sty 25 2020

#319: Dlaczego fundamentalne prawa dla wynalazków...


Motto: "I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." (Biblia, werset 8:32 z "Ew. wg św. Jana")

 

#319: Dlaczego fundamentalne prawa dla wynalazków wszystkich napędów przyszłości wynikają już z pierwszej ery technicznej ludzkości i z moich Tablic Cykliczności

 

Opisywana w niniejszym wpisie (i w punkcie #J4.1 strony "propulsion_pl.htm" z którego wpis ten został adoptowany) pierwsza "era techniczna ludzkości", ujęta moimi "Tablicami Cykliczności dla Napędów Ziemskich" - najbardziej zaawansowaną formę których ilustruje "Tab. #J4ab" na stronie "propulsion_pl.htm", tj. era numer 1, jako napędowego "czynnika roboczego" używa "obiegu siły" generowanej np. przez mięśnie ludzi lub zwierząt i napędzającej poprzez bezpośredni kontakt i siłowe przekazywanie. Zastała ona zapoczątkowana jeszcze w starożytności wynalezieniem pierwszej pary "silnik-pędnik" z jej pierwszej generacji napędów obejmujących mechanizm silnika obecnie zwanego "korba" (do dzisiaj używanego np. w tradycyjnych studniach wiejskich), oraz pędnika zwanego "tyczka flisacka" (do dzisiaj używanego do popychania niektórych łodzi i tratw). Do pierwszej generacji tej samej pierwszej ery technicznej należą też napędy jej drugiej pary "silnik-pędnik", obejmujące silnik zwany "kierat" oraz pędnik zwany "koło". (Podobno "koło" zostało wynalezione i najpierw używane przez przodków Słowian, tj. Sarmatów, którzy jako pierwsi w świecie zaczęli budowanie konnych rydwanów, formując z ich pomocą ogromne imperium rozciągające się od Morza Północnego aż po obecne Indie. Jeśli faktycznie jest to zgodne z historyczną prawdą, wówczas jakiś anonimowy Słowianin rozpoczął swym kołem techniczny rozwój ludzkości, zaś "Tablice Cykliczności" innego Słowianina, tj. autora tego wpisu, zainspirują budowanie urządzeń definiujących możliwości i cele aż do najbardziej zaawansowanych er technicznych przyszłego rozwoju ludzkości opisywanych w punkcie #J4.6 strony "propulsion_pl.htm", a opartych na zasadach programowania potencjalnie inteligentnej przeciw-materii.)

 

Bóg tak dalekowzrocznie zaprojektował prawa, regularności i zasady działania napędów pierwszej ery technicznej ludzkości, że dostarczyły one sobą fundamenty poznawcze na jakich następne generacje wynalazców będą mogły potem budować swoje zrozumienie podstawowych cech, składowych, praw i powtarzalnych regularności, których zestawienie z jedną funkcjonalną całość pozwala formować każdy wynalazek nowego napędu. Używając więc rekomendacji Biblii stwierdzającej, że: "na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa" - patrz punkt #C5 na mojej stronie o nazwie "biblia.htm", napędy owej pierwszej ery technicznej dostarczyły "pierwszego świadka" z zalecanych Biblią co najmniej dwóch "świadków" na jakich oparty został rozwój moich "Tablic Cykliczności" pozwalających zaprognozować napędy całego przyszłego rozwoju technicznego ludzkości - tj. napędy zilustrowane w "Tab. #J4ab" ze strony "propulsion_pl.htm".

 

I tak, owa pierwsza era techniczna będąca pierwszym świadkiem z owych zalecanych Biblią co najmniej dwóch świadków, ujawniła nam że istnieją dwa odmienne rodzaje napędów, tj. istnieją "silniki", które generują ruch względny jednych części danego urządzenia względem innych jego części (np. "korba" albo "kierat"), oraz istnieją "pędniki", które generują ruch absolutny całych obiektów w otaczającym je środowisku (np. "tyczka flisacka" albo "koło"). Ujawniła ona też, że najbardziej podstawową składową każdego napędu jest jego "czynnik roboczy" - którym w owej pierwszej erze była "siła" bezpośredniego oddziaływania dotykowego generująca "ruch napędowy". Owe dwa rodzaje napędów wynajdowane w danej erze technicznej (tj. "silnik" i "pędnik") zawsze układają się w bliźniacze pary "silnik-pędnik" - na jakie składa się jeden "silnik" i jeden "pędnik" oba które to urządzenia używają tego samego "czynnika roboczego" i tej samej zasady działania. Każdy napęd musi też posiadać przestrzenie lub przestrzeń w jakich realizowane są dwie odmienne transformacje, tj. musi posiadać "wytwornik czynnika roboczego" (w tej pierwszej erze najprostrzym z takich wytworników były mięśnie człowieka lub zwierzęcia) w jakim "coś" transfomuje się w ów "czynnik roboczy", oraz muszą posiadać też "przestrzeń roboczą" w jakiej ów "czynnik roboczy" transformowany jest w "ruch napędowy". Zależnie też od tego jakie fizykalne zjawisko w danym urządzeniu napędowym transformuje się w "czynnik roboczy", w każdej erze technicznej budowane mogą być aż trzy generacje urządzeń napędowych. Przykładowo w pierwszej erze technicznej, jej pierwsza generacja napędów transformowała "dotykiem" energię mięśni bezpośrenio w siłę napędzającą (np. w "korbie" czy w "kieracie"). W drugiej generacji owej ery siłę napędzającą generowała już "inercja" (np. w "kole garncarskim" czy w "kole zamachowym"). W trzeciej zaś jej generacji siłę napędzającą generowała "energia wewnętrzna" (w owej pierszej erze - energia sprężystości, np. w "wiertle inercyjnym", "katapulcie", "sprężynie z zegarów", czy w "piłce"). W każdej też z tych trzech generacji budowane mogły być aż dwie pary "silnik-pędnik", w pierwszej z których to par "wywornik czynnika roboczego" był oddzielony od "przestrzeni roboczej", w drugiej zaś parze obie przestrzenie były połączone ze sobą.

 

Napędy pierwszej ery technicznej ludzkości były tym "pierwszym świadkiem" jaki dostarczył empirycznego "poświadczenia", które każdy z nas otrzymał od Boga, a które nam ujawniło owe istotne dla każdego napędu cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności, itp. Po zainspirowaniu ludzi do zrealizowania wynalazków pierwszej ery technicznej, jakie pozwalają każdemu zrozumieć owe cechy, składowe i powtarzalne prawa-regularności dowolnego urządzenia napędowego, Bóg zainspirował następne generacje wynalazców do urzeczywistnienia "drugiego świadka" dostarczającego dodatkowych "poświadczeń empirycznych" ujawniających i potwierdzających cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności ziemkich urządzeń napędowych. Tym "drugim świadkiem" były napędy z kolejnej, "drugiej już ery technicznej ludzkości". Ta więc druga era techniczna dostarczyła ludzkości "poświadczenia empirycznego", iż opisane powyżej cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności wymagane w urzeczywistnianiu ziemskich urządzeń napędowych, są regularnie powtarzane w wynalazkach urządzeń napędowych z każdej następnej ery technicznej ludzkości. Stąd druga era techniczna ludzkości swą empiryką potwierdziła też zwrotnie, między innymi, poprawność cech, składowych, praw i powtarzalnych regularności jakie wykryłem swymi teoretycznymi analizami (potem zaś opisłem swą Tablicą Cykliczności dla Napędów) już w pierwszej erze technicznej ludzkości. Z kolei posiadanie takiego drugiego (potwierdzającego) poświadczenia empirycznego, zgodnie z instrukcją zawartą w Biblii i stwierdzającą, że "na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa" (patrz punkt #C5 na mojej stronie o nazwie "biblia.htm"), otworzyło nam wszystkim wgląd do przyszłości, jaki mi osobiście z upływem czasu pozwolił zaprognozować opisywane szczegółowiej w podpunktach #J4.1 do #J4.6 strony "propulsion_pl.htm" oraz w bazujących na ich treści wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu, wszystkie rodzaje napędów, które nadal oczekują aby ludzkość stopniowo je budowała - wypełniając w ten sposób dalekowzroczne plany Boga. Owa "druga era techniczna ludzkości", potwierdzająca cechy, składowe, prawa i powtarzalne reguły rządzące formowaniem kolejnych wynalazków urządzeń napędowych wszystkich przyszłych er technicznych, jest opisana w punkcie #J4.2 strony "propulsion_pl.htm" a także we wpisie numer #317 do blogów totalizmu (tekst którego to wpisu #317 można znaleźć, między innymi, w "tomie S" mojej publikacji [13] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_13.htm").

 

Największym problemem w moim wypracowywaniu konstrukcji i zasad działania kolejnych er technicznych jakie nastąpią po owej drugiej erze technicznej, stanowiło ustalenie jakie czynniki robocze i jakie prawa odnoszące się do napędów będą rządziły owymi erami o numerach trzy do sześć. Bóg bowiem dał nam tylko jeszcze jedną wskazówkę dotyczącą owych napędów przyszłości, tj. dał nam wynalazek "silnika elektrycznego" z 1836 roku - który to wynalazek zapoczątkowywał "trzecią erę techniczną ludzkości". Wynalazek ten jednak dowodził, że w trzeciej i wyższych erach technicznych ludzkości, jako czynniki robocze NIE będzie już używana żadna forma naszej materii - najróżniejsze prawa i oddziaływania której formowały napędy pierwszej i drugiej ery technicznej. Silnik elektryczny ujawniał bowiem, że w trzeciej erze technicznej czynnikiem roboczym będą już niematerialne oddziaływania magnetyczne. Ponownie więc, niezależnie od wszystkiego co ujawniały nam pierwsza i druga era techniczna z mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów - tym razem jako całość stanowiącej też nadrzędny rodzaj "pierwszego świadka" z zupełnie innego, już przyszłościowego łańcucha wiedzo-twórczego, potrzebny był nam też jakiś nadrzędny, "drugi świadek" z tego samego przyszłościowego łańcucha wiedzo-twórczego, jaki wskazałby nam dalsze czynniki robocze i dalsze prawa rządzące rozwojem napędów z er wyższych niż druga i trzecia, tj. z er czwartej do szóstej. Tego nadrzędnego "drugiego świadka" dostarczyła moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku - wszakże otwierała ona dla mnie okno i wgląd NIE tylko na przyszłość ludzkości, ale także na cały wszechświat: mam tu nadzieję iż to moje okno na przyszłość i wszechświat już wkrótce stanie się dostepne także dla wszystkich ludzi, "jeśli" oraz "kiedy" upowszechnianie mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku i wywodzących się z niej prawd przestanie być skrycie blokowane z "politycznych powodów" jakie krótko opisałem w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm". Ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku klarownie bowiem wskazywała sobą "jakie czynniki robocze" i "jakie prawa" będą rządziły zasadami działania i konstrukcjami napędów budowanych w czwartej do szóstej erach technicznych ludzkości. Wszakże ta moja Teoria Wszystkiego wyjaśniała, że na wszechświat jaki nas otacza składają się aż trzy (3) odmienne światy. Tylko pierwszym i najbardziej prymitywnym z nich jest nasz "świat fizyczny" wypełniony materią. Wzajemne oddziaływania oraz prawa tejże materii z naszego świata fizycznego formują zaś czynniki robocze i zasady działania tylko dla napędów z pierwszej i drugiej ery technicznej. Jednak moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku (po jej szczegóły patrz opisy ze strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm") ujawniała także, że pod wymiarem i kierunkiem "wgłębnym" naszego świata fizycznego ukrywa się kolejny aż cztero-wymiarowy świat, jaki moja Teoria Wszystkiego nazywa "przeciw-światem". Unikalna zaś inteligentna substancja, która wypełnia ów przeciw-świat, jaka wykazuje cechy odwrotne do cech materii z naszego świata, a stąd jaką nazwałem "przeciw-materia", formuje niewidzialne z naszego świata cyrkulacje jakie ludzie znają pod nazwą "pole magnetyczne", a oddziaływania pomiędzy którymi i zjawiska jakim one podlegają dostarczają czynnika roboczego i praw rządzących rozwojem ziemskich napędów trzeciej ery technicznej. Ponieważ zaś "pierwszy i drugi świadek" (tj. początkowe dwie ery techniczne z mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów) już nam ujawnili, że w każdym ze światów wszechświata kryją się czynniki robocze i zasady działania dla dwóch kolejnych er technicznych ludzkości, owa przeciw-materia z przeciw-świata dostarczy czynniki robocze i zasady działania NIE tylko dla "trzeciej ery technicznej ludzkości", ale także dla następnej "czwartej ery technicznej ludzkości" - jaką opisuję w punkcie #J4.4 strony "propulsion_pl.htm", a także we wpisie numer #313 do blogów totalizmu najłatwiej dostępnym za pośrednictwem "tomu S" opracowania [13] upowszechnianego stroną "tekst_13.htm". Jednak napędy czwartej ery technicznej będą się różniły aż kilkoma unikalnymi cechami od napędów trzeciej ery technicznej (do jakiej trzeciej ery należy, między innymi, już istniejący "silnik elektryczny", a także należały też będą wynalazki mojego gwiazdolotu o nazwie Magnokraft oraz jego pędnika o nazwie Komora Oscylacyjna. Przykładowo, w owej czwartej erze technicznej, oraz w erach od niej wyższych, wszystkie napędy będą już działały na zasadzie "perpetuum mobile". Jako takie NIE będą one więc już wymagały zewnętrznego zasilania w energię ani w paliwo - tak jak zasilania tego nadal wymagają napędy trzeciej ery technicznej, które jako ich czynników roboczych używają pól magnetycznych. Ponadto, napędy czwartej ery technicznej będą wykorzystywały nadal z uporem nieuznawane i odrzucane przez naszą oficjalną naukę ateistyczną zjawiska i prawa manifestujące się jedynie poprzez oddziaływania przeciw-materii na naszą materię fizyczną - np. owe już wskazywane przez moją blokowaną dla powodów "politycznych" naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku i opisywane w licznych moich opracowaniach (np. w monografii [12]) zjawiska takie jak "efekt telekinetyczny" oraz "nawracalny czas softwarowy" umożliwiający ludziom np. podróżowanie przez czas oraz osiąganie nieskończenie długiego życia. Z pierwszych dwóch er kolejnego, bardziej nadrzędnego rodzaju "pierwszego świadka" (jakim tym razem jest cała moja Tablica Cykliczności dla Napędów) już bowiem wiemy, że tylko pierwsza era techniczna napędzana zasadami i prawami danego świata zawsze bazuje na zjawiskach i prawach jakie formują efekty widzialne i wykrywalne przez ludzkie zmysły (np. na dotykowych oddziaływaniach siłowych z napędów pierwszej ery technicznej, oraz na siłowych oddziaływaniach pomiędzy polami magnetycznymi w napędach trzeciej ery technicznej). Natomiast druga era techniczna z danego świata bazuje już na zjawiskach i prawach jakie są wykrywalne jedynie dla ludzkich intelektów i dociekań logicznych (np. na ciśnienu dynamicznym, odrzucie, energii wewnętrznej, itp.) Stąd zasady działania i prawa jakie będą podtrzymywały działanie napędów czwartej ery technicznej (np. efekt telekinetyczny, czy nawracalny czas softwarowy) też NIE są wykrywalne przez nasze zmysły, chociaż jest w stanie je powykrywać i opisać dociekliwość ludzkiego intelektu i logicznej dedukcji. Oczywiście, moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku NIE zakończyła na owej czwartej erze technicznej swych wskazań jakie będą czynniki robocze i zasady działania napędów przyszłości. Wszakże zgodnie z nią, w pamięci inteligentnej przeciw-materii kryje się jeszcze jeden, trzeci (3) z kolei świat, też będący naturalną składową wszechświata, jaki moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku nazywa "światem wirtualnym". W owym zaś trzecim "świecie wirtualnym" zawarte są programy, jakie rządzą zachowaniami przeciw-materii, zaś ponieważ przeciw-materia rządzi zachowaniami materii z naszego świata, owe programy rządzą także wszystkim co manifestowane jest w naszym świecie fizycznym. (To dlatego nadrzędna istota znana nam pod nazwą Bóg, jest rodzajem samoświadomego programu żyjącego w pamięci przeciw-materii z owego "świata wirtualnego" - tak jak wyjaśniłem to w punkcie #A0 strony "god_proof_pl.htm".) Owe więc programy ze "świata wirtualnego" dostarczają zasad działania i praw jakie zdefiniują napędy z dwóch ostatnich er technicznych ludzkości, tj. z er piątej i szóstej opisanych w punktach #J4.5 i #J4.6 strony "propulsion_pl.htm", a także w bazujących na owych punktach wpisach #311 i #309 do blogów totalizmu. Oczywiście, do wszechpotężnych napędów z owych dwóch najwyższych er technicznych ludzkości także odnoszą się wszystkie manifestacje i prawa jakie ujawniła nam już uprzednio nadrzędna "dwójka świadków", tj. ujawnił nam nadrzędny pierwszy świadek w postaci mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów (traktowanej jako jedna całość), oraz ujawnił nam nadrzędny drugi świadek (zupełnie niezależny od owej Tablicy Cykliczności) mający postać mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - niestety, korzystanie przez większość ludzkości z rozlicznych prawd i korzyści której to przełomowej Teorii Wszystkiego jest nadal skrycie blokowane z powodu małostkowych motywacji sporej proporcji dzisiejszych ludzi i potężnych instytucji - tak jak wyjaśniłem to w owych krótkich punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm".

 

Poprzedni paragraf wyjaśniający "który świadek", a także "co" i "w jaki sposób" wskazuje nam jakie będą czynniki robocze, zasady działania i prawa rządzące rozwojem napędów dalekiej ludzkiej przyszłości ze wszystkich sześciu er technicznych, ujawnia nam też kilka dodatkowych i bardziej nadrzędnych z owych praw i regularności obowiązujących ludzkie napędy, jakie to prawa i regularności uzupełniają i poszerzają sobą zestaw praw (I) do (V) opisanych w punkcie #J4.3 strony "propulsion_pl.htm" (i we wpisie #315 do blogow totalizmu). Sprecyzujmy więc tutaj co owe dalsze (nadrzędniejsze) prawa i regularności dla napędów stwierdzają. Oto słowa w jakie można poubierać ich treść (oczywiście, treść tą możnaby też wyrazić innymi słowami, jednak jej sens ciągle pozostawałby taki sam):

 

(1) Moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku (tj. teoria najszerzej opisywana aż na dwóch stronach internetowych o nazwach "dipolar_gravity_pl.htm" oraz "1985_teoria_wszystkiego.htm") pozwoliła mi ustalić, że każdy z trzech światów składających się na cały wszechświat, tj. zarówno (a) nasz "świat fizyczny", jak i (b) "przeciw-świat" (poprzez odpowiednie zaprogramowanie zachowań substancji którego zwanej "przeciw-materia" Bóg stworzył nasz świat fizyczny), a także (c) "świat witrualny" (tj. odrębny świat zawarty w pamięci potencjalnie inteligentnej "przeciw-materii" w jakiej żyje Bóg i rezydują nasze dusze), dostarcza czynników roboczych, zjawisk i zasad działania dla napędów formujących jedną parę er technicznych ludzkości. W sumie więc wszystkie trzy owe odrębne światy wszechświata pozwolą ludzkości zbudować napędy należące do aż sześciu kolejnych er technicznych. Na każdą kolejną z tych sześciu er będą się składały napędy o coraz większych mocach i możliwościach, jednak ich zbudowanie będzie nakładało na ludzi coraz wyższe wymagania zarówno o naturze moralnej, jak i filozoficznej i naukowej. (Sprostowanie tym wymaganiom najprawdopodobniej będzie możliwe tylko "jeśli" i "kiedy" wynalazcy i badacze pracujący nad owymi napędami przyszłości, a także politycy, zaakceptują prawdę Biblii oraz rekomendacje mojej filozofii zwanej Totalizm - tej pisanej przez "z", a także postulaty mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, przykładowo zaakceptują i zaczną wdrażać w życie wszystko co wyjaśniłem w punktach #D3 i #F1, oraz w (11) z punktu #G1 swej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm", oraz w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm". Innymi słowy, do sprostowania tym wymaganiom, a stąd do zbudowania tych przyszłościowych napędów, z całą pewnością NIE będzie już zdolna kłamliwa i dogłębnie już powypaczana dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna, ani dzisiejsze elity rządzące - poziom skorumpowania i ignorancji których czyni je wszystkie niezdolne już do zaakceptowania stwierdzeń mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, oraz mojej filozofii totalizmu.)

 

(2) Substancje, zjawiska i prawa obowiązujące w każdym z owych trzech odrębnych światów istniejących we wszechświecie, dostarczają czynników roboczych i zasad działania, a także definiują konstrukcje, itp., dla aż trzech takich par er technicznych ludzkości. Stąd pierwsza para tych er, tj. ery techniczne pierwsza i druga, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na substancjach, zjawiskach i prawach obowiązujących w naszym "świecie fizycznym". Druga para tych er, tj. ery techniczne trzecia i czwarta, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na substancjach, zjawiskach i prawach obowiązujących w "przeciw-świecie". Trzecia zaś para tych er, tj. ery techniczne piąta i szósta, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na programach, prawach i działaniach obowiązujących w "świecie wirtualnym" zawartym w pamięci potencjalnie inteligentnej przeciw-materii.

 

(3) Każda era techniczna ludzkości składająca się na daną parę er - czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., jakiej to ery są definiowane przez substancje, zjawiska i prawa obowiązujące w każdym z owych trzech odrębnych światów istniejących we wszechświecie, drastycznie różni się możliwościami, zasadami działania i wykorzystywanymi zjawiskami od tej drugiej ery z danej pary er. Pierwsza bowiem z obu er danej pary bazuje swą zasadę działania i konstrukcję na prymitywniejszej grupie zjawisk jakich istnienie i działania są wykrywalne przez ludzkie zmysły. Natomiast druga z obu er danej pary bazuje już swą zasadę działania i konstrukcję na bardziej ukrytej grupie zjawisk, jakich istnienie i działania NIE są już wykrywalne przez ludzkie zmysły, jednak jakie mogą być docieknięte prez ludzkie intelekty oraz przez moc dedukcji logicznych.

 

(4) Nieznane jeszcze oficjalnej nauce ateistycznej prawa i zjawiska jakie w odmiennym niż nasz świat fizyczny "przeciw-świecie" definiują czynnik roboczy, zasady działania i konstrukcję napędów trzeciej i czwartej ery technicznej z dalekiej przyszłości ludzi, już obecnie wskazują nam ustalenia wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Owe prawa i zjawiska naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zaleca logicznie wypracowywać wychodząc z "postulatu przeciwstawności cech substancji i zjawisk istniejących i następujących w przeciw-świecie do cech substancji i zjawisk istniejących w naszym świecie fizycznym". Stąd przykładowo, istnienie zjawiska jakie ja nazwałem "Efekt Telekinetyczny" ujawnia nam cecha przeciw-materii jaka jest odwrotnością inercji naszego świata fizycznego, a jaką ja nazwałem "samo-mobilnością". Z kolei cechy rodzaju sztucznie zaprogramowanego przez Boga czasu jaki moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku nazywa "nawracalnym czasem softwarowym" (tj. czasu w jakim starzeją się ludzie i wszelkie istoty żyjące, a stąd jaki pozwoli na budowanie "wehikułów czasu"), w wielu jego manifestacjach będą odwrotne do manifestacji naturalnego czasu wszechświata, jaki owa moja Teoria Wszystkiego nazywa "nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata".

 

(5) Nieznane jeszcze oficjalnej nauce ateistycznej prawa i zjawiska jakie w odmiennym niż nasz świat fizyczny "świecie wirtualnym" definiują czynnik roboczy, zasady działania i konstrukcję napędów piątej i szóstej ery technicznej z dalekiej przyszłości ludzi, też już obecnie wskazują nam ustalenia wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Owe prawa i zjawiska naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zaleca logicznie wypracowywać wychodząc z "postulatu podobieństwa działania programów zawartych w przeciw-materii do oprogramowania ludzkich komputerów". Więcej informacji o owych programach zawartych w przeciw-materii czytelnik znajdzie w punktach #J4.5 i #J4.6 strony "propulsion_pl.htm", a także w punkcie #A0 z mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm".

 

(6) Każda następna era techniczna ludzkości pozwala na budowanie napędów o mocach wielokrotnie potężniejszych niż napędy z poprzedzającej ją ery, począwszy zaś od pędników trzeciej ery technicznej, napędy jakie będą na nich budowane po wpadnięciu w ręce moralnie niedojrzalych osobników byłyby w stanie zniszczyć lub zniewolić większą część ludzkości. Stąd budowanie kolejnych napędów bardziej już zaawansowanych niż "silnik elektryczny" nakłada coraz wyższe wymogi moralne na każdego obywatela ludzkości. Dlatego ich zbudowanie musi być poprzedzone albo ustanowieniem na Ziemi nowego (i lepszego niż wszelkie obecne) systemu politycznego (np. systemu opisywanego w punktach #A1 do #A4 z mojej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm"), albo też być poprzedzone od dawna zapowiadanym przez Indian Hopi "Wielkim Oczyszczeniem Ludzkości" opisywanym w punkcie #H1 z mojej strony internetowej o nazwie "2030.htm".

 

(7) Generowanie, poznawanie ani akceptowanie wiedzy umożliwiającej budowanie napędów z er wyższych niż najwyższa era napędy jakiej już są budowane na Ziemi, jest niemożliwe dla ludzi o poziomie moralności jaki jest niższy od poziomu potęgi i mocy owych napędów. Z tych powodów, ludzkości pozostały już tylko trzy wyjścia, mianowicie: (a) albo dobrowolnie (oraz szybko i demokratycznie) ludzkość zacznie wdrażać jakiś nowy system polityczny, jaki byłby nieporównanie moralniejszy oraz lepszy niż wszelkie obecne systemy polityczne, np. system polityczny bazujący na wynagradzaniu "totaliztyczną nirwaną", który wstępnie opisałem w punktach #A1 do #A4 swej strony "partia_totalizmu.htm" oraz w punkcie #F1 swej strony "nirvana_pl.htm", albo (b) zmusi elity rządzące obecnymi systemami politycznymi do drastycznej zmiany swych dotychczasowych nastawień i postępowań w sprawach Boga, prawdy, moralności, sprawiedliwości, poszanowania bliźniego i natury, itp., albo też (c) począwszy od około 2030 roku nadejdą na Ziemię zdarzenia ilustrowane darmowym polskojęzycznym filmem z YouTube o tytule "Zagłada ludzkości 2030" - patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (zapowiedzi jakich to zdarzeń już coraz usilniej są manifestowane na Ziemi), jakie zapewne spowodują uśmiercenie wszystkich niemoralnych osób stanowiących przeszkodę we wprowadzaniu na Ziemi nieporównanie moralniejszego niż kapitalizm i komunizm systemu politycznego, a stąd zniknięcie jakich to osób otworzy dla ludzkości możliwość podjęcia budowy napędów z er wyższych niż obenie używane, oraz możliwość uwolnienia obecnie blokowanego wzrostu moralnego, świadomościowego, oraz cywilizacyjnego przyszłych ludzi, jaki wyniknie z posiadania owych napędów przez ludzkość.

 

Bazując na powyższych prawach i regularnościach, po pełnym rozpracowaniu urządzeń napędowych pierwszej i drugiej ery technicznej, oraz po wypracowaniu i opublikowaniu zasad działania oraz konstrukcji nadal NIE zbudowanych przez ludzi napędów z następnej, trzeciej ery technicznej ludzkości, w wolnych chwilach analizowałem i syntezowałem dalsze napędy o jakich moja naukowa "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (tj. ta moja Teoria Wszystkiego, upowszechnianie jakiej po świecie jest skrycie blokowane aż do dzisiaj, czyli już przez około 35 lat) informowała iż Bóg z całą pewnością zaprojektował je dla użytku ludzkości. W efekcie tych analiz i syntezowania z upływem czasu skompletowałem napędy składające się na całą obecną Tablicę Cykliczności zawierającą już najważniejsze silniki i pędniki z wszystkich sześciu er technicznych ludzkości jaką pokazałem w "Tab. #J4" ze strony "propulsion_pl.htm". Po jej skompletowaniu przyszła zaś kolej na filozoficzne dociekania co czyni moje Tablice Cykliczności oraz moją Teorię Wszystkiego z 1985 roku, zdolną do wskazywania mi licznych praw, zasad działania i wiedzo-twórczej esencji wynalazków oraz odkryć naukowych jakie wybiegają daleko w ludzką przyszłość. Te filozoficzne dociekania zaowocowały odkryciem zarówno w moich Tablicach Cykliczności, jak i w mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, zawartej w nich unikalnej intelektualnej struktury, którą nazwałem "wiedzo-twórczą łańcuchową strukturą odkrywczą". Z kolei odkrycie istnienia owej unikalnej struktury, pozwoliło mi zdefiniować i opisać czym w sensie filozoficznym są moje Tablice Cykliczności i moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku. Czas więc aby przytoczyć tu definicję Tablicy Cykliczności oraz skrócone opisy obu tych moich najbardziej przełomowych odkryć naukowych (szersze opisy mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zawarłem na odzielnej stronie o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm").

 

(Definicja Tablicy Cykliczności:) "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczności+napędów ), jest to reprezentacja intelektualnej jedno-wymiarowej "wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej" wypracowanej specyficznie dla praw i regularności istniejących w ludzkich napędach zaś użytecznej w procesach prognozowania i wynajdowania zasad działania wszelkich nowych wynalazków i odkryć celowo zaprogramowanych przez Boga w taką właśnie strukturę (np. w procesach wynajdowania nowych urządzeń napędowych), która to "wiedzo-twórcza łańcuchowa struktura odkrywcza" ma tę istotną cechę, iż jeśli rozpracuje się poprawnie którekolwiek z jej ogniw, wówczas powtarzalne prawa i regularności jakie Bóg zaszyfrował w owym ogniwie, a jakie rozpracowanie to nam ujawni, pozwalają na rozpracowanie ogniwa następującego po nim i jednocześnie na potwierdzenie i podniesienie doskonalości i prawdy ogniw go poprzedzających, to zaś z kolei pozwala na rozpracowanie jeszcze dalszego ogniwa, itd., itp. Dalsze cechy i opisy owej "wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej" staram się wyjaśniać w całej "części #D" z mojej innej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Przykładowo, jedną z takich kluczowych cech tej intelektualnej struktury jest, że każde następne ogniwo wiedzo-twórczej struktury łańcuchowej potwierdza zwrotnie poprawność ogniw je poprzedzających, oraz poprawność regularności i praw jakie we wszystkie te ogniwa są powpisywne.

 

Innymi słowy, moje Tablice Cykliczności oraz inne twory reprezentujące sobą owe "wiedzo-twórcze łańcuchowe struktury odkrywcze" (np. moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku", czy np. "Tablica Mendelejewa") są jakby poza-matematycznymi podobieństwami do "ciągów liczbowych" o jakich uczymy się od matematyków, a w jakich jeśli pozna się co najmniej dwa ich elementy, wówczas nasza wiedza, doświadczenie i logiczna dedukcja jest w stanie wypracować nam prawa i zeleżności jakie potem wskażą nam wszystkie elementy danego ciągu.

 

Reprezentując sobą jednowymiarową "wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą" wiernie odzwierciedlającą powtarzalne regularności jakie Bóg zaszyfrował we wszystko co stworzył, moje Tablice Cykliczności mogą być budowane dla praktycznie wszystkiego co Bóg stworzył. Przykładowo, do chwili obecnej wypracowałem już także "Tablice Cykliczności dla Epok w Historii Ludzkości" - jedną z których pokazuje "Tab. #J1a" ze strony "propulsion_pl.htm", oraz "Tablice Cykliczności dla Teorii Nadistot" - jedną z jakich pokazuje "Tab. #J1b" ze strony "propulsion_pl.htm". Tylko chroniczny brak czasu powstrzymuje mnie przed opracowaniem też całego szeregu takich tablic w następnych co bardziej zaniedbywanych lub kłamliwie sformułowanych przez "oficjalną naukę ateistyczną" obszarach ludzkiej wiedzy. A mam tu obowiązek aby podkreślać, że powszechnie znana tzw. "Tablica Mendelejewa" też jest jedną z takich "tablic cykliczności" zawierających w sobie zaprojektowana i już wdrożoną przez Boga zaś wykrytą przez ludzkiego badacza taką "wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą". Interesująco, moja pierwsza Tablica Cykliczności opublikowana jeszcze w 1976 roku okazuje się faktycznie reprezentować i zawierać zaledwie jedną (tj. pierwszą jaką ja odkryłem) z niezliczonych struktur składowych innej wielowymiarowej "wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej" jaka jest zawarta w mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - czyli w teorii odkrytej, dopracowanej i opublikowanej dopiero w 9 lat po mojej pierwszej Tablicy Cykliczności.

 

Powinienem tutaj dodać, że ogromna logika, symetryczność, prawidłowość i inteligencja jakie są potwierdzane zawartością każdej "wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej", czyli NIE tylko tych struktur jakie są wyrażane treścią moich Tablic Cykliczności z 1976 roku oraz mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, ale także i Tablicy Mendelejewa, niepodważalnie dowodzą, że struktury owe NIE mogły powstać przez zwykłe "zbiegi okoliczności" albo "przypadki", a musiał je celowo zaprojektować ktoś o nadrzędnej wiedzy i władzy nad prawami i działaniem naszego świata fizycznego. Jako takie, struktury owe zaprzeczają sobą kłamliwym twierdzeniom dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej", że cały nasz świat fizyczny i całe życie powstały w wyniku szeregu "przypadków" w rodzaju "wielkiego bangu" albo "ewolucji". Za to jednoznacznie wskazują one, że wszystko co widzimy i co odbieramy naszymi zmysłami, powstało w wyniku ogromnie mądrego i dalekowzrocznego projektu nadrzędnie inteligentnej "istoty o formie programu rezydującego w przeciw-materii", jaką to nadrzedną istotę my nazywamy Bóg. Innymi słowy, zarówno prawdy wyrażane przez moje Tablice Cykliczności z 1976 roku, jak i przez moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku, a także przez Tablicę Mendelejewa, dostarczają kolejnych niepodważalnych dowodów empirycznych na istnienie Boga, jakie to dowody dodatkowo poszerzają te, które opisałem w punktach #G3 i #G2 ze swej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm".

 

Wyjaśniając tutaj, że moje Tablice Cykliczności z 1976 roku są zaledwie jednowymiarowymi składowymi wielowymiarowej naukowej Teorii Wszystkiego jaką sformułowałem dopiero w 9 lat po owych Tablicach Cykliczności, niestety, zmuszony jestem tutaj ostrzec czytelnika, że moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku bardzo trudno odszukać w internecie z "politycznych powodów" jakie krótko wyjaśniam w punktach #A1 do #A4 swej strony "partia_totalizmu.htm", zaś poszerzam szczegółowszymi opisami w punkcie #F1 swej strony "nirvana_pl.htm". Mając zaś trudności z jej odszukaniem, dzisiejsi ludzie NIE bardzo jak mają możność aby dowiedzieć się o jej ogromnym potencjale wiedzo-twórczym i o niezliczowych korzyściach jakie ludzkość jest w stanie osiągnąć kiedy teorię tę dokładniej pozna i zaakceptuje. Problem z jej poznaniem polega bowiem na tym, że jakaś wroga prawdzie potężna instytucja o światowym wpływie skrycie ale efektywnie blokuje jej upowszechnianie już od 35 lat. Przykładowo, pomimo niezliczonych prób jej opublikowania w naukowych czasopismach, zawsze jej opublikowanie było tam zmyślnie udaremniane. Natomiast chociaż zdołałem ją opublikować w internecie, ktoś celowo blokuje jej wskazywanie przez wyszukiwarki internetowe. Z powodu zaś blokowania jej upowszechniania w internecie pod powszechnie rozumianą i znaną nazwą Teoria Wszystkiego (patrz adres https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ), musi ona być upowszechniana pod nic NIE mówiącą nią zainteresowanym ludziom pierwszą nazwą jaką jej nadałem jeszcze w chwili jej odkrycia i opublikowania w 1985 roku, tj. pod nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz adres https://www.google.pl/search?q=koncept+dipolarnej+grawitacji ) - co w obecnych czasach przeciążenia informacyjnego - patrz adres https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%BCenie+informacyjne (po angielsku zwanego "information overload") niemal całkowicie uniemożliwia jej poznanie przez zainteresowanych - którzy szukając wiedzy o Teorii Wszystkiego NIE mają ani czasu ani energii aby przeglądać cały internet w celu sprawdzenia czy teoria ta NIE jest gdzieś opisana pod zupełnie inną nazwą. (Po szczegóły szokującej każdą osobę historii mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - patrz owe opisujące ją strony internetowe o nazwach "dipolar_gravity_pl.htm" oraz "1985_teoria_wszystkiego.htm").

 

Powodem dla którego moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku zawiera w sobie także moje Tablice Cykliczności z 1976 roku, jest że w przeciwieństwie do jedno-wymiarowości moich Tablic Cykliczności, moja Teoria Wszystkiego zawiera w sobie niemal nieskończoną liczbę wielowymiarowych "wiedzo-twórczych łańcuchowych struktur odkrywczych" odzwierciedlających sobą wszystkie twórcze intencje Boga, zaś zawierających w sobie wiedzo-twórcze siły motoryczne dla dokonywania nieskończonej liczby odkryć i wynalazków - w tym np. odkryć wszystkich moich Tablic Cykliczności jakie dotychczas wypracowałem, oraz jakie mógłbym wypracować gdybym miał ku temu wymaganą ilość czasu. Jako taka, moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku jest jeszcze bardziej istotna dla postępu naszej cywilizacji niż opisywana w niniejszym wpisie i w punkcie #J4.1 strony "propulsion_pl.htm" moja Tablica Cykliczności dla Napędów - patrz adres https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczności+napędów . Jakże więc ogromnie szkoda, że prywata i małostkowość jakiejś wrogiej prawdzie potężnej instytucji na Ziemi już od około 35 lat efektywnie uniemożliwia zbiorowej mądrości wszystkich zainteresowanych nią ludzi zweryfikowanie merytu tej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, a także zweryfikowanie sporej liczby innych moich przełomowych odkryć, jakich instytucja ta NIE pozwala mi upowszechniać po świecie pod powszechnie znanymi nazwami. Przykłady tego uniemożliwiania poddania mojej Teorii Wszystkiego i innych odkryć pod zweryfikowanie zbiorową mądrością wszystkich zainteresowanych ludzi, udokumentowałem i zilustrowałem materiałem dowodowym m.in. w podpisie pod "Fot. #E3c" ze swej strony o nazwie "sabotages_pl.htm", w punkcie #A1 ze swej strony internetowej o nazwie "evolution_pl.htm" i we wpisie numer #316 do blogów totalizmu bazującym na owym punkcie #A1, we "wstępie" do swej strony internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", w punktach #A1 do #A4 swej strony "partia_totalizmu.htm", oraz w kilku jeszcze innych swych publikacjach. (Jako sprawdzalny przez każdego przykład tego blokowania dostępu do wyników moich badań, proponuję czytelnikowi wpisać w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej słowa kluczowe Teoria Wszystkiego np. rozkazem https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego - aby zobaczyć ile informacji o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku otrzyma on w odpowiedzi; poczym użyć te same słowa kluczowe w dostępnym tylko dla użytku "nielicznych wiedzących" rozkazie tzw. "custom search" o zapisie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego (jeśli ów "custom search" jakimś cudem nadal będzie jeszcze działał) - aby zobaczyć ile źródeł informacji o mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku wyszukiwarki internetowe faktycznie posiadają - tyle że celowo dla każdego z tych źródeł w cytatach z niego zaczerpniętych nadal deletują one kluczowe słowa Teoria Wszystkiego, które to deletowanie teorię tę jeszcze usilniej blokuje przed upowszechnieniem się po świecie.)

 

(... tu wyciąłem kilka paragrafów aby wpis ten zmieścić w ograniczonej pamięci bloga...)

 

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #319 jest adaptacją treści punktu #J4.1 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" (aktualizacja datowana 17 grudnia 2019 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm

http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :