniem informowania osób z jakimi utrzymują kontakty utrzymują ich w niewiedzy i braku możności poznawania Boga, czyli swym postępowaniem łamią przykazania przytoczone w wersetach 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka":

Motto: "Unikajmy obciążania swego sumienia przemilczaniem istotnej wiedzy i prawd już przez nas poznanych jednak nadal brakujących u naszych bliźnich." (Kolejny przepis na unikanie mnożenia swych grzechów.)

Biblia nakazuje: "... Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. ... Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych." (patrz wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka"). Cóż jednak warta jest miłość kogoś, kto np. widząc lub słysząc, że jego bliźni np. nadal NIE posiedli wiedzy o naukowych dowodach na istnienie Boga ani o podstawowych prawdach dotyczących Boga, ów ktoś celowo unika otwarcia oczu tym bliźnim poprzez poinformowanie ich gdzie np. w moich opracowaniach takie dowody i podstawowe prawdy daje się poznać. Wszakże wiedza jaką mogłoby przysporzyć poznanie informacji gdzie należy jej szukać, być może dopomogłaby tym bliźnim w pełniejszym poznaniu Boga. W sprawach miłości obowiązuje przecież zasada, że "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha". Takie zaś poznanie Boga zwiększyłoby ich szanse dostępu do "życia wiecznego". Czy zaś istnieje cokolwiek cenniejszego od uzyskania dostępu do życia wieczystego?

Powyższe dwa przykazania z wersetów 12:29-31 biblijnej "Ew. św. Marka" wskazują sobą dwa największe wymagania jakie Bóg nałożył na każdego z nas. Wyrażone niedoskonałym ludzkim językiem owe dwa wymagania możnaby opisać np. słowami: (1) usilnie poznawać Boga regularnym zgłębianiem wersetow Biblii oraz zapoznawaniem się z najnowszymi ustaleniami naukowymi na temat Boga przez poznawczo nastawionych badaczy - wszakże w sprawach miłości obowiązuje zasada "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha"; (2) wkładać zamierzony wysiłek w uczenie się i w manifestowanie miłości do wszystkich bliźnich, poprzez udzielanie im wszelkiej pomocy i wsparcia o jakich Biblia wspomina oraz przekazywanie im niezbędnych informacji o prawdach, wiedzy, umiejętnościach, itp., jakie sami nabyliśmy. W wypełnianiu tych dwóch wymagań wysoce pomocnym okazuje się zrozumienie i spełnianie stwierdzeń Jezusa np. z już cytowanego powyżej wersetu 10:30 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" (tj. "Ja i Ojciec jedno jesteśmy"), oraz z wersetu 14:6 z tej samej bibilijnej "Ew. św. Jana" - cytuję: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie."

Niestety, żyjemy w czasach kiedy kosztowne instytucje powołane do upowszechniania wiedzy i prawdy, praktykują odrzucanie, wypaczenie i blokowanie większości tego co już udowodnione jako prawdy. Jednocześnie wdrażają upowszechnianie coraz większej liczby kłamstw. Przykładowo, pracownicy instytucji kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej" niekiedy otwarcie już twierdzą, że Boga jakoby NIE ma, za to z uporem upowszechniają przestarzałe teorie "wielkiego wybuchu", "ewolucji", oraz "względności" - intencją których jest zastąpienie nimi boskiej zdolności stwarzania, choć kłamliwość których jest już oczywista i potwiedzona coraz szerszym materiałem dowodowym. Z kolei kapłanów większości dzisiejszych religii, nawet Biblia już oskarża - np. patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" - cytuję: "(4) ... przeciw tobie, kapłanie skargę podnoszę. (5) Ty się potykasz we dnie (i w nocy), wraz z tobą potyka się prorok - do zguby prowadzisz swój naród. (6) Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę z mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. (7) Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę. (8) Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. (9) Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki." Skoro więc czytelniku przeglądasz niniejsze słowa, swą biernością, przemilczaniem prawdy, oraz brakiem klarowności co do swych pogądów i postaw NIE pogłębiaj konfuzji u swych bliźnich. Nie bądź jak owa symboliczna "trąba" z wersetu 14:8 w bibilijnym "1 Koryntian" - cytuję: "... jeśli trąba brzmi niepewnie, którz będzie się przygotowywał do bitwy?" Nie dokładaj też swego osobistego wkładu do zniszeń jakie w ludzkości już zasiewają kłamstwa, odrzucanie wiedzy, oraz blokowanie ludzkiego dostępu do prawdy przez te dwie kosztowne instytucje, które zapomniały iż powołano je specjalnie do upowszechniania prawdy, wiedzy, nowych odkryć naukowych, postępu, itp. Tylko bowiem oddanie prawdzie i determinacja nielicznych i nadal prześladowanych indywidualnych "hobbystów", podtrzymuje światło z nikłego płomyka wiedzy, prawdy i postępu, o potrzebie podsycania którego oficjalnie niemal wszyscy już pozapominali. W imię prawdy i dobra w interesie ludzkości leży aby istniało i działało jak najwięcej takich hobbystów.

Przemilczanie przez kogokolwiek, a także odrzucanie, blokowanie, ukrywanie, wyszydzanie, itp., tak potrzebnych bliźnim prawd i nowej wiedzy o Bogu, szczególnie aż tak istotnych jak te poodkrywane dzięki inspiracji wynikającej z opracowania i ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" oraz "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm", jest ogromnym grzechem. Wszakże jest ono manifestacją łamania m.in. i owych dwóch najważniejszych przykazań Boga jakie opisują zacytowane na początku tego punktu #V3 wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka". To właśnie popełnianie tych grzechów powoduje iż jedni ludzie wysyłają innych ludzi na wojny aby ci w interesie owych wysyłających tam zabijali innych bliźnich lub sami umierali. To także powoduje tak widoczne w dzisiejszym świecie: eksploatację i wyzyskiwanie jednych ludzi przez innych, różnice w bogactwie, coraz powszechniejszy głód, niesprawiedliwość, wyniszczanie ziemi i natury, ową szybko zbliżającą się "Zagładę ludzkości lat 2030-tych", itp. Dla osób zaś świadomie popełniających te grzechy, grozi to karą "drugiej śmierci" wyjaśnianej w Biblii. Nic dziwnego iż Biblia zawiera aż tak ostre ostrzeżenia dla tych co wybierają ich popełnianie. Jeśli więc czytelniku też należysz do tych ludzi, którzy wiedząc o istnieniu opisów prawd, dowodów i wiedzy o Bogu jakie totaliztyczne opracowania starają się upowszechniać, jednak dotychczas krępowałeś się przed choćby tylko wspomnieniem o nich tym bliźnim jacy ich jeszcze NIE poznali, wówczas nawet tylko dla własnego dobra i dla uniknięcie popełniania także i tego grzechu, przełam w sobie owo skrępowanie i informuj bliźnich o istnieniu i miejscu publikowania wiedzy jakiej poznawanie w dzisiejszych czasach jest wszystkim tak potrzebne.


#V4. Wpływ naszej osobistej selekcji kategorii wiedzy i prawdy jaką akceptujemy, a jaką odrzucamy, na głębię naszej wiedzy o Bogu i naszej wiary w Boga lub pewności istnienia Boga:

Motto: "Im szerszy zakres i liczbę kategorii wiedzy i prawdy w naszym zrozumieniu wiążącej się z Bogiem osobiste nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości pozwala nam zaakceptować i dzielić z bliźnimi, oraz im mniejszą ich liczbę odrzucamy, tym bardziej zwiększa się głębia naszej wiedzy o Bogu oraz pewności istnienia Boga." (Wynik moich badań ustalających główny powód różnic pomiędzy: (a) ateistami, (b) wierzącymi w Boga, oraz (c) totaliztami jacy osiągnęli już pewność iż Bóg istnieje - patrz strona "totalizm_pl.htm".)

Zacytowany powyżej w punkcie #V3 werset 14:6 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" uświadamia nam, że Jezus jest kluczem i drogą do prawdy o Bogu. Szczególnie silnie to rzuca się w oczy jeśli rozważyć jaki jest stosunek do Jezusa poszczególnych grup ludzi formujących kontinuum poziomów swego zaakceptowania istnienia Boga. (Odnotuj, że pojęcie "kontinuum" - patrz https://www.google.pl/search?q=kontinuum+co+to+znaczy , jakie jest polskojęzycznym odpowiednikiem angielskiego "continuum" - patrz https://www.google.com/search?q=continuum+meaning , w opisach niniejszego wpisu #336 jest użyte jako oś "X" hipotetycznego wykresu ilustrującego i opisującego rozłożenie wskaźnika definiującego "ilościowo" stopień zaakceptowania istnienia Boga przez rozważany intelekt, jaki to wskaźnik może przyjmować wartości od zera aż do nieskończoności.) Wszakże (a) "punkt zerowy" na owym kontinuum zaczyna się od "ateistów" - którzy zupełnie NIE wierzą w istnienie Boga. Dalej (b) poustawiane są najróżniejsze "kulty i religie" o rosnącej wierze w istnienie Boga i coraz większej wiedzy o Bogu. Najwyższą zaś pozycję na owym kontinuum w obecnych czasach zajmują (c) "totaliźci" których poziom wiedzy o Bogu nadał im pewność istnienia Boga. (Wszakże zawsze można przestać "wierzyć", jednak nigdy NIE przestaje się "wiedzieć".) Moje analizy głównego powodu dla którego poszczególne z takich grup zajmują określone położenia na owym kontinuum ujawniło, że jest nim ich odnoszenie się do Jezusa, oraz do cudów, prawd życiowych, wiedzy oraz znajmości przyszłości jakie Jezus zademonstrował ludzkości. Przykładowo, większość "ateistów" zupełnie NIE wierzących w istnienie Boga, odrzuca nawet już udowodnioną przez historyków prawdę, że Jezus jest postacią historyczną jaka faktycznie istniała, żyła na Ziemi, czyniła cuda i jaka po ukrzyżowaniu zmartwychwstała, zaś potwierdzeniu istnienia i nadprzyrodzoności postępowań jakiej żaden z jego osobistych świadków-apostołów NIE zaprzeczył - na przekór iż aby wymusić od apostołów takie właśnie zaprzeczenia niemal wszyscy oni byli torturowani i skazywani na bolesne rodzaje śmierci. (Jak wspomniałem to w (2) z punktu #V2 powyżej, najlepszą z mi już znanych i jednocześnie najprzyjemniejszą do oglądnięcia dokumentaję potwierdzającą iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią, prezentuje angielskojęzyczny film "God's Not Dead 2".) Z kolei najróżniejsze "religie i kulty" jakie wierzą w istnienie Boga (chociaż z reguły ich wyznawcy nadal NIE poosiągali pewności tego istnienia - jednak pracują w tym kierunku) akceptują już wiedzę i prawdę iż Jezus istniał, oraz w swych naukach uznają i wdrażają wybrane przez siebie fragmenty i interpretacje Biblii na temat Jezusa. Z tych najgłębiej istnienie Boga moim zdaniem uznaje odłam chrzescijaństwa zwany "Siedem Adwentystów", który do akceptowanych przez siebie kategorii wiedzy i prawdy zalicza również ustalenia z niektórych obszarów dzisiejszej nauki, np. historii, geologii, astronomii, czy gentyki. W końcu "totaliźci" którzy już osiągnęli pewność istnienia Boga, akceptują potwierdzone wcześniej opisanymi "3 świadkami" ustalenia wiedzy i prawd dotycząch Jezusa i Boga a wywodzących się praktycznie ze wszystkich istniejących obszarów i kategorii, włącznie z ustaleniami mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" upowszechnianej po świecie stroną o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", oraz włącznie z ustaleniami "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm".

Z zaprezentowanych powyżej wyników moich badań wypływa zgodny w treścią Biblii wniosek, że w naszym życiu należy starać się ograniczać liczbę kategorii wiedzy i prawdy o Bogu i życiu odrzucanych samemu i nakazywanych bliźnim do odrzucania ponieważ kolidują one z naszymi nastawieniami i poglądami, a jednocześnie należy zwiększać liczbę kategorii wiedzy i prawdy do zaakceptowanie i wdrażania w swym życiu oraz do dzielenia się nimi z bliźnimi do jakich uznania światopoglądowo już dojrzeliśmy. Nic dziwnego iż w zacytowanych powyżej w #V3 wersetach 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" Bóg zainspirował położenie aż tak dużego nacisku na unikanie "odrzucania wiedzy" przez kapłanów - wiedząc iż wszelkie formy "odrzucania wiedzy" ograniczają wiarę w Boga i uniemożliwiają osiąganie przez ludzi pewności istnienia Boga, zaś jeśli odrzucania tego dokonują kapłani, wówczas ich wpływ na losy społeczeństwa jest najbardziej niszczycielski.


#V5. Dlaczego jednak warto starać się aktywnie poznawać, analizować, potwierdzać, akceptować oraz dzielić z bliźnimi jak największą liczbę odmiennych kategorii wiedzy i prawdy:

Motto: "Twoje losy i przyszłość zależą od tego jak wiele kategorii wiedzy i prawdy sam akceptujesz i wdrażasz w swym życiu oraz dzielisz się nimi z bliźnimi" (Podsumowanie tego wpisu #336.)

Zasada jest prosta. Im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam odrzucasz oraz przekonujesz swych bliźnich iż NIE są one warte poznania i uznania, tym bliżej do zerowego punktu na kontinuum uznania istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym głębszym "ateistą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego zerowego punktu na tym kontinuum się znajdujesz, tym częściej i bardziej znacząco łamiesz przykazania Boga i prawa moralne, tym szbciej w dół pola moralnego się ześlizgujesz, oraz tym bardziej niechcianą i przykrą karmę dla siebie gromadzisz - patrz strona "karma_pl.htm". W rezultacie tym więcej kar Boga zaczyna cię dopadać, tym mizerniejsze twoje życie się staje, oraz tym bardziej powstrzymujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym gorszy, bardziej bliski upadku, oraz pełen zła, niesprawiedliwości, nieszczęść, ucisku, niedoli, braków i śmierci świat czynisz.

Z drugiej strony, im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam poznajesz, akceptujesz, oraz dzielisz się nimi ze swymi bliźnimi do poznania i zaakceptowania przez nich, tym bliżej do punktu swej pewności istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym silniejszym "totaliztą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego punktu pewności istnienia Boga na tym kontinuum się znajdziesz, tym częściej i bardziej się starasz aby pedantycznie przestrzegać przykazania Boga i prawa moralne, tym szybciej wspinasz się pod górę pola moralnego, oraz tym bardziej chcianą i lubianą karmę w sobie gromadzisz. W rezultacie tym mniej kar Boga cię dopada, tym szczęśliwsze i bardziej spełnione twoje życie się staje, oraz tym szerzej i usilniej generujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym lepszy, bardziej postępowy, szczęśliwy sprawiedliwy, pełen radości, wolności, dobrobytu, dostatków i plenienia się życia świat czynisz.


#V6. Dlaczego istnienie "zła" i "dobra", a także danie ludziom "wolnej woli" dla czynienia "zła" lub "dobra", są niezbędne w życiu istot rozumnych z materii, ponieważ "zło" i "dobro" napędzają sobą udoskonalanie jakości rozumnego wszechświata poprzez formowanie u ludzi siły motorycznej zmuszającej do szukania sposobów pomniejszania "zła", a jednocześnie inspirują Boga do projektowania i wprowadzania do dusz i ciał istot żyjących najróżniejszych udoskonaleń zdolnych trwale wyeliminować najbardziej niszczycielskie rodzaje "zła":

Motto: "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" oraz jednocześnie "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła" (Dwie zasady rządzące naszym życiem i samoregulująco zwalczające nawzajem swe następstwa - opisane tu powody stworzenia jakich w naszym świecie materii wyjaśniła dopiero filozofia totalizmu opisywana na stronie "totalizm_pl.htm".)

W (11) z powyższego punktu #V2 dyskutuję dwie zasady wpływające na przebieg życia w świecie materii jakie powtorzyłem w "motto" do niniejszego punktu #V6. Ich zaś działanie wyjaśniam szerzej m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm", oraz w punkcie #C4.2.1 swej strony o nazwie "morals_pl.htm" - proszę tam zwrócić uwagę iż genialnie i celowo zaprogramowanym "kluczem" w tym działaniu jest iż np. "dobro" generowane przez jakieś "zło" zawsze pojawia się w zupełnie innym obszarze niż ten psuty przez dane "zło", natomiast "zło" generowane przez jakieś "dobro" zawsze pojawia się w jakimś odmiennym obszarze niż obszar działania tego "dobra" - co obu im uniemożliwia anihilowanie skutków swego własnego działania. Stworzenie i utrzymywanie działania tych dwóch zasad stanowi powód najczęstrzej krytyki Boga przez tzw. "ateistów" oraz stanowi argument jakiego używają oni aby uzasadniać rzekome nieistnienie Boga. Wszakże zasady te powodują istnienie na Ziemi najróżniejszych form zła, powody istnienia których od wieków ludzie starają się wyjaśniać na najróżniejsze sposoby, np. te jakie opisałem w punkcie #B2 i #B1 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Tymczasem genialne stworzenie obu tych zasad stwarza sytuację iż opisany poniżej mechanizm ich zwalczania się nawzajem jest źródłem nigdy NIE kończącego się udoskonalania całego wszechświata. Stąd zamiast bycia krytykowanym, geniusz tego mechanizmu powinien być doceniany i pochwalany. Geniusz ten jest też kolejnym dowodem na istnienie (zamiast jak twierdzą ateiści - na nieistnienie) Boga. Wszakże z własnego doświadczenia wiem iż chociaż mnie też zawsze znacząco bolało kiedy w swoim życiu doświadczałem owych istnych lawin niemal nieustająco sypiącego się na mnie zła, zawsze kiedy z danym złem już się uporałem widziałem doskonale iż to właśnie ono czyniło mnie takim jakim jestem i stwarzało motywacje do osiągania tego co osiągałem. Zawsze też imponował mi geniusz transformowania się zła w generowane przez nie dobro. Stąd o źle jakie doświadczałem, w swoich publikacjach pisałem głównie aby informować świat o jego istnieniu, naturze i działaniu oraz o potrzebie jego eliminowania, a NIE aby np. się skarżyć czy szukać w jego sprawie czyjegoś pocieszenia.

Opisywane tu wyjaśnienia przez filozofię totalizmu powodów istnienia "zła" i "dobra" ujawniają, że istnienie tych przeciwstawności w połączeniu z daną ludziom przez Boga "wolną wolą ich czynienia" jest absolutnie niezbędne dla wywołania nigdy nie kończącego się udoskonalania wszechświata. Gdyby bowiem wszechświat był doskonały i zamieszkiwały go wyłącznie istoty absolutnie doskonałe, które nieustająco przebywałyby w sytuacji niczym NIE psutego "dobra", wówczas jakikolwiek postęp stałby się niemożliwością, ponieważ brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm".

Istnieją aż dwie główne składowe mechanizmów za pośrednictwem jakich owa kombinacja działań "zła" i "dobra" w połączeniu z "wolną wolą ich wyrządzania przez ludzi" napędza udoskonalanie wszechświata. Jedną z tych składowych jest rodzaj "siły motorycznej" jaką u ludzi wytwarza istnienie "zła" oraz ludzka chęć aby zmienić je na "dobro". Doskonale uczącym nas przykładem tej siły motorycznej u ludzi obecnie powinno być opisywane w (16) i (17) z punktu #V2 powyżej zło wyrządzane na Ziemi przez "pieniądze". To zło bowiem wywołuje u doświadczających je ludzi odczucie potrzeby aby je zastąpić dobrem "zapracowanej nirwany" i dobrem wynagradzania nirwaną produktywnej pracy w "ustroju nirwany". Kiedy więc liczba ludzi doświadczających zło nasili ich odczucie potrzeby do poziomu górującego ponad odczuciem samozadowolenia i pasywności u części społeczeństwa jaka zła tego NIE doświadcza, wówczas niekontrolowane eliminowanie pieniędzy zostanie zainicjowane. Ludzkość jest już blisko osiągnięcia owego poziomu górowania potrzeby zmiany ponad powszechnie panującym samozadowoleniem i pasywnością. Sposobem zaś uniknięcia jego niekontrolowanego nadejścia, jest uczynienie użytku z wyjścia jakie Bóg nam przygotował zgodnie z obietnicą zawartą w zacytowanym uprzednio wersecie 10:13 z biblijnego "1 Koryntian", polegającego na wcześniejszym podjęciu pokojowego i dobrze przemyślanego wdrażania "ustroju nirwany" - tak jak to sugeruje "część #L" ze strony "smart_tv.htm" i opisany tam nasz film o "ustroju nirwany".

Z kolei drugą składową tych mechanizmów udoskonalania wszechświata jest inspiracja jaką u Boga generują ludzkie postępowania w sprawie danego rodzaju zła. Przykładowo w sprawie zła generowanego przez przez "pieniądze", inspiracja ta spodowała iż Bóg zaprojektował zdolność "energii moralnej" do moralnie poprawnego zastąpienia i wyeliminowania wad "pieniędzy" i wszelkiego zła jakie pieniądze wnoszą, poczym tak przeprogramował dusze i ciała ludzi aby byli oni w stanie wprowadzić w życie "ustrój nirwany" - jeśli ich "wolna wola" nakłoni ich aby to uczynili. Tamto wprogramowanie ustroju nirwany (oraz inne mu podobne) zainspirowane u Boga reakcją ludzi na trapiące ich zło opisałem szerzej w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Działanie podobnego mechanizmu w obliczu innego rodzaju zła zainspirowało też opisywane tam wprowadzenie do duszy i ciał ludzi organu zwanego "sumienie", pomieszanie ludzkich języków mówionych podczas budowy Wieży Babel, oraz kilka jeszcze innych udoskonaleń i zmian w duszach i ciałach ludzi.

Warto tutaj odnotować, że poprzez genialne wbudowanie przez Boga w nasz "świat materii" owych dwóch nawzajem sobie zaprzeczających zasad opisanych w "motto" niniejszego punktu, taki proces udoskonalania wszechświata nigdy się nie zakończy i może trwać przez wieczność. Wszakże za każdym razem kiedy jakieś zło zostanie usunięte wprowadzeniem kolejnego udoskonalenia, dobro jakie to udoskonalenie wygeneruje spowoduje pojawienie się jakiegoś innego rodzaju zła na wyższym już poziomie świadomości, jakie też będzie musiało być pracowicie usuwane - itd., itp, tak aż w nieskończoność. W rezultacie poziom doskonałości jaki przyszły wszechświat może osiągnąć dzięki takim nieustającym udoskonaleniom NIE będzie posiadał swojej górnej granicy.


#V7. Jeśli wymogi moralne danych badań naukowych są spełnione, wówczas prawda każdego następnego odkrycia wynika z prawdy poprawnych ustaleń poprzedniego, prowadząc badającego wzdłuż "łańcucha prawdy" od odkrycia do odkrycia jak jakaś cudowna "nitka Ariadny":

Motto: "Aby odkryć coś naprawdę nowego trzeba podążać za 'nitką Ariadny' jaka badającym jest dawana przez Boga, powtarzalnie upewniając się w swej drodze iż nitka ta NIE wypadła nam z ręki poprzez sprawdzanie czy 'trzech świadków' potwierdza nasze wyniki" (najważniejsze wymaganie osiągania prawdziwego sukcesu w badaniach).

Będąc badaczem o skłonnościach do filozofowania, a także twórcą filozofii totalizmu opisywanej na stronie "totalizm_pl.htm", mnie zawsze fascynowały tajemnice tzw. "prawdy". Nic więc dziwnego, że po moim odkryciu i przebadaniu eksplozji Tapanui i krateru Tapanui (patrz strona "tapanui_pl.htm") niegodne prawdy przyjęcie przez władze uniwersytetu w którym wówczas pracowałem ogromnej ilości materiału dowodowego jaki potwierdzał moje ustalenia na temat tamtej eksplozji i krateru, wywołały mój szok jaki opisuję w punkcie #B4.1 z mojej strony internetowej o nazwie "tapanui_pl.htm". Moje przemyślenia powodów tego szoku zaowocowały opracowaniem szeroko potem dyskutowanego na polskojęzycznych forach internetowych filozoficznego rozważania o tytule "Dwanaście Prawd o Prawdzie" - z którym czytelnik może się zapoznać np. z punktu #E1 strony "prawda.htm" albo też z "rozdziału N" w gratisowo upowszechnianej internetem mojej monografii [5/4] o eksplozji Tapanui upowszechnianej stroną "tekst_5_4.htm". Nieco później poszerzyłem swe filozoficzne rozważania o prawdzie tymi, które opisałem w "części #B", szczególnie zaś w punkcie #B4, wyżej wymienionej strony "prawda.htm". Prostują one opinie niektórych filozofów, że jakoby absolutna prawda nie istnieje, ujawniając iż do ustalenia tej prawdy ludzkość pracowicie zmierza, tyle że jest ona niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia. Możliwe jest jednak przybliżone wyrażenie owej absolutnej prawdy, któremu nadajemy poziom poprawności i dokładność jaka wystarcza dla zastosowań praktycznych jakim prawda ta ma służyć. Kontynuowane potem przemyślenia tematyki prawdy z czasem skierowały moje zainteresowania na Boga - stanowiącego początek i źródło wszelkiej prawdy. Za ich zaś naukowo najbardziej zaawansowany produkt uważam moją "Teorię Życia z 2020 roku" opisaną na stronie "2020zycie.htm" - szczególnie zaś opisane w niniejszym punkcie #V7 moje życiowe ustalenie iż: "prawda jest jak łańcuch ze złota lub stali nierdzewnej, który dla poszukującego prawdy spełnia rolę 'nitki Ariadny' jaka wiedzie go od prawdy do prawdy stopniowo wyprowadzając go z mroków niewiedzy". Wszakże moje osobiste doświadczenia badawcze stwierdzają, że: "symboliczny model każdej prawdy można ilustrować jako pojedyńcze ogniwo nieskończenie długiego łańcucha ze złota lub stali nierdzewnej, który to łańcuch jest w stanie prowadzić badacza wspinającego się po nim do światła wiedzy od jednej prawdy do następnej jak owa mityczna 'nitka Ariadny', a jednocześnie wykazuje cechy 'wektora' - czyli ma swój początek zaczynający się na Bogu i swój kierunek zdążania wiodący do światła przyszłych prawd, ponadto każde ogniwo którego to łańcucha ma też doczepione do siebie boczne ogniwa zarówno po jego 'prawej stronie' (tj. tej całkowicie wolnej od kłamstwa bowiem w pełni już potwierdzonej poświadczeniami opisywanych poprzednio '3 świadków' - na których ja zawsze staram się powoływać w swych publikacjach) jakie to 'prawe ogniwa' łączącą dany łańcuch z innymi łańcuchami też wyrażającymi prawdy, razem z nimi formując rodzaj wielowymiarowej 'przestrzeni wiedzy uformowanej z powiązanych ze sobą prawd' czy 'szkieletu wiedzy' reprezentujących absolutną wiedzę i prawdę Boga, a także każde ogniwo tego łańcucha ma też doczepione boczne ogniwa po jego 'lewej stronie' (tj. tej stronie, ogniwa doczepione do której NIE ujawniły nam jeszcze czy reprezentują one kłamstwa czy też prawdę) jednak większość jakich to 'lewych ogniw' prowadzi tych co nimi pozwolili się zwodzić do nicości i samozagłady". Odnotuj, że powyższe pojęcie "szkielet wiedzy" równie obrazowo i symbolicznie wyjaśniłem jeszcze szerzej w punkcie #B3 strony o nazwie "will_pl.htm".

Z powyższego symbolicznego modelu czy obrazowego zilustrowania prawdy wynika aż kilka wniosków na temat prawdy jakie warto poznać i stosować w swym życiu. To też z mojego jego rozumienia wyniknął zarówno powyższy model prawdy, jak i wszystko co badałem na własny koszt w poza-zawodowym czasie i co z dumą obecnie publikuję prywatnie w internecie (wszakże swoich zawodowych wyników badań ja sam NIE publikuję, chociaż to one, a NIE moje zawzięcie prześladowane "hobby", pozwoliły mi odbyć aż cztery profesury na odmiennych uniwersytetach świata - obowiązek bowiem, prawo i przywilej publikowania wszystkiego co odkryłem w ramach swego zawodu naukowca jest dzierżony przez uczelnie na jakich byłem zatrudniony). Opiszmy więc teraz najważniejsze z tych wniosków.

Pierwszy z tych wniosków wywodzący się z moich osobistych doświadczeń życiowych jakie zgromadziłem w trakcie podążania za "nitką Ariadny" swojego "hobby" badawczego, stwierdza iż w dowolnych badaniach (także w naukowych) badacz jest wystawiony na najróżniejsze wymagania i testy moralne. Najistotniejszy z tych stwierdza, że każdy badacz, wyniki którego ujawniły prawdę jaką już mu potwierdzili owi "3 świadkowie", będzie wystawiony na test usilnych nacisków aby zarzucił dalsze badania danej tematyki. Dlatego będzie musiał dokonać wyboru bazującego na własnej moralności, czy dla "pieniędzy", "kariery" i wygodnego życia zarzuci te badania, czy też pomimo nacisków wypełni przykazania i rekomendacje Boga zawarte w Biblii i pamiętając o dobru ludzkości znajdzie jakiś sposób aby NIE zarzucać dokonywanych badań o już potwierdzinej przez "3 świadków" prawdzie - nawet jeśli np. jego naukowi przełożeni, albo interferencja jakichś sił zewnętrznych w to co się bada, itp., zakazują oficjalnego kontynuowania tych badań. Wszakże owe zakazy czy interferencje zawsze w jakiś szatański sposób się pojawiają i usilnie odwodzą nas od ustalania prawdy. (Np. rozważ "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazczą impotencję" jakie opisuję w szeregu swych publikacji.) Moje doświadczenia też wykazują, że w wyborze badanych tematów zawsze daje się podążać za moralnie poprawnymi ideami wskazywanymi przez nasze uprzednie ustalenia, prawdę jakich już potwierdzili owi "3 świadkowie" - tak jak nas o tym informuje zacytowany w (12) z punktu #V2 werset 10:13 z bibilijnego "1 Koryntian", a także informuje moralne "prawo autostrady przez morze" do opisów jakiego linkuję w (d) z punktu #B5 strony "2020zycie.htm" oraz w (16) z punktu #V2 z niniejszego wpisu #336. NIE warto też zarzucać prowadzenia badań tylko ponieważ mogą one wieść w moralnie poprawną tematykę jaka jednak przez dzisiejszy świat jest nadal uważana np. za zakazywany rodzaj "naukowego tabu". (Odnotuj tu co stwierdza werset 118:22-23 z "Księgi Psalmów" w Biblii jak "kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym".) Ponadto w swym podążaniu trzeba też pedantycznie zważać aby NIE zbaczać do badań ku jakim wiodą nas "lewe ogniwa" naszego łańcucha prawdy oraz aby na każde następne ogniwo na jakie się natykamy zawsze wspinać się dopiero jeśli jego prawdę potwierdzają nam jawnie lub w sposób zakodowany owi "3 świadkowie" jakich wymieniłem w (1) z punktu #V2, których wykrycie uchroni nas od pracochłonnego wspinania się np. na "lewe ogniwa" typowo poświadczane albo tylko wynikami badań innych naukowców jacy NIE wskazali poprawnie potwierdzających ich wyniki "3 świadków" (tj. które to wyniki mogą okazać się np. kłamstwami generowanymi dla zysku lub sławy), albo też typowo poświadczane tylko uznawanymi w danym czasie teoriami naukowymi (które mogą być jedynie propagandą wmuszaną "oficjalnej nauce ateistycznej" przez finansujące ją elity, polityków, decydentów nauki, itp.).

Mi osobiście prowadząca mnie "nitka Ariadny" była dana jeszcze w czasach kiedy (1) będać młodym studentem "wpadł mi do głowy" pomysł opracowania mojej własnej "Wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków" - losy jakiej opisałem krótko w punktach #B3 i #H6 strony "2020zycie.htm". Niestety, mając jeszcze młody wiek i brak wykształtowania "moralnego kręgosłupa" moi ówcześni wykładowcy zdołali mi "wyperswadować" abym tablicy tej NIE publikował. Jej zawartość z czasem więc mi zaginęła. Jednak pamięć jej zalet oraz zasad jak ją kostruować u mnie już pozostały. W około więc cztery lata później koniec tej samej "nitki Ariadny" był mi dany powtórnie kiedy opracowałem poczym opublikowałem w 1976 roku swoją (2) przełomową "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) też opisaną m.in. w punkcie #H3 i w kilku innych ze strony "2020zycie.htm". Ponieważ owa Tablica Cykliczności Napędów wskazywała (3) jak budować opublikowane w 1980 roku "Magnokrafty" (patrz strona "magnocraft_pl.htm"), które siłami pól magnetycznych uniezależniają ludzkość od grawitacji, zainspirowała mnie z kolei (4) abym analizował czym naprawdę jest grawitacja. W ten sposób w 1985 roku odkryłem (5) Dipolarną Grawitację - czyli moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku". Ta z kolei natychmiast wskazała mi (6) istnienie "przeciw-świata" i zawartej w nim "przeciw-materii" o cechach odwrotnych do cech "materii" z naszego świata. Analizując cechy tej przeciw-materii odkryłem, że: (6a) musi ona być wiecznie ruchliwa (tj. doświadczać "chaosu" opisywanego religią starożytnych Greków (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ) i NZ Maorysów - co uświadomiło mi, między innymi, iż urządzenia "perpetuum mobile" mogą być budowane); (6b) musi też być inteligentna (co skierowało moje badania na naukowe dowodzenie istnienia Boga); (6c) musi się składać z miniaturowych elementarnych "drobin przeciw-materii" - co z upływem czasu w 2020 roku naprowadziło mnie na odkrycie istnienia (7) "samouczących się" męskich i żeńskich "Drobin Boga" - na kształt i podobieństwo których Bóg stworzył ludzi, oraz że (6d) jej indywidualne Drobiny Boga muszą być w stanie swe doświadczenia "samoucząco" gromadzone podczas "chaosu" zapamiętywać w formie "wymazywalnych" programów (w Biblii nazywanych "Słowo"). Z kolei (7) odkrycie "drobin przeciw-materii" (od 2020 roku nazwanych też "Drobinami Boga") jakie "samoucząco" gromadzą w sobie wymazywalne programy doprowadziło mnie do ustalenia, że: (7a) Bóg jest gigantycznym programem przechowywanym w najwyższej (dwunastej) pamięci każdej drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga), oraz że (7b) świadome życie samowyewoluowało się w przeciw-świecie (co najpierw przez szerg lat ogólnie opisywałem w niejscach wskazywanych i linkowanych hasłem samoewolucja Boga na stronie "skorowidz.htm" - np. opisałem w punktach #B1 i #B2 strony "evolution_pl.htm", potem zaś szczegółowo wyjaśniłem w #C5 strony "2020zycie.htm"). Itd., itp. - podążając nieustająco od czasu studiów za tą swą "nitką Ariadny" dotarłem aż do dzisiejszego nagromadzenia rozlicznych odkryć naukowych i wynalazków naprawiających kłamstwa i wypaczenia "oficjalnej nauki ateistycznej", sporo z jakich czytelnik może poznać wizualnie z naszego widea "Dr Jan Pajak portfolio". Jednocześnie jednak z powodu podążania za swoją "nitką Ariadny" doświadczyłem wielu poniżeń, krytykanctwa, wyrzuceń z pracy, szydzenia, opluwania, itp. - które rzeczowo i szczerze opisuję w swych publikacjach bowiem też stanowią one jednen z rodzajów prawdy o jakich ludzie powinni być obiektywnie informowani. Wcale jednak z powodu działania na mnie tych form zła się NIE skarżę, ponieważ po wyemigrowaniu z Polski na szczęście dla siebie szybko odkryłem to co opisuję w punkcie #V6 oraz w (12) i (16) z punktu #V2 tego wpisu #336 - mianowicie, że zło zamiast nas zniszczyć, faktycznie jeśli jest się pewnym iż Bóg istnieje i jeśli wierzy się w niezbędność walki o prawdę z siłami zła, wówczas doświadczanie zła jedynie stanowi rodzaje lekcji moralnych udoskonalających nasz charakter i zwiększających nasze doświadczenie życiowe.

Na bazie powyższej krótkiej wzmianki o pochodzeniu moich odkryć naukowych i wynalazków mam więc tu raczej istotną informację. Mianowicie, kiedy czytelniku wpadnie ci do głowy jakiś pomysł, traktuj to jako możliwość iż właśnie dany ci został do ręki początek twojej własnej "nitki Ariadny". Jeśli zaś prawdę i moralną poprawność tego pomysłu potwierdzi ci jego zgodność ze stwierdzeniami owych "3 świadków", wówczas będziesz miał okazję podjęcia być może jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #336 streszczający najważniejsze z nieznanych wcześniej prawd i wiedzy o Bogu i życiu, stanowi adaptację treści "części #V" (tj. punktów #V1 do #V7) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 23 czerwca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "evolution_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #336, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku" 12pt)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" 20pt -
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #336:
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :