sty 01 2021

#330_2: Prawdy o Bogu zgodnie potwierdzane...


(Kontynuacja poprzedniej tego wpisu #330)

 

#330_2: Prawdy o Bogu zgodnie potwierdzane empirycznymi dowodami, Teorią Wszystkiego z 1985 roku i Biblią (część 2)

 

W początkowej fazie swej kariery naukowej miałem okazję tworzyć zarówno nowe języki programowania, jak i np. programować obrabiarki numerycznie sterowane przez komputery. Tamte moje twórcze działania między innymi ujawniły mi, że softwarowo jest się w stanie formować zupełnie odmienny softwarowy rodzaj "czasu", np. taki "czas" w jakim pozornie "żyją" bohaterowie gier komputerowych oraz następują działania m.in. obrabiarek sterowanych komputerami. Ten odmienny "czas softwarowy" można zaprogramować dla zdolności do jego nawracania i do powtarzania jego przebiegów oraz może on też upływać z szybkością zupełnie odmienną od upływu innych czasów - np. od tego, upływ jakiego mierzą ludzkie zegary. Przykładowo, swój własny czas nawracalny tworzy software w obrabiarkach sterowanych komputerowo oraz w dzisiejszych grach komputerowych - co opisałem nieco szerzej w opracowanich linkowanych hasłem obrabiarki ze swej strony o nazwie "skorowidz.htm" (przykładowo opisałem to w punkcie #C3 swej strony o nazwie "immortality_pl.htm" czy np. we "wstępie" i punkcie #G4 swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm"). Po zrozumieniu tej zdolności software do tworzenia nawracalnego czasu, szybko odnotowałem, że my ludzie faktycznie żyjemy w takim "nawracalnym czasie softwarowym" a NIE w "nienawracanym czasie absolutnym wszechświata". Także Biblia dyskretnie nas o tym informuje, przykładowo rozważ werset 3:8 z bibilijnego "2 Listu św. Piotra Apostoła" oraz werset 90:4 z bibilijnej "Księgi Psalmów" - które zawierają zakodowane wyjaśnienie iż żyjemy w czasie innym niż czas Boga (tj. w czasie jaki upływa ponad 365 tysięcy razy wolniej od czasu Boga), zaś których zinterpretowanie moimi publikacjami linkuję stroną "skorowidz.htm", oraz rozważ też upewnienie z wersetu 33:25-30 z bibilijnej "Księgi Hioba" iż każda osoba jest cofana w czasie dwu- lub trzy-krotnie (który to werset zinterpretowałem w punkcie #B4.1 mojej strony "immortality_pl.htm"). Ponadto, osobiście natknąłem się także na całe zatrzęsienie empirycznego materiału dowodowego jaki potwierdza nasze życie w takim "nawracalnym czasie softwarowym" - jako ich przykłady rozważ zjawisko "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), albo rozważ zdarzenia jakich osobiście doświadczyłem a jakie opisałem w punktach #D6 i #D6.1 strony "timevehicle_pl.htm", NIE wspominając już dostępnych obecnie w YouTube przelicznych filmów jakie dokumentują istnienie i okazyjne ujawnianie się "podróżników w czasie" (patrz https://www.google.pl/search?q=podróżnicy+w+czasie ), które to filmy można wyszukiwać angielskim hasłem "time travellers". (Osobiście wierzę, że podobnych jak ja zdarzeń dokumentujących przeskoki lub nawroty w upływie naszego "nawracalnego czasu softwarowego" doświadcza także niemal każdy inny z ludzi. Tyle, że osądzając po zachowaniach mojej żony - która niektóre z tych zjawisk doświadczała razem ze mną i której zawsze wówczas tłumaczyłem co wokoło nas się dzieje niemniej obecnie NIE chce o nich ani wiedzieć ani słyszeć, przez więc analogię do jej reakcji logicznie wnioskuję iż niemal każdy typowo potem szybko uznaje te zdarzenia za przywidzenia lub za pomyłki pamięci i celowo wmusza w siebie ich ignorowanie oraz zapomnienie tylko ponieważ "NIE uczyli nas o nich w szkole".) Tymczasem uznanie prawdy, że my ludzie żyjemy w "nawracalnym czasie softwarowym", w przyszłości jest w stanie pozwolić ludzkości na zbudowanie wehikułów czasu jakie ja wynalazłem, a jakie umożliwią ludziom osiąganie nieskończenie długiego życia poprzez powtarzalne ich przenoszenie w czasie do lat młodości po każdym osiągnięciu przez nich wieku starczego. Odkrytą przezemnie prawdę, że takie cofanie ludzi w czasie i wydłużanie w ten sposób ich życia jest możliwe, potwierdzają wersety 20:1-11 z bibilijnej "Drugiej Księgi Królewskiej" potem dodatkowo potwierdzone przez wersety 38:1-8 z "Księgi Izajasza" - treść jakich zinterpretowałem w punktach #B4 i #D5 do #D5.2 z mojej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm". Wersety te NIE tylko opisują losy cofniętego w czasie i historycznie udokumentowanego króla Judei Ezechiasza (który z powodu tego cofnięcia przez jakiś okres współrządził ze swym ojcem Achazem), ale także potwierdzają wynalezioną przezemnie zasadę działania najprostrzych Wehikułów Czasu cofających czas ludzi poprzez zmianę położenia punktu rezonansowego w ludzkim DNA. Odkrytą przez siebie tę zasadę działania i budowę najprostrzych "wehikułów czasu" od dawna opisuję też już w licznych swych opracowaniach - przykładowo na w/w stronie internetowej o nazwie "immortality_pl.htm". Faktycznie to po opublikowaniu w marcu 1986 roku swej pierwszej polskojęzycznej monografii opisującej zasady działania wynalezionych przez siebie Magnokraftów - trzecia generacja których będzie działała właśnie jako "wehikuły czasu", kopię tamtej monografii wysłałem do Instytutu Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej wraz ze swym podaniem o pozwolenie mi na otworzenie w owym instytucie przewodu habilitacyjnego którego zakres tematyczny obejmowałby właśnie budowę i działanie Magnokraftów wyjaśnione treścią owej monografii (włącznie z ich urządzeniami napędowymi zwanymi Komory Oscylacyjne - patrz moje strony "magnocraft_pl.htm" i "oscillatory_chamber_pl.htm"). Niestety, Rada Naukowa owego instytutu NIE wyraziła wówczas zgody na otwarcie mojej habilitacji o tej tematyce - a szkoda, bowiem wierzę, iż w przypadku uzyskania takiej zgody do dzisiaj nasza cywilizacja już by posiadała działające wehikuły czasu, co wyjaśniłem dokładniej np. w punktach #J1 i #J3 swej strony internetowej o nazwie "magnocraft_pl.htm".

 

Skoro od długiego czasu byłem świadomy iż my ludzie żyjemy w "nawracalnym czasie softwarowym", po sformułowaniu swej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" podjąłem próby rozpracowania jak Bóg zaprogramował nasze życie w takim właśnie nawracalnym czasie. Generalny sposób z użyciem jakiego dokonałem owego rozpracowania opisałem w punkcie #J5 swej strony "petone_pl.htm". Kiedy zaś zidentyfikowałem empiryczny materiał dowodowy jaki potwierdzał poprawność tego mojego rozpracowania, działanie "nawracalnego czasu softwarowego" zaprogramowanego dla nas przez Boga opisałem w punkcie #D3 swej strony "god_proof_pl.htm" oraz w treści poświęconej działaniu czasu i wehikułów czasu swej monografii [12] - patrz strona "tekst_12.htm". Rozpracowanie sposobu na jaki Bóg zaprogramował dla nas działanie "nawracalnego czasu softwarowego" i empiryczny materiał dowodowy jakim potwierdzałem poszczególne etapy tego rozpracowywania dostarczyły mi też empirycznych dowodów na poprawność całego szeregu innych wniosków jakie bezpośrednio wynikały z mojej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku". Dobrym przykładem tego co owe dowody empiryczne także mi potwierdziły, może być faktyczne istnienie w przeciw-świecie czwartego linowego wymiaru (wgłębnego) - jaki przez Boga został "wycięty" z naszego "świata fizycznego" o trzech wymiarach liniowych, aby móc w nim uformować kolejne "naleśniczki" (tj. cieniutkie "klatki obrazowe" rozprzestrzenione w kierunku wgłębym) skokowo upływającego "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim my się starzejemy - co wyjaśniam szczegółowiej m.in. w punkcie #D3 oraz w (C) z punktu #A0 na swej stronie internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm". Innym przykładem jest pewność zdolności ludzi do budowania silników "perpetuum mobile" oraz zasada działania tych cudownych urządzeń - co bezpośrednio wynika z istnienia wieczystego ruchu (przez Greków opisywanego słowem "chaos") wszystkich drobin przeciw-materii - a co wyjaśniłem i potwierdziłem wideami już zbudowanych takich silników w punkcie #B3 swej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm" oraz w owym punkcie #D3 swej strony "god_proof_pl.htm".

 

Jest oczywistym, że w miarę gromadzenia nieznanej wcześniej ludziom prawdy i wiedzy na temat natury naszego Boga oraz budowy i działania rzeczywistości jaka nas otacza, narastało we mnie zrozumienie niezbędności dostosowywania zasad ludzkiego życia do nowo poznanych faktów. W ten sposób począwszy od tego samego 1985 roku, stopniowo formułowałem coraz dogłębniej zdefiniowaną nową filozofię, której nadałem nazwę totalizm zawsze pisaną i odmienianą poprzez literę "z" (patrz #A5 ze strony "totalizm_pl.htm") aby móc wyraźnie ją odróżniać od "totalitarianismu" jaki po moim opublikowaniu filozofii totalizmu nagle nagminnie zaczęto przemianowywać na nazwę "totalism" - tyle że typowo pisaną przez literę "s" (patrz https://www.google.com/search?q=totalism ). Celem tej nowej filozofii totalizmu jest opisywanie nowopoznanych i dotychczas NIE znanych przez ludzi (a także dokładniejsze wyjaśnianie i przetłumaczenia na dzisiaj używaną terminologię tych już pospisywanych w Biblii) wymagań Boga definiujących jak mamy postępować i się zachowywać w naszym codziennym życiu. Wszystkie rekomendacje stopniowo wypracowywane przez tę nową filozofię totalizmu starannie spisywałem w swoich publikacjach. Najważniejsze ich przykłady, jakie wyjaśniają czym powinniśmy się kierować w rozwiązywaniu naszych problemów codziennego życia, zawierają punkty #A2.1 do #A2.11 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm" oraz punkty #C4.2 do #C4.7 ze strony o nazwie "morals_pl.htm". Filozofia totalizmu z użyciem różnych rodzajów materiału dowodowego nieustająco podkreśla też aby wszystko co się czyni, czynić pedentycznie moralnie oraz aby w każdych badanich ludzi jako najważniejszą ze zmiennych uwzględniać poziom moralny osób poddanych badaniom, bowiem w przypadku nieuwzględnienia tego poziomu celowo wprowadza się ogromny błąd do otrzymanych wyników - patrz #B3 strony "portfolio_pl.htm". Wyniki moich badań wskazują też niebezpieczeństwa najróżniejszych form niemoralności, np. popadania w życiową pasywność jaką Bóg karze zesłaniem tzw. "przymusowej pasywności" - patrz punkt #N2 strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm". (Szkoda, że NIE mam możności przebadania i ustalenia powodów pojawiania się "choroby duszy" zwanej "syndrom zagranicznego akcentu" opisywanej w punkcie #F11 mojej strony "soul_proof_pl.htm", bowiem z pewnością poznanie tych powodów wskazywałoby sposób leczenie tej choroby duszy - podobnie jak poznanie następstw opisanego w punkcie #C6 strony "nirvana_pl.htm" niedoboru "energii moralnej" postuluje sposób leczenia innej choroby duszy zwanej "depresja".) Niezależnie od filozofii totalizmu, liczne moje publikacje ujawniają też jak wykorzystywać w swym życiu fakt poznawania sporej liczby nieznanych wcześniej metod działania używanych przez Boga do edukowania ludzi i do zarządzania naszymi losami. Przykładowo, w punkcie #F3 swej strony o nazwie "wszewilki.htm" oraz w (2) z punktu #B1.1 i w punkcie #B2 innej swej strony o nazwie "antichrist_pl.htm" wyjaśniam (i linkuję do dalszych jej opisów) metodę zwaną "zasada odwrotności" jaką Bóg używa do edukowania ludzi. Z kolei w punkcie #E1 swej strony "smart_tv.htm" wyjaśniam co wynika z faktu iż nasz Bóg wcale NIE jest pojedyńczą osobowością, a "nadrzędnym intelektem grupowym" na jaki składają się aż trzy zasadnicze osoby (tj. Bóg Ojciec, Duch Święty, oraz Syn Boży), zaś np. tylko Bóg Ojciec faktycznie jest sumą niezliczonej liczby inteligentnych istnień jakich cechy moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" wyjaśnia pod nazwami męskich i żeńskich "Drobin Boga" (już opisanych powyżej). Na bazie dotychczas poznanych przesłanek silnie też posądzam (i nadal badam pod tym kątem oraz zamierzam opublikować swe wnioski kiedy badania te zakończę), że najprawdopodobniej każdy z ludzi, każde ze stworzeń żyjących, każdy z tzw. "intelektów grupowych" naszego świata fizycznego, oraz każdy z obiektów fizycznych, ma przyporządkowaną do siebie jedną taką "Drobinę Boga" (przez chrześcijaństwo nazywaną "Anioł Stróż") - w pamięci której to drobiny zawarta jest jego dusza, czyli samoświadomość, samouczące się programy, programy życia i losu, mechanizmy wykonawcze karmy (patrz strona "karma_pl.htm"), oraz archiwa pamięciowe jego duszy. Ponieważ zaś każda "Drobina Boga", która jest nośnikiem duszy jakiejś istoty lub jakiegoś istniejącego intelektu grupowego, charakteryzuje się indywidualnymi dla niej i odmiennymi od obecnych w innych Drobinach Boga cechami osobowościowymi, stąd również charaktery, cechy i nawyki każdej z istot lub intelektów grupowych, duszę jakiego dana drobina w sobie zawiera, też muszą się różnić od charakterów, cech i nawyków innych istot danego gatunku lub innych podobnych intelektów grupowych. Innymi slowy, moje badania (nadal w toku) zdają się sugerować, że: "nasze cechy indywidualne są powtórzeniem cech indywidualnych Drobiny Boga jaka jest siedliskiem dla naszej duszy a także pełni funkcję naszego Anioła Stróża".

 

W tym miejscu muszę się przyznać, że początkowo bardzo mnie dziwiło, "dlaczego?" za wszystkie swe odkrycia naukowe, formalne dowody (np. naukowo niepodważalnie potwierdzające, że Bóg istnieje), wynalazki techniczne, przełomowe teorie, itp., jakie w swym pracowitym życiu stworzyłem, nieustająco byłem wyszydzany, wyrzucany z pracy, prześladowany, obrzucany obelgami, zaś moje publikacje i referaty na naukowe konferencje przez innych naukowców dokonujących tzw. "peer reviews" (tj. naukowych recenzji) były standardowo odrzucane i powstrzymywane przed opublikowaniem. Odpowiedź "dlaczego" sama jednak się ujawniła kiedy przystąpiłem do rozpracowywania swego "ustroju nirwany" - ideę wypracowania i wdrożenia jakiego na Ziemi zainspirowało u mnie podczas profesury na tropikalnym Borneo osobiście tam doświadczane cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany u mnie nieustająco trwającej przez aż około 9 miesięcy. Celem tego "ustroju nirwany" jest tak szybkie jak to możliwe wyeliminowanie na Ziemi "pieniędzy" i wszelkiego zła jakie pieniądze powodują. Wszakże pieniądze już przez tysiąclecia są używane jako narzędzie "wymuszania" pracy od ludzi oraz w roli środka umożliwiającego "eksploatowanie" ludzi. Ponadto wyolbrzymiają one egoizm i chciwość ludzi, ponieważ pieniądze niemal każdą pracę zamieniają w "pracę dla własnych korzyści" zamiast w "pracę dla dobra bliźnich" - tak jak ją czyni "ustrój nirwany". Ci bowiem co zarządzają pieniędzmi używają ich właśnie w funkcji "wymuszacza pracy", narzędzia "eksploatacji" oraz "oręża" pozwalającego im na poskramianie wszelkich buntów i niezadowolenia zniewalanych przez siebie mas ludzkich. W ustroju nirwany wyeliminowanie pieniędzy sprowadzi się do zastąpienia obecnego "motywowania pieniędzmi" przez "motywowanie" inteligentną tzw. "energią moralną". Owa energia moralna powoduje bowiem u ludzi pojawianie się i trwanie cudownego zjawiska szczęśliwości zapracowanej nirwany - o tej zaś nirwanie NIE trudno jest empirycznie udowodnić iż dla przedłużenia przyjemności jej przeżywania absolutnie każdy będzie gotowy podjąć się ochotniczego wykonywania dowolnie ciężkiej pracy fizycznej. Praktycznie więc owo zjawisko cudownej nirwany pozwala aby dotychczasowe "wymuszanie" pracy od ludzi motywowane właśnie za pomocą "pieniędzy" lub "strachu", w przyszłości zastąpić ochotniczym wykonywaniem produktywnej tzw. "pracy moralnej" jaka przez programy Boga jest wynagradzana właśnie ową inteligentną "energią moralną" - utrzymywanie w sobie nagromadzenia której to energii na poziomie wynoszącym około 1200 [gfh] powoduje z kolei pojawianie się i dowolnie długie trwanie szczęśliwości zapracowanej nirwany. W rezultacie więc "ustrój nirwany" wskazuje jak dotychczasowe wysoce niesprawiedliwe rozdzielanie pieniędzy przez często znacząco skorumpowanych ludzi jacy nimi dysponują, w przyszłości daje się zastąpić niesłychanie sprawiedliwym generowaniem przez programy Boga owej "energii moralnej". Z kolei generowanie owej energii moralnej wykonywaniem fizycznej "pracy moralnej" spowoduje u ludzi pojawianie się i nieprzerwane trwanie zjawiska niewypowiedzianie intensywnej szczęśliwości nirwany. Ponieważ zaś szczęśliwość nirwany jest niemożliwa do zastąpienia czymkolwiek innym, sowicie będzie ona wynagradzała ów trud ochotniczego wykonywania fizycznej "pracy moralnej" jaka produkując dobra konsumpcyjne jednocześnie będzie generowała energię moralną - tak jak skrótowo wszystko to wyjaśniłem to m.in. w punkcie #C7 swej strony internetowej o nazwie "nirvana.htm" oraz we "wstępie" i w punkcie #E1 ze strony o nazwie "smart_tv.htm". W rezultacie mój "ustrój nirwany" wskazuje jak dotychczasowe niesprawiedliwości, nierówności społeczne, krzywdy, prześladowania, wymuszanie, eksploatowanie, utrzymywanie w biedzie, strachu i ciemnocie, oficjalne okłamywanie, walki, wojny, wyniszczanie natury, odwracanie się od Boga, itp., zastąpić przyszłą prawdą, ochotniczością, absolutną sprawiedliwością, równością i powszechnym szczęściem wszystkich ludzi, itp. Owa więc odpowiedź "dlaczego" sama się ujawniła, ponieważ rozpracowywanie "ustroju nirwany" klarownie wykazało, że aby móc w nieskończoność zmuszać ludzi do pracy za pomocą pieniędzy i strachu oraz aby nadal w nieskończoność móc ich eksploatować a w razie potrzeby i poskramiać "orężem" pieniądza, rządzące nami "elity" muszą blokować postęp wiedzy i uniemożliwiać wprowadzanie jakichkolwiek zmian - tak jak wyjaśniam to w punkcie #E1 swej strony o nazwie "smart_tv.htm". Jakoś widać NIE dociera do ich świadomości ostrzeżnie zawarte we wzmiankowanej wcześniej bibilijnej "przypowieści o talentach" albo w słynnym stwierdzeniu Jezusa, że: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego" (Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25). Tymczasem wszystko co ja w swym życiu stworzyłem raptownie zwiększa poziom ludzkiej wiedzy oraz wnosi sobą potencjał powodowania rewolucyjnych zmian na Ziemi. Każdy więc członek "elit" (lub uczestnik klas społecznych jakie elity "kupują" sobie do pomocy za pomocą pieniędzy) który przysłowiowo "patrzy za tym z czego żyje" oraz intuicyjnie lub w skrytości ducha zna faktyczny poziom swej wiedzy, rolę w społeczeństwie, niechęć do nadążania za zmianami, własny nawyk unikania pracy fizycznej, itp., natychmiast wyczuwa więc zagrożenie jakie jego pozycji i zasadom prowadzenia życia stwarzają moje twórcze odkrycia i ustalenia prawdy. Aby więc wygodnicko móc trwać w swym zastałym stylu koserwatywnego życia, usilnie i jak tylko potrafi blokuje, atakuje i zwalcza on wszystko co wnoszą sobą wyniki moich badań - osobiście dodając tym swój wkład do odwracania się ludzi od Boga, wyniszczania postępu ludzkości oraz do eskalowania zła wyrządzanego bliźnim i naturze.

 

 

http://pajak.org.nz/14/14_jf01.jpg

Rys. #I2a: Oto istota z gwiezdnej cywilizacji - uczestnicy której aktywnie starają się pomagać umęczonej ludzkości. (Aby zobaczyć tę istotę - kliknij na podany powyżej link do jej ilustracji. Odnotuj, że rysunek tej istoty jest też pokazany i dokładniej opisany na kilku innych moich stronach - np. na "Fot. #3" z mojej strony internetowej o nazwie "telepathy_pl.htm".) Ja jestem pewien, że gwiezdna cywilizacja jaką istota ta reprezentuje już wdrożyła u siebie zaprojektowany przez Boga "ustrój nirwany", o którym wspominam m.in. we wpisie #330 powyżej. Mi pewność tą daje subtelny wyraz przeżywania "szczęśliwości nirwany" jaki telent malarski Danieli Giordano pozwolił uchwycić i wyrazić na twarzy tej istoty - chociaż graficzne odzwierciedlenie owej szczęśliwości przeżywania nirwany jest ogromnie trudne do zaprezentowania i tylko osoby o wyjątkowym talencie (jak Daniela Giordano) są w stanie to uczynić. Ponieważ ja osobiście przeżywałem nirwanę przez około 9 miesięcy, jestem w stanie wyraźnie rozpoznać tę subtelną emanację szczęśliwości nirwany bijącą z twarzy owej istoty. To właśnie owa istota z gwiazd transmitowała dar swej gwiezdnej cywilizacji dla ludzkości. Darem tym był przepis zbudowania "piramidy telepatycznej" jaka realizuje telepatyczne transmisje na międzygwiezdne odległości. Do otrzymania tego daru w imieniu ludzkości gwiezdna cywilizacja wybrała sławną włoską aktorkę filmową i Miss Italy, Panią Danielę Giordano - tak jak opisałem to w punkcie #E1 swej strony "telepathy_pl.htm". Niestety, poza Panią Giordano oraz mną (autorem niniejszego wpisu #330) nikt potem NIE podjął budowy owej piramidy w sposób zgodny z wytycznymi otrzymanymi od owej istoty - chociaż opisy wytycznych jak ją zbudować od dziesiątków już lat są dostępne w internecie - patrz np. "rozdział C" w monografii [7/2] upowszechnianej przez moją stronę internetową o nazwie "tekst_7_2.htm". Nie podejmowanie budowy tej piramidy przez praktycznie nikogo kto ma wymagane warunki, potwierdza więc indukowany powszechną pogonią za "pieniędzmi" i opisywany we wpisie #330 powyżej całkowity zanik w naszej cywilizacji faktycznych wysiłków "przysparzania wiedzy", a także ilustruje sukcesy eksploatujących ludzkość elit w blokowaniu poszukiwań prawdy, nowej wiedzy, faktycznego postępu i w utrudnianiu wprowadzania przez ludzkość jakichkolwiek udoskonalających ją zmian. Oboje zaś z nas dwojga, którzy budowę tę podjęliśmy, niestety NIE dysponowaliśmy wymaganym sprzętem badawczym ani funduszami rozwojowymi aby doprowadzić do sukcesu zbudowania efektywnie działającego "telepatyzera" jaki komunikowałby ludzkość z gwiezdnymi cywilizacjami. Prototyp "piramidy telepatycznej" zbudowanej przez Panią Giordano czytelnik może sobie oglądnąć między innymi poniżej na "Fot. #I2b" a także na "Rys. 2" z naszego wspólnego traktatu [7] upowszechnianego stroną "7_tekst.htm", zaś mój prototyp tej piramidy - między inymi na "Fot. #2" z mojej strony internetowej o nazwie "telepathy_pl.htm", na "Rys. K1" z tomu 9 mojej monografii [1/5], oraz na około półgodzinnym filmie z YouTube o tytule "Dr Jan Pająk portfolio" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM .)

 

W 2015 roku wprawdzie zbudowano instalację zwaną LIGO opisaną w punkcie #E1.1 wyżej wymienionej strony "telepathy_pl.htm", zasada działania jakiej prawdopodobnie wcale NIE przez tzw. "przypadek" w dużym stopniu pokrywała się zasadą działania "piramidy telepatycznej" opisanej nam przez pokazywaną tu istotę. Niestety, budowniczowie LIGO ateistycznie twierdzili (wbrew prawdzie - co badania nad "piramidą telepatyczną" zdają się silnie sugerować), że sygnały jakie instalacja ta przechwyciła były rzekomymi "falami grawitacyjnymi" a NIE "falami telepatycznymi". Nic więc dziwnego, że ignorując i wypaczajac prawdę, w swych wysiłkach budowania LIGO nie otrzymali ani wsparcia ani nowej wiedzy od inteligencji jaka stoi za darem "piramidy telepatycznej" i jaka z całą pewnością swymi "telepatycznymi teleskopami" uważnie obserwuje i analizuje wszystko co tylko dzieje się na Ziemi. Stąd również projekt LIGO nie zakończył się uzyskaniem przez naszą cywilizację urządzenia do telepatycznego komunikowania się z cywilizacjami jakie już powdrażały u siebie zaprojektowany przez Boga ustrój nirwany, w tym z cywilizacją jaką reprezentowała pokazywana tu istota.

 

Warto tu dodać, że sporo przesłanek sugeruje iż nasza planeta od tysiącleci jest skrycie okupowana przez inną pasożytniczą cywilizację, uczestnicy której NIE są w stanie zapracować na szczęśliwość nirwany ponieważ postępują oni przeciwstawnie do nakazów Boga. Dlatego ta okupująca nas cywilizacja NIE pozwala fizycznie zbliżyć się do Ziemi cywilizacjom jakie już wdrożyły u siebie zaprojektowany przez Boga "ustrój nirwany". (W YouTube znaleźć można nawet sytuacje sfilmowane w kosmosie jakie zdają się illustrować iż gwiazdoloty NIE należące do okupującej nas cywilizacji są przez kogoś ostrzeliwane z Ziemi. Po przykłady takich sytuacji, kiedy skrycie okupująca nas i prześladująca pasożytnicza cywilizacja być może ostrzeliwuje z Ziemi gwiazdoloty przyjaznych nam totaliztycznych cywilizacji jakie już powdrażały "ustrój nirwany" i przybywają z zamiarem aby spróbować nam pomagać, patrz angielskojęzyczne widea: 1:40-minutowe o tytule "UFO? Mysterious Beam of Light Shoots Past Space Station | Generation Tech" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=w1x3W1rolTQ , 2:51-minutowe o tytule "looks like a ufo in space being shot at" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=lFQkUP80LxM , 2:03-minutowe o tytule "UFO shot at in space" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=A2pFc4ZGbeo .) Tę skrycie okupującą nas pasożytniczą cywilizację, jaka od tysięcy już lat nas eksploatuje i jaka utrzymuje ludzkość w ciemnocie, zniewoleniu, zwierzęcych instynktach i zachowaniach, oraz uzależnieniu od dostępu do zarządzanego przez nią "pieniądza" opisałem skrótowo m.in. w punkcie #A3.4 swej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm" oraz od (C) do (C") z punktu #J4 swej innej strony internetowej o nazwie "hurricane_pl.htm".

 

 

http://pajak.org.nz/cr/1995_05_03_emilio_daniela_jan_sicily.jpg

Fot. #I2b: Oto prototyp "piramidy telepatycznej" zbudowanej przez Panią Danielę Giordano i trzymanej przez nią w sposób zademonstrowany przez istotę z powyższego "Rys. #I2a", która darowała ludzkości wytyczne jak zbudować to telepatyczne urządzenie do komunikowania się na międzygwiezdne odległości. Zdjęcie wykonane zostało w dniu 1995/5/3 w Palermo na Sycylii. Pokazuje ono Emilio (męża Danieli stojącego po jej prawej stronie), Danielę Giordano trzymającą swój prototyp "piramidy telepatycznej", oraz Jana Pająk (autora tego wpisu - tego w koszuli koloru "khaki").

 

W grudniu 2020 roku Pani Daniela Giordano ( https://www.youtube.com/results?search_query=Daniela+Giordano ) udzieliła 48-minutowego angielskojęzycznego wywiadu omawiającego wyniki jej badań przypadków historycznego udokumentowania gwiazdolotów UFO na religijnych obrazach. Od dnia 2020/12/21 wywiad ten jest gratisowo dostępny w YouTube - patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=vNSxraWDs7Y . Niestety, jak zawsze ma to miejsce w sprawach UFO i wszelkich innych prawd, jakaś moc jak tylko może tak technicznie przeszkadza aby zarówno słuchanie jak i oglądanie tego wywiadu NIE odbywało się bez potrzeby pokonywania najróżniejszych problemów.

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #330 posumowujący jak trzech niezależnych "świadków" potwierdza te same prawdy o Bogu, wszechświecie i czasie stanowi adaptację treści punktu #I2 ze strony internetowej o nazwie "pajak_jan.htm" (aktualizacja datowana 23 grudnia 2020 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/pajak_jan.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/pajak_jan.htm

http://gravity.ezyro.com/pajak_jan.htm

http://nirwana.hstn.me/pajak_jan.htm

http://drobina.rf.gd/pajak_jan.htm

http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "pajak_jan.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "god_proof_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #330, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", 

mojego "ustroju nirwany", mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku")

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" - 

dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające niniejszy #330 jakie potwierdzają nowe prawdy o Bogu, wszechświecie i działaniu czasu:

#294, 2018/2/25 - 4ty wymiar liniowy przeciw-świata (#D3 z "god_proof_pl.htm")

#273, 2016/7/1 - nieskończona rozległość przeciw-świata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#325 i #326, 2020/8/1 - Drobiny Boga (#K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#329, 2020/12/1 - odrzucanie wiedzy przez kapłanów (#E1(M) z "smart_tv.htm")

#311, 2019/6/25 - rola słów-zaklęć (#J4.5 z "propulsion_pl.htm")

#308, 2019/3/25 - Bóg żyjącym programem (#A0 z "god_proof_pl.htm")

#230, 2013/3/1 - jak działa nasz nawracalny czas (#C3 z "immortality_pl.htm")

#324, 2020/7/1 - działające perpetuum mobile (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#263, 2015/9/25 - kara przymusowej pasywności (#N2 z "pajak_na_prezydenta_2020.htm")

#310, 2019/5/25 - choroby duszy (#F11 z "soul_proof_pl.htm")

#328, 2020/11/1 - ustrój nirwany (#C7 z "nirvana_pl.htm")

#268, 2016/3/1 - międzygwiezdna łączność telepatyczna (#E1.1 z "telepathy_pl.htm")

#322, 2020/5/7 - okupująca nas pasożytnicza cywilizacja (#J4 z "hurricane_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :