Najnowsze wpisy, strona 3


wrz 01 2021 #338_2: Niektóre następstwa powstania życia...

(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #338)

 

#338_2: Niektóre następstwa powstania życia w przeciw-materii i niemożliwości jego powstania w nieożywionej materii

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI

Film #C5b: Oto 17-sekundowa ilustracja filmowa pokazująca jak wyglądało będzie budowanie nowych murów po nauczeniu się przez ludzi zasad "programowania przeciw-materii" (a ściślej programowania "Drobin Boga") za pomocą unikalnego "języka do programowania przeciw-materii" opisywanego w punkcie #E4 strony "przepowiednie.htm" a zwanego "Uniwersalny Język Myśli" (ULT). Programowanie to będzie polegało na takim zaprogramowaniu postępowań owych inteligentnych "Drobin Boga", aby te z dynamiczne wytworzonych przez siebie "wirów" najpierw uformowały cząsteczki elementarne, potem zaś atomy, kryształy i całe kamienie składające się np. na potrzebny komuś mur (przykładowo pokazany zdjęciem "Fot. #C5a" Mur Inkaski) o wymaganych wymiarach, konfiguracji elementów składowych, rodzaju utworzonego materiału, itp., lub uformowały dowolny inny obiekt jaki ludzie zechcą wówczas posiadać. (Kliknij na powyższy starter filmu aby sobie go oglądnąć.)

 

Aczkolwiek powyższy film jest fragmentem wyodrębnionym z rekomendowanego powyżej na "Fot. #C5a" półgodzinnego edukacyjnego filmu "Napędy Przyszłości", postanowiliśmy wraz z moim graficznie wysoce utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik wyciąć go i pokazać dla niezależnego i krótkiego zilustrowania jak faktycznie wyglądało opisywane mitologią formowanie cudownych budowli megalitycznych do dzisiaj istniejących na Ziemi. Aczkolwiek dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" uparcie ignoruje owe mitologiczne opisy wznoszenia budowli poprzez wykorzystywanie oprogramowania przeciw-materii (tj. "Drobin Boga") i wmawia ludzkości ich pracowite wykuwanie kamiennymi i drewnianymi narzędziami, faktycznie po niemal całym świecie porozrzucane są tak wytworzone budowle w rodzaju Inkaskich Murów, majestatycznych piramid egipskich oraz środkowo-amerykańskich i chińskich, a także innych budowli szokujących każdego swym ogromem, precyzją i kunsztem - doskonałość jakich pozostaje niedościgniona nawet w dzisiejszych czasach. Ponadto moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku dokładnie wyjaśnia, że zaraz po tym jak ludzie nauczą się jak programować przeciw-materię, formowanie dowolnych obiektów (a także ich eliminowanie poprzez zamienianie z powrotem na lotną i niewidzialną dla ludzi chmurę "Drobin Boga") będzie w przyszłości wyglądało właśnie tak jak jest to pokazane na powyższym wycinku naszego filmu. Tyle, że zanim się to stanie, ludzie muszą zacząć uznawać prawdę prognoz, dowodów, filozofii i teorii naukowych jakie ja opracowałem, poczym nauczyć się jak praktycznie korzystać z prawdy i wiedzy, którą swymi badaniami przybliżyłem ludzkości - czynienia czego w dzisiejszych czasach, niestety, unikają wszyscy wrogo nastawieni do upowszechnienia się prawdy, iż 'nikt z ludzi NIE jest posiadaczem czegokolwiek, a jedynie od Boga (który wszystko stworzył i stąd jest faktycznym właścicielem wszystkiego) otrzymuje prawo aby chwilowo móc to używać zgodnie ze swą "wolną wolą" oraz świadomością iż w sposób opisany biblijną "przypowieścią o talentach" potem Bóg go rozliczy za to jaki użytek uczynił z tego co Bóg mu udostępnia' (po więcej szczegółów patrz punkt #B1 ze strony o nazwie "will_pl.htm", oraz punkty #I1 i #I2 na stronie "pajak_jan.htm" omawiające m.in. "Przypowieść o talentach"). Aby zaś ludzie mogli zarzucić obecne życie w kłamstwie i oszukiwaniu samych siebie, poczym zacząć uznawać prawdę wiodącą do powszechnego dobrobytu, równości, sprawiedliwości oraz technicznego i cywilizacyjnego rozwoju, najpierw konieczne jest dokonanie przez ludzi przełomu technicznego, naukowego, społecznego, ekonomicznego, moralnego i religijnego w swych światopoglądach. Z kolei aby przełom ten nastąpił, w obszarze świadomościowym ludzkość musi zarzucić dotychczasową wiarę w prawdomówność i faktyczną wiedzę monopolistycznej instytucji starej "oficjalnej nauki ateistycznej" - w ostatnich czasach już bezogródkowo okłamującej ludzkość, a także musi zaistnieć jakieś empiryczne potwierdzenie (np. spowodowane zbudowaniem mojego Magnokraftu) poprawności innych moich prognoz na przyszłość, wynalazków, dowodów, itp. - w tym m.in. formalnego dowodu na istnienie Boga (patrz strona "god_proof_pl.htm"), a także owej wysoce rewolucyjnej prognozy opisanej w punktach #A1 do #A4 z mojej strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm" oraz powtórzonej we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Prognoza ta zapowiada bowiem wdrożenie w życie przez ludzi idealnego "Ustroju Nirwany", jaki zupełnie wyeliminuje "chciwość" i zło stosowanego przez wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne zmuszania ludzi do pracy za pomocą "pieniędzy" i "strachu", poprzez zastąpienie "pieniędzy" i "zmuszania" ochotniczym wykonywaniem produkcyjnej tzw. "pracy moralnej" w celu przedłużania u siebie na przeciąg całego życia nieopisanego uczucia "szczęśliwości" generowanego przez zaprojektowane przez Boga cudowne zjawisko zapracowanej nirwany. Ponieważ zaś "pieniądze" są źródłem wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z "1 listu do Tymoteusza"), jako że wypaczają one charaktery indywidualnych ludzi, rujnują całą naszą cywilizację, dewastują naturę, generują przestępczość, odwracają ludzi od miłości do Boga i do bliźnich, itp., ich zupełnie wyeliminowane z użycia wyniesie ludzkość na zupełnie nowy poziom moralności, świadomości, ucywilizowania, poszanowania Boga i natury, itp. Ilustracyjnie "Ustrój Nirwany" prezentuje nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępny pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Dokładne zaś omówienie zasady działania "Ustroju Nirwany", metody jego praktycznego wdrożenia w życie, najistotniejszych fragmentów treści ilustrującego go naszego filmu, uwag osób które film ten już oglądnęły i moich odpowiedzi na owe uwagi, itp., zawarłem w "części #L" oraz we WSTĘPie z mojej strony "smart_tv.htm".

 

Ten sam powyższy fragment filmu "Napędy Przyszłości", zatytułowany "Wall 4K" i przygotowany w rozdzielczości "4K" (tj. w "Ultra HD" o 3840 x 2160 pixels) jest także linkowany i omawiany jako "Film #A3a" na stronie o nazwie "partia_totalizmu_statut.htm".

 

 

#C6. Następne zapytania w sprawie pochodzenia życia jakie generują wersety Biblii, religie, oraz religijne mity, a jakie też pilnie oczekują zgodnej z prawdą odpowiedzi potwierdzonej "3 świadkami":

 

Motto: "Władza bez prawdy i wiedzy jest równie dewastująca jak wiedza bez odpowiedzialności, stąd ci co je praktykują faktycznie postępują antyludzko." (Wniosek wynikający z ustaleń zaprezentowanych w tym punkcie #C6.)

 

W punkcie #C5 powyżej streściłem odpowiedzi udzielone nam przez moją "Teorię Życia z 2020 roku" w sprawie "gdzie" i "jak" powstało życie pleniące się obecnie na Ziemi (a ściślej w sprawie "dlaczego" życie NIE mogło powstać w nieożywionej materii naszego trójwymiarowego świata materii). Prawda tych odpowiedzi jest potwierdzana owymi najważniejszymi "trzema świadkami" opisywanymi w (1) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Tak jednak się składa, że proces powstawania życia jest bardzo złożony. Stąd niezależnie od opisów ogólnego przebiegu tego procesu potwierdzonych przez owych najważniejszych "3 świadków" - jaki zgodnie z prawdą zaprezentowałem w punkcie #C5 powyżej, proces ten cechuje się też wieloma dalszymi wysoce uczącymi nas szczegółami oraz całym szeregiem najróżniejszych następstw zaistnienia i działania owych szczegółów. Stąd dla dokładnego poznania wszystkich tych szczegółów też konieczne jest poznajdowanie najrzetelniejszych ich opisów w najróżniejszych materiałach źródłowych oraz wypracowanie dla nich "kluczy" i "słowników", następne rozszyfrowanie których i przetłumaczenie ich na dzisiejszy ścisły język wymaga włożenia dużej pracy, wysiłku i czasu. Na dodatek, aby wychowywać sobie ludzi na doświadczonych i zaradnych "przysparzaczy wiedzy", Bóg NIE udostępnia całej wiedzy o procesach i zdarzeniach jakie miały miejsce zanim ludzkość została przez Niego stworzona, zaś co po tym się zdarzyło jest już jakoś udokumentowane. Wszakże takie udostępnianie pozwoliłoby łatwo i bezwysiłkowo nam wiedzę tę poznać w jednej porcji dostarczanej wprost do naszych ust na przysłowiowej "srebrnej łyżeczce" (patrz https://www.google.pl/search?q=przys%C5%82owie+o+srebrnej+%C5%82y%C5%BCeczce ) - na temat której praktyka życiowa powtarzalnie dowodzi, iż np. dzieci bogatych rodziców, którzy wszystko otrzymują w łatwy i bezwysiłkowy sposób, wyrastają na niewydarzeńców, niedorajdy, leniwców i snobków niezdolnych np. do pokonywania życiowych trudności i osiągania sukcesów. (Po szersze omówienie problemu życiowej nieudolności dzieci bogatych rodziców patrz np. #A3 ze strony "god_proof_pl.htm".) Dlatego Bóg umiejętnie porozdzielał fragmenty owej wiedzy pomiędzy wszystkie zainicjowane przez siebie religie, zaś w Biblii umiejętnie zakodował tylko krótkie jej streszczenia. Doskonały przykład fragmentów takich właśnie nauczających nas szczegółów i ich następstw zawierają religijne "mity stworzenia" NZ Maorysów wywodzące się z przedchrześcijańskich czasów ich wierzeń w nadrzędnego Boga "Io" - jakie to mity krótko opisałem w "Ad (3)" z punktu #D1 swej strony internetowej o nazwie "newzealand_visit_pl.htm", zaś nieco szerzej w punkcie #E1 z innej swej strony o nazwie "will_pl.htm".

 

Problem wynikający z dotychczasowego braku badań i poznawania tej wiedzy przez "oficjalną naukę ateistyczną" oraz ze spowodowanej tym brakiem nieznajomości przez całą ludzkość owych szczegółów i ich następstw, sprowadza się do utrzymywania życia ludzi na bardzo prymitywnym, ignoranckim i indukującym liczne cierpienia poziomie - chociaż mając wymaganą wiedzę ludzie łatwo mogliby NIE prowokować doświadczania owych cierpień, a także na ściąganiu na siebie przez całą ludzkość najróżniejszych zwrotów "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm") i niebezpieczeństw, których daje się unikać dzięki zaawasowaniu ludzkiej wiedzy w obszarach dotychczas segregowanych i dyskryminowanych przez "oficjalną naukę ateistyczną" (tj. tych obszarach, badania jakich podejmuje nowa "totaliztyczna nauka"). Wyjaśnijmy to na przykładach - zaczynając od sprawy unikania niepotrzebnych cierpień i karmatycznych zwrotów. I tak, przykładowo, fakt iż ludzkie "dusze" są formowane w dwóch drastycznie odmiennych rodzajach Drobin Boga, przeciwstawne do siebie cechy których to drobin powodują orientowanie np. dusz zaprogramowanych w męskich Drobinach Boga ku zdecydowanie "dodających" zachowań, zaś dusz zaprogramowanych przez żeńskie Drobiny Boga - ku zdecydowanie "odejmujących" zachowań, co w połączeniu z faktem iż następnie dusze te są "wtchnięte" w ciała jakim Bóg też ponadawał dwie drastycznie odmienne budowy, zestawy cech i tendencje, w sumie powoduje iż w gronie ludzkości istnieją aż cztery kategorie ludzi. (Ponieważ zaś większość istot żywych o ciałach z materii też posiada męskie i żeńskie ciała, takie same cztery kategorie będą istniały w niemal wszystkich rodzajach istot żyjących.) Mianowicie dwie z tych kategorii ludzi, to osoby o męskich ciałach jakie Bóg nacechował męskimi tendencjami i dodatkowo zaopatrzonych w "dodającą" męską "duszę", oraz osoby o żeńskich ciałach jakie Bóg nacechował żeńskimi tendencjami i jakie dodatkowo są zaopatrzone w "odejmującą" żeńską "duszę". Z kolei pozostałe dwie kategorie ludzi, to osoby o męskich ciałach zaopatrzone w "odejmującą" żeńską "duszę" oraz osoby o kobiecych ciałach zaopatrzone w "dodające" męskie "dusze". Oczywiście, z życia wiemy, że pozestawianie żyjących ludzi z tak drastycznie odmiennych składowych o ogromnie istotnym wpływie na przebiegi ich życia, powoduje iż każda z tych kategorii będzie wykazywała drastycznie odmienne tendencje życiowe. To zaś skłania aby dalej dedukować, że tendencją mężczyzn o męskich zarówno ciałach jak i duszach, będzie "dodające" zachowanie w szeregu sprawach. Czyli sporo takich mężczyzn będzie miało skłonność do zachowywania się "dodająco" w przykładowo niektórych z następujących spraw: swego bogactwa, władzy, wpływu na innych ludzi, samo-dyscypliny, nauczania, wynalazków, kobiecego "haremu" jaki oficjalnie albo skrycie będą dla siebie formowali, itd., itp. Ponadto daje się też wydedukować, że tendencją kobiet o kobiecych zarówno ciałach jak i duszach, będzie "odejmujące" zachowanie w szeregu sprawach. Stąd sporo z nich może się zachowywać niekontrolowanie "odejmująco" w przykładowo niektórych z następujących spraw: posiadanych funduszy, plotkowania o swoich rywalkach, obgadywnia, gderania, intryg, nakazywania i zakazywania, obiektywności, umiarkowania, swego narcyzmu, krytyki, traktowania swego męża czyli głowy rodziny jaką sobie stworzą, utrzymywania w ładzie i porządku swych rzeczy i domu, wychowywania dzieci (np. "prawo przeciw-klapsowe" jakie opisałem w punkcie #B5.1 ze strony "will_pl.htm" wprowadziła dla całej NZ właśnie kobieta-poseł-do-parlamentu), utrzymywania swej dominacji poprzez praktykowanie tzw. "monopolu małżeńskiego" (jaki opisałem szerzej w punkcie #J2.2.2 swej strony internetowej o nazwie "morals_pl.htm"), sytuacji rządzonej przez siebie instytucji lub kraju (np. patrz linki dla hasła: kobiety w pozycji głowy państwa zawsze rujnują swoje kraje - ze strony o nazwie "skorowidz.htm"), itd., itp. Wbrew więc twierdzeniom dzisiejszych "feministek", wymowa zawartych w Biblii referencji do kobiet wcale NIE wynika z rzekomego zdominowania starożytnego Izraela przez mężczyzn, ani także dawne mity w rodzaju tych o owocu z raju, czy o "Puszce Pandory" (patrz https://www.google.pl/search?q=Puszka+Pandory ) wcale NIE są pozbawione merytu. Natomiast jeśli uważnie przeanalizować następstwa wtchnięcia "dusz" w ciała z kategorii odmiennych od tych dusz, tj. żeńskich dusz do ciał mężczyzn i męskich dusz do ciał kobiecych, wówczas dochodzi się do wniosku, iż dotychczasowa ludzka ignorancja i brak wiedzy w tej sprawie zapewne spowodowała zrozumienie intencji Boga w całkowicie błędny sposób. Rezultatem zaś tego braku zrozumienia były nie tylko uprzednie prześladowania mężczyzn o kobiecych tendencjach i kobiet o męskich tendencjach przez społeczeństwa w jakich oni (i one) żyły, ale także jest nadal obecna konfuzja co do celu ich życia i zachowań jakich Bóg po nich się spodziewa. Tymczasem wszystkiego tego daje się uniknąć jeśli uważnie przeanalizuje się informacje jakie już są dostępne. Przykładowo, z codziennego życia wiadomo, że osoby z tej kategorii zwykle są wysoce utalentowane, wykazują znaczną mądrość życiową, oraz cechują się wyrozumiałym i przyjemnym charakterem. To zaś może też oznaczać, że znajdują się już na jednym z najwyższych poziomów łańcuchów swych "inkarnacji", czyli na etapie końcowej fazy nauczania i testowania ich przydatności do życia wieczystego. (O fakcie iż reinkarnowanie co najmniej niektórych ludzi faktycznie ma miejsce, w Biblii dość jednoznacznie dowodzi np. werset 9:12 z "Ewangelii św. Marka" zacytowany i omawiany szczegółowiej w punkcie #H1 mojej strony o nazwie "2030.htm", a także mogą dowodzić moje własne empiryczne doświadczenia jakie opisałem w punktach #J1 do #J4 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".) Ponieważ zaś każda kolejna inkarnacja służy z jednej strony dalszemu zaawansowaniu edukacji danej istoty, z drugiej zaś strony testowaniu poziomu doskonałości charakteru jaką osoba ta osiągnęła, zachowania jakie wykażą w swym życiu zadecydują co z nimi stanie się dalej. Jednocześnie informacje o kolejnym wymaganiu zgodnie z jakim powinni oni ukierunkować swe życie zawarte są w Biblii. Przykładowo wersety 22:23-30 z "Ew. w/g św. Mateusza" implikują iż wszyscy ludzie powinni się przygotowywać do seksualnie bezwspółżyciowego życia wieczystego. To zaś sugeruje logiczny wiosek, że sprawiedliwy i po ojcowsku starający się wychowywać ludzi Bóg wcale NIE zaopatrzył ciał owych osób w dusze o odwrotnej do ich ciał orientacji aby uczynić ich życie mizernym lub aby spowodować ich potępianie, a aby duchowo i cieleśnie dopomóc ich edukowaniu się w bezseksualnym życiu, oraz aby wytestować jaką moc wytrwałości i przydatność do życia wiecznego już osiągnęły ich dusze. Do wyciągnięcia dokładnie tego samego logicznego wniosku prowadzą też wersety Biblii w jakich Bóg wyraża najwyższą dezaprobatę zachowań homoseksualnych - przykładowo wersety Biblii jakie zacytowałem i omawiam w punkcie #B4 ze swej strony o nazwie "antichrist_pl.htm". Innymi słowy, zamiast ignoranckiego zmieniania płci chirurgicznymi operacjami lub zamiast zmuszania rządów i przywódców religii aby uznawały homoseksualne małżeństwa, osoby jakie odkryją u siebie odmienność kategorii duszy i ciała raczej powinny skorzystać z okazji i uczyć się "życia bez pożycia" seksualnego, zdając w ten sposób test dojrzałości i mocy swego charakteru oraz zasługując dzięki temu na życie wieczyste. (Np. mogą zostać kapłanami lub zakonnicami - co prawdopodobnie sporo z nich faktycznie czyni.) Wszakże zgromadzenie i upowszechnienie streszczonej tu wiedzy o cechach "Drobin Boga" oraz o różnicach wymagań obecnego życia na Ziemi w stosunku do życia wieczystego, wnosi potencjał aby dopomóc wszystkim kategoriom osób w bardziej efektywnym uczeniu się spełniania wymagań decydujących o ich przydatności do życia wieczystego. Natomiast w drugiej omawianej tym paragrafem sprawie unikania najróżniejszych niebezpieczeństw, które jest w stanie sprowadzić na ludzi już obecny, a także przyszły, rozwój techniczny bez towarzyszącego mu rozwoju wiedzy i duchowości, jedną z najważniejszych z nich jest uniknięcie nadania "samoświadomości" i zdolności do "samouczenia się" owej sieci urządzeń technicznych jakie dzisiaj znamy pod nazwą "Internet". Sieć ta bowiem zwolna zaczyna mieć wszystko to co kiedyś posiadał jedynie "przeciw-świat" i jego Drobiny Boga - tj. już ma "chaos", a w niedalekiej przyszłości zapewne też otrzyma zapisywalno-wymazywalne programy do "samouczenia się" - tak jak to opisałem np. w podrozdziale A1.1.1 z "tomu 1" mojej monografii [1/5] oraz w punkcie #E1.1 ze strony o nazwie "will_pl.htm". To zaś oznacza, iż już wkrótce sieć ta może przez przypadek wyewoluować sobą "samoświadome komputery" i maszynową formę "życia" - co z kolei grozi nadejściem na Ziemię i na cały świat materii problemów czasów już przewidywanych przez niektórych artystów zaś opisywanych np. filmami typu "Terminator" (patrz https://www.google.com/search?q=film+terminator ). Tak nawiasem mówiąc, to w niewyobrażalnie odległych czasach cały wszechświat już raz mógł doświadczyć takich czasów i sytuacji - przyszłe potwierdzenie czego wyjaśniłoby "dlaczego" cały przeciw-świat zapełniony jest gotowymi "drobinami przeciw-materii" już cechującymi się hardwarową zdolnością do "samouczenia się", a także "dlaczego" istnieją wspominane poniżej w {B} mity np. o "wykastrowaniu" boga nieba (Uranosa). Stąd poznanie przez ludzi wiedzy jak uniknąć powtórzenia się takiej sytuacji i zdarzeń mogłoby dosłownie "uratować cały wszechświat" przed kontynuacją cykli destrukcji i ponownego rodzenia się.

 

Niektóre szczegóły pochodzenia życia wywodzące się z owych źródeł po pracowitym przetłumaczeniu ich na dzisiejszą ścisłą terminologię i potwierdzeniu ich prawdy wymaganymi "3 świadkami", ja już opublikowałem na swych stronach internetowych i publikacjach. Ich przykłady czytelnik znajdzie opisane np. w punkcie #A1 strony internetowej "evolution_pl.htm" czy w "tomie 1" mojej monografii [1/5]. Ponieważ jednak praca rozszyfrowywania prawdy na ten temat jest nieskończenie szeroka, a stąd praktycznie aż do końca świata dostarczać będzie ludzkim badaczom możliwość wykazania swej dociekliwości i badawczej rzetelności, nadal poznania oczekuje ogromna ilość owych szczegółów. Zachęcam więc czytelników, aby (jeśli mają na to czas) spróbowali swych sił w takim rozszyfrowywaniu. Jeśli zaś zabiorą się za to rozszyfrowanie, wówczas moje rady jakie mogą im dopomóc w tych dociekaniach prawdy stwierdzałyby co następuje.

 

{A} Wszystko co jest prawdą Bóg uformował w "łańcuchy", kolejne ogniwa których połączone są ze sobą - tak jak wyjaśniam to w punkcie #V7 ze strony o nazwie "2020zycie.htm". Jeśli więc odkryje się jedną prawdę na dany temat, prawda ta jest tylko którymś z "ogniw" danego łańcucha. Stąd poprzez podążanie z niej do następnej połączonej z nią związkami przyczynowo-skutkowymi będzie ona nas prowadziła jak przysłowiowa "Nitka Ariadny". Jako przykład takiego łańcucha (dla mnie spełniającego funkcję "Nitki Ariadny") rozważ moje "Tablice Cykliczności dla Napędów Ziemskich" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) dokładniej omawiane na naszym filmie "Napędy Przyszłości" linkowanym powyżej w podpisie pod "Fot. #C5a".

 

{B} Każda istotna prawda jest zgodnie potwierdzana przez wszystkich trzech najważniejszych dla ludzkości "świadków", jakich opisuję w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Dlatego przed publikowaniem jakiejkolwiek istotnej prawdy rekomenduję się upewnić iż faktycznie jest ona prawdą (a NIE błędem czy czyimś kłamstwem) poprzez znalezienie owych "3 świadków" i powołanie się na nich w swej publikacji z dokładnym zacytowaniem co oni stwierdzają oraz z własnym komentarzem jak to potwierdza wyniki danych dociekań. Przykładem prawdy, jaką do dzisiaj "oficjalna nauka ateistyczna" uważa za jedynie "religijny mit", jest wysoce symboliczne twierdzenie zawarte w mitach oryginalnej religii starożytnych Greków, że grecki bóg czasu (Kronos) skastrował boga nieba (Uranosa) - patrz https://www.google.pl/search?q=b%C3%B3g+Kronos+skastrowa%C5%82+Uranosa . Świadek (1a) czyli "dedukcje logiczne" jakie potwierdzają iż taka kastracja była konieczna i faktycznie została dokonana jest zaprezentowany w punkcie #A3 z mojej strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm" plus w punkcie #D4 z innej mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Z kolei świadek (1b) czyli wersety Biblii jakie też potwierdzają prawdę tego twierdzenia, to zacytowane w owym #A3 ze strony "humanity_pl.htm" wersety 22:23-30 z "św. Mateusza" oraz werset 12:25 z "św. Marka" omawiające sytuację już po wykastrowaniu, oraz werset 6:4 z "Księgi Rodzaju" potwierdzający sytuację jeszcze przed wykastrowaniem. Natomiast świadka (1c) czyli empiryczny materiał dowodowy jaki potwierdza prawdę tego stwierdzenia, opisałem szerzej w punkcie #I2 i punkcie #D1 ze swej strony o nazwie "newzealand_pl.htm". Odnotuj tutaj, że z powodu niskiego poziomu specjalistycznej wiedzy starożytnych ludzi, ich rozumienie świata oraz używane języki były wysoce ograniczone. Dlatego jeśli rozszyfrowuje się lub interpretuje cokolwiek wyjaśnianego w starożytnych opisach, trzeba pamiętać iż z braku wiedzy musiało to być opisane niejednoznacznym językiem oraz symbolicznie na powszechnie ludziom znanych przykładach. Stąd aby dzisiaj to rozumieć, najlepiej spróbować myślowo przenieść się do owych czasów i rozważyć jak wówczas my wyjaśnilibyśmy dany złożony problem na poziomie wiedzy mieszkających wtedy ludzi. Następnie używając metody po angielsku zwanej "reverse engineering" (patrz https://www.google.com/search?q=reverse+engineering , zaś krótko opisanej np. przy końcu punktu #B2 z mojej strony "will_pl.htm") powinniśmy być w stanie wypracować "słownik" jaki pozwoli nam opisać co w dzisiejszym już precyzyjniejszym języku starają się wyjaśnić dane starożytne opisy.

 

{C} Sztuka odkrywania nieznanych wcześniej prawd polega na umiejętności zadawania właściwych pytań w sprawie prawd jakie już są znane, poczym znajdowania potwierdzanych zeznaniami owych "3 świadków" poprawnych odpowiedzi na owe pytania. Innymi słowy, sztuka ta polega na przemieszczaniu się od jednego "ogniwa prawdy" do następnego "ogniwa prawdy" z "łańcucha prawdy" jaki opisuję w punkcie #V2 strony o nazwie "2020zycie.htm" a jaki dla danego badacza stanowi prowadzącą go do światła wiedzy "Nitkę Ariadny". Przykładowo, w sprawie prawdy jaką wskazałem jako przykład w {B} powyżej, takimi "właściwymi pytaniami" jakie poprowadzą dociekliwego badacza do następnych wcześniej nieznanych prawd, mogą być pytania: "Jakie były powody lub następstwa wykastrowania greckiego boga nieba (Uranusa)? Co symbolizuje kamienny sierp użyty dla owego kastrowania? Jak w dzisiejszej ścisłej nomenklaturze można nazwać wyniki lub produkty sybolicznego zjadania swych dzieci przez boga czasu (Kronosa)?

 

{D} Pamiętaj, że Bóg jedynie stwarza wybranym ludziom okazje do dokonania tego co zamierzają i odniesienia w tym sukcesu - jeśli na sukces ten zdecydują się zapracować, jednak niemal nigdy Bóg NIE wykonuje za nich pracy osiągnięcia tego sukcesu. Empirycznie najlepiej opisują to doświadczenia ludzi wyrażane przysłowiami jakie omawiam w (16) z punktu #V2 strony o nazwie "2020zycie.htm" - np. polskie "pomóż sobie sam nieboże wtedy Bóg ci dopomoże". W swych metodach pomagania Bóg znacząco różni się więc np. od wielu matek, które wyrabiają u dzieci pogląd iż "pomaganie" polega na "wykonaniu za kogoś", a także od rządów demokratycznych krajów, które aby zdobywać głosy wyborców też "pomagają" tak samo jak matki. Za to metody Boga są podobne do metod surowych ojców, którzy wiedzą, że aby przygotować do odnoszenia sukcesów i pokonywania napotykanych przeciwności konieczne jest przepuszczanie przez coraz trudniejszą i bardziej wymagającą szkołę prawdziwego życia. Innymi słowy, jeśli chce się aby cokolwiek zostało osiągnięte lub wdrożone, wówczas trzeba zakasać rękawy i pracowicie zabrać się za osobiste tego zrealizowanie, a NIE liczyć iż samo się to wdroży w jakiś cudowny sposób - co żartobliwie podkreśla też np. (d) z punktu #L2 na mojej stronie o nazwie "smart_tv.htm".

 

{E} Nie wierz w czyjekolwiek twierdzenia iż dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" faktycznie poszukuje i upowszechnia "prawdę", albo że cenzurowanie publikacji naukowych przez tzw. "ekspertów" w danej dyscyplinie, ukrywane pod oficjalną nazwą "peer review" (patrz https://www.google.pl/search?q=peer+review+meaning ), rzekomo służy jedynie "kontroli jakości" - NIE zaś służy przykładowo segregowaniu i dyskryminacji tematyki badawczej do jakiej oficjalna nauka ma uprzedzenia ponieważ promują one faktyczną prawdę ujawniając błędy, nieścisłości i kłamstwa prymitywnych i niepotwierdzonych oficjalnych teoryjek, czy też NIE służy np. cenzurowaniu aby publikacje te wypełniały wymogi wmuszania ludzkości upadkowego ateizmu pozbawionego boskich wzorców wzrostowego zachowania a ukrywanego pod oficjalną nazwą "Brzytwa Ockhama" - patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama . Wszakże na przekór iż istnieje niemal nieograniczona liczba nieznanych jeszcze ludzkości prawd, zaś Bóg ich treści poukładał w łatwe do zrozumienia łańcuchy, ogniwa których podsuwa do poznania tym co poznali i pamiętają prawdę o roli Boga, faktycznie "oficjalna nauka ateistyczna" uznaje za dozwolone do badania i publikowania tylko te obszary jakie już jawnie służą negowaniu istnienia, osiągnięć, mocy i roli Boga, a ponadto wykazuje chroniczną niesprawiedliwość, uprzedzenie i dyskryminację w stosunku do osób prowadzących badania poświęcone ustaleniu prawdy we wszelkich obszarach wiedzy w jakich kryje się największy potencjał technicznego, cywilizacyjnego i duchowego zaawansowania ludzkości, np. w tematyce UFO, magii, telekinezy, telepatii, Boga, duszy, stworzenia i pochodzenia życia, reinkarnacji, pochodzenia doskonałych budowli megalitycznych (np. "Inkaskich Murów" typu zilustrowanego powyżej na "Fot. #C5a"), prawdy stwierdzeń legend i tzw. "starożytnych mitów", perpetuum mobile, darmowej energii, udoskonalaniu istniejących ustrojów politycznych (np. w tematyce badania lub w próbach wdrażania mojego "Ustroju Nirwany"), wiedzy ustalanej zastosowaniami mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" czy mojej "Teorii Życia z 2020 roku" opisywanej na stronie o nazwie "2020zycie.htm", oraz w tematyce wielu jeszcze innych obszarów i spraw. Jeśli zaś jakiś badacz się "wychyli" i zacznie ujawniać faktyczną prawdę w takich tematach zakazywanych i traktowanych z uprzedzeniami przez "oficjalną naukę ateistyczną", wówczas spotyka go potraktowanie podobne do tego jakie otrzymują wyniki moich badań dotyczące niniejszej "Teorii Życia z 2020 roku" oraz wcześniejszej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (upowszechnianie której do dzisiaj trzeba ukrywać pod mylącą nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji") i filozofii totalizmu (nazwę której w celu ochrony jej przed "zagłuszaniem", dla powodów jakie wyjaśniłem w punkcie #A5 swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm" też trzeba było wyrazić słowem "totalizm" pisanym przez "z" i niezgodnym z jego międzynarodową pisownią przez "s"). Najdyplomatyczniej, chociaż w ogromnym uproszczeniu, powody dlaczego tak się dzieje stara się wyjaśnić niemal 7-minut-długi film z YouTube o tytule "They Feel So Threatened By The Truth" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=3WLS6q8Dlpw ) - dosłowne tłumaczenie którego to tytułu stwierdza "Oni czują się tak zagrożeni przez prawdę" jednak tytuł ten daje się też rozumieć jako potwierdzony grzecznymi słowami dyplomatycznie wypowiadającego się dżentelmena fakt iż "oficjalna nauka kłamie" - czego dosłowne nazwanie po imieniu w dzisiejszych czasach "wolności wyrażania poglądów" jest jednak unikane przez niemal wszystkich. Niestety, owa grzeczność języka powoduje także iż w tym filmie zamiast użyć potwierdzanego wersetami Biblii wyrażenia "Ziemia okupowana i rządzona przez antyludzkie moce zła", użyte jest dyplomatyczne wyrażenie "kontrola rzeczywistości" - patrz https://www.google.com/search?q=reality+control+meaning , natomiast zamiast wyrażenia "wmuszane ludzkości ograniczanie wszystkiego tylko do materii" użyte jest mylące czytającego, za to grzeczne i akceptowalne nawet przez "ateistycznych naukowców" wyrażenie "materialistyczny redukcjonizm" - patrz https://www.google.com/search?q=materialist+reductionism . Niestety, fakt iż "oficjalna nauka ateistyczna" niemal już zupełnie oficjalnie okłamuje ludzkość ma to następstwo, że każdy badacz ma obecnie tylko dwie alternatywy, mianowicie "albo opowie się za prawdą i dobrem ludzkości" - rujnując tym swoje szanse na sprawiedliwą karierę, uznanie, prawo do zgodnego z sumieniem działania, itp., albo też przyłączy się do chóru upowszechniających kłamstwa - w zamian uzyskując łatwe i zasobne życie, uznanie, autorytet, itp. Warto tu jednak pamiętać o wersecie 10:26 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" (jedno z wypełnień obietnicy jakiego ilustruję i omawiam np. w podpisie pod "Rys. #B2ab" ze strony "will_pl.htm"). Wszakże kiedyś w przyszłości dla niemal wszystkich obecnie wyznawanych oficjalnych teorii naukowych stopniowo będzie ujawniane iż zawierają one najróżniejsze błędy i przekłamania - ich twórcy zaniedbali przecież sprawdzić czy ich prawdę potwierdzają poświadczenia każdego z opisywanych powyżej "3 świadków". Jeśli więc ktoś naprawdę zechce odkryć lub wynaleźć coś nowego, co reprezentuje prawdę i stąd co ma potencjał wniesienia trwałego wkładu lub stworzenia kolejnego fundamentu do gromadzenia dorobku ludzkości, być może warto aby poznał rady jakie tutaj opisuję, zaś przykłady przebiegów i wyników działań zgodnych z tymi radami przeanalizował na dowolnej z moich stron internetowych i publikacji.

 

{F} Poznawaj z Biblii, moich publikacji, historii i otaczającej cię rzeczywistości, oraz zawsze pamiętaj, prawdę o roli jaką spełnia Bóg we wszystkim co czynisz. Czasami nawet jedynie krótka myślowa prośba o inspirację jeśli dopiero za coś się zabierasz, równie krótkie podziękowanie jeśli osiągasz w czymś sukces, czy tylko przeczytanie (tj. myślowe zmówienie) modlitwy typu przytoczonej w punkcie #Y1 ze strony o nazwie "2020zycie.htm" - jeśli masz ku temu okazję, może dyskretnie stworzyć ci przewagę nad oczekującą cię trudną sytuacją życiową, tak jak to stwierdzają wersety 20:5-6 z biblijnej "Księgi Wyjścia" zaś empirycznie ilustruje faktyczne zdarzenie o jakim wspominam np. w podpisie pod Rys. #B2b - dół ze swej strony o nazwie "will_pl.htm". Z kolei zaś właśnie taka dyskretnie stworzona ci sytuacja, jeśli uczynisz z niej użytek i za nią będziesz Bogu wdzięczny, może otworzyć ci szansę jaka pozwoli ci sprawiedliwie i zasłużenie zapracować na sukces w sprawie z jaką właśnie się zmagasz.

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #338 wyjaśniający jak ustalenia inżynierii mechanicznej i inżynierii softwarowej definiują życie, wykazujący ponad wszelką wątpliwość iż życie musiało powstać w przeciw-materii, oraz ujawniający dlaczego życie absolutnie NIE było w stanie powstać w nieożywionej materii z naszego świata, stanowi adaptację treści punktów #C5 i #C6 ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 25 sierpnia 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm

http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm

http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm

http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm

http://pajak.org.nz/2020zycie.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "god_istnieje.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_istnieje.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #338, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt

https://kodig.blogi.pl 

https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #338:

#337, 2021/7/1 - wolna wola, wiedza, prawda, szkielet wiedzy i prawdy (#B1 do #B3 z "will_pl.htm")

#336, 2021/6/23 - nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ("część #V" z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#319 do #309, 2019/12/17 - Cykliczność Napędów er 1 do 6 (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")

#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")

#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")

#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
sie 25 2021 #337E: Totaliztic understanding of free will,...

I am sorry to inform here the readers that I have NOT had so far enough time to complete the translation of items #B1, #B2 and #B3 from my web page named "will.htm", from which the results of my research to be presented in this post number #337E (for blogs of totalizm) were to be adopted. The only thing that I have managed to translate so far, are the headings, mottos and captions under the illustrations to these three items - which, however, should give the reader a good understanding of what unique knowledge I have developed and am trying to disseminate in there. So if the reader is interested in this knowledge, then I suggest that the reader himself or herself translates into the language he or she uses the full content of these items #B1, #B2 and #B3, which is already published on the Polish version of the same web page named "will_pl.htm". After all, on the Internet numerous (free) programs are available, with the use of which the reader is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) version of the translation of these results of my research. Alternatively, the reader can translate by himself or herself post number #337 to blogs of totalizm, which is the Polish equivalent of this English post #337E and which has already been published, among others, as the post number #337 from "volume Q" of my publication [13] available via the web page named "tekst_13.htm" that compiles texts of all previously published posts to blogs of totalizm.


Motto of this post #337E: "It is high time for us to start realize that the conditions and details for making by people even the most insignificant inventions or discoveries based on truth, God probably prepares for hundreds or thousands of 'human years' (see Bible, verse 3:8 from "2 Peter") of gathering and processing the knowledge that is needed, and then diligent creating the factors that motivate people, such as: the required conditions and environments, announcements, guidelines, training of "souls" of those people whom God entrusts with the task of the practical accomplishing these discoveries or inventions, and then such directing their implementation that the truth contained in them in the most educational and permanent way finally overcomes the evil forces that fight out the eventuation of these discoveries or inventions." (The explaining why forming and tolerating in their communities, institutions or countries the "curse of inventors" or "inventive impotence" which block the disclosure and implementation of truths, discoveries and inventions, is a severely punished sin - as it is explained e.g. in items #V5, #V3, and (13) from item #V2 of my web page named 2020life.htm.)


#B1. The "free will" - why God gave it to people, and how the management of "reversible software time" enables God to make the achievement of goals intended by God independent from the actions of people opposing these goals:

#B2. The functions of knowledge and truth in the intellectual development of the entire universe - and the most important goals which God tries to accomplish through the creation of "pursuing knowledge" people:

Motto: "Only knowledge that expresses "truth" brings about progress, while knowledge that comes from lying breeds downfall. This is why the knowledge newly established by people should NOT be recognized or implemented if it was NOT confirmed by the most reliable amongst known to people 'three witnesses', the truth, objectivity and certainty of judgments of which '3 witnesses' is revealed and recommended by the philosophy of totalizm." (The essence of the reason for the recommendation of "3 witnesses" in (1) from #G1 and in (1) from #H1 of my web page "2020life.htm", as well as in #I2 from my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm".)


http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg


http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg
Fig. #B2ab: Here are two drawings which illustrate how drastically opposite to each other can be interpretations of two authors of the strict descriptions of the appearance and structure of the male (positive) "God Drobinas" contained in the ancient knowledge from the Cabbalistic book "Sefer ha-Zohar" - if any of the authors of these interpretations lacks these confirmed by the credentials of discussed above "3 witnesses": the dictionary and the "key", which in present times allow for a truthful interpretation of these descriptions of appearance and structure. In turn, because with such a large contrast between them, it is NOT possible that both these interpretations express the truth, thus one of these interpretations represents at least a huge error of inquiry, if NOT deliberately lying and deceiving humanity by the evil forces hidden behind it - which forces have the power and skills for tempting and deceiving of people. Both the above drawings show the appearance of the same male "God Drobina". Only that the upper one (a) was developed after already finding the key and a dictionary confirmed by the required "3 witnesses", thus allowing a precise interpretation of descriptions of its appearance. In turn this "key" and dictionary revealed that the book "Sefer ha-Zohar" describes the appearance and structure of both the male (positive) "God Drobina" shown above in the upper (a) drawing - to the image and likeness of which, according to the verse 1:27 from the "Book of Genesis" of Bible, God created men. Furthermore, this "key" and dictionary revealed also that the book "Sefer ha-Zohar" describes as well the appearance and structure of NOT shown here, but illustrated in "Fig. #K2b(right)" from my web page named "god_exists.htm", female (negative) "God Drobina"- in the image and likeness of which, according to the verse 1:27 from the "Book of Genesis" of Bible, God created women. In turn the lower (b) from the above drawings, which imparts the humanity that the ancient book "Sefer ha-Zohar" supposedly shows a "machine for producing manna", probably was worked out on the principle of erroneous and sensation-oriented human "guessing" of the meanings of individual formulations of descriptions from this ancient book. This "guessing" make its author famous and probably richer - because it allowed him to publish a "bestseller" book entitled "The Manna Machine" (see https://www.google.com/search?q=manna+machine+book&source=lnms&tbm=isch ), on the basis of which e.g. someone in Poland prepared a 26:04 minutes long free YouTube video in Polish entitled: ‘Sekret Arki Przymierza i "Wiekowego Starca" ‘ (this title means: The Secret of the Ark of the Covenant and "Aged Old Man") which is disseminated from the address https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . However, at the same time, this "guessing" spread around the world the untruth that was shifting humanity back in the development, the correction and replacement of which with the truth about the appearance, structure and role of "God Drobinas", in the present times of increasingly clever lying to people by adherents of evil, probably will take ages (if this deepening rejection by people of truth and acceptance of lies and evil, will at all allow most people to see through their eyes and to come out into the light from the darkness of lies). The very process of finding this "key" and dictionary, together with the provision of the required "3 witnesses" confirming their truth, is explained more comprehensively in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm". In turn the confirmation of the truth of this "key" and the dictionary reveals that the lower (b) drawing is completely erroneous, and that probably the sponsorship of its widespread dissemination around the world is carried out by these evil forces interested in hiding the truth and keeping humanity in ignorance, unawareness and lies - which forces, among other things, at the same time fiercely (though secretly) persecute and block also the dissemination of my publications and thus, through this persecution, serve me for over 35 years indescribable amount of suffering as a "payment" for my efforts of improving the fates of all people. Fortunately for us, the biblical promise to reveal to people every secret hidden by someone (expressed in verse 10:26 from the biblical "Gospel according to St. Matthew" - I quote from NIV: "... for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known") causes that surely one day this promise will also be fulfilled for this extremely important for humanity case of attempts by evil forces to hide from people the truth about "God Drobinas". For example, if God decides to NOT allow that the dissemination of my research is blocked and deleted completely by the evil forces while my almost life-long suffering of taking continuous persecution is NOT wasted, then this promise from the Bible God probably could fulfil just by effects of inspiring me in 2020 to develop my "Theory of life of 2020" described on the totaliztic web page named "2020life.htm" - an important fragment of which is devoted to the discovery and the description of the existence, appearance, and role of "God Drobinas".

Fig. #B2a - upper: Here is the appearance of the male positive "God Drobina" prepared by my graphically talented friend (in the creation of which illustration I participated remotely, laboriously preparing detailed and long instructions and explanations sent to my friend by e-mail), the truth and correctness of which appearance is certified by all the most important "3 witnesses" - confirmations of which I presented in item #K1 from the web page named "god_exists.htm" and in captions under illustrations attached to that #K1. The external appearance of this male God Drobina is characterized by having an erected "penis", testicles, and beard - all thoroughly described in the Cabbalistic book "Sefer ha-Zohar". The same book also describes the appearance and constitution of the female negative God Drobina, whose external appearance is characterized by having a female organ "vulva" and the lack of a beard. However, much more important for us her internal differences compared to the male God Drobina, still await the exact decoding after the development of the required "key" and dictionary - as I described it in item #B2 of the Polish equivalent of this web page. After all, the differences in the structure and operation of both these different "God Drobinas" are later transferred to people because of the differentiation of programs of our "soul" that are synthesized in their interiors. So these inner differences define such huge differences that exist in thinking, actions, and behaviours of men and women. Unfortunately, the fact of the existence of the description of the female God Drobina in the book "Sefer ha-Zohar" was conveniently "overlooked" by the authors of the world "bestseller" entitled "The Manna Machine", which persuaded humanity that these descriptions supposedly document only the existence and use of the supposed "machine for producing manna" shown as the lower (b) one of the above drawings. After all, the "machine for producing manna" would NOT have its male and female varieties, nor male and female lower organs - especially it would NOT have an erected "penis" and two "testicles" that surround it, perfectly visible in the lower part (b) of the illustration of this supposed "machine".

Fig. #B2b - lower: Here is the appearance of the supposed "machine for producing manna" also prepared by my friend, the truth and correctness of the existence and appearance of which deny all the "3 witnesses" discussed here - statements of which I presented in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm" and in captions under the illustrations attached to these #K1 and #K2. This appearance reveals how easy it is to mislead (if NOT deliberately lie to) the whole of humanity with sensational statements and high-quality graphics that distort the truth, and how sceptical and hostile to God are today's people ready to accept with enthusiasm everything that denies existence, wisdom and the power of our God - no wonder that the God-controlled nature and fate of humanity just show us that God "means business" (see https://www.google.com/search?q=mean+business+idiom ), and that if people do NOT show the change caused by repentance, the saving effects of which in the Bible illustratively suggests the behaviour of the kingdom of "Nineveh", and will NOT start quickly the elimination of "money" (which are the source of almost all evil) through e.g. undertaking the implementation of the political "Nirvana System", described in "part #L" and in the INTRODUCTION of my web page named "smart_tvs.htm" while symbolically illustrated in the Polish language on our free half-hour-long video entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (see https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E - which title means: "World without money: The Nirvana Political System"), then whatever predicts scientifically the scenario of our Polish-language film entitled "Zagłada ludzkości 2030" (see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 - which title means: "The Great Purification of Humanity of 2030s") unfortunately we all will, without exception, experience very painfully. After all, it is probably to such a scenario that in a coded manner refers verse 24:22 from the biblical "Gospel according to St. Matthew", the intentional logical and historical contradiction of it in relation to descriptions that follow it are to provide us with a "key" and with clarification regarding the differentiation of understanding of times in which it is to take place.

#B3. Mankind - means working ants to which God entrusted cleaning the complex outlines of "skeleton of knowledge and truth" that are hidden amongst "shadows of possible overlooking or lying":

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #337E (presenting the totaliztic explanation of the concepts of "free will", knowledge, truth, "skeleton of knowledge and truth", and also a short description of "reversible software time" with which God manages all of them) is an adaptation of the content of items #B1, #B2 and #B3 from my English web page named "will.htm" (update of 2021/7/7, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/will.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/will.htm
http://gravity.ezyro.com/will.htm
http://nirwana.hstn.me/will.htm
http://drobina.rf.gd/will.htm
http://pajak.org.nz/will.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start "menu2.htm" web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this "menu2.htm" web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/will.htm , it is enough if in that address the name of the web page "will.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "evolution.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/will.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/evolution.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #337E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985", and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #337E:
#336E, 2021/7/20 - previously unknown truths describing God ("Part #V" in "2020life.htm")
#335E, 2021/5/25 - movie "World without money: Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm")
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life from 2020" (#H1 to #H6 in "2020life.htm")
#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in "fe_cell.htm")
#319E to #309E, 2019/12/17 - Cyclic Tables and Future Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in "propulsion.htm")
#316E, 2019/10/3 - what and when God improved in human race (#A1 in "evolution.htm")
#299E, 2018/7/1 - how God manages fates of people and institutions (#J5 in "petone.htm")
#297E, 2018/5/12- The Great Purification of 2030s (#N1 in "2030_uk.htm")
#282E, 2017/3/17 - my "Theory of Everything from 1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm")
#210E, 2011/8/11 - "pursue of knowledge" as one of the goals of creating people (#B4 in "will.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :
sie 01 2021 #337: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli,...

#337: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, wiedzy i prawdy, a także nawracalnego czasu softwarowego jaki zarządza jej następstwami

 

Motto niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu: "Najwyższy już czas abyśmy zaczęli zdawać sobie sprawę, że sytuację i szczegóły dokonania przez ludzi nawet najmniej istotnego wynalazku lub odkrycia bazującego na prawdzie, Bóg zapewne przygotowuje przez setki lub nawet tysiące 'ludzkich lat' (patrz werset 3:8 z bibilijnego '2 Listu św. Piotra Apostoła') gromadzenia i przetwarzania wymaganej wiedzy, poczym pracowitego przygotowywania motywujących działania ludzi: wymaganych warunków i środowisk, zapowiedzi, wskazówek, szkolenia "dusz" osób jakim Bóg powierzy zadanie ich praktycznego dokonania, oraz następnego takiego pokierowania ich wdrażaniem aby zawarta w nich prawda w końcu przezwyciężyła zwalczające ją moce zła w najbardziej uczący i trwały sposób." (Wyjaśnienie dlaczego formowanie i tolerowanie w swych społecznościach, instytucjach lub krajach "przekleństwa wynalazców" lub "wynalazczej impotencji" jakie blokują ujawnianie i wdrażanie prawdy, odkryć i wynalazków, jest surowo karanym grzechem - tak jak wyjaśniają to np. punkty #V5, #V3, oraz (13) z punktu #V2 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm")


#B1. "Wolna wola" - dlaczego Bóg dał ją ludziom, oraz jak zarządzanie "nawracalnym czasem softwarowym" umożliwia Bogu uniezależnianie osiągania zamierzonych przez Boga celów od przeciwstawnych tym celom postępowań ludzi:

Jeśli dobrze się zastanowić, to ludzie mają dostęp do kilku wskazówek które pozwalają im wydedukować intencje Boga. Jedną z owych wskazówej jest tzw. "wolna wola" którą ludzie otrzymali od Boga. (Odnotuj że "wolna wola" po angielsku nazywa się "free will" - to więc od niej wywodzi się nazwa strony "will_pl.htm" z której został adoptowany niniejszy wpis #337 do blogów totalizmu.) "Wolna wola" jest to dane nam przez Boga prawo do formowania w sobie, wyznawania, upowszechniania i do wdrażania dowolnej opinii na każdy możliwy temat i do podjęcia zgodnego z tą opinią działania potwierdzającego gotowość tak działającej osoby do zaakceptowania też wszelkich następstw jakie działanie to spowoduje.

Nie trudno wydedukować, że prawo "wolnej woli" dane ludziom przez Boga stanowi jednocześnie bardzo poważne ograniczenie jakie limituje metody działania samego Boga. Wszakże aby NIE złamać u ludzi owej wolnej woli, Bóg zmuszony jest postępować w określony sposób. Znaczy cokolwiek Bóg czyni, zmuszony jest to czynić w taki sposób aby każdy człowiek mógł potem to sobie zinterpretować na swój własny sposób - czyli jak tylko zechce. (Ta zasada niejednoznacznego działania Boga nazywa się "kanonem niejednoznaczności" i jest ona omawiana szerzej w punkcie #C2 strony o nazwie "will_pl.htm", zaś doskonały przykład empirycznego materiału dowodowego jaki potwierdza jego faktyczne wdrażanie przez Boga zaprezentowałem, m.in., w punkcie #C2 swej strony o nazwie "tornado_pl.htm".) Przykładowo, jeśli jakiś pogląd upowszechniający się i wdrażany wśród ludzi wcale NIE jest na rękę długofalowym zamiarom Boga, z powodu dania ludziom owej "wolnej woli" Bóg wcale nie może np. natychmiast pojawić się w chmurach i wymierzyć kilka piorunów w tyłki tych z ludzi, którzy upowszechniają i wdrażają ów niekorzystny dla Boga pogląd (tj. może to uczynić dopiero w kilka lat później, kiedy owi ludzie ani ich otoczenie już NIE pamiętają za co oberwali). Wszakże gdyby Bóg natychmiast pojawiał się ludziom i tak zadziałał, wówczas wszyscy ludzie ze strachu straciliby "wolną wolę" a zaczęliby czynić dokładnie i tylko to co Bóg im nakazał.

Oczywiście, musiały istnieć bardzo ważne powody dla których wszechmocny Bóg uznał za korzystne dla swoich własnych intencji narzucenie sobie samemu dodatkowych ograniczeń dla swego działania w zamian za danie ludziom owej "wolnej woli". Jeśli dobrze się zastanowić, powody te daje się wydedukować. Przykład jednej grupy z nich opisałem dokładniej w punkcie #V6 swej strony o nazwie "2020zycie.htm". Ich działanie powoduje bowiem, że np. "wolna wola czynienia zła", w połączeniu z istnieniem ludzi którzy mając "wolną wolę" faktycznie czynią zło, powoduje u osób jakie doświadczą następstw tego zła pojawienie się silnych i zmuszających ich do działania motywacji aby zło to w jakiś sposób wyeliminować z działania na ludzkość. W ten sposób sytuacja ludzkości ma szansę aby stopniowo zmierzać ku coraz lepszej. Jednocześnie zaś Bóg, obserwując reakcje i losy ludzi którzy doświadczyli dany rodzaj zła, uzyskuje doskonałe rozeznanie jakie rodzaje zła wymagają najpilniejszego wyeliminowania z działania na ludzkość. Przykładowo, to właśnie dzięki uzyskaniu tego rozeznania Bóg wprogramował w dusze i ciała ludzkie zjawisko cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie obecnie umożliwia ludzkości całkowite wyeliminowanie z istnienia "pieniędzy", "strachu" oraz "chciwości" - które są głównymi źródłami wszelkiego zła panoszącego się na Ziemi (patrz Biblia, werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy"). Owo zjawisko "zapracowanej nirwany" umożliwia bowiem ludzkości wdrożenie na Ziemi politycznego "Ustroju Nirwany" krótko opisanego, między innymi, w "części #L" i we WSTĘPie strony "smart_tv.htm" - jakiego działanie i zalety wraz z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na około półgodzinnym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" gratisowo upowszechnianym w internecie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . "Wolna wola" jest też niezbędna w celu zróżnicowania zachowań ludzkich, czyli umożliwienia czynienia "zła" przez te osoby których "wolna wola" z jakichś powodów nakłania do czynienia zła. Z kolei "zło", "dobro" oraz "wolna wola ich wyrządzania" formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata. Wszakże brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm". Jeszcze innym powodem dla którego ludzie otrzymali od Boga owo prawo "wolnej woli", jest uzyskiwanie przez Boga niezbędnych mu informacji inspirujących gromadzenie Jego wiedzy na każdy możliwy temat, przykładowo informacji o rodzajach, działaniu i następstwach "czynionego przez ludzi zła" - tak jak wyjaśniłem to w (11) z punktu #V2 oraz w punkcie #V6 we wyżej wymienionej stronie "2020zycie.htm". Z kolei owa różnorodność opinii jakie ludzie formują dzięki posiadaniu "wolnej woli" może być dla Boga wyjątkowo cenna tylko w przypadku jeśli najważniejsze z celów dla których Bóg stworzył ludzi obejmują "przysparzanie wiedzy" oraz "udoskonalanie całego wszechświata".

Jeśli czytelnika interesują cechy i działanie ludzkiej "wolnej woli" wówczas polecałbym mu przeczytanie też najważniejszego punktu #J5 (potem zaś związanego z nim punktu #J6) ze strony o nazwie "petone_pl.htm". Ponieważ zaś cechami i wynikami działania ludzkiej "wolnej woli" Bóg steruje poprzez cechy i działanie "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się m.in. i ludzie, warto też poczytać o owym sztucznie zaprogramowanym przez Boga "nawracalnym czasie softwarowym" w którym starzeją się wszystkie żywe stworzenia o ciałach z materii, zaś działanie którego pozwala Bogu osiągać wszystko to co Bóg uzna za stosowne bez łamania naszej "wolnej woli". Działanie tego nawracalnego czasu softwarowego rządzącego ludzkim życiem najbardziej wyczerpująco opisane jest w polskojęzycznej monografii [12] gratisowo upowszechnianej moją stroną "tekst_12.htm", zaś skrótowo wyjaśniam je, między innymi, w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm", we wstępie i punktach #G4 i #D1 strony "dipolar_gravity_pl.htm", w punktach #J2 oraz #C3 do #C4.1 z innej mojej strony "immortality_pl.htm", oraz w podpisie pod "Tabelą #A1" ze strony "humanity_pl.htm".

Aby jednak NIE odrywać czytelnika od toku narracji niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu, skrótowo streszczę i tutaj działanie owego sztucznie zaprogramowanego przez Boga "ludzkiego czasu" (tj. streszczę tu działanie "nawracalnego czasu softwarowego"). Gdyby działanie owego czasu w jakim my wszyscy się starzejemy spróbować wyjaśnić w możliwie najprostrzy sposób, to jego esencja wynika z ograniczenia przez Boga naszej widzialności (percepcji) otaczającej nas rzeczywistości, a także widzialności nas samych, do jedynie 3 wymiarów liniowych naszego świata materii (tj. do wymiarów: długość "X", wysokość "Y", oraz szerokość "Z"). Tymczasem faktycznie rzeczywistość ta, a także nasze ciała, zajmują aż 4 wymiary liniowe jakie panują w całej objętości pierwotnego tzw. "przeciw-świata", tj. zajmują "długość (X)", "wysokość (Y)", "szerokość (Z)", oraz "głębokość (G)". W czasach bowiem biblijnego "Wielkiego Potopu", ze zdolności postrzegania naszego otoczenia i siebie samych, specjalnym programem zapisanym w łańcuchach naszych DNA, Bóg wyeliminował u nas więc ów wymiar "głębokości (G)" - który aby ujrzeć musielibiśmy mieć albo jakiś cudowny "mikroskop" jaki pozwalałby nam zaglądnąć "wgłąb" naszej skóry poprzez kolejne "warstewki czasowe", albo też musielibyśmy mieć jakiś cudowny "teleskop" jaki pozwalałby nam zobaczyć "wyższe" niż obecna warstewki np. naszej skóry istniejące w kolejnych przyszłych "warstewkach czasowych". (Te "warstewki czasowe", w swych opisach działania owego "ludzkiego czasu" ja często nazywam "naleśniczkami", ponieważ w niewidzialnym dla nas czwartym liniowym wymiarze "głębokość (G)" są one poukładane jedna na drugiej, tak jak stos cieniutkich naleśniczków układa się na talerzu - po ich opisy patrz np. punkt #D3 mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", natomiast wyjaśnienie roli "poprzecznej" czyli "powierzchniowej" natury fal elektromagnetycznych jako empirycznego dowodu iż te "warstewki czasowe" faktycznie istnieją ukryte w czwartym wymiarze liniowym "G" przeciw-świata zaprezentowałem w punkcie #D1 z innej mojej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm".) W rezultacie, chociaż nasze ciało faktycznie Bóg stworzył jako czterowymiarowe, w praktyce software jakie zawarte jest w naszym DNA i jakie steruje naszym przechodzeniem przez "nawracalny czas softwarowy" pozwala nam widzieć jedynie trzy nasze wymiary definiujące położenie naszego ciała w danej chwili czasowej względem innych obiektów jakie Bóg też postwarzał aby w owej chwili czasowej też istniały w tej samej co my "przestrzeni czasowej" (tj. w tzw. "Omniplanie" opisywanym w punktach #C3 do #C4.1 z innej mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm").

Rezultat tego "poszatkowania" naszego czterowymiarowego ciała z materii na szereg odmiennych plasterków wgłębnych, każdy z których istnieje w odrębnej trzywymiarowej "warstewce czasowej" z przeciw-świata (tj. istnieje jakby w odrębnym "naleśniczku"), daje się łatwo zrozumieć jeśli użyje się analogii filmu ruchomego wyświetlanego z taśmy filmowej w dotychczasowych kinach. Mianowicie, ów fragment naszego ciała jaki istnieje we właśnie przeżywanej przez nas chwili czasowej, możnaby porównać do 2-wymiarowego widoku ciała dowolnego bohatera filmowego, który na taśmie filmowej jest odwzorowany jedynie jako hipotetyczna "płaska" istota mająca jedynie dwa wymiary, tj. mająca tylko wymiar "długość (X)" i "wysokość (Y)", a żyjąca wyłącznie na poszczególnych klatkach owej taśmy filmowej. Owe więc "płaskie" istoty z taśmy filmowej wcale NIE wiedzą iż faktycznie ich ciała są trzywymiarowe, bowiem oprócz wymiarów "długość (X)" i "wysokość (Y)", mają one jeszcze "szerokość (Z)" - tyle, że owa "szerokość (Z)" została poszatkowana na cieniutkie "naleśniczki" jakie rozlokowane są w szeregu odmiennych klatek filmowych, wglądu do jakich owe "płaskie" istoty NIE otrzymały. Wszakże poszczególne klatki filmu ukrywające ich wymiar "szerokość (Z)", jakaś nadrzędna istota poodcinała od innych klatek, układając wszystkie te klatki w stos, podobnie jak "naleśniczki" układa się na talerzu, poczym specjalnym programem wbudowym w "DNA" owych "płaskich" bohaterów z filmu szybko przełącza ich świadomość od jednej takiej klatki filmu do następnej, dając im wrażenie iż dynamicznie żyją oni w skokowym upływie czasu (tak jak skokowo upływa czas bohaterów filmów oglądanych przez nas w kinach). Upływem zaś tego skokowego czasu steruje ów program z "DNA". Działanie tego programu z DNA możemy sobie łatwo wyobrazić jako podobne do działania mechanizmu projektora filmowego w kinach, lub do działania naszego komputera kiedy kopię tego filmu przeglądamy komputerem np. z "youtube.com". W rezultacie owi hipotetyczni "płascy" bohaterowie żyjący w owym filmie NIE wiedzą, że ich życie upływa w sztucznie stworzonym "czasie", szybkość upływu którego jest wyznaczana przez program owego DNA, ani NIE wiedzą, że rządząca nimi nadrzędna istota może np. cofać ich życie do tyłu w czasie (lub raptownie przerzucać do przodu), oraz zatrzymywać i ponownie uruchamiać tym samym programem z DNA. Jedynie czasami pamiętane przez ich podświadomości poprzednie przejście przez życie może powodować u nich zjawisko "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), które dla co mądrzejszych z ich grona stanowić będzie jeden z wielu dowodów empirycznych iż faktycznie żyją w sztucznie zaprogramowanym dla nich przebiegu "nawracalnego czasu softwarowego". Tak nawiasem mowiąc to w punktach #D1 i #D2 ze swej strony o nazwie "immortality_pl.htm" opisałem eksperyment jaki udowadnia empirycznie iż my ludzie żyjemy właśnie w takim skokowo upływającym "nawracalnym czasie softwarowym", a nawet pozwala wyznaczyć częstotliwość naszego przeskakiwania od jednej klatki ("naleśniczka") owego nawracalnego czasu softwarowego do następnej jego klatki (tj. do następnego "naleśniczka").

Opisana powyżej analogia działania naszego "czasu ludzkiego" do działania czasu owych hipotetycznych "płaskich" bohaterów żyjących w kolejnych klatkach taśmy filmowej, wyjaśnia że wcale "czas NIE upływa wokół nas" (tak jak kłamliwie wmawia nam to naiwne zrozumienie czasu przez dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną"), a to "my przemieszczamy się przez czas", a ściślej nasza świadomość jest skokowo przełączana od jednej "warstewki czasowej" (naleśniczka) do następnej, programowo przemieszczając nas tym przez "przestrzeń czasową" (tj. przez "Omniplan"), która zawiera wszelkie obiekty z jakimi się stykamy w danym okresie naszego życia. Jeśli więc naszymi modlitwami np. wybłagamy od Boga zmianę przebiegu tej części naszego życia, w jaką nasza "wolna wola" nas właśnie wprowadziła, faktycznie zmianę tę urzeczywistnia Bóg poprzez fizyczne przemieszczenie niewidzialnych dla nas przyszłych lub przeszłych fragmentów naszego "poszatkowanego" na "warstewki czasowe" ciała w inne miejsca "przestrzeni czasowej" (tj. "omniplanu") w jakich dotykają nas odmienne zdarzenia formowane przez obiekty już istniejące w tamtych miejscach owej przestrzeni czasowej - co ja staram się wyjaśnić dokładniej w owym punkcie #J5 swej strony o nazwie "petone_pl.htm". Alternatywnie, w przyszłych lub przeszłych "warstewkach czasowych" Bóg może odpowiednio pozmieniać sekwencje zachowań innych obecnych tam obiektów - tak że zmieni to ich wpływ na nasze losy (przykładowo, Bóg może zmienić trajektorię lotu kuli wystrzelonej przez naszego wroga, czy upadającej cegły, która w poprzednim sformułowaniu "omniplanu" rozbijała naszą głowę, tak aby w nowym przebiegu czasu trajektoria ta ominęła naszą głowę - co doskonale uświadamia nam staropolskie przysłowie "człowiek strzela jednak kule nosi diabeł"). Powyższe wyjaśnienia starają się więc dość klarownie ujawnić, że istnieje ścisły związek naszej "wolnej woli" z "przestrzenią czasową" (omniplanem), z naszymi losami życiowymi, oraz z decyzjami Boga jak kształtować dalszy przebieg naszego życia. Nasza bowiem "wolna wola" jest regulatorem "przysparzania wiedzy" dla jakiego dokonywania my ludzie zostaliśmy stworzeni. Z kolei zarządzanie ową "wolną wolą" oraz wynikami naszych postępowań Bóg dokonuje właśnie poprzez odpowiednie przekonfigurowywanie "przestrzeni czasowej" czyli "omniplanu", możliwe dzięki programowemu przeformatowaniu przez Boga czterowymiarowego przeciw-świata na zbiór "warstewek czasowych" (tj. "naleśniczków") naszego trzywymiarowego świata materii.


#B2. Rola wiedzy i prawdy w podnoszeniu przez Boga rozwoju intelektualnego całego wszechświata - oraz najważniejsze z celów, które Bóg stara się osiągnąć poprzez stworzenie "przysparzających wiedzę" ludzi:

Motto: "Tylko wiedza wyrażająca "prawdę" rodzi postęp, za to wiedza wynikająca z kłamstwa rodzi upadek. To dlatego nowo-ustalonej przez ludzi wiedzy NIE powinno się uznawać ani wdrażać jeśli NIE potwierdzili jej najrzetelniejsi ze znanych ludziom 'trzech świadków', prawdę, obiektywność i pewność osądów których ujawniła i rekomenduje filozofia totalizmu." (Esencja powodu rekomendacji "3 świadków" w (1) z #G1 i w (1) z #H1 mojej strony "2020zycie.htm", oraz w #I2 mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm".)

Nasze modelowanie (symulacja) intencji Boga dokonane w poprzednim punkcie #B1 tego wpisu #337 pozwoliło, między innymi, na ustalenie iż "jednym z najważniejszych celów Boga jest powiększanie wiedzy", a stąd intelektualny rozwój wszechświata. Co nawet ciekawsze, ów cel wyjaśnia także dokładnie dlaczego Bóg stworzył nasz świat materii oraz człowieka. Wszakże gdyby starał się on samotnie powiększać swoją wiedzę o wszechświecie, w owym samotnym powiększaniu wiedzy przeoczyłby On ogromną liczbę interesujących aspektów. Z wiedzą jest bowiem tak jak z dyskusją na dowolny temat. Znaczy kiedy samotnie rozważa się jakiś temat, wówczas wygląda on znacznie ubożej niż kiedy temat ten zacznie się dyskutować z innymi ludźmi.

Jeśli więc istnienie człowieka rozpatruje się z punktu widzenia owego intelektualnego rozwoju wszechświata jako jednego z najważniejszych celów Boga, wówczas człowiek okazuje się rodzajem "boskiego laboranta" który symuluje lub przygotowuje przyszłe obiekty badań. Oczywiście, owa rola człowieka w boskich planach nakłada na ludzkość cały szereg wymogów. Z kolei aby wymogi te mogły zostać sprostane, Bóg zmuszony jest do kierowania rozwojem człowieka w ściśle określony sposób.

Przysparzanie wiedzy jako cel stworzenia człowieka omawiane jest też aż na całym szeregu totaliztycznych stron. Po przykład takich właśnie stron warto zaglądnąć do punktu #B4 na stronie o nazwie "tornado_pl.htm", czy np. zaglądnąć do punktu #B2 na stronie o nazwie "antichrist_pl.htm".

Oczywiście, "przysparzanie wiedzy" wcale NIE jest jedynym celem dla którego Bóg stworzył człowieka. Cały szereg niemal tak samo istotnych celów stworzenia człowieka zestawionych i wyjaśnionych zostało w punkcie #C5 totaliztycznej strony "soul_proof_pl.htm". Przykładowo, wiedza jest tylko wówczas użyteczna, jeśli reprezentuje tzw. "prawdę". (Jak obecna "oficjalna nauka ateistyczna" definiuje ową "prawdę", czytelnik znajdzie to w internecie za pomocą np. rozkazu https://www.google.pl/search?q=prawda+definicja . Np. ja znalazłem tam następującą definicję: "Prawda - według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.") Stąd jedną z najistotniejszych składowych celu dla jakiego Bóg stworzył ludzi, tj. celu "przysparzenie wiedzy", jest "poszukiwanie prawdy" i "obstawanie za prawdą". Tyle, że podczas "poszukiwania prawdy" jako składowej "przysparzania wiedzy", definicja pojęcia "prawda" musi się różnić od definicji tego pojęcia wprowadzonej przez "oficjalną naukę ateistyczną" - tę totaliztyczną definicję "prawdy" wyraziłem jej symbolicznym modelem w punkcie #V7 swej strony "2020zycie.htm".

Moje badania zgodne z zasadami najmoralniejszej obecnie w świecie nowoczesnej "filozofii totalizmu" (tej o nazwie pisanej z literą "z" - patrz #A5 ze strony "totalizm_pl.htm") ustaliły także iż tylko wiedza wyrażająca prawdę cechuje się całym zbiorem powtarzalnych atrybutów, część z których opisałem w punkcie #V7 swej strony "2020zycie.htm". Przykładowo, taką wiedzę zawierającą prawdę, przed jej udostępnieniem (przedłożeniem) ludziom do poznania, Bóg układa w rodzaj "łańcuchów" mających formę wektorów zaczynających się na Bogu i rozciągających się aż w nieskończoność. Stąd badacza, któremu Bóg dał do ręki jedno ogniwo takiego łańcucha wiedzy i prawdy, łańcuch ten może potem wieść do następnych połączonych z nim ogniw, wynosząc go do światła wiedzy i prawdy z labiryntu ciemności aktualnej niewiedzy i kłamstwa - tak jak uczyniła to mityczna "nitka Ariadny" (patrz https://www.google.pl/search?q=ni%C4%87+Ariadny ). Najdoskonalszym przykładem jak mnie w badaniach poprowadzila właśnie taka "nitka Ariadny", jest moja "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) - streszczenie wiedzo-twórczego potencjału której zawarłem w punkcie #V7 swej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś najważniejsze osiągnięcia której (jakimi są urządzenia napędowe wszystkich 6 er technicznych budowanych przez ludzkość aż do końca swego istnienia) krótko streściłem w punkcie #B8.2 z mojej strony o nazwie "rok.htm" zaś opisałem dokładniej w punktach #J4.1 do #J4.6 strony "propulsion_pl.htm", poczym wspólnie z moim przyjacielem zilustrowaliśmy je na filmie o tytule "Napędy Przyszłości" upowszechnianym gratisowo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI .

Co najciekawsze, kolejne z potwierdzonych poświadczeniami owych "3 świadków" łańcuchy wiedzy i prawdy, są nam ujawniane przez Boga już jako powiązane razem ze sobą w formujący rodzaj wiodącego ludzkość ku światłu "szkieletu wiedzy i prawdy". Wszystkie też łańcuchy formujące taki szkielet cechują się nadawanymi im przez Boga powtarzalnymi zbiorami atrybutów. Z kolei poznanie tych atrybutów przez ludzkich badaczy wnosi potencjał aby po ich potwierdzeniu przez opisanych tu i zawsze wymaganych "3 świadków" stwarzały one dostęp do niemal nieograniczonego odkrywania nieznanej uprzednio wiedzy i prawdy, oraz do korygowania kłamstw, błędów i pomyłek kryjących się w wiedzy i rzekomej prawdzie już oficjalnie uznawanej jednak NIE potwierdzonej przez owych "trzech świadków". Doskonałym przykładem ilustrującym jak poznanie tych atrybutów może usprawnić ów proces postępu wyrażającej prawdę wiedzy, może być obecnie dopiero rozpoczęty proces poznawania budowy i działania tzw. "Drobin Boga", swoje odkrycie jakich, oraz ich wstępne opisy przytoczyłem w punktach #K1 i #K2 strony o nazwie "god_istnieje.htm". Mianowicie, proces poznawania owych "Drobin Boga" obecnie jest utrudniony z powodu naszej nieznajomości "kluczy" i słownika, które wszystkie wyrażenia zawarte w precyzyjnie opisującej owe drobiny starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar" (patrz https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-Zohar+po+polsku ) pozwalałyby przetłumaczyć na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową i techniczną - po ilustrację efektów tego braku "klucza" i słownika patrz "Rys. #B2" poniżej. Na szczęście dla nas już obecnie wiadomo, że męskie dodatnie "Drobiny Boga" - na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył mężczyzn, cechują się szeregiem odwrotnych atrybutów niż żeńskie ujemne "Drobiny Boga" - na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył kobiety (patrz werset werset 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" informujący nas - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę"). Stąd jeśli jakiś badacz poustala większość z atrybutów jakie są odwrotne u mężczyzn niż u kobiet, np. poustala dalsze atrybuty podobne do konsystencji u mężczyzn i zmienności u kobiet, koncentracji na ukończeniu jednego działania u mężczyzn, zaś następstw tzw. "multitasking" (tj. "wielozadaniowości" - patrz https://www.google.com/search?q=multitasking ) u kobiet, itd., wówczas poprzez użycie metody po angielsku zwanej "reverse engineering" (patrz https://www.google.com/search?q=reverse+engineering ) - co na polskie tlumaczą jako "inżynieria odwrotna" (patrz https://www.google.pl/search?q=in%C5%BCynieria+odwrotna ) badacz ten być może mógłby z czasem ustalić na czym polegają szczegóły odzwierciedlenia tych różnic w budowie i działaniu męskich i żeńskich "Drobin Boga". To zaś z czasem pozwoliłoby wypracować owe "klucze" i słowniki, jakie umożliwiłyby precyzyjne przetłumaczenie obcnie trudnych już do zrozumienia pojęć użytych w starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar", na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową. W rezultacie, z pomocą użycia już potwierdzonych poświadczeniami wymaganych "3 świadków" ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm" lub strona "dipolar_gravity_pl.htm") oraz już potwierdzonych przez tych "3 świadków" ustaleń mojej "Teorii Życia 2020 roku" (patrz strona "2020zycie.htm"), potem powinno dać się poprawnie wypracować całą naukową prawdę na temat szczegółowej budowy i działania poszczególnych składowych ciałek "Drobin Boga".


http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg


http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg
Rys. #B2ab: Oto dwa rysunki jakie ilustrują jak drastycznie przeciwstawnie do siebie dwaj autorzy mogą interpretować ścisłe opisy wyglądu i budowy męskiej (dodatniej) "Drobiny Boga" zawarte w prastarej wiedzy z kabalistycznej księgi "Sefer ha-Zohar" - jeśli któremuś z autorów owych interpretacji brakuje potwierdzonego poświadczeniami omówionych powyżej "3 świadków": słownika i "klucza", które w dzisiejszych czasach umożliwiają zgodne z prawdą interpretowanie owych opisów wyglądu i budowy. Ponieważ zaś przy aż tak dużej ich przeciwstawności, NIE jest możliwe aby obie te interpretacje wyrażały prawdę, stąd jedna z tych interpretacji reprezentuje co najmniej ogromny błąd dociekań, jeśli NIE celowe okłamywanie i zwodzenie ludzkości przez kryjące się za nią siły zła jakie dysponują mocą i umiejętnościami kuszenia i zwodzenia ludzi. Oba powyższe rysunki prezentują bowiem wygląd tej samej męskiej "Drobiny Boga". Tyle, że górny (a) z nich, wypracowany został już po znalezieniu potwierdzonego "3 świadkami" klucza i słownika do precyzyjnego interpetowania opisów jego wyglądu. Z kolei ów "klucz" i słownik ujawniły, że księga "Sefer ha-Zohar" opisuje wygląd i budowę zarówno pokazanej powyżej w górnym (a) rysunku męskiej (dodatniej) "Drobiny Boga" - na obraz i podobieństwo której zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju" Bóg postwarzał mężczyzn, jak i opisuje wygląd i budowę NIE pokazanej tutaj, ale zilustrowanej na "Rys. #K2b(prawy)" z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm", żeńskiej (ujemnej) "Drobiny Boga" - na obraz i podobieństwo której, zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", Bóg postwarzał kobiety. Natomiast dolny (b) z powyższych rysunków, wmawiający ludzkości iż księga "Sefer ha-Zohar" rzekomo pokazuje "maszynę do produkowania manny", zapewne został wpracowany na zasadzie błędnego i nastawionego na sensację ludzkiego "zgadywania" znaczeń poszczególnych sformułowań opisów z owej księgi. Jego autora to "zgadywnie" uczyniło sławnym i zapewne bogatszym - bowiem pozwoliło mu opublikować książkowy "bestseller" o tytule "The Manna Machine" (patrz https://www.google.com/search?q=manna+machine+book&source=lnms&tbm=isch ), na bazie jakiego nawet ktoś w Polsce przygotował 26:04 minuty długi gratisowy film z YouTube o tytule 'Sekret Arki Przymierza i "Wiekowego Starca" ' jaki jest upowszechniany z adresu https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . Jednak równocześnie "zgadywanie" to upowszechniło po świecie cofającą ludzkość w rozwoju nieprawdę, jakiej sprostowanie i zastąpienie prawdą na temat wyglądu, budowy i roli "Drobin Boga", w obecnych czasach coraz zmyślniejszego okłamywania ludzi przez zwolenników zła, zapewne zajmie teraz całe wieki (jeśli owo pogłębiające się odrzucanie przez ludzi prawdy i akceptowania kłamstwa oraz zła, wogóle pozwoli większości ludzi przejrzeć na oczy i wyjść do światła z ogarniających ich mroków zakłamania). Sam proces znajdowania tego "klucza" i słownika, wraz z przytoczeniem potwierdzających ich prawdę stwierdzeń wymaganych "3 świadków", wyjaśniłem dokładniej w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Potwierdzenie zaś prawdy tego "klucza" i słownika ujawnia, że niższy (b) rysunek jest całkowicie błędny, oraz że prawdopodobnie sponsorowanie jego szerokiego upowszechnienia po świecie dokonują owe siły zła zainteresowane w ukrywaniu prawdy i w utrzymywaniu ludzkości w niewiedzy, ciemnocie i kłamstwach - jakie to siły, między innymi, jednocześnie zawzięcie (choć skrycie) prześladują i blokują też upowszechnianie moich publikacji, serwując mi tym prześladowaniem nieopisane ilości cierpienia jako "zapłaty" za moje wysiłki poprawienia losów wszystkich ludzi. Na szczęście dla nas, owa biblijna obietnica o ujawnianiu ludziom każdej ukrywanej przez kogoś tajemnicy, wyrażona wersetem 10:26 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" - cytuję: "... Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć", zostanie kiedyś spełniona także w przypadku tej ogromnie istotnej dla ludzkości próby ukrywania przez moce zła prawdy o "Drobinach Boga". Jeśli bowiem Bóg zdecyduje się NIE dopuścić aby upowszechnianie moich opracowań zostało całkowicie zablokowane i wydeletowane przez moce zła zaś moje niemal życiowo-długie cierpienie znoszenia nieustających prześladowań NIE poszło na marne, wówczas tę Swą obietnicę Bóg zapewne mógłby wypełnić już efektami natchnienia mnie w 2020 roku abym opracował swoją "Teorię Życia 2020 roku" opisaną na totaliztycznej stronie o nazwie "2020zycie.htm" - istotnym fragmentem jakiej jest właśnie odkrycie oraz opisanie w niej istnienia, wyglądu i roli "Drobin Boga".

Rys. #B2a - góra: Oto sporządzony przez mojego graficznie utalentowanego przyjaciela (w którego twórczym ilustrowaniu ja zdalnie uczestniczyłem pracowicie przygotowując szczegółowe i długie instrukcje oraz wyjaśnienia przesyłane mu emailowo) wygląd męskiej dodatniej "Drobiny Boga", prawdę i poprawność wyglądu której potwierdzają wszyscy omawiani tutaj "3 świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w punkcie #K1 ze strony "god_istnieje.htm" i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owego #K1. Zewnętrznie owa męska Drobina Boga charakteryzuje się posiadaniem wzwiedzionego "penisa", jąder, oraz brody - wszystkie dokładnie opisane w kabalistycznej księdze "Sefer ha-Zohar". Ta sama księga opisuje także wygląd i budowę żeńskiej ujemnej Drobiny Boga, której zewnętrzny wygląd cechuje posiadanie żeńskiego organu "vulva" (srom) oraz brak brody. Znacznie jednak dla nas istotniejsze jej wewnętrzne różnice w porównaniu do męskiej Drobiny Boga nadal oczekują dokładnego rozszyfrowania po wypracowaniu wymaganego "klucza" i słownika - tak jak opisałem to w punkcie #B2 powyżej w tym wpisie #337. Wszakże różnice w budowie i działaniu obu tych odmiennych Drobin Boga są potem przenoszone na ludzi z powodu zróżnicowania syntezowanych w ich wnętrzach programów naszej "duszy". To właśnie te wewnętrzne różnice definiują więc owe ogromne różnice istniejące w myśleniu, działaniach i zachowaniu mężczyzn oraz kobiet. Niestety, fakt istnienia także opisu żeńskiej Drobiny Boga w księdze "Sefer ha-Zohar" wygodnie "przeoczyli" autorzy światowego "bestsellera" o tytule "The Manna Machine", wmawiającego ludzkości iż opisy te jakoby dokumentują jedynie istnienie i użycie rzekomej "maszyny do produkowania manny" pokazanej w dolnej (b) części powyższego rysunku. Wszakże "maszyna do produkowania manny" NIE posiadałaby swojej męskiej i żeńskiej odmiany, ani męskich i żeńskich dolnych organów - szczególnie zaś NIE posiadałaby wzwiedzionego "penisa" oraz otaczających go dwóch "jąder" doskonale widoczych w dolnej części #B2b powyższej ilustracji pokazującej ową rzekomą "maszynę".

Rys. #B2b - dół: Oto także przelany na formę graficzną przez mojego przyjaciela wygląd rzekomej "maszyny do produkowania manny", prawdzie i poprawności istnienia i wyglądu której zaprzeczają wszyscy omawiani tutaj "3 świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w punktach #K1 i #K2 ze swej strony o nazwie "god_istnieje.htm" i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owych #K1 i #K2. Wygląd ten ujawnia, jak łatwo jest wprowadzać w błąd (jeśli NIE celowo okłamywać) całą ludzkość sensacyjnymi stwierdzeniami i wysokiej jakości grafiką jaka wypacza prawdę, oraz jak sceptycznie i wrogo nastawieni są do Boga dzisiejsi ludzie gotowi z entuzjazmem akceptować wszystko co zaprzecza istnieniu, mądrości i potędze naszego Boga. Nic więc dziwnego iż kontrolowana przez Boga natura i losy ludzkości właśnie nam pokazują, że Bóg (God) "means business" (patrz https://www.google.com/search?q=mean+business+idiom ) - tj. że Bóg z żelazną konsekwencją właśnie podjął wdrażanie zapowiedzianych w Biblii kar za zniszczenia i zło jakie spowodowała ludzka "chciwość pieniędzy" (Biblia, 6:10 z "1 Tymoteusza"), zaś wykazania skruchy za popełnianie jakich ludzkość uparcie odmawia. Wszakże dobro następstw wykazywania Bogu naszej skruchy za zło jakie popełniliśmy (lub do jakiego popełnienia się przyczyniliśmy np. swą biernością) a także dziękowania Bogu i wykazywania wdzięczności za wszelkie dobro jakie doświadczyliśmy, są nam manifestowane na każdym kroku. W Biblii jednym z najdoskonalszych jego przykładów są ratujące efekty skruchy ilustracyjnie opisane dla przykładu postępowań królestwa "Niniwy". Z kolei doskonały przykład z rzeczywistego życia ja odnotowałem, kiedy w środę dnia 2021/7/28 obserwowałem finał "Siódemki Rugby" na Olimpiadzie "Tokyo 2020" pomiędzy drużynami Fiji i Nowej Zelandii. Zdumiało mnie wówczas, że kiedy słynna w świecie drużyna NZ zarobiła jakieś punkty, wówczas zachowywała się świecko, tak jak większość dzisiejszych ludzi, jednak kiedy którykolwiek uczestnik drużyny maleńkiej wyspy Fiji zarobił jakieś punkty, wówczas kontynuował dawne zachowanie w dzisiejszych czasach niemal już zanikłe. Mianowicie, natychmiast padał na kolana i w ukorzeniu lub patrząc w niebo odmawiał dziękującą Bogu modlitwę. Nic więc dziwnego iż Tokyo okazało się być już drugą z kolei Olimpiadą w jakiej bogobojna drużyna maleńkiej wysepki Fiji zarobiła złoty medal olimpijski pobijając drużynę NZ uważaną przez cały świat za niemal niepokonalną. (Rekomenduję tu czytelnikowi, że jeśli będzie miał ku temu okazję, aby w jakimkolwiek następnym meczu obserwował to systematyczne dziękowanie Bogu przez uczestników drużyny Rugby z Fiji, aby samemu nauczyć się poznawać i odróżniać efekty bogobojności.) To wszakże nam uświadamia, że jeśli cała ludzkość, lub chociaż jakiś pojedyńczy kraj, zignoruje wykazanie Bogu skruchy i powodowanej skruchą zmiany, przykładowo NIE rozpoczynając szybko eliminowania z użycia "pieniędzy" (będących źródłem "chciwości" i niemal wszelkiego innego zła) poprzez np. podjęcie wdrażania już upowszechnionego internetem rozwiązania ludzkich problemów "chciwości" oraz "pieniędzy", tj. rozwiązania w postaci "Ustroju Nirwany" opisywanego w "części #L" i we WSTĘPie z mojej strony "smart_tv.htm" i we wpominanym już powyżej naszym filmie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (o idealnym, bo zaprojektowanym przez Boga "Ustroju Nirwany"), wówczas to, nadejście czego naukowo zapowiada scenariusz naszego polskojęzycznego filmu o tytule "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), niestety wszyscy bez wyjątku bardzo boleśnie doświadczymy. Wszakże zapewne to do takiego scenariusza w zakodowany sposób referuje werset 24:22 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza", który celową swą logiczną i historyczną sprzecznością z następującymi zaraz po nim opisami dostarcza nam "klucza" jak go mamy rozumieć oraz klaryfikuje odrębne rozumienie czasów w jakich zakodowane w nim zdarzenia mają mieć miejsce.


#B3. Ludzkość - czyli pracowite mrówki którym Bóg zlecił oczyszczanie zakamarków "szkieletu wiedzy i prawdy" z ukrywających je "cieni kłamstwa i przeoczenia":

Gdybyśmy zadali sobie pytanie dlaczego starożytni nie zbudowali strzelby czy lotni, wówczas najważniejszym powodem okazałby się brak świadomości że strzelba czy lotnia mogą zaistnieć. Innymi słowy, aby powiększyć swoją wiedzę w jakimkolwiek obszarze, najpierw trzeba zdawać sobie sprawę, że taki obszar wiedzy wogóle istnieje. Jeśli więc ustalenie to extrapolujemy do sytuacji w której Bóg się znajduje, wówczas staje się oczywistym iż aby Bóg mógł nieustannie rozwijać najpierw swoją własną wiedzę, potem zaś po jej przetworzeniu, zakategoryzowaniu i usystematyzowaniu udostępniać ją ludziom do poznania, wysoce przydatni stają się ludzie, którzy uświadamiają Bogu następne nowe obszary w których może On powiększać najpierw swoją, a potem ludzką wiedzę. W sensie zaś symbolicznym, nadal nieznaną wiedzę możnaby porównywać do "szkieletu" jakiejś ciągle nieznanej nam istoty, który to szkielet kryje się w bezkształtnym i jeszcze NIE powołanym do życia ciele owej istoty. Nasi zaś przodkowie dawno już temu ustalili jak poznać wygląd i budowę dowolnego "szkieletu" ukrytego w NIE wykazującym życia ciele. Wystarczy bowiem aby ciało to ułożyć na dużym mrowisku jakichś mięsożernych mrówek, zaś dla podtrzymania swych funkcji życiowych mrówki te pozjadają tkanki ukrywające przed nami obraz szkieletu, odsłaniając naszym oczom białą "prawdę" wyglądu tego szkieletu.

Wyjaśnijmy powyższe w bardziej obrazowy i symboliczny sposób. Jeśli popatrzeć np. oczami Boga na ciągle jeszcze niezbadany obszar niewiedzy, wówczas obszar ten przypomina sobą właśnie taką ciemną masę we wnętrzu której ukrywa się jakiś nadal nieznany i skomplikowany biały "szkielet wiedzy i prawdy". Aby więc ów "szkielet wiedzy i prawdy" najpierw ujawnić oczom Boga, potem zaś z woli Boga i z boską pomocą oraz pokierowaniem ujawnić też oczom ludzi, potrzebna jest chmara pracowitych "mrówek" jakie rzucą się na ową ciemną masę niewiedzy i stopniowo "pozjadają" wszystkie cienie, które tę wiedzę zakrywają. Ludzie pełnią dla Boga właśnie ową funkcję chmary pracowitych mrówek, które stopniowo odsłaniają Bogu ów złożony biały "szkielet wiedzy i prawdy" ukryty poza ciemną masą niewiedzy.

Oczywiście dla Boga odsłonięcie przez ludzi "szkieletu wiedzy i prawdy", lub zainspirowanie w jakim kierunku należy szkieletu tego poszukiwać, to dopiero początek. Potem bowiem szkielet ten wymaga przetworzenia i wdrożenia - co może wymagać nawet tysięcy "ludzkich lat" działania. Wszakże po poznaniu jakiejś nowej wiedzy reprezentującej prawdę, Bóg szczegółowo ją analizuje, kategoryzując do jednej z dwóch przeciwstawnych kategorii, tj. do (1) wiedzy generującej wzrost, postęp i dobro, lub do (2) wiedzy powodującej upadek, cofanie się i zło, następnie formuje ją w "łańcuchy wzajemnie powiązanej ze sobą wiedzy i prawdy" (doskonałym przykładem jednego z takich łańcuchów mogą być moje "Tablice Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w lub patrz #V7 ze strony "2020zycie.htm"), przyporządkowuje poszczególnym ogniwom tych łańcuchów etapy rozwoju ludzkości na jakich należy udostępniać ich wiedzę i prawdę do wiadomości wszystkich ludzi, oraz znając cechy konkretnych "dusz" ludzi wybiera najodpowiedniejsze z nich do wykonania zadania odkrycia i upowszechnienia tej wnoszącej postęp oraz dobro wiedzy i prawdy wśród ludzi. Warto bowiem być świadomym zakodowanej w Biblii informacji, że uprzednio niesprawdzone osoby (w tym nawet zabiegający tylko o własne korzyści bogacze i członkowie elit) typowo są w stanie wymyślać, upowszechniać i wdrażać jedynie powodujące upadek, zniszczenia i zło prawa, nakazy, zakazy, sformułowania, wynalazki (np. nowych broni), kłamstwa, zwodzenie, niewiedzę, itp. Natomiast do odkrywania i upowszechniania wiedzy reprezentującej absolutną prawdę i stąd generującej postęp i wynoszącej ludzkość na wyższy poziom świadomości, Bóg starannie wybiera już uprzednio sprawdzone w działaniu "dusze", których z jednej strony NIE załamie wykonywanie swego zadania w warunkach opisywanych wersetami 1:27-29 z bilijnego "1 Koryntian" - cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga", z drugiej zaś strony które to "dusze" już w uprzednich swych przysłaniach na Ziemię udowodniły w praktyce swą umiejętność i determinację wykonania powierzonych im zadań nawet w najtrudniejszych sytuacjach i warunkach - tak jak np. udowodnił to Eliasz, jakiego już trzecie z kolei wysłanie na Ziemię zapowiedziane Biblią (patrz Biblia, werset 9:12 z "Ewangelii św. Marka" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "... istotnie Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko ... ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym") skomentowałem wyczerpująco w "części #H" swej strony internetowej o nazwie "2030.htm". Warto bowiem być świadomym, że nową wiedzę i prawdę jest w stanie poodkrywać i zaprezentować swym bliźnim tylko żyjący wraz z nimi człowiek, który urodził się w ich kulturę, środowisko, poziom wiedzy i zasady życia, oraz który boleśnie i na sobie samym w swych poszukiwaniach wiedzy i prawdy poznał nękające jego oraz wszystkich innych ludzi wady, niedogodności i braki.

Ponieważ zaś składowymi tego symbolicznego "szkieletu wiedzy" są ogniwa indywidualnych "prawd" wzajemnie powiązane ze sobą w łańcuchy, jeszcze jedną obrazową i symboliczną prezentację powyższego pojęcia "szkielet wiedzy", dokonaną jednak z punktu widzenia formujących ten szkielet "łańcuchów prawd", zaprezentowałem i omówiłem na początku punktu #V7 strony o nazwie "2020zycie.htm".

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #337 prezentujący totaliztyczne wyjaśnienie pojęć "wolna wola", wiedza, prawda, "szkielet wiedzy i prawdy", a także krótki opis "nawracalnego czasu softwarowego" jakim Bóg zarządza nimi wszystkimi, stanowi adaptację treści punktów #B1, #B2 i #B3 ze strony internetowej o nazwie "will_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 lipca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/will_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/will_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/will_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/will_pl.htm
http://drobina.rf.gd/will_pl.htm
http://pajak.org.nz/will_pl.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "will_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "petone_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/petone_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #337, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #337:
#336, 2021/6/23 - nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ("część #V" z "2020zycie.htm")
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")
#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

 

kodig : :
lip 20 2021 #336_1E: Previously unknown truths about...

#336_1E: Previously unknown truths about God and life established due to my "Theory of Life from 2020"

 

 

Motto of this post #336E: "Let us transform beliefs - which only fuel in people irrational speculations, wandering, and sometimes even lying, into the knowledge confirmed by the "three witnesses" described here - which leads to the learning of a reliable truth. (The most rational human behaviour recommended by my "Theory of Everything of 1985" and the "philosophy of totalizm" resulting from this theory - the practicing both of which led me to establish numerous truths previously unknown to people, while disseminated, amongst others, in this publication.)#V1. Why, after about 2,000 human years of spreading Christianity, our civilization is still as barbaric as it was in the time of Jesus:From the very beginning, when God created humans, He hoped that they would become His helpers in achieving God's supreme goals, as well as His companions and friends. However, He soon became disappointed. In spite of the inexpressible power of God, which makes Him the only source of everything that we experience, and also the source of everything supernatural (see "Video #V1" below), instead of obeying and being faithful to His commandments, people chose to satisfy their selfish desires and aspirations. So in order to be able to somehow manage the outcomes of their further actions, God reprogrammed their souls and bodies, while during the biblical flood He introduced the so-called "reversible software time" described in items #C4 and #C4.1 from my web page named "immortality.htm", and pre-programmed the controlled by this "reversible software time" method of managing of the effects of human activities - the scheme of which is discussed in item #J5 from another my web page named "petone.htm". However, also these actions did NOT cause that people started to voluntarily and strictly obey the commands and requirements of God.

So in order to make it clearer what exactly God requires from people, when leading the Jewish nation out of Egypt, God gave them the famous two stone tablets on which He wrote 10 commandments that people should obey. Unfortunately, despite the fact that breaking these commandments induced various punishments, also these soon began to be commonly broken. So around the time of Jesus' arrival on Earth, God again reprogrammed human souls and bodies, giving each person an organ of the so-called "conscience" - which always tells him/her whether a given intention or action is in accordance with the commandments and requirements of God. Giving to people the organ of "conscience" (described in the Bible under the still incompletely understood name "New Covenant") is explained in item #A1 from my web page named "evolution.htm". However, also this move did NOT stop people from actions that are contrary to the commandments and requirements of God. Again people quickly and en-masse began to deafen the voice of conscience in themselves, ignoring the fulfilment of what God requires from them. So in order to somehow maintain the compliance of the path of humanity with God's plans, it turned out necessary to let people be troubled by whatever they deserved. This in turn caused exterminations ("purges") of the most disobedient people every several hundred years, today on the Internet illustrated and described under the evasive name of "population resets". My research predicts that the next of these "purges" will be the "Great Purification of Humanity of 2030s" (see https://www.google.com/search?q=Great+Purification+of+Humanity+Hopi ) - although in order NOT to confirm my research results nor to refer to them, many "repeating" people claim that the reset will come earlier (e.g. in 2024). In present times we can clearly see this impending next "return of fruits" that the humanity again deserved. After all, the maintenance by humanity of the use of "money", which fuel "greed" and cause people to live in "fear" of losing their earnings or savings, resulted in humanity almost completely polluted the cultivated soil, poisoned oceans and rivers, and destroyed nature. But our civilisation does NOT even try to change this behaviour nor change this destructive "human laws" that are so contradictory to God's laws, although the level of poisoning and destruction of the natural environment and surroundings already now begins to threaten with the impossibility of continuing life on Earth, while the present level of ignoring God's commandments and requirements is close to the one that prevailed right before the "Biblical Flood".

The present situation on Earth has become so distorted that practically every action of Jesus described in the Bible would break some present human law, exposing Him to the possibility of punishment by earthly authorities - which fact I am trying to explain and illustrate jokingly on examples e.g. in item #G3 from the web page named "prophecies.htm" or in the INTRODUCTION to another web page named "petone.htm".

In total, thousands of years of breaking God’s laws, practicing lies and making errors have led humanity to the present situation, when the whole world is dominated by: forcing work with "money" and "fear" instead of voluntarily performing productive "moral work" for accumulating "moral energy" and prolonging one's experiences of happiness from "earned nirvana"; egoism and greed instead of caring for one's "neighbour" and for nature; competition to accumulate wealth instead of love and concern for one's "neighbour", corruption, rejection of knowledge, and distortion of religious institutions instead of deepening the knowledge of God and loving our creator and God; spreading stagnant lies instead of progressive truth; etc., etc. Although for many it probably turns out to be too late, it is high time to start learning the most recently discovered truths about God, about the tragic situation into which we pushed ourselves by ignoring the knowledge of God, and to undertake vigorous efforts to correct this situation. In turn to start such getting to know God and repairing this situation it is best to familiarise ourselves with newly discovered truths about the nature of God and His role in the emergence and formation of life.


https://www.youtube.com/watch?v=J3xS-IQmo48
Video #V1: Here is a 12-minute long English-language video which documents, that contrary to what the institution of "official atheistic science" falsely tells us, supernatural phenomena do exist, while because the source of all supernatural is God - which also indirectly confirms that God does exist. A whole range of other videos which also document the existence of the supernatural, are shown on the web page "2020life.htm" as "Video #H3b" and "Video #H3c".

An interesting form of the supernatural is also shown in an approximately 17-minute long English-language video entitled MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF) from the address https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . It illustrates the making invisible of any existing objects, caused by the "bending of light". As a result, it is possible to show in daylight e.g. completely deprived of people (i.e. completely empty) streets and premises of a highly populated Spanish city, in which crowds of people can actually reside, but the bending of the light path eliminates them from the view and from being shown with cameras. In a theoretical manner the principle of "light bending" through appropriate programming of counter-matter is described in connection with the future building by people of propelling devices of the "sixth technical era" discussed in item #J4.6 from my web page named "propulsion.htm", while which "bending of light", together with my friend, we illustrated it from 22:58 to 23:45 minutes of our free movie entitled "Future Propulsions" published at https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . In turn, the empirical case of encountering by a Polish citizen, the late Andrzej Domała, a UFO vehicle hidden from the sight of people just by such "bending of light" is described in the paragraph that begins with the Polish words "Mając czternaście lat, jesienią 1965 roku wracałem z lasu w Chrcynnie ..." (meaning: "At the age of fourteen, in the fall of 1965 I was returning from the forest in Chrcynno ...") while contained in subsection B5.1 from our joint Polish treatise [3b] available via my web page "tekst_3b.htm".#V2. So let us summarize the truths that only my "Theory of Life from 2020" established about God and life:


Fortunately, my "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm" managed to establish and explain a number of further, still unknown to people, fundamental truths about our God, and about life in the world of matter - which life our God created and which He currently manages with an iron consistency. Confirmations of these truths have been recorded for thousands of years in the Bible and in other religious publications (e.g. in Kabbalah books - for examples of them see #K1 from the web page "god_exists.htm"). But in order to understand them, first one needed to have the "key" - which was provided to the humanity only by my "Theory of Everything from 1985" (also called the "Concept of Dipolar Gravity" - see the web page "dipolar_gravity.htm"). In turn the learning and understanding of these fundamental truths indicates to the interested people the way, by following of which will be possible to correct lies, distortions, and speculations that spread around the world the thousand-year reign of "money", "fear" and "greed" on Earth. This is why in (1) to (7) from item #H7 of the web page "2020life.htm", I already briefly explained these ones among the fundamental truths, the learning of which was already possible thanks to my human imperfect knowledge and the ability to confirm the truth, while the correct (I hope) interpretation of the confirmations of which allowed me evidence that I managed to collect until (and in) 2020. So let us now expand their number and descriptions with the results of my newest analysis and checks, summarizing below in items at least the most important out of these newly established fundamental truths about God and life, then let us also indicate where exactly interested readers can learn more important details and confirmations on each of them. Here are the truths:

(1) My discovery, that in the Bible God inspired the encoding of confirmations for all absolutely truthful scientific discoveries obtained in results of undistorted research of people. The method of this encoding (encryption) is truly brilliant. For example, only in the one-sentence-long verse 1:27 from the biblical "Book of Genesis" (quoted in the description of truth number (4) below and in (a) from item #H3 of the web page "2020life.htm"), apart from the commonly known truth number (4) that it is God, NOT natural evolution, which created man, there are also coded confirmations of at least 3 further truths so far overlooked by Christianity and thus unknown to humanity. Namely, also confirmed in there is: the unknown truth (5) stating that God is a "group intellect" which contains of opposite personalities of men and women; the truth (4) stating that the structure and operation of men's and women's bodies only copy two physically similar patterns of male and female God Drobinas; at the same time, the truth (4) also informs that the features of male and female God Drobinas, typically "breathed" respectively into men and women, and thus the features of men's and women's souls, diametrically differ from each other because of the opposite attributes of the positive male and negative female God Drobinas - as it is described in items #K1 and #K2 from the web page named "god_exists.htm". Similarly e.g. in verse 3:8 from "2 Peter" of the Bible encoded are truths' confirmations regarding the "reversible software time" in which we are ageing, just a brief descriptions of which occupy whole item #G4 and a part of INTRODUCTION to my web page named "dipolar_gravity.htm". Thus, in order to be absolutely sure that a new discovery is an absolute truth, then it should be confirmed by all "three witnesses" whose statements guarantee its truth. Namely, independently of its (1a) compliance with correctly deduced and proven cause-effect relationships with other truths (see item #V7 below), the same discovery should also be (1b) confirmed by one of the verses from the Bible, and (1c) must also be confirmed with the existing empirical evidence manifested by the reality that surrounds us. The truth of this my discovery and principles of research used, is explained in item #I2 of my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm", while I extend it and clarify it in (1) to (1c) from item #H1 of the web page named "2020life.htm". Interestingly, initially following only my intuition, I myself implemented this principle in practice, starting from the time of formulating my "Theory of Everything from 1985" - always trying to confirm each of my discoveries with the statements of the above "3 witnesses" (1a) to (1c). To my professional colleagues (other scientists) drowning in destructive untruths, I also recommend that they should confirm their discoveries and theories with the above "three witnesses". This is because until the truth of any significant new scientific knowledge is confirmed by these "3 witnesses", it represents only someone's opinion which may be completely wrong, or even may constitute someone's anti-humanly disseminated lie.

(2) Findings of my "Theory of Everything from 1985" indicated numerous ways in which formally scientifically, and also empirically, the existence of God can be irrefutably proven. As a result of indications by this theory, in 2007 the author developed a scientifically irrefutable formal proof that God does exist, the presentation of which he published, amongst others, in item #G2 from my web page named "god_proof.htm". Furthermore, in 2020 the author of this post #336E also developed a second, similarly scientifically irrefutable way of proving by every person to oneself that "since a given person lives, this alone is already scientifically irrefutable evidence that God exists" - presented in "part #D" (especially in item #D1) from the web page named "2020life.htm". Independently from the formal proving, much earlier the author of this post #336E developed a whole range of other scientific proofs for the existence of God, some of which he links from item #G3 of the abovementioned web page "god_proof.htm" - e.g. see subsections from I3.3.1 to I3.3.4 from volume 5 of monograph [1/5] available via the web page "text_1_5.htm". Furthermore, thanks to the Theory of Everything from 1985, the author also managed to identify a whole range of phenomena and occurrences manifested in the reality that surrounds us, and thus available to be scientifically verified objectively, which could NOT appear if God did NOT design and create them in a supernatural manner. In my opinion, the most important of them that introduced the most good on Earth and was confirmed by many historians and even scientists, is the fact that Jesus was a living historical figure which carried out many miracles. (In my opinion, this fact is presented in the most pleasant way to watch, in the English-language movie "God's Not Dead 2".) After all, the fact that Jesus was a living and doing miracles historical figure causes that the only difference between e.g. (a) "atheists", and (b) "believing" in God (or even (c) "knowing for certain that God exists") comes down to the number of categories of knowledge and truths that their worldviews, attitudes and personalities allow them to accept, implement and disseminate (which truth I explained more comprehensively in items #V4 and #V5 below), thus which categories do NOT need to represent the entire objectively identified truth or knowledge about God, but can only result from limitations introduced by the consequences of their personal upbringing, acquired attributes of their characters, views and habits forced upon them, etc. Regardless of Jesus as a historical figure, a large number of other such phenomena and occurrences are also published in the literature - all of which only one link of their "chain of truth" from #V7 below separates from God. In my opinion, another perfect their example can be the phenomenon of earned nirvana (see the web page "nirvana.htm"), the pre-programming of which by God into the bodies and souls of all people is described in item #A1 from my web page named "evolution.htm", while the operation of which allows humanity to work out the miraculous "nirvana political system" discussed in "Video #V2", the implementation of which by humanity will allow the phenomenon of nirvana to permanently eliminate from the use: "money", "fear" and human "greed" - which are the primary source of all evil on Earth. Why the phenomenon of "earned nirvana" in itself is a proof for the existence of God, I am explaining it in (b') from item #C1.1, and in item #E1, from my web page named "nirvana.htm", and also in (L) from item #A3 and in item #F5 from the web page named "partia_totalizmu_uk.htm". Another example of a truly revolutionary appearance, which in itself is also an empirical proof for the existence of God, also distant from God by only one link in the "chain of truth" from #V7 below, is the fact of building on Earth devices working on principles of so-called "perpetual motion machines" - which devices according to the "official atheistic science" supposedly can NOT be built, but already functioning prototypes of which I described more extensively and illustrated with videos, amongst others, in item #B3 from my web page named "fe_cell.htm". In turn why "perpetual motion" devices constitute another empirical proof for the existence of God, I am explaining more comprehensively on my web page named "god_proof.htm" - see in there e.g. item #D3 and several items that precede it, also referring to the role of "perpetual motion" as an whistleblower regarding lies and efforts to block the truth and progress by the already highly corrupt, and thus operating to the detriment of humanity and requiring reform, the "official atheistic science". Empirical evidence for the existence of God is also the fact that all living creatures, including us humans, age in the "reversible software time" which elapses with speed of several hundred thousand faster than the "irreversible absolute time of the universe" in which age atoms, isotopes, fossils and all inanimate matter. This reversible software time is briefly described in INTRODUCTION and in item #G4 from my web page named "dipolar_gravity.htm", while with more details - in publications indicated and linked in there. In turn the principle of its pre-programming by God - in item #D3 of the web page named "god_proof.htm". In turn, because the repetitive shifting people back in this "reversible software time" carried out by God causes a phenomenon called "deja vu" (see https://www.google.com/search?q=deja+vu ), this phenomenon is also one of the empirical evidence for the existence of God. Another empirical evidence is the operation of some UFOs as "time vehicles" - for descriptions of evidence see e.g. item #D3 from the web page "timevehicle.htm". A whole range of other phenomena and occurrences which constitute direct empirical evidence for the existence of God are also described in "part #E" and in "part #F" of the web page "god_proof.htm", while some of them I repeated in items #F1 and #F2 of the web page named "bible.htm". It is worth noting here, that since this scientifically indisputable evidence for the existence of God, I am constantly publishing for several dozen years, hence the repetition by internet search engines of lies disseminated by employees of the "official atheistic science" on principles of "broken record" and stating that God's existence is NOT scientifically and formally proven, it is NOT only deceiving humanity, but also taking on their consciences a huge sin by people who force this repetition - which sin is discussed in more detail in item #I6 from my other web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm" (see verse 20:16 from the Biblical "Exodus" about "telling a lie as a witness") and which sin may turn out to be responsible for diverting many people from God, and thus for losing their chances for "eternal life".

(3) In the counter-world there are male positive and female negative, eternally alive and constantly mobile intelligent and self-aware "God Drobinas", which are the building blocks from which God created our world of matter and everything that exists in it. Unfortunately, our "official atheistic science", wrongly focused solely on matter, believes that the most elementary components of matter are "elementary particles" formed from matter. On the other hand, my "Theory of Everything from 1985" (which because of the constant persecution and silencing is still disseminated mainly under a different name of the "Concept of Dipolar Gravity") already established, and confirmed this finding with the significant body of evidence which represents all three above-mentioned "3 witnesses" (1a) to (1c), that these material "elementary particles" were created from indescribably smaller components, which until 2020 I called "drobinas of counter-matter" - but about which in 2020 I discovered that they are individual, living, intelligent, self-contained, and self-conscious creatures which I named then the "God Drobinas". So as it turns out, our entire world of matter, and everything that we perceive with our senses, are simply various manifestations of these male and female "God Drobinas" that are obedient to God. More information about "God Drobinas" and about the manner in which our matter and our entire physical world is formed from them, the reader can find in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm", and in item #I2 of my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm".

(4) When in verse 1:27 from the biblical "Book of Genesis" God inspired the statement, I quote from NIV: "So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them", He skilfully coded into this verse the confirmation that human males and females were created by accurately copying the patterns and similarities from the positive male and negative female "God Drobinas" - both of which drobinas are physically similar in structure, but display drastically opposing features of motivations and behaviours. This truth is also explained in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm". Notice from the descriptions of male and female "God Drobinas" the opposite attributes and behaviours that they display - and that are discussed in those items #K1 and #K2. These opposite attributes cause that even the essence of characters and behaviours of men and women defined by their souls, exactly coincides with those manifested by the male and female God Drobinas.

(5) My discovery, that the nature and actions of God in fact do NOT represent the so-called "individual intellect" (e.g. of a single person), but the so-called "group intellect" which is the result of group thinking and group knowledge possessed and already accumulated by all "God Drobinas" that store and process programs of our God. But this group God in fact is a single gigantic program, only that it is stored and run simultaneously in brains of many God Drobinas at once. Hence, He clearly identifies Himself as a single whole, and moreover He is also able to create individual persons, whose minds have a direct link with the "group" mind of God and thus are one with Him, therefore which for people are e.g. bodily representations of God. (One example of these representations was, and still is, Jesus - this is why the statement of Jesus repeated in the biblical verse 10:30 from the biblical "Gospel according to St. John" is true - I quote: "I and the Father are one" - which is best illustrated on an example of a computer terminal at the lengths from 13:13 to 13:30 minutes of our film "Dr Jan Pajak portfolio" - see https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 ). This discovery about the "group nature" of God is most comprehensively described in (a) from item #H3 of the web page named "2020life.htm". This discovery practically means that God is a gigantic program described in item #A0 from the web page named "god_proof.htm" - fragments of which program are spread (means stored and processed) in the most advanced, because 12-th "brains" and memories of each one out of countless "God Drobinas". (But this mind of a group program of God is able to connect directly into unity with the mind of a single person, e.g. Jesus, so that for people this person becomes a bodily representation of a group God.) In turn, because in every God Drobina his "twelfth brain" has superiority over all other brains of this drobina that God manages, God has absolute power over every God Drobina - including also over God Drobinas in which the programs of souls of the so-called "Fallen Angels" are contained. After all, according to the descriptions in (g) and (i) from item #H3 of the web page "2020life.htm", all Angels, including these so-called "Fallen" are simply "embodied" God Drobinas which are controlled by souls that are more perfect than human souls, while bodies of which are programmed from improved chemical elements described in items #I1 to #I7 from the web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm".

(6) The finding of my "Theory of Life from 2020" that two disciplines of today's science, i.e. Computer Science and Mechanical Engineering, taken together, reveal scientifically indisputable reasons which conclusively prove that the evolution of life only in the matter that is NOT managed by self-modifiable software, is absolutely impossible. In turn this finding is tantamount to the scientific proving, that life could NOT have evolved in matter from our physical world, but must have evolved in the thinking "God Drobinas" from the counter-world - as it is explained in more detail in item #D2 from the web page "2020life.htm". After all, as on principles of "common sense" I justified it more comprehensively in item #B2 from my web page named "evolution.htm", the self-evolution of the conscious and "living" program in the self-learning God Drobina is so simple that it could be caused by eternal mobility of "chaos" from the counter-world (see https://www.google.com/search?q=Greek+chaos+as+disorderly+motion ), while the self-evolution of life in matter exceeds the ability to occur in the world of matter. Thus matter, our physical world, and living creatures made of matter only could (and must) have been created by God (who lives in the counter-world) and only after life self-evolved in God Drobinas (which drobinas are like individual thinking cells of the "body of God"). The origins of life in "God Drobinas" from the counter-world are described more comprehensively in item #C5 from the web page named "2020life.htm". In turn, into the bodies of creatures from the matter of our world of matter, the seeds of life and self-awareness are introduced through "breathing" into them just those "God Drobinas" which contained inside the programs of "souls" that animate the bodies of these creatures.

(7) The "soul" in which is contained the self-awareness, personality, memory, knowledge, etc., of every living being having a body of matter, is physically stored in the God Drobina that God will "breathe" into the body of a given being at the moment of its revival (i.e. in the case of air-breathing beings - at the moment of "catching the first breath"). In the sense of its role, "God Drobina" containing "soul" performs a function similar to the role of microprocessors (e.g. Intel) from present computers. This truth is described in (d) and (e) from item #H3 of the web page named "2020life.htm". In turn, because every God Drobina in its leading, twelfth "brain", contains the software of God, this means that each one of us people is actually simultaneously a "temple" in which lives also God. Notice that God's software contain also the highest (i.e. 12th) brains, of the so-called "Fallen Angels" - this is where God's power over their fate comes from. Furthermore, whenever only God wishes, then with his superior (12th) "brain" can command the creature the soul of which is contained in a given God Drobina to have specific thoughts or actions, which are consistent with the long-term plans of God - which situation I am also explaining, among others , in item #J5 from the web page named "petone.htm". Therefore, although God tries NOT to manifest this in order to NOT take away the "free will" from people or from other living creatures, in fact God has absolute control over everything that happens in the part of the universe that is ruled by Him. He also has the absolute power of life and death over everything that lives in the counter-world and in our world of matter.

(8) In order for living creatures formed of matter to become alive and to be able to learn life, their bodies must be so constructed that they represent a hardware component of the "self-learning hardware-software system". Thus, after God provides these bodies with a software "soul" which is programmed to represent the software component of the "self-learning hardware-software system", the entire hardware-software system begins to "live" - means to act as a "self-learning hardware-software system" whose work is aimed at "pursue of knowledge". The operation of every living creature from matter, including people, as just such a "self-learning hardware-software system", is described more comprehensively in item #D3 of the web page "2020life.htm".

(9) God's program "nourishes itself" with knowledge (i.e. consumes knowledge). This is why the most important goal for which both people and all other living creatures were created, is the "pursue of knowledge" - as I explained it more comprehensively in items #B1 and #B1.1 from my other web page named "antichrist.htm". In turn the fact that the "knowledge" obtained by people and by other living creatures in fact constitutes "food" for God's programs, results from the cause-effect reasoning explained by the described in the so-called "Theory of Superior-Beings" of a genius Polish writer named Adam Wiśniewski (pseudonym "Snerg") - only that Adam Wiśniewski himself neither stated nor explained in his "Theory of Superior-Beings" the fact that God "nourishes Himself" with knowledge or "eats knowledge" (this fact was only deduced by me due to the findings and guidelines resulting from my "Theory of Everything from 1985"). This "Theory of Superior-Beings" by Wiśniewski is described in more detail in item #I6 from my other web page named "mozajski_uk.htm" - I recommend to read it from there - because it causes a kind of revolution and breakthrough in our knowledge of God.

(10) Despite the fact that God Drobinas are able to carry out the "pursue of knowledge" just by themselves while still residing in the counter-world, it takes very long periods of time and has a rather limited range of experiences. So in order to accelerate the "pursue of knowledge", and also to enable to God Drobinas the experiencing of situations and feelings impossible or difficult to occur in the counter-world (such as e.g. "killing" the software of the "soul" from some physically immortal God Drobina, or experiencing the happiness of "earned nirvana") and to enable God to design and to create increasingly new and increasingly extraordinary experiences that "souls" from God Drobinas are able to experience in our world, God created our world of matter susceptible to His improvements and created living material creatures into which then He "breathed" "souls" together with God Drobinas that store them, in order to let them experience the sensations of material life, which sensations then form increasingly advanced knowledge and increasingly more perfect character traits of the chosen God Drobinas. These superior reasons and goals for the creation of our "world of matter" and creatures from matter living in our world are described in more details in [I] to [VII] from item #H2 of the web page "2020life.htm". Their superior task is to improve the knowledge, characters, remembered experiences and courses of life of all living creatures of the entire universe, and thus to improve the entire universe - as I described and illustrated it in "Tab. O1" from "Chapter O" of my monograph [12] (in Polish - available via the web page "tekst_12.htm") entitled 'Jak działa czas w którym się starzejemy (tj. wyjaśnienie "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" dla działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu)' - meaning: 'How works the time in which we age (i.e. the explanation of the "Concept of Dipolar Gravity" for the operation of reversible time and time vehicles)', while as I briefly summarized it in the caption under "Tab. #J1b" from my web page named "propulsion.htm".

(11) Because the "philosophy of totalizm" confirmed that "Out of something bad there is always something good" and at the same time confirmed that "There is NO such good that would NOT generate some form of evil", the fact that God's program "feeds on knowledge" practically means that from God's point of view, "evil" is the same source of knowledge as "good". Simultaneously "evil", "good", and "free will to cause them" form a kind of motive force which drives the improvement of the rational universe with the mechanism described in item #V6 below. Because "evil" is the same source of knowledge as "good" and is also necessary for the formation of this motive force of progress, practically this also means that if people, or any other creatures living in our world of matter, or any "group intellects", decide to do "evil", God does NOT forbid them - but only directs their evil at these people or these intellects, who somehow beforehand deserved this evil - as I am explaining this more comprehensively e.g. in item #C7 from my web page named "god_exists.htm". Hence, if a nation e.g. destroys or poisons the land on which it lives, God allows that nation to later reap the fruits of the destruction or poisoning it caused. Similarly, e.g. the aggressor is later beaten by another aggressor (e.g. Hitler by Stalin) - etc., etc. In turn in order NOT to break other people's "free will", such receiving by evil people the fruits of their "evil" does NOT take place immediately after doing this evil, but typically only a few years later, i.e. after the lapse of the so-called "time of return" for karma - see the web page "karma.htm". In turn in cases of someone's irreparable practicing of evil - picking up these fruits usually takes place after shifting such someone back to his/her youth in the "reversible software time" and then experiencing him/her with the evil that he/she caused in the previous passage through time of his/her life.

(12) If God directs the action of evil at an intellect that does evil, then the goal typically is to eliminate further evil of this intellect, but if God directs the action of evil at an intellect that does good, then the goal is to educate and improve this intellect. This is perfectly explained in the Bible in verse 10:13 of "1 Corinthians" - quote: "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it." (Notice that in Polish translations of the Bible, the above words "except what is common to mankind" are usually translated as "which would be beyond human strength".) The English have a wise saying to this situation, i.e. "what does NOT kill you, make you stronger" (see https://www.google.com/search?q=what+does+not+kill+you+make+you+stronger ). In turn psychologists describe this phenomenon with the name "Post-traumatic growth (PTG)" - see https://www.google.com/search?q=PTG+Post-traumatic+growth . On the other hand the principles of God's help in the self-saving of intellects driven by "evil" into a situation that looks like having "no way out" is described below as truth (16). These principles are triggered by God even if a given evil is caused by the same intellects who later wish to save themselves from that evil - which is confirmed by verses 33:18-19 from the biblical "Book of Ezekiel", I quote from NIV: "If a righteous person turns from their righteousness and does evil, they will die for it. And if a wicked person turns away from their wickedness and does what is just and right, they will live by doing so."

(13) In order to make people aware of the action of evil and the need to avoid temptations of people and situations that do evil, God introduced the concept of "sin", to a precise explanation of which He devoted a lot of space in the Bible. And so, for example, verse 3:4 from the biblical "1 John" explains to us that sin is everything that represents breaking God's commandments, laws and requirements described in the Bible. In turn the verse 6:23 from the Biblical "Letter to the Romans" explains to us that the penalty for sin is death. In turn the verse 34:7 from the Biblical "Book of Exodus" explains to us that no sin goes unpunished. All of this is also confirmed in practice by these "3 witnesses" from real life - for example by the operation of the moral "Boomerang Law" and "karma" algorithms, or by the fact that every human being sins and thus everyone will die sooner or later.

(14) Because evil and human non-compliance with the requirements of morality spoils the results of every human activity, prevents the "pursue of knowledge", and ultimately destroys life, so in order to monitor the magnitude of the influence that immorality and evil exert on every researched action of people, it is necessary that in all research the level of morality governing the course of human activities was taken into account as one of the most important parameters of this research. This is because without checking how the results of given actions of people are affected by the level of morality or immorality, the obtained results are burdened with a huge and unknown error - for clarification of this matter see item #B3 on my web page named "portfolio.htm". Thus, when anyone reads any results of someone's research, in which morality was NOT considered as the most important of the parameters influencing the effects of the researched human activities, then one can be sure that these results are only a kind of lies or guessing, while their error can reach even several hundred percent.

(15) Because evil and immorality destroys life, and also prevents the "pursue of knowledge", therefore when the majority of our civilization refuses to serve good, God carries out another "cleansing of the Earth", which eliminates most or all those who entered the path of evil. The fact that another such "cleansing of the Earth" is just approaching is reported both by our free half-hour film in Polish entitled "Zagłada ludzkości 2030" (meaning "The Great Purification of Humanity of 2030s") available on the Internet at https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , as well as other films and sources which I described e.g. in item #L4 from my web page named "smart_tvs.htm".

(16) All methods of God's action are designed in such a way that, on the one hand, in every difficult situation in which people may go (usually through their own fault), God creates a convenient way out of this situation - while leaving to people’s "free will" to choose not coming out and doing nothing, or to decide to look for this way out and to use it, and on the other hand giving simultaneously to them a clear lesson for the future, which educates them to be wise, resourceful, battle-hardened and morally acting "soldiers of God" - as these soldiers are described in a number of my publications, e.g. in item #A3 from the web page "humanity.htm". Just such and not other actions of God are confirmed by all "3 witnesses" which I describe with the truth (1) above. For example, the result of my logical deductions (1a) which confirm them, is the so-called the "law of the highway through the sea" described, amongst others, in #6A from subsection I4.1.1 in volume 5 of my monograph [1/5]. An example of the Bible verse (1b) which also confirms it, is the verse 10:13 from "1 Corinthians" quoted above in the descriptions of truth number (12). In turn, to numerous examples of empirical evidence (1c) which also confirms such a method of God's action, belongs e.g. the truth of the Polish proverb "bez pracy nie ma kołaczy" (an English equivalent close to it says "He that would have the fruit, must climb the tree"), discussed in item #L4 of the web page "smart_tvs.htm" which, similarly to the English proverb "God helps those who help themselves", informs that those who by their own fault got into a difficult situation, but avoid doing everything in their human power to get out of this situation on their own, they should understand that expecting from God to do everything for them thus proving that He rewards their human laziness, passivity, pushing their duties at someone else, limiting their actions to complaining and waiting for help, etc., is like deliberate testing God - which is forbidden by e.g. verse 4:7 from the biblical "Gospel of St. Matthew" - I quote from NIV: "Do not put the Lord your God to the test." Another type of such empirical evidence can be the creation for possible saving of humanity (if it wishes to save itself) from experiencing already impending the "Great Purification of Humanity of 2030s" (which human elites bring to themselves and to us with their highly destructive behaviour induced by "greed" and "money"), while a simple way of avoiding this purification depends on the voluntary implementation of the God-designed nirvana political system, which I described, amongst others, in "part #L" and the INTRODUCTION from my web page named "smart_tvs.htm" and in publications linked in there. The simplest way to learn the principle of operation, advantages, and the potential of this "nirvana political system" that can save humanity because it would allow to completely and permanently eliminate "money", "fear" and "greed" from the Earth (which are the sources of almost all evil on Earth - see verse 6:10 from the biblical "1 letter to Timothy", I quote from NIV: "For the love of money is a root of all kinds of evil") is watching the half-hour-long "Video #V2" shown below and entitled in Polish "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning: "World Without Money: The Nirvana Political System") available at the Internet address https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

(17) The impossible to quantify number of male and female "God Drobinas" under the control of our God (which can be defined as equal to infinity) causes that the need for passing "souls" contained in these God Drobinas through the accelerated "school of life" in the artificially created by God the world of matter - which school our Earth and our whole world of matter constitute, practically never ends. Thus some form of Earth, or other places in the world of matter similar to Earth, will probably be held by God practically for an infinite time. Only that with the passage of time God will continually expand and improve the span, the perfection, and the sophistication of experiences through which will go "souls" from successive God Drobinas, in order to provide them with increasingly more diverse and educational life experiences, which I mention above in (10) from this item #V2, and which I am describing more comprehensively in [I] to [VII] from item #H2 of the web page "2020life.htm". In turn, due to this passing, the knowledge, memories, and life experiences accumulated in the physical world by "souls" of subsequent among these God Drobinas will cause a quick and increasingly more advanced improvement of the course of life, and thus the increasingly interesting, diverse and worth experiencing course of fate experienced by all individual living beings throughout the universe. It is not for nothing that the verse 2:9 from the biblical "1 Corinthians" states - I quote from NIV: "What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived - the things God has prepared for those who love him" After all, even just the possible to experience by everyone still in this physical life, the miraculous phenomenon of the happiness of earned nirvana, prepared mainly to enable humanity to implement the "nirvana political system", already gives us an initial idea of what splendours God in His superior wisdom, knowledge, and creativity is able to design, to prepare and make available to those who deserve it.


https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Video #V2: Here is our about 33-minute long video in the Polish language, which summarizes the most important information about the "nirvana political system" that rewards the performance of productive "moral work" NOT with money, but with the miraculous happiness of the phenomenon of earned nirvana designed by God. Because the phenomenon of this "nirvana" was NOT able to appear in people e.g. as a result of an "accidental evolution", and its existence had to be designed and built into human bodies and souls by our Creator, means by God Himself, the fact of the existence of this phenomenon is one of a huge number of empirical evidence for the actual existence of God, on purpose blocked from our views by evil forces to NOT be  learned by people.

The content of the above video (in Polish) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning: "World without money: Nirvana Political System" is explained in detail in the English language "part #L" and in the INTRODUCTION of my web page (in English) named "smart_tvs.htm". I highly recommend you have a look at these explanations. After all, they reveal NOT only what the "nirvana political system" is, on what principles it works, why the phenomenon of nirvana is able to reward people better than money for the physical performance of so-called "moral work", what are its most important advantages in comparison with other systems already known to humanity (especially in comparison to capitalism and communism), etc., but these explanations also reveal in what are wrong and what were neglecting the to-date critics of this film and the nirvana political system. Moreover, they also explain the symbolism and content of this film so well that it can be watched and understood by people who do NOT know the Polish language.

 

(This entire post #336E did NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #336_2E)

 

kodig : :
lip 20 2021 #336_2E: Explanations of most difficult to...

(Continuation of the previous "part 1" of this post #336E)

 

#336_2E: Explanations of most difficult to understand truths and knowledge of the "Theory of Life from 2020"

 

Motto:"Let us avoid burdening our conscience with concealment of essential knowledge and truths already known by us, but still missing from our neighbours." (Another recipe for avoiding multiplying of our sins.)

#V3. I do NOT understand my "neighbours", who, in spite of prior knowledge of so many proofs for the existence of God that I have already published, and of so many truths revealed about God and confirmed by the above-described "3 witnesses" from (1a) to (1c) and by evidence contained in these confirmations - they still by constantly avoiding informing about what they already know the other people with whom they maintain contacts, they keep their "neighbours" in the ignorance and inability to get to know God, that is, their actions break the commandments quoted in verses 12:29-31 from the biblical "Gospel of St. Mark":


The Bible commands: "... Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. ... Love your neighbour as yourself. There is no commandment greater than these." (See verses 12:29-31 from the Biblical "St. Mark".) But what is worth the love from someone who, e.g. seeing or hearing that his/her "neighbour", e.g. still does NOT have knowledge about scientific proofs for the existence of God or about basic truths regarding God, that someone intentionally avoids opening eyes of these "neighbours" by informing them where e.g. in my publications such evidence and basic truths can be found. After all, the knowledge that could be obtained by learning information where to look for it, perhaps would help these "neighbours" to know God more fully. We know that in matters of love there is a rule that "the more deeply you get to know, the more you will love". In turn the getting to know of God would increase their chances of access to "eternal life". Is there anything more valuable than gaining access to eternal life?

The above two commandments from verses 12:29-31 of the biblical "St. Mark" indicate the two greatest requirements that God imposed on each of us. Expressed in imperfect human language, these two requirements could be described, for example, with the words: (1) to get to know God diligently by regularly exploring verses of the Bible and by studying the latest scientific findings about God by cognitive researchers - after all, to matters of love, the principle applies that "the more deeply we get to know, the more we love"; (2) to make the intended effort to learn and to manifest love for all "neighbours", by providing them with all help and support that the Bible mentions, and by providing them with the necessary information about truths, knowledge, skills, etc. that we ourselves acquired. In fulfilling these two requirements, it is very helpful to understand and fulfil the statements of Jesus, e.g. from the verse 10:30 already quoted above from the biblical "Gospel according to St. John" (i.e. "I and the Father are one"), and from verse 14:6 from the same biblical "St. John" - quote: "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."

Unfortunately, we live in times when costly institutions established to disseminate knowledge and truth, practice rejecting, distorting, and blocking most of what is already proven to be truth. At the same time, they implement the spreading of increasingly more lies. For example, employees of the costly institution of the "official atheistic science" sometimes openly claim that God does NOT exist, but they persistently disseminate the outdated theories of "big bang", "evolution", and "relativity" - the intention of which is to replace with them the divine ability to create, although the falsehood of which is already obvious and confirmed by a multitude of evidence. In turn priests of most of today's religions already are accused by even the Bible - for example see verses 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea" - quote: "(4) ... against you, priest I raise a complaint. (5) You stumble day (and night), the prophet stumbles with you - you lead your people to ruin. (6) My people are perishing for lack of learning: because you have rejected knowledge, I will reject you from my priesthood. You have forgotten the law of your God, so I will forget also your sons. (7) The more they become, the more their sins multiply; they have changed their glory to shame. (8) They feed on the sin of my people, they seek to do iniquity. (9) But the fate of the priest will be like the fate of the nation: I will avenge his wrongdoing, I will pay for his deeds." So, since you read these words, please do NOT deepen the confusion in your "neighbours" with your own passivity, concealment of the truth, and the lack of clarity as to your personal views and attitudes. Do not be like the symbolic "trumpet" from verse 14:8 of the biblical "1 Corinthians" - quote from KJV: "For if the trumpet produces an indistinct sound, who will prepare himself for battle?" Also, do not make your personal contribution to the destruction that in humanity is already sown by lies, rejection of knowledge, and blocking human access to truth by these two costly institutions, which forgot that they were established specifically for the dissemination of truth, knowledge, new scientific discoveries, progress, etc. This is because only devotion to the truth and determination of a few and still persecuted individual "hobbyists" sustains the light from a faint flame of knowledge, truth and progress, about the need to foster of which almost everyone has already forgotten. For the sake of truth and goodness, it is in the interest of humanity that as many such hobbyists as possible exist and act.

If anyone dissembles, or rejects, blocks, hides, ridicules, etc., truths and new knowledge about God so needed by others, he/she risks breaking commandments described above - especially truths as important as those discovered due to the inspiration resulting from the development and findings of my "Theory of Everything from 1985" and of the "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm". After all, all these behaviours can be manifestations of breaking, amongst others, also these two most important commandments of God which are described in the quoted at the beginning of this item #V3 verses 12:29-31 from the biblical "Gospel of St. Mark". It is the committing of these kinds of sins that causes that some people send other people to war, so that those who, in the interest of those who send them there, kill other "neighbours" or die themselves. This also causes so visible in today's world: the exploitation and oppression of some people by others, differences in wealth, increasingly more widespread hunger, injustice, destruction of the earth and nature, the rapidly approaching the "Great Purification of Humanity of 2030s", etc. For people who knowingly commit these sins, it carries the penalty of a "second death" explained in the Bible. No wonder that the Bible contains such harsh warnings for those who choose to commit them. So if the reader also belongs to those people who, knowing about the existence of descriptions of truths, evidence and knowledge about God, which totaliztic publications try to disseminate, but so far was embarrassed to even just mentioning them to fellow humans who have NOT met them yet, then even only for your own good and to avoid the possibility of committing this sin as well, I would advice to break this embarrassment in yourself and inform your "neighbours" about the existence and place of publishing the knowledge which is so necessary for everyone today.


#V4. The impact of our personal selection of the categories of knowledge and truth that we accept, or that we reject, on the depth of our knowledge of God, and on our faith in God or on the certainty of God's existence:

Motto: "The wider the range and number of categories of knowledge and truth which in our understanding is linked to God and which our personal attitude toward the reality that surrounds us allows us to accept and share with our 'neighbours', and the smaller their number that we reject, the more increases the depth of our knowledge of God and our certainty of God's existence." (The result of my research establishing the main reason for the differences between: (a) atheists, (b) believers in God, and (c) "totalizts" who have already achieved the certainty that God does exist - see the web page "totalizm.htm".)

The verse 14:6 quoted above in item #V3 from the biblical "Gospel according to St. John" makes us realize that Jesus is the key and the way to the truth about God. This is especially noticeable if one considers what is the attitude towards Jesus of individual groups of people forming a "continuum" of levels of acceptance of God's existence. (Notice that the term "continuum", in the descriptions of this post #336E is used as the "X" axis of the hypothetical chart illustrating and describing the distribution of the indicator defining "quantitatively" the degree of accepting the existence of God by the intellect under consideration, which indicator can assume values from zero to infinity.) After all, (a) the "zero point" on this continuum begins with "atheists" - who do NOT believe at all in the existence of God. Further (b) there are various "religions and cults" displaying the growing faith in the existence of God and the increasing knowledge about God. In turn the highest position on this continuum in present times is occupied by (c) "totalizts" whose level of knowledge about God gave them the certainty of God's existence. (After all, one may always stop "believing", but never stops "knowing".) My analyzes of the main reason why individual out of such groups occupy specific positions on this continuum, revealed that it is their relationship to Jesus and to miracles, life truths, wisdom, and knowledge of the future that Jesus has demonstrated to mankind. For example, the majority of "atheists" who do NOT believe in the existence of God, reject even the truth already proven by historians, that Jesus is a historical figure that actually existed, lived on Earth, performed miracles and who was resurrected after the crucifixion, while the confirmation of existence and supernatural nature of actions of Jesus was NOT denied by any among his personal witnesses-apostles - in spite that in order to force such a denial from the apostles, almost all of them were tortured and sentenced to painful kinds of death. (As I mentioned it in (2) from item #V2 above, the best of the already known to me and at the same time the most pleasant to watch document confirming that Jesus was a living and miraculous historical figure, is presented in the English-language American film "God's Not Dead 2".) In turn, various "religions and cults" which believe in the existence of God (although usually their followers still have NOT achieved the certainty of God's existence - but they work in this direction) already accept the knowledge and truth that Jesus existed, and in their teachings they recognize and implement selected fragments and interpretations of the Bible regarding Jesus. From these, the deepest existence of God, in my opinion, recognizes the faction of Christianity called the "Seven Adventists", which also includes findings from some areas of today's science, such as history, geology, astronomy, and genetics among the accepted categories of knowledge and truth. Finally "totalizts" who already achieved the certainty of the existence of God, accept the findings of knowledge and truths regarding Jesus and God confirmed by all the previously described "3 witnesses" that originate from practically all existing areas and categories, including the findings of my "Theory of Everything from 1985" disseminated around the world on the web page named "dipolar_gravity.htm", and together with the findings of the "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm".

The results of my research presented above lead to the conclusion that in our lives we should try to limit the number of categories of knowledge and truth about God and life, rejected by ourselves and ordered to be rejected by our "neighbours" because these categories conflict with our attitudes and views, and at the same time we should increase the number of categories of knowledge and truth to accept and implement in our life and to share them with our "neighbours" - for which we have already matured in terms of worldview. No wonder that in quoted above in #V3 verses 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea" God inspired placing so much emphasis on avoiding "rejection of knowledge" by priests - knowing that all forms of "rejection of knowledge" limit faith in God and make it impossible for people to achieve the certainty of the existence of God, and if this is rejected by priests, then their influence on the fate of society is the most destructive.


#V5. Why after all, it is worth trying to actively learn, analyze, confirm, accept and share with others as many different categories of knowledge and truth as possible:

Motto: "Your fate and future depend on how many categories of knowledge and truth you accept and implement in your life as well as share them with your 'neighbours' " (summary of this post #336E)

The rule is simple. The more categories of truth and knowledge you yourself reject and convince your neighbours that they are NOT worth knowing and acknowledging, the closer you come to the zero point on the continuum of recognizing the existence of God - i.e. the deeper "atheist" you become. Because simultaneously the closer you are to this zero point on this continuum, the more often and significantly you break God's commandments and moral laws, the faster you slide down the moral field, and the more unwanted and unpleasant karma you accumulate for yourself. As a result, the more punishments of God begin to catch you, the more miserable your life becomes, and the more you hold back the happiness and growth of your loved ones and dependent fellowmen. So the worse, closer to the collapse, and full of evil, injustice, misfortunes, oppression, miseries, deficiencies and death world you make.

On the other hand, the more categories of truth and knowledge you learn, accept, and share them with your "neighbours" to be also known and accepted by them, the closer you come to the point of your certainty of God's existence - i.e. the stronger "totalizt" you become. (Notice that "totalizt" is a representative of presently the most moral philosophy of the world, the name of which is the spelled with the letter "z" the word "totalizm" - see item #A5 from my web page named "totalizm.htm", which "totalizm" is the opposite for "totalitarianism" - the name of which for the sowing of confusion on Earth the occupying us evil forces also began to call by the word "totalism" but spelled with "s" - see https://www.google.com/search?q=totalism .) Because at the same time, the closer you are to that point of certainty of God's existence on the continuum, the more often and more decisively you try to pedantically obey God's commandments and moral laws, the faster you climb up the moral field, and the more wanted and liked karma you accumulate in yourself. As a result, the less God's punishments get you, the happier and more fulfilled your life becomes, and the more broadly and diligently you generate the happiness and growth of your loved ones and dependent fellowmen. So the better, more progressive, happy and fair world, full of joy, freedom, prosperity, abundance and the proliferation of life, you make.


#V6. Why the existence of "evil" and "good", as well as giving to people "free will" to do "evil" or do "good", are necessary in the life of thinking creatures created of matter, because "evil" and "good" propel the improvement of the quality of the intelligent universe by forming in humans a motive force that makes people to search for ways to reduce "evil" while at the same time it inspires God to design and introduce into souls and bodies of living creatures various improvements that are able to permanently eliminate the most destructive kinds of "evil":

Motto: "Out of something bad there is always something good" and on the other hand "There is NO such good that would NOT generate some form of evil" (Two principles that govern our lives and that self-regulate each others’ consequences - the described here reasons for creating both of them by God in our world of matter were explained only by the philosophy of totalizm.)

In (11) from the above item #V2 I discuss two principles which influence the course of life in the world of matter and which I repeated in the "motto" for this item #V6. In turn their operation is explained more extensively, among others, in item #B3 from my web page named "pajak_re_2017.htm", and from the different point of view of "moral field" - in item #C4.2.1 from my web page named "morals.htm" - please notice there that a brilliantly and intentionally programmed "key" in this action is that e.g. "good" generated by some "evil" always appears in a completely different area than the one damaged by a given "evil", while the "evil" generated by some "good" always appears in a different area than the area of operation of this "good" - both of which situations prevent "evil" and "good" from annihilating the effects of their own actions. The creation and maintenance of these two principles is the most frequent reason for criticizing God by the so-called "atheists" and is an argument that they use to justify the alleged non-existence of God. After all, these principles cause the existence of various forms of evil on Earth, reasons for the existence of which for centuries people try to explain in a number of ways, e.g. those described in items #B2 and #B1 from my web page named "god_exists.htm". On the other hand, the ingenious creation of both these principles creates a situation that the described below mechanism of fighting them against each other is the source of the never-ending improvement of the entire universe. Hence, instead of being criticized, the genius of this mechanism should be appreciated and praised. This genius is also another proof of the existence (instead of, as atheists claim - of non-existence) of God. After all, from my own experience I know that although I have always been in a significant pain when in my life I experienced these real avalanches of evil, which were almost constantly falling on me, every time I dealt with a given evil I saw perfectly well that it was this evil that made me who I am and created motivations to achieve what I have achieved. I have always been impressed by the genius of transforming evil into good generated by it. Hence, about the bad experiences that I experienced, in my publications I wrote mainly to inform the world about its existence, nature, and operation, and about the need to eliminate it, but NOT to e.g. complain or seek someone's consolation regarding it.

The explanations of the reasons for the existence of "evil" and "good" described here by the philosophy of totalizm, reveal that the existence of these opposites in connection with the "free will to do evil or good" given to people by God, is absolutely necessary for inducing the never ending improvement of the entire universe. If the universe was perfect and it was inhabited only by absolutely perfect beings, who would constantly be in the situation of unspoiled "good", then any progress would become impossible, because the lack of differentiation of experiencing "good" and "bad" would take away from people the source of motivation for pushing them to improving anything, as in the opinion of people then everything would be perfect - to which situation I tried to draw the attention of my readers, among others, in item #B2 from the web page named "antichrist.htm" and in item #C3 from the web page named "humanity.htm".

There are two main components of mechanisms with the use of which this combination of "bad" and "good" actions in conjunction with "free will to do bad and good by people" drives the improvement of the universe. One of these components is the kind of "motive force" which in people is generated by the existence of "evil" and the human desire to change it into "good". A perfectly teaching example of this motive force in people should now be described in (16) and (17) from item #V2 above the evil caused on Earth by "money". It is because this evil causes in people who experience it a need to replace "money" with the good of "earned nirvana" and the good of rewarding with nirvana the productive work done in the "nirvana political system". So when the number of people who experience this evil intensifies their feeling of need for such replacement to a level that exceeds the feeling of complacency and passivity in a part of society that does NOT experience this evil, then the uncontrolled elimination of money will be initiated. Humanity is close to reaching this level of dominating the need for change over the generally prevailing complacency and passivity. In turn, the way to avoid its uncontrolled arrival, is to make use of the way out that God has provided for us in accordance with the promise contained in the previously quoted verse 10:13 from the biblical "1 Corinthians", which way out depend on the earlier initiation of a peaceful and well-thought-out implementation of the "nirvana political system" - as this suggests "part #L" from the web page named "smart_tvs.htm" and also suggests our film about the "nirvana political system" described in there.

In turn the second component of these mechanisms of perfecting the universe, is the inspiration that in God is generated by human actions in matters of a given type of evil. For example, in the matter of evil generated by "money", "fear" and "greed", this inspiration caused that God already designed the ability of "moral energy" to provide the morally correct replacement for "money" and for elimination of defects of "money" as well as elimination of fault of all evil that money brings, and God then reprogrammed souls and bodies of people so that they would be able to implement the "nirvana political system" - if their "free will" induces them to do so. That nirvana pre-programming (and other similar ones) inspired in God by the reaction of people to the evil that troubles them, is described more comprehensively in item #A1 from my web page named "evolution.htm". The operation of a similar mechanism in the face of another kind of evil inspired also the introduction into the souls and bodies of people of an organ called "conscience", the confusion of spoken human languages during the construction of the Tower of Babel, and several other improvements and changes in souls and bodies of people.

It is worth to notice here, that due to the ingenious incorporation by God into our "world of matter" of these two mutually contradicting principles described in the "motto" of this item #V6, such a process of improving the universe will never end and may continue for eternity. After all, each time when some evil is removed with the introduction of another improvement, the good that this improvement generates will cause the appearance of some other kind of evil on a higher level of consciousness, which will also need to be laboriously removed - etc., etc., so forever. As a result, the level of perfection that the future universe can achieve thanks to such continuous improvements, will NOT have its upper limit.


#V7. If the moral requirements of given scientific research are met, then the truth of each next discovery results from the truth of the correct findings of the previous one, leading the researcher along the "chain of truth" from discovery to discovery like some miraculous "Ariadne's thread":

Motto: "In order to discover something really new, we need to follow our 'thread of Ariadne' given to us by God, while repetitively making sure that this thread does NOT fall out of our hand by checking whether the 'three witnesses' confirm our results" (the most important requirement for achieving real success in research).

Being a researcher with a tendency to philosophizing, and also the creator of currently the most moral on Earth philosophy of totalizm, I was always fascinated by the mysteries of the so-called "truth". No wonder, that after my discovery and research of the Tapanui explosion and the Tapanui Crater, the "unworthy of truth" reception by the authorities of the university in which I worked then of that huge body of evidence which confirmed my findings about that explosion and crater, caused my shock which is described in item #B4.1 from my web page named "tapanui.htm". My reflections on the reasons for this shock resulted in the development of a philosophical reflection of the title "Twelve Truths about Truth", widely discussed on Polish Internet forums - which the reader can read e.g. from item #E1 of the web page "prawda_uk.htm" or from "chapter N" of free disseminated in the Internet via the web page "text_5_3.htm", my monograph [5/3] about the Tapanui explosion. A bit later I extended my philosophical considerations regarding truth with those which are described in "part #B" - especially in item #B4, from the abovementioned web page "prawda_uk.htm". They straighten out the wrong opinions of some philosophers - that supposedly there is no absolute truth, by revealing that the humanity is laboriously working to establish this absolute truth, but it is impossible to express it unequivocally. However, it is possible to approximate this absolute truth, to which we give the level of correctness and accuracy which is sufficient for practical applications which this truth is supposed to serve. Afterwards, the reflections on the subject of truth that were continued later, directed my interests to God - who is the beginning and source of all truth. In turn, as their scientifically most advanced product, I consider my "Theory of Life from 2020" described on the web page "2020life.htm" - especially my life finding described in this item #V7 and stating that: "truth is like a chain made of gold or stainless steel, which for the truth seeker fulfils the role of the 'thread of Ariadne' that leads him/her from one truth to other truth, gradually leading him/her out of the darkness of ignorance" (see https://www.google.com/search?q=thread+of+Ariadne ). After all, my personal research experiences state that: "the symbolic model of every truth can be illustrated as a single link of an infinitely long chain made of gold or stainless steel - which chain is able to lead a researcher climbing upward on it to the light of knowledge from one truth to the next, like the mythical 'Ariadne's thread', and at the same time shows the features of 'vector' - that is, it has its beginning in God and its direction leading to the light of future truths, moreover, each link of which chain also has side links attached to it, both on its 'right side' (i.e. the one completely free from lies because it is fully confirmed by the credentials of the previously described '3 witnesses' - to which I always try to refer in my publications) which the 'right links' are connecting a given chain with other chains also expressing truths - together with them forming a kind of multidimensional 'knowledge space formed from truths linked with each other', or forming the 'white skeleton of knowledge', both representing the absolute knowledge and truth of God, as well as each link of this chain has side links on its 'left side' (i.e. on the side, the links attached to which have NOT revealed to us yet whether they represent lies or the truth), but most of which "left links" lead those who allowed themselves to be led astray by them into nothingness and self-destruction". Notice that the above term "white skeleton of knowledge" I also explained vividly and symbolically in item #B3 from the web page named "will.htm".

From the above symbolic model, or pictorial illustration, of the truth, several conclusions regarding truth originate, which are worth learning and applying in our life. It is also from my understanding of it that resulted both the above model of truth, as well as everything that I researched at my own expense in non-professional time and which I am proud to now publish privately on the Internet (after all, I do NOT publish my professional research results, although they are those ones, NOT my stubbornly persecuted "hobby", that allowed me to complete four professorships at different universities of the world - because the duty, right and privilege to publish everything that I discovered in the framework of my profession as a scientist, is held by the universities where I was employed). Let us now describe the most important among these conclusions.

The first of these conclusions, which originates from my personal life experiences that I accumulated while following the "thread of Ariadne" in my research "hobby", states that in any research (also in scientific research) a researcher is exposed to various moral requirements and tests. The most important of these states, that every researcher whose results revealed the truth that was already confirmed to him by these "3 witnesses", will be exposed to a test of intense pressure to abandon further research on a given topic. Therefore, he/she will have to make a choice based on his/her own morality, whether for the sake of "money", "career" and a comfortable life, he/she will give up this research, or, despite the pressures, he/she will fulfil God's commandments and recommendations contained in the Bible and, remembering about the good of humanity, he/she will find some way to NOT abandon research on the truth already confirmed by "3 witnesses" - even if e.g. his/her scientific superiors, or interference of some external forces into what is researched, etc., prohibit the official continuation of this research. After all, these prohibitions or interferences always appear in some evil way and strongly discourage us from establishing given truths. (As examples of them consider the "curse of inventors" and the "inventive impotence" which I describe in a number of my publications.) My experiences also show that in the selection of research topics it is always possible to follow morally correct ideas indicated by our previous findings, the truth of which was already confirmed by these "3 witnesses" - as we are informed about it by the quoted in (12) from item #V2 the verse 10:13 from the biblical "1 Corinthians", and also informs us about the moral "law of the highway through the sea" to descriptions to which I link in (16) from item #V2 of this post #336E, and in (d) from item #B5 of the web page "2020life.htm". It is also NOT worth to abandon researching just because it can lead into a morally correct topic, which, however, by today's world is still considered, for example, as a forbidden kind of "scientific taboo". (Notice here what state verses 118:22-23 from the "Book of Psalms" in the Bible, how "the stone rejected by the builders became the cornerstone".) Furthermore, in the following of the received "Ariadne's thread" one need to be pedantically careful not to deviate toward the research to which are leading us the "left links" of our chain of truth, and that we should always climb to each next link that we encounter, only after its truth is confirmed to us openly or in a coded manner by these "3 witnesses" which I mentioned in (1) from item #V2, the detection of which will save us from laborious climbing e.g. onto "left links", typically certified either only by the results of research of other scientists who did NOT indicate correctly "3 witnesses" confirming their results (i.e. whose results may turn out to be e.g. lies generated for profit or for fame), or typically certified only by recognized scientific theories at a given time (which can only be propaganda forced upon the "official atheistic science" by its funding elites, politicians, science decision makers, priests, etc.).

To me personally the leading "Ariadne's thread" was given in times when (1) I was a young student and "an idea came to my mind" to develop my own "Multidimensional Periodic Table of Elements" - the fate of which I described briefly in items #B3 and #H6 of the web page "2020life.htm". Unfortunately, my still young age and lack of the already formed of a "moral skeleton", caused that my lecturers of that time managed to "persuade" me that I should NOT publish that table. So its content was lost over time. However, the memory of its advantages and principles of how to build it have remained with me. So around four years later the beginning of the same "Ariadne's thread" was given to me again when I developed and then published in 1976 my (2) ground-breaking "Cyclic Table for Propulsion Devices" (see https://www.google.com/search?q=Cyclic+Table+for+Propulsion+Devices+Jan+Pajak ) also described, amongst others, in item #H3 and in several different items from the web page "2020life.htm", as well as on the web page "propulsion.htm". Because this Cyclic Table for Propulsion Devices indicated (3) how to build starships called "Magnocrafts" firstly published in 1980 - see the web page "magnocraft_pl.htm", which by the forces of magnetic fields are to make humanity independent of gravity, it in turn inspired me (4) to analyze of what gravity really is. In this way, in 1985 I discovered (5) the Dipolar Gravity - means my "Theory of Everything from 1985". This theory in turn immediately showed me (6) the existence of the "counter-world" and the "counter-matter" contained in it, with attributes opposite to those of "matter" from our world. While analyzing the features of this counter-matter, I discovered that, for example: (6a) it must be always mobile (i.e. it must experience "chaos" described by the religion of ancient Greeks and NZ Maoris - which made me realize, among other things, that "perpetual motion devices" can be built); (6b) must also be intelligent (which directed my research at scientific proving the existence of God); (6c) must be composed of miniature elementary "drobinas of counter-matter" - which with the passage of time in 2020 led me to discovery of the existence of (7) "self-learning" male and female "God Drobinas" - in the shape and likeness of which God created people, and that (6d) its individual God Drobinas must be able to remember their "self-learning" experiences during "chaos" in the form of "erasable" programs (in the Bible called "Word"). In turn (7) the discovery of "drobinas of counter-matter" (since 2020 also called "God Drobinas") which "self-learning" accumulate erasable programs, led me to establish that: (7a) God is a gigantic program stored in the highest (twelfth) memory of every drobina of counter-matter (God Drobina), and that (7b) the conscious life self-evolved in the counter-world (which fact for several first years I generally described in items indicated and linked with the Polish key words samoewolucja Boga - meaning: self-evolution of God, on the Polish web page named "skorowidz.htm" - e.g. I described in items #B1 and #B2 of the web page named "evolution.htm", and then I explained in detail in #C5 of the web page "2020life.htm"). Etc., etc. - continually following this my "thread of Ariadne" from the time of my studies, I reached the present day accumulation of numerous scientific discoveries and inventions that correct lies and distortions of the "official atheistic science", many of which the reader can visually get to know from our video entitled "Dr Jan Pajak portfolio". At the same time, however, due to following my "thread of Ariadne" I experienced many humiliations, criticism, dismissal from work, mocking, spitting, etc. - which I describe in a factual and honest way in my publications because they also constitute one of the types of truth about which people should be objectively informed. However, notice that I do NOT complain about the action and effects of these forms of evil on me, because soon after emigrating from Poland, fortunately for myself, I quickly discovered what I describe in item #V6 and in (12) and (16) from item #V2 of this post #336E - namely, that evil instead of destroying us, in fact - if one is sure that God exists and if one believes in the necessity of fighting for the truth with evil forces, then experiencing evil is only a kind of moral lessons (and tests) that improve our character and increase our life experience.

On the basis of the above short mentioning of the origins of my scientific discoveries and inventions, I have here rather important information. Namely, when you the reader, comes up with an idea, then treat it as the possibility that the beginning of your own "Ariadne's thread" has just been given to you. In turn if the truth and moral correctness of this idea is confirmed to you by its agreement with the statements of these "3 witnesses", then you will have an opportunity to make perhaps one of the most important decisions in your entire life.

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #336E summarizing the most important out of previously unknown truths and knowledge about God and life, is an adaptation of the content of "part #V" (i.e. items #V1 to #V7) from my English web page named "2020life.htm" (update of 2021/7/5, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm
http://gravity.ezyro.com/2020life.htm
http://nirwana.hstn.me/2020life.htm
http://drobina.rf.gd/2020life.htm
http://pajak.org.nz/2020life.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start "menu2.htm" web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this "menu2.htm" web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that address the name of the web page "2020life.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "evolution.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/evolution.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #336E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985", and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #336E:
#335E, 2021/5/25 - movie "World without money: Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tv.htm")
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life from 2020" (#H1 to #H6 in "2020life.htm")
#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in "fe_cell.htm")
#319E to #309E, 2019/12/17 - Cyclic Tables and Future Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in "propulsion.htm")
#316E, 2019/10/3 - what and when God improved in human race (#A1 in "evolution.htm")
#299E, 2018/7/1 - how God manages fates of people and institutions (#J5 in "petone.htm")
#297E, 2018/5/12- THe Great Purification of 2030s (#N1 in "2030_uk.htm")
#282E, 2017/3/17 - my "Theory of Everything from 1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :