lut 01 2021

#331_3: Opiszmy i zdefiniujmy składowe życia...


(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #331)

 

#331_3:Opiszmy i zdefiniujmy składowe życia i potwierdźmy ich prawdę(część 3)

 

 

(h) Funkcje "Aniołów Stróży". Opisywana tu Teoria Życia z 2020 roku stwierdza, że ponieważ dzisiejsza wiedza o działaniu komputerów już nam udowodniła iż żaden program (w Biblii nazywany "Słowo") NIE jest w stanie istnieć bez "nośnika informacji" na jakim jest on zapisany, stąd technicznie "wtchnięcie duszy" w ciało z materii musi polegać na wtchnięciu przeciw-materialnej "Drobiny Boga" wraz z zapisanym w niej oprogramowaniem "duszy" we właśnie rodzące się materialne ciało danej istoty. Tyle, że aby NIE wprowadzać konfuzji poprzez ubieranie wyjaśnień w zbyt wiele szczegółów technicznych, w Biblii proces owego opisowo złożonego "wtchnięcia" został skrócony do pojęcia "wtchnięcie duszy". Niemniej dla zaszyfrowania w Biblii także prawdy iż oprogramowanie duszy jest nierozerwalnie związane z żywą Drobiną Boga w Biblii opisywaną pod nazwą "Anioł", wersety biblijne wyjaśniają też szczegółowiej pojęcie "Anioła Stróża" - czyli takiej szczególnie "ucieleśnionej" drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga), która specjalizuje się w pomaganiu ludziom jacy znaleźli się w kłopotach, zaś aby pomoc ta była efektywniejsza i jednocześnie NIE łamała "wolnej woli" u pomaganych osób, owa Drobina Boga zostaje "ucieleśniona" w wyjątkowo trwałe i potężne wielofunkcyjne ciało. Faktyczne istnienie i funkcje owych Aniołów Stróży (h1b) potwierdzają więc liczne wersety Biblii. Ich przykładami mogą być wersety: 91:11-12 z "Psalmów", 18:10 z "Mateusza", 1:14 z "Listu do Hebrajczyków", 12:7-10 z "Dziejów Apostolskich", 3:9 z "1 Jana Apostoła". Z kolei (h1c) przykładem empirycznego materiału dowodowego najbardziej bezpośrednio potwierdzającego prawdę, że każdym z ludzi opiekuje się co najmniej jeden "Anioł Stróż", są tzw. "doświadczenia przyśmiertne" szeroko opisywane już w powszechnie dostępnej literaturze pod nazwą "NDE" od angielskiego "Near Death Experience". W doświadczeniach NDE umierająca osoba zawsze spotyka opiekującego się nią Anioła Stróża. Najpierw bowiem zapada się ciemny tunel, co praktycznie jest doświadczaniem przenoszenia się samoświadomości z umierającego ciała fizycznego do zawierającej tę samoświadomość miniaturowej drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga) rezydującej w przeciw-świecie. Po dotarciu zaś do swej własnej drobiny, samoświadomość zawsze zaczyna widzieć inną istotę ze światła, jaka często przedstawia się właśnie jako jej Anioł Stróż. Oczywiście, owe istoty ze światła faktycznie są Drobinami Boga wydzielającymi z siebie światło - tak jak dla "Przedwiecznego" w (d) powyżej opisują to zacytowane tam wersety 7:9-10 z "Księgi Daniela" w "Biblii Tysiąclecia". Niezależnie od tego najbardziej bezpośredniego empirycznego materiału potwierdzającego, istnieje też szeroki już zgromadzony taki materiał jaki potwierdza to samo poprzez dowodzenie, że nasza pamięć, osobowość, sumienie, itp., mieści się NIE w ciele fizycznym jakie umiera, a w przyporządkowanej nam drobinie przeciw-materii (tj. Drobinie Boga) jaka żyje wiecznie - jako jego przykłady rozważ zjawiska "reinkarnacji" i "deja vu", czy istnienie ogranu "sumienia", który nieustannie podszeptuje nam zgodność lub przeciwstawność naszych zamiarów i zachowań do przykazań i praw Boga. Takim samym pośrednim empirycznym materiałem dowodowym jest też wszystko co potwierdza istnienie i działania "Drobin Boga" u wszelkich istot z materii. Stąd obejmuje on, między innymi, owe zachowania chmar i ławic zilustrowane filmami z "Wideo #H3a", a także materiał ilustrowany i omawiany poniżej dla "Wideo #H3b" i "Wideo #H3c", oraz wiele więcej najróżniejszych dowodów, wyjaśnianie merytu jakich zabrałoby tu niepotrzebnie dużo opisów i miejsca. Jeszcze jedną kategorię takiego pośredniego empirycznego materiału dowodowego stanowi tradycja "eunuchów" jako najwierniejszych i najzdolniejszych pomocników władców z Dalekiego Wschodu, np. z Chin (zamiast, jak postępowaliby ludzie, dla zemsty za uczynienie ich eunuchami być najzacieklejszymi wrogami swych władców) - jako przykład takiego najwierniejszego i najzdolniejszego eunucha, rozważ "Admirała Cheng-Ho", pisanego też "Zheng He" (patrz https://www.google.com/search?q=eunuch+Zheng+He ), który dla pokojowej współpracy z Chinami i dla obopólnego rozwoju gospodarczego otwarł dawną Malezję swemu władcy, imperatorowi Chin, zaś obecne miasteczko Melaka jest pełne którego pomników i śladów historycznych. Powodem dla jakiego owi mądrzy, wszechstronnie utalentowani i wierni "eunuchowie" dalekiego Wschodu, czyli pomocnicy władców w dawnych czasach, mogą stanowić kolejną kategorię empirycznego materiału dowodowego, jest że faktycznie dla owych władców skromnie wypełniali oni nierozpoznane przez ludzi funkcje "Aniołów Stróży" - co w zakodowany sposób potwierdzają m.in. biblijne wersety 22:23-30 z "Mateusza" i 12:25 z "Marka". Pamiętajmy bowiem to co wyjaśniam m.in. w podpisie pod "Fot. #K3a" ze swej strony "god_istnieje.htm", mianowicie że zarówno władcy, jak i ich najbliźsi doradcy i pomocnicy, zawsze dawani są narodom i krajom przez Boga - np. rozważ słynnego w historii Polski karła Stańczyka.

 

(i) Faktyczne działanie na Ziemi nadprzyrodzonych istot w Biblii opisywanych jako "upadłe anioły", pomocnicy Lucyfera, diabły, demony i pod jeszcze kilku innymi pojęciami. Te też stworzone przez Boga istoty, na przekór bycia wiecznie żyjącymi jak Aniołowie i na przekór dysponowania mocami niemal identycznymi do mocy Aniołów, faktycznie wszystko czynią w sposób przeciwstawny do nakazów i wymagań Boga. Pierwszoplanowym celem ich działania ma być zwodzenie ludzi - tak aby zamiast czczenia Boga i posłuszeństwa Bogu ludzie czcili te istoty. Ponieważ Bóg NIE używa tych istot jako nośników duszy "wtchnietej" w noworodzących się, mają one brzydki zwyczaj aby np. siłą opanowywać ciała co słabszych w wierze w Boga osób będąc powodem tzw. "Wielokrotnych Osobowości" - czyli manifestacji "Demonicznych Opętań". W Biblii są one omawiane relatywnie często, np. w wersetach jakie twierdzą, że Ziemia faktycznie jest zarządzana przez ich władcę Lucyfera, a jakie wskazuję np. w punkcie #A3.4 swej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm". W codziennym życiu empirycznym materiałem dowodowym jaki zdaje się potwierdzać ich działanie są np. zachowania UFOnautów na Ziemi - spora proporcja których zdaje się łamać przykazania i prawo Boga. Innym źródłem takiego empirycznego materiału dowodowego są przypadkowe wejścia lub uprowadzenia ludzi do podziemnych królestw, z poznanych już których przez ludzi, pod powierzchnią Ziemi ma znajdować się podziemne królestwo zwane "Agartha" - patrz https://www.google.pl/search?q=agartha (jakie opisałem, między innymi, od (C) do (C") z punktu #J4 mojej strony "hurricane_pl.htm"), zaś do tego samego lub do innego podziemnego królestwa uprowadzony był też Polak, Ś.P. Andrzej Domała - raport z czyjego to uprowadzenia zawiera traktat [3b] ze strony o nazwie "tekst_3b.htm".

 

(j) Zrozumienie, iż biblijna nazwa "niebo" faktycznie jest starożytnym odpowiednikiem pojęcia "przeciw-świat" wprowadzonym przez naukową "Teorię Wszystkiego z 1985 roku". Materiałem dowodowym jaki najlepiej to potwierdza, jest zgodność zawartości "nieba" oraz "przeciw-świata" ujawniane nam Biblią, moją Teorią Wszystkiego, oraz naukowymi odkryciami w rodzaju istnienia "ciemnej materii" - patrz https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia, krótko też wyjaśnionej (czym ona naprawdę jest) w punkcie #I2 mojej strony autobiograficznej "pajak_jan.htm".

 

Oczywiście, na opisywaną tu "Teorię Życia z 2020 roku" składa się więcej podskładowych niż czas mi pozwolił abym to udokumentował i potwierdził dowodami w powyższym zestawie. Stąd dokumentowanie to będę kontynuował w miarę dostępnego mi czasu, zaś zainteresowanych tym czytelników zachęcam aby w wolnej chwili zaglądnęli do mojej strony "2020zycie.htm" gdzie będę publikował wyniki swych badań na ten temat. W międzyczasie zaś warto aby wiedzieli, że na dodatek do powyższych "świadków", prawdę poszczególnych logicznych ustaleń opisywanej tu "Teorii Życia z 2020 roku" na najróżniejsze sposoby potwierdzają też przesłanki logiczne wyszczególnione w punkcie #C4 strony "2020zycie.htm" oraz w wielu innych moich opracowaniach.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V4f_1_r80RY

Wideo #H3a: Oto pokazane na 3-minutowym wideo chmary szpaków jakie swym doskonale zesynchronizowanym lotem dokumentują iż ich umysłami i zachowaniem sterują przyporządkowane przez Boga każdemu z nich "Drobiny Boga". Wszakże owe żyjące i samoświadome Drobiny Boga (tj. inteligentne "drobiny przeciw-materii") będąc zbiorowiskiem indywidualnych istot z przeciw-materii, są jednocześnie zespolone ze sobą w jeden ogromny "intelekt grupowy" żywym programem Boga zawartym w ich dwunastym "mózgu" - czyli w zestawie ich 12-tej (najwyższej) pamięci i procesora. Dokładnie na tej samej zasadzie jak owe chmary szpaków programują i synchronizują swoje loty, przenikając bez zderzania się i zaburzeń poprzez inne podobne chmary lecące w odmiennych kierunkach, również działają "wiry" oraz "strumienie" przeciw-materii sterowane przez podobne "Drobiny Boga", tyle że latające już w swej faktycznej przeciw-materialnej formie, czyli bez żyjących stworzeń materialnych przyporządkowanych im do ożywiania i nadzoru. Wszystkie te zachowania dokumentują, iż każda z istot biorących w nich udział jest sterowana przez indywidualnie kierującą ją "Drobinę Boga" o wyglądzie pokazanym poniżej na "Rys. #H4ab", jakiej cztery głowy razem zawierające aż 12 procesorów (mózgów) i sprzężonych z nimi 12 pamięci pozwalają na doskonałe synchronizowanie z innymi "Drobinami Boga" wszystkiego co dana drobina umie czynić, np. precyzyjnego, bez kolizyjnego kierowania ich lotami czy zachowaniami.

 

Szpaki NIE są jedynymi żywymi stworzeniami, które formują takie doskonale ze sobą zesynchronizowane chmary zachowujące się dokładnie jak sterujące nimi "wiry" i "strumienie" inteligentnej przeciw-materii (tj. Drobin Boga) efekty działania jakich to wirów ludzie mogą codziennie obserwować w TV w formie wyżowych (męskich) i niżowych (żeńskich) pogodowych zawirowań atmosferycznych, a także tornad i huraganów - po szczegóły patrz punkt #K2 z mojej strony "god_istnieje.htm". Dokładnie takie same chmary formuje też spora liczba innych gatunków ptaków - przykładowo patrz widea chmar ptaków nieznanych w Polsce, zaś po angielsku zwanych Sandpiper (patrz https://www.youtube.com/watch?v=F0RYPc0Dek0 ), Cowbirds (patrz https://www.youtube.com/watch?v=4DWQds0zsTE ), Red Wing Black Birds, oraz Quelea (patrz https://www.youtube.com/watch?v=8ayQHp87V_A ). Podczas profesury na Borneo ja miałem też zaszczyt wieczornego obserwowania identycznie zsynchronizowanego wylotu chmar nietoperzy z badanej osobiście i opisywanej w moich publikacjach (bo odparowanej przez UFO) ogromnej tunelo-kształtnej jaskini o nazwie "Deer Cave" (patrz strona "magnocraft_pl.htm"). Większość ludzi zapewne też widywało ławice tak samo zesynchronizowanych ryb lub owadów. Czytelnicy chcący pooglądać więcej zachowań takich chmar ptaków, mogą sobie je wyszukać w YouTube rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=Starling+murmurations . Inne ich przykłady, jakie też rekomendowałbym do przeglądnięcia ponieważ również ilustrują wzajemne bezkolizyjne przenikanie się odmiennych chmar lecących w kolizyjnych kierunkach, można uruchamiać pod adresami: https://www.youtube.com/watch?v=dedVszDI9aE (2:47 min), oraz https://www.youtube.com/watch?v=JVvb4VVam_w (3:23 min).

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40KcrrfbJ6o

Wideo #H3b: Oto około 9 minutowe angielskojęzyczne wideo jakie ilustruje wyglądy przyjmowane przez ucieleśnienia kilku najważniejszych ze znanych po imieniu Archaniołów opisywanych w Biblii. Jak wideo to pokazuje Archaniołowie są w stanie projektować i programować dla siebie dowolne kształty ciał w jakich na czas pobytu w naszym świecie fizycznym ucieleśni się indywidualna "Drobina Boga" zawierająca ich samoświadomość i żyjące oprogramowanie. Ta ich zdolność wynika z umiejętności programowania innych otaczających ich "drobin przeciw-materii" (tj. "Drobin Boga") w atomy ze specjalnie stworzonego na ich użytek odmiennego niż już znany ludziom "układu okresowego pierwiastków" jaki opisałem powyżej w (g) z punktu #H3 tego wpisu #331, poczym programowego stwarzania z tych atomów wszelkich potrzebnych im obiektów i substancji. (Generalne zasady programowania przeciw-materii w celu stwarzania potrzebnych komuś obiektów omawiam szerzej w punkcie #J4.6 ze swej strony o nazwie "propulsion_pl.htm", z kolei tworzenie do dzisiaj istniejących w Peru "Inkaskich Murów" z odpowiednio zaprogramowanej przeciw-materii opisuję tam w punkcie #J4.5 zaś pokazujemy na naszym filmie https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E .) Takie a nie inne kształty w jakie ucieleśniają się Archaniołowie, z jednej strony wynikają z doświadczenia życiowego i możliwości twórczych jakie programy zawarte w ich duszach są w stanie im podpowiedzieć a jakie mają różnić się od kształtów standardowo nadawanym istotom żywym tworzonym przez Boga, z drugiej zaś strony są też symbolicznym wyrażeniem specjalizacji i osobowości każdego z tych Archaniołów.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfcuznSBJqE

Wideo #H3c: Oto 7-minutowe wideo, ilustrujące aż cały szereg istot o ludzkich kształtach, wykazujących się posiadaniem nadprzyrodzonych mocy, nieludzkiej szybkości działania, niezniszczalnych ciał, znikania z widoku lub nagłego pojawiania się tam gdzie są potrzebne, transformowania się w kształty zwierząt, itp. Niektóre z tych istot w krytycznych momentach w całości lub częściowo jarzą się, lub błyskają, silnym białym światłem tzw. "jarzenia pochłaniania" - tak jak Biblia ujawnia iż świecą się Aniołowie, zaś moje badania zjawiska telekinezy dedukują teoretycznie i dokumentują empirycznie już od 1985 roku iż telekinetycznie wykonana praca zawsze indukuje pojawianie się takiego "jarzenia pochłaniania". Udokumentowanie filmami tych świecących się białym "jarzeniem pochłaniania" istot jest więc jednym z przykładów empirycznych materiałów dowodowych na nieustająco istniejącą i na wspierającą cele Boga działalność na Ziemi istot w Biblii nazywanych "Anioły" - tak jak teoretycznie wynika to ze stwierdzeń opisywanej tu "Teorii Życia z 2020 roku" oraz jak potwierdza nam to najważniejszy "świadek" w formie wersetów Biblii. Chociaż więc niektóre widea, adresy jakich zestawiłem powyżej, być może między innymi pokazują także i jakieś odmienne istoty (np. podróżników przez czas - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=timetravellers ), zaś niektóre z nich mogą być nawet ludzkimi fabrykacjami, wobec mnogości takich wideo jakie już są dostępne w internecie zaś jakich potwierdzający ich autentyczność sposób sfilmowania np. przez CCTV lub przez kamery w samochodach, ciągle dostarcza ważnego potwierdzenia prawdy iż z całą pewnością spora proporcja z nich pokazuje udokumentowanie faktycznych Aniołów.

 

W YouTube można już znaleźć sporo wideów pokazujących takie świecące się telekinetycznym "jarzeniem pochłaniania" ludzko wyglądające istoty. Ich wyszukiwania można dokonywać przykładowo rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=angels (dla wideów starających się raportować "Aniołów"), albo rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=miracles (dla wideów starających się raportować "cuda"). Jeśli kogoś interesuje ta tematyka, wówczas osobiście rekomendowałbym mu oglądnięcie też następujących wideów z dużej liczby tych jakie dla udokumentowania tu punktu #H3 ja przeglądnąłem w styczniu 2021 roku: https://www.youtube.com/watch?v=wU3AyXwpWao (6:27 min), https://www.youtube.com/watch?v=h7acc0iPW5o (4:01 min), https://www.youtube.com/watch?v=Zn1sY8zB87E (8:50 min), https://www.youtube.com/watch?v=ZBWsMSyLevc (3:47 min), czy https://www.youtube.com/watch?v=jGvLAFzX5YA (9:16 min, "People With Real Superpowers Caught on Camera").

 

 

 

#H4. Skoro wypracowanie całej "Teorii Życia z 2020 roku" jest wynikiem dychczas zgromadzonej przez moją Teorię Wszystkiego z 1985 roku wiedzy o przeciw-materialnych "Drobinach Boga", podsumujmy najważniejsze z informacji o owych drobinach i wskażmy gdzie w moich publikacjach czytelnik może poczytać więcej na ich temat:

 

Z codziennego użycia komputerów wiemy już, że programy NIE mogą istnieć w czystej formie niepamiętanej na jakimś nośniku informacji lub przesyłanej poprzez jakiś akceptujący je nośnik informacji o fizykalnych cechach, tj. NIE mogą istnieć np. w czystej postaci "programu" odseparowanego od jakiegokolwiek przechowującego lub transmitującego go nośnika informacji - tak jak w czystej postaci istnieją np. powietrze, woda, czy iskry elektryczne. Skoro zaś moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku ustaliła już ponad wszelką wątpliwość, że inicjująca życie "dusza" jest składanką wielu najróżniejszych programów, to oznacza, że także dusza musi być zapisana na jakimś zdolnym ją utrzymywać nośniku informacji. W latach: od wypracowania mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, aż do 2020 roku - wiedziałem iż nośnikiem wszelkich programów używanych przez Boga są "drobiny przeciw-materii". W 2020 roku jednak odkryłem, że te będące nośnikami programów Boga drobiny przeciw-materii faktycznie są żyjącymi, samoświadomymi, rozumnymi, samouczącymi się męskimi i żeńskimi "Drobinami Boga" o przeciw-materialnej budowie - tak jak wyjaśniłem to w punktach #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" zaś skrótowo podsumowałem w punkcie #I2 strony autobiograficznej "pajak_jan.htm". Dopiero zaś z "wirów" owej przeciw-materii uformowana jest materia naszego świata fizycznego - w tym nasze ciała. To zaś oznacza, że inicjowanie życia poprzez "wtchnięcie" duszy w przygotowane dla niej ciało z materii musi polegać na wprowadzeniu w owo ciało całego nośnika oprogramowania duszy czyli całej "Drobiny Boga" w pamięci jakiej zawarte są m.in. owe programy duszy (obejmujące, m.in., nietransferowalny do innych Drobin Boga "zarodek samoświadomości", bazę danych osobowości, oraz pamięć długoterminową). Ten zaś sposób użycia Drobin Boga oznacza, że ogromnie istotne dla nas (czyli dla odbiorców i nosicieli tych Drobin Boga) i dla samych owych drobin stają się ich kluczowe cechy, które definiują także cechy jakimi my jesteśmy obdarzani dzięki ich użyciu jako nośnikow informacji (duszy) dla programów naszych: zarodków samoświadomości, bazy danych osobowościowych, karmy, programów tłumaczących pomiędzy językami, programów życia i losu, oraz wszelkiego innego oprogramowania jakie one nam udostępniają. Poznajmy więc najważniejsze z cech owych drobin.

 

Męskie i żeńskie Drobiny Boga są wiecznie żyjącymi, niezniszczalnymi, samoświadomymi istotkami o miniaturowych ciałkach z przeciw-materii. Zarówno kabalistyczna księga "Sefer ha-Zohar" jak i przed-chrześcijańska mitologia NZ Maorysów o nadrzędnym Bogu Io zgodne informują (tyle że na odmienne sposoby i trudną do dzisiejszego zrozumienia terminologią), że wszystkie Drobiny Boga posiadają aż 4 koliste "głowy" w każdej z których to "głów" znajdują się po 3 niezależne od siebie "mózgi" (czyli zestawy 3 procesorów i indywidualnie związanych z każdym z tych procesorów 3 pamięci) - tak jak ilustruje to "Rys. #H4ab" poniżej. Razem każda Drobina Boga ma więc aż 12 zestawów "mózgów" każdy z których obejmuje pamięć i przyporządkowany jej procesor. Działanie zaś każdego z tych mózgów jest tak ustanowione, że ma on pełną kontrolę nad wszystkimi mózgami położonymi w danej drobinie niżej niż on sam (tj. o niższym niż on sam numerze), natomiast aby móc współdziałać z mózgiem położonym wyżej od siebie musi on być do tego "zaproszony" a jego intencje "zaaprobowane" przez ów wyższy od niego mózg. Najwyższy i najważniejszy (tj. dwunasty) z tych "mózgów", jest zajmowany przez grupową pamięć i procesor Boga. W ten sposób Bóg (a ściślej "Duch Święty") sprawuje absolutną kontrolę nad wszelkimi Drobinami Boga zawartymi w objętości nieskończonego rozmiarowo i czasowo wszechświata na jaką już zdołał rozszerzyć swoje dominium (tj. do najwyższej pamięci drobin zawartych w której to objętości Bóg już powprowadzał swoje zarządzające tymi drobinami własne programy). Każda z Drobin Boga zawiera w sobie już wyewoluowane doświadczeniami przez jakie przeszła uprzednio w trakcie dotychczasowej około połowy swego nieskończenie długiego uczestniczenia w chaosie przeciw-świata (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ) definiujące ją oprogramowanie obejmujące, m.in.: zarodek samoświadomości, bazę danych osobowościowych, pamięć przeżytych doświadczeń dotychczasowego życia, itd., itp., a także zawiera też oprogramowanie jakie Bóg wypracował i wprowadził do niektórych z jej mózgów i pamięci. Od chwili bycia "wtchniętą" w przygotowane dla podjęcia przez nią opieki ciało jakiejś istoty żyjącej z materii, drobina ta na zasadach symbiozy dzieli z ową istotą zawarte w sobie oprogramowanie.

 

W czasie swej służby jako dostawca "duszy" do jakiejś stworzonej z materii istoty, dana drobina szybko nabywa cały szereg zupełnie dla niej nowych doświadczeń życiowych i wiedzy. W ten sposób przydzielane tym drobinom przez Boga służenie w takiej roli, przyspiesza podnoszenie wiedzy i świadomości wszechświata oraz służy dobru owych drobin. W interesie Drobin Boga leży więc, aby ciało w jakie zostały "wtchnięte" w celu wypełniania w nim funkcji nosicieli "duszy", w trakcie swego życia faktycznie nabyło cech, pamięci i nawyków, na jakich wypracowaniu u istot stworzonych z materii Bogu zależy - wszakże wówczas po zakończeniu istnienia obecnego świata, pamięci i dorobek owych drobin NIE będą musiały być wymazywane, ani dana drobina NIE będzie musiała być odizolowana od innych na resztę swego nieskończonego życia z powodu nabycia niewłaściwych (niszczycielskich) cech osobowości - tak jak już to się stało z ową jedną-trzecią wszystkich drobin jakie opowiedziały się po stronie Lucyfera (Biblia, Apokalipsa św. Jana, werset 12:4). Nic dziwnego, że w Biblii jest stwierdzone, iż Aniołowie aż śpiewają z radości kiedy przydzielony im do przewodzenia i nadzoru grzesznik ochotniczo się nawróci na właściwą drogę - patrz np. werset 15:10 z "Ew. w/g św. Łukasza"; a także stwierdzone, że sprawiedliwi będą kiedyś odbywali sądy nad Aniołami - patrz werset 6:3 z "Pierwszego Listu do Koryntian".

 

 

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_pair.jpg

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_female.jpg

Rys. #H4ab: Oto przybliżony wygląd różowej męskiej (po lewej) i niebieskiej żeńskiej (po prawej) Drobiny Boga (tu ich kolory służą jedynie ich odróżnianiu od siebie - w rzeczywistości bowiem ciałka ich wszystkich są kredowo-białe). Ich wygląd i obszerny materiał dowodowy jaki go potwierdza, jest szczegółowo opisany w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie "god_istnieje.htm". Warto odnotować, że to właśnie z powodu podobieństwa wyglądu obu owych "Drobin Boga" (w najwyższej, dwunastej pamięci jakich zawarty jest grupowy "żyjący program Boga") do wyglądu ciała człowieka, absolutną prawdę, a także dobrze zakodowane potwierdzenie dla sporej proporcji ustaleń mojej "Teori Życia z 2020 roku" wyraża sobą werset 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" informujący nas - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę".

 

Odkrycie istnienia, wyglądu i cech "Drobin Boga" dostarczyło nam potężnego "klucza" do wiedzy, oraz potwierdzenia dla wielu prawd, co do których uprzednio nasza ignorancja tych faktów mogła zasiewać najróżniejsze wątpliwości. Klucz ten obecnie pozwala stopniowo wydobywać z mroków niewiedzy coraz więcej prawd na temat życia, Boga, oraz otaczającej nas rzeczywistości - tak jak już zaczęła je ustalać i potwierdzać wymaganymi "3 świadkami" opisywana tu "Teoria Życia z 2020 roku". Dlatego w mojej opinii jest ogromnie istotne abyś czytelniku poznał dokładnie i NIE "odrzucał" a zaczął używać w swym życiu wiedzę jaka już została ustalona na temat "Drobin Boga", oraz już jest potwierdzona wskazywanymi przy niej "3 świadkami". Dlatego oprócz linkowanych powyżej punktu #I2 z mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm" i punktów #K1 i #K2 ze strony "god_istnieje.htm", silnie rekomendowałbym też przeczytanie punktu #A1 z mojej strony o nazwie "evolution_pl.htm", oraz (A) i (B) z punktu #E1 mojej strony o nazwie "smart_tv.htm".

 

 

 

#H5. Jakie więc następne prace i działania nadal mnie oczekują w procesie dalszego dopracowywania opisywanej tu teorii - np. [1] wyjaśnianie za pomocą omawianej tu teorii szeregu dalszych dotąd naukowo niewyjaśnialnych manifestacji zjawiska życia, [2] poszerzanie liczby udokumentowań konkretnych przykładów owych "3 świadków" jacy dowodzą prawdy każdego z objętych opisywaną tu teorią wyjaśnień manifestacji życia, [3] moje własne (lub jakiegokolwiek innego badacza) wysiłki wypracowania naukowo niepodważalnego dowodu formalnego iż opisywana tu "Teoria Życia z 2020 roku" odzwierciedla prawdę o życiu:

 

Motto: "Jeśli w naszym nieskończonym rozmiarowo i czasowo wszechświecie prawda już postulowanego rozwiązania dla istotnego problemu badawczego NIE jest niepodważalnie potwierdzana przez niezależnych od siebie i wskazywanych tu co najmniej "trzech świadków", wówczas to oznacza, że owo już postulowane rozwiązanie jest błędem lub kłamstwem, zaś zgodnego z prawdą i projektem Boga rozwiązania trzeba szukać wśród innych drastycznie odmiennych możliwości rozwiązania tego samego problemu badawczego." (Zasada poszukiwań rozwiązań problemów badawczych wynikająca ze sposobu osiągania moich zgodnych z prawdą bowiem zawsze potwierdzanych opisanymi tu trzema niezależnymi "świadkami" rozwiązań tych problemów.)

 

Omówmy więc szerzej działania wykonywanie jakich wymaga zrealizowanie każdej ze wskazywanych w tytule prac składowych:

 

[1] Wyjaśnianie za pomocą omawianej tu teorii szeregu dalszych dotąd naukowo niewyjaśnialnych manifestacji życia będzie rozciągnięte w czasie. W miarę jak rozpracowywanie tej teorii będzie postępowało, wyjaśniania uzyskiwane jako wyniki tego rozpracowywania, wraz z wymaganymi "3 świadkami" jacy będą potwierdzali prawdę tego co zostanie wypracowane, będą wymagały też udokumentowania na piśmie i opublikowania jako dalsze fragmenty opisywanej tu teorii. Te działania mogą zająć wiele przyszłych lat. Wszakże w końcowej części punktu #H1 tego wpisu poziom trudności ich dokonywania przyrównuję do trudności wytwarzania prototypów nowych maszyn lub nieistniejących wcześniej skomplikowanych programów. Dla porównania np. wyjaśnianie za pomocą mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku tego co ludzkość nadal NIE wie prowadzę już nieustająco przez blisko pół wieku.

 

Przykładem takich manifestacji życia nadal oczekujących wyjaśnienia potwierdzanego wymaganymi "3 świadkami", jest następujące pytanie na które w przyszłości być może zdoła udzielić odpowiedzi już moja obecna "Teoria Życia z 2020 roku". Jest ono indukowane treścią sporej liczby wersetów Biblii, np. wersetów 22:23-30 z biblijnego "Mateusza" i 12:25 z "Marka" (że: "Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie.") czy np. wersetu 6:3 z "1 Listu do Koryntian". Pytanie to stara się ustalić np. z pomocą opisywanej tu teorii, czy kiedy po końcu obecnego świata zbawieni ludzie otrzymają nieśmiertelne ciała, to czy [A] będą oni wówczas kontynuacją obecnej zasady samo-świadomościowo odseparowanego od Drobin Boga (jakie są dawcami ich dusz) niezależnego życia w ciałach z materii, tyle iż realizowaną w już odmiennych, nieśmiertelnych ciałach materialnych podobnych drugich ciał otrzymywanych przez Aniołów, czy też [B] owe wersety już zawierają zakodowaną w sobie zapowiedź, że faktycznie oprogramowanie ich samoświadomości, osobowości, pamięci, duszy, wiedzy, doświadczenia, itp., zostanie "zespolone" (patrz https://www.google.pl/search?q=zespolenie+duszy+z+Bogiem+np+hinduizm ) z oprogramowaniem nosicieli ich "dusz"? Innymi słowy, czy w ramach [B] owi zbawieni ludzie staną się pamiętającymi swe poprzednie życie i stąd doświadczonymi w sprawach świata fizycznego "mózgami" z Drobin Boga", które w rzeczywistości posiadają już nieśmiertelne przeciw-materialne ciałka owych Drobin Boga, a jedynie aby mogli kontynuować gromadzenie dalszej wiedzy i doświadczeń w świecie fizycznym dodatkowo postwarzane im będą także ludzkiej wielkości i wyglądu ciała z materii podobne do ciał w obecnych czasach posiadanych przez Anioły?

 

[2] Poszerzanie liczby udokumentowań konkretnych przykładów owych "3 świadków" jacy potwierdzają prawdę każdego z objętych tą teorią wyjaśnień manifestacji życia. W dużej części znajdowanie przykładów owych "3 świadków" jacy potwierdzają prawdę każdego z dostarczanych przez tą teorię wyjaśnień jest już dokonane. Przykładowo, o fakcie że inteligentne i żyjące "Drobiny Boga" rzeczywiście istnieją znacząca grupa takich "3 świadków" jest już znaleziona i udokumentowana w w/w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Stąd poszerzanie liczby owych "3 świadków" będzie jedynie wymagało dodawanie dalszych podobnych do już skompletowanych udokumentowań świadków, których w przyszłości życie nam ujawni.

 

[3] Wypracowanie niepodważalnego naukowo dowodu, iż esencja omawianej tu "Teorii Życia z 2020 roku" stwierdza prawdę. Wszakże kiedyś moja intuicja, zaś obecnie już moje doświadczenie naukowe definitywnie potwierdzają iż otaczająca nas rzeczywistość została celowo tak stworzona, że: "jeśli coś jest absolutną prawdą, wówczas z całą pewnością daje się to naukowo niepodważalnie udowodnić odpowiednio sformułowanym dowodem formalnym". Przecież to właśnie podążając za wskazówkami swego doświadczenia, w 2007 roku zdołałem naukowo niepodważalnie udowodnić formalnym dowodem sformułowanym zgodnie z regułami matematycznej logiki, że Bóg istnieje - i to na przekór iż ateistyczni naukowcy uparcie twierdzili (zaś z powodu blokowania powszechnego dostępu do moich opracowań wielu z nich twierdzi aż do dzisiaj), że istnienia Boga jakoby nigdy NIE da się formalnie udowodnić. Tamten mój niepodważalny naukowo dowód formalny na istnienie Boga każdy może sobie sprawdzić. Wszakże jest on opublikowany i dostępny dla każdego w punkcie #G2 mojej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm".

 

O tym jednak czy to będę ja, czy też ktoś inny, kto ewentualnie wypracuje taki naukowo niepodważalny dowód formalny na prawdę stwierdzeń niniejszej "Teorii Życia z 2020 roku", wszystko zależy od naszego Boga. Wszakże zgromadzenie wiedzy koniecznej do wypracowania takiego dowodu wymaga czasu, zaś tylko Bóg może udzielić taki czas i niezbędną inspirację.

 

 

 

#H6. Jaką następną teorię kontynuacja badań i publikowanie wyników uzyskanych dzięki opisywanej tu "Teorii Życia z 2020 roku" będzie w stanie "poskładać" w czyimś umyśle - tyle że wypracowywanie elementów ich "układanki" prawdopodobnie zajmie dalsze 3x35=105 "ludzkich lat":

 

Z analizy odstępów czasowych pomiędzy "poskładaniem się" w moim umyśle kolejnych coraz bardziej złożonych i istotnych teorii jakie dotychczas wypracowałem, tj. "poskładaniem się": (a) "Tablic Cykliczności" (4 lata), (b) "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (12 lat), oraz (c) "Teorii Życia z 2020 roku" (35 lat); ujawnia że aby zgromadzić w swym umyśle wszystkie elementy układanki z jakich mogłaby powstać następna teoria, która będzie jeszcze bardziej od nich złożona i istotna dla ludzkości - tak jak opisałem to w punkcie #B3 na stronie "2020zycie.htm", poczym symbolicznym "potrząsaniem" owej myślowej "tacy" z tymi elementami dokonywanym przy każdej okazji powracania do przemyśleń i rozpracowywania całości wiedzy zgromadzonej na dany temat spowodować iż elementy te "poskładają się" w umyśle ze sobą w obraz następnej, nowej, jeszcze lepszej i bardziej przełomowej teorii, w każdym kolejnym przypadku ów odstęp czasowy wydłużał się około 3-krotnie. Czyli aby następna przełomowa taka "super-teoria" pojawiła się np. w moim umyśle, potrzebowało by upłynąć co najmniej 3x35 czyli 105 "ludzkich lat". To zaś oznacza fizykalną niemożliwość. A szkoda, bowiem z moich doświadczeń jednocześnie wynika, że rodzaj "przeczucia" czy "intuicji" co wyjaśni, czy czego będzie dotyczyła, każda przyszła nowa teoria jakiej proces "składania się" w umyśle właśnie zostaje rozpoczęty, typowo istnieje od znacznie dłuższego czasu niż początek gromadzenia informacji na jej temat. Przykładowo w moim umyśle owo "przeczucie" czy "intuicja" przyjmuje klarowną formę jakby "głodu poznania" czy "zapytania" o jakąś sprawę, jaka nieustająco mnie nurtuje przez wiele kolejnych lat nawet przed czasem zanim podejmuję jakąkolwiek próbę znalezienia na nie odpowiedzi. (To zaś potwierdza prawdę wersetu 7:7-8 "Mateusza" z Biblii, nakazującego "kołaczcie, a otworzą wam" - co w dzisiejszym języku znaczy "pukajcie, a zostanie wam otwarte" - po angielsku "knock, and it shall be opened unto you".) W moim zaś przypadku takim następnym problemem jaki już od dawna mnie nurtuje, chociaż NIE podjąłem jeszcze gromadzenia informacji na jego temat, jest opisywane w "rozdziale P" z mojej monografii [12] (patrz strona "tekst_12.htm") zapytanie nadal beznadziejnie już oczekujące znalezienia odpowiedzi: "Co jeszcze ukrywa się poza nadwymiarami "wgłębnymi" podobnymi do czwartego liniowego wymiaru "G" przeciw-świata?

 

Istnienie w naszym wszechświecie co najmniej jednego "wymiaru wgłębnego", przykładem jakiego jest "czwarty wymiar liniowy przeciw-świata (G)", otwiera całą mityczną "Puszkę Pandory" zapytań zarówno typu naukowego a stąd wyjaśnianego i teoretycznie, jak i typu filozoficznego. Można też przewidywać, że na te pytania typu filozoficznego ludzkość NIE zdoła udzielić poprawnej odpowiedzi aż do czasu kiedy jej wiedza przekroczy poziom "szóstej ery technicznej" opisywanej w punkcie #J4.6 mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm" i wejdzie w siódmą erę "wszechwiedzy". Niemniej, jak to poszukujące prawdy osoby mają w zwyczaju i upodobaniu, już obecnie pytania te ciekawość nakazuje nam zadawać i spekulować o możliwych dla nich odpowiedziach. Przykładem takiego obecnie niewyjaśnialnego pytania może być "co znajduje się w, oraz poza, punktem zerowym wymiaru wgłębnego przeciw-świata?" Wiadomo bowiem, że z samej definicji każdy wymiar wgłębny (G) musi być wymiarem koncentrycznym - czego dowodzi np. "efekt perspektywy" w grafice jaki opisałem m.in. w punktach #D3 i #A0 swej strony "god_proof_pl.htm". Czyli w nieskończoności wszystkie wymiary wgłębne zbiegają się w jednym "punkcie zerowym". Czy więc w tym unikalnym miejscu "punktu zerowego" wszechświata jest zlokalizowana np. siedziba jakiejś super-inteligentnej nadistoty, czy też np. przejście do odmiennego przeciw-wszechświata?

 

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #331 podsumowujący opisy mojej najnowszej "Teorii Życia z 2020 roku" stanowi adaptację treści "części #H" (tj. punktów #H1 do #H6) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 25 stycznia 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm

http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm

http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm

http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm

http://pajak.org.nz/2020zycie.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj wyników moich badań, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "god_proof_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #331, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", 

mojego "ustroju nirwany", mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku")

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" - 

dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające ten #331 i potwierdzające prawdę "Teorii Życia z 2020 roku":

#330, 2021/1/1 - prawda najnowszych ustaleń o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm")

#325 i #326, 2020/8/1 - Drobiny Boga (#K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#308, 2019/3/25 - Bóg żyjącym programem (#A0 z "god_proof_pl.htm")

#230, 2013/3/1 - jak działa nasz nawracalny czas (#C3 z "immortality_pl.htm")

#294, 2017/12/20 - perpetuum mobile dowodem istnienia Boga (#D3 z "god_proof_pl.htm")

#324, 2020/7/1 - działające perpetuum mobile (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#310, 2019/5/25 - choroby duszy (#F11 z "soul_proof_pl.htm")

#328, 2020/11/1 - ustrój nirwany (#C7 z "nirvana_pl.htm")

#295, 2018/4/17 - moje Tablice Cykliczności (#J1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")

#297, 2018/5/9 - Uwaga! Nadchodzi "oczyszczanie ludzkości" (#N1 z "2030.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

 

kodig : :